Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
13765
Дата випуску:
17.12.1916
Дата завантаження:
29.05.2020
Сторінок:
8
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

. Тийвяк исдп.яціі: іЗ и 15 – 22 . ІШ т гунтсіі к ? ж ш і ж п ? йицш &15- Ішсаъ с^Шьів шт* & 20 – 15 . От/ѣмніе ре^аяців и конторы „Южнаго Кряя® вг> ГіетрсгяадЬ ftp*. Г осгійсіісмь Акціонерномъ ООжсетвЬ вбгсвлскій (Морская, 11). Пріемъ подписки, вСъыілскій ѵ. розничная продажа «амерсзъ „Южнаго Края*. О с н о в а т е л ь А . А іо з ѳ ф о в и ч ъ . Д дазолзнэ вѵрнно З цензуруя* ^ ЦѢНА. No ВЪ ХАРЬКОВЪ „ . . g= въ конторѣ, у разное ш^озъ КОД- и на вокзалѣ Въ другихъ городахъ и на станціяхъ кедѣзи. дорогъ . – х Э кол. Редакція для личныхъ объяс.чені.1 — этъ 12 до 2 ч. дая Рукописи, не одобренныя редакціей кд аачдха. на воз­ вращаются. £ 1 ЗТСКЪ Г 8 СТРАНИЦЪ. Суббота, 17 (3 0 ) декабри 1916 года. ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ. * 13765. шт ъ* «S3 .ДОПІШГ»? М 3 Г Й Я І Т І І ІІРІРУІ т г Р І І й 17 Г Й Я І т р и д ц а т ь с е д ь м о й іЦ ІІІІІ 111 Шт j l l l l l l 1ІПШ III illI І Й Щ , г о д ъ И ЗДА Н ІЯ. «Южный t p r находитъ два раза въ день: ЯРОКЪ и ВЕЧЕРОМЪ, не кеклшчвя п Ш ііь іж о іъ . П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А Н А 1 9 1 7 Г О Д Ъ І НА УТРЕННІЕ издан іе На годъ . Ч м. ! 10 м. 9 м .! 8 м. 7 и. 6 глГ 5 и . 4 м. 3 м. 2 гл. 1 м. ] НА ЗЕЧЕРПЕіі ИЗДАНІЕ подписка принимартся только .ЮЖНАГО КРАЯ*. р. іс. ір . к. р. к . ір . к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. | ОТЪ ИНиГОРЗД (ИХЪ подписчиковъ. I На г о д ъ —7 р , на ‘/о г о д а — 3 р. 5 0 к., на 3 м Ьс.— Съ доставкой въ Харьковѣ и 2 р. и кц ! м ѣсяцъ— 7 5 к. пересы лкой и чегородч и чъ . 1 5 — ;14 — 13 — 12 — 11 — 9 75 8 50 7 25 6 — 4 50 3 — 1 50] Съ декабря м-цл вечернее из^. „Ю чнаге Края* б ы х о -. нтъ ЕИЕД ГВЧО. Я А Г Р А Н И П У Г>П R D F 1 I ! I І 1 Отдѣдышв в е ч ѳ р н к ге и з д а н ія ,ІО ж н аго К рая4 продаются л і і -‘- і Ц ” **’•*“** w л-»« I I I I І & иь Харьковѣ у асѣхъ газотчаковь по „ uou. Ц ѣ н а отд ѣ л ь н аго н ом ера ^ р а н н я г о и з д а н і я „ Ю т а и а г э Е ір а я ^ въ Х а р ь к о в ѣ — 5 к оп ., въ д р у ги х ъ г о р о д а х ъ — © к оп . П одписка сч и тается с ъ I го числа к аж даго я Ь с я іа п р и ч ая ъ го д ъ сч и т а ет ся с ъ і-го января по І-о января сл ѣ д у ю щ аго года. Д оп уск ается разсроч к а п л атеж а за го д а езн ЗКЗЗМПЛЯ аЪ. при подлиска сь 1-го января,на слѣду копіяхъ условіяхъ: 1. а) пр.і подпискѣ 8 руб. и 1-го мая —7 руб., 6) при подпискѣ—4 руб.. I марта—4 руб., 1 іюня -4 р. и і сентября—3 руб. и в) при подпискѣ—3 руб. и ежемѣсячно съ 20 февраля и ПО 20-е іюля по 2 руб. 2. При подпискѣ на оба изданія вмѣстѣ подписная плата за вечернее изданіе уплачивается въ вышеуказанные сроки поровну. Для учителей и учитепьнщь городскихъ и сельскихъ школъ, сельскихъ священниковъ и воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній подписная цѣна СЪ ДОСТЗЕКОЙ ВЪ Х а р ь к о в ѣ И СЪ п ер есы л к ой — I руб- 25 КзП ВЪ мѣсяцъ, при условіи негіоередстзенкаго обращенія въ контору газеты. При подпискѣ черезъ книжные магазины разсрочка пл.тежа не допускается. Кни иньыь магазина яь— 5 % уступки только съ годовой поціиски. П одписка и оЗъ явлѳн я поичигазтотся ВЪ ХАРЬКОВѢ, въ главной к он тор ѣ га зет ы .Ю ЖНЫЙ КРАЙ’, на Сумской ул и ц ѣ , въ д о л ѣ Т-ва А. А. Іозѳ- ф овича. ЛЬ 13, и въ ОТДѢЛЕНІЯХЪ КОНТОРЫ -Е к а тер и н о сл а в ск а я у л , Лй 9 н П етроградъ, іііо ская, II. ОБЪ ЯВЛЕНІЕ;, Харьковскій уѣздный воинскій начальникъ си-мъ объявляетъ, что поименованные гігже сего студенты, призванные на военную службу, обязаны явиться 19-го сего декабря, въ 10 чесовъ утра, въ управленіе харьковскаго уѣзднаго воинскаго начальника (Ка­ нарская улица, No 56), для отправленія на службу: 1. Лѵлицкій Вячеславъ іосифовичъ, 11. Лебедевъ Николай Николаевичъ, 2. Архонтовъ Иванъ Лавровігчъ, 12. Кибалюкъ Неофитъ Яковлевичъ, 3. Ііутковскій Евгеній Федоровитк, 13. Никифоровъ-Андрощукъ Георгій Ез« 4. Еиріокович-ь Василій Александровичъ, стафьевичъ, 5. Виссоновъ Алексѣй Владимировичъ, 14. Прозоровскій Александръ Степановичъ, 6. Дунаевскій Маркъ Іосифовичъ, 15. Тугариновъ Николай Николаевичъ, 7. Закандыринъ Георгій Сергѣевичъ, 16. Токмачевъ Ссріѣй Дмитріевичъ, 8. Зиновьевъ Федоръ Федоровичъ, 17. Шипиловъ Гавріилъ Ивановичъ, 9. Крыжавиевъ Владимиръ Илларіоновичъ, 18. Шлипкинъ Иванъ Степановичъ, 10. Кадомскій Сергѣй Ивановичъ, 19. Эйчунъ Іосифъ Ашюлинаріевичъ. ’ Харьковскій уѣздный войной й нагчальникъ полковкігаъ КОВАЛЕНКО. Х М В С К І Й И И М Е РЧ Е С К іГ Ю ІУ В Ъ к°у!?т^вѣш?вг“ и О ч е р е д н о е О б щ ее С обр ан іе 1;^ “ со7 л о в ія н а за а ч о и о в ъ и ом ѣ щ еи іи К л у б а в ъ с у б б о т у , 1 7 – г о д о н а о р я , в ъ 8 ч а с . с ѳ ч в р а . ПРЕДМЕТЫ ЗАМЯТІЙ: 1) Р а зс м о т р ѣ н іе и у т в е р ж д е н іе о т ч е т а К л у б а в а 1915—1916 г. а) Д о к л а д ъ г.г. к о н т р о л е р о в ъ п о р е в и з іи Ъ тчета. 6) Д о к л а д ъ С о в ѣ та С г а р а іи н ъ . 2) Р а зе м о т р ѣ н іе и у т в е р ж д е н іе о м ѣ ты д о х о д о в ъ и р а с х о д о в ъ я а 1916—1917 г. 3) В ы боры : П о ч е т н ы х ъ С т а р ш и н ъ н С т а р ш и н ъ Р ао п о р яд и те л ѳ іі н а 1916—1917 г . и коіягрол ероп ъ д л я п р о в ѣ р к и о тч ета К л у б а з а 1916—1917 г . С29 2 —2 С л ѣ д у ю щ ій в ы п у с к ъ „ ! 3 к п ш й іш я “ ЕЫ і д е т ъ с е г о д н я в ъ ч е т е в рт о м ъ ч а с у д н я . Отъ конторы „Ю ж н ш Края”. • Во избѣжаніе перерыпа въ полученіи газеты съ 1-го января, контора газеты „Южный Край* обращается съ просьбой къ г.г. подписчикамъ О возобновленіи подписки на будущей годъ заблаго­ временно, т.-е. съ такимъ разсчетомъ, чтобы требованія на высылку газеты и подписныя деньги были получены конторой ие позже 20-го д е к а б р я , такъ какъ при поступленіи большого количества требова­ ній къ концу декабря, во время рождественскихъ праздниковъ, крайне затруднительно быстрое выполненіе печатанія адресовъ. ТЕАТРЪ КОММЕРЧЕСКАГО К 71 УБД О ВЪ (ДОДУ, 21 -ГО ДВЯИЗРЯ т о л ь к о « д и в ъ б о л ь ш о й х у д о ж о с т в о н п ы й БАЛЕТЙЫЙ ВЕЧЕРЪ Ц«т,>грідол«гь Saxeia. Л. Н. ЕГ 0 Р 9 В 1 , Е- в . ЛОПУХОВД, А- И- Noтъ. Й Ш . й- ГОгіЧСІуСШЪ ,*±ГГТ^ ‘ тИ* !• ______ Имиреоонр іо Н. Каоелопичъ. ~ Q ~ У иолномочеиаыіі А. Рсаенблитт». ДРАМАТИЧЕСКІЙ ТЕАТРЪ (городской) Н. Н. Синельникова- Cy°”> 4 8 ¾ Д2Н іщ га Я Ное.гср., 18-го утро-Гедда Габлорь. Вв- ;7г тлАДОСТЬв Чета., 22-го,—Орасидчѵ. Пяти., 2Ѣ-го, въ пользу инпа.шдопъ—Чорнжя памтѳра. 8S1 ДРАМАТИЧЕСКІЙ ТЕАТРЪ (городской) И. Н. Смчечьникоза. ПпПЗНиииПМ І П)П9ПТ Й 1 • 2в*Го ДвІ<*» утро – о о з ѣ а ж д ен іо . Вѳчоръ—Sjfii со т в гіъ . і 7- то , ІіриЭДЛіППШ I ѵіііа м у ‘JJ • угрв — іі < эи -іа Buepv – J r a іа о ь ц ч . 4S-ro, у т о о -О р я эя о ч ь . Вечеръ—К ор ол ь Р айш эн А і» Т^-го, оечоръ-Уріепь А и эо т а . a^vro, мчеръ -Д алязн ап о эй іш . іі – го І вчеръ-Г толн чны й а о з д у х д » іівчяю въ 8 час. воч. Каосм откр -ти: иалал оъ 17-го дек. пъ 10 до X чао. дня и оъ Б до 10 час. воч., большая съ 19-го дек. оъ 10 до 2 чао. дня и въ 81/, до 10*>> час. веч. 835 Питературио-Х^доксественкъій Кружокъ. — ——– — В-ь c j6 S o T t, 17-го д е к а б р я . – девятый с е м е й н ы й в е ч е р ъ » L С тр аш н ы й я з б о ч э к ъ , «ип іа г юра въ 1 дѣПотв. Твффи. 2. Элегія КС1 MELARTIN; 6 > Серенада И. Б / ісйвико , въ обработкѣ п Вуяиияка, яса. г. ЕІ. В. Вукинаіеъ. #. .МОЧВХГЗ MUSXCAJ>S“ ,ИлТЕ- t*OT“, тапцы г-жи Г К. Масловой. 4. б » 5 ь э д ѣ и , пуогякн в ь і каргияаѣ В. Ііѣчоааго. 5. М у зы – п ал ьм ы » н а р ти и к и (серіи нерваяі. П:юпе .іировкя.* 0| ,:Н а^Ъ -П Тііца’ разсказъ I. А- Бро дока го. f. Х ром ала I ито э а і у *ім э-Xw д э л я о т а э «м >го Кру.гема. Оказ .а изъ ioot-й лоииой ночи А. I. Ртойкава. Начало въ 9 чао. веч. Условія .входа обычныя. К. Очереди, рв/киооеръ И 5. Рафапазачъ. Гѳатръ А. П. С )Г <О Д О ЛЬС Л Д Г О. ’-ТЯІТТШ ЯШ } *iSfSS£.”S ЗАПОРОЖЕЦЪ 31 ПУНІЕНЪ, -ГЛ. П 59 Т. ШГШРсВІІП, ГГі в ъ ігЬн. тап ц ., уч. в с я т р . хор.^ганц. Н а ч а л о в ъ 8 чао. в еч . В ъ в о о к р ео о п ье , 18 д ек., Д А с п < Ж Т . Д Н Z И Ъ и о* у м. цЬи. З а t l t m a H ь а д у і о и ер о гга в ъ і д. в ъ хахл. B L 4 E P I Ы Ц , и у з и к . к а р . » ъ 1 д. ВЕЧЕРОМЪ а о о б ы яв цѣч н ь I і р а з ь П »чогі, »бо вігу^лвиі доля в ъ <. д. II; Малеруосгія пѣсни . Ііъ вон . 19, ВІЙ, 4 д. Во в т о р . 20, ДВИ С£Ш*К, в ъ 4 д. В я л . п род. с ъ 10 ч. у. Отв. рао и . А. Суходоеьоніі. S32 Малыя театръ. Евребо^ая труппа н. с. липовсклга В-ь с у б б о т у , І 7 – г о , _ С Е ІО Д Ы Я рвочдь о ьзо п а а к е р я к а в о ^ н х ь тѳатров-ь, ней. п ь е с а ЛИвИНД й КД П о Ф Я 1 Ъ Ц ІЕЙ В І К і с й (НІ ? Т т £ ІГ^Ъ 8A B T F A в о ао б н о вл я его ч оп врв г а Д у о ъ я д о ш а л ѳ й З з и ъ . АНОНСЪ: во я то р н и и ъ , 20 го д е к а б р я бенефаеъ, а р т и с т а М. Л о р а ч а , ф а н тл о т я – ч е о в а я о а о р е т т а И о й о а х г я І Й Д Ь , X з л ч о в ѣ д ь . Билеты п родпю тоя. 81Э Кино – JV1 7Л J r tlb Q je- І Ъ -театръ . ,ГГ». м та Г ^ Г в^ г Iе- 18, 17 ■ 18 д е к х б р я 1818 г. б у д е т ъ д еіл ан о тр и ц о аатьо я і оом оаціоиы аа д р а п а СЫНЪ СТРАНЫ, ГДѢ ЦАРСТВО УРАНА, 9 % 4-*ъ ч. оъ впклогокь. Роль Чорта иоп. И. .гі. Р А Д И ііЬ при уч. арт. Н. А. ЧЕРНОВОЙ. ИЯО-П О^гіШ дя я ^ “ « « Г И Д Ы , Ж И Н К О , У С О Л Д А Т Ы , оъ уч. любимя. хярьх. пѵб.іяки арт. г.г. П о д д у б н ы х ъ . А В О а С Ъ: оъ 1» пойдетъ оріігп- Г Р М і Ф Ѣ С Т ‘Д Р ’А Г О K O P L 1 A 2 я ъ я ь и я я ху тоягеетп еп п ая а р а и а в ъ 5 ч. ш г ‘т V О V» в Л г M l ѵ » св Кино театръ» РАДІО. ||| -МЩѵ ЛЮБОВЬ СРЕДИ ДЕКОРАЦІИ- в * А- ПОЛОНСКІЙ и М. М. ГОРИЧЕВА. Военная жромкна поол. событія пня. О і ервый флиртъ Павлика, авося ля комедія. Сверхъ программы гаотроли ивиеотааго юмориста декламатора И. WI. ЕКСКАГОа Анонсъ: готовится сяѣдуюіаая по«гаіювііа: Кахъ Со-ольсг-й яеиияся на Ьвпентинѣ Линъ 66. ^ыбао-гастіюноничоскій могазивъ Т-ва С. С. ЯйШНОВД С-з и К° ОТКРЫТЪ 16-го декабря, на Нннолпевской плещавн, въ д. О-ва BPccci.r. Покорнѣйше гте»ью<т. г-г. покупателей пожаловать. Получена разная свѣжая рыба, семга, исосвва, балыки, м .іка, икра паюсная, зернистая, сардины, маринады—большой выборъ. Копче- щт «сорока для ааи..какія. 811 3— 2 ІЙЩвійІЩШІвіЙІ^ І| I ) | f 11ІІІИІІІШ А if f S m ВЕЧЕРЬ роіенсовъ^* 1 i*^UBIUVW 1*iJL^LiE!i; блл. прод. пь кассѣ театра оъ 10 до 2 ч. д. оъ 5 ч. в. Для учош. купоны въ ловсп беяь еталса. Ыяч. въ 81^ ч. в. Входъ нл боля, оъ ул. оъ правой стороны. Т«егат£>т£» Коммерческаго Клуба. Съ 26-го по ЗІ-а декаб. CEP^§b ГР.СТ Р.ШП 1 l i S l L P P H M l ® 2 бр. Р о б е р т а й Р ^ М л а – М Д О Ш І С .Ц О 09 СЪ У ЧАС. пяв. 7\л/?Г fa /? /*К ёГ~”л Въ оовтапѣ труппы мосчоилв. ярт.: r-яси Игренсвэ, Петрова, Ржееоиаз; моск. яртпеткя • -4.xrJL* А – в ъ Ja і ч «і. Ѵ.У д—^Ч .—М * >Н» г.г. Броисиіі, Курояіі, Маймовъ,- Катвѣогъ, Пеияовъ, Семеновъ и друг. Репертуаръ: КРУЧИНА, ^.Г-УРіЕ^Ь АКОСТА, ^ ‘^ек1.- ТРИ П ЬБ/І, “Г-КАЗН Ь, 29-го -jt 80 -го t-t ЪЁ и 81-го :еяа6. ££ г\ ^£-Л Бьы Прод. бил. на іигіі объяпд. спект. въ као. теат. съ поітѳл., 19-го аѳі:., оъ Юдо 2 ч. д. н док.— дек.— * г * ut I и ;«»/ і (поол. опевт.) сь .г» до 8 ч.в. Дирека. Вапситияоеъ И. И. и Соиоловоиій А. Н. Уподиом. днрѳк. А.Н. Розенблктъ. 3 3 « A .r x 3 a :2 ? o c b > i ! ДЮБЕКЪ. 10 ш т. 20 И. 28 ш т. SO и- Дно. О-ва „I. Л. Шерешевсіііі)” 5-I ( М а г а з и н ъ Г У Б Е Н К О – П Я С С А Ж Ь , 1— 2 « м о д н ы е ” г р е б н и , БАРЕТКИ. РИДИКЮЛИ, з ВОРОТНИЧКИ. 3 ЦВѢТЫ . ФРАНЦ. ПЕРЧАТКИ, ГАМАШИ ПРИВЕЗЕНЫ въ БОЛЬШЕМЪ БЫ30РѢ- ВЬ КРШРОГСШЬ восьмиклассномъ Коммерческомъ учип. освобождается съ янпа я 24 урока Ф РА’ ЦУ і- СКпГО я з . ио 75 руб Вводится казенная при­ бавка S0%. При прошепіі^ необходимы свѣдѣнія о прежней иѳдагогической дѣятелькостя. 8^5 2—1 ІІЦ УТЪ ІРМ Г” и ф еп ь д ш ѳ р О ’Цу, умѣющаго завѣдывать ап­ текой, въ провинаію зъ частный лазаретъ иа 110 кроватей, нч солидное содержаніе. За справками обращ.: Сумская Ли 26 , докт-ру Е. Г. С&монлѳыко, отъ 11 12 д. и 5—7 ч. в. 828 2—1 «Г® КГ Й-#Й К 3*3 }Л f в іЗк съ постоянными « Б іи* & 3 і авПб ^ кроватями ПО СИФИЛИСУ, КОЖИ, и МОЧЕПО -1. БО/ІЬЗН. Д-РОВ ГЕФТЕРА И ЕВДОКИМОВА. Рвнтгѳно св БТіэ-эликтро лачѳбны й каб. Троицкій пер., 2.Пріемъ 2-4 ч, коечн. весь день. , 54 6 30 18 д – р ъ р у з и н ъ . С иф илисъ, ВѲНОРИЧ. И к аж и, б о л .систе- мат. печеніе полов. оезеипія. Пріемъ: 8-12 час. дня и 6—8 час. вечера. Дамы 4—5 часовъ дня. ’ Д-jk В с ш д а й я ы і^ ^ Я ; И А50ЧЕП0Л. б. Пр. 8— 10 у., 5 — 8 в. Отдѣльная пріем. для дамъ. Еватернноол.. 51. тел. 44—50. I 9736 30—17 « Й Ж ы E . PO . Е Е Р Г £ 5 » . КОЧЕПОАОВЫЯ. ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, СИФ1Ш0 и ВСХіНЫП БОЛѢЗНИ. Пріэзв 07 3-12 чао, ут. я 5-8 час. веч. Jl-‘-я оси*—опоіьлъная пріемной і. ПjnjKHbcKasулица. 1« 7. Тедефон Л 1<—35. Д-ръ 0 . М. Наценвльсонъ л исы к З іі ЙІ? ЛѢЗНИ ы ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ. Пр. отъ 9—2 дня и 5-8 веч. Торговая пл.,і\остюопнск1й пео. 5, ря­ денъ съ товарнш. Адольфа Мшчха, телеф. 392. _ __________ _ ____________ ______ ___ ______ 783 ю -з Дейтонъ РАБИНОВИЧЪ. П оловое безси лю , послѣдствія оианизва* СИФИЛИСЪ, КОЧЕГІОЛОВ., ВЕНЕРИЧЕСК. Отъ 9-1 и 4-8 ч. Монастырсх. пер^ No 8, прзт. Аотоах. гос. ______________________________________ 775 4-0, Д- іі Ъ Оршанскій, ш К еи:}!Ы Я , в е н с р и ч , а а ч е л о л . б о л . Поіемъ о гъ 9-і, отъ с-9, Азсснщ. оть 4-5 в. Тел- 55—74 7Ѣ Ѣ—Х ,п с т п гр о н ш з. о щ ш з О f і Щ в ъ к а б . Л У Н А If, ГІ А } 0 . д ___ — Екіториисіслаог.кія, .%¾ 12. ‘ а . і , ЛУічАЦКАі’О п р л ао гм везаЬ. ‘ ________________ ________________________________7 (_ ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КД.В АНЕТЪ І І . Іір. Я Щ О В Е ^ Г А ГВЕГО ѵ^Р?^ ЗТ5 ШѴіЧи на Иикопаавскув плэщадь , 8 S-Й К ^ до’дь Стрэхэз. 05щ. Рэсзія. \і 13, кв. 17,срец::ѵя поть Н’іць.То і . \ і -3- іі . 9713 15-10 17-г* декабря 1316 годя, въ 8 что. аачер , вь собственномъ помѣщеніи, по Пушкинской JJU, No 14, состоится П У Б Л И Ч И О Е взоѣяачіе Me .иц-ічскаго Общества. ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТЫ: Административно-хозяйственныя дѣла. К. Х п р ь ів ш і 1 і й р ш і і м ш ш Управа ■астояшим – доводііть до свѣдѣнія г.г. губернскихъ гласныхъ, что съ раа- Рѣшенія харьковскаго губернатора, на 22-е сего декабря въ часъ дня въ Помѣщеніи управы назначено чрезвычайное губернс ое земское собраніе Ддя разсмотрѣнія вопроса о развероткв хлѣба д ія нуждъ арміи. 1C. 2—1 Хірыіші ІцшЛ [щи И З В Ѣ Щ А Е Т Ъ , ЧТО продолженіе собранія, бывшаго 10-го декабря e/г., назначено въ помѣ­ щеніи Харьковской Общей Биржи 19“Г0 Д’КОбрЯ въ 7 час. вечера, и аокориѣйше проситъ г.г. ларьк.аскихъ купцовъ, торговцевъ и промышленниковъ, а также Представителей Акціонерныхъ банковъ, кредитныхъ Товариществъ, Обществъ Взаимнаго Кредита Я кооперативовъ, находящихся въ г Харьковѣ, пожаловать къ втому времени на означенное собраніе, на коемъ будетъ продолжаться обс,мсгеніе продовольственнаго опроса и о мѣрахъ • урегулированія торговли. 831 2—1 Отъ Х ір ь іш ш ііі е м о н Политы. Харьковская Казанная Палата доводитъ до свѣдѣнія владѣльцевъ т*р- Говыхъ и промышленныхъ предпріятій и . лицъ, занимавшихся личными промыслами самостоятельно или въ качествѣ прикастиковъ въ торгово- промышленныхъ предпріятіяхъ, что выборка промысловыхъ свидѣтельствъ на 1917 г. обязательно должна быть произведена, согласно ст. 411 Устава 9 прям налогахъ до 1-го января При эгоиъ Палата предупреждаетъ, что ВА лицъ, не снабдившихъ себя своевременно промысловыми свидѣтельства­ ми въ началѣ 1917 года, по протоколамъ торговаго надзора Палатою, въ Порядкѣ ст. ст. 526—532 Устава о прямыхъ налогахъ, будутъ налагаться денежныя взысканія въ усиленномъ размѣрѣ (до тройного размѣра стоимо­ сти промысловыхъ свидѣтельствъ). ___________________________________ К, О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. Начальникъ штаба Кіевскаго военнаго округа Просить опубликовать дня всеобщаго свѣдѣнія, что почтовыя сношенія населенія Имперіи СЪ жителями временно занятой непріятелемъ на ней территоріи разрѣшаются только въ видѣ простыхъ писемъ, написанныхъ на почтовыхъ карточкахъ пэилагаемаго образца, причемъ сооб­ щенія въ нихь допускаются исключительно частнаго и личнаго характера. Кромѣ того, разрѣшается пср:сылка документовъ и довѣренностей. Виновные въ нарушеніи означенныхъ правилъ будутъ привлекаться къ законной отвѣт­ ственности Настоящія требованія не касаются почтовыхъ отправленій, идущихъ къ нашимъ военно- олѣниаімъ, и получаемыхъ отъ нихъ, которыя пересылаются почтовыми учрежденіями спеціально ВЪ установленномъ порядкѣ. Вышеупомянутая почтовая карточка должна быть слѣдующаго образца: ВОПРОСНЫЙ листъ г, , „ Фамилія, имя и отчество „ , Послѣдній адресъ Содержаніе зтого листка разыскиваемаго лица 1) Просьба отвѣтить о ___________________ _____ ___________ 1 __ мѣстѣ пребыванія, здо­ ровьѣ и матеріальномъ по- Почтов. стан. ————————————————- ложеніи адресата. У^звъ ….. 2) Просьба передать слѣ- _______________ __________________ званіе ДУ»шія свѣдѣнія. губернія——————————————————- ОТВѢТНЫЙ ЛИСТОКЪ. каково нынѣшнее мѣстожительство адресата ——————— – —— —————- Каково здоровье адресата —- ——————————————————————– Нуждается пи адресатъ въ доньгагь—————————————————— * Другія короткія сообщенія —————————– – ———- – —————————– , 1. Имя, отчество и фамилія просителя—————————————————— — ———— – ——– т ——————– —— ————————————– – ——————- 2. Адресъ—————————1 —————————- – ———————————- —- (Письменныя сообщенія на оборотѣ сего не допускаются). ; ОТЪ П’ F f СЪ” Л it J! ЕЙН П Ь! Т й Т ѴІ Ь” Ы X Ъ ШМИ’СШ дрі ИМПЕРАТОРСКОМЪ Харьяозоношъ университетѣ (см. 3 отр) к ЛЕЧЕБЩ А , , РЯСНЯНСКАГО при консультаціи профессора Я. ‘% Анфшѵгэза = = = = = (М РЬЫ О В Ь, ВОЗНЕСЕНСКАЯ У Л., Лй 6 1 . ——- – ——- – – Въ лечебницу принимаются больные НЕРВНЬШИ и ВНУТРЕННИіпИ БОЛѢЗНЯМИ. Пріемъ для помѣщенія въ лечебницу отъ 9 час. утра до 3 час. вечера. М76 ло-еі Д-РЪ ШШШНОВЪ- в= г мочепол., аенер. я сифил. Гр. 8-11 ч и отъ 6-9 ч. в. Для жеи, отъ 3-4 ч. д. Никол, пл., д Сгурцоаа Н 7. тел. 24-40. 838 2—1 Д-ръ с. и. йльевйчѣнг :“. : . = (ел. Гіод, бвзоыів. Пр.9-12у. * 5-8 з. ПяаТ- ВввСВІЙ ПВС-./Ѣ 7 (уг. Рыбной). Тел. 31-74. ___________________________ sic в – з І ф Г – ды перовичъ . т,, ” « ‘ з а . 3 Г. мое. безсиліе, подо*, «еіваот., снавизаъ, Са- фвлвоъ, венао- Отъ 9-12 ч. н 5-8 ч. з. Бол. кожи, голосъ.отъ 12-1 ч.д. Пріемная для дамъ отдѣльно.; ________ ______ ______ _ ________ ‘S3 15-л I Докторъ А. ІШРШЙЙЬ. Сяфвдвоъ, кожяыя. зенаркческізя мочепол б. Пр. 8- 10 у,,5*ов. Екктеринославск. ул., 10. Тел. 21-59. _____________ ___________________ 711 10-7 Плг KfloQlfV Рмг*)- акзвм*> Д р и і\Л& П П в ояфялноъ, еенеричвое. бол. 9- 1 чч 5*8- в. Петровскій аер., 19, тел. 35-82. «78 10-8 Д-рГП ЕТ РО В Н0ЧЕП0Л0В. БОЛ. Пріемъ отъ 6-8 ч. в. Отдѣльная пріемная для дамъ. Пушкинская, 20, тел. 41-65. 717 10-7 д о ъ с х о г 3’** ъ л – з и х т ь + я — ; б. ПРОФЕССОРЪ а а БАРТЕНЕВЪ. К о ж н б . с и ф и л и с ъ , в н у т р е н н ія . 88HQ- РНЧ-. ИОЧѲПОЛОВ- 9 ‘ѣ — !2 ут, и 5 ‘і>— 7 веч. Воовр. 1р— і ут. Троицкій дер., I* 9. 05 2 —2 ДО КТО РЪ’В Г І(Г Г О Й Ш Й О з ъ . ” ВНУТРЕННІЯ БОЛѢЗНИ. Пріемъ отъ 4 до 7 ч. в. Михайловская ул., М 34, ходъ съ Царицын. ул. 650 5-5 Д-ръ КПАУЗМАЦЪ. Бол. внутр. н женскія Пр. отъ 12 до 2 д. и отъ 5 до 7. Сумская, I, кз. 5, тел. 22-67. пь ъ -5 «едѴцГы П. И. Г а зр и л о зъ . Внутренніяболѣзяв. П ^ 8—19 у.,5—7 ч. в. Ека- геоинославская у„ .\в 46. Тел. 25-13. 9336 27-24 Д -РЪ С. К. Ш О В Ъ ГЛЖ з н и ! Пріемъ ежедневно отъ 5-7 ч. веч. Сумскаяу 43 ___________________________ 53В 9-6 віліни д-ръ Я- Г- ЗамковскіІ Пушкинская, 38. Пріемъ отъ 4-6 ч. Телеф. No 044. 657 10-5 I Д-ръЛисааскій, в ГОЛиСА. Отъ 10’12 ч. 3-5. Сумская, 21, т. 20-31. j _ __________________ 777 1 0 -4 : Д-ръ П ДТП й?» 55 ,. лэч. искрнвл тулозг^шэ и коиачноотан і Пр. еж. от. 4-6. Николаев, нл , 13. Тел. .6 22. і _ ______________________________814 5-1 | Д – р ъ П И < С Т 4 Н > 3 Й I АКУШЕРСТВО и ЖЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ. П р іем ъ отъ 8 -1 0 y r-j Р» u оп. 1-7 в.)ч. іиа гсізли іепавоіі .я, fi; 11,! тв’.о-^іон ъ ..*1—gt, __________________ ‘ 1 « ч Д-ръ 0. а- ьеяаняпиасш уг. Пушк. ул., телеф. 3474). Пр. по акушерстзу и жгнекамь болѣзня.иь 10 — 12 ч. у. и 5—7 веч. * S r a P- J . ЛИВШІЙ.; Диуьиарство, к іа и с я іis б о п ѣ ц н и . рітмъ 5-7 Ч ас . веч. Сдвсарныі! пор., 14, тел. 11—71. 675 5—5 йіен.-впачъ Самойпенков Акушеротво, женскія бол., мочеполовыя и Сіфнлноъ у женщинъ. 11 —12 и оть5—7, Су.ч- скья улица, J* 26. 7г-5 4—4 Женская лечсбнина съ ооц ч* і нмъ or іьлакіл.иъ д » р а Ш ЕС Г О j І А /І А . Пріемъ отъ 12—2 и отъ о —7, вь лоч. во всякое время. Рымаоская, 34. Тглоф. 1і49. 83 4 Ж ен скгга и х и э у г г и ч э – р _ | } ;Ш Л cues азчабаіииа д -> із 5 -¾ Ярсслввскал у.’ъ, .Ks ’23. Тел. 76 9J3. Пріемь по зкушвг. и .кенск, 6 о;івз. 13-1 и 5-7 в. 71 ц—і і п Ш о ш Ж І Щ а – (гь рвдші. отд. а – 91 -4 Р і £, ПУШКІіЬСК.в 7, во 6. tu Пр. L2-1 а 5-7. Теѣ. US3. ________________________________________________ 756 7—4 Д -р ъ акушеръ Л . Г. Г П Р .’ Ш С Ъ . Женская Ke 4 sSH.p“”S.“’ Екатеринославская, 47. Пр. і 2 – 11 / 2 и 5 – 7 . Гел. 1390 80 4 -з Ш ВРАЧЕБК. ЛЕЧЕБЯИЦА П *4 U 1¾ Ю. Й. ОШ£ЙЗ. о. пРіоаь ^ 0ГІ- ЙУ*101- в» Л , п.чзія , Н ъ*? я*** ІІСИу 3і >. ; пр:і* HUM- йіеоііовеііая, 15, арот. Поьсъ. Тыі- Ш«ЗЭ. 616 15—10 | ІІІІР 1 1 1 МММ 16-го (29-го) ДЕКАБРЯ. И Й Н А Ш Е М Ъ ФРОНТЕа отъ ш т ш вЕРхазнага ! глйвііоконаііду штага. ПЕТРОГРАДЪ. 16 ХП. ЗПШНЫЙ ФРОНТЪ- П опытки развѣдчиковъ противника при­ близиться . нъ нашимъ окопамъ въ раіонѣ Сыдонувки (нъ югу отъ Броды) отбиты на­ шимъ огнемъ. Противникъ продолжаетъ вести артил­ лерійскій огонь по нашему расположенію въ раіонѣ лѣса Гукаловце и дер. Грабковце. На Модлавской границѣ, въ долинѣ р. Ойтузъ, наступленіе противника продол­ жается. Въ нѣсколькихъ пунктахъ идутъ бои за обладаніе высотами въ раіонѣ къ востоку отъ Сесмезо. Ксвназскій фронтъ. Ничего существеннаго не произошло. Іь ѣ , Родынсній ФРОНТЪ- Противникъ атаковалъ румынъ на фрон­ тѣ къ сѣверу и югу отъ р. Касина у румын­ ской границы и къ западу отъ Совежа и от­ тѣснилъ ихъ на версту къ востоку. Въ раіонѣ Кіождени и Костомиру (въ 30 и 15 вер. къ сѣверу, отъ Рымнику— Се- ратъ) идутъ бои, причемъ всѣ атаки румы­ нами отбиты. Наши и румынскія части, занявшія по­ зиціи по лѣвому берегу р. Рымннкъ, доб­ лестно отбили всѣ атаки противника, встрѣ­ чая его нонтръ-атаками. Также °тбиты зсѣ атаки на участкѣ отъ желѣзной дороги у Рыининъ— Сератъ до БОльду (къ юго-во­ стоку отъ Рымнику-Сератъ), гдѣ против­ никъ нашей энергичной контръ-атак°й ‘•ылъ опрокинутъ. Въ теченіе дня противникъ силою до двухъ дивизій велъ наступленіе еъ направленіи с. Амана ПО чер, южнѣе Больду); къ вечеру бой затихъ. У с. Филипешти нами отбита атака про­ тивника, На остальныхъ участкахъ артиллерійскій огонь. Въ Д°бруджѣ Гіо всему фронту против­ никъ велъ атаки на наше сторожевое охра­ неніе. ; . і — ——— О М И Р Н Ы Х Ъ П Р Е Д – п с ж е н § я х ь . ПО ПОВОДУ ВЫСОЧАЙШАГО ПРИКАЗА ПО АРМІИ И ФЛОТУ. ПЕТРОГРАДЪ 15 ХІТ. Приказъ по ар­ міи и флоту въ депутатскихъ кругахъ прс- іънелъ огромное вдеиатлѣніе. Депутаты иннодупіно подчеркиваютъ громадную важ­ ность и значеніе сдѣланныхъ заявленій и, выражаютъ глубокое удовлетвореніе и ус­ покоеніе. М и л ю к ог.ъ говорить: «Приказъ ве­ ликолѣпно Записавъ: всѣ оспоккыя мысли! сложены очень стройно. Высочайшій прп-| j ьазъ сразу уничтожаетъ всѣ .сомнѣнія и j недоумѣнія п все. что было сказано въ свое время относительно Польши п пік- !ливонъ, сейчасъ подчеркиваетъ въ особен­ но тегатрсщепной формѣ. За время поінм вто первое Высокое подчеркиваніе необхо­ димости осушестзлепія п’адіопальныхъ за­ дачъ, стояшип, передъ Россіей. Это осо­ бенно важно именно въ данный моментъ». Ефремовъ: «Произнесенныя только что слова прежде всего гарантируютъ нагъ отъ возможности осуществленія различ­ ныхъ слѵхоп. о нреяпрвцрѵепноѵъ mint въ моментъ, крайне невыгодный для нагъ. Мы пріпгѣтств.темъ Высокое оффиціальное гаявленіе о необходпмостп созданія с ю – (юдноіі Полыни п осуществленія наіпихд ігаціана.шіыхЧ) ^идеаловъ». Гарпетичь «Вь приказѣ по лр- ѵіи ясно ш ррдѣл-шы не.такія задачи, стоя­ щія передъ Россіей. Мы пскрепно прпзна-| ;елъны п горячо привѣтствуемд, тгеикззі Гостлзня Имнератот);!» Ржевскій: «Великолѣпный (приказъ!». «Великолѣпный,—соглашается С т е и а- ‘іі о въ,—ііп однекг) слова я се намѣнялъ бы въ намъ. Отдавъ приказъ какъ разъ го время, ибо іЛ’зрагцаагъ всякую Бовмоагкості, созыва мирной юнферешдін. Теперь д:ы увѣрены, что втого не будетъ. Слана Богу!» Аджемовъ: «Въ атомъ приказѣ осо­ бый смыслъ, если сравнить его съ пер­ вымъ манифестомъ, п-ь которомъ было только указано, чго мн будемъ воевать, пока на русской землѣ не .останется ни одного солдата. Теперь дрѵіія цѣли, цѣли опредѣленныя и ясныя». М а к л а к о в ъ: «Вмѣ^ійтельство В плі – ссна можно было считать знаменательнымъ Теперь, послѣ твердыхъ словъ Государя, мы можемъ бытъ спокойны». Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. 15 ХП. Опубликоваиіе Высочаі’іщшго приказа по арміи и флоту со- провожілділось въ Петроградѣ народными маяшфестлціями: огромныя толпы съ во- сторженнЫ’Мп кликами «ура» иршвѣтство- иа.ш новый актъ Высочайшей ъо.та. По поводу приказа -стоаданая печать ігь рядѣ статей, .въ разлячлой формѣ, воплощаетъ общую мысль. Царскія слова, юбразцеакыя! къ арзііп и флоту, отражаютъ мыъіи н чувства всего русскаго ‘народа п служатъ достойнымъ Великой Россіи отвѣтомъ на мирныя Пред­ ложенія Германіи и попытки посредни­ чества нейтральныхъ державъ. Столь ясе единодушно и нпочатлѣше, іі]іоизпеде!Шое приказомъ на полштіческіе, общественные н тоіргово-лроімыіііілеаіные круги Петрограда, придающіе особенное зіійічсніе тѣмъ еллваоіъ Высспайпіато иірн– іказа, адѣ говорится, что достиженіе Рос­ сіей поставленныхъ войной задачъ,—обла>- ра-іііе И,арырадомъ и пролявяни и сщѵь- ніе свободной ІТольшп изъ трахъ разроз­ ненныхъ областей ея,—еще не оюезпечепо. По общему убѣжденію, Вькогіайіпій при­ казъ сразу положилъ цредѣл.ъ; сомігѣніямъ II исд думѣ НІЯМЪ, явцвяиоь Высокимъ ноцтверждеіііемъ неоохоуідмости осуществ­ ленія стоящихъ передъ Россіей національ- ііыхъ задачъ. Съ искренней’ ирнзнателькостью п п>- рячо ирнігі.тствуется приказъ Верховнаго Волуя русской арміи представителями всѣхъ польскихъ круговъ. П.Т.А. МОСКВА. 15 ХП. Москва съ чувствомъ тлубочайшаіго удовлетворенія и съ великой радостью прочла опубликованный сегодня [приказъ 1\ісударя Императори, по армія и ф.тстѵ. Царскій приказъ для первопрестольной явился свѣтлымъ лучамъ, датжпы/мъ укрѣ­ пить бодрослъ русскаго шіртда и ено уси­ лія въ ідосшжеиія рѣшИтеліьной побѣды. Твердое и опредѣленное лтказаніе на ко­ нечный іуіі.та войны съ особымъ востор­ гомъ ‘Привѣтствуется торгово-промышлен­ ной Москвой н ло.тьскнми кругами. П.Т.А. ПАРИЖЪ. 15 ХП Газеты помѣшаютъ на виднояч. мѣстѣ приказъ ио арміи и флоту Гос у даря И ми ер.іітара. «Figaro» го.імріггь, что прекрасный ма- гифестч Царя огвѣчаеть па германскую ноту, откладьлнаечъ въ точной форліулііров- ігГ тіереиѵ’порЫ) о мирѣ и осіредѣлоішьгмг образомъ отмѣчаеггь цѣла войны, преслѣ­ дуемыя Россіей. «Ѵістоіг» пиіпетъ: «Манифестъ Царя разсѣимзоть сомнѣнія, которыя могли угнетать общественное сознаніе вч> отно­ шеніи русскихъ условій мира, такъ какъ вт. номъ провозглашается одгічтеремеіиго съ обладаніемъ Констдатиншоламъ, что шгѣ- еті. жнзнениый интересъ для Россіи, воз­ становленіе ея этнографическихъ предѣ­ ловъ и свободной Полыни. Это со стороны Россіи—«великолѣпный жесть великодушія, признакъ устойчивости общей политики». «Неиге» заявляеп,: «Царь ясно и благо­ родно въ прекрасномъ посланіи выразилъ мысль о томъ, что еше пе наступилъ мо­ ментъ разговоровъ о мирѣ и опредѣлилъ суппгмч’ь русскихъ требованій, отвѣтивъ одновременно Германіи и пойдя иаійсгір’Ьчу желаніямъ Вильсона». «Libre parole» говорить: «Манифестъ Цари—откровенный и смѣлый залъ по отношенію къ противнику и очастлииыіі яіеоть по отношенію къ союзникамъ,— скопчательпо опровергаать коварныя обіш- кенія ш. стремленіи кт. сепаратному миру и наноситъ смертельный ударъ герман­ скому маневру». П. Т. А. «Русскій Инвалидъ» о послѣдствіяхъ мир­ ныхъ предложеній. ПЕТРОГРАДЪ. «Ругокій Инвалидъ» (пи­ шетъ: «Одинъ за другимъ главнокомандую­ щіе войсками армій наіііего главнаго фрон­ та. объявили воігекаімъ своя взглядъ то по­ воду той обставовкк, которая явилась главной причиной выступленія противника съ мирными предложеніями. Послѣдовая іггій приказъ Верховнаго Главнокомандую­ щаго то арміи н флоту окончательно по­ ложилъ грань между надеждами протшиш- ка и серьсзаюй рѣйствптельностыю. Война будетъ продолжаться съ прежней настойчи- востью, іі русская армія и армія нашихъ союзниковъ призываются къ еще больше­ м у на;і?рян:еиііо, такъ какъ врагъ, /въ виду отказа отъ его мирныхъ предложеній, про- ■ явитъ еще большую -жестокость я нетерпи­ мость.. Съ этоіі точки зрѣнія дальнѣйшая борьба приметъ епде болѣе рѣшигельныя формы, и моаспо будетъ думать, что про- •лгепикъ пе ограничится активной обо­ роной п испробуетъ псѣ доступныя для пе­ ро формы и средства, борьбы, чтобы на­ нести намъ иля нашимъ ешозішкаімъ елде нѣсколько $,ктишшіхъ ударовъ. (Во всякооп, случаѣ, eifRa-ліі Гшіденбургь будетъ ожи­ дать общаго патяхіка со всѣхъ сторонъ, который попзволѣ датжеігь біудечч. привести къ прорыву гд’ѣ-либо, на одномъ ивъ болѣе слабыхъ участковъ фронта. Высшему: командованію противішіка нредстонтъ рѣ- ічтить задэгау очень слолшую,—предтаре- дпть возможность прорыва настолько за- блатовраменно, чтобы квбѣпнуть катастро­ фическихъ дня себя послѣдствій. Будетг, ли аготг, прорывъ на нашемъ фронтѣ или у нашихъ ссчоониковъ, будетъ ля прорванъ ткірѣнлепныЯ іфроктъ въ томъ видѣ, какъ |пто наблюдается сейчасч. почти повсюду, кти прорывъ ліропзойдегъ па болѣе свѣ- жеегт, участкѣ фронта, наподобіе Македон­ скаго пли Карпато-рргынскаго.—это по- 1 вросъ второстепенный». Паш. кор. Францугс-аля днглійзназ -печать о гвр- изнгиихь мирныхъ г.релзояшаіяхл». ікЗД’ОРРЛДЪ. !ілъ 2Ів…’Ижа-‘ .с.<щбиа- ютъ: «Тог;гі,.» теавл-ркваеть‘ ці, .гернаа- еіямъ от-гѣтѣ новое диічл;:гс:,.:гстно -ішвар- стеки, Германіи, которая іш!«заі?: зоишорил» о союзѣ «ародоівъ, съ цѣлью стасшнть про- з. ‘ідеііта С.-ІПтатст/ь къ мк-рному ■ак.сгіу’иДО-‘ нію. и когда тсть вылуіандъ, іщтъ об- нагло свое абѣщапіе. Haul, квр. ЛОНДОНЪ. 15 XII. о-бсуждиа Гермав- екіП отвѣть на коту Вильсона,- ..«West, Оп;/.» заявляетъ, что Герма кія. иерядя предложили миръ, поэтому и двлаяа co-jfl- и. ніь свои условія, какъ основу щірцой so«- іфорсящій. Германскіе вравителеш на можетъ быть столь нзшшшл,. чтобы ;дред* положить, что СОЮЗНЫЯ ІіріЙ^ШДМІВ», прекративъ военныя дѣйствія, согласятся на мирную -конференцію, нс ушавъ чрвд- варгп-ельно хотя бы обычшлмп путями, что именно Горманія собдраетАя ігредлолщть. Про:, кор. резолюція конференціи представителей биржъ труда и профессіональныхъ сою­ зовъ. ПАРИЖЪ. На васѣдшш.оіі івъ щасгоя- щее время въ Парижѣ «аціо.шиьной кон­ ференціи, представителями биржъ труда и а»рофеос іоігаль’П.жг, ‘союзовъ «рпикта оди- ііогласно слѣдующая реоолипія; «Конфе­ ренц!», іедніныкія гі. с-в’Ьдѣнію поту иіре- звдента С-оедіяіешіыхъ Шталенх, предда- гакчцаго жсѣмч, воюіаішиъ нынѣ ;.щфдя%ѵь опубликовать но исвоішео свѣдѣній усдойШ, на которыхъ они были бы: сжаасип ваключятъ іѵиръ. ■и-расшч. фра:ь;іч-ьеліеед пра­ вительство отнедтнісг, олагопріятно къ это­ му шродл-оікеііію. Вмѣстѣ съ чѣмъ -конфе­ ренція приглашаетъ правительство «азсту- ивть съ іи сдобнымъ шірод лтсве.чіеВі’Гі исфедъ своими союзниками, чтобы тхжорйть мо- менті, заключенія «щ»ч, п при огомъ «а- являеть, что федерація пародовъ, кэторая д-олікпа явиться зжтагомъ -оіидтатеяыш’О мира, не можетъ быть обезпечена иначе, какъ только полной террігг-оріальііой, поля_ тцческой п экономической недаиж-шоетш всѣхъ народовъ, какъ зшлыхгь, такъ н содыннхъ». Наш. кор. Отношеніе Испаніи къ нотѣ Вияьеона. ПЕТРОГРАДЪ. По имѣющимся свѣдѣ­ ніямъ, въ Мадридѣ произошло разногласіе между вцролемгь іп шравнтатнетшхъ по во­ просу о выдлушепіи Ишаюи съ нотой, аиа.юпгчпоЦ ‘американской и півейщарсвой. Повидлмомуі, въ Исяіаяіи чснс.ть о пысту- плешп съ -мирныма предложенѣкии ина- ча.гѣ была встрѣчена ст. сочувствіемъ, од- нажо, въ ®нду вьшснЕншейся бешкодноезд выступленія, рѣшено воздержаться отъ это­ го шага. Наш. жор. Позиція Австріи. ПЕТРОГРАДЪ. По съѣдѣніяшъ якъ Ло­ занны. вь патіггііпескшхъ кругжхт-, нахо- дяпгихсл ігь контактѣ съ паягшіа-гокскліхъ прашітелістъомъ, по поводу тредлшеепіг Нильсона, выражаіюпп. урдадагоороніе оф­ фиціальнымъ отвѣтомъ, даяныбіъ Австріей. Новый мшінстръ внострашьпхъ -дѣлъ Ав- счріп гр. Чернттъ, аюльзуясь шеірвныъслу­ чаема. н выполішя ютрото пакеттска}» программу, подчеркипіаеть, что АіШЛірія ею вопросу объ открьпчи ашрншъ ігфегся»- ровъ ігахадтггъ нвъ точки зрѣнія, ЬшчяЛ отъ гермалекой, и, что она искренне слд>е- митсл пойти ота озовмоскныя уіетупкн даже тогда, конга Германія буретъ нюгшюать на своей агрессивной тюигаггосѣ. .Айст^ід: одновременно съ офіфиттіалыюй нотой, тдакъ сооющаюп. іш. освѣдпхлеигахъ источни­ ковъ, сдѣлала частное азявлояіе вт. нют смыслѣ, что, если состоится ковфореяшЦс нейтральныхъ держаегь. то ярсдстаВитс.Ть Аьттрік я-пштся туда со егюнімъ запждші- омъ даже тогда, к о г д а ррупя жжетпДя страны откажутся онъ участія въ этой кон­ ференціи. По этому вопросу Австрія ямѣ- еть совершенно опредѣленные взгляды. Нагп. кои. Ш-ТРОГРАДЪ. «Morning Poet» со­ общаетъ, что императоръ Карлъ I, но слухамъ рѣшилъ добиться ияра любой цѣной. Этимъ объясняется на­ значеніи министромъ иностранныхъ дѣэт. Чррнипа, который, какъ полагаютъ, смо- яіетъ огстоягь интересы Австріи противъ Германіи. ‘ Наш. кор. Нѣмецкая печать о мирѣ, ПЕТРОГРАДЪ. По свѣдѣніямъ яэъ Ко­ пенгагена, «Lolcal іАпгеіцег» сш^ѣвается, ѣгобы даже сотѣйствіе Рилъсоиа зшгао яв- мѣшіть поанцію Лондона и Парижа о ошрѣ. | Газета зажліючаеть статью слѣдучтащащ словами:—«Необходимо готовиться хъ j унрожающвму нвімъ весной иастуцзевію на ! всѣхъ фронтахъ, которое, мы зга на мину­ ту не сомнѣваемся, даютъ такіе же .резуль­ таты, какъ и прежнія наступательныя по­ пытки противника». Газета «Vorwaerts» полагаетъ, что де­ визъ,—сначала удаленіе врага, а налѣжь мирные переговоры,—■’можетъ лишь приве­ сти къ іполншіт иемеаяеіиквіу упичтшенш, и совѣтуетъ Франціи не упустить хояцв- та, такъ кажи, она можетъ теіпарь подучить напліучліія условія. «Вѳг. Tagfibl. отмѣчаетъ, что -іэтвврЯоа ‘согласіе до сихъ паръ не оігубдйкствло своего отвѣта я черпаетъ нпъ отсйуі фак­ та пздежту на возможность примиренія. Въ отношеши державъ апткгерзгАНсвой коалиціи, ъъ вопросѣ о жирѣ, газета пола- гаеть, что прс.дстоіипая -мирная яокфе- реігція долмспа тыработаггь, по .крайней мѣрѣ, общія основанія бтдппеіі ідѵанзава- ціи мирнаго сожитія народовъ. «Yossische Zeit.» паста икаетъ Щ wart, чтобы иредставители нейтральныхъ странъ шгконмт. образомъ пе были допунеіш къ участію въ рабогахъ мирной коифереащія. Паш. шр. ГТПЬТОЛТЛІЪ 15 ХП. Изъ Верлтгяд •ообшаютъ, что послѣ гоюсоватія вофраа- нтзскомъ сенатѣ, германская печать ішг- г.яла послѣзнюго надежду на то. что вы- •ттнлепіе Впльсоіга будетъ, имѣть катгой- іибо по.тояпттельпый результатъ. «Вег. Тац.» счзггаетъ вѣроятнымъ, то. еоювтц- мі пойдутъ по путп. ткнзанномѵ козпгцо- сіей по внѣшнимъ дѣламъ фрятгнтвскоЗ палаты те-иттатовъ. оставятъ ноту Цндьсо- (п безъ всякаго ствѣта и передадутъ свой •нѣтъ лннп. негтрпльпымь тержавзм г. , Газета далѣе высказываетъ, что союваякі» ,опасаются движенія въ пользу мира вну­ три своихъ странъ, вслѣдствіе чего мед,- лтть съ оггігомъ. Послѣднее заявленіе яв­ ляется ног.ы*\ доказательствомъ гоі’О. что германская печать при поддержкѣ герман­ скаго правительства даетъ своему народу совершенно превратное представленіе ,о ло- «сасеніп пещей въ странахъ согласія. Паш. кор. Исторія мирныхъ предложеній. ПЕТРОГРАДЪ. Получены свѣдѣнія о Предварительныхъ шагахъ германской дип­ ломатіи передъ ііьк-туінленіемъ съ мирнымъ Предложеніи. Гр. Берпедорфъ велъ пере­ говоры съ .рутоводнтедями «Лиги прину­ дительнаго мира въ Нью-Іоркѣ». По сотѣту германскаго ио-сла. преііетавптель лита за­ просилъ руководителей нголлтяки вою • юшихъ страдъ объ ихъ втсліядѣ на стад­ ность я цѣлъ, мира. Письма (были шлуче- іш оть франпуізскато премьера Бріана, on. Грея и германскаго канцлера. Вет- маагъ-Гольвега. Бріанъ п Грей отвѣтили, что они жела­ ютъ, чтобы война вызвала длительный миръ и (принесла пополненіе желаній со­ юзной коалиціи, Бетманъ-Гольвеп. отвѣтилъ раньше всѢхт,. Канцлеръ заявилъ что Германія не- меддешю готова содѣйствовать сшдирова- шло почвы въ отношеніи возбужденія пе­ реговоровъ о мирѣ—«въ этокъ—счастье культтгатътхъ нарсудовъ». Н:пп. ешор. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Вашингтона сооб­ щаютъ, что ‘правительство Обмануто въ сво- нгь ожпланіяхъ іѣгиъ, чего отвѣта Германіи пе содержитъ въ себѣ ппкаишть мирныхъ условій. Въ политическихъ кругахъ рас­ пространился слухъ, что германскій посолъ $керардъ получилъ свѣдѣнія о мирныхъ условіяхъ для дачнаго ‘.сообщенія ихъ цре- зйденту. Въ блнінеггон скитъ кругахъ рас­ пространено убѣжденіе, что Германія пы­ тается воспользоваться Впльсопомъ ‘въ ка­ чествѣ своего агента для достиженія созы­ ва конференція. Оффіщіальные крути отказываются об­ суждать вопросъ до полученія болѣе по­ дробныхъ свѣдѣній. Нага. кор. у н а ш и х ъ сою зниковъ. ” НА СОЮЗНЫХЪ ФРОНТАХЪ. ПАРИЖЪ. 15 ХП. О ф ф п ц і а л ь н о е дневное соебшепіе. Къ югу оть Гавра германскій отрядъ, попытавшійся прполпзиться КЪ француз­ скимъ линіямъ у Кешгуа, разсѣянъ нашимъ огнемъ Согласно дополнительнымъ свѣдѣніямъ, взрывъ мины, (произведенный вчера фран­ цузами іп. раіосіѣ Бекрень, оказался впол­ нѣ удачнымъ’ въ нашихъ рукахъ осталась одна изъ образовавшихся воіропоэт. въ 320 метротъ длины и 40 мег. ширины. На лѣвомъ берегу Мааса французы легко отразили германскую атаку, пагграв- лешіую на восточные ск.юны высоты 304. Па остальномъ протявимші фронта ночь дроіша спокойно. Дѣйствія летчиковъ. Подтверж­ дается сообщеніе., что подпоручикъ Герто сбилъ 13 декабря надъ лѣсамъ Во 15-ый по счету непріятельскій аппаратъ, а под­ поручикъ Гюи Кереръ уничтожилъ къ ѵкг стожу отъ Мязери 24-ый ш счету непрія­ тельскій аэропланъ, а на другой день— 25-нй аврстланъ къ югу отъ Мевоятть. Еще одппъ гсрмадгакій аппаратъ разбился вчера у Омьекура послѣ боя съ фраіщув- с ш і атагаратохъ. Англійскіе ппрозѳропланы бомбардиро­ вали вчера въ 2 часа дня доменныя печи въ Дшлинтефѣ, сбросивъ въ нить 1100 килограммовъ взрывчатыхъ веществъ. Кро­ кѣ того 720 килограммовъ .взрывчатыхъ ве­ ществъ обропіетш надъ щшодакя ш. Тіс»н- видѣ, Жое и въ бассейнѣ Бріеу—девяносто 320 миллиметровыхъ снарядовъ надъ заво­ дами къ Рссгбахѣ, 60 снарядовъ—надъ заводами въ Натенъ-Дапгѣ. 2 французскихъ дирижабля бомбардиро­ вали металлургическіе заводы въ Пеинь- Кирхенѣ. П. Т. А. ПАРИЖЪ. 15 ХП. Вечернее оф­ фиціальное сообщеніе. На лѣвомъ берегу Мааса непріятельская артиллерія, энергично обстрѣливаемая на- шмп батареями, тсплетшо бомбардировала напти позиціи па фронтѣ Мортоммъ—высо­ та 304. Въ Лотариятіп мы произведи успѣшное нападеніе на непріятельскую трашпего кт. сѣверу стр Батанъ-Ввдлера, захвативъ 2 пулемета. На остальномъ фронтѣ—дѣятельность артиллеріи съ перерывами. П. Т. А. ПАРИЖЪ. 15 ХП. Вечернее оф­ фиціальное сообщеніе. Артиллерія проявила довольно сильную дѣятельность на нѣсколькихъ участкахъ къ югу отъ Соммы. Огнемч, нашей артиллеріи были вызваны 2 пожара и взрывъ непрія­ тельской батареи. Въ раіонѣ Бевренъ къ гогу отъ Авра мы успѣшно взорвали нѣс­ колько минъ. Къ концу операціи налги сол­ даты вышли изъ траншей и вернулись съ плѣнными. На остальномъ протяженіи Фронта день прошелъ садкой но. П. Т. А., .ШНДОНЪ. 15 ХИ. Оффиціальное сообщеніе британской’ глав­ ной квартиры отъ 14 декабря. Вчера британскій отрядъ проникъ въ гер­ манскія траншеи къ сѣадрсизатаду отъ Ланса, ни ‘протяженія нѣсколькихъ сота яртовѣ. Забросалъ гранатами непріятель­ скія прикрытія и причинивъ серьезный по­ врежденія укрѣпленіямъ, англійскій отрадъ вернулся къ своимъ линіямъ безъ потерь. Вчера вечеромъ и въ теченіе евпинэшияго зш герегаіщы съ перерывами подвергли окльнаЗ бомбардировкѣ ндаищія на пра­ вомъ (флангѣ аш’ліШжоа арміи, шь сѣверу отъ Соммы, блигь Лезара. Къ гогу отъ Арраса^ въ окрестігйіетэхгь іГііотжнха, та жгаалу on. ЪІеесинъ, мы топѣтшю бамбар- дяраваля уктѣттлгаіія и устаиопки тран­ шей нызъ остутій готмаяцешъ. На остальномъ протяженіи фронта обыч­ ная артиллерійская перестрѣлка. •Вчера тггя лстчикп при .содѣйствіи артиллеріи ‘пфшзтші дтодесту» дѣятель­ ность: въ теченіе мжотоплс.теппвкхъ воздущ- пыгь ‘боевъ уничтоженъ одют. термапекіЗ аоропдалъ; пять другихъ принуждены бы­ ли снизиться вслѣдствіе поврежденій. Три англійскихъ аэрошлака не (вернулись. П. Т. А. ГАВРЪ. 15 ХП. Бельгійское оф­ фиціальное сообщеніе. Въ различныхъ пунктахъ бельгійскаго фронта, въ особенности въ направленіи Стеенстратге п Днксшюде, ‘средній Артил­ лерійскій огонь. П. Т. А. ■ГАВРЪ. 15 ХН. Бельгійское оф­ фиціальное сообщеніе. Послѣ полудня начался арпилерійскій поединокъ въ раіопѣ Диксміодъ-Гегзасъ. П. Т. А. і НА БАЛКАНАХЪ На Румынскомъ фронтѣ. ПЕТРОГРАДЪ. Валгный желѣзнодорожный узелъ Бузео былъ взятъ протпвнпкомъ пу- темъ удачнаго маневра—обхода злого пунк- а сѣ сѣвера. Наступленіе главныхъ герма­ но-болгарскихъ силъ вдоль линіи желѣзной дорога ІІлоэштп—Бузео было нами оста­ новлено въ послѣднихъ числахъ ноября. Противникъ по даннымъ нашихъ развѣдчи­ ковъ сталъ укрѣпляться, и въ ото время его выдвинутыя впередъ часта пе прекра­ щали наступательныхъ попытокъ. 30-го ноября, въ иаіонѣ Дорадежць ра-: зыгралось цѣлое сраженіе, въ которомъ съ обѣпхъ сторонъ приняли участіе не менѣе шести баталіоновъ. Приковывая тактгь об­ разомъ наган немногочисленныя здѣсь вг. то время силы, п отвлекая наше вниманіе къ этому участку, противникъ 1-го декабря сосредоточивъ значительныя силы къ сѣ­ веро-востоку отъ Бузео, перешелъ въ самое, энергичное наступленіе здѣсь. Въ насто­ ящее время пзъ опросовъ плѣппыхъ выяс­ нилось, что отимъ маневромъ германцы на­ дѣялись не только взять Бузео, но и отрѣ­ зать всю налгу оперирующую юго-зааіадиѣе этого пункта группу войскъ. Но наши мно­ гочисленныя къ сѣверо-западу отъ Брео войска оказали настолько серьезное со­ противленіе противнику, что южная группа успѣла отойти въ полномъ порядкѣ. Эва­ куація города- благодаря тооту, что она была начата заблаговременно и, благодаря на­ личности двухъ веіѵшихъ въ гьиъ желѣз­ нодорожныхъ путей, прошла планомѣрно п спокойно. На складахъ и въ магазинахъ не было оставлено ни одного лишняго фунта муки, ни одного золотника жпрозъ. Надежды щкяігвтшка на богатую желѣзнодорожную добычу, также пе оправдались. Весь под­ вижной составъ былъ угнанъ, водокачки и депо была разрушены, стрѣлки н станціон­ ныя зданія сильно испорчены. Наш. кор. Румынскій кабинетъ министровъ, ЯССЫ. 15 ХП. Мшшетръ-преощентъ Братіано «сдалъ королю прошеніе объ от­ ставкѣ кабинета. Король (предложилъ Братааяо сформиро­ вать новый кабинета. Послѣ соглашенія съ капсерватявкой партіей послѣдняя предложила либераламъ содѣйствіе въ дѣлѣ сформированія па/ціо- налънаго кабинета, въ составъ вотораго вошли 4 представителя консервативной партіи- Таке-Іонегку, Гречеано, Михаилъ Контактаенъ и профессоръ Истрати, а та’і.-же либералы: бшшій презщента па­ латы Ферешідѳ. бывшій мэръ Яссъ Мар- зеску. Тагамъ образомъ, кабинетъ обра­ зованъ зъ слѣдующемъ составѣ: Братіано —мнинсгръ-президеигь и министръ нео- ара иныхъ дѣлъ. Таке-Іоыеску, Костешеспо и Фереппде—^министры безъ портфелей. Винтуллъ Братіано—военный іютистръ, Коп станъ Тодеско—«шистръ шгуіірешіихъ дѣ.та, Михаилъ Каигакуоеинъ—юстиціи, Антояеско—финаясовъ, профессоръ И стра­ та—лрамьиіиенпости и торговли, Дука Культигъ—народнаго просвѣщенія. Гре- чеапо—общественныхъ работъ, .Ма.рееаку —земледЬлія и государственныхъ юяу- щсстьч.. •Всѣ члены новаго кабинета яредстави- лись королю и (принесли ему присягу Послѣ этого они бьии приняты королевой Маріей. П. Т. А. Дипломатическіе агевты греческаго вре­ меннаго правительства, ! ПЕТРОГРАДЪ. Какъ сообщаютъ, въ ско- [омъ временя предстоять назначеніе ди­ пломатическихъ агентовъ правительства Венизелоса въ столицахъ державъ согласія. Въ Лондонѣ представительство интересовъ временнаго праппѵльства будетъ возложе­ но на греческаго нос-таяиива, который, сакъ извѣстно, нѣсколько времени назадъ отказался отъ званія представителя пгроля Ігонстаятинх. Въ другихъ гтоли щ т, въ томъ числѣ п въ Петроградѣ, будутъ имѣть пребыва­ ніе два представителя Греція- одетпъ оть лоролевскаго правательства, другой оть ня- піепаіьнаго съ Голунп. Согласившись на пребываніе представителей Венизелоса въ столицахъ деряпвъ оігласія, послѣдпія’ 7 Ѣмъ самымъ оффпціально признаютъ пра­ вительство Венизелоса и раздѣленіе Г|иніп на двѣ совершенно самостоятелъ-. мы я части. Представителями союзныхъ го-‘ сутаретвъ при правительствѣ Венизелоса будутъ пребывающіе въ Солуяи ихъ кон­ сулы. Наш. кор. | СРЕДИ НЕЙТРАЛЬ­ НЫ ХЪ ДЕРЖ АВЪ . Тревога въ Швейцаріи. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Цюриха сообщаютъ, что въ правительственныхъ кругахъ цеь – ршъ большое безпокойство шо поводу воз­ можности германскаго вторженія’ въ Швей­ царію. Въ то ®е время? въ ішгхъ кругахъ убѣждены, что нарушеніе бельгійскаго ней­ тралитета легло тяжелымъ каинамъ на об­ щее настроеніе Германіи, которая не риск­ нетъ вновь вызвать осужденіе всего лира (нарушеніемъ нейтралитета Швейцаріи, за­ ступи которой передъ человѣчествомъ до­ статочно извѣстны. Но несмотря на такую ■увѣренность, швейцарское правительство и армія вполнѣ готовы ко йсякнмъ случай­ ностямъ; танъ предпринимаются дополни­ тельныя работы на сѣверномъ фронтѣ, обезпечивающемъ крѣпость швейцарской оборошгкльпой линіи. Наш. кор. Урегулированіе между народныхъ балан­ совъ. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Нью-Торпа сообщаг ютъ, что «Poederal-Reserve-Bank» уполно­ моченъ быть корреспондентомъ «Bank-of- ЕпцІагкЬ, что представляетъ значительное отклоненіе оть прежде существующаго по­ рядка и фактически ставить американское правительство въ непосредственныя сноше­ нія съ британскимъ. Ближайшимъ слѣд­ ствіемъ этого соглашенія ожидается значи­ тельное уменьшеніе обращенья золота и урегудароваыіе междутеиродныкъ балансовъ. ВЪ РОССІИ. гг • Награда ч назначеніе. ПЕП’ОГРАДЪ. 15 ХП. Геиоралу-огь- яяфпгггеріи Роспу Всемилостивѣйше иоска-| ловивъ нрп ре&нрпитѣ портретъ Ея Баш-‘ чсстаа Гісударьпш ІІмнератршщ Маріи Ѳеодороішы съ Собстиенпоруч ною подписью по поводу оставлепЬі илп., по разстроен-| ному здоровью, обязанностей предсѣдателя’ Рогса’йокаго Общества спасанія на водахъ,; псю.тіі 50-лѣиі:ей дѣятельности въ пазван-j ьтоп. Обществѣ Товаршнъ млнистра путей сообщенія Борисовъ назначенъ предсѣдателемъ ком- мпссін о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ. П. Т. А. ПАРЛАМЕНТСКІЯ ВѢСТИ. ПЕТРОГРАДЪ. Правительство счита­ етъ необходимымъ вернуться къ вопросу о нолзюмогаяиъ цынѣішш’О состава Думы, въ квду скораго истеченія ерхжа ѳгпхъ полномочій. Наш. кор. ПББРОЛРАДЪ. Селъско – хоеяйствея- ная кошшссія вынесла ‘ слѣдующее лостаноелеше: Обсудивъ въ (рядѣ з:ь- сѣдалій настоящее _ тяжелое положе­ ніе сельскаісо хоеяйства, ірозящее зна- чигелыіыагь недосѣвомъ хл’ѣбовьвъ і917 т., с&іъско-хозяйственная ксошгссіи едшю- тласно пришла къ заключенію о иесбходи- мости признать сеиьскоо хозяйство рабо­ тающимъ на оборону ,съ предоставлепіемъ ему необходимаго количества рабочей си­ лы, металла и -црочаго, а также пред­ оставленіемъ отсрочекъ шо призыву нева- ьгѣітмымъ какъ въ частноаіадѣльческшъ, такъ и въ крестьянекшъ хозяйствѣ іжь- лифицированншгь рабочимъ. Коммиссія по здравоолраненію обсужда­ ла проектъ учрежденія главнаго управленія азравоскрапенія. Присутствовалъ ‘Рейнъ. Докладчикъ И. В. Годневъ предложилъ от­ клонить ткроекгь безъ цератода жъ поста­ тейному обсужденію. Оъ ‘воораженіяаш вы- сттпигь С. Т. Варунъ-Секреть, кото­ рый заявилъ, что отклонещіе его ударитъ не до правительству, а по населенію. Многіе члены коммиссіл не успѣли ознакомиться даже съ со­ держаніемъ матеріаловъ. Къ мнѣнію Варунъ-Сежрета присоединились націона­ листы. Годневъ согласился отложить; оче­ видно, равсоюпрѣніе состоится послѣ рож­ дественскихъ вакацій. Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. 15 декабря состоялось засѣданіе коаяжнссін загашодатеіъпъпгь предположеній Гос. ОогвѢта. Обсуждался вопросъ о я-рииудигвіьводгь привлеченіи та работамъ яюдслѣддствешыкъ арестан­ товъ. Представите» авадаянчестай груш- шд Д. Д. Гриммъ предложилъ изъятъ изъ дѣйствія новаго вагона лицъ, содержащих­ ся въ тюръаакъ пе обвижнію т. тооу- дарственЕыиъ н религіозныхъ преступле­ ніяхъ. Предложеніе ото было отклонено бшь- шидсяняіъ даунъ голосовъ. Налъ кор : ____ Совѣщаніе министровъ. ПЕТРОГРАДЪ. Вскорѣ послѣ 19 декаб­ ря состоится впетретаное совѣщаніе мини­ стровъ въ оообо-торввестаенвой обстановкѣ. На совѣщанія бурунъ обсувдатьсл важные ■вопроса Наш. шзор. Слухъ объ уходѣ А. А. Макарова въ от­ ставку. ПЕТРОГРАДЪ. Вчера оипихярь гости- цпт А. А Макаровъ съ утра распорядился объ отмѣнѣ обычнаго пріема въ мини­ стерствѣ. Въ 11 часовъ утра А. А. Мака­ ровъ уѣхалъ (въ Пр. Сенатъ. ІВъ В часа дня состоялось подъ предсѣдательствомъ А. А. Макарона засѣданіе малаго совѣта ми­ нистровъ. Во время етого засѣданія А. А. Макарову былъ долженъ ходъ событія Ц» д’ѣлу Манасевшга-Мануйлова. По окончаніи засѣданія малаго совѣта А. А. Макаровъ посѣгилъ А. Ѳ. ‘Еретюва, съ которымъ имѣлъ продолжительную бе- еѣ.ду. Какъ поредапотъ, А. А. Макаровъ, во время бесѣды высказалъ желаніе объ ухо­ дѣ въ отставку, такъ какъ чувствуетъ се­ бя сильно утомленнымъ. А. Ѳ. Трепювъ напте.