Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
13739
Дата випуску:
04.12.1916
Дата завантаження:
29.05.2020
Сторінок:
12
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

п м ш г т а м і ш я г г і у – z r * й ів Ф в п Ш Е в й Е в н т в р н я г ю іе ш ін M l Т щ |||> э д іш ія ксвторы & 28-J5. Отдѣленіе редакція я конторы •Южнаго Края” бъ Петроградъ ггя Россійскомъ Акціонерномъ Обществъ сбъгм вяіі (Порская. 11). Пріемъ оодписки, оСгавдиШі ы рсзничкая продажа номеровъ •Южнаго Края*, ЮЖНЫЙ КРАЙ Основатель А. А. іо зѳ ф о в и ч ъ . Д озволен о военной цензурой? ;; цѣна . No въ Х арьковъ . , , е въ контооѣ, у рааНОСЧЯКО** • Д gflj и на вокзалѣ Въ другихъ городахъ и на станціяхъ жѳлѣзн. дорогъ . . О * коя Редакція для личныхъ объясненій—отъ Ій до 2 ч. дяд Рукописи, не одобренныя редакціей къ печати, не зоз вращаются. и гтскъ щ 1 2 стр / кмгь . Вос ргсеиье, 4 (17) декабря 1918 года. ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ. II 13739. ,Слѣдующій выпускъ .Южнаго Края” выйдзтъ сегодня въ четвертомъ часу дня. подписка ЦІЩЦІІП liniin” іа утренній І К 1 Н Ш выпускъ газеты мш ііаівш и ваі ніаа на 1 мѣсяцъ, съ 1 -го декабря 1916 г. по 1 -е января 1917 г., съ доставкой и пересылкой 1 ру§. 50 КОП. Для учителей и учительницъ городскихъ и сельскихъ школъ, сельскаго ду­ ховенства и воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній подписная цѣна въ доставкой и пересылкой Л. руб. £25 коп. въ мѣсяцъ, при условіи непо­ средственнаго обращенія въ контору газеты, l i t НА номера утренняго Еыпусна „Южнаго Края* въ Харьковѣ—5 коп., въ другихъ городахъ- 6 коп. Ѣіна номера вечерняго выпуска въ Харьковѣ—3 коп. Убитые горемъ жена, дѣти, братъ и сестра извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о смерти горячо любимаго мужа, отца и брата M il ИНН Mill. ■* послѣдовавшей 3-го декабря, въ 9 час. утра. Панихида на до­ му 4-го декабря, въ 11 час утра. Выносъ тѣла въ Святодухов- скую церковь въ З 1/2 часа дня. Погребеніе 5-го декабря, послѣ і поздней литургіи, начало которой въ 9 час. утра. СЛУЖАЩІЕ съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ о смерти дорогого и горячо любимаго хозяина Митрофана Ивановича БАРАБАША. – О Т Е Ц Ъ , M A t b g Б Р А Т Ь Я N С Е С Т Р Ы о ъ г л у б о к и м ъ п р и с к о р б іе м ъ н а в ѣ ш а ю т ъ о б е в и р ѳ м е в в о б к о н ч и н ѣ н е ѳ а б в е п н а г о д о р о г о г о с ы н а , б р а т а , г о р я ч о л ю б и м а го д р у г а Р О Т М И С Т Р А U s r i l I f f l i H S ! 