Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
27
Дата випуску:
09.07.1838
Дата завантаження:
01.09.2020
Сторінок:
7
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѣДОМОСТИ. N. 27 . Суббота, Іюля 9 дня, 1838 ГОДА. Часть Оффиціальная. РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА. I. О томъ , чтобы при произво д ств ѣ сл ѣд ­ ствій о воинскихъ чинахъ , небыло д опу – скаемо ме д ленности. Г-аъ Командующій 7-мъ округомъ отдѣльнаго корпуса внутренней стражи, о тношеніемъ своимъ, послѣдовавшимъ на имя здѣшняго Гражданскаго Губернатора, а имъ переданнымъ въ сіе Правленіе, проситъ, о подтвержденіи, какъ Харь­ ковской Градской Полиціи, такъ равно и всѣмъ прочимъ таковымъ, и Земскимъ Судамъ, дабы при производствѣ слѣд­ ствій о воинскихъ чинахъ, небыло допу­ скаемо ни малѣйшей медленности, подобно допущенной Харьковскою Градскою По­ лиціею по дѣлу о рядовомъ Максимѣ По­ повѣ. Вслѣдствіе-чего, Харьковское Губерн­ ское Правленіе, сверхъ сдѣланнаго ра­ споряженія относительно Харьковской Градской Полиціи, предписываетъ всѣмъ по губерніи Градскимъ и Земскимъ По­ лиціямъ, дабы онѣ строго наблюдали, чтобъ непреисходило подобной медлен- 1 ,232 ности, какъ въ производствѣ слѣдствій о воинскихъ чинахъ, такъ равно и въ своевременной отсылкѣ ихъ куда слѣ­ дуетъ, по-принадлежности. ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ. I. Господинъ Состоящій въ должности Харьковскаго Гражданскаго Губернатора, сего іюля 6 числа выѣхалъ изъ города для обозрѣнія нѣкоторыхъ уѣздовъ гу­ берніи. На время его отсутствія, въ отправленіе должности Губернатора вступилъ Г-нъ Вице-Губернаторъ Смир­ новъ. II. Вызовы къ по д ря д амъ и поставкамъ. 1.) Харьковская Градская Дума вызы­ ваетъ желающихъ взять на себя; 1-е, по­ стройку аммуничныхъ вещей для ниж­ нихъ чиновъ Харьковскихъ Полицейской и Пожарной командъ, всего на 103 че­ ловѣка; 2-е, исправленіе починкою на рѣкахъ Харьковѣ и Лопани мостовъ. Срокъ для торга назначенъ іюля 8, и переторжка чрезъ три дни. 2.) Правленіе ИМПЕРАТОРСКАГО Харь- ковскаго Университета, назначивъ въ Присутствіи своемъ 14 числа іюля вь 10 часовъ утра торгъ, и чрезъ три дни переторжку, па отдачу въ арендное содержаніе 79 десятинъ и 117 квадрат­ ныхъ саженъ Университетской пахат – ной земли, лежащей за ботаническимъ садомъ, срокомъ на одинъ годъ, то есть: съ 8 января 1839 по 8 генваря 1840 года, вызываетъ къ симъ торгамъ же­ лающихъ взять въ арендное содержаніе эту землю, на условіяхъ, какія объявле­ ны будутъ на торгахъ. 3.) Дирекція училищъ Харьковской губерніи вызываетъ желающихъ принять на себя устройство каменнаго двухъ этажнаго дома въ городѣ Зміевѣ, для тамошняго уѣзднаго училища, по плану и фасаду, В ысочайше утвержденнымъ. Торгъ, въ Харьковской гимназіи, назна­ ченъ іюля 20 числа. 