ть вопросъ объ отстаджѣ Макарова нежелательнымъ, но, послѣдній, какъ пере­ даютъ, остался дгрп ешоеагь шрежнемъ на- ігѣреши. Наш. кор. А. Д. Протопоповъ. ПЕТРОГРАДЪ. Передаютъ интересныя подробности о несостоявшемся третьяго дня засѣданіи представителей областного комитета и центральнаго военно-промыш­ леннаго комитета. Послѣ закрытія засѣданія ц составленія протокола чиновникъ градо­ начальства Окоеѵов-ь немедленно отпра­ вился къ петроградскому градоначальнику и представилъ ему устно подробный до­ кладъ о всемъ происходившемъ въ засѣда­ ніи, а также передалъ составленный про­ токолъ. Градоначальникъ выслушать до- ! кладъ Окомоева, вмѣстѣ съ нимъ отпра­ вился къ А. Д. Протопопову, и сообщилъ | t-му о закрытіи съѣзда. Протопоповъ одо­ брилъ дѣйствія чиновника Окоемова, за- яішвъ, что онт. «очень доволенъ его кор­ ректнымъ поведеніемъ». Передаютъ объ отношеніи Протопосгега къ дѣлу Манасевича-Мануйлова въ тотъ періодъ, когда оно находилось въ стадіи предварительнаго слѣдствія. Во время до­ клада по дѣламъ вѣдомства одинъ изъ выс­ шихъ чиновъ министерства внутреннихъ дѣлъ сообщилъ Протопопову, что онъ па- ѵ.ѣропъ представить слѣдственнымъ влас­ тямъ нѣкоторые важные докѵмепты, каса­ ющіеся дѣла Манасевта и имѣющіе су­ щественное значеніе для правосудія. Про­ топоповъ. не выслушавъ до конца доклада, рѣзко остановилъ чиповника, заявивъ: «Никогда не касайтесь дѣла Мапасевича, I достаточно того, что есть». Когда чи­ новникъ принялся настаивать на своемъ, Протопоповъ опять попросилъ его больше этого вопроса не касаться. Черезъ нѣсколь­ ко дней отогъ чпновппкъ былъ по пред- . (Давленію Прстопопола назначенъ въ Се- ]натъ. Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ Управляющій министер­ ствомъ внутреннихъ дѣлъ А. Д. Протопо­ повъ, оффиціально считающійся больнымъ, продолжаетъ посылать правыхъ членовъ Государственнаго Совѣта, выѣзжать въ Царское Село п принимать погѣтате- лей. Тагаь, Протопоповъ принялъ де­ путацію правыхъ организацій, кото­ рая возбудила ходатайство о вторич­ номъ пересмотрѣ пть заявленія по поводу разрѣшенія съѣзда правыхъ орга­ низацій. Протопоповъ внимательно выслу­ шалъ депутацію и заявилъ, что возбужден­ ный ею вопросъ можетъ быть рѣшепъ во время роспуска законодательныхъ учреж­ деній. Паш. пор. ПЕТРОГРАДЪ. Въ полномъ свохчъ ъѢ- ■дѣніп Протопоповъ сохранилъ только лига- пые всвпаддащгЬйшіе доклады, которые представляются ему для подписи черезъ уп­ равляющаго министерствомъ. Вт, вѣдѣніи Протопопова остались также дѣла о на­ значеніи чиновъ центральныхъ и мѣст­ ныхъ учреацепій ыишістерства. Паш. кор. О перемѣнахъ въ составѣ членовъ Геерѣ | Совѣта по нааначеиіп. ШТГРОГІРАДЪ. ««Бцр. іШщ>, сю оввб- ду слуховъ о предстоящихъ перемѣнахъ въ составѣ членовъ Гос. Совѣта шо загнано* иію, пишутъ: сМѣры воздѣйствія на поло* даеское поведеніе надначенныиъ членовъ верхней палаты съ чрезвычайной яркостью выдаютъ систему іюлитичеокой борьбы власти съ общественными силами, сводя­ щуюся шь шолитичесошму мщенію. Это не можетъ иѳ тревожить даже наиболѣе сяю- гаойныхъ приверженцевъ системы, патаку, что, разрушаетъ всякую возможность слу­ женію отечеству, нь raccoon, бы то вя быь ло направленіи скшгшіічеокв® мысли. Мо­ жетъ т идти рѣчь объ отвѣтѣ гращдаяь передъ собственной совѣстью, когда сама совѣсть должна бшь подчинена усмотрѣ- иію власти». Наш. кор. Таинственный случай въ квартирѣ И. В, I ____ Родзянко. | ШТЕРОГРАДЪ. Па-дняхъ произошелС загадочный случай въ одной изъ квартиръ предсѣіателя Госуд. Думы М. В. Родзянко» Родзянко занимаетъ въ одномъ я томъ Ж4 домѣ по Кирочиой улипѣ двѣ квартирщ Одну онъ занимаетъ самъ, другая занята его сыновьями, офицерами, нынѣ отсутст- ьунжпгми изъ Петрограда. Въ этой пустой вваргирѣ въ послѣдней время Родзянко складывалъ всякаго рода вещи. Въ одияь изъ послѣднихъ дней въ этой квартирѣ, гакюга то неизвѣстными личностями, тай­ но въ пее проникшими, было все пере­ рыто вверхъ дномъ. Повидпмому, что-то искали, но ничего не нашли, такъ какъ всѣ вещи окаяа.тип, въ щѣлости. Возмож­ ность грабежа поэтому исключается. Въ по­ литическихъ кругахъ это происшествіе вы­ звало много толковъ. Наш. кор. По поводу дѣла члена 2 Думы И. Е- Пья-г ныхъ, ПЕТРОГРАДЪ. Вл. Бурцевъ Обратился нь министерство юстщів съ ходатайствамъ о райрѣшеніи ему свпданіц съ бывшимъ членомъ 2 Думы, крестьяниномъ И. EL Пьяныхъ, іс одержашдмея, по судебному приговору, въ ПЬшюоельбургсюа каторж­ ной ТКфЬіМѢ. Цѣль свиданія,—получить <тгь Пьяпшх новыя данныя, которыя могли бы облег­ чить ‘Возбуждешпое ходатайство о пере­ смотрѣ процесса И. Ё. Пьяныхъ. Наш. troop. Прекращеніе дѣла ‘Манэсевича-Маяуйлова ПЕТРОГРАДЪ Послѣдовало распоряже піе о прекращеніи навсегда дѣла Манасѳ- вича-Ыануйлова. Налъ кор». Призывъ студентовъ-ыедиковъ. ПЕТРО П ‘АДЪ. ЙІІиявотерство народна­ го просвѣщенія ішвѣстто, что послѣдуетъ распоряженіе о «ризышѣ въ январѣ 1917 года въ качествѣ зауряцъ-врачей всѣхъ .ткать, имѣющихъ зачеты 9 семестровъ й доиуіяснныхъ въ теченіе 1916 горда къ ив- заменаагь въ государсввевіныхъ иапыгга- телыіыхъ іксогмиссіяхь, шо этихъ экзаме­ новъ не выдвржавшіъхъ. іРасдаряженіе етв коснется и .тиць, подучивтлхъ яецицнн- ское образованіе вагдалнціѵй. Наш. кор. «Русская Воля». ПЕТРОГРАДЪ. ІОегодкя въ «руссввй Болѣя» помѣшено широковѣщательное ва- явлепіе о томъ, что первый No газета «Русская Батя» равошелся въ количествѣ 107.125 акземнляіровъ. Коігтора заявляетъ, что, въ виду повыть требованій, печатает­ ся второе изданіе этого No. Паш. 202 – , -W**. Государственная Дума. ПЕТРОГРАДЪ. 16 ХП. (ОТЧЕТЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА). Окончаніе засѣданія 15-го декабря. Па трибунѣ появляется Маклаковъ и выстунаеть съ возраженіями предыду­ щимъ депутатамъ. «Я не ожидалъ,—гово­ ритъ онъ,—возраженій по этому вопросу Позвольте устранить упрекъ но адресу коммиссіп личнаго состава, что ода не воспользовалась .своей иниціативой, чтобы поставить вопросъ о соціалъ-демократаче-j екпхъ депутатахъ. Именно, политическіе товарищи осужденныхъ депутатовъ должны оцѣнить наше нежеланіе пользоваться этой иниціативой. Ею уже воспользовался мн-! няетръ юстиціи, настаивавшій на томъ, чтобы депутаты были исключены изъ со­ става Думы. Еше въ прошломъ году я го­ ворилъ оть имени коммиссіи: ве застав­ ляйте васъ разрѣшать этого вопроса, чтобы не закрывать депутатамъ возможности вер­ нуться сюда. Дума мотивированно признала, что ѳтоть вопросъ нужно отложить. Никто не сомнѣ­ вался въ смыслѣ ея вотума. Вы можете вмѣстѣ съ нами скорбѣть, что етогъ вотумъ не былъ услышанъ. Насъ упрекали, что Лемпицкаго мы судимъ бевъ документовъ. Документовъ у васъ достаточно, чтобы су­ дить но нимъ Лемпицкаго, но для формаль­ наго акта достаточно того, что онъ не по­ сѣщалъ засѣданій Думы въ теченіе 3-хъ лѣтъ. Коммиссіл не видитъ въ дѣйствіяхъ Лемпицкаго ви одной черты, которая дала бы моральное право Думѣ закрывать глаза с на то, что онъ дѣлаетъ. Керенскій, говорить: -«Докажите, чгго онъ измѣн-‘ никъ’ га его исключатъ». Нѣтъ, па] оенова-яіп такого (рода доказательствъ вы его ве исключите, какъ мы не моглп бы и не можемъ исключить изъ числа членовъ Думы, тѣхъ, которыхъ я во многихъ воп­ росахъ поставилъ бы на одппь уровень съ Лемтткижъ. Благодаря этпмъ причинамъ! и Леоптицкаго исключить невозможно. Къ сожалѣнію, мы не можемъ исключить Про­ топопова, хотя Протопоповъ наносить тоть же тропъ Государственной Думѣ, такъ же ее компрометируетъ, ка.къ компрометируетъ ее Лемпицкіі. (ПТумные апплодке- ментывъ центрѣи слѣва). Но мы этого сдѣлать не можемъ, потому, что у насъ нѣть по отношенію къ министру внутреннихъ дѣлъ такого права. , Польское коло уже исключило Лемшщ- каго. Поляки зпаготъ и понимаютъ, что зѣло не въ той илн другой оріентаціи Лемптшкаго. п даже не въ томъ, что онъ. можетъ быть, ненавидитъ Россію и съ пе8 борется, а въ томъ, что положеніе члена Думы обязываетъ, и все, что мы простимъ какому угодно поляку, мы считаемъ несов­ мѣстимымъ съ достоинствомъ члена Думы пока онъ нзъ нея не ушелъ». (А д д л о д и- с м е нт ы). j ІІреступпо и недопустимо, что Леошид- гпі, обратившись къ Вильсону, подписался, какъ члачъ Гос. Думы. На это ему никто права не давалъ. Такой враждебный Рос­ сіи актъ, хотя его подписалъ членъ Гос. Думы, не даетъ мнѣ права назвать его измѣнникомъ, но даетъ мнѣ право ска­ зать: «Ты въ это-мь дѣлѣ самозванецъ, гы даже формально не членъ Гос. Думы, и все-таки ты подписалъ, и когда здѣсь вы­ ходятъ защитники этому —я по истинѣ удивляюсь:». Когда я вижу, что въ роли врага Россіи выступаетъ членъ Гос. Д«- ш , дѣйствительный статскій совѣтникъ, тогда я говорю: этотъ человѣкъ перешелѣ на ихъ сторону тогда, когда они оказалась сильнѣе. Онъ воспользовался этимъ пере­ вѣсомъ надъ Россіей не затѣмъ, чтобы за­ щитить Россію вмѣстѣ съ нами, а чтобы однимъ копытомъ лягать. Будемъ говорить правду: Лемтплусій—.пораженецъ; Лемштц- гій осуществленіе своихъ идеаловъ основы­ ваетъ на разгромѣ Россіи, и въ наютемъ отношеніи къ нему опредѣлится отношеніе Гос. Думы къ пораженческому теченію. ! Я хотѣлъ бы сказать тѣмъ, который і льстятъ себя надеждой, что на пораженіи [Россіи можно добиться какой-то свободы кнутри, что онп глубоко заблуждаются. Мы увѣрены, что эта война приведетъ Россія ьъ свободѣ. Россія борется съ Вильге іь- момъ и германскимъ засильемъ не затѣмъ, чтобы, добившись побѣды, пойти въ холо- і ны къ тѣмъ, кто не умѣлъ его править в день подписанія побѣдоноснаго мира тля гасъ будетъ и подписаніемъ нашей вну­ тренней побѣды. Но если кто-нибудь во имя облегченія своего положенія внудав -•клонится передъ силой Вильгельма, если его непазясть къ нашей власти заставать забыть ненависть къ насилію, я скажу, что онъ свободы не дождется. Если онъ покло­ няется силѣ таімъ, его склонять къ этоид здѣсь. Пораженцы, говорить Маклаковъ это не граждане. Скажу словами Аксакова: «Это не дѣти свободы, а взбунтовавшіеся рабы», и на этой позиціи сочувствія пора- жепцамъ въ Гос. Думѣ пикто ие выска- ,жегъ. Протопоповъ, который сейчасъ мт ■ шаеть Гос. Думѣ, дѣлаетъ эго словами а дѣлами, которыя и съ точки арѣнія юри­ дической, и съ точки зрѣнія націоналъішГ. л. ве обинуясь, назову измѣной. Съ шімъ ни­ чего я сдѣлать пе могу. Новъ вопросѣ борь бы гь Протопоповымъ, вт» борьбѣ съ этимъ режимомъ мы—всѣ вмѣстѣ, и знаете, что длВ того, чтобы имѣть моральное прііч отъ лица всей страны, отъ лина всего рус­ скаго народа обвинять и клеймить Проіі- сопова не нужно отождествлять его ст Лемпнцкпмъ. Вогь почему мы сегодня г должны избавиться отъ Леышгцкаго. (Ап- Е л од и с м е н т ы). Послѣ Маклакова вновь выступилъ съ краткимъ заявленіемъ Ч х е и к е л и. «До­ кладчикъ,—сказалъ онъ,—призналъ, что придираются къ формальной сторонѣ воп­ роса и смѣшиваютъ ее съ существомъ. Док­ ладчикъ внесъ свою лепту вь то нсціовальное ж шовинистическое пламя, которое у насъ торить уже болѣе двухъ лѣтъ. Что касается вопроса о нашихъ товарищахъ, т* мы всегда стояли за то, чтобы Гос. Дума от­ крыто и прямо высказалась за возвраще­ ніе ихъ. Вопросъ объ измѣнѣ Лемпицкаго щ считаемъ открытымъ, недоказаннымъ, необоснованнымъ и будемъ голосовать про­ швъ*. Представитель польскаго коло Г а р т сro- іичъ заявляетъ, что разъ кому-япбудь изъ лицъ, составлявшихъ извѣстную груп­ пу, прильюсь измѣнить убѣжденія, то преж­ де всего нужно исполнить долгъ, который лежитъ на всякомъ цивилизованномъ и культурномъ человѣкѣ, и заявить объ уходѣ изъ Думы. По поітоду той защиты, которую я съ удивленіемъ выслушалъ съ крайнихъ лѣвыхъ скамей, я долженъ ска­ зать: «Воже, спаси насъ отъ защитниковъ,. а отъ враговъ мк сами себя спасемъ». Я повторяю, что если Лемлнцкоку пришлось измѣнить свои убѣжденія и смотрѣть на Германію, какъ на страну, которая можетъ освобождать пароды, вопреки всему тому, что хы икаемъ, то противъ этого я пе воз­ ражаю, ко ему слѣдовало исполнить то, что общепризнано и общепринято во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и въ томъ, что снъ итого не исполнилъ,—основная его випа*. Затѣмъ пе мотивамъ голосованія высту­ дить съ заявленіемъ Чхеидзе: «Мы вы­ сказываемъ свое убѣжденіе по поводу опре­ дѣленнаго вопроса. Что касается члена Гос. Думы Маклакова, то онъ еше никогда пе былъ такъ слабъ, какъ сегодня, такъ какъ никогда въ его аргументаціи не было столь­ ко логической непослѣдовательности. Вы очень рано, говорить Чхепізе. высттпарте *ъ роли судей. Судъ впереди п судъ поль­ скаго народа также впереди И когда поль­ скій народъ будетъ васъ сузпть за ваши дѣйствія по отношенію къ полякамъ, то вы, г. Маклаковъ, будете находиться пе ьъ роли прокурора, а въ ролп подсудимаго, потому что ваше отношеніе къ ІІолынѣ п *owi.ciu>4y пародѵ было преступное, и поль­ скій народъ пусть это слышитъ*. (А и п л о- дисменты слѣва). Дума переходитъ къ голосованію, кото­ рое производится закрытой подачей го­ лосовъ. Баллотировкой депутатъ Лемшгакій исключается изъ числа членовъ Гос. Думы I5K голосами противъ 7. – і , • 1 *’ і Засѣданіе 16-го декабря. Бъ сегодняшнемъ засѣданія Гос. Д умы . наконецъ, бьггь данъ отвѣтъ па послѣднія мѣропріятія правительства, которыми, какъ извѣстно, не былл pan рѣшены съѣзды об­ щественныхъ организацій. Группа ораторовъ, начиная съ П. Н. Ми­ люкова. но погоду частнаго закононро-‘кта о реформѣ особаго совѣщанія по оборопѣ, вновь открыла, общія пренія, относительно (текущаго момента поѣзтгчесагаго курса правительства и задачъ какъ Гос. Думы, такъ и обптестаеняостп. Рѣчи П. IL Милюкова, М. С. Аджѳмова, М. И. Скобелева, С. И. П ііед . і ошскаго бы­ ли вьгслу-ниюы съ боіьптмъ внинаяіемъ я про помели огромное впечатлѣніе. Засѣданіе Думы наканунѣ роспуска под­ вело итоги борьбѣ, которую правительство ведетъ какъ съ законодательными палатами, тагъ н общественными оргз низаніями, по реформѣ власти и всей политической с»* «темы. Засѣданіе въ атомъ отношеніи за­ вершило рядъ выступленій послѣдняго вре- иоии. которыя являются нстопичес.икми. і Н едаромъ П. Н. Милюковъ пашомшилъ о десятилѣтіе со дня подч»ема нашего обше-; етвенпаго движенія съ 1005 года, иоло- жикпаио трапъ между старымъ .-троезль и новой эрой. Аналогія напрашивается давно, и въ атомъ отношеніи вся сессія, начиная съ 1-го января, имѣетъ чреѳвычайное по­ литическое значеніе. Сегодня, учроуь предсѣдатель Думы M.j В. Роияико получитъ отъ министра внут­ реннихъ дѣлъ письмо, подткоанное С. А. Куколъ-Яснопольскимъ. Вчера, какъ извѣ­ стно, пятымъ пунктомъ засѣданія стояли разъясненія министровъ: военнаго и внут­ реннихъ Дѣ ть яп сг.гѵшьешіілй къ -нимъ во-1 вросъ но поводу принятія ими мѣтъ обея- печенія свободы дѣятельности земскаго со­ юза и союза городовъ. Министръ внутрен­ нихъ дѣлъ (прислалъ въ Думу письмо, въ которомъ требуетъ въ порядкѣ 44 статьи Учрежз. Думы, закрыть двери при обсужде­ ніи вопроса. Однако, уже вчера было уста­ новленію, что Дузга такъ илп ипачѳ намѣ­ рена выскапать-ѵя по основному вопросу, касающемся дѣятельности земскаго союза и союза городовъ Въ виду этого милистръ (внутреннихъ дѣлъ прислалъ сегодня въ Думу ио®оо пигымо о томъ, что всякія сужденія въ Думѣ по Downy пниста пя­ таго повѣстки, должно происходить пвп закрытыхъ дверяхъ, независимо отъ того, будуть-ли это сужденія по существу вопро­ са или по поводу существа дѣла или даже по чтовпгзи ежтго причта (повѣстей. Депутаты юристу, апалпэируя статью 44 Учр. Думы, на которой основывалъ ми­ нистръ свое письмо, пашлн, что статья эта составлена такъ, что сомкѣпій быть пе мо­ с т ъ : министры па оелкрапіп зтой стать о могутъ требовать, чтобы дѣла, касаюлгіяі. предмета ихъ вѣдомства, по соображенія>• госутаротвеипаго порядка, оглашенію ш подлежали, но мнписіры пе вправѣ треб- ватъ закрытія дверей .при сбгтжтеяін с проса о томъ, какимъ пунктомъ поставпт. этотъ (всиросъ па повѣстку, обсу.тідагт» спэ пли нѣтъ. Такого н:с хтгі- пія придерживается и предсѣдотеш Думы М. В. Родзянко, который нашелъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ по анко­ ну не имѣетъ права /предъявлять Думѣ тѣ требованія, которыя нредхявлопи въ се­ годняшнемъ письмѣ на его имя, подписан­ номъ С. А. Куколь-лспапольскимъ. До начала засѣданія Думы въ Екатери­ нинскомъ 8ааѣ происходило засѣданіе бюро блока, которое должно было опредѣлить ■свое отношеніе къ новому требваьіго ми­ нистра. Прогрессивный блокъ (послѣ не продолжительнаго совѣщанія, пришелъ къ рѣшенію, что Дума, разъ министръ итого тргбуеіъ, пе «правѣ касаться существа дѣда, которое по мнѣнію Протопопова, то соображеніямъ государственнаго поряд­ ка, оглашен-ію пе подлежитъ. Но Дума гаграеѣ въ вопросахъ внутренняго своего распорядка руководствоваться своимъ соб- (твешішгь (наказомъ. Г! редата кители блога налили, что характеристика того или иного мш(Петра и его отношенія къ Думѣ вовсе не является тѣмъ дѣтомъ, на оглашеніе Ecropa.ro ѵнтгетръ можеть наложить свое veto въ порядкѣ статьи 44. Бюро, закончивъ засѣданіе въ началѣ часа дця. тотчасъ появилось въ отирышмъ засѣданіи Гос. Думы. Настроеніе въ залѣ засѣданія, пакъ и въ кулуарахъ приподнятое Въ кулуарахъ передаютъ, что въ письмѣ, поточенномъ М. Б. Ро-шянко отъ министра внутренихъ дѣлъ, категорически заявляет­ ся, что по пункту пятому повѣстки вечер-, ітжо засѣданія запрещается чго-лвбо голо- , рнть въ открытомъ (засѣданіи. Засѣданіе Думы открывается докладомъ Н. В. С а в и ч з по поводу постановки первымъ пунктомъ повѣстки законопроек­ та объ измѣненіи пункта четвертаго статьи 10-й положенія объ особомъ совѣщаніи для объединенія мѣропріятій со оборонѣ государства. Н. Б. С а в и ч ъ касается подробно­ стей закокопроепта и настаиваетъ па ого спѣшности. Дума соглашается съ доводами Оратора п принимаетъ спѣшность. Послѣ докладчика съ большой рѣчью высту пасть П. Н Милюковъ, которыя: закапчиваетъ серію -политическихъ рѣчей) объ общемъ положеніи Такимъ обрасоогь. еъ сегодняшнемъ засѣданіи ораторы, поль­ зуясь законопроектомъ, касающимся обо ропы, говорили обо всемъ томъ, что они і читали необходимымъ сказать. ирецъя- вивъ запросъ о ,тѣйствіяхъ правительства въ отношеніи иедавпяхь съѣэтовъ. П. Н. Милюковъ произноситъ чре- ВЕІіГЧПЙПО сильную и горячую рІИ 1 І»г которая выслушивается съ большимъ вниманіемъ депутатами п покрывается неодшжратны- мп шумными ашыодисмептами. «Господа, члеігы Думы,—говоритъ М ялю – коіп .,— сб- гущдспіе наяп частнаго проекта измѣненія і ѣсколькпхъ статей подеженія объ особомъ ■говЬіпачіп для объединенія хгѣро.пріяггій по оборонѣ госутарстеа веьврошаетъ насъ кэт. тему общему вопр.-‘ѵ, который стоять пе­ редъ на>гп въ настоящій моментъ. Господа, оборопа государства новозмож- на безъ сотрудничества общественныхъ организацій, безъ сслѣГісгвія всѣмъ об­ щественнымъ ергачтізаціяиъ, которыя уже папин мѣсто для своихъ представителей съ особомъ совѣщаніи п въ моментъ, ко- ідз отношенія между властію и общест­ венными аттеиизалія’мін. годднчкэттям ися для дѣла обслолы, прпчтіѵаюгь столь глу­ боко ненормальный характеръ, какъ тогь, который они имѣютъ вт. настоящее время н который характеризуется послѣдними ссбьпіямя…. Я считаю воюросъ ве­ сти с-тоэынъ, потому, что, какъ кы видите, правительство каждую минуту уклоняется оп» объясненій по тѣмъ июытідгмъ. о которыхъ мы хотпиъ гаво- рить Н ОТІІОДИТОТЫТО которыхъ мы просимъ у него объясненій,—склоняется, вѣроятно, по причитаетъ для него увгжттслънымлі ибо. очевидно. оно не имѣетъ тѣхъ осно­ ваній, съ которыми зло МОГЛО бы прійти къ какъ п объяснить, какія государствен­ ныя соображенія лтттгпоть его поведеніе то гсѣхч» этихъ событія съ. Нѣлъ,, гессюдъ т этой власти нѣть до- казательстьъ. котпаьгя опа могла бы при­ нести тіа эту трибуну, чтобы оправдалъ свое погедшпе. >0на предгі (читаетъ дѣй- стгопаті» .щподтлшка и тайно, а когда мы просимъ тпшться сюда и сказать вт. чемъ, ■дѣло, она этого не хочетъ. Она старается пережнгь эта 2—3 дпя, которые ее отдѣ- гяютъ отъ того момента, когда уйдутъ от- сюдіа люди, пмѣюпгіе право требовать отъ правительства отчета И такъ какъ мо>- іменть этотъ пецадетп». такъ какъ усилія ■і правительства дотянувъ до этого момента «•лишкомъ очевидны, то мы съ своей стп- ]юс(Ы не можемъ откладывать нзпіахъ суж­ деній о томъ поведеніи правитеіьства, ко­ торое мѣшаетъ дѣлу обороны. Раньше, чѣмъ мы ратіѣдемея, мы до.ыпш еше ралъ сказать и стратѣ и правительству, что мы (думаемъ о номъ и его поступкахъ. Мы говортшг по этому вопросу 1-го ноября и 22-го /щяптоі, и оюжпо бьыго бы думать, что уже всѣ слова сказаны, ска- ?,апы тыкъ (дилл.по. что нечего іфпбавпть больше. Данный отсюда Гос. Думой дхън чекъ разошелся по стріанѣ члкрокой вол­ ной. Дума указала, гдѣ зло и въ чемѣ способы теченія и съ побываіммъ единолу- пгіомъ по даятнотлу нами сптна.гу ііримчгауілж ст» намъ талія общественныя (группы, какъ :ѣ, которыя предсгііЧЛяотт, наіпа верхняя палата пли даже ст.ѣвщ объединеннаго дгоряпства Вд. пхъ гогтоповледіід’Ъ осно­ вная мысль Гос. Дѵмы вернулась еъ вамъ обратно: мысль о разрухѣ страны, о тем­ ныхъ силахъ, ішслі о пер■‘устройствѣ власти и, наконецъ, та мысль, что закопо- дателд.ньгя учреждеетя должны стать во і.швѣ п нести страну по пути необходи­ мыхъ перемѣнъ. Господа, то, чего <мы хотѣли, и къ» томг; мьг стремились остщесткплось. Страна при­ пала насъ свопмя еождями . Встомтште і’отни привѣтственныхъ телеграммъ со ) всѣхъ кояноэт. Россіи нашему дщмасѣ-да- 4-140. Вт. то время., какъ здѣсь это про- нсходпло. первоначаэт»ньгй толчекъ въ ■–грачѣ ослабѣлъ. Я бокѵь, что тетерь отсюда выйдетъ новая волна—уже воопа разочарованія и недовѣрія гъ нашимъ сст- л.адгъ. Я думаю, съ этимъ новымъ па- строеніещь номъ иузкп. бопотьея теперь всѣми силаагп, если мы хотимъ остаться . руля событій, сохранить руководство со- бЫТІЯіГЛ Господа, ігспхологпческая причина разо­ чарованія понятна: наша побѣда ие до­ вершена, наша цѣль не достигнута, и это •ужо громко приплатъ. Надо сказать, что мы не надѣемся, что этн люди…. выведутъ Россію изъ затрудненій. Надо сказать себѣ и другимъ, что даже той минимальной цѣ­ ли, котеціая побуждала нѣкоторыхъ изъ насъ терпѣть и ждать послѣдствій, эту ми­ нимальная пѣлъ—нѣкоторое -освобожденіе отъ вліянія темныхъ силъ даже этой цѣ­ ли эти люди, невидимому, безсильны до­ стигнуть. Та картина закулисныхъ влі- ній_ к-лорую я вамъ рисовалъ 1-го ноября, не измѣнилась ни па Іоту. 5Іало того, изъ сбороннтелънаго положенія; въ котосое темныя сплы стали было послѣ 1-то по- ября, они впміі . п«урепии иъ наступленіе. Отписать… нынѣ возстановилъ свей по- страдэЕіпія части п выступилъ ст» такой отіеровечпопью и наглостью, ст» какой опъ пе выступалъ прежде. (Ті лося слѣва «Бѣрпо!*). Тѣ лппа, которыхъ я пазы- валъ 1-го ноября — вѣдь ОПИ Прошли ІП» этн дни на столбцахъ печати передъ ьа- іштмн глазами: ІЧбшгштейіп» оснобождснъ, Гііанясевичъ-Мапуйловъ, этотъ ппофессіо- нальпый шаятажистъ, «презрѣнная лич- гостд»». какъ га«ва.тч» его А^арттовт 2-й,— А1анасеничч»-ЗІант4іловъ ускользнулъ отъ суда по гсѣмъ празпламч. гсвусстаа, п, можетъ быть, окончательно, а дѣто это должно быть служить прологомъ къ тому, ■которое началъ противъ меня ПТтищмеръ, .любезно идя навстрѣчу моему намѣренію… ГВозтлаоы слѣпа: «Богъ знаетъ, что тачоеі Позоръ!». Гатосъ справа• «-то ложный слухъ!». П р е д с ѣ д ат е и.ь про ептъ съ мѣстъ не говоритъ). Мпл юковъ: Госпота. въ этой мпач-J пой обстановкѣ гигантской страны пред­ ставляется загадочной картинкой—гдѣ ІІпо- тотіопоі ’ ъ ? Говори это, я по.псе не хочу ото просить кожэ.тогать сюда. АІы просимъ его пожаловать отсюда! (Голоса «II р а в п л ь- н о1»). Что же дѣлаетъ праппте.тьство вт, по-! помъ состанѣ, лицомъ къ лицу съ этпыл ежетпевнкэщ своими порадке пі.ями. О но | борется се съ ними, не съ темньпщ сила­ ми—мы этой борьбы не видимъ, а мы шпя>мъ другое. Правда, ст» Думой оно от- ггрыго ие борется, а даеп, проэрачпо по- інят;,. то было бы лучше, если бы Думы j теперь ие было, потому что Дума тг.гг» імѣпіаедъ: опп лучше мог.іп бы доеппь сіѵх-‘хъ микроскоипчееппхъ побѣдъ, когда .мы разъѣдемся на каникулы. Съ общественностью послѣ нѣсколькихъ кислыхъ ревера-нсош» бт , (министерской дек­ лараціи новый ‘Кабинетъ вступилъ въ от­ крытую борі-бу. Имъ п борьба нужна въ той форгмѣ, іп» каяой они ое понимаять— ігрдаычньнѵгь средсгвомч. личныхъ іштапп». вмѣсто широкой принпіпгіа.тъной борьбы па обтественной аррпѣ. Взять хотя бы исто­ рію цензуры нашихъ рѣчей, которая лаіѣ- сто того, чтобы достатлугь цѣли, которую [Опа тгрестЬдовала, достигла Обратного . и ‘создала ціиѵдо серію -поддѣлокъ, гшторыя ‘прппт.тосъ разчясиять нашему арцдсѣдптелгп ісъ этой трибуны. Развѣ ото пе ранястт !власти, пе обнаруипшастъ мораііьиаіго ея безсилія? Оно боится говориті, вмѣстѣ съ пами. ио сна рѣшила говорить Челнокову по поводу запрещенія съѣздовъ. Треповъ -выставилъ аргументомъ, противъ созыва ст .Ѣ рдпіп »: <,Пе( втятг) на съѣздахъ обсуждать продоволь­ ственный вопросъ, потому, что Дума его уже обсудила. Пе время общественнымъ дѣятелямъ отлтчаті»ея съ мѣсті». копа ихъ работа, нужна для дѣла продовольствія». Господа, какая безпомощная мысль, ка­ кое лицемѣріе. Да, господа. Дума приняла рѣшепіе по продовольственному вопросу, но откуда она ото ваяла, развѣ-нс отъ тѣхъ ж земскихъ дѣятелей, .которымъ рекомен­ дуютъ передать дѣло на мѣстахъ для цѣ- тос.