1119 . I п о с л ѣ д о в а в ш е й в ъ М и л о в ѣ 27 н о я б р я . В ы е о о ъ т ѣ л а с ъ в о к з а л а в ъ в о с к р ѳ с е в ь ѳ , 4 д е к а б р я , | J в ъ I ч а с ъ д н я , в ъ ц е р к о в ь г о р о д с к о г о к л а д б и щ а д л я о т п і в а л ія п п о г р е б е н ія 556 ; Ж ЕН А , ДЪТИ, СЕСТРЫ и БРАТЬЯ оъ глубокой скорбью извѣщаютъ родныхъ и знаноныхь о скоропостижной сыерти І И І ® М н ш і З і П Ч Ш Н Ш , J послѣдовавшей 26-го ноября въ гор. Вологдѣ. Выносъ съ вокзала Южн. жел. дор. в ъ | воскрес н.е, 4-го декабря въ 1 ч пня, для погребенія на город. Усѣкнов. кладбищѣ. 545 Ж ЕН А, ДОЧЬ, ЗЯТЬ и ВНУКИ извѣщаютъ о смерти горячо любимаго мужа, отца и дѣдушки И А Ш ^ И Д Ш О Н послѣдовавшей тѣл^ изъ старообряд­ ской церкви (Ярославская ул.. 28) послѣ литургіи, 4-го декабря с /г , на городское кладбище. с т е о д ш ш а м ш ш н т А Л Е К С Ъ Е Н К О послѣ непродолжительной тяжкой болѣзни скончалась 2-го декабря въ Харьковѣ, о чемъ { съ глубокимъ гэоемъ извѣщаютъ СЫНЪ. ДОЧЬ И ЗЯТЬ. 527 УѴППШСРТйШІАЗ RUPTARHA ‘с^дЧ 6 ніігйъш^о£!!е,най Е. а . свистунівои , А ? I! If f i l l If I ПГнІІвЯіІ П ‘ І І І І I НіІЗІН И ЗЯ Щ П. р у к о д ѣ я ., п л а т ь е м ъ и б і.л і.я , у с т р . в ъ п о и ѣ щ . ш ко л ы Б.-Мооыалевснаа, 29 В ы- f » r V I І І І ш Ч / I ь д І а З І І І І М В \ J В і ■ * * * * ■ ■ с т а в к а бу е т ь о т к р ы т а д л я п о с ѣ щ е н і.і о ъ 11 no J9 д е к а б р я , е ж ѳ д н . о т ъ 10 до 4 ч. 10023 Театръ Коммерческ. Клуба 661 4Ш ВІЬ Щ Ш Ш WUM Щ Ю і Ш Щ ММ Ш к ^^1 Ш В-ь с у б б о т у , 1 7 -го д о н а б р я 1917 г , К И к ! Щ и г а / –1 ( ѵттйі | д ] І З Ш щ ;»ни mm С. ѵ ш т т Ш Ш . .Исполнительница Н , ГІ. К о ш и цъ, У рояля А ВТОР Ъ . Т Г ^ п ы Г ™ О о т ан ш . б и л е т ы в ъ м а л о м ъ к э л н ч . буд. п р о д . 4 л е к а б . о т ъ 10 до 2 ч. и о т ъ 5 д о 10 ч. в. З а п и с и по т е т е р о н у яѳ аринмиаются. О о т ад ьн . д н и о т ъ 10 до ч ч. и 5-8 ч. Тч скаго^Клуба ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ ПОЛОНСКАГО ПРЕКРАЩАЕТСЯ до втозичнзго УВЪДО.йЛЕЙШ. 1 А . И І’ОН‘нб.і тпъ РІСШ-ШШ 111 А д р е с н а я к н и г а Р . Я . Л е н с к а г о в е л и к о 6р * т а й с к и х ъ ф а б р и к а н т о в ъ и е к о п о і т е р о в ъ д л я т о р то н л и о ь Р о о с іѳ й , и з д а н а Акц. Общ Русско- ритаибкф Торговли, ни р у с с к о м ъ « в и к ѣ . А д р е с а ф и р м ъ tta a o с и ф и п и р о в а н ы ію л ь ’. 