4.) Коммиссія В ысочайше учрежден­ ная для устройства зданій Петровскаго Полтавскаго кадетскаго корпуса, наз­ начивъ срокъ для торга 2 будущаго сентября и переторжки 6 числъ того же мѣсяца, симъ вызываетъ желающихъ при­ нять на себя поставку въ будущемъ 1839 году вещей, какъ то: 1-е, вьюшекъ съ крышками — — — 284. дверецъ трубныхъ — — — — 284. дверецъ топочныхъ съ рамками 192. дверецъ топочныхъ съ рамками—28. заслонокъ чугунныхъ — — — 68. заслонокъ желѣзныхъ къ друбамъ 11. желѣза полосоваго — — 119 пуд. —— 29½ ф.½ — 4 граннаго — — — — 197 — — 30 — гвоздей 6 дюймовыхъ— 27.099. — кровельныхъ — — — 282 проволоки печной — — 28 пуд.— 4 ½ ф. ,233 — кровельной — — — — — — — — 16.— кот ловъ чугунныхъ 7, въ 7 пудъ каж­ дый, 49 пуд. — — — — — 4 въ 7 — 32 — — — — — — 3 въ 7 — — — — плит ъ чугунныхъ 8 въ 7 — каждая — 56 — плитъ — — — съ камфорками — 18 — желѣзныхъ листовъ длин. 1, шир. 10½ верш. — 241 листъ. — — листовъ въ 2 аршина мѣры — 44 — — засововъ къ трубамъ — — — 35. — — душниковъ мѣдныхъ — — — 135. — — всего на сумму 12,080 руб. 50 коп. 2-е, лѣсныхъ матеріаловъ, а именно: Бревенъ сосновыхъ : Длин. 15 арш. т ол. 6 верш. 84 штук. — 5 — — 5 — 88 — — 11 — — 6 — 5 — — 9 — — 6 — 527 — — 8 — — 6 — 478 — — 7 — — 6 — 458 — — 9 — — 5 — 134 — — 11 ½ — — 8 — 154 — — 11 ½ — — 9 — 154 — — 6 — — 5 — 43 — — 3 — — 7 — 80 — — 2 — — 7 — 80 — — 1 — — 7 — 80 — — 5 — — 4 — 54 — — 7 — — 5 — 36 — — 15 — — 10 — 24 — — 12 — — 9 — 166 — — 9 — — 8 — 12 — — 6 — — 8 — 96 — — 6 — — 5 ½ — 6 — — 7 ½ — — 6 — 927 ½ — — 7 ½ — отъ 4 до 5 — 24 — — 12 — — 8 — 23 — — 14 — — 7 — 122 — — 12 — — 7 — 4 0 — — 8 ½ — — 6 — 24 — длин. 13½ арш. шол. 6 верш. 86 штук. — 1 3 — — 7 — 8 — — 9 — — 7 — 3 — — 6 — — 7 — 14 — — 9 — — 7 — 31 — — 9 — — 5 ½ — 27 — — 9 — — 4 ½ — 44 — — 10 — — 6 — 50 — П ласт инъ сосновыхъ : Длин. 7 ½ шир. 6 , т ол. 2½ верш. 180 штук. — 4 — 5 — 3 — 188 — — 4 — 6 — 2 ½ — 54 — — 3 — 6 — 2 ½ — 60 — — 7 — —— 5 — 90 — — 9 — 5 — 2 ½ — 720 — — 6 — 5 — 3 — 640 — — 3 ½ — 6 — 3 — 224 — — 5 — —— 3 — 160 — — 9 — —— 6 — 2841 — — 6 — 3 — 5 — 912 — — 6 — 3 — 5 — 6 — Брусковъ: Длин. 9 арш. толщ 2½ дюй. — 3569 — — 9 — — 2 верш. — 9 — всего на сумму 58,136 руб. 99 коп; 3-е, гвоздей брусковыхъ 6 дюймовыхъ 36.716. петель на крючкахъ паръ — — 16. ,234 колѣнчатыхъ петель паръ — — 380. малыхъ съ винтами петель паръ — 90. къ нимъ завертокъ — — — 108. петель малыхъ съ винтами паръ — 388. — съемныхъ съ винтами паръ — 98. завертокъ — — — — — 388. петель съемныхъ съ винтами паръ 112. — колѣнчатыхъ съ винтами паръ 1110. — съемныхъ съ винтами паръ — 164. — таковыхъ же — — — 394. — малыхъ съ винтами