ообразно!?. органа аліи? Ст. пами эти люди не ргѣютъ говорить, у насъ –ѣть об­ щаго языка, опп остаются внѣ Россіи со своей самоухѣпевпостъю, своимъ феноме­ нальнымъ певѣдѣпіемъ. Богъ почему страна боится хоть на ми­ нуту, хоть на оптъ день остаться безъ насъ. И вотъ, мы впдимъ, что вопросъ о назначеніи перерыва зашятіЗ Думы дѣлает­ ся прелѵетоггь «акой-то страшной пиры- то хотятъ наісъ рас,пустить, то до 1-го января, то, говорятъ, до 15-го января. ?.Іы должны протестовать претивъ этого недостойнаго обращенія съ народнымъ представитель­ ствомъ (Возгласы одобренія), должны сказать странѣ, что въ этомъ во­ просѣ уы ничего сдѣлать не можемъ. Гос. Дума всегда въ такихъ случаяхъ, -возвра­ щаясь, продолжала го. что начала до рос­ пуска: то же будетъ и теперь, и мы долж­ ны громко это окачать: мы эт нашей борь­ бѣ не уступимъ (Рукоплесканія), съ запятой поиштін не сойдемъ, покуда пс добьемся поставленной пѣли. Нрав­ ственная поддержка всей страны придастъ силу этому патаемт рѣшенію. | Мы считаемъ что пріемы, напомпнзю- юіе штопаніе «Триткияа кафтана» только оелгекпяютъ .рѣптепіе вопроси. Вопросъ о войнѣ и мирѣ, столь тревожащій общество послѣ этихъ мирныхъ предложеній герман­ цевъ н амсршшлпішл. къ счастью уже по­ ставленъ окт’эе.тѣленпо Бысочайчигмъ прдтеа- згмъ по армія и флоту. Мы привѣтствуемъ цоворпть Ми.тюковъ,—прямое и ясное заяв­ леніе этого приказа о ншпзоиялъныхъ зада- |чагі» войны. (А аплодисменты). Но, ‘господа, вѣдъ пріобрѣтеніе Константп-‘ото- іля п проливовъ, освобождепіе единой По.ть- ши требтегг» новыхъ народныхъ усилій. Надо, чтобы твепдость, которая проявлена въ приказѣ чувствовалась послѣднимъ сол­ датомъ въ окопѣ, послѣднимъ земледѣль­ цемъ въ странѣ Для этого пѵлгно довѣріе, /котораго мы всѣ уже не имѣемъ. Конечно, слова о c-вободпой, единой Поль­ шѣ произнесены съ высокаго мѣста, но, гос пола, па мѣстѣ предсѣдателя Совѣта мвгеГтрочп. сидятъ тотъ СчТІмый Треповъ, который вхгіѵстѣ сю ТПтюпѵеромь ппопзлклъ по іьскій проектъ Сазонова. (Ад лодп- Іс м е н т ы). I Внутри, какъ п тамъ, нужна коренная чистка: чтобы приблизить моментъ побѣды, |с которохи» говорится иъ Высочайшемъ іі]>и- казѣ, нужно, чтобы ие”было министровъ изъ резерва реаіщія. (Айи до ди см ен- т и). | БІ»дь, по мѣрѣ того, -какъ теряется вѣра івъ силу народнаго ‘Прі-дсгаащтеоіьстБа, на ‘нашихъ глазахъ общественная іборі»ба вы- , ступаетъ тдаъ рамокъ к-ірхной закоинасчц Іп возрождаются явочпыя формы 1905 года. 1 ІІтсть, господа, .не іюшорлтч», что на оце- ! ку выхаідгп» улица—ого тѣ же самые со- ціа.тьиые элементы, къ .шгорі»пгь щрЕшац;- Ілежіпѳ вы сами. Русское поштачесоюе дви- ліеівіе вновь пріе-брѣдо то единство фрон- та, гюторос оно имѣло 17 октября 1905 года. Но, господа, ото десятилѣтіе пропыо не даромъ. Масштабы л формы борьбы, павѣрпое, будутъ теггаеръ другіе. И въ /га г кой-то .моментъ кутка слѣпцовъ и безум­ цевъ .пытается остановить теченіе тоюо імо- гуществекшаго потока, .который мы хотимъ ввости ггь завошое ручью. Госаюда, я еще ранъ повторяю: время1 пе жретъ, атмосфера паоълщена олеідгри- ччютвомъ, іш. воздухѣ чувствуется прибли­ женіе грозы. Никто пе Бг.аеп», ігдѣ е когда гржетъ грошъ (Возгласы одобренія). Но, гсспцтд, чтобы гуммъ пе разра­ зиться въ то# формѣ, въ ка.кой мы не желаемъ, мы должны <въ едшгеніи еь соотііѣтотвутощимп силами страны крс- дуѵтредить этотъ ударъ, а дгы это едѣлаеоп, только тогда, -когда съ увѣ-реппостью и твердостью бупешч» стоять па одобренной страной ншиціи и если мы не будезгі, да- вать права стражѣ думать, что мы удовле­ творяемся тѣ-мп полумѣрами и тѣми яолу- достижепіяріи, на которыя -мы можемъ раз­ считывать при иастоящемъ составѣ щра- шггельстпа». Дума бурными ая-плодисме-нтадги покры­ ваетъ рѣчт» Мллісікопа. Затѣмъ трибуиу ваапмаетъ предотажи- тель соц.-дезі. фракціи М. И. Скобелевъ.1 «Внося свой запросъ,—говорить ораторъ,— мы имѣла въ (виду цріепать правительство кт» отвѣту и B-bjciuiTb иіозгцію баіыиші’ссва Думы. Вамъ пе угодно было понта съ нами и у васъ не хватало мужества вт» отвѣть на требованіе Протопопова отвѣтить1 ударомъ на ударъ. Но мы пришѣтстоузмъ вашу сегодаяшшою (попытку сяавать сво– ‘ слово. Вы говорите, что боретесь всѣми доступными законными средствами—такъ разрѣшите льстить себя надеждой, что еше до роспуска на канику.ш вы внесете за- конодательное цредподожешіе объ аинулп- рованіи статьи 40 Учрежденія Дутсы, даю­ щей -прапш-ел-ьству право ие отвѣчалъ на вопросы. 1 Послѣднія событія покапали, что гаро- цоссъ офюрсиенія созкапія страны застои-. чнлея, п -ни пе .км’ѣето права сказать, что) блоку пе па кого теиерь опоротъсл. | .АГы то.іысо что елд-апгали, что и вы -гсшо-| рите тх*перь объ отв-Ьтственпомъ шигистар-! стаѣ. У мелся въ (рукахъ документъ тагтоіо же ротаціонпало (цроисхсядениі, какъ и всѣ до-кушенты, хаѵшдіѳ по всѣемъ градамъ н веся’мч. ро-ееійскаіго государства. Бъ полъ изложала .интимная бесѣда бюро блока съ Нротоиоповышъ п скапало, что на вопросъ | Протопопва: «Вы добізіаотесь отвѣтствен­ наго министерства?!», ему отвѣтили: «Нѣть мкчгастері.тва довѣрія». Я спрашиваю, какъ прпмиригъ сегодняш­ нее заявленіе Милюкова съ этими сло­ ваки. Нельея ьь такой ютаѣ-гственньсН мо­ ментъ былъ лидомъ аа два фронта: нужно’ .-тать или (сшипоіі жъ играішгельстЕуі ила .наоборотъ… Дальнѣйшая часть рѣчи Скобелева не 2 г-?.:еть быть напечатана. Послѣдняя часть е о рѣчи такова: «Въ такой отвѣтственный 3 (ченгь вы дополняете ваг.опкясроекгь объ Скобамъ совѣщаніи по оборонѣ новььѵи сгатьямн, въ которыхъ говорите, что чле- з ы особаго совѣшапія изъ состава Думы а огугъ быть переизбраны востановленіемъ Думы и въ случаѣ досрочнаго роспуска и ааекрашепія ея занятій вслѣдствіе истече- з. ія полномочій, впредь до новаго созыва сохранить свои толпомочіія. Такимъ обра­ зомъ, черезъ два мѣсяца, можетъ быть, пра- д пте.тъство можеть оказать странѣ, что са­ ка Дума позаботилась и предусмотрѣла все, чгэ нужно было для досрочнаго роспуска Думы. Вы до елкъ поръ еще не апеллируете ■п, странѣ, а къ той ытастп, которая съ ттушітелыюЗ чуткостью угадываете злобод-‘ шчшоеть настроеііш страны п гь какой то язвигелыіостыю старается идти іыротиъъ по- J желаній обществешвоагіа. (Въ послѣдній літо моять, когда чпггагощая пубопка пріютупжь пастся, чтобы узнать, что скажетъ ея соб- упкяшъей судъ о г. ЗІанйоовичѣ-Малуйловѣ, который сталъ необходимъ для Штюрмера,— въ ѳтогь мометъ дѣло Маласеітча-Машуй- лова пуекралраотся… Какую цѣль этимъ преслѣдуетъ власть, есш моягя» ее еаою- дезрить еъ способности соснал-ель-но стаиш »’ себѣ такуго-ниуудъ цѣль,—я не в-нгшо*. Слѣдующимъ говоритъ представитель црогресюивпой фракціи А. И. Конова­ ловъ: «Особое совѣщаніе по Оборонѣ бы­ ло создано въ моментъ величайшаго напря­ женія страны, послѣ прошлогоднихъ гроз- гьпл. событій, въ силу отступленія нашей Арміи изъ Галиціи, въ виду недостатка снарядовъ, когда создалось сильное націо­ нальное общественное движеніе, чтобы ока­ зать арміи помощь въ ея тяжелой работѣ. Въ особое совѣщаніе входятъ, кромѣ представителей правительства, представи­ тели Думы и Совѣта, военноыіромыаилеи- нихъ шмктетоЕЪ, земскаго п город. союзовъ. Правя» Милюковъ, который оказалъ, что раз­ сматривая вопросъ объ особомъ совѣщаніи, надо со вниманіемъ отнестись къ тому, что рѣлаетъ правительство по отпоптетго ко т.сѣмъ общественнымъ орианиз аліямъ, взяв­ шимъ на себя снабженіе доблестной арміи. Значительная часть рѣчи Коновалова не можетъ бшт» напечатана. Коноваловъ продолжаетъ: «Россія пере­ живаетъ одну изъ величайшихъ эпохъ овоей исторической жизни. Мы прстблизилпсь къ -“тереломт войны. Больше, чѣмъ когда бы то пп было необходимо сохранялъ твер­ дость духа, довести всѣ силы страны до гатгвысшаго напряженія. Наряду съ сошіа- ‘ ттіемъ возрастэющпхъ требовэ-ній, ня селеніе страны охватываетъ сознаніе апаслюттн. Пюзятей не извнѣ, а изнутри. Эту тревогу. 1 сознала вся Россія ! Дума твердо п исто указала на тѣ ра­ стущія язвы государстшенной аакміи, кото­ рыя грозятъ тял’чайштми посл-ѣдствіямц; СОІѢТЪ СЛИЛСЯ СТ» ДѴМОЙ ВЪ ОЦѢНКѢ В.ІНОТИ и крптпки обветшалыхъ форхмъ госціар- ственнато аіравлеііія. Клпіп» отчляшя, клить: «Отечество въ оиасносші»., раздался среди члегшъ верхней палаты, среди тЬгц, ’которые ие могли бы заподозрѣш въ реко- люціонпой пропагандѣ. Мучительная трево­ га за будущее родины охватпега и город­ скихъ дѣятелей. Когда раздался эіюгь Ііьтпкъ отчаянія всѣ поняли, что опасность ндеть изігутрп. Это не есть предвидѣше какого-либо новаго сокрушительнаго дар» прага, которому противопоставила бы от­ поръ наша мощная армія. .Это не есть сознаше сюаспоети отъ недостатка жпвыкъ силъ страны и матеріал.ы:ыхъ рессурсочгь. Въ нихъ недостатка нѣтъ. Это не есть упадожъ бодрости наоода, пли неувѣренность тп. исходѣ войяы! Нѣтъ, мы вѣримъ въ побѣду. (Голоса «В ѣ р- я о»). Господа, вся страна понимаетъ, что опатаость проистекаетъ отъ того, что ѵь странѣ пѣть власти, пѣтъ ідапей. (Липло- дисмвптыі), которыя могли бы страну вдохновить. Власть паходптся въ іругалгь неизіѣ-тныхъ людей, ыэтѵры« по -могутъ спрапптьгя ст, грандіозной задачей, выпав­ шей па ихъ долю. Въ то время, когда власть больше, чѣмъ когда-либо должна быгь вьгравитехыгщей націешалышх’і» щеалонъ, ферментовъ, вш- буждагоішгмъ скрытыя силы парода, въ это время власть язляется еппонимолгь безси­ лія. Она развращена вліяніемъ шгчтозптхъ грокодя-миекъ или педотч» борьбу со стра­ ной и довела ее до наивьгешаго папряжс- нія. Господа, вся Россія сознала величайшую опасность гоапод’лвуіпщаго релкима. Оіса сознала, что съ существующимъ режимомъ нынѣшняго правительства—‘побѣда пе поз-і можна, что основной лозунгъ ея иобѣды надъ внѣпжпмъ врагомъ долженъ быть по­ бѣдой надъ внутреннимъ врагомъ. И въ от­ вѣть па обличеніе власти, раздавшейся же странѣ, егя страна взрывомъ единодушной поддержки иривѣдствопаівла заявлеіае Думы о необходимости реоргаптгзаціи власти. Н ойымъ вывосомч». новымъ вьггажечіеаіъ рэъноіуішя, переходящаго еъ презрѣніе къ требованіямъ націи, отвѣтилъ реиагд-ь. Осталась все та же система: управленія, у власта все тѣ же министры, з’ѣйпйе -враги отвѣтственности власти, бравирующіе ово- пмъ недоброжелательнымъ отношеніемъ къ Думѣ, народнымъ и общественнымъ орга­ низаціямъ. Нетстанно ведя съ ними борьбу, власть прибѣгаетъ къ пріемамъ управленія, кото­ рые должны быть заклеймены. Власть, враждебная народу п ставшей юеродъ нпмъ грактіозной проб.юѵѣ ваастіЬ : Росли дорогъ ігчутреяній мпрч,… Въ но-1 режшваемую пами гргопую горзіну долнио быть покончено ст. иолтгттпеочой «тстекой./ гуютятцей создать пдаяислимыя бѣдствія*: Боточтѣтственпая власть дезорганизуетъ’ ослабляетъ, обевспливаеть еггразгу. Дуна яастойляло тачала борьбу съ дѣйствую­ щимъ режюмоечъ, пують эта борьба будешь доведена до конца—.никакихъ уступокъ, никакихъ компромиссовъ на. этомъ путя_. Вт. “Тодішт народной скорби, при условіи единенія Думы съ народомъ, сожшемъ тѣлвіѣй паши ряды и нротаіюпоставюгь произволу невѣжеству н личному егокчу сознаніе всѣ-мп нами иереллшаемаііх) мо­ мента, рѣшенія шмфЗііоянаго, -нашей мѣ- ры въ борьбу за чесіъ и достсянство ро­ дины (ИІ умные а п и л од и с* ентвД Голоса: ^Tpaкнльпo,)• Слѣдующая часть рѣчи Кбповазава не- жикеіъ быть напечатана. Коноваловъ заканчиваетъ рѣчь, пред- лагая слКтуюшую формулу перехода фраа- нш ирофосснсгопъ: «Счптал, что стѣене­ нія дѣятельности на^юдныхъ органнзацій въ тю вдомя, когда необхолдімо величай­ шее напряженіе пародло»! энергіи, являет­ ся нреступлеіпомъ породъ сарашхй, Дуиа* горячо привѣтствуя мутясестаеішое, высок«>- пэтріоти(чепкое заявленіе ст.ѣззовъ зеаг- съаго, городского, продовольственнаго п меніто-а;ромы:п.іенныхъ комитетовъ, та- стииваетъ на трооонаніи неоіед.іеинаго об~ разованія отзѣтстаонпаго передъ ДумоШ гралительства п (переходитъ къ очереднымъ дѣламъ». (“А и л л о д и с м еп ты слѣ- в а). ’ ііоііт Ѣ Коновалова огь жмени блока вы­ ступаетъ С. И. Шидлоэскій, кото­ рый говарпть: «Чѣмъ труднѣй и тяжелѣй моментъ, тѣмъ баіѣе не­ обходимо д<шюе слокойстіе и увѣ­ ренность въ томъ, что то, говорится* говорится: строго обдуманно, безъ всжагс. мсскеть быть законнаго, раздраженія. Не масть сдктатось теперь другой, она, оста­ лась той, какой была, но требованія къ клисти подъ вліяніемъ момента усилились, н ‘правительство вт, моментъ этого вклине­ на олазаюсь ниже уцов-іегпіаритедыгаго. Задолго до войны въ этомъ залѣ пра- чилтадо учлгывалцеь усл.двія дѣяттмюста: власти въ Россія, чтобы страна была въ . остояпіи язпрячь всѣ слои силы къ еди­ ной цѣли (Голоса слѣва: «Про­ тивъ власти!»). Теперь эта цѣль ясна: власть сдѣлала ъее, чтобы еданелія въ странѣ не допу­ стить: путь сісазалпя ея старый «срокъ, боязнь единенія, въ которомъ „она всепца усматріва.кь^ характеръ аитігосударстасш- ный; между тѣ>ъ, всѣмъ ясно, что ставвеп» на одну доску’’борьбу алтнпрапителъстветь чую и антнгосутарітвочную, нельзя—очень часто приходился востн борьбу съ праля- тельстЕотъ во имя сохраненія государсч’- вечігой идеи (Голоса: «Правилъ- н о * ). Я дуъіаіо. что центромъ, нолитпчесікой ■кизыи страпы должна бытъ Государствен­ ная Дума. Полктннесягое выступленіе вся­ кихъ организацій внѣ Думы является слѣдствіемъ того, что політачоодля жизнь, г.отороя происходигг. зд Ѣ ісь н вырззитрхь- ьшіей которой является Дума, никакого успѣха не имѣетт.». Если бы къ папъ «рнслуптитались, его и бы страна видѣла, что существуетъ вгя>ь* отвеннос желаніе со стороны правительства согласовать гвон дѣйствія съ мнѣніемъ страны, настолько опп выражаются заксв- ,яш й ей представителями, то не было ба: ирШМДі къ тѣмъ інолитическимъ выстуц- ледЬійт., которыя вызваны въ сущности оѵ- «шіісм. страны. (Голоса: «Вѣрно»). ЙрагШедьство исходитъ изъ того соебрс- ѵеиія, что мы своими рѣчами революціонн щруеагь публику. Публика, говоритъ оно, дйдвтъ саекойно, а вы се разжигаете н куда-то ведете. ф о у’гверівдешіе оеиражильно: Еще во­ семь лѣтъ тому назадъ я говорилъ, что аеірйый .юволоціоперъ, ото—члены цраши- тедыугаа. Нужно бытъ близорукимъ, что­ бы не понимать, что алію палне существо­ ваніе здѣсь представляетъ лучшую гаіран- »1» противъ ревашщанкьш. выстталеній, ег&гь ‘Л бюзобрапгаѣ йшіл, шроти воз адтоннѣ й- шія мѣры адошниирративной борьбы, ко­ торая примѣняются нашими нротивникаіми. {Голоса: -«Правильно»). Коля би исшолннтеаыгаіЯ власть прия®-: мала з» юосфажюніе то, что едѣсь гово-І рятся, это было бы лучшей гарантіей спо- яайяаго разрѣшенія кризиса іи недопуще­ нія наои-тьствешаго разрѣшенія вопроса. Ввяоадаа самая система, при которой ащгшяте.ш’тво отъ нагъ скрываетъ правду. Въ ріцакъ самаго правительства нѣтъ ЩіТІКіКІЯ, Если бы даже у пасъ явилось искрда- Вее желаніе, въ виду чрезвычайно тяже­ лыхъ обстоятельствъ, поступиться чѣмъ- шбо я пойти па кочирпмиссь, то тогда мы : зй зяа.ш бы съ кѣмъ мы должны идти на кантфетеесъ, разъ управительство остается къ намъ глухо. Естественно что тѣ клдти, вторые мы имѣемъ въ страігіі, подпира- ютъ нагъ. Они говорятъ то ;се самое, что думаютъ, но въ отвѣтъ на это правятоль- сдао .отворить: «они затоварили о лодпти- нѣ, cm и—революціонеры». } ластъ не мажетъ понять, что ей нужно валитъ въ государствѣ мѣсто, оодтв’Ѣтству- ащее ея колоссальному значенію. Отъ темени всѣхъ объединившихся пар­ тій, имѣю честь цредлкшт. слѣдующую формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ: «Находя, что зашрещеше съѣздовъ город­ ского н зшскиго союзовъ находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ заявленіемъ иред- сѣдателя Совѣта министровъ, признавшаго ихъ высокую патріотическую дѣятельность, что дѣятельность эта, необходимая для ар­ міи, не можетъ (Правильно развиваться въ ■виду Івстрѣчешіаго со стороны масти про­ тиводѣйствія, что (препятствія, иаставлем- ныія дѣятельности общественныхъ элемен­ товъ, ергашюоваишихед на (помощь воій- ліѣ- обостряютъ внутреннее [недоватьство и даюгь ому ‘нежелательное иадгродшеніе; принимая аю пнншшгіе, что, какъ видно шъ заявленія) земскаго в городского со­ товъ, они поддерживаютъ неоднократно (выюкавашшя вадштодатедыдыми палатами мнѣнія о текущемъ моментѣ и даютъ та­ ки мъ образамъ, цркое проявленіе нрав­ ственной связи страны ,съ народными пред­ ставителями, Государственная Дума при­ вѣтствуетъ патріотическую дѣятельность союзовъ на пользу обороны, рѣшительно осуждаетъ недопущеніе съѣздовъ и пере­ ходить къ очереднымъ дѣламъ». (Аопло- дисмѳнты слѣванвъ це птрѣ). Послѣ ІПщлававдго говорятъ А дже­ мовъ з Керенскій, азтораго предсѣ­ датель лишаетъ слова. Принимается предложеніе закончить пре­ нія. Послѣ рѣчей* по мотивамъ голосованія Дума «принимаетъ формулу блока. Милюковъ, къ (виду требованія праип- те.тъства обсуждать вопросъ объ обществен­ ныхъ организаціяхъ при закрытыхъ две­ ряхъ, снимаетъ его. Засѣданіе закрыто. Слѣдующее засѣданіе завтра. Оно нач­ нется преніями по волостному земству, за­ чѣмъ послѣдуютъ залтро(сы. В ещ агь занятіи Гос- Совѣта I Д 9 Ш – ШЕРОГГДДЪ. 16 ХП. ѵ*ѵ.- Удазы Правительствующему Сенату. L НА ОСНОВАНІИ СТАТЬИ 99 ОСНОВ­ НЫХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ЗАКО­ НОВЪ ПОВЕЛѢВАЕМЪ: ЗАНЯТІЯ ГОСУ­ ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПРЕРВАТЬ СЪ 16~ге ДЕКАБРИ СЕГО ГОДА, НАЗНА­ ЧИВЪ СРОКОМЪ ИХЪ ВОЗОБНОВЛЕ­ НІЯ 12-а ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СЕНАТЪ КЪ ИСПОЛНЕНІЮ I СЕГО НЕ ОСТАВИТЪ УЧИНИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСПОРЯ­ ЖЕНІЕ, На йздигннояь Собственною Его Импе- рвторітго (Величества рукою подписано. НИКОЛАЙ. Эь Царской Огавкѣ, 15 декабря 1916 Г ойя . Скрѣпятъ предсѣдатель Совѣта мявкст- §хзж етаэсъ-секротарь А. Треповъ. П. НА ОСНОВАНІИ СТАТЬИ 99 ОСНОВ­ НЫХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ЗАКО­ НОВЪ ПОВЕЛѢВАЕМЪ: ЗАНЯТІЯ ГОСУ­ ДАРСТВЕННАГО СОВѢТА ПРЕРВАТЬ СЪ 16 ДЕКАБРЯ СЕГО ГОДА, НАЗНАЧИВЪ СРОКОМЪ ИХЪ ВОЗОБНОВЛЕНІЯ 12 ЯНВАРЯ 1917 ГОДА. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СЕНАТЪ КЪ ИСПОЛНЕНІЮ СЕГО НЕ ОСТАВИТЪ УЧИНИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСПОРЯ­ ЖЕНІЕ. Н* иОДрянномъ Собственною Его И.ше- рйторкеаго Величества тучкою подписало: ‘ н И КО Л АЙ. Вт» Царской Ставкѣ^ 15 декабря 1916 года. Ой,чтилъ предсѣдатель Совѣта мини­ стровъ статсъюещжпіірь А. Т р е п о ж ъ. I «Новое Время» о Царскомъ приказѣ. ПЕТРОГРАДЪ. «Нотой Вр<хм.я» но по­ году Высочайшаго приказа гю арміи п флоту итшіетъ: «Приказъ Государя Импе­ ратора вноситъ въ яснаяь польскаго наро­ да новый моментъ чрезвычайной истори- Тесжой віжнасти. Въ приказѣ опредѣленно я ясно сказало, что въ задачу Россіи въ нынѣшней войнѣ входить, между прочимъ, «меданіе свободной. Польши язь всѣхъ трахъ ньгаѣ разрозненныхъ облалтей». «Слоб’ітная Польша,—пишетъ «Новое Вре- кя»,~—етя слона Русскаго Цаіря, которыя да* уогтп. быть истолкованы иааяе, какъ ьъ іпъ реальномъ значенія таю мзжедау- ы®, котораго такъ страстно добивался арльскій пародъ, о чемъ д іъ такъ счрастно межш.. Думаемъ, что слова эти ітадш- вгутъ тухъ польскаго парода н сумѣютъ по­ ставятъ на ноги тѣхъ малодушныхъ, кото­ рые уторяни вѣру ігь бѵяуттгое, готовы) бы­ ли оклошпъаі перодч, ігімепкой силой и іікттитьгя по каклоптіой ялосиюти по на- кратлеліго къ Берлчиу. Пе подтаться ігѣ- зговдайй протажаціл нычтестн нисшелатііныя судьбой испытанія ургоятъ, до конца па д а » перкотача.тыюй позиціи—.вотъ за­ дача, іогорая стентъ тетерь переда, поль- •жвгмъ народомъ». «Новое Вречія» оговаривается, что отъ того, іакъ шльекШ пародъ вымочитъ эту йіЙйку, бтдечъ заглсѣть то н.вд другое его будущее. Horn. sop. Парлаионтскія вѣсти. ПІЗТРО’ГРАДЪ. Здоровье предсѣдателя Госузарстпеннаіго Совѣта А. Н. Кулокзтгна, замѣтно вазстанотіляется. Паш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. До ояззь поръ въ руко- »одящнхъ кругахъ Государств’ен.пато Совѣ­ та, послѣ переговоровъ съ прауцте-тьстгомъ, «овЧвліМ’Ь впечатлѣніе, что ігь составѣ нре- віггі-ха Совѣта на 17-й годъ предстоятъ ййапятѳльнь’я перемѣны. Въ случаѣ ухода А. Іі Куломзина, стар­ шаго предсѣдателя Совѣта, въ политиче­ скихъ кругахъ считаютъ невѣроятнымъ оставленіе И. Я Голубева въ качествѣ предсѣдателя верхней палаты. Вопросъ о перемѣнахъ въ составѣ Совѣта окончатель­ но выяснится, 23—24 декабря, когда, по составленіи списковъ, предсѣдателемъ Го­ сударственнаго Совѣта будетъ преастав- ленъ по этому поводу первый докладъ А. Ѳ. Трепову. Надь кор. ПЕТРОГРАДЪ. С л ухт, о перемѣнахъ въ составѣ членовъ Гос. Совѣта вновь уси­ лился. Слухъ о смѣщеніи ірафм Коковцова ъ поста предсѣдателя 2-го дѳпьртіишгі Гос. Совѣта, встрѣченный скегітпческп, за і’.’нраииій день вновь усилился. Наял. кор. Отъѣздъ въ Царское Село. ПЕТРОГРАДЪ. 22-то декабря уѣзжаетъ въ Царское Село министръ юстиціи А. А. Макаровъ. Ham. кор. «Рѣчь» объ отвѣтѣ Германіи на йоту Вильсона. ПЕТРОГРАДЪ. «Рѣчь» пишетъ: «От­ вѣть германскаго правительства па ноту Вильсона представляется неожяааипъпп,. Страстно иша мира, увѣренная, что она сто желаетъ. Германія пе моглга сказать, каковы же ея .мирныя условія. Вильсонъ не забылъ упомянуть объ условіяхъ мира. Прсгьба пайтн удобный случай, чтобы сі:родѣлить условія мігра и сообщить ихъ президенту, составляетъ центральный гунетъ америкапжоіі ноты. Можно ли бшю оотгаѣваться, что Гер­ манія, пошрая дазсе предупредила ншщігь- тттсу Вильсона, не станетъ датго искалъ удобпаго слуотая п пемедлеигао пойдетъ на- ■иі’Т^і’Ьчу желанію американскаго президен­ та. Отвѣть, .дѣйствительно послѣдовалъ очевъ быстро И онъ полонъ сочувствся усиліямъ президента, но Германія, даже ие дѣлаетъ июпъшш въ какой-нибудь за- масіэдрованной формѣ дать отвѣть по су­ ществу. Опа просто умалчиваетъ, тгаікъ н раньше, о сущности и ничего не прибаів- ляеть къ тому, что было сказано раньше, несмотря па ясную постановку американ­ ской поты. [ Нѣть никакихъ сомнѣній, что такой сб- •разт, дѣйствій диктуется вгнттрргапкмъ ио- Ілежепіотъ Германіи, тѣмъ непримиримымъ (разногласіемъ, которое сущелвуілъ между ‘жучкой іосподстпугошихъ классовъ и мас- Ісами истощеннаго населенія во взглядахъ |па пѣли войны, Оираяпться съ тртдноетя- ; мн этихъ разногласій Германіи “было бы (.легче, если бы дѣл> дошло до конферен­ ціи Но каноны бы ни были истинныя по­ бужденія упорпаго и сознательнаго зама- екпровапіа уедошій мира, котораго Герма­ нія такъ жаждетъ, анп свидѣтельствуютъ, что она ведетъ двойственную, нечестную игру. і ІІоѳтому, какими бы вптіевдшіш Фрай­ зами она не укршшаіа свой отвѣть, какъ бы она пе распиналась въ сторону дру- асественной готовности, ея пота пре;дсг.ш- ‘ляетъ явное уклоненіе отъ отвѣта.—иначе Цто ие быть понято прс.шдентомъ ІСоедпирипыхъ Штатовъ. Н ш . кор. О нотѣ Вильсона, I ПЕТРОГРАДЪ. Сегодня до вечера въ Петроградѣ не получено изъ Парижа извѣ­ стій о врученіи совмѣстнаго отвѣта держа­ вами согласія на германское предложеніе 0 мирѣ. Тѣмъ не менѣе, въ освѣдомленныхъ кругахъ (полагаютъ, что событія или све(р- шились вчера, ran должны свершиться се­ годня. 1 Оффиціальныя свѣдѣнія о рѣшеніи ней­ тральныхъ державъ, относительно присое­ диненія ихъ къ ьчітѣ Вильсона, сегодня до ічасу дгя въ Петроградѣ не были получены. іПо свѣдѣніямъ изъ дишломатаческиха, ис­ точниковъ, вопросъ этотъ не можетъ счи­ таться псчерпаннымъ. Имѣются свѣдѣнія объ энергичной дипломатической работѣ, ведущейся въ Стокгольмѣ, Христіаніи. Ко- пепгагепѣ, Мадридѣ п Гаагѣ, какъ пред­ ставителями Германіи, такъ я нейгра.дыты- ?;и дипломатами Въ освѣдомленныхъ кру­ гахъ считаютъ совершенно исключительной возможность какой-либо коллективной ноты со стороны нейтральныхъ державъ. Въ со.титнчсск.нхъ кругахъ отмѣчаютъ едер- жапкое паетроеніе въ связи съ выяснив­ шейся уже позиціей державъ согласія. Германскій отвѣть на поту Вильсона пе внесетъ въ это отношеніе какихъ-либо су­ щественныхъ перемѣнъ. Относительно извѣстія о состоншемся будто бы присоединеніи къ нотѣ Вильсона трехъ Южно-Амерпкапскихъ [республикъ: Аргентины Бразиліи и Чили, сообщаютъ, что, по свѣдѣніямъ, нолученнымъ сегодня утрамъ изъ Парила, фактъ этотъ представ­ ляется сомнительнымъ. Правительства державъ согласія дадутъ совмѣстный отвѣть па ноту федеральнаго совѣта Швейцаріи послѣ того, какъ будетъ готовъ и оіир^Двнъ ихъ отвѣть на поту Вильсона. Нат. кор. Конгрессъ соціалистовъ объ условіяхъ мира. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Парижа сообщаютъ: Собравшійся -въ Парижъ конгрессъ фран­ цузскихъ соціалиставъ большинствомъ 2800 мандатовъ противъ 130 вотировалъ революцію, въ которой подчеркивается стремленіе примирить большинство съ меньшитегвомъ. Конгрессъ рекомецдус-ть державамъ со­ гласія затаить, что <.,тга готовы прекра­ тить войну подъ условіемъ, если Германія удовлетворитъ требованія союзниковъ, воз­ становить разрушенныя государства и дастъ іалаіггію сахраиспія мира ігь буду­ щемъ. Но<ш. ‘кор. По поводу отказа шведскаго короля отъ мирнаго посредничества. ПЕТРОГРАДЪ. И въ Копенгагена сооб­ щаютъ, что въ дишоштичесштъ кругахъ много толковъ вывьали тедпш о категори­ ческомъ отказѣ нгоедекято короля относи­ тельно аыгдушенія въ качествѣ мирнаго посредника, о чемъ настойчиво хлопотало германское посольство въ Отодагольмѣ. На предложеніе гешансасато правите .къ ства, шведскій король указалъ, что гаагн по пути мирнаго чосредаичества уже сдѣланы гла­ вой другой нейтральной державы. Не желая тоятшаться ва узурпированіе мцротворчтой шгаціатпэы йругшхъ, король рѣшилъ выждать результатовъ тгосредппче- ства Вильсона. Паш. кор. Нѣмеикій профессоръ объ условіяхъ мира- ПЕТРОГРАДЪ. По свѣдѣніямъ пзъ Же­ невы, проф. берлинскаго уиетверс-итеіга. друп, и сотрудникъ Вильгельма, ІІТяшашъ изложилъ въ бесѣдЬ съ журпалнетами свой взглядъ па условія ыи.ра между ііотоіощшйи державами: «Гругто оказать—заявилъ оіп. самоувѣренно—поглѣтуетъ-ли миръ теноръ и.ти державамъ (цонтралькаго союза (при­ дется перейти Ддшгѵ, занять Бессарабію и часть сѣнерпой Италіи, чтобы убѣдить протквнпковъ къ безполезности шхд. содіро- ПТВЛРНІЯ. Со- моей тогткп зрѣнія напптмъ врагамъ удобігѣе начать мирные переговоры теперь же. Мнѣ кажется, паши противники могучъ потребовать начать разговоры о возстанов­ леніи Сербіи безъ Черногоріи, которая вой­ детъ въ аетонам-ное славянское государство подъ прагокторатомъ Австро-Веппііи п Бельгіи съ частичной гтотерей территоріи и ■даже Руміышіи, телѵятошей за стой задоръ лишь Цоб’ргудаѵ’: Франція тюліѵчтт. обратно сп я сѣѣорпъгя чгровшщіп, могущая комтн- сироЕать насъ за счетъ Алжира л Марокко. Съ пей мы сговоримся. Аитличападвь сіридодѵя возвратить налги катаніи обратно н признать иридццтъ сво­ боды морей. Кроссѣ Италіи, могущей удовлотшриться «OTa.tus quo. остается то.тыто Россія: зм>- гросъ о Полштѣ уже цредрѣиенъ, какъ объ автономномъ королевствѣ; тюгтуипться Курляндіей Гермапія не можетъ., какъ иро- вннтпей дедунѣмепкой. Опод»т, вытскаетт.. талямъ образомъ, ивъ за Литвы, котедпю ігрппется, полсалуй, автоігомя інровать, какъ Полыиу. йодъ дгротекдоратолъ Германіи. Разумѣется Галшіія должна бкті. возвра­ щена Австро-Венгріи Арменія—Турція съ згрисо единеніемъ 2—3 Закаспійокихъ гу­ берній. Наш. ахор. Отвѣтъ Гі. Н. Милюкова Л. Андрееву. ПЕТРОГРАДЪ. П. Н. Милюковъ, отвѣ­ чая на впорапшее выступленіе Л. Андре­ ева въ «Русской Волѣ», сегодня въ .«Рѣчи» пишетъ- «Л. Андреевъ обратился съ от­ крытымъ письмомъ :къ членамъ Думы, въ которомъ онъ ихъ жестоко упрекаетъ за т-о, что они не защитили его репутаціи отд. наоіадеігь… Пурпшкевігча. Вд> письмѣ этомъ онъ сдѣлалъ личное Обращеніе ко мнѣ. Далѣе П. И. Милюковъ цитируетъ уже напечатай етчо въ «Южп. Краѣ» статью Л. Андреева, обращенную тіо всѣмъ «молчавшимъ Діенамъ Думы»: «Почему же вы мс-лчалн, я молчи­ те до елхъ іпдаь, когда насъ об­ виняли въ измѣнѣ, .предательствѣ горьшемъ. чѣмъ предательство Іуды. Л слишкомъ рус­ скій человѣкъ, чтобы вѣритъ .въ справед­ ливость и ожидать, что мое письмо ски­ нетъ печать молчанія съ устъ членовъ Думы, что мл еше не скоро доживемъ де этого». Милюковъ пишетъ. «Я хочу разо­ чаровать Л. Андреева въ его дурномъ мнѣ­ ніи о русскихъ и долженъ дать ему носиль- ігын отпѣтъ на его вопросъ. Нѣть, Леонида, Николаевичъ, ото невѣрно, что я подчалъ’ по поводу обвиненія ІЛлрпагкевнча- въ мо­ ей рѣчи вч, засѣданіи Думы вы найдете указаніе по адресу Пуришенача, Что ему р.тѣдовало бы быть осторожнѣй ігь обра­ щеніи съ фактами и не вааить зсе ет. одну кучу, служа очередігому дѣлу, фанатичес­ каго націонализма. Правда, этимъ я защи­ щалъ маленькихъ людей отъ несправедли­ ваго обвиненія нхъ Пурптикепнчемъ. Ле­ онидъ Николаевичъ, вы человѣкъ большой, и могли бы, казалось, защитить самого се­ бя. Пзъ моего ноли aim я, говорю я вамъ, вы італдраогго вывели іпредположеніе. что я и мон коллеги по Думѣ—«повѣрили ІІѵриш- ікепдчу». Мо.гчапііе вѣда есть не только знакъ согласія, во и знакъ пренебреже­ нія. Конечно, я долженъ (признаться, что, слѣдуя тому же Правилу, кс-горчо я соьѣ- това.ть Иуриіпкевичу.—не валить все въ одну кучу—я пе рѣшаюсь распространить сто обвиненіе въ отношеніи той кучи, ш, которой вы стідлте. Когда вл jiropoft Думѣ задѣли Короленко, у многихъ депутатовъ нашелся иіафосъ для его зыциіы вд формѣ немедленнаго реагированія па обиду съ топбуяы. Но, увы, такого нафосл у меня Ш? XSStaefb, когда ваше имя Произносится въ общей кучѣ съ людьми, чыі имена мнѣ извѣстны и понятны, чѣмъ валіе. Мнѣ было Леоішдъ Ншгатаевичъ, очень горько, я дол­ женъ въ этомъ признаться, ікегта я увн- гЬлъ васъ въ этой кучѣ. Іто прискорбное обетоятельеггоо, рііроягно, и уіашкло аіеня того попечительскаго отношенія къ вашей защитѣ, котсрой вы требуете. Умѣйте носги ноелѣдстаія вашего поступка, Леонидъ Пи- колаевичъ, и защититесь у;къ сами отъ ре­ зультатовъ того непріятнаго сосѣдства, въ которомъ вы, очевидно, чувствуете себя совсѣмъ недурно». ІІаія. кор. Избраніе С. А. Смирнова. МОСКВА. Сегодня состшиось собраніе выборныіхъ московскаго биржевого Обще­ ства, въ которомъ былъ намѣченъ подачей записокъ кандидатъ на постъ предсѣдателя Гпржевого комитета Большинство (30 > записокъ получилъ замѣститель іградсѣда- теля (мосяовскадю (военноедромыппленаа г, J комитета С. А. Смирновъ. Нади, кос Обязательное постановденіе. КТВВЕ. Глаашый начальникъ кіевскаго военнаго округа ивдалч. обязательное по­ становленіе, кото;гыаіъ госпрещается атолъ- зоваться энергіей центральной электриче­ ской станціи да я приведенія моторовгь въ дѣйствіе къ частныхъ (предпріятіяхъ отъ 4 до 8½ час. вочераѣ (начшіая съ (15-го іяи- варя. Число 3a3ipeTHUiYb часовъ поіотепеино сокращается. За нарушеніе ‘постановленія установлено показаніе заключеніе въ тюрь­ мѣ на 3 мѣсяца или штрафъ въ 3000 руб. Въ паду недостатка угля, проектируется танжо сократить время горенія газовыхъ фонарей. Паш. дьор. Кровавая драма. КУРОКЪ. Вчера около 12 часовъ для, на Московской улпнѣ, въ центрѣ города разыгралась кровавая драма: Къ номерамъ Гротта подъѣхалъ извозчикъ съ офицеромъ п дамой. Офицеръ сошелъ въ помера, дама осталась ждать спутника па улицѣ. Въ это время въ дамѣ подошелъ другой офи- перъ я, выхвативъ шашку, нанесъ ей ударъ по головѣ. Извозчикъ погналъ ло­ шадей. Офицеръ держась одной рукой за рукавъ дамы, другой за сатщ, протащился ігѣеко-дько саженъ за санями; затѣмъ ему удалось стащитъ даму съ саней п опъ сталъ рубить ее, лежащую на дорогѣ. На­ копитъ, собравшейся публикой удалось освободить дыму. Вся окровавленная, пз- рубленная она была отправлена въ боль­ ницу. Случайно цроходивпшгь офицеромъ Озе­ ровымъ. офищт, изрубившій дату, былъ достаатРіп. въ комендантское управленіе; тамъ онъ назвался уреисенцемъ ІЦгагроів- скаго уѣзда, Курской губ., пратго’ріпдк.омъ ЛпипферовьЕмд. н разсказалъ, что пзруб- ленпая имъ женщина его жена-, 17 дѣтъ. Наканунѣ происшествія, когда оіп. воз­ вращался изъ своей деревни вмѣстѣ съ женою, ва вокзалѣ оіта окрылись отъ него и похитила 345 рублей, оставивъ ему записку слѣдующаго содержанія: «Иіцн вѣтра въ толѣ». Пріѣхавъ вь Курскд, Адырферотъ оста­ новился въ номерахъ. На друтоіі день случайно увидѣлъ свою жену, проѣзжавшей на пзвозчикѣ съ пакты, то офицеромъ п бросился за иею. Когда у номеровъ Гі’югга извозчикъ остановится, и тока осталась одна, онъ, пе сознавая, что дѣ­ лаетъ, шашкой сталъ наносить ей удары. Положеніе Анциферовой лрігзпано почти безнадежнымъ. Комендантъ остаішлъ Анци­ ферова вчера на свободѣ, по іееігодня за­ держалъ. Наш. кор. Нридическіа минуты въ командованіи Макензена. КЕШЗНГАГЕПЪ. Одна пть газетъ птрп- ваднть письмо Маяешзена о самыхъ крити­ ческихъ минутахъ его командоваятія въ і-ьщѣшішаю войну: «Самый тяікелый мо­ нетъ въ моемъ командованіи, пишедъ Ма- кензеігь, былъ моментъ въ По.шігѣ, копа нѣмецкая армія подъ Давленіемъ русскісп, отстуиіала ва. ноябрѣ 1911 года кя, гра­ ницѣ Пруссіи. Я упсе спрашнва.дъ себя е будущемъ Германіи. Бой’ у Гогеизольца ].ѣншъ всю судьбу мбей гампаніи. Слѣду­ ющей критической мпкугой было сраягеніе Iгодъ Лодзью. Всѣ остальныя операціи, вплоть до послѣдней дунайской, кажутся по |сравненію съ ними игрушечными, п я пе представляю себѣ, что было бы, если бы повторились erne розъ бои въ Польшѣ. Счастье де всегда улыбается». Наш. кор. Памяти добраго и честнаго милліонера. * Ч ____ А. «Смерда жатву жизни косить, косить…». Никогда еще эти слова поэта не демон­ стрировались такъ безжалостно-ярко, ни­ когда еше оіги не звучали такъ безпощадно правдиво и грустно, какъ вд. пересдаваемое наіми нынѣ грозное время. Уже двадцать восемь мѣсяцевъ, неумолимая и ненаівіют- няя ‘старуха-смерть собпраетд. обильную жатву па кровавыхъ нивахъ Европы, унося въ безвѣстныя могилы цвѣтъ и надежды наіпихч. поколѣній. Наврядъ ли опа цри- пом’яитг. др’угую такую эпоху иь своей многовѣковой жизни, тогда ки ея долго выпало такое беексиечное число жертвъ. Оио и пеут^Енгельпо, такъ.какъ въ настоя­ щее нремя ея коса приводится въ ,движеніе послѣдними, словомъ науки и техники, ге­ ніемъ человѣчества двадцатаго івѣада, пе­ редъ которыми блѣднѣетъ все то, отъ чего страдали, гибли и умирали люди въ прош­ ломъ. , Но за всѣмъ тѣмъ, жадная старушка не забываетъ своего обычнаго дѣла п пенгреж- пему продолжаетъ косить жизни Дд среди топгг. называемаго мирнаго, невоюющаго по­ колѣнія. Прп этомъ . она ппогда, для разно­ образія. не довольствуется болѣе иди агеігѣо простыми смертными, а вдругъ сосредото­ чиваетъ свое вниманіе m (представителяхъ силт.ныхъ міра сего. Вч, отомч. шьтиравленіи протекала ея ро­ бота, и въ теченіе послѣднихъ нѣсколькихъ недѣль, когда одинъ за другимъ сходила въ могилы цѣлый рядъ лицъ сд. громкими именами, стяжавшихъ себѣ извѣстность своимъ полотоніемъ или свшгми поступка- ии. Въ числѣ ея жертвъ за этотъ краткій промежутокъ времени находятся п посолъ фонъ-Чирскій, унесшій съ собою въ могилу громадвудо долю отвѣтственности за міровую црагедію нашихъ дней, и императоръ Францъ-Іосифъ, раздѣляющій зту отвѣт­ ственность и который, казалось, никогда не разстанется съ жизнью и короною, и саръ Тарамъ Максимъ, изобрѣтатель пулемета, —этой, по словамъ бывшаго начальника англійскихъ войскъ на Галлипольскомъ по­ луостровѣ, «выдумки дьявола»,—и виса-, теда-соціалистъ Джекъ Лондонъ, и шлибшій трагической смертью дроэть роздашеаной Бельгіи Эмиль Верхарнъ. Къ этой категоріи «извѣстностей», похи­ щенныхъ смертью за послѣднія нѣсколько недѣль, слѣдуетъ отнести и скончавшагося на-дняхъ Чарльза Бутса, крупнаго богача и честнаго, добросовѣстнаго соціальнаго ^слѣдователя и реформатора. У мерь онъ не порогѣ глубокое старости, на 76 году жиз­ ни, долго послѣ того, каись его жизненное дѣло было неношено, и послѣ тога, какъ ему было суждено увидѣть осуществленіе своей завѣтной -мечты и горячо отстаивае­ мой имъ реформы государстаешидхъ пенсій ггре старѣлшгь. ■ |, Чарльзъ Бутсъ уже въ молодые годы сумѣлъ нажитъ іромадвое состояніе въ ка­ чествѣ сов.і!дгіільца крупнаго нпроходного Общества, носившаго его имя и поддержи­ вающаго тортовыя сношенія между Англіей и Южной Америкой. На обществятгое по­ прище онъ вступилъ уже кь зрѣломъ вос- расдѣ, въ 1886 году, 46 лѣтъ ость роду, а щедро пользовался своими богатствами давя производства соціальныхъ изслѣдованій я изданія капитальнаго труда «Life and La­ bour of the People East London» (Ж изнь и труда, жителей Иста Лондона), стяшив- шаго его автору и издателю громкую из­ вѣстность и вызвавшаго взрывъ обществен­ наго вниманія н интереса. Въ письмѣ, посвяндеппома памяти по­ коимаго, вождь англійсікигь соц.-демакр«ь- товъ, лрестарѣлый Гайндминъ, лтриішсыв»- етъ себѣ и начавшейся въ то нремя аги­ таціи сгоеГі. партіи вступленіе Бутса г» путь изслѣдованія соціальныхъ условій жизни лондонской .бѣднотьд Вѣрнѣе, однаг ко, будеть сказать, что атитаитія Гайнц- жна и его дэваріяцей лишь явилась <добан вочньпгь тадікодсь въ этомъ направленіи, и что чуткая мысль и совѣсть покойнаго были (привлечены къ соціальнымъ вопро­ самъ эпохой, переживаемой тогда Англіей, эпохой, ікотцрая, между прочимъ, вызвала ігь жизни и (появленіе самой партіи ааглій- скихъ соціалъ-дедвдкратовъ. гГо было вь 80-хъ годахъ (црошлжго ‘сто­ лѣтія, когда англійское рабочее движеніе впервые стадо освобонсдаться отъ разочаро­ ванія п апатіи, охватившигь еге послѣ по­ раженія «чартнетовъоѵ Пода вліяніемъ ост- р-.иго кризиса и бозр^іботдгцід, среди англіі- скихь рабочихъ началось глубокое броже­ ніе. вылившееся въ иервудо очередь въ дѳ* монстраціяхь и волшеніягь безработныхъ 1\)лодныя толпы безработнаго ілявда бред дилишо улицамъ крупныхъ городовъ, требу* «х_/ба и работы», волнуя общественную совѣсть и привлекая къ себѣ общественное вниманіе. Къ ихъ судьбѣ не осталось без­ участнымъ даже Сити Лаптопа, и его лордь- дшръ открылъ сборъ іш.іігргеовтіпйдалпіихъ около 80,000 ф. ст.—кашто въ безгранот- номъ океанѣ нужды и лишеній. Вь то ®е время возлтцдагь тажже и англіійошя со- цісщемокраяП’Чсская партія и общество фабіанцевъ,—первая—.какъ партія бода .бы, кгорая,—какъ симпатизирующая группа изслѣдователей. Въ своей агитаціи соц.-демократы того кремсіш утверЛ 5 дали, что, но крайней мѣрѣ, 25% населенія Лондотга лаидкуть на уровнѣ вѣчной нуясды, пишеты и лишеній. И вотъ, по словамъ Гаійндмона, это ихъ утвержде­ ніе, противъ іеоторато возмущалась «сытая> часть общества, считая его невѣроятнымъ, преувеличеннымъ, клеветшгческиігь п т. д. —п заставило Бутса иредатрпнять свое из- слѣдоваліе. Обч, этомъ онъ сообщилъ Гайндмшгу при нервомъ же пхь знакомствѣ, при чемъ цѣлью п результатомъ изслѣдо- доваяія, по убѣжденію Бутса, должно было явиться разоблаченіе неіір’.зшілыіости ут­ вержденія соціалнстояъ. Изслѣдоакшіе производилось цѣлой ар­ міей соціальныхъ работниковъ, собранныхъ Бутсамъ вокругъ себя, нри чемъ въ числѣ руководителей работъ находилась из«ѣса>- ная еще тогда миссъ Бэагриеа Понтеръ, нынѣ Беадриса Веббъ, жена Сиднея Вебба. Результатъ изеиѣдою інія. цроизведенваго крайне тщательно, путемъ обхода отдѣль­ ныхъ улицъ и домовъ Иста, а затѣмъ и другихъ частей Лондона, оказался крайне неожиданнымъ для его главнаго автора: оказалось, что на 25%, а свыше 30% на­ селенія Лондона живутъ въ вѣчной нищетѣ, вѣчно недоѣдая, вѣчно находясь на краю и порогѣ работнаго дома и «законовъ о бѣдныхъ». Бутсъ не смутился результатами своего изслѣдованія, а добросовѣстно! опуб­ ликовалъ ихъ въ своемъ трудѣ. По- слѣіднііі составилъ изданіе въ 17 томовъ, тштребовавншхд. 17 лѣгь на свое нзготавле- ніе. и въ нихъ подробныя таблицы и діаг граммы давали правдивыя и точныя свѣ­ дѣнія объ ус.юг.ііясь жизни, заработкахъ^ расходахъ ппцюкихъ массъ бѣднаго Лон­ дона. Особенный интересъ возбудила, да н возбуждаетъ еице и теперь, издадгная ішъ гарта Лондона, па которой различными красками были нанесены данныя о зара­ боткахъ и жизненныхъ расходахъ жителей отдѣльныхъ улицъ. Несомнѣнно, ото изслѣдоватае п іодкнуио Бутса па мысль о необходнмосга введенія государственныхъ пенсій для престарѣ* лихъ, прп чемъ онч. съ самаго начала на­ стаивалъ на томъ, что расходы по пепсіямъ должны всецѣло покрываться государствомъ, а пе составляться изъ (взносовъ подлежа­ щихъ пенсіямъ жителей. Послѣ длиннаго ряда лѣтъ алчпаціи и изслѣдованія готроса парламентскими и нншщ коммнссіямп, въ работахъ которыхъ Бутсъ принималъ саогое дѣятельное участіе, эта мѣра, наконецъ, была осуществлена въ 1908 году, и на на< чалахъ, отстаиваемыхъ имъ. , ,Таковъ былъ этотъ милліонеръ—парохо-; довдадѣлець—соціальный реформаторъ. Оэь не былъ человѣкомъ борьбы, призывав­ шимъ массы къ насильственному завоева­ нію благъ и правъ, которыхъ они лишены ‘современнымъ строемъ общества, По сво­ имъ политическимъ убѣжденіямъ онъ являл­ ся даже консерваторомъ и яростнымъ сто-: ройникомъ покровительственной системы зюкоійнаго Чемберлена. Но онъ былъ прежде всего добросовѣстнымъ и честнымъ человѣ­ комъ, добрымъ и мягкимъ по натурѣ, ал- пеляровавшнмъ къ высшимъ классамъ и требовавшимъ отъ ннгь добровольнаго устраненія тѣхъ язвъ и недуговъ, налич-: ноетъ которыхъ (подтверждалась его фото-1 графическими снимками жизни. Оставаясь чуждымъ идеаламъ и стремленіямъ англій­ ской демократіи* придерживаясь противопо­ ложнаго ея духу экономическаго ученія, онъ, однако, оставилъ за собою въ ея ря­ дахъ добрую и свѣтлую память, а опубли­ кованныя имъ работа являются и по сіе время богатымъ источникомъ данныхъ о «горестяхъ и печаляхъ» жизни широкихъ миссъ народа. 1 А .СОНЕВЪ. Лондонъ. Сорочка Рокамболя. Ч » Ч • М Ч ТО» ‘ I ’ • * J Въ старое доброе время русскіе писате­ ли воѳмущалцеь и удивлялись, когда цен­ зура налагала затретъ на ахъ сталш и даже цѣлыя книги: — Пропала залита! Ужъ совсѣмъ была готова, вдругъ—дропала! Времена мѣняются. Теперь настало пре­ нія удивляться «пропажамъ» чанамъ ми­ нистерства юстиціи]: — Пропало дѣло! Совсѣмъ было (гото­ во, в вдругъ—пропало. Слово «дѣло», собственно говоря, мож- ио съ большимъ успѣхомъ оодмѣшить ста­ рыхъ «книга», ибо нѣкоторыя судебныя дѣла, многотомныя и всестороннія, читают­ ся. какъ самый сенсаціонный романъ. Напримѣръ, дѣло Маишсешгча-Мануйіто- ва. iho, конечно, пе «дѣло», это романъ, которымъ, бу до оно оглашено, мы всѣ зачитались бы. какъ въ старину глота.т Рокамболей. Кокой-пибудь графъ Амори я названія далъ бы этому роману старень­ кія: — ПоЕСждазнія новаго Рокамболя. ■ і Ши: ; — Тайны мад.рвяокаго двора. Ибо благоразумный авторъ перенесъ бы дѣйствіе современнаго петроградскаго ромала «въ Пизу», дабы потомъ съ удоівде- твореиіемъ воскликнуть: — И опасенъ многотомный романъ! Офаницы этого интереснѣйшаго рома- u только что качали было развертывать­ ся передъ (нетерпѣливыми глазами вос,тп- щевныхъ читателей. Прошла одна глава, которую можно бм- зо бы оваглавипъ: — Вмѣсто простота. Залъ петроградскаго окружнаго суда. «Пятерео.тые свидѣтели». Прокуроршъ, тоскливо воспоминающій Сціміу и Харйб- *у я возлагающій всѣ свои надежды на іраадачешхъ истцовъ. Въ ихъ числѣ: — Самъ Карабчсвскій. Защитники—Аронсонъ н Казариновъ. Они любятъ «защищать» но такимъ дѣ- яаась: — Сяхь дѣлъ мастера. I Наконецъ, самъ Рокамболь: — ЗСивиерадостеый, сравнительно ио- юдой человѣкъ. Это я понятно, ибо о таясякъ субъѳк- тассь далеко не безъ основанія говорятъ: — Въ сорочкѣ родился. Изъ-за неявки пѣкоторыхъ свидѣтелей судъ постановилъ дѣло слушаніемъ отло­ жить. Прокуроръ съ облегченіемъ взды­ хаетъ—на этотъ разъ Сцадла и Харибда благополучно пройдены. Негодуютъ Карабчевекій, Ледницкій и Овчинниковъ. Удовлетворены Аронсонъ и Казариновъ. Читатели романа глубоко разочарованы: на самомъ интересно мт, мѣстѣ повѣ ствова­ ніе обрывается и слѣдуютъ два против- выхъ слова: — Продолженіе слѣдуетъ. Жди его, этого продолженія! Можетъ быть, новая’ книжка «Тайнъ мадридскаго •двора» получится только тогда, когда, этп тайны уже штвого не будутъ интересовать. Можетъ быть, героемъ дня уже будетъ ва- той-взтбгдь еще новый Рошжмбшъ, а пе итогъ «жизнерадостный и сравнительно мо­ лодой человѣкъ». И это непріятно; но развѣ такое ра­ зочарованіе молено сравнить съ ощуще­ ніемъ читателя, въ ужасѣ глядящаго на краснорѣчивое объявленіе: — По независящимъ отъ издательства обстоятельствамъ продолженія «Тайнъ малондскаго двора» не будетъ. Пропала шита Совсѣмъ была готова— и вдругъ пропала. И изъ всего многогом- наго петроградскаго реотана осталась толь­ ко первая глава, которую слѣдуетъ теперь назвать: — Сорочка Рокамболя. Ибо нашъ герой изъ тѣхъ, о которыхъ глубокомысленно говорятъ: — Онъ въ сорочкѣ родился. Н. АРКАДИНЪ. ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. *** Распоряженіе А. Д. Протопопова за­ крыть двери Гос Думы для печати и пуб­ лики во время обсужденія запроса о мо­ сковскихъ событіяхъ горячо обсуждается всей .печатью. «Руоск. Вѣд.» не спорятъ противъ закрытыхъ засѣданій, когда об­ суждается вопросъ, составляющій, государ­ ственную (шалгр., военную) тайну. Но въ такихъ случаяхъ Дума сама выноситъ по­ становленіе объ обсужденіи вопроса въ закрытомъ засѣданіи. Бъ дани омъ же случаѣ нп о какой тай­ пѣ не сгло быть рѣчи, такъ лыкъ критика дѣйствій администраціи не .можетъ счи­ таться государственной тайной. 4і именно то обстоятельство, что права, тельство болѣе не. макетъ выносить гласной KiWTjs.-t’ своихъ дѣйствій, что, проязиаъ ,і,і глазахъ у всѣхъ въ совершенно опредѣлен­ ныхъ и наглядныхъ фактахъ саое отношеніе къ русскому обществу, оно само же счита­ етъ опаснымъ для себя публичное обсужденіе этихъ общеизвѣстныхъ фактовъ въ Государ­ ственной Думѣ,—именно это обстоятельство въ выпуклой и зловѣщей формѣ обнаружи­ ваетъ осю глубину и остроту постигшей нась I государственной разрухи. : іКопда страна кричитъ объ угрожающей ей опасности, ей заявляютъ, что это—’Недопусти­ мая критика, что нужно молчать или говорить шопотомъ. Когда она, стараясь удержаться ! хватается за то, что сохранилось прочнаго и устойчиваго’ среди растущаго развала, ей мѣ­ шаютъ укрѣпиться. і Таково наше внутреннее положеніе. Оно | трагично само по себѣ, и оно еще болѣе 1 трагично въ сопоставленіи со знаменіемъ пе­ реживаемаго нами момента міровой исторіи. Мы урке—говоритъ газета—недалеки отъ развозки. Великая международная борьба1 вступаетъ въ своё послѣдній рѣшающій, факторъ. Времена и сроки истекаютъ. Исходъ небывалой войны и вмѣстѣ съ нимъ буду-шдя судьбы народовъ опредѣлятся въ зависимости отъ тѣхъ послѣднихъ усилій, которыя должны быть сдѣланы сейчасъ, безъ малѣйшей отсрочки, немедля ни минуты. На- , ши союзники и наши враги уже дѣлаютъ1 этк усилія. Дѣлаемъ ли ихъ мы? И мажемъ ли мы ихъ сдѣлать при томъ осужденномъ всей страной порядкѣ управленія, который все еще тяготѣетъ надъ нами, заражая сво­ имъ разложеніемъ всю нашу государствен­ ную жизнь? і Среди всѣхъ, кому только дорога Россія не найдется человѣка, у котораго предъ ли­ цомъ этихъ встающихъ предъ нами роковыхт вопросовъ не сжималось бы сердце отъ боли и тревоги. Газета вспоминаетъ слова старѣйшаго члена Гос. Совѣта, сенатора Н. С. Таган­ цева: «Отечество въ опасности». Это—го­ воритъ она—теперь очевидно для всѣхъ Это—общій кличъ. И опасность не только въ личныхъ свой­ ствахъ даннаго состава правительства, хотя и они вносятъ большую долю вліянія въ возра­ стающую разруху. Самые талантливые и энер­ гичные организаторы и администраторы безъ опоры на Думу и страну окажутся безсиль­ ными и сдѣлаются игрушками въ рукахъ тем­ ныхъ силъ. – Остановить разруху можетъ только новый великій и дружный подъемъ народнаго духа и народныхъ силъ. Но вы­ звать такой подъемъ по силамъ только влг ‘ стн, которая признаетъ и осуществитъ ръ своихъ дѣйетівяхъ свою отвѣтственность пе­ редъ страной и ея представительствомъ. Въ заключеніе «Русск. Вѣд.» пишутъ: Вопросъ объ организаціи исполнительной власти неотступно стоитъ передъ страной и Думой. Онъ тѣснѣе, чѣмъ когда-либо, свя­ занъ со всѣмъ и внутреннимъ и внѣшнимъ положеніемъ нашего отечества. Къ нему не- |дугь и въ него упираются пути рѣшенія всѣхъ другихъ задачъ, возложенныхъ напасъ .историческимъ’ моментомъ. Ставка міровой борьбы стоитъ сейчасъ на насъ; ея исходь находится въ неразрывной связи съ исходомъ нашего внутренняго кризиса. Въ томъ же духѣ пишетъ и «Утро Рос­ сіи». Изъ неразумнаго не можетъ произойти что- либо разумное и разъ власть вступила на путь запрещенія въ то время, какъ жизнь при­ зывала ко всяческому поощренію работы об шсственности, то этимъ самымъ уже былс предрѣшено нагроможденіе однихъ нелѣпо­ стей на другія, осложненіе одного основного грѣха десятками другихъ прегрѣшеніи про­ тивъ здраваго смысла. Газета обращаетъ вниманіе (наі тогь фактъ, что хотя рѣчи П. Н. Милюкова и другихъ говорившихъ были произнесены при открытыхъ дверяхъ,—все же были задержаны воепьой цензурой п пока не дошли до читателей. При существованіи такой военной цензуры совершенно излишнимъ яредстазляется тре­ бованіе о закрытіи дверей. Все равно неугод­ ное для правительства не дойдетъ до чита­ тельскихъ маосъ. А. Д. Протопопову зсе кажется, что не его распоряженія и дѣйствія выходятъ за предѣлы ссоображенй государственнаго порядка», а тѣ невольные отклики, которые вызываются именно этими самыми распоряженіями. «Со­ ображенія государственнаго порядка» были за­ быты и низвергнуты какъ разъ въ тотъ мо ментъ, когда отдавалось распоряженіе воспре­ пятствовать участію общественныхъ организа­ цій въ дѣлѣ помощи государству въ минуту внутреннихъ затрудненій. Между тѣмъ, А. Д Протопоповъ приводитъ, какъ аргументъ въ требоианіи закрытія дверей, именно тѣ самыя «соображенія государственнаго порядка», заб-| веніе которыхъ самимъ министромъ внутрен­ нихъ дѣлъ и послужило причиной запроса Госѵадрственной Думы. ТѢ же -разсужденія газета примѣняетъ и <гь закрытію дверей Гос. Совѣта во время обсужденія продовольственнаго вопроса. Прошло уже время сепаратныхъ перегово­ ровъ между представителями дворянскихъ круговъ и правительствомъ. Даже то, что мы знаемъ частнымъ путемъ о происходившемъ засѣданіи, показываетъ совершенно очевидно что тенденціи аграрной группы въ Совѣтѣ, направленныя къ отмѣнѣ твердыхъ цѣнъ, по­ терпѣли крушеніе. Но въ такомъ случаѣ, что же вызвало за­ крытыя засѣданія Совѣта? И не сталкиваемся ли мы здѣсь снова съ ложно понятыми и воспринятыми «соображеніями государсъвен-1 наго порядка», правильное примѣненіе кото­ рыхъ требуетъ какъ разъ обратнаго,—самаго широкаго участія представителей всѣхъ группъ общественности въ обсужденіи и проведеніи въ жизнь мѣропріятій, направленныхъ къ ук­ рѣпленію и оздоровленію жизни въ тылу? Новости дня. Общій приходъ пожертвованій на воен­ ный воздушный флотъ. Къ 1 ноября 1916 года, принято и сдано конторою Двора въ петроградскую контору государственнаго банка, въ from числѣ процентными бума­ гами па иотаяздькуіо стогау 8700 руб.