2Ь0 т о р г о в ы м и в а г л а п ія м в . Б ъ п р о д а ж ѣ у Т – в а И . Д . С ы т и н а , М о с к в а И в ъ о т д ѣ л е н ія х ъ . Ц ѣ н а Р у б . 4,50. А н ц . и щ , Р у с с и о » Б р і 7 а і с и о А Т о р г о е я г и с п о л н я е т ъ в с я к а г о р о д а ком ы ио«-іоіш ы я п о р у ч е н ія но и о к у а к ѣ а н г л ій с к и х ъ т о в а р о в ъ и п о п р о д аж ѣ р у с с к и х ъ т о в а р о в ъ . Ь о р р в е п о н я е ш п ія н а р у с с к о м ъ я а . Russo-British Trade Exchange, Ltd. 16. REGENT STREET, LONDON. ______________________________ р . б . т . io—ie Тпе5угтся п о м -щ е ч іг „ г » . г . ‘ т а . д Е Г а р ш и н ъ П р е л о ж н о , я уол<*він с о о б щ и т ъ пиоьм віѣ но: П а с с а ж ъ , п о ч т о в ы й я щ и к ъ 195. 530 3—1 П равленіе о -в а пос бія б ѣ ін ы м ъ евреям ъ г- Х арькова съ глубокой скорбью извѣщаетъ гг. членовъ О-ва о кончинѣ члена О-ва Іа І щ т Км . Заупокойное богослуженіе по усопшемъ состоится сеговня въ 2 часа дня въ помѣще- і Ніи 0*-ва (Куликовская. 12k. 521 ъ в о о н р в о о и ь е , 4 -г о Д е н в е р а , в ъ п о л у г о д о в о й д е н ь о л і е р т и Валичнм Й ф анасьѳоа, у ч е н и к а 5 кл . х а р ь к . к о п . у ч и л ., б у л е т ъ о т с -у ж е н а п а н и х и д а п а м оги іѣ у с о п ш а г о в ъ 12 ч. д н я , п а г о р о д с к о м ъ ’к л а д б и щ ѣ 13 и АШ1ЕЯ, о ч е м ъ н а в ѣ ш а ю т ъ МАТЬ м БРАГЪ п о к о й н ш о . 500 ТЕА ТР Ъ К О М М Е Р Ч Е С К А Г О КЛУБА. С е г о д н я , в ъ в о с к р е с е н ь е ,4 д е к а б р я , в т о р о й в е ч е р ъ п р е м ь е р о в ъ М о с к о в с к а г о И м п е р а т о р с к а г о б а л е т а А. БАЛАШ ОВОЙ и Ш . Ш ОРДШ 4НА, 6. Ііояетіоя |, н С е ш о н т ;™ : а. Олюмі’г.гй’ 1- Гатель. Н А Ч А /іО в ъ В** ч а о о в ъ и е ч в р в . і Б и л еты всѣ» проданы . О т к р ы т а п р о д а ж а п р и с т в в н ь н ъ с т ^ ь т в ъ в ъ м а с с ѣ т е а т р а о т ѵ 6 ч а с . в е ч е р а . в ъ д о ж и б е н у а р а ио 5 р . 50 к. к б е л ь э т а ж а по 4 р . 50 к. (К у п о н ъ п и ш е т с я щ е д ъ я в и т е л ю би е т а ло ки) И ы и р е с с а р іо Л . Д . Л е о н и д о в ъ . ___________ 509 _________ У п о л н о м о ч е н н ы й П. І І я б о р г я а іЪ . ДРАМ АТИЧЕСКІЙ ТЕА ТРЪ (ГОРОДСКОЙ) Н. Н. Синельникова* І’о с к р е о е н ь е , 4-го ■ ь е ч е р . в ъ н о л ь Pfl Л I Д j j 8 А П о и ., 5-го» ““ .г Бѣшеныя деньги, s£ » s? ПСИША. « е д і , 7 -го,— Ст»«а«ь .оды Іінта^ 8 -го дек., беяеф.