паръ — 18. — таковыхъ же — — — 2. — съ подставками, гайками и крючь- ями 6 штукъ. — съ подставками и гайками паръ 4. з адвижекъ паръ — — — — 134. таковыхъ же — — — — — 51 . таковыхъ же — — — — — 555. задвижекъ большихъ мѣдныхъ паръ 363. — среднихъ — паръ — 55. щеколдъ — — — — — 7 . таковыхъ же — — — — — 6 . костылей штукъ — — — 689. крючьевъ — — — — 689 . таковыхъ же — — — — 212. замковъ съ руками — — — — 4. замковъ врѣзныхъ съ ключами — — 440. чугунныхъ решотъ на лѣстницы поч. сажень — — 18. всего на сумму 22.173 руб. 94 коп; 4.) войлоковъ длин. 2 арш. ширин. 1 арш. штукъ 427½; таковой же мѣры 4822½ и квадратно въ 1 аршинъ 696, всего на сумму 8,397 руб; 5-е, смолы и дегтю пополамъ пудовъ 687, всего на сумму 5,152 руб. 50 коп; 6-е, клею ст оляр- наго пудовъ 95 — 24 фунт., мѣлу фун­ товъ 22⅔, масла коноплянаго фунтовъ 6, проволоки фунтовъ 3/20, сурику пудовъ 6 — 29 фунтовъ, зельберлиту пудовъ 6 — 19 фунтовъ, умбры пудовъ 1. — 15 фун­ товъ, мѣлу плавленнаго пудовъ 186. — 22 фунта, масла коноплянаго пудовъ 76 — 17 фунтовъ, всего на сумму 2,129 руб. 51¾ коп.; 7-е, гвоздей костыль- ковыхъ 6 дюймовыхъ 97,361 шт ук. — таковыхъ же 5 дюйм. 2,216 — — двоетесу — — 7, 539 — — 4 дюймовыхъ — 897 — — однотесу — — 40,000 — — заершенныхъ 6 дюймов. 734 — — таковыхъ же 5 дюймов. 40 — — 6 вершковыхъ — — 58 — — 5 дюймовыхъ — 16,051 — — 5 ——— 129 — — 7 ——— 2,208 — — 7 ——— 5,794 — всего на сумму 2,355 руб. 72 коп; 8-е, желѣза полоснаго шириною 3, толщ. 5/8 дюйма 308 пудъ 30 фун., 4 граннаго толщ. ½ дюйма 67 пудъ 20 фун. на угаръ пудовъ 16, желѣза 4. граннаго ¾ дюйма 10 пудъ, желѣза круглаго въ 1½ дюйма 2 пуда 20 фун., на угаръ пудовъ 8—5 ф. на скобьи желѣза 52 пуд. 34 ф. на хамуты 88 пудъ 14 ф. на пѣт ли пудовъ, 103, на крючья 33 пуд. 7 ф., на стремяны 11 пудъ 10 ф.; брусковаго длин. 1, т олщ. 1½ дюймъ 25 пуд. 35 ф. гвоздей 5 дюймовыхъ круглошляпныхъ 1,356, гвоздей корабельныхъ 452, про­ волоки кровельной 15 фунт,, проволоки стекольной пудовъ 1— 20 фунт., кро­ вельнаго желѣза въ 2 арш. листовъ 7 ,160 ,235 или пудовъ 2,426— 30 ф., проволоки кровельной пудовъ 6— 22½ фунта, гво- здей длин. 3 дюйма 30,232, таковыхъ же 5 дюймовыхъ 244, круглошляпныхъ 5- дюймовыхъ 1350, полукорабельныхъ 6 дюймов. 450, гвоздей штукатурныхъ 2775, всего на сумму 29, 215 руб. 83 коп; 9 -e, уголья четвертей 841 — 18½ фун­ товъ, сала порченаго фунтовъ l1/16, всего на сумму 2,523 руб. 64 коп; 10-е, стеколъ шибъ 24, длин. 10 шириною 8 верш., шибъ 24, длиною до 15 шириною до 12 верш, шибъ 264, бѣлаго 15 ши­ риною 14 вершковъ, шибъ 3,335 бѣлаго до 15, шириною до 15 верш, шибъ 1474 длин. 12, шириною 10½ вершковъ 2296, таковой же мѣры 5,601; всего на сумму 15,612 руб. Коммиссія