— 741.162 |р. *Д1 ц. Въ ноябрЬ 1916 г. сда­ но конторою ‘Двора въ п’Ртрогрт.покую кон­ тору государственнаго банка 4,8)1 р. 40 к. Всего—-746.0-03 р- -61 г:. – Принудительная ликвидація «Европей- ской гостиницы» въ Петроградѣ. Въ среду, 14 декабря, получило одобреніе постановле­ ніе особаго комитета по борьбѣ съ нѣмец­ кимъ засильемъ о введеніи манен­ наго управленія и ликвидаціи дѣлъ рет­ роградскаго акціонернаго Общества «Евре»- пейскоіі гостиницы». Общество это учре­ ждено въ 1872 г. и нь настоящее вре­ мя является обладателемъ основного [Ка­ питала въ 1½ милліона руб., раздѣлен­ наго ка 15 тысячъ акцій. Съ началомъ войны петроградскими властями было обращено вниманіе на вредное для инте­ ресовъ Россіи направленіе дѣятельности администрацій «Европейской гостин­ ницы», н тогда же возникъ вопросъ о при- ‘нудитедыгой ликвидаціи этого акціонер­ наго Общества. Но начавшееся выясненіе характера дѣятельности Общества за­ тянулось. Въ настоящее время, какъ видно изъ журнала особаго коми­ тета по борьбѣ съ нѣмецкимъ засиль­ емъ, обнаружены весьма любопытныя данныя относительно положенія, зани­ маемаго предпріятіемъ. «Европейская го­ стиница». Оказывается, изъ Іб-тн тысячъ акцій акціонернаго Общества «Европей­ ской гостиницы» 14,706 акцій пря- .надлежать нѣкоему «постоянно прожи­ вающему въ Германіи Владиміру Шмит­ цу», состоящему на службѣ но вѣдомству учрежденій Императрицы .Маріи въ ка­ чествѣ почетнаго члена демидовскихъ учебно-воспитательныхъ заведеній. Вла­ диміръ Шмитцъ, хотя п родился въ Петроградѣ, по образованіе получплъ въ реальномъ училищѣ во Франкфуртѣ-на- Маіінѣ. Въ 1903 г. онъ принялъ рус­ ское подданство, но затѣмъ* женившись «на дочери генерала баварской служ-1 бы», онъ обосновался па постоянное жи­ тельство въ Германіи, гдѣ владѣетъ не- двпжпмостью въ великомъ герцогствѣ Меклрнбургъ-С-трелтгпкомъ. Въ Ііетрогра- ‘дѣ Владиміръ Шмитцъ сталъ бывать на­ ѣздами па самое короткое время. Въ по­ слѣдній разъ онъ [посѣтилъ Петроградъ 29-го іюня 1914 года я пробылъ здѣсь до 9-го іюля 1914 іг. Правленіе акціонер­ наго Обшества аккуратно переводило Вла­ диміру Шмитцу причитающуюся ему при­ быль по предпріятію даже за время войны. Та,къ. было переведено въ счетъ дивиденда 1914 г. 175 тысячъ рублей, а за.тѣмт. 9-го января 1915 года еще 16 тыс. рублей. Всѣ; этп обстоятельства, какъ со^бпт. «Р. В»,| убѣдили особый комитетъ по борьбѣ съ нѣ­ мецкимъ засильемъ, что петроградское ак- піоперное Общество «Еггролейакой гостини­ цы» является предпріятіемъ, находящимся въ ісріманскнхъ рукахъ, въ пилу чего бы­ ло признано необходимымъ озаботиться пе­ реходомъ этого предпріятія въ руки рус­ скихъ подданныхъ п.ш въ руки подданныхъ дружественныхъ намъ державъ безъ нару­ шенія непрерывности дѣятельности пред­ пріятія ст. виду его важности для пріѣз­ жающихъ въ столицу. Въ соотвѣтствіи съ этимъ рѣшеніемъ постановлено учредить временное управленіе «Европейской то- етшілцк» при участіи правительственныхъ чиновъ и поручить этому управленію въ возможно кратчайшій срокъ ортыіп юкаіъ дѣло перехода предпріятія въ .другія руки. ГОРОДСКАЯ ДУМА, Засѣданіе 16 декабря. Засѣданіе отрывается въ 9-мъ часу боч . подъ предсѣдательствомъ гор. головы Д. И. Багалѣя. Утверждается протоколъ предыдущаго еасѣ данія. Гор. голова (доводитъ до св&дѣпія думы, что. въ залѣ засѣданій гор. думы «при­ сутствуетъ двое (гласныхъ, которымъ испол­ нилось 35-лѣтіе пгь дѣятельности; гор. голова предлагаетъ нрндіѣтствовать отитъ гласныхъ п выразить іімъ пожеланіе п ъъ і дальнѣйшемъ успѣшно работать на игъ поприщѣ. Гласные анплодисментами прц- •ъѣтсілуіотъ :В. Л. Бобина и В. Г. Багщга- екаго. Въ качествѣ справки гор. голова докла­ дываетъ, что шостаиовлеяіе думы объ увели­ ченіи жалованья на дороговизну выюор- пымт,-служащимъ гор. управленія губерн­ скимъ присутствіемъ снова пе утверждено изъ-за редакціонной ошибки: баллотирова­ лось увеличеніе содержанія, а не пособіе, какъ ото долито было сдѣлать. Д. И. Ба- галѣй предлагаетъ думѣ принять редакці­ онною -поправку, какъ это сдѣлало губерн­ ское земство (тамъ тоже допущена была такля-же ошибка 4. Лѵма единогласно при­ нимаетъ это предложеніе, і Безъ иреша дума присоединяется кт. (предложенію финансовой коммиссіи н уарл- ! .вы о реализаціи займа въ 500.000 руб. на Іігродовольствешіюе дѣло въ Волжско^ам- скомъ банкѣ изъ 5 гА годовыхъ лроцентовь. Дума приступаетъ къ заслушанію докла­ да о заказѣ 2-хъ паровыхъ котловъ для гор. электрической станціи. Докладъ дѣ­ лаетъ предсѣдатель трамгайно-освѣтитель­ ной коммиссіи М. И. Итаатишовъ. ІГо этому докладу учтрава предлагаетъ согласиться съ заключеніемъ трамвай и – освѣтительной коммиссіи: заказать фирмѣ «Бабкотгь и Впльковсъ» въ Англіи за 70.420 фунтовъ стерлинговъ н взять на себя- расходы но фрахту, страховкѣ и доставкѣ въ Харьковъ приблизительно въ суммѣ 1.820 фунтовъ стерлинговъ я 68.300 руб. Дума единогласно принимаетъ это пред­ ложеніе. Далѣе, дума приступила къ продолженію преній по докладу члена управы В. Е. Морохсвца о положеніи трамвая. ІТрелпо всего, предсѣдатель рраггвайшь освѣтитрлыгой яоимпссіп догс гпцшиетъ думѣ, что въ своемъ тослѣ.ттгемь засѣданіи трамвяйпо-освѣпггелъчтая коммпссія раз­ смотрѣла отчетъ трамвая за октябрь 1916 года и установила, что дѣло ведется удо- глетворительно, п адиипнетрація трамвая дѣ.таетъ все къ у.тучшешю веде/йя трам­ па it нс, го дѣла. Съ обширными рѣчами выступаетъ, рядъ гласныхъ: ТТ К. Гршпеіко. Семененко. А Ф. Данпловщ’ъ, А. ЗГ. Лпиттцкій, Л. Я, Таѵберт., Е. А. Аіоскстъ, С. А!. Кузирцовп. !(І .труг. В-ь заключеніе слово предолав.іеьк» бы­ ло В. Е. МаросоЕцу, который, отвѣтзш, на всѣ замѣчанія, з.іявшъ въ концѣ сво­ ей рѣчи, что онъ привѣтствуетъ таічой пуг оличный отчетъ, отчетъ всему населенію (Апплодисменты съ хоръ). Послѣ небольшихъ преній, произведена была баллотировка члена управы. Заннс- еамн намѣченъ былъ еуцнетвешшй канда- дагь В. Е. Морохоъець (28 записокъ); баллотировкой гаарапщ В. Е. Мороповѳць избирается большшпетвомъ 33 (одинъ свой) противъ. 2 іго.тосовъ. Иэбраініе В. Е. «Мороховца привѣтствует­ ся шумными апшюдийментааіи гласныхъ и съ хоръ. НА ПОДАРКИ ВОИНАМЪ* (Въ контору «Южнаго Края» поступило: отъ мастеровыхъ и служащихъ механиче­ скаго завода іВ. іС. [Рабиновича— 44 руб. и отъ владѣльца завода В. С. Рабиновича— 44 руб., мастеровыхъ и рабочихъ Лебяжь- евакаго сахарнаго савоза—46 р;.ъ. 30 к., сестры милосердія Евл .—б руб. 80 к., сліъсашдхъ организація уполономоченнаго по закупкѣ хлѣба для аірлііи въ, Харьков. іуб. Л. А. Неклюдова па изготовленіе по­ сылокъ дли -воиновъ харьковскихъ полковъ, находящихся на фропт’ѣ—358 руб. 38 к. Итого—4-66 руб. 4-8 коп. Всѣ деньги отарвлеіш то назначенію. Пріемъ пожертвованій продолжается.” ВЪ ПОЛЬЗУ БЪДйЫХЪ г. ХАРЬКОВА- Въ контору «Южнаго Края» поступило: отъ д-ра В. Р. — 5 руб., Т-ва А В. Бурыш- кина. Харьк. отдѣл. — 200 руб. | Итого — 205 pji6. Всего съ прежделоегшшвшши — 208 РГб. Пріемъ пожертвованій продолжается. Мѣстная к р он ш . ■ф. Архіерейскія богослуже- н і я. Сегодня всенощное бдѣніе и завтра Божественную литуршо архіеп. Антоній со- івершшъ въ каоедралъпомъ соборѣ, а ео. I Ѳсюдоръ въ Заліковсжой Трахавятительской церкви. ) ^ Чрезвычайное губервскве земское собраніе. Вчера губернской земской управой полутона срочная тело- гішгма онъ предсѣдателя управы В. В. Акшнева, находящагося въ Петроградѣ, о томъ, что чрезвычайное губернское Ве*і- ское собраніе для обсужденія вопроса о разверсткѣ хлѣба созывается 22 декабря. ф Успѣхъ военпаго займа. До настоящаго времеип въ харьковской кон- торѣ Госуичрствашіаго баиш додшсалосъ па новый восішый заемъ на 7.909.850 р. Предыдущій воешшй заемъ далъ 8¾ той же контоте за все время (подписки 10.363.150 руб. Назначеніе. Въ виду постоян­ но у ве л пчіпъаіощаго ся дѣтаігроизЕОЦ- ства копспсторіи архіеп. Антоніемъ вре­ менно назначенъ сверхштатнымъ членомъ харьковской духовной консисторіи насто­ ятель Мѣлецгтаго монастыря архимандритъ АлексШ, временно живущій въ гор. Харь­ ковѣ. .j & Вступленіе въ должность. Прибылъ и вступилъ въ пеполлсяіе сво­ ихъ обязанностей членъ министерства фиь наисовъ вь совѣтѣ управленія Южныхъ жел. sop. AT. А. Фесенковъ. Постояннымъ з;имѣстттрлемъ члена совѣта въ управле­ ніи Южныхъ, дор. является директоръ харьковской конторы Гоедарственлаго байка II. Ф. Рогожинъ. <*> Избраніе директора выс- ш и х ъ :і: е н с к ихъ курсовъ. На дняхъ, [состоялось засѣданіе совѣта профессоровъ ‘ высшихъ женскихъ курсовъ Общества [взаимопомощи трудящихся женщинъ. Въ ЮТомъ засѣданіи были -іероизведетш выбо- •]:ы на новый годичный срокъ директора курсовъ. Записками были предложены (щва пандидата: дроф. С. А!. Кульбажннъ и ; ідроф. Н. Н. Са-пыловя, Баллотировался и ібылъ избранъ па должность дяроетора кур- [огвъ болътпнетвомъ 23 противъ 10-тн го­ лосовъ ітроф. С. М. Кульбакинъ, состеяв- ПІЙ ВЪ ЭТОЙ ДОІ-ТЖПОСТН и въ прошломъ году. 0 поставкѣ скота для ар- м і и. Вчера мы сообщали, что согласно телеграф’наго распоряженія управляющаго минпстерствомъ земледѣлія, 18 декабря, въ Харьковѣ должно состояться совѣщаніе дредстаднтелей 20 губернскихъ земствъ южнаго и дентраііьнаго раіоновъ для об­ сужденія вшроса о поставкѣ (окота въ армію ап, этихъ губерній. Губернская утграгса возбудила передъ министромъ слѣ­ дующее толетрахфное ходатайство: «Об­ судивъ вопросъ обь участіи предстажито- лей земгтвъ въ созываемомъ 18 декабря въ Харьковѣ раіондаъ совѣща/ніи по во­ просамъ поставки окота, губернская упра­ ва находить, что краевому совѣщанію дол­ женъ нредшеагаовать впрроссійскій съѣдъ ъъ Москвѣ или Петроградѣ для выработки общихъ основаній раверстки скота по Им­ періи, въ виду сего поггааовльта хода­ тайствовать передъ ватнимъ высошпро- ьосхожительство.мъ о возможно скорѣйшемъ созывѣ всероссійскаго съѣзда по оэначен- нйолу вопросу». ^ 0 равверсткѣ хлѣба. Третьяго дня отъ имени совѣщанія губернской зем­ ской управы съ цредгѣдаталями уѣздныхъ управъ, пос.тагга телеграмма управляющему министерствомъ земледѣгія. По содержа­ нію эта телеграмма аналогична телеграм­ мѣ, которая послана совѣщаніемъ В. В. Акишеву и помѣщена во вчерашпемъ но­ мерѣ «Южн. Края». Совѣщашіе указы- ваеть на несоотвѣтствіе наряда хлѣбовъ, назначеннаго ісъ поставкѣ отъ Харьков­ ской губ., съ имѣгощшмяся свободнывш за­ пасами хлѣба. Совѣщаніе просило ми­ нистра отодвинуть срокъ носташпі на 10 щей. & Эвакуація. Вчера въ Харьковъ прибыли: заур. воеи. чиховц. Ноцаренко Степанч. Васильевичъ (бол.), прапорщ. Кононенко Кириллъ И.иаріоновпчъ (рай.), прапорщ. Сунне А.тьбертъ Иишовячъ • бол.), прапорщ. Высоцкій Владиміръ .Алексаівдіки’цчъ (бол.). «Первый камень» въ фун- д а м е и тл. храма-памятника. Гл. Н. С. Илларіоновъ полутп- нш-ьмо отъ А. И. ѣшь’», въ кеггоромъ погл’Ьдиій пи­ шетъ, что. прочитавъ въ «Южнымъ Краѣ» 0 его предложеніи въ гор. думѣ сооруддт. хра5п,-памя’шикъ павшимъ вшііімъ ,—■ онъ счіѣгаитъ исиолжть «первый ікалгеяъ» въ фундаментъ этого памятника, и иросазъ и]>шгятъ п его посильную л«аіту въ 50.000 мапплткаго кирпича, съ доставкой на мѣсто, гдѣ бы оно ни находилось и ъо всякое время. Письѵю иерслаио ЕС С. Илларіоновымъ гор. головѣ. Вмѣсто вѣнка па гробъ Е. М. Бабецкаго Ольгинскимъ дѣтскимъ прі­ ютомъ пожертвовано О-ву скорой медшцш- ской помощи, черезъ контору «Южн. Крл», 30 руб. ^ Разрѣшеніе займа на по­ купку земель. Губернскимъ присут­ ствіемъ харьковскому гор. упграіиеліго раз- рЬшепъ заемъ изъ запахшаго гор. вала- тала на покупку земельс’ы тъ учахстшяъ въ г. Харьковѣ, на принятыхъ думою усло­ віяхъ. ф Покушеніе на самоубій­ ство. Въ номерѣ 24 гостиницы «Masp- сель» остановился неизвѣгпіыЭ молодой человѣкъ, назвавшійся В. И. Домавцемъ. Отъ явки своего вида на жительство въ полиціи онъ подъ разными предлогами уклонялся. Объ этомъ стало извѣстно мѣ­ стному полицейскому надзирателю Костен­ ко. Костепю), явившись зъ гоститшпу. по­ требовалъ, чтобы Домовець цредъявмъ свой шіснор/тъ. Домотс-пъ вт это время на­ ходился у себя въ покерѣ, запертомъ из­ нутри. Такъ какъ въ теченіе нѣсколькихъ мипуть Домовець не открывалъ дверь но­ мера, ее пришлось вскрытъ мѣрами полиціи. Надзиратель, войдя въ номеръ, обнару­ жилъ Домонца въ полубезсознательномъ со­ стояніи съ признаками отравленія сѣрной кислотой. На столѣ найдеда безграмотно написанная записка, въ которой самоубій­ ца просить никого не винидь въ его смер­ ти. такъ какъ «опъ самъ этого пожелалъ». Дальше имѣлась приписка: «Я военный дезертиръ. Забралъ у нея 360 руб. но­ меръ телефона 417. Прошу сообщитъ Александрѣ Ітстиновпѣ Алгмсѣевой». Ка­ ретой «скорой помощи» справившійся де­ зертиръ отправленъ въ Александровскую городскую больницу. ~ ~ ” і Р аі .Д- fid ф Новое коопер аігивиов Об­ щество. Г. харьковскимъ губернатора» утвержденъ уставъ Петро-Вавловсмго по- одюбягельнаго Общества, Старобѣльскаго уѣзда. і j ф Прибавки и наградная. Въ октябрѣ, правленіе петроірадскаго торіго- ito-экоии;rrna.ro акціоперниго ОбщеСТ’Ш утве- лнчило всѣмъ служащимъ выдаваемыя еже­ мѣсячныя военшыя прпбаяіи съ 30% Д* 70% основнаго жалованья. Теперь же, въ граздпику Рождества Христова, прадагеніе распорядилось выдать наградныя въ раз­ мѣрѣ двухмѣсячнаго оклада жалованья вмѣстѣ съ ‘выдаваемыми ежемѣсячно ъоеа- еыііп ‘прибавками. ________ I ф Въ Обществѣ взаимнаго кредита торгово-проэіышлея- н и со въ. Закончились выбегры унолко- моченныхъ въ Общесткѣ взоамнаго кре­ дита торгово-промышлеиникодъ. Системой и таопгкой выборовъ остались крайне не­ довольны очень многіе члены Общества. Проведеніе до мелочей всѣхъ формально­ стей выборовъ, не предусмотрѣнныхъ даже за копомъ, запираніе дверей н городовой, преграждавшій входъ,—все эго глубоко гозмутпло даже крайне умѣренныхъ ж благонамѣренныхъ членовъ Общества. ф Итоги «японской» лотереи. Устроенпке 10 декабря въ кино-театрѣ «Модернъ» сеансы кинематографа и «японская» лотерея прошли съ выдающим­ ся успѣхомъ. Всего получено свыше 4.000 руб., которые и поступили въ пользу тру­ дового женскаго союза, работающаго па пользу войны. ф Въ украинскомъ 0-®ѣ. Оег<ѵ дня въ украинскомъ Обществѣ имени Гр. Евитки-Основьяненка состоится очередной семейный вечеръ (при участіи извѣстнаго імбзаря Кучугура-Кучореіш). Хоръ Обще­ ства исполнитъ народныя украинскія ко­ лядки и ідр. лотаара. ф Благотворительный спек­ такль. Сегодня въ Домѣ рабочихъ, шро- фессіоиалънъгхъ Обществомъ, іконторпц®- ковъ и бухгалтеровъ, г. Хаірмшва и Харь­ ковской £уб. устраивается” спектакль. Чи­ стый сборъ опъ спіектапатя цредлажгаяев» па выдачу пособья семьямъ членовъ О-ва, ушедшндъ на войну ІТск-тгедлены будутъ драма въ 3 актахъ Пшибшттвстааго «Ра­ ди счастья» и «Предложеніе»—шутка si 1 дѣйствіи Чехова, Ф Общедоступная лекці.я. Се­ годня вт. помѣщеніи Торговой иіколы (‘Ста­ ро-Московская ул., Л”? 6) состоится лекція, устраивтіемая педагогическимъ 0—мъ. Н, М. Важепова «ПЬсли пахаря». (УКнапъ я поэзія Кольцова ). ❖ Въ городскомъ ломбардѣ для чьгкупа закладовъ бѣднымъ получены – п – жертвован’я отъ Т-ва «А В. Бурышкнна»— 500 рѵб., Гладкова И. П.—50 руб «К»— 10 руб., Тарасенко—1 руб. ,Петрвгралски* МрждунаэвдныЙ [■!о*мі?рческій байігь. Д рН И К Ю і центральное отдѣленіе—Нино- лаевскяя пл. д. No 30. Горадсвое отдѣленіе «ъ Сузд, іорг р. Отдѣ- Мвіе харьковской таможни при товлрныхті складахъ банка у собста. вѣтки Ю>кн. ж. 9, Кантора при нихъ (уг. Алексаядр. и гіац. ул.). раакішяая касса при центральномъ сгс& sc Николаевской м . М Зй БЮ ЛЛЕТЕНЬ прибы тія в ъ Х ар ь к о в ъ г р у зо в ъ первой н ео б х о д и м о сти . (По даннымъ пораіоннэго комитета). З а 15-е д е к а б р я 1916 го д а. Н аим енованіѳ. ство. Пшеница . . ………………… 16067 пуд. Проч. хлѣбъ въ з е р н ѣ ……………. ‘ 57 47 . Сѣно в с о л о н а ……………………….. 1493 . Проч. коры, продукты . . . . 2297 . М у к а ……………………………………… 75о » Крупа . . . . . . …… 354 . Растительное масло …………………… 146 . Скотъ (кромѣ лошадей) ….. 501 гол. Битая и живая птица …………………. — ваг. М я с о ……………………………………………. — пуд. Р ы б а …………………………………………. 1567 Соль . Овощи………………………….. 1S9 , Молочные продукты ….. 103 . Сахаръ …………………………………….. 13095 . Дрова . ……………………………………. 19.тыо. п Твердое минеральное топливо: а) въ адресъ городск. управл. 38 ваг. б) для прочихъ получателей *) 25 , Жидкое минеральное топливо: а) въ адресъ город/к. управл. — цнст. б) для прочихъ полу чаи лей *) — . Керосинъ *) . – — пуд. *) Кромѣ прибывшихъ въ адрвоь дорога. „МОЛОДАЯ БЕЛЬГІЯ11. (Лекція А. А. Станкевича). Третьяго дня, въ помѣщеніи общ. -биб­ ліотеки А. А. Станкевичъ прочатъ лекцію на тему; «АІолодая Бельгія»—нворчеетво Метерлинка, Годепбаха п Э. Верхариа. Подѣлившись личными рлетатлѣніяш о Бельгіи, о ея .городахъ, подобно (городами Италіи, имѣющихъ строго индивидуальный характеръ; Брюгге н Антверпенъ; Брюс­ сель и Гейтъ.—лекторъ даль общую хірак- тернстпку бельгійской литературы, начиная еъ 80-хъ г .г.—лант’еігетячелліе и націі> кальные мотивы, воображеніе, красочность, Любовь къ (прошлому. Ііоотичеокій геній Бельгіи ярко сіяеть въ творчествѣ Метер- яштва, — мистика, спіиіо . іи с ті , начергаат- го программу свой новой драны въ «Сокро­ вище смиретщхь». Если, напримѣръ, Ос­ каръ Уайльдъ видитъ вещи,—обиліе кра­ сокъ, декораливишл. мотивовъ, іо Метер­ линкъ—сиугатеть. И первое, что слышитъ —ото шаги с херта. шорохи и стуки, отсюда страхъ, о ікоттухімъ зая.вллкпъ «слѣпые», н .принцесса Діалепъ, и агороль Гальміаръ. Прослѣдшп, далѣе метердинвовокій рису­ нокъ душъ, лекторъ аіодчерклууігь конечное угвеірвденіе поэта., что смерть—только ве­ га?” ятаія пани форма жизни, что счастье возможно для человѣка, если онъ посмот- рить на оьіръ болѣе ясыыші, дѣтскими глазами. Нужііо прислушаться, и человѣкъ услшпиіъ шаги Бога на землѣ. Послѣ характеристики Роденбажа, отне­ сеннаго жъ той же символической шкглѣ, но къ начету ея,—поэтъ всюду находилъ свей символы до Малларме, до Морреаса,— лекторъ далъ образную и обстоятельную характеристику Верхариа, какъ швтзц исыючите.іьго разностороыняго, яркаго, пышнаго, изобильнаго, въ стилѣ старыхъ фламандскихъ художниковъ, поэта съ своей темой, своими пріемами и стихомъ, съ вдохновеніемъ, (почти всегда отданнымъ родинѣ, почему именно Берхарнъ мажетъ быть названъ національнымъ поэтомъ Бельгіи. Такъ наименовалъ Берхараа самъ король Альбертъ. Лекція окончилась огюлѳ 12 час.. но. видимо, по утомила слушателей, воггорыъ- дружно аяплодировали лектору. Новый кооперативъ. Па-дняхъ, подъ предсѣджгельспвоіп. глав­ наго бухгалтера гор. управы И. Ф. Горне стаева, состоялось организаціонное засѣданіе’ служащихъ гор. управленія, пожелавиихъ объ., единиться для оргашозаціи кооператива. Собранію доложено было объ утвермсденіи устава Общества, а также сообщено, что въ чкело членовъ кооператива гор. служащихъ вступило 373 члена. Далѣе собраніе разсмотрѣло рядъ вопро­ совъ орпшнзаніоннаго характера. Послѣ пре­ ній постановлено было: признать желатель нымъ открытіе кооперативной лавки Обще­ ства въ центрѣ города, съ продажей въ ней предметовъ 1-ой необходимости. Поручено также правленію разработать проектъ и смѣ­ ту торговыхъ операцій Общества, и размѣръ необходимаго кредита для Общества. Кромѣ того, правленію поручено выяснить вопросъ объ испрошенін у города на льготныхъ усло- віахъ помѣщенія для цѣлей Общества. Въ ладу необходимости для Общества собрать потребный оборотный капиталъ, собраніе по ругало правленію озаботиться привлеченіемъ втшіомсно большаго числа лицъ въ Общество. Дла развитія дѣятельности О-ва признано необходимымъ вступить въ сношенія съ дру­ гими потребительскими организаціями, уголь но-продовольственной коммиссіей -и крупными оптовыми фирмами. По вопросу о числѣ паевъ отдѣльнаго чле­ на Общества рѣшено: не ограничивать чи­ сло паевъ, но число голосовъ каждаго от­ дѣльнаго члена Общества не должно зави­ сѣть отъ количества паевъ; для оплаты паі установлена разсрочка. Признано желательнымъ вступить въ ка­ чествѣ члена въ товарищество потребитель вносъ Обществъ юга Россіи, поручивъ прав­ ленію войти въ переговоры по этому вояро су съ товариществомъ. Въ заключеніе произведены были выборы должностныхъ линъ. Общества. Въ правленіе избраны: А. А. Снисаревскій 3. С Полевой, В. В. Капустинъ, И. И. Скор ипгь, П. В. Малеванный, Т. В. Долгополовъ ■ К А . Соломоновъ; членами наблюдательна­ го совѣта набраны: Ѳ И. Ширяевъ, М. Ф Кузнецовъ, М. Ф. Токаревъ, М. Ф. Конова­ ловъ, Б. А. Кустерскій, В. М. Сафоновъ. М. И. Воропаевъ, Д. Т. Савченко, Л. А. Па­ яете, В. И. Кель и Г. К. Логвиненко. Въ ре­ визіонную коммиссію избраны: Л. С. Кузне­ цовъ, С. Н. Потаповъ и М. П. Схаченко; въ «Ядидатъ?: М. Л. Стешенко, 3. М. Устамен- W Н А. М. Кравченко. тт щ і і і і 1 ¾ р і і і і іш . Главкоуполномоченнымъ по снабженію до неишигь топливомъ потребителей Импер л М. П. Чернышевымъ п предсѣдателемъ харь­ ковскаго угольнаго комитета А. В. Лукашев стикъ изъ Петрограда отъ управленія дѣла­ ми особаго совѣщанія по топливу получено телеграфное сообщеніе о томъ, что минист­ ромъ торговли и промышленности кн. В. И. Шаховскимъ разрѣшено г.іавноуполномочен- ному по топливу переносить, по соглашенію съ предсѣдателемъ харьковскаго комитета, назначенія топлива изъ высшихъ серій въ низанія. Кромѣ этой, чрезвычайно важной мѣры sV угольномъ дѣлѣ, способствующей урегулиро ванію вопросовъ снабженія .донецкимъ топли­ вомъ потребителей, угольнымъ отдѣломъ осо­ баго совѣщанія по топливу разработанъ проектъ новыхъ правилъ для покупки казною] обременяющихъ промышленниковъ заласозь твердаго донецкаго минеральнаго топлива. Запасы этого топлива, по заявленію самихъ горнопромышленниковъ, въ послѣднее время пріобрѣли весьма значительные размѣры и вслѣдствіе неподачи вагоновъ подъ нагрузиѵ ■вызываютъ нерѣдко затрудненія въ финансо­ вомъ отношеніи, какъ это было засвидѣтель ствовано въ послѣднихъ котировальныхъ коммиссіяхь харьковской каменноугольной и желѣзоторговой биржи. Новыя правила, понрежнему, признаютъ обременяю ниши запасами псѣ излишки сверхъ добычи предпріятія за первые дня’- нать дней предіітествуюшаго мѣсяца и состав­ ляющіе не менѣе 25.000 пуд., а равно всѣ излишки сверхъ 600.000 пуд. По сравненію съ нынѣ дѣйствующими пра­ вилами, новыя правила увеличиваютъ .коли честно видовъ топлива, пеподлежащаго по­ купкѣ, ‘включеніемъ рядового антрацита и углей съ содержаніемъ золы свыше 18%. Если содержаніе золы въ угляхъ первыхъ (W A 2—13) марокъ перевыситъ 18% (а не 20% по старымъ правиламъ) и въ углѣ марйі (No 14)—14% (а не 15%), то такіе угли по куикѣ не подлежатъ. Цѣны на покупаемые запасы топлива по Аловымъ правиламъ устанавливаются на 5°/, (а не 10%, какъ это практикуется сейчасъ) ниже реквизиціонныхъ. Окончательный рззеѵетъ производится по цѣнамъ, дѣйствую­ щимъ въ моментъ отправки топлива. Тіо новымъ правиламъ составъ совѣ­ щанія при тлавноуполномоченномъ въ Харь­ ковѣ, которое занимается обсужденіемъ всѣхъ предложеній о продажѣ запасовъ, пополняет­ ся .представителемъ отъ харьковскаго ссудна­ го комитета. Помимо этого, въ новыхъ правилахъ не находитъ мѣсто постановленіе нынѣ дѣй­ ствующее. согласно которому похулки запасовъ МОГУТЪ бЫТЬ ПРОИЗВОДИМЫ безъ провѣрки .!Т мѣстахъ заявленій промышленниковъ. Новыл правила предписываютъ главноуполномочен ному іпо топливу при посредствѣ .лредстэви телей мѣстной инспекціи провѣрять заявленъ углепромышленника, а равно собирать свѣ­ дѣнія о коммерческой благонадежности пред пріятія. Новыя правила вносятъ также нѣкоторыя измѣненія въ отношеніи вывоза купленныхъ запасовъ. Въ этомъ смыслѣ новыя правила предо­ ставляютъ главноуполномочеиному по топли ву право приступить къ вывозу этихъ запа­ совъ въ томъ случаѣ, когда вывозъ куплен­ наго казною топлива не производится въ ущербъ вывоза другихъ отправителей, или если имѣются свободные вагоны по причтгі отказа отправителей. Случаи, когда помимо этого права, главно уполіюмоченному по дѣйствующимъ въ на стоящее время правиламъ предоставляется приступить къ вывозу запасовъ, новыя пра­ вила (пополняютъ указаніемъ на истеченіе трехъ мѣсяцевъ со дня покупки. О. Ш—въ. & г/ д ‘ ДЕНЬ «ЖАЛО». ‘ Вчералшее з-деѣдаліе акртсйяаіго суда было занято разборомъ ^ѣдъ, по обвиненію бывшихъ редакторовъ харьковскаго бу дв­ оившихъ редакторовъ «Жало» Тердепкаго и г-жя Герыеііеръ—.къ клеветѣ. Равборъ дѣлъ второго редактора отло­ женъ по формальнымъ основаніямъ. Со сто­ роны частнаго обвинителя выступалъ при­ сяжный повѣренный Н. П. Юшневокій, за­ щитникомъ Гермѳйеръ—частный . пая . А. А. Уюпе. Весьма характернымъ является дѣло бывшаго редактора итого журнала Н. Г. Терлецтсаго, допустившаго напечатадіе за­ вѣдомо ■клеветническихъ свѣдѣній объ ин­ женерѣ Конради. Какъ это іш странно, по послѣіетвія этой клеветы были весьма ‘плачевны для Конради. Въ 1915 году іъ рядѣ номеровъ «Жало» (въ отдѣлѣ «іСдухи и сшетни») были по­ мѣщены замѣтки, уснащенныя весьма энер­ гичными выраженіями, о томъ, что инже­ неръ Конради «нѣмецъ по (происхожденію» (всякій разъ, когда одерживается побѣда I нѣмцевъ надъ русскими, въ Опортингь- клубѣ произносить горячія рѣчи, восхва­ ляя налшхъ враговъ и съ криками «гохъ!» Вильгельму подымаетъ въ честь его бокалъ. ! Замѣтки возымѣли свое дѣйствіе. У Кон­ ради было произведено нѣсколько обысковъ, которые ничего не дали; тѣмъ не менѣе, спустя нѣкоторое время состоялось поста­ новленіе особаго совѣщанія при министер­ ствѣ внутреннихъ дѣлъ, согласно которому Конради подлежалъ высьюкѣ въ Иркут­ скую губернію на 15 лѣтъ. 1 Конради недоумѣвалъ, откуда! все это. Нѣмцемъ онъ никогда не былъ, такъ какъ ‘отецъ его полякъ, мать француженка. Онъ никакъ пе могъ предполагать, чтобы такія послѣдствія могли имѣть замѣтки «’’Жало.», противъ тезалевдра котораго было возбуждено имъ дѣло о клеветѣ. Тѣмъ не менѣе связь какая-то была. Поводомъ къ такому .предположенію было то, что при­ влеченный къ отвѣтственности .редакторъ Терлецкій держался весьма заносчиво. Въ камерѣ судебнаго слѣдователя онъ много- ізначительно угрожающе заявлялъ Копра ди: — Это только цвѣточки, ягодки ипереди- Дѣйствптельно. для ‘Конради началось какое то щжытатгіе. Узнавъ, о своей высылкѣ., Конради обра­ тился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ просьбой о токъ, чтобы постановленіе осо­ баго совѣщанія было пересмотрѣно, и что­ бы онъ былъ преданъ суду…. Высылка была пріостановлена. Всѣ фан- | тът. сообщенные пт. журналѣ «Жадо», отно- . сителъно Конрадп приказанію губерна­ тора были провѣрены и пе подтвердились Одновременно съ эттгь послѣдовало распо- рянгеніо о переводѣ- Конради изъ харьков­ ской губернской жрьэді мъ минскую. Здѣсь ему стало извѣеншо. что онъ вмѣстѣ съ другихъ предается военному суду но 51 и б п. 3 части 108 ст. Угол. S’.i >ж. п но 2 ч. ;271 ст. XXII кт. С. В. И. (Шпіонажъ— смертная казнъ). корпусный -судъ въ г. Минскѣ разбиралъ это дѣло 1—2 ав­ густа 191G года и призналъ Конради но суду оправданнымъ. ‘ Привлеченный къ отвѣтственности за кле­ вету Б’і, печати Терлецкій въ началѣ раз­ бора дѣла высказалъ желаніе примирить­ ся. Представитель интересовъ частнаго об­ винителя Конради лрис. яов. Д. II. Боб­ ковъ-Басовъ согласился на томъ условіи, если Терлецкій признаетъ, что все напи­ санное въ «Жалѣ» о Конради является кле­ ветой. На это Терлецьій сказалъ; — Признаю, я убѣщненъ, что все, на­ печатанное въ «Жалѣ» о Конради, — кле­ вета. Подсудимый добавилъ, что онъ самъ лйчпо провѣрялъ внослѣдстгаи сосбшен-! пые редакціи факты и они не подтверди­ лись. Свѣдѣнія оти были даны сотрудникамъ журнала Федченко — «человѣкомъ, кото­ рый постоянно давалъ неправильныя свѣ­ дѣнія». Въ виду примиренія сторонъ дѣло пре­ кращено. І і а з і ш ш іш . Концертъ Перуцъ-Винницкаго и 1. Смидовича. Обыкновенно идея благотворительное гс, примѣненная въ концертамъ, покрываетъ ихъ содержаніе; .въ такихъ елз’чаяхъ можно и даже нужно соглашаться со всѣмъ тѣмъ, что намъ даютъ концерты во имя конечной цѣли—матеріальной пользы. Но въ отчеі- номъ концертѣ создался опредѣленный кон­ тактъ между задачей польскаго Общества прійти на помощь жертвамъ войны и худо жественной стороной .концерта. Обильная программа вмѣшала зъ себѣ пестрый пере­ чень авторовъ, начиная отъ Корелли вплоть до ультра-нозаго Шимановскаго включитель­ но. Мнѣ удалось прослушать одно первое от­ дѣленіе, котораго по его размѣрамъ мо­ гло свободно хватить на весь вечеръ; къ концу даже чувствовалось утомленіе, въ чемъ не мало виноватъ характеръ музыки Шимановскаго, почти заполнившаго первую половину іхонцеріа. Въ этомъ новомъ кри­ сталлизующемся авторѣ есть несомнѣнное да­ рованіе, односторонне тяготѣющее, впрочемъ, къ техникѣ письма, къ его фактурѣ въ ущербъ его содержанаю музыкальному; чего только нѣтъ въ сыгранной сонатѣ Шима­ новскаго—и новыя гармоническія изысканія., и свѣжесть (даже вычурность) ритмическаго двюкенія, но увы! нѣтъ музыки… Скорѣе это походитъ на математическія .выкладки, сухія формулы, утомляющія насъ, но не дающія никакой духовной пищи… Шимановскій, безспорно, ищетъ новые пути, но искать—-не значить найти… И въ этомъ можно было убѣдиться по его варіаціямь на польскій мотивъ, сыграннымъ піанистомъ 1. Смидовичемъ. Красивую тему вначалѣ онъ украшаетъ интересными изгибами фортепіан­ ной техники, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше утопаетъ тема въ докучливыхъ пассаакаіъ. треляхъ а въ заключеніе уродливо перегри­ мировывается въ блѣдные намеки фуги; тер- пѣніе слушателя изсякаетъ, и онъ сладостно мечтаетъ о заключительное™ аккорда, но это благо ему такъ скоро не дается… Можно лишь удивляться трудоспособности г. Смидовича, «нгроглотившаго» такую не­ удобоваримую пьесу и показавшаго въ ней Свою технику… Не порадовалъ насъ піанистъ и слѣдующими пьесами: «колыбельная»—Ми- халовскаго—ѳто плодъ фантазіи, не осчаст­ ливленной минутами настроенія, а полонезъ— Зарембскаго можно причислить къ циклу тѣхъ произведеній, гдѣ почетное мѣсто зани­ маетъ «пробужденіе льза» Коптскаго… Зато г. Смндовичъ имѣвъ здѣсь возмож­ ность показать, какъ чисто и громко умѣетъ онъ играть пассажи… Скрипачъ г. Лерущъ-Винницкій, выступав­ шій предъ харьковской публикой вшервые, видимо сильно волновался, что, вѣроятно, ему помѣшало дать болѣе интересную окраску въ варіаціяхъ Корелли; методичная, размѣ­ ренная сила звука, полное отсутствіе колорита въ передачѣ отдѣльныхъ варіацій уменьшили интересъ къ пьесѣ, прозвучавшей сухимъ этю­ домъ. Между тѣмъ, скрипачъ, повидимому, обла­ даетъ хорошей техникой, легкимъ смычкомъ, довольно сильнымъ тономъ, но на эстрадѣ это все хорошо не какъ цѣль, а какъ сред ство къ полной художественности… Что-іже касается ансамбля въ сонатѣ Шима­ новскаго, то онъ былъ сведенъ только къ ритмическому единенію въ ущербъ динами­ ческому—звуки скрипки вполнѣ растворились въ пучинѣ фортепіанной звучности… А. ГОРОВИДЪ. Т Е А Т Р Ъ . Сегодня въ Комтерчеекомъ -клубѣ по­ слѣдній концертъ С. В. Рахманинова, пс- , кдктчй’тшьо «освяшенпый его ршанкжмъ, испаішгге.іышідг-й которыхъ явптля хоро­ шо извѣстная харьковской публикѣ по еъоимъ прошлогоднимъ выступленіямъ въ симфопичеош-ѵь концертахъ С. Кусевшц- каго Н. П. Кошлцт. Все третье лдѣлевіе вечера будетъ посвящено новѣйшимъ ро- ішк а мт- С. В. Рахманинова, исполняемымъ виервые въ Харьковѣ. У рояля самъ ав­ торъ. ) ————– Завтра состоится концертъ пѣвицы За­ горской, исполнительницы русскихъ и /поль­ скихъ тѣсенъ. Пресса отмѣчаетъ вкусъ и изящество (пѣвицы ръ передачѣ тѣсенъ, на­ зывая ее второй Изой Кремеръ. Въ концертѣ принимаютъ участіе еще нѣкоторые артисты. ПО РОССІИ. БѢЛГОРОДЪ. Ютъ нашего корреспондснупл). Памяти М. И. Суханова. 9-го декабря въ г. Бѣлгородѣ вслѣдствіе тяжелыхъ ожоговъ отъ взрыва бензиновой машинки, 66-ти лѣтъ отъ роду, скончался ннипехторъ мѣстной мужской гимназіи ст. сов. М. И. Сухановъ. Кто изъ бѣлго­ родцевъ не зналъ «Михаила -Ильича», этого представительнаго, убѣленнаго сѣдинами, но еще вполнѣ бодраго, не утратившаго жмзне радостности и юмора, ветерана бѣлгородской гимназіи, съ его обязательностью, привѣтли­ вой улыбкой н всегда для всѣхъ добрымъ словомъ? Почившій М. И. до конца дней своихъ сохранилъ не только физическія сиды, но и душевное равновѣсіе, бодрость духа ь чуткое молодое сердце, всегда готовое прид­ ти на -помощь не только друзьямъ, но и со­ вершенно незнакомымъ людямъ. Лѣто-мъ—далекія засороднія прогулки— (неизмѣнно пѣшкомъ), въ остальное время —занятія любимой музыкой и ручнымъ тру­ домъ—-вотъ чему посвящалъ свои рѣдкіе для педагога досуги М. И. Въ высшей степени скромный, чуждый честолюбія, по­ койный М. И. являлъ собою рѣдкій типъ ЛЮ дей, которые добросовѣстно служатъ, но не умѣютъ прислуживаться, которымъ дорого самое ихъ дѣло и сознаніе честно исполнен­ наго долга, а не награда за- исто,—такъ на­ зываемыхъ «маленькихъ людей», дѣлающихъ въ тиши и незамѣтно великое общее дѣло. 43 года Михаила Ильича протекли на службѣ мин. нар. лросв., 43 года онъ училъ и вос­ питывалъ, много молодыхъ жизней за этс долгое время прошло черезъ еао любящія руки. И заслуги AL И на тяжеломъ педагогическомъ поприщѣ были оцѣне­ ны его бывшими начальниками, пред­ лагавшими ему и повышеніе по служ­ бѣ, но, крѣпко привязанный къ Бѣлгороду и родной гимназіи, въ которой онъ непрерывно прослужилъ послѣдніе 28 лѣтъ М. И. категорически отказывался отъ пере­ мѣщенія. 12 декабря состоялись похороны усопшаго НОВЫЯ книги. В. Фрнче. Германскій имперіализмъ въ ли- тературѣ. Изд. «Задруга». А1. 1916. Стр. 120 Цѣна 1 р. 25 к. Для В. М. Фрнче литература есть отобра­ женный общественный процессъ. Неудивитель­ но поэтому, что въ литературѣ германскаго имперіализма онъ усмотрѣлъ «прологъ къ развернувшимся на нашихъ глазахъ событі­ ямъ». Дѣйствительно, автору удалось пока­ зать съ неогвсрсаемсй убѣдительностью по степенное наростаніе имперіалистскихъ стрем­ леній въ германской литературѣ, въ которий жило увѣренное предчувствіе великой войны Любопытно отмѣтить, что милитаристская за­ воевательная идеологія Германіи вырабатыва лась на самомъ дѣлѣ постепенно и что сна­ чала въ нѣмецкой литературѣ звучали моти­ вы расположенія къ «наслѣдственному врагу» —Франціи (см. романъ Блсма), и это л-ігшь впослѣдствіи выкристаллизовался идеалъ мощ­ ной Германіи, надъ которой нераздѣльно на ритъ «монархическая идея, символъ порядка и дисциплины». Чрезвычайно любопытна те­ ма, охотно питаемая имперіалистской литера­ турой—объ изнѣженности и дряблости совре­ менныхъ людей, которымъ не суждено мірэ- вое владычество; это послѣднее достанется лишь тѣмъ, кто суровымъ трудомъ и въ об­ становкѣ непрестаннаго бодрствованія возста­ новитъ свои силы и выкуетъ твердую волю; побѣдителями, по этой утопіи, окажутся, ко­ нечно, германцы, отказавшіеся отъ изнѣжива­ ющаго и развращающаго вліянія нынѣшней цивилизаціи. Напряженное воображеніе ху дожниковъ-имперіалистовъ создало въ своемь предвидѣніи событій многія картины, кото­ рымъ суждено было осуществиться въ теку­ щую войну: оккупація Бельгіи, взятіе Варшавы морскіе и /воздушные бои. Предусмотрѣно, ока­ зывается, было и отпаденіе Италіи отъ трой­ ственнаго союза. Пророчила довоенная лите­ ратура также и распаденіе Великой Австріи. Сказаннаго достаточно, чтобы подчеркнуть выдающійся интересъ новой книги В. М. Фрн- че. Многія статьи изъ нея были помѣщены въ журналахъ (главнымъ образомъ, зъ «Го­ лосѣ М-инувшаго» и -въ «Сшір. Мірѣ»); очерю о «Вѣрноподданномъ» Г. Маіпіа увидѣлъ пер­ воначально свѣтъ въ «Южномъ Краѣ». Напи­ сана вся книга яркимъ языкомъ, съ удачнымъ выборомъ цитатъ, чрезвычайно оживляющимъ изложеніе. … И. Турскій. С Р Ш ^ Ы Я СВШІІШ. КАЛЕНДАРЬ. ПРАВОСЛАВНЫЯ КАЛЕНДАРЬ. Суббота, 17-го декабря. Рождественскій постъ. На лжт. ап. Глт. гл:. 3, 8—3_2; Ефс. ггг. 2, 11—13 н Свят.—Евр. гл. 11, 33—40. Ев. Лук. пл. 13, 18—29 п Свят. Лук. гл. 11, 47—-гл. 12-1. Сп. пророка Даніила и трехъ ©троковъ: Апаліи, Азаріи и Мисаила; Преи. Даніила исповѣдника, наречепнаго гъ схимѣ Сте- фанх. 1&*А Осн. института гралдапокіегъ кп- жѳЕероэъ. Справоч. телеграѣ. бюро. НЕДОСТАВЛЕННЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ ва 1^-е декабря. Цептралыгой телеграфной: іеонтора. ІХвъ Лозовой-ТІазловкл—Польскому ко­ митету, изъ Ръгльска—Непомнящему, изъ Баку—Кагану, изъ Екатеринослава—Мухи­ ну, и 37. Трубчевска—Сахарову, изъ Ко- шарлчгь—Рафасвичу, ивъ Юрьевсісаг© за­ вода—‘Куряоону, ивъ Ливны—Мишиігу, изъ ЗІегрограда—Лишітшу, ивъ Старобѣльска —хАтхшеѣеаой, изъ Луѵалска—Блоху, изъ Макѣевкд—Германъ, изъ Бобруйсіса—Бы- ховскому, изъ Тулы—^Ліаляренко, изъ Кі­ ева—Зальцмаігу, изъ Драбово—Наумову, изъ Кременчуга—Гальперину, изъ Орла— Мину, изъ Св.-Лучки—Сахаіюву, изъ Но­ вороссійска—Дапьтдовпчу, изъ Ног.озыбко- »а—Окссшитейиі’, ивъ Петрограда—Кудри­ ну, ивъ Грознаго—Сабину, изъ Селгьдоро —«Поржевичу, изъ Сартаілл—Кру, изъ Го­ меля—Лившицъ, ПОЪ Ръгбішсгиі—Лытиковъ, ивъ Рю*и—Лоепсоігъ» изъ Боіч>духова—’По­ повой, изъ Гадяча—Бурачетс’о, ивъ JJji у- рѣчной—Маркову, изъ Коканда—ІІипь- ягаръ, ивъ Кременчуга—Хаяановичу, изъ Сухумо—Ларіоновой, нзъ Росаовв—Некра­ сову, изъ Сорочипсцъ—Жолпаренко, изъ Константшюгт яда—Венгерову, ияъ Коро- тояка—Арамовой, изъ іЕп.хггеринослава— Капустигоой, изъ Тярановкп—Юдкину, изъ Бобруйсіса—Азбелто, изъ Липоцка-—Поло- сопу, ивъ Херсона—Бевсопову, изъ 132-го п.-т. о.—Гялгунковской, изъ Витебска—Kn­ ee ль фору, изъ Петрограда—Мосвокому, изъ Богородска—Рубинштейну, изъ Полтавы— ІПмерковичу, изъ Москвы—Сѣвершгь, изъ Зізъ Екатеринослава—Гьогалъ, изъ Ахтыр- 2 сп—Филиппову. З Р Ь Л И Ш А. Суббота, 17-1-0 декабря. Драматическій театръ. ,Мдадостьв. Ріачало въ 8 lft чао. вечера. Театръ Коммерческаго Клуба . Вечеръ ромалсовъ С. В. Рахманинова п Н. II. Кошвцъ. Начало въ 8*/а чао. Театръ Суходольскаго. 1. „Запороясепъ зя дупаомъ4, оп. въ 3 д., 2. .Папъ Штукаречпчь*, комед. въ 4 д. съ иѣа. ц танп. Начало въ 8 часовъ вечера. Малый театръ. „А кало финъ цвеіі бридеръ* (невѣста двухъ братьеві»). Начало пъ S1/* чао. веч. Литературно- ХудозісеетсенпЫ й Кру жокъ & Ѣ-2 еемебный вечеръ. Нач. въ • ч. веч.Ц Екатерининскій meant Ьъ . 1) гОтцы и дѣти*, въ 1 д. 2) Романсы — А. Г. Сѣверный. В) „Ьякой пахалъ* въ 1 д. 4) Пѣсенки — Беата Мирваль. 5) яНастя доброволецъ*, опѳр. въ 1 д. Начало въ 8 и 10 часовъ вечера. ІеатРъ СаРматова. •Мартовскій котъ*, фарсъ въ 9 дѣйств. Начало въ 8 и 10 часовъ вечера. tm m и п ярншешш . Изданіе Товаршш b 1 ІОЗЕФОЕВ ЧА-„ЮЖДЬіВ ЯРАЖГ*’ О Г 1 Я П Р Г І І Ч 1 й ЬлНлсНіН. 13 1 АНУШЕР А- Ііѵпікинская. 41, Л ? Г» врмиіім. Conovf. ч гожей. _________________________________ 3-8ЭС-1 ^ ( с _ I і . > ‘ Л іі У ііі £?ХЛ-:^АС і /.%; і ( й СТКА» і И llclif l.CLi арники, еекрскѵ. бѳрем. В \ €ь. ь© исях. время. і>ѣлц. безалатно. 1 baiej іи ослы. улм 29, ісв. 7. Ѵел. М 2 43-23. (> о і ( V ч і J -ѣ юет. ,.lu>Hb“W 233 5-2 іѴврмппп вкуглерка, окая. пос. дереч». и рола. х/]»І11иІ1і)?Уг. Дмигріевск. к Коиторек., 29. _____________________________ . 18’30-3» ~ іікііш едиа і. й. й ш г і е ь . Пріемъ секр. Оерем. л рож. Коиіорск., 49« _ ____ 110 80-15 А к у А р а й й і і й ф ь Улп,°клра“ : оичѳскиі uep.. д. JSi 8, кв. 4, пар. ходъ, тел- 3 5 —оО. Пріемъ боремеіі. а роженицъ в© воииое время. Имѣюглц атдѣльныи ком­ наты для роженицъ. 15—14 н ш ш с к й й , тервпоолаъек. ул.,д. 22,рдд. съ театр. Сар- маторя. ________________ 2041 30—20 К о д ь е в а . ‘^пш °вр “ ‘ (ср. ■ рва.. І й а г б х ѣ щ е и с к а я , 2 4 . ___________________________________ 150 10—9 ГС РЛИБі’КАПУ СТИНА прЕВ. еекр. бер. ы роли Дмитріевская, .N4 20 __________________________________ 3234 10 -6 у са Т о е а .а л в ш г а к п ж ^ і «иа»е{іКксс».г:БОпаЯі Ы . 356Й 7—» ~ 3 ^оврачебный кабинетъ продастся. Николаевская ул., 18, кв. 18. 3433 2—1_ Ч ѵ п н п й съ долголѣтней прак- и у ѵ п и н тшеой, иіцоіч» мѣсто асси­ стентки или замѣотитсльиицы. Адр.: Юрь­ евская. J42 7. кв. 2, Бѣленькій. 4508 3-1 ВРАЧЪ (русская, пріѣзж.), и , ш л съ солидн. о’гвѣт. практ., зиаэгь п тех-ку, ищетъ соотпѣіств. мѣсто ьъ Харьковѣ. Адрес.: Ст.-Московская, д. Лі 48, ьв^І. К. С . ______________ 3258J*-1_ г.>ублаіі прячъ, (окончшшгая въ Америкѣ ц Россіи), гкелаетч. получить мѣсто ассистентки пли врача і/ь общественной оргацизаціи. Предложенія адресовать: Ни­ колаевская ул., ІЯ, кварт. 1, вубиому врач у- __________ • ______ 3234 6—1 Бадковск&я Уѣздная Земская Управа приглашаетъ: фе ьдшерицу бъ госпиталь В- 3- G. въ гор. Валкахъ. Окладъ въ 75 руб. въ мѣсяцъ, квартирныхъ ^0 руб и столъ. Прошенія адресовазь въ Сани­ тарный Отдѣлъ Земской Управы. К. РТУ ДЕНТЪ X. У. готовивъ и реееіи- ѵ рустъ но курсу ср* т -уч запед. Сг. ц.: матем., русскій, латынь. Екатеринослав­ ская. 41, км. 1. тел. 14—13. 201 2-1 Q T y Г! (МЕД.) даетъ уроки по во. |4Л|’ ігредм. сред.-учеб. аавед. Спец.: лат., матем., словссн. п пов. язы­ ки. Пушьчшская, 8, кв. 12, впд. ѳіъ 10— 1 и отъ 3—6 ч. 4060 6—1 М а л ПППГП и добросовѣстно гаічів. ѳп* У учнт., бѣж., съ дипл., за 4 кл., 6 кл. жеп. гшш., въ кр. срокъ. Рымарскал, ‘ІЗ, ігв. 40, Борковская. _ ______________________ ____ 2403 4—1_ РТѴДѲНТЪ готовить н репетируетъ о© ^ * ьсѣмъ предм. среди, учеби. вавед. Лично только отъ 1—3. Адресъ: Клочкоаскпл, 3, кв. 6. 2637 5—1 рТѴЙ ипі,етъ веч. занят. хсти уроковъ. * Спец.: фпз., хим.,’ комморч. п., словосн. Нашікй пер., д. Ваппфатова, кв. 19, ходъ чор. „Брюссель”, лкч. отъ 3—б ч. ____ 9015 3—1__ СТУ Д ЕНТЪ^ІГВАССИКЪ I я. ІНЛЬЗСВСНІП е т -S Сумская, 2G, »». 22, тел. 17-03. 4582 МачОУ’СП. б. испр.-ъ _______ і ____ ____ _ _____ L ца (курс.) і*он- торскія нор., 3, кв. 8, Левиной. Впд. 5—8. 45 23 2—1 _ (туштъ-технологъ ИЩЕТЪ УРОКОВЪ. Лично от«ь 5—7 45. Кло’ькоьская ул., Ла 39, кв. 11. )4177 2—-1 Ртудептъ-технологъ, опыта, препод., да­ етъ уроки по математикѣ, руосіс. яз., физикѣ и химіи, по курсу среди, и іъісш . уч. аав. Готовитъ ку рсиотокъ къ допол- шгг. Садовая, 3, кв. 13, (съ подъѣзда)* видѣть отъ 11 — 2 ч. д. 4038 2—1 f»T – 7 Г У Н ~ ПЩ УРОКГ” Олец.. ма- w 1 ‘ І и л м ‘ геи. П исм.: Ог.-ІІяс- Щщк., Л5 14, или телеф. З’д 37—41, охъ 11— 1 ч. и отъ б—8 ч. d . 2-1Q0 5—1 “йвтёмаѣ н лотыньГ гот. студеіггь ІИ Цвѣтковъ. Клочковсиая» 37, кв. 6. __ _ 4081 3—1 PJO ЪІАТІтЗГАТ. -и физикѣ (олом. а выо.), бьгетщ^ и успѣшно готтэв. от.-техно­ логъ Левинъ. Баідехгковск. пер., (тр. 1), 9, к«. 3, оть 4—6. 4098 2—1 М КЛАС. ЖЕНС–9К ГНЙНАЗ., СЪ Г5 ГАР ІІТІЕЙ готов. і:урс. f/t- L i ДАЛИСТ. Л. НС Ъ ВЫДЕРЖИ- Щ М ЗАІОТЪ. Отъ 6—8 ч. С оллни * J& кои. пѳр., 1 в, кв. Чирной. 2438 10-8 ІР Э Д ВСЬ g Ъ & я г ж СТ.-М оон овская. 5 9 . у 151і 18—16 No ВС15 КЛАССЫ сіь га – g g К Р и м р ои т- гоюв. етуд, іір ат- 8 ¾ ¾ Ш ЧІЗЙ1’’. срокъ. ПУШК0ЕСК-, 3, КВ- 21- ІЗ ___________________________________ 8392 7 4 УРОКИ РУО. ЯЗ. и нредм. таить b £ s ‘ ,J курса, да^гь за уиѣпеы. возпаі’раікдоніо акстсрігь, съ учнтельок. лрактиіеой. Греиовская, JvS 17, кв. Сліоз- берга. – 3746 е*йгя.. Фіш; к.» ь і м . Отъ 10—12 илп письменно. 457 » 2— 1 УР. НЪІѴ!ЕЦНАГО ЯЗ’ даетъ медичка. Рыбная, Т’й 32, кв. 4. __________________________________ 4524 2-4 МУРсистокъ по пятынн готовить сту- ;і.ептъ-медіхк’Ь, такжо репетируетъ по всѣмъ предметамъ ср.-уч. заа. Адр.: Троицкій ?іор., Лі 9, кв. ‘Мерлиса, спр. студ. П.г.тртгяпя. отъ 4—8 чао. 3675 3-1 КЪ ДОПОЛ Н. экэ- пат- мз,г – физ- “ нов. яз.,. готов. студ., 30Л. МЕД. Клаосич., Ха 8, ісв^. 10, Соп- ІмоДЪ, оть 10-lfi и 5-7 ч. ” 4608 2—1 П ЖЕИСК. ГМ !Н. О-Ь гпраевт. готов. стуя. и і з Ш І « МАССА КЬІДІРЖ. ПуШКйНСК-.З. KB-2L __________________________ ________ 8198 7-4 Съ гар. за сочин. птткл ^ гот. н реа. СПЕЦ-КА П) РУССК. ЯЗ. (филол. Которскій пер., 8, кп. 6, преп. ЛЕВИНА Лич. 11—1 »1 8 -8. _____________ 4530 2—1 К X в^* кратчайт. срокъ гот. А т і\ О П Т П ОТ- ст» п ы о с :. обра- Д I 1 О U D Jl ЗОваиІвпгѵъ. Мироио- • Г • сндкая ул., 1”, кв. 13. __________________________________ 2320 5—5 Въ В02Н УЧ- “« В 0 ЛЬМ 00 Т?п. I™ ц. fX ЮНО Г готов но. І т з ы з ы мкогочи- 113 із и о I» СЛЕНЯЫХЪ УЧЕНИКОВЪ,нынѣ офи­ церовъ. По Рымар.уд., Харіш. пѳр., 8, кв. 2. ____________________________________3310 7-3 Го ІЮ Р В ІІІІІІІ гот. ст. Канторская улп 22,pis. б, от 1 – 2 V» и 4 8 ч 2.7 і З &—2 ! спьш шщт Я ’ Г стоэ. груп . «-туя. • O lO O f.p, r j f j . r . i ; в ъ ш е о л у ш т щ щ нъ пква я сь ручатольСг,’ , Пріемь къ эткиь зхзсм. толыа да 21 да- , . «а5ря. Па per. сть S-11 и 4-8 о ежедН.Тарз- J ( СС 2 СКВЛ, 35 і пс Конкай). ко, Heawo Гасрѣлсо. j М ? і ь » о о п ? . ГоѴ’сѴѣ съ гарігитісй въ. 1 тЬо- ■ І і Р і і б н с ш » 3. п „ ° ‘Д : І ___________ аав4 7 -4 « Э Г й п ь н о о п р . | Ы М Ц Ь с ъ га р еи т іо гі а ъ 1 с.іііо. м „ J „ СТйІіВ-ЙОСіі&ВСййй. 59. I Ьір. о. 1 М 1 18-15 П п и т и о а учительница омоллѵка, ус- ѴІІІЫ Н ап ігііішіо ічхговитъ « ‘р е ­ петируетъ. Окргашицкая ул., 13, кп. 3, отъ Ю-2 ч. дня и 4-8 ч. ьеч. 540в 4—1 I n s t— ic e d e С г а к о ѵ іе паіы, franyoia, и usique. П^ ш к и к с ш п , 3 5 , КС, I, видѣть отъ 3—5. 41*4 3 — 1 K \;nruoT L ‘a опытная учит., . (аггест. П урС И С ТЬа, арѣя<)і сдаетъ нон. на., готов. и ропотир. Окршшиццая улѵ 14, кв. О лькинъ , ( do дворѣ, пилѣ до). АШ 2—1 U УРСИОТКА-медичка даетъ уроки п© 11 всѣмъ предметамъ среднихъ учебныхъ ваведеній, включая латынь. Видѣть можно отъ 4—6 ч. Адр.: Старо-Московокач, С9, кп. Готмпиа, спр. Лиявдкую. 455Ц 3—1 М ипгиотио-погш т., готовить п репети- П у |JL ИЫ n а руетъ но програліиѣ средне-учебныхъ вавсденій. Спеціальность: русскій, матем. Классическій пер., ЛЬ 8, кв. 4, тод. 4^-03._________ _ 3686 2—1 Окончившая 8 готоштгъ п репетируетъ ьо всѣ. классы среднихъ учебныхъ заведеній. Адр.: Куа- почнаа, 21, кв. 7, дома оть 3—6 ч. в. ________________ __________ 4510 3—1 ‘ ф р а н ц у ж е н к а образ., владѣющая фрянц., оѣмеп, апг.т. иэ. пред. уроки тсор. практ., латер. го­ товятъ хь вкзам. иерепка. быстро и усвѣів^ пѣна ум ѣр«Н’ Дома отъ 10 доІ^Л» ч.дия. Пассажъ,кв. 155.Ходъ съ гдавн. галлерея. 8141 3^3 _ Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А , » ^ – ” во псѣ учеб. аав., ур. теор., пре.кт. и дят^ ттѣго дичн. реком. Дарицыпсясеи. ЗЧі 35, асварт. % 3727 2—1 О’оошггатегп.иица, виающ. практику н те- гмрію, Франц. яп., иѣиец. и мувиЦу, рьццегъ мѣсто въ дѣтяггь, нм. хорош. ре­ ком , согл. ш. отъѣздъ. Свято-Ду’хспская у:£., М- 10, во флигелѣ. 4629 2—1 Пп пос іѣдпяго курса конвероялер. нро- J I# феооора бори н;і даетъ уроки скрв- ППЧЕОЙ игры, п готовитъ вя всѣ курсы коасбрваэорін и музыкальныхъ училищъ, по методѣ нрофе сора Отоіиіра Ш гичя* ка. Чеботарская ул , л. АБ, кв. 1S- 318 2-1 ІІІ олодая француженка дѣл. мапипсюрь 1 1 у себя и на лршѵі. Уютаерситетсгсая, No 49, гост« <Ххмь>, кв- 2, тел. 33—88. __________________________________ 2954 7—1 С остоя п озѣ р ги н ы іаъ Берез. оел. общ., имѣя время, б э в у е э д е – иВэ с у д ѳ б к ,, у сь ш э іг ., у за ‘іа н .» бр ок т., г. а з в и д ъ , у е ѣ ч ы , я а о п ѣ д . п д»»уг. дѣла. С вИ тЫ і п ц ещ сч Іп во псѣ мѣста, учрежд. и up. Ѣ ы с^ ч о й ш о а БЭтля* Клочковскій пер., 8, ио Бол. Папа- соиской ул. около оаз. ІІгнзтищ. 48 0 2—1 . БУХГАЛТЕРІЮ двойную итал;>япокую можно ивучать толь­ ко путемъ практическаго веденія книгъ, еанпмаясь о т д ѣ л ь н о к лзк д »ім, какъ даетъ а . і ХмЬйьаац.ііа, л з» ____ ___ 802© 5—4 бухгалтеръ аа умѣренное в(юігагрв.дд;о- піо, свободенъ отъ 9 ч. до 3 ч. дшт, желаетъ получить должность. ГХорхоклпсо- шая роферендіи. Грововскля, 11, кв. 8. ____ ___________________________________ 4146 ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОДЪ для веденія бухгтлтеріи по постройкѣ во­ инскихъ бараковъ. Оиравкв: Горолокоя управа, киартнрноа отдѣленіе, строителъ- вая комиссія, отъ 1 до 8 чкс. К. Я—1 ШТЕЙГЕРЪ продлагаотт» слои услуги, имѣетъ практи­ ку съ курнъгхъ-антрг.цмтопыхъ и желѣз­ ныхъ рудниковъ. Ровенъкіі, О. В. Д., до востро бовапія, предъяаитодзо кредитнаго рубля, С64207. 4148 3-d ©ff ^нтеллигептиый гослодмнъ, евр-S, ІШ л ь.уоѣцнтельно просить ііредоста- вить см у должность въ качествѣ Ш злвягыв ;ющага с и з о м ъ , g f Ы о т п у а к т е л я «а желѣзной дорогѣ IS и т п- оакятій. Кадарокаа та, на. 26— Шалнро, сарооитъ Фдііибауаа. 4581 і щ і ш іі : іііь I для регистраціи квррѳсаомденціи трвбуат- ся въ ар ель русскихъ нмже^щдэаъ въ Харьк<піѣ. Петровск. uep .NS 18 . К*. ! і Р б БУЕТСЙ кватогщйкъ,! | своб. отъ коипоіѵ. повинности, бевуо- 1 ловно хорошо знающій очѳтоводетво | ; п конторскія работы, кру пому торго- во-иромышле і . предпріятію. ІІреіло- жсвія съ указьи. возраста, иапіона ім . жѳлаемчго вознаграж. и референцій адр : П&соамъ, йочт . отд. 1.1. Добруооиаиу. иОЯТОРЩНКЪ а’ребуется. Гооттх. ^Вер^ U садъ».__________________ _________ 801 Оъ контору итд мѣсто, моя. чел., ежраіі, u своб. оть воюіек. Тіов., ан. дв. бухг., согл нъ отъѣздъ. Скржпнилхжя., 17, хв. 1, С. Грубипу. 4517 2—1 Р л п л п и ЗАН. ищетъ чели. еврей, и с своб &rh IX)eJi. Сц., !Ш*~ зошій бухгалт., своб. послѣ 5 чао. Торго- ііыІЙ пер.. ЛА 3, кв. 14, Герсчіяу. 4143 2—1 ОНЕРІ*. питая, аіолод. человѣкъ, бѣ»ее- ^ пень, бѣлобилотн., ищетъ какую-либо должлолия ію ипсьмен. частя, пом. бухг^ Іюнтттрттѵ ■ т. іг., крас. гточѳрчсъ, хоропх. рякоирнд., посреди, вовнагражд. Клочков., 21, кв. 4, Абраму. _________ ______ 4530 Н Молодой чапол . съ выспі. o6q>ea., олужащ. коррсепопдептомъ въ крзгпп. фихшѣ, жсл. поремѣгтті» мѣсто. Тоатрлпьная шг^ 4, кв. 12, для РГ __________________ 4092 8-1 Щ т сбкоетарь съ солмднов праіѵсшсой. Окладъ season, отъ 150 руб., при бешілатаой каартирѣ. И^эрдлояіеиія и роферсіщіи ьдросоѣ.: О-ху Долясанскѵхъ Аіпрящдч-un. Копей, Доо- яедпекое п. о., Донской облаотя. К. 3—3 РАЗВѢДКИ, нонсультацію, ооставлеше смѣтъ, осмотръ рудниковъ, пршгичаеть гггейгеръ Пухяльскій. Кок- ггоракая ул_ 42, хз. 12, ©яхед. о*г» 2- 6 ч* «Ш в—А ,И М п Е Р Ч Е К Ю КУРСЫ <^н м м бгвдства На о д и н . о Харькооъ, МарЫь«Лая, пріамъ лицъ бооехч? I счетоводно – бухгалтерское оід’злш д&ющ.«о ( ілкон ч •* tin о о ^<жморчоское образованіе, необходимо© для занятія до лжи. ьъ оргово-Промыш/иі^ь И финансовыхъ учрежденіяхъ въ качествѣ отаѣтсгвен. бухгалто- Рйілъі,, «чеічжодоьсц «пореоионлентовъ, конторщиковъ п лр. Окопчикш. удостаивают­ ся д^лдсти it Р£И0МЬИДУ10ТСЯ НА МѢСТА. Образовательнаго ценза не тробуатоя. Имѣющіе oGpsiy. W»»’b воетяодидегь особую группу съ ускор. іі , охожд. курса. Иріеѵъ ежедневно отъ ^ .