ек И. Н. Наб.юцков—Король Раімопд. 647 Т еатръ А. П. СУХОДОЛЬСКАГО. I? T W » V r pS. 4-го д е к а б р я , ‘2 с п е к т а к л я РЛ Q fД |Т ІІ Л атамзнъ разбэйиикозь, и с т о р п ь е о » в ъ 4 д. о ъ п ѣ н ., х о р . и т н а. д н е т ъ п о ѵ м ен ьш . а ѣ н . I Н г »\ ; Ш н > 2) Бувалыдииа, мод. в ъ 1 д. о ъ и ѣ н . Н ч. въ 1¼ ч. д. ВЕЧЕРОМЪ по ойіі-кн. Г у г HTL 3^1 и О Г Т к в ъ 5 А‘ с ъ М^ И’- л о Р* И таы п. 2) И алорусскі. пѣсни. У ч асти в с я т р у и п н , п ѣ н а м ъ t f l t p I D 3U 1 С І 1 D х о р ъ , т а н ц . ііа ч . в ъ 8 ч. в. В ъ п о н е д ., 5-го, н ъ 4-й р а а ь Воскресенье, гп и в ѳ р г. но п о во й и р о г р .) Но в т о р о ., 6-го, д н е м ъ по у м ц ѣ н . Невольннкь. Ь ѳ ч . ио о б . ц. ий,ие ходыГр^цю , т^й на вочорныци. 7-го Вій. Н а в о ѣ о б ъ я в л е ы . сы ект. би д. п р о д а ю т с я . О тв. р а о и о р я д . Л- Л. Суходольскій. 547 М Ы Й КНІІЕИДТІГРДФЪ /V onT T r ТТпчпп Пбгп \ 4 , 8 *•*-, ■* Ду«в*. »»лѣ Го». Управы, состоятоя в-ь t, і, б а 8 я. о»ч. иям Ь* V АЗрЬп- ИбдЗР- ииЩ-)* – в-гіГ,Ѵ Й Ѵ і.в.в* *По Европейской Россіи'” Ііод{ об пост и въ нфц шахъ. Билеіы ирода ютон въ Управѣ у смотрителя. _______ ______________________________ 567 Ч й Ж » Б О М И Е Р Ь . S S V С Е ГО Д Н Я Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я рѣдкая аартана русовак худанестаеыной оеріа КРОВЬ ЦЫ ГАІІКІ 1 С К А З А Л А С Ь , ] ш Г х Г ,^ П0в\раг ^ в^ ^ л я х ^ 0Лгьг: Т ерекъ , Ге^де-Гямъ и Боіисоглѣбскій- / ^ ы м т ж т т а г ѣ т і » О ) O ’ А Картины кллюотрир. сиафомическій ориестръ, а въ *■ ^ 2*1 * – • А ѵУ ХГх СЛ 3 -1» • фойе театра играетъ концертный квартетъ. АНОНСЪ! на дняхъ постановка ТОТЪ, КТО ЩИПАЕТЪ ПОЩЕЧИНЫ, инсценир. Леонида АНДРЕЕВА. К. Т Е А Т Р Ъ ІМ й йЛ§[ і 1 jr| іегодня дгмон-1 =-■- У ^ й ¥ I У Л ШайшШ&и стриаѵется І І З І І 1 І І У 1 п м і 1 (Пѣскь о пюЗви и страданіи). Х удож еотвевн ая д р ам а в ъ 6-ти актахъ, по опен. А. ВАЛЕВСКОЙ, фабрики АкД. О-ва А. Хакапзк- коаъ и К°. Постановка режио. Евгенія Бауэръ, в ъ глава- рол. участв. В. А. П олэн екій і Н. Д. Р ы н д н н о . К ар ти н а п ользуется вою ту исклю ч. у сп ѣ го м ъ . і^ыданіщ аяся постяп^пкя. П одробности в ъ про- 1 граммахъ. Н ачало с е а н с о в ъ ; в ъ 1 2 , 1 ‘гр 2 */lf 4 , 5 V*» б1/*» 7 , ^1/*, ЗѴ 4 и 1 C 1 4 чао. вечера. Д о в у ск аетел в х о д ъ и въ о тд ѣ л ен ія х »• при налы п и сио іо н іы х ъ м ѣстъ. -‘• 5 L БУХГАЛТЕРЪ ТОРБЯЛ, 3- Ф. Б ’р а р ц е в я ч ъ . г -ж а Гллика Ш мольтіъ э г С ф п ш о з ъ и т к ,л Т \ Ц Т Ж> Т~\ Т Q ТГ 7 » Z e sp 61 K 6 tk a D ra tn a ty o /n e g o * . W SobotQ d n . 