вызываетъ желающихъ, съ тѣмъ, чтобы таковые явились въ оную на означенный срокъ, съ благонадежными залогами, на основаніи узаконеній о обя- зат ельствахъ частныхъ лицъ съ казною. Подробное условіе на поставку всѣхъ сихъ матеріаловъ имѣетъ быть объяв­ лено въ Коммиссіи предварительно тор­ говъ. III. Про д ажи. 1.) Командиръ 1-го Резервнаго Ка­ валерійскаго Корпуса симъ объявляетъ, что отъ упраздненныхъ по Высочай­ шему повелѣнію Типографій, существо­ вавшихъ въ двухъ Окружныхъ Дежур­ ствахъ, въ Чугуевѣ въ Корпусномъ Штабѣ будутъ продаваться съ аукціон­ наго торга: два типографскихъ стана, и разнаго наименованія литеръ съ ли- нѣйками, цвѣтками и проч: до 57-ми пудовъ. (Образцы литеръ можно видѣть въ Харьковскомъ Губернскомъ Правленіи). Для чего назначенъ торгъ 20- го іюля сего года. 2.) От ъ Харьковскаго Губернскаго Правленія объявляется, что въ немъ назначены въ продажу селитренныя бур­ ты, принадлежащія, Богодуховскаго уѣз­ да, наслѣдникамъ умершаго помѣщика Надворнаго Совѣтника Варлама Гиржева, состоящія того уѣзда въ селѣ Н овой Рябин ѣ , кои находятся во владѣніи по­ мѣщицы Ш табсъ-Капитанши Еремеевой, а именно: въ первомъ мѣстѣ, подлѣ го­ сподскаго гумна: а) 12 буртъ, каждая длины 8, ширины 4 трехъ-аршинныхъ сажени, вышины два аршина; b.) 2 бур­ ты, длины 10, ширины 3 и вышины од­ на сажень; с.) одна бурта, длины 7, ширины 3, вышины одна сажень, подъ ними земли съ промежутками 1981 кв. caж; d.) 7 буртъ, каждая длины 13, ширины 3 и вышины 2 аршина; подъ ними земли съ промежутками 390 квад. сажень; во второмъ мѣстѣ, въ смежно­ сти съ землею помѣщика Нахимова: а.) 2 бурты, длины 24, ширины 2 сажени, вышины 2 аршина; земли подъ ними съ промежутками 144 сажени; b ) три бур- ты: двѣ длины 29, ширины 2 сажени, вышины 2 аршина, а одна длины 14, 2 ,236 ширина и длина одинакой мѣры; подъ оными земли съ промежутками 174 квад. сажени; въ третьемъ м ѣ ст ѣ 26-т ь, ч етыр- на д цатъ длины 12, ширины 2, вышины 1 сажень; а 12 буртъ: длины 26, ши­ рины 3 и вышины 1 сажень; подъ оными земли съ промежутками одна десятина 89 квад. саж; въ четвертомъ м ѣ ст ѣ 12 буртъ, длины 30, ширины 2 сажени и вышины 2 аршина; земли подъ оными съ промежутками 180 саженей; въ пя томъ м ѣ ст ѣ 2 бурты, длины 1, ширины 2 сажени, вышины 2 аршина; земли подъ оными съ промежутками 16 1 сажень; въ шестомъ м ѣ ст ѣ 24 бурты, изъ ко­ ихъ шестна д цать: длины 16, ширины 3 и вышины одна сажень; а 8 бурт ъ длины 8, ширины и вышины одной мѣры; подъ ними земли съ промежутками и съ тѣмъ мѣстомъ, на коемъ устроенъ селитрен- ный заводъ 1,500 квад. саженей; въ се д – момъ м ѣ ст ѣ , подлѣ рѣки Рябиной, одна бурта, длина оной 26, ширина 3 сажени, вышины 2 аршина; подъ оною земли 78 квад. сажень; въ восьмомъ м ѣ ст ѣ 7 буртъ, каждая длины 16, ширины 4 сажени, вышины 2 аршина; подъ оными земли съ промежутками 96 квад. саженей, всего буртъ 99-т ь, подъ оными съ проме­ жутками и подъ бывшимъ селитреннымъ заводомъ земли 2 десятины 2393 квад. сажени. Описана и оцѣнена каж­ дая бурта, съ состоящею подъ оными, въ промежуткахъ и подъ бывшимъ се- литреннымъ заводомъ землею, на ассиг­ націи по 100 руб; а всего на сумму 9,900 руб ; годоваго доходу приносятъ 990 руб. Бурты описаны за неплатежъ должныхъ онымъ Гиржевымъ Подпол­ ковницѣ Прасковьи Гончаровой 9,000 руб., наслѣдникамъ Прапорщика Данила Авет чина 5,000 руб. и мѣщанину Стрель­ никову 1,000 руб. всего 15,000 руб. Почему, желающіе купит ь т ѣ бурты, могутъ явит ься въ Присутствіе сего Правленія на 12 число августа, и чрезъ три дни переторжку. IV. О времени пріема корреспон д енціи въ г. А хт ы рк ѣ . Въ Харьковской Губернской Почтовой, Конторѣ получены изъ Почтоваго Де­ партамента два росписанія, по кото­ рымъ въ А хтырской Почтовой Конторѣ, съ 15 числа будущаго іюля, будетъ при­ нимаема всякаго рода корреспонденція; на Зиньковскій трактъ по вторникамъ до 6-ти часовъ по-полудни; по проше­ ствіи же сего времени и по краткости назначеннаго для заготовленія и отправ­ ки почты срока, ни отъ кого и никакая корреспонденція принимаема не будетъ. О чемъ Губернское Правленіе пред­ писываетъ Ахтырской Градской Поли- ціи дат ь знать всѣмъ жителямъ города. V. О неопре дѣ леніи къ д олжностямъ. 1.) Томское Губернское Правленіе объявляетъ о неопредѣленіи впредь къ ,237 Подлинную подписалъ: За Вице-Губернатора, Совѣтникъ М ерескуловъ. Скрѣпилъ: Секретарь Семеновъ. должность Письмоводителя. VII. О увольненіи отъ д олжности и вступ- леніи въ оную. Бывшая Начальница Харьковскаго Ин­ ститута благородныхъ дѣвицъ, Полков­ ница Литинская , отъ сей должности В ысочайше уволена, а на мѣсто ея, по В ысочайшему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію, данному Со­ вѣту Института за собственноручнымъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, опре­ дѣлена Начальницею Г-жа Генералъ-Ма- іорша Александра Петровна Д е н ъ , ко­ торая прошлаго іюня 11 числа и всту­ пила въ отправленіе должности. Полицейскимъ должностямъ бывшаго За­ сѣдателя Бійскаго Земскаго Суда Х л и – новкаго. 2.) Иркутское Губернское Правленіе объявляетъ о неопредѣленіи и невыби- раніи вредь ни къ какимъ должностямъ Титулярнаго Совѣтника Никиты Базика и Подпоручика Ильи Лосовскаго. VI. Вызовы къ занятію д олжности . 1.) Старобѣльскій Уѣздный Судъ вы­ зываетъ желающихъ занят ь въ немъ должность Архиваріуса. 2.) Купянская Градская Полиція вы­ зываетъ желающихъ къ занятію въ оной