^ І Ь ^ Х ^ У и р е д , курсовъ ВИШНЕВЕЦКІЙ. No с ш Твргаво-Промьшшеннае О б щ е™ , Ут4я*> Московской в Петровскаго пѳр., предлагаетъ съ матеріальной отвѣтственно­ стью ЙУХГАЯТ., КАССИР., СЧЕТОЪОД. и др. служащ. у ч р еж д ен ія м и » , т о р г о в ­ ца д р р т т ш г е и. ф нрміамі-ь. ___________ _ ____________________ к. н—з L |V U JL |A машинистка, быстро работа-] Д II ГІМ ющаа да „Ундервудѣ”, I въ канцелярію уполномоченнаго по а аго- ; товкамъ для армія. Московская, ЛЬ 10 . ! _______________________________________ 4632 | Требуются 2 опытныя машинистки -1 корреспонд- въ отъѣздъ, на ст. Ступ-; хп„ Южн. ік . д. (въ З.хь перот- отъ г. Бахнута). Переговоры: Т’ымярокая у:г., 23, Акц» О-во «Бахмутская Соль*. Отъ 10 до 4 час. дня. ____________ 2943 4.1 Машин, со среди, оброз., работ. 2 года въ коятор., ищетъ мѣсто. Адр.: Чер- вошаеовская, 4-а, кв. б, тел. 42-53, А. П. ‘ ____________________________ 2924 3—1 Нужна ш – кассирша ягъ театръ ,.Бомморъ“, на Екатеринослав­ скую уд., J4 6 , прих. отъ 12—2 ч. К. Т п а л і і а т . €Я продавщица въ винный ■ І^ Ч Зѵ уіЗ Т ѵ И магазинъ, Екатеринос­ лавская, 8 , Коммерч. Артель. ____ 205 Продавщицы ищетъ мѣсто молодая дѣ­ вица. Пушкинская, >4 22, кв. 3, те­ лефонъ 969. _____________ 3671 Продавщицы въ лавку или мануфактур­ ный: магазинъ желаетъ получить мѣ­ сто интел. дама. Сообщ. письн.: Коню­ шенный въѣздъ, ЛЬ 4, Потапенко. ________________________________ 41¾ 2— 1 Окономкп, по хоз. или друг. подходлщ. w мѣсто ищу за столъ п коми., пріѣзж., одинок, среди, л. Донецъ-Захаржевская, 5, кв. 11, внизу. 4634 Дама ищетъ компаліонку-на для откр. і * • іс&в.-либо нобольш. дѣла, мозв. безъ к&л., но со впапіемъ. Пушкинская,, 63, кв. 3, письмомъ Маріи Василъевпѣ. 4127 £>% лазаретъ или больницу вгь пѳревяэ., помюг. сестрѣ или ухаж. ва больн. убѣднт, прос. дать мѣото пріѣвж. барыш- ця, ей. дѣло. .Васильевскій въѣвдь, ЛЬ 4, кв. 3, для А .________________________4102 ІІІвея нщ. под. раб., шьетъ по журя. дай. и дѣт. гглалъя и беретъ на доъсь. Чоскааеява, Романовскій пер., ЛЬ 10, пер­ га лдрерь. _________________________ , 4126 ІІІвоя желаетъ поступить въ домъ, имѣ- 5 етъ личную і>екомондацію. Сообщить і.хяыдо дпгчио: Юузинская /ул., д. ЛЬ 31, ЗубяОва. 4178 IIІ к т ДаіГ* глат-» кост., пальт., недоро­ го. мок. убѣд. лично: Пыгарев- <м:Ш пер., >6 2^_ кв. 11. 3747 1J УЗКНА ПХВЕЯ поденная. Рьгмарскас, П М 3, к®. 12. 4175 “ТРЕБУЮТСЯ хорошія мастерицы. Дѣ- ‘* ^ Ц Я , М 3, Волинскэя. ______ 3751 Н У Ж Н Ы ы> пріему подпискп п оСъппл. агенты. ЧІмяі. дд., д. ..Россія”, кв. 77._____3745 К іг р ѵ ПОП.ІНКУ БТІЛЪН, ищу мѣсто ■Г J КАСТЕЛЯНШИ или что- «цОудь подходящее. Москадопокял ул., д. .V 34. кв, 1 7 . _________________ S695 2—1 “Убѣдительно дѣвушка, знающая хорошо работу. Чебо- те.рсікая, Ла 11, нв. 1, Чернявсілія. 318 Іь~ге]NoшЩю_изГВвршпвы фабрику- дамскихъ шляпъ, искусственныхъ цвѣтовъ и огрет Э. Б. Лившицъ, Ншю- цаевсв. ул., ЛЬ 7, тробуются ученицы ми» ждя оканье, а также мастера-йцы, умѣ- юпсія шить шляпы на майданѣ. ___ 4138 3—1 Ч Я Н Я °ІПДГПЦЯ нужна, съ реком., ісъ I іІГ І іі новоіюжде иному. Куликов­ ская, ЛЬ 6 , кв. Гофманъ. 4199 О ян я нужна къ- одной 1 ¼ год. дѣвочкѣ, пожилая, съ рекомендац. Рыцарская, «Чі 22-60, Кублаповской. 3469 2—1 JJ лли или горідачной шц. мѣс. дѣвочка, ■ * 15 л., умѣющ. говор. по-польски и иѣмец. Едизювѣрческая, Jsft 27. 3730 І. 3 Я 2 Ш или горничной шцу мѣсто, зн. по- s тюльск. и нѣмец. говор. и чит. Еди­ новѣрческая ул., >4 27. __ _________ 3731 УУЖ НА няня, 15—17 л. Благовѣщенская ** yzi., X 14, Копитъ. 317 Оа одну ірь мял. семью, ищу мѣсто, умѣю хорошо готовить. Спр.1 Зміевская, кв^Ь. ____________ _ ____________ 3586 Въ семью изъ 3 челов. нужна прислугя за одну, попроще, но умѣющая готовить, можно ©ъ ребетсомъ. Примѣровскоя ул., 23, кв. Волъфартъ. ____ •____________________________5697 3—1 Треб. дѣвица въ Сумскую столовую. Йн- _струментальный пер., М 3. 4200 Роршпічой или няни ищу мѣсто. Петров­ скій пер.. Хи 18, епр. швейцара. 411 |”01*ПИЧІСАЯ чистая требуется въ оть- * ѣздъ. Гост. ,,Версаль”. ЗОЙ МУНъНА горничная эдоровая, можно приходящей. От.-Московск., 61, кв. И. 4176 Л О К Т О Р Ѵ нужна горничная, от- ■ w Jf л и т о грамотная, I солидная. Приходить отъ 1—2 дпя. Кон- тоі скам. Я, кв. 3 . __________ 321 ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ. Чернышев­ ская, Лі 11. 4Ш UyxapKft опытная нужна, безъ реі.омен- 11 дацій но являться. Екатеринославская, 27, кв. Познянск’аі\>._________ _ ___ 2S4 і ІЛуясна кухарка опытная, одни., съ рѳ- і *” комецд. Сумсп., 92, sen. 7, Розанова. 4551 Ц у ш и о кухарка, умѣющая хорошо го- II у т л а товитъ, за одну. Ионасгьгр- ская, >6 8-1, къ. 2. ___________ 4682 і Noт вовУрніь своГд°лГ*у»Т ю – •л я иечь буякп или П^ВА» Ъ въ отъ­ ѣздъ въ ямѣн. Прих. отъ 3 до 5 ч. Уголъ’ Екатерияосл. ул., д. Гутья^.ъ, No 28-19, Пас- зекъ ^6 4, до 20 декабря. _________ 3042 8—2 L1 ужасы дворникъ—ха л кухарка или *1 мужъ съ женой. Епархіальная ул., >3» 28, кв. 1. _________________________ 4582 Корридорный 0 ПЫІЯ^ стГ ^ п ” »аст.‘, Кедарская, >й 9. ___ 30S Буфетчикъ и конюхъ ТРЕБУЮТСЯ въ „Грандъ-Отель “. _______________ ________________ 4163 2—1 НУЖЕНЪ ДВОРНИКЪ в° ~ Д ворникъ, знающій топку, нуженъ. Дух. конейсч-ррія, Унлвѳрсит. ул. 4571 : йвзрннкъ-яст іпийяъ I a m н у ж н ы в ъ „К апл ю .. о п с н а “ > (у Диямтріевонхгэ моста). 413• КѵМ бОЪ требуется, обязательна ре ко- J IJ і е р о мендпція. Гост. „Веі>саль“. ______________________ ____________ 300 U a 4 a я ijij « v < i в ъ небольшой конный р.а- паьедникь водь требуетоЯ| тъ 88 лѣтъ, который «можетъ получитъ, по- евуижвъ нм это мѣсто, отсрочку по воин­ ской по*кнно«гж. Справляться отъ 4—6 ч. Лермонтовская ул., ЛІ 12, кв. 2. 4Э09 Чё^орабоч і е ^ д б^ ; г Г. Л. Ал&ксѣвиьгхъ. Чориоглавов- ЯЯК уазпід, » S3. ________________ 45(К 8—1 Ѵр«бт«то» уиаЕО.шлв* та маиуфиЕт. и»- * ГН. ТТ.нпиа, Л аы ом і. гшош, S70C Требуется грамотный рабочій. Екатериносл., 3, Іѵоіьмврш Артель. ________________________________________306_ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЪ съ бо:п»ш. практшеой, пршінмаегь все­ возможныя устройства и ремонты по электричеству. Воскресенская ул., Л» 8 , ; Копанъ. 2042 2—1 j Электрическое освѣщеніе, j пріитнидю ро.чонтъ іі проводку новаго, р©_ монтирую nunc, ѵвигины, медицішскіо слег.трич. приборы и тір., цѣпы уиѣреа- [ жѵполн. доброе. Прошу обр. нисьмоано: КладГшіцепсгая, 32. тсалгикі ‘. 4527 2-1 ІШНІІХА ШВЕЯлЫГЬ МИШИНЪ j недорого съ ручат., прихожу но полученіи J открытки. Га.чсг. безразличіи Конная 37, | бак. лавка, механику ьШй 3—3 Телефонъ 46-4-3. 1ч‘1’оц” ’ ППІИЗ“ Чг ^ ■ іцігхъ машинъ. „Техника и Спортъ’*, Цѣщапская, Л!: 1. _ 3713 2—1 ТРЕБУЕТСЯ мастеръ въ паршоіахер- оасую. ТІетДнская, Ла 49. _________ 3694 Do сборѣ замшъ и по штампамъ спеціалисты требу­ ются замочной фабрикѣ „ГЕФЕСТЪ-, Бр. Юдѳлеанчей, въ г. Серпуховѣ, Мооковск. губ.Хорошій зар;>ботокъ. j П. 3-1 Гэ? 4 48 аоевозможны.» ремонты, 11д Д и Д ш Д Ш ц ен тр а л ь н а го отоп – л е ііія , водопровода и т д. Имѣю реком. Нвтечывская набережы., Лі 10 кв. 35 монтеру. ______________________ 3674 2—1 В О Д О П Р О В О Д Ъ м Г К А И А – лизанію ремонтирую, слесарно-водопро­ водная мастерская В. Ваконырппъ. Ліол- чамовокій m р., 5. Тел. 2# —02. 3693 2—1 МАЛЬЧИКИ т р е б у ю т с я .. Эл.- ш н л и -n r in r i мех. маст. „Адліансъ“, Я рославская, 10. __________________ 307 Мальчикъ шнетъ (мѣсто, на всемъ уото- ? вомъ н на малое ямигованье. Благо­ вѣщенская ул., Ла 26, кт4 ;23. 3755 Мальчикъ 16 л., имѣющій свидѣтельство ‘ аа 4 кл. гимпавіи, ищ. мѣсто въ кон­ тору, владѣетъ ігреісрасиымъ почеркомъ и хорошій счетоводъ. Предлюж. адр.: Клоч- ковская, ЛЬ 43, кв. 8, для ПІ. ____ 4167 2—1 ТРЕБУЕТСЯ КУЗНЕЦЪ для ковки лошадей и ремонта обоаа. Коп- ная ул.. Л» 27. ________ _________ _К- 2—1 (Г4 п o r с т а спец., на выочн. приборы, и л с и а р п , ТРЕБУЮТСЯ. Кузнечная ул., ЛЬ 19, И. Г. Зальберваксу. 5—1 Р П ІГ Р Л Р ¢1 ОПЫТНЫЕ, требуются. U J l t U A r n Элеи.-мех. мкст. Лллі- ансъ. Ярославская, Лі 10. 285 2—1 Требуются слесаря и мальчики. Клоч- 1 повокая 107, фабр. 4120 T n u a n fl опытіиао требуются. Никола- IU K dK” евсісая ул., ЛЬ 18, кв. 2& 4G10 2—1 Накладчики и наборщики треб. въ типогр. 5L Новогрудскаго, Сум­ ская, ЛЬ 11. 21Я4_2—1 С. Я ЛПпТіИ К V передается ,дёшево садъ оадоньипу а кварт> т у1іедя. городѣ. У слои, узн.: Хариыова., М чѵиѵін- ская, ЛЬ 4, О Мирамъ. Б750 НУЖЕНЪ САДОВНИКЪ въ имѣніе. Обращаться: почт. отд. Лютоп- ка, Богод. уѣз., коіп-. графа ІСаеігіпшхепь. 3650 3—1 _ j НУЖНА КВАРТИРА, шгь 3—4 комнатъ, сь кухней, со всѣми удобствами (ванна, электричество), куплю и обстановку. Письмѵшіьья заявленіи ад­ ресовать: ул. Гоголя, ЛЬ 6, комната 9, Е. Дуткевнчъ. ^56 3—1 _ рДАЮТСЯ подъ складъ 2 коми. Черны- ѵ шевская, ЛЬ 55. 4151 ГкТДАЮТСЯ 1—2 комнаты, съ удобства- ^ ми, -дъ еврейск. семьѣ. Каразинсісая улица, No 13. __ 3559 ‘2-1_ Лтдаюася 2 комнаты только христіанамъ’. Губернаторская, 20. _____ 4032 Атд. 2 хорооі. коми., со всѣми удобств., ѵ телеф., электр., пан. Большая Гонча­ ровская, ЛЬ 33, iui. 8. 286 2—1^ А сдаете я о;ріа комната, меб.тироиатшая, ѵ олоктричссісоѳ освѣщеніе, всѣ удоб­ ства. Мало-Мясішцкая, ЛЬ 4, кв. 1. _________________________ 3613 2—1 А тд 1 комната сух., теші., свѣтя., со I ѵ по. удоб., по :ксл. со столомъ. Вид. отъ 9—1 ч.дия и отъ 4—7 в. Лермонтсв- ская, 12, кв 9. ___________________ 4103 2—1 ^ , АТДАЕТСЯ больигая, свѣтлая комната, і W оь отдѣльнымъ ходомъ и съ олокярич. 1 освѣщеніемъ. Спросить: Екатсршгослапск., ЛЬ 3, контора Симплексъ. 4116 П т п о л т га кварг. 2 ко>ш., кухпя, въ иГДЛ«Ті/Н домѣ, флигель для ра­ бочихъ или мастерской. Екатерининская ул., аа Booirpe-oe нсісой церковью. ЛЬ 8. __ 3693 2—1 Отдается комната въ наемъ. Лошѵгклскій пер., ЛЬ 15, кв. 10. 34S0 П т п о в т еа КОМНАТА. Царицынская, итдеіеіин No 5 L _____ 4599 ОтЛЯРТСЯ комната, свѣтлая, съ от- дѣльнымъ ходомъ, дня двухъ. Ярославская, ЛЬ 8, кв. 5, одѣсь же продаются сапоги, цѣна 30 р. 4635 J/омпата одному—ой отдается. Чершдшев- ская. ЛЬ 30, кв. доктора. 4531 иомиаіа 25 р., сух., тѳпл., можно семеЗ- ны.*мъ. Конецъ Искіхгшской ул., Сергі- о пса :А п ул., ЛЬ 14. 4195 2—1 I 1 или 2 комнаты отдаются. Ветершіар- j ” нал. ЛЬ 19. 3701 ! іГ2Я^Пгч для прі^зжигъ и мѣсяч- іызиьиц* !. Ur! ныхъ имѣются ВО ВНОВЬ ]огкрыв. ыеб. комп. ,Н с -п этсл ѳр ч ѳ* ОНІпи і ЭПИпа. Лопапскій пер., 6, возлѣ І.кат. п В.іяговѣщ. ул. іел. 31-17. 3462 3—3 U У U k j Дпѣ коми., съ меб. и удоб., 5 вблизи Рымарской. Предл. •А. Ы. Соколовскому, театръ Коммерч. кл. или гоепшица „Асторія”, ЛЬ 326, телеф. . ЛЬ J3—ЗА _____________________________ 3733 Мщу ннтел. соквартирантку, пай 10 р! I Г| Б.-Мосп., Котдлрегск., 35, курсистка. |_______________^ ________________________ 4536 ‘ Мніу соквартирантку аъ бсіл., овѣтл.. j Н коми., элек., удоб., пай 30 р. Ул. Го :голя, ЛЬ. 10, 1-й пар. ходъ, отъ воротъ. I 3695 Мщу соквартирантку, интеллнгептн. ба­ рышню. болып., свѣт., комната, по 1S у. Скрпляицкоя ул., ЛЬ 13, кв. 3. 3739 МАГАЗИНЪ большой, при номъ кпар- 1 тира, подян. отопл., олеіггрич. сдается. Ветершіариая, ЛЬ 4. 4108 3-1 ЙЯпгаэ. и ко мн. перед. на бойт:. мѣстѣ. Узнать- Рыбная уп., Хс 28, іда. 24, No Б ^Ъ ТРЕБУЕТСЯ • гъ рпіоі.ѣ Рыбной пли Кузнечной улицъ дли склада сѣмянъ. Бюро харькоиск. Q-ва сельск. х-озийотва, Московская ул., ЛЬ 10. К. 3—1 утеряны очки ученика прошу нашеднгаго во»іі}>а»^. за дюапагражд. П: ѵвловіуі , Бо- родинская ул , ЛЬ 11, Мороаъ. 4121 ‘ утеряны кіч’точка и 7 талоновъ на са- ха]уъ. Скобелѳвская площ., ЛЬ 3, кв. 3, Я. X. Шлемовъ. 4138 утерянъ входной билетъ, выдапньгй~~іг«в- цсляріой женотаіхъ курсовъ О-ва труд. женщ. на имя Вѣры Любарской-. 4117 утерянъ входной билетъ н вачетная книжка слушательницы X. В. Ж. К., А. В. Закутиной. 4182 утгр. талоны на сахаръ ва ЛЬ 7373, 7379. Прошу счит. недѣйсгвпт. 4557 утеряна талопшая кнляска для денатури- \ роваіптаго спирта, на имя Анны Лав- ровны Аносовой. Пронгу стгитать недѣй­ ствительной, или нашедшаго пропгу ноз- врат.: З&вмовокій пѳр., ЛЬ 50. 4201 %гтеряны вход. бил. Ж. М. И., Овсѣѳігко, ** и кяиті выщ-р. бил. ЛЬ 17972, Сониной, дос/і. змссиршѣ Оьсѣашсо, II. Рыжова. 4169 у ТЕРЯНЪ входной билетъ слушательни­ цы Высшихъ Женскихъ К^лрсопъ О-ва Труд. Лѵешц., Евд. Ѳѵдор. Зосимовой. 311 Ѵтеряна карточка на сахаръ я па керо- сшгь 51. Гр. Самаф;иіопой. 4579 утеряна карточка на сахаръ ЛЬ 4630, па J имя Подпрядова. С’шт. недѣйств. 4307 1 Д с. м. утер.ыпі каі/г. на сахаръ н кѳ- г росиігь, прошу лоавратить аа вознаг. Сумская, ЛЬ 3, Б. Д. Гольтманъ. 4100 2і:го“7 о я б р я ^ ^ 0- ѣ“ ^ ІІІтернберіъ, въ Зміевсъомъ уѣздѣ, Харьк. губ., при ст. Орелысѣ, хвохищены, въ чи­ слѣ ді)утихъ вещей и документовъ, век­ сельные чистые бланки, за подписью ба­ рона Владиміра Алкоандровича Унгернъ- НІтернберга, на сумму 7 тыс. руб., а также допѣретшость, выданная баронео. Б. В. Унгерпъ-Шт.—барону Вл. Ал. Уотернъ- Шт., у ног. А. П. Бавкловскаго, въ г. Харьковѣ. Означенные документы; считать недѣйствительными 4592 у u p Д І^-го кошелелъ съ 5 р. /П Г Н Д Е П D и те лона ми ня са­ харъ и ікеросішъ тіа 5 ч. Прошу созпра- тіггь бѣдному дворнику Хматянцу. ІСон- пая ул., ЛЬ 25. 4162 Ѵ м п о п а и о ЗІли утеряна книжка на Л ір о Д ь ііа по.гуч. депат. спирта, выдай, на имя Вѣры Александровны Нй- дулянон. ІІрстшу считап, недѣйствитолыг. 4591 Похищенные •’ ;,’очѵ*”‘т<>м* Ші> “а- 1 гона севастопольскаго поѣзда, вышедшаі’о изъ Петрограда въ 9 часовъ вечера, перечисленные въ объ­ явленіи „Южппго Края**, отъ 9-го дека­ бря Л& 13749 пайделгы и находятся у меня. Пронгу считать ихъ дѣйствительными. >703 Ольга Михайловна Гомеръ. 100 р. вознагражденія утерянный 13 с. м. документъ и свидѣ­ тельство объ отношеніи кь воинской по- вшгнооън на имя Г. М. Дядько. ІХуппсия- скаіц 65-11. 3673 1Q 15, 30 т, отдаются по. первой закл. * Узнать: Рыбная ул., Ла 28, кв. 24, отъ 5 ч. в. 3583 ПОНЪ продается, возлѣ трамвая, съ нор. ^ долга б. Узнать: Рыбная, Л& 28, ісв. 24, оіъ 5 ч._ 4149 Помъ куплю въ Петкнск. или Балашов. ^ раіоіт., с-ь допл. к-ь банк. дол. 2—3 т. р., безъ посреди. А,др. оообщ.: Харинскій пер., Л* 1, кв. 6, длл Я. Клявипъ. ______________ . ___________________ 3705 3—1 Земля 1 в- за Богомоя., 1 Ѵа в- 0сотн. 2700 к. с., ц. 3 т. Плѣшк., Ьик. ол., л. Рос. _____________‘ ________ ____________ 3412 3-2 М ѣ гтл 1C П Основа, 8 и., конка Прод. ІдОьТи 4 J 0 І 0 {/• Плѣшк., ііик. ил., 13. 4344 3- 2 |“|родается мѣото 850 кл. саж. Улица мощенная, отъ вокзала 25 м., отъ трамвая 15 м. ходу. Справиться: Соля- пшсовскій пер., ЛЬ 3, у хоаяина. 3625 Цуплю участокъ въ поселкѣ Южный. Цредлож. лично и писі>м. Тамъ же 6 -я продольи., С. К. Семенову. 2266 р| ередіичея баколейн. обстановка, съ кварт. на Франковокой, ЛЬ 4. 4587 J”j среда о іч* я лавочка, по случаю о дино­ че отта. Блотовѣщенскій базаръ, го­ стиница Кочмаря. 2487 2—1 СпѢШНО мпгасшгъ. Сергіев- ” й’ хл ■“* с кая площ., подъ здагх. Маякъ. 4104 За выѣздомъ передается бакалейная лапка сь 4 іеозшатаьш. Больш. Гокчцровка, Ла 27. 4124 Пользуйтесь * баколеило-гострон. ма­ газинъ съ киартир., олектр. осв., но бо­ лѣзни. Кл п:і у ново кая ул., 7, тамъ же про­ даются домиишія пеіцн. 4122 С Т Й Й Ш А Й Г о п р ей си яі по случаю мобилизаціи вкст Рвнпо п в и ѳ д а у т с я , Ч оботар сш ая , с, _______________ Н о р т . 3 . _______ 3259 2–2 |“|о случаю призыва передается магазинъ баісолойно-гастрономігч., очень выгод­ но. Узнать: Военная, ЛЬ 9, Бѣлявцева. _________ 1159 2—1 ЛОНОМОБИЛЬ подержанный J2 силъ продается, Ст. Фащевка, Ек. :іс. д., рудникъ т./д. Опеиховсісій и Мар­ ченко. 3533 03ІЕСАРНАЯ мастерская, оборудованная, и три дпппѵхоля ьерос. и газовые, нродаоитн. Екохериі*.ослапсі:ая, ЛЬ 33. 4611 2— 1 |Г|родагея нефт. двигатель 3 ;г. с. на хо- ду. Клочковслшя, 197, фабр. 4128 ПАРОВУЮ МАШИ hУ 150 с. съ Корнваллі ’скаѵіъ котломъ зав. Фициера и Гамнера, кочгн но­ вые; динамо 127 ами. 110 лольт. и J09 ами. ІЮ в. про іаетъ тѳхя конто­ ра С. Ф. Тѳплацкаго, г. Умаиь, Кіев. губ. 11 . Г Т g D O с х е а Ю Т С 5 5 М О Т О Р Ы трехфазнаго тока 190 вал. 2-3-4 8 1^ и S0 л. с. ЙОНТНПО-‘іПИ Т°РГ0ВНЙ чер., -NS 6 , к». РКП I ПБГі 4 V РРГ 3, ОТЪ 3-хъ до 7 n. 3304 3-9 Продаются котгль, тр,бы .Мальдевск. завода 4 1Л нагрѣва, таки:© «шики. Акц. О-во ііі. О. Жиро О-я 7, Мо- СКОВОЬІІІ рядъ. 8561 2—2 ЙОТЕЛЪ паровой :.ъ 30 силъ, вполнѣ исправный требуется Т ./Д . Опенховскій и Марченко, Харьковъ, Сумская, 8 -і. 3534 Продается котелъ 6,3 к» м. „Стреаля** МальцовскЫ, трубы гпз. и буров., ле- беді:а для колодц., радіаторы, секшп для котя. „Сіреоеля“, троб^ мальшіки. Куаии- ская ул., Ла 35, телеф. ЛЬ 30—33. 4520 Продается котол. прессъ п всѣ прочія тохннч. инструм. а таіеже подголов­ никъ, приводъ’. Конная ул., ЛЬ 32, кв. нуб. вр. 4150 Б а л л а КОНТрОЛЪП. ПрОДйеТСЯ. СирОХЛП- n d U U d ская л . п ________ 3363 2— 1 |”]родается прессъ, даюпмгіемъ 14 тоги, подъ приводомъ л можно въ ручной. Харьковъ, Болып. ІѴшчаровок&я. ^ і, ігв. техника. 4567 2-1 j^J і’одаетоя счетчикъ Шукерта, па 20 д. постоі Ш, 7 ока. Няисолаевоаая пл., 13, кв. 43, отъ 10-12 ч. ___ 3721 П п п /1 а ІЛТРСІ О АНИ. Нернышенская продаются ____ ущ, ЛЬ 34 . ___ 4180 САНИ °ДНОКОН* л %вов парныхъ аме~ гииса і. съ медвѣяс. по;іостк- мл прод. Москалевскоя, 57, Акуловъ, адѣсь ;ие ойд . ыедниѵ.ъ для иабивкіь 4132 2-1 Цоляс-к. дѣт„ зятр., па розші., хорошая, ігр. Слесари, пер., ЛЬ 1, мАгаа. вело- шьсіш. маш. 4594 Продаются АВТОМОБИЛИ: „Матисъ** СО силъ, б мѣстъ, „У иберъ** англійскій, 40 силъ, 6 мѣстъ, „Упмобидь** j 30 силъ, 4 мѣстъ, „Педьо“, 8X90 сидъ, 4 мѣстъ. Условія: fl. I. Баткинъ, Оум- скаи, ЛЬ 6. 3488 5—1 М еб., мѣха, грав., брнллІ&н., посуда, 1 платья и др. прод. Вознесенская пл., ЛЬ G, кварт. 23. 2914 5-1 ПО СЛУЧАЮ отъѣзда продается раз­ ная мебель. Вид. оо’ь 6—8 чос. веч., Воскресенская ул.. ЛЬ 13*2. 4059 2-1 Концертное ПІАНИНО. новое, фабр. Шредера, продается аа 1106. .Видѣть отъ 12-2 ч. Рымарсісая, 22, кв. 41. _____ _____ _ 3717 2—1 р|і>шішо и рояль недсцхлю прод. Харь- коьсіеій П’*р., ЛЬ 7, nap. ходъ. ЗИ9 Куплю піанино или рояль. ІСонлая: ул., .\1 іЗ, кв. 3, I’onajjuua. і __________________ ___________ 4аа «—1 1 Афкцерская шинель почти новая, темно- сѣраго сукна, щюдяется ва 100 р. Прих. о’гь 10-12 ч. ут. Лермонтовская, 22. ___________________ 3737 non. irau.u. пальто, вверхъ 3 ь b во л., иосх. фиО. кдеш. П гО , Д А ц Г оЯ , Москалевская, lti, и в. 1. 2455 2—1 I 8 7 \п г* п л тоа мѣховое пальто. Кулнкоя- 1ір0ДаСг«Сл ская. Лк 15. 3749 П п ѵ м я й н п продаются два зцмщихъ олучаипи даліУТО. Балашов. с кій пер., ЛЬ 12, по Петииской. 3702 Продается новое, на барашковомъ мѣху, 1 съ рюротникомъ, пальто, па оредцііі ростъ. Леуоовскій пер., ЛЬ 8, во флигелѣ. __________________ __ 4555 2—1 П пОлаюТСЯ каракулевые, котиковые оа- 1 * * ки. Клочхоас:<ея ул., X* 18, кварт. 1. 2334 4—1 Гірода:»т<уі ппкииесаа ротюнда на лисьемъ мѣх^,’, съ собольимъ воротн., на больш. ростъ. Ниіюдаевск. у л., 10, іш. 2. 4548 3-1 Случайно продается новый, еще не нош. каракулевый сакъ г а 525 руб. Яро­ славская, 25, кв. 4. 2456 2—1 I £ В Е Т ТЕР Ы-Ф S Ф ІЙ К й раоиродаютоя дешево на фабрикѣ. ІІодоль- скій Hop., No 7, «О Д»іОрѢ. S425 4 -8 ѵ П родаются новые дамскіе ботинки, вы- II сокіе, шевровые, 35. Истринская ущ, Ы 59, парадное у воротъ. 4196 ПРОДАЕТСЯ жеребецъ 2-хъ лѣтъ и S 1 1 мѣо. отъ роду, породы Суфольюь, гпѣ- дой масти, юдный для разъѣзда и перо- і’Озтск тяжести. Спросить у квартирмей­ стера 1-то ван. салерп. бчѵг. (Конецъ Сум- ской ул.). ______ . 4555 Пошадь 4 л., хозяйотэ., цѣл., прод., ц. 500 р. Воепігая ул., ЛЬ 38. 4593 Приблуд. собака пор. тончакъ. Костро­ мичъ. Іѵазармовская ул., ЛЬ ЗХ 4562 П п п п а о т Р а медъ пчелиный, нѣсколько м р о д а е т и н пуд Основа, Балашов- сісая. ЛЬ 11, Тарановъ. ___ 4170 2—1 И 5 Р Ш Ь И КШОФ-.ДЬ предлагаетъ Бюро Харьхопокаго Общества Сельскаго Хозяйства, Московская, 10. К. 5-4 ЛДТ.Д’Ь въ стружкахъ прода<»тспи Ііико- ласЕСкая ул., 18, ісв. 22 , являться ікь по- педѣлькикъ. _________ 4133 2-1 Гйгфюмерньш мыяа рапныхъ фирмъ, большое количество, слу­ чайно распродаются дешево. Универси­ тетская ул., ЛЬ 41, во дворѣ, нь магазинѣ Блиіпсхша. Тамъ же продаются простыя мыла. 3594 8 —1 Уяьтпакаринъ 8^ 0 ая„Ѵ ^ о“ви^ оъ сортъ, со склада прелл. техпичеопая к-ра. ти.-техн. П . ». Г уп ви ч ъ . Москва, Милютинскій 8, тел. 1-27-48. Б. 5 Пришлите вашу фотографическую карточку и черезъ недѣлю вы ».о- в 0 ) лучите хуаоясеотвегяый tsft портретъ,иярисоиаиный иг ЙВЧЧ тушью въ аршинъ вели- й| wfuB чиною за 5 р. Наложев- В| И В І нымъ платежомъ. Адр.: В| М 19 Харьковъ, 1-е почтовое «У я В.Зл отдѣленіе, ящикъ -^3 19. Ц \ j Л. Малохозскій. 2447 5-4 В ъ с у б о т у , 17 д е к а б р я , ііъ г о р о д – с”°баряѢгл’ а у к ц іо н ъ ас$а0: ч ѳ н н ы х ъ з ^ К ‘О д ь в ъ . Отъ 9Ѵі часовъ утра до 3 часовъ дня. ________________ 2471 D b ЗАВОДЪ харьковскаго акціонернаго D Об-са ..Новая Баварія** продаются ростюі солодовые п бутылки портерные, 16 и 32 па ведро, иі особо 36 на ведро. 304 П в и и и м о ш УБОРІѵУ елочными лам- іірИНпГгіаги почкаіш> провожу электр. освѣщ., звонки и ремонтъ. Скрипнядкая ул., ЛЬ 7, епр. въ лавочкѣ. 4079 3—1 Ж ел ѣ зо, рельсы , трубы , п р ов ол ок у и пр. поставл ю * рэдпріятіямь. работакнцняъ на сбэроиу. въ самые короткіе срсни. Запросы направлять по адресу; Юззвка, Екитерив. губ., почт. ящ. 96, лат. А. К. 5-3 І Ш К Ж S l v S X. Б. Лаосъ. ^ ж _________________________________________________________________________________2483 4—8 0 ШВЕРАТОРСІВЙЪ І ш м и н і Ш і І объявляется, что сессіи испытательныхъ коммиссій: юридической, историко- филологической и физико-математической ОТКРЫВАЮТСЯ СЪ І-ГО ФЕВ­ РАЛЯ 1917 года Прошенія о допущеніи къ испытаніямъ въ указанныхъ коммиссіяхъ въ I циклѣ (съ 1-го февраля по 24-е марта) слѣдуетъ направлять по почтѣ, на имя предсѣдателя коммиссіи (университетъ), лично же подаваемыя прошенія будутъ іприниматься въ канцеляріяхъ факультетовъ съ 10-го января по 30-е января ! 1917 года, ежедневно, кромѣ праздниковъ. Къ собственноручно написанному прошенію прилагаются слѣдующіе [документы: I) Подлинныя -выпускныя и зачетныя свидѣтельства. 2) Двѣ фотографическія карточки. 3) Квитанція харьковскаго губернскаго казначейства о взносѣ 20 рублей ва экзамены и 4) Сочиненіе по одному изъ предметовъ, входящихъ въ составъ универси­ тетскаго курса, обязательное лишь для диплома. 1 степени. Лица женскаго пола и экстерны, кромѣ того, прилагаютъ документы о :реднемъ образованіи, метрическія свидѣтельства, удостовѣренія о званіи, а замужнія—и брачное свидѣтельство и экстерны—разрѣшеніе Министерства Народ­ наго Просвѣщенія. , Отъ лицъ, находящихся на военной службѣ, требуется, кромѣ указанныхъ ‘документовъ, разрѣшеніе военнаго начальства. дѣйствія циркуляра г. Мини тра Народнаго Просвѣщенія отъ 19-го ноября 1915 года No 903 сохраняютъ свою силу и въ 1917 году. Предсѣдатели коммиссій: юридической В. Летитсній, историко-фило югической Н. Сумцовъ, К. физико-математической Л. Струве. У Г Ш Л Н О а Ш Ч Е і г І Н Ы Й м . 3 . по заготовкѣ скота для армій въ Харьковской губерніи что 20 сего декабри, въ 12 часовъ дня, въ г. Ку- U U D lfD iS M C K D f шпіонѣ, въ помѣщеніи боенъ И. И. Слаотеаова, и 22 де нбря, въ 12 часовъ дня, въ г. Бѣлопольѣ, въ помѣщеніи ооеаъ іі. В. Фе-шрѳчко, будутъ Т П С Ъ ^ Я 411М І на “род^жу Оутора (сбоя) отъ круинаю рога- проиаводены ■**“ ^ А ж **■ таго енота, убиваемаго для нуждъ армій. 4549 2—1 Уполномоченный Я. ФЙХТЕРЪ. По вдав ппащевіі йи р а с п р о д а ю т с » весь товаръ п обстагъ Торговля шьеиы. машин., грам-офопами ц ыедосипсд. S. Б абея н а- Торгоп. пор. Лі 2 . 4>)4 5 8 – П П П л А ілтг а ияхоноб і льни я пьггпі, раз. ІірОДаЮ ТСЯ 820ХІ?0. Сумская у;іи- ца, ЛЬ JB0, гаражъ Сп. сиро с съ. тслефоігь IQ t -УЯ,_____________ 4125 О й ‘ /Ѵѣ ГТ( Аг-*-. иистрѵм. Уддѳго- *■ -* 4» W льм ь, і. 15и/„, кру­ ги и квалр. lltn Ѵ/а”, со скла а техм к-ры инжѳн.-техн. fci. И. Гѵраюча. люенва, Л1 н.іютшюі.ій й. Те . 1–‘7-4ь. іі. і Мѣдная и чугунная арматура, j газовыя части, мелкихъ раамѣр., дЬ б, кв. 4. 3715 ^ольпгоЙ сундукъ, старая мсбелз., про­ даются. Вознесенская площ., Ла 36. ___ _ 3699 ШИПЫ ОСТРЫЕ No 8, предлагаетъ И. Еаентовъ. Е^іатеринослав- ская, ЛЬ G4. 4183 2—1 Войлочные кг7гл 7;?’: Фе л ьдгу ігь , ІСопторскля УД-, ЛЬ 48. 4206 ~ П P Q C 9- ¾ ¾ ?Ю Ё~ и крпоиоі! Тй 5УЕТСЯ, !іг’ 0 .тл ож. оъ об- Ірявцомн ядрес.: . тр т о я д ъ , магазинъ j »Диіпаг>Іугсъ.” ВпачнмІрсѣ-ій пр, 13. Ч. 2-2 СО С К7ІАШ * Г В О З Д И СТРРИТЕЛЬНЬ Е, нрючнн безъ головки, 2-хъ конц., кенно- і подковные No 7 и &, ТИС И, ІІ.-ШИПЫ j ^8® ШАРЛЬ В И Н Д Н Ъ- j Петроградъ, Б.-К’опюшеппяя Іі. Д.З- КРОВАТИ і МАТРАЦЫ ______ __ ______________________________ 057 7—5 итвѣісѵвешшй за объявленія А. і . -юо^ыжный. Типографіи і-ва а . А. іозегроьича—«Южный Исай». Сумская, N2 13. «Южный Край» печатается на ротаціонныхъ к аб и н ах ъ парихіен. Ooj,