3 -g o i w N ie- J J \ J J J J J r f j X / О Л . J d z ie ie 4 -g o G r u d n ia 1916 r . Л Е Ш И HL8DEJ POISRI” S£ l . L E N C Y ^ (A X t. \ R^ 2 . D y k t a t o r §ki go (P ro lo g ) 3 . W e s e l e s k ie g o ( F r a g m e n t у ). P o r ^ t r k о g o d z 8 l/i w iecz. C e n y rn ie jse n a p rz e d ‘tta w ie n ie S G ru d n ia (S o b o ta p o d w y z a z o n e , n a p r z e d s ta w . 4 G r u d n ia (N ie ‘iela> z w y c z a jn e . B ilf ty n a o b y d v ra prz**claca v ie n ia ia!>uw a6 m jz n a : w d u ie p o w * z e d n ie w k s iq g a m ii P o la k ie j o d 9 —1 i 8—7, * d n ie s^ riq te o z n e w D o rau P o ls k im o d 11—1 p o p ., a w d z ie u p r z e d e ta – w ie n ia w О о ш а P o ls k im o d ll- e j ra n o . K 3—3 30BW . 5-го нвкпбря, Ж і ’п л п іп U l / W f l E I P W Й Г О состовтся п е р в а я л е к ц ія і Л г и 641 П Н Т а о а т . t l n R T R H n Ш « ніііішгягі в ж г ж а ш ***. КСЩ: . У т ѣ ш е н ь и т к о л ю д и ш к а м ъ * ІТйЛШ ІОГТВП М ГПП Ип TftY С в ,°Дн>* оилеты а р о ін ю т н въ Обшестм. библіотекъ отъ и ти до 3-хъ \ |B U p j IU D U Л* І І ф і І Ш І и / чао. дня. Сегодня цоодьдыіД день обм ѣна отары хь билетовъ на новые, Общгств. блбяіэгета. щ р t f l g l B l f l й | прѵ ~ %!#•толькоодтU 1 n L U I I l l l l Н *■ JSJS’L’KS? КОНЦЕРТЪ П І Й П І І П п П й зн ам ен и таго ар ти ста U ‘ Ь П и Н І І І І І І П к г ^ ________________________ _ ___________ _____________________________________________________________________4 чао, дня: 446 Р Е С Т О Р А Н Ъ ^ ,я ,,Р О С С І Я 1! О Б Ъ Д Ы отъ 1 р. 50 к., Д еж уряы я блюда отъ SO коп. во нсякон врем я. В И Н А лучш ихъ марокъ ио ум ѣренны мъ цѣнам ъ. П ИВО завода «Попан Баварія’1. Вэ время о5Ьдз и jr-анна играетъ салонный «реестръ Э лестричоокое ооаѣ ідепіе отъ ооботвснаой станціи. Х одъ въ кпбинеты еъ .Іоаансіс&го аер . 7*** ‘ 1—1 ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1917 г. н а еж ем ѣ сячн ы й литературны й, научны й и политическій ж у р н ал ъ „Русскія Записки” при бпиж’йшоиъ участіи: А Г. Гопнфеіьда. Діонео, С. Я. Елпатьевсваго, Вл. Г. Короленко, П. В. Нокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Пвтрищова. А. В. Пѣшехоноаа, Н. С. Русанова а А- Е. Рѣдько. П ОДП ИСН АЯ Ц Ѣ Н А съ аост. и перес.: н і годъ —15 р., поягояа—7 р. SO К-, 4 мѣс.—5 р., 1 мѣс.— | р. 25 К- за границу: на годъ— 18 р., полгода— 9 р. П ОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я : ВЪ П о т о о г р а а ѣ : Контора журнала, эасао ва уп„ 9, въ __________ М о с к в ѣ : нижи. складъ Задруга*, М. Никитская, я. 29. М. ‘ — 2 ПРАВЛЕНІЕ КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА „АВТОПОМОЩЬ” и м ѣ е т ъ ч е с т ь п р о с и т ь г .г . ч л е н о в ъ Т о в а р и щ е т в а п о ж а л о в а т ь 5-го д е к а б р я 1916 г „ в ъ 8 -а с о в ъ в е ч е р а издб:в( ? І Г . г й . і Л г ^ ? й Ж й « < й ч р езв ы ч ай н о е о б щ е е с о б р а к і . П Р Е д ѵ іК Т Ы З А Н Я Т І И а» д о к л а д ъ и р аи д е н -н о п і а н ѣ д ѣ я т е л ь н о с т и по 1-е я н в а р я 1Э17 г о д а . 6) Р а з с м о т р ѣ н іе с м ѣ т ы р а с х о і о в ъ по 1-е н н н а р я 1917 г о д а , в) Р а з о м о т р Ь н іе а у т в е р ж д е н іе и н с т р у к ц ій п р а в л е н ію и р е в и з іо н н о й ко м м исо іи – г) В ы б о р ы н е д о с т а ю щ и х ъ ч л е н о в ъ р е в и в ю и а о й к о м м и с с іи и к а я – д и д а то а ъ к ъ н и м ъ , д ) Т е к у щ ія д ѣ л а . _________ 635 Совѣтъ Стппшинъ Х-’пьчовсчаго Собранія П а г а ч я ч о з ъ iirrrrr в а і ь иа ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІ:, и м ѣ ю щ е е б ы т ь в ъ ц я т чицу, 9-го д е к а б р я с г ., в ъ 7 ч. в е ч ., в ъ п о м ѣ ­ щ е н іи о б р а н ія , Ч е б о т а р с к а я у л .. со б д о м ъ .4 36. Ео и т а к о в о е не с о с т о и т с я з а н е п р и б ы т іе м ъ з а к о н – и а ів ч и с л а ч л е н о в ъ , т о в т о р о е го д и ч н о е с о б р а н іе н а з н а ч а е т с я в ъ і о о р е е е п ь е , 11 д е к я б і я e /г., в ъ 4 ч. і-еч., т а м ъ ж е , к о г о р о е п а о о н о в н в іи § 61 у с г * в а •’о б р а н ія , б у іѳ т ъ с и т ітьс я з а і о н п о -с о с т о н в ш и м о я а р а в с я к о м ъ ч и с л ѣ я в и в ш и х с я д ѣ ііо і в и т е л ь я ы х ъ ч л е н о ь ъ о б р а н ія . П ротравка засѣданія: І. Д о к л а д ъ С о в ѣ т а С т а р ш и н ъ . I. Д о к л а д ъ Р * м и аіи н н о й К о м м и с о іи . 3. Р а з с м о т р ѣ н іе и у т в е р ж д е н іе п р и х о д о -р а с х о д н о й с м ѣ ­ ты н а 1916М7 го д ъ . 6» Д о к л а д ъ ііо а е ч и т ѳ .іь я ь г о С о в ѣ т а лѳч»*6нипы п р и к а з ч и к о в ъ г. Х а р ь к о в а . 6. Д о ­ к л а д ъ К о м и т е т а п о м о щ и с е м ь я м ъ с о р г о в ы х ъ с л у ж а щ и х ъ г. Х а р ь к о в а , п р и з н а н н ы х ъ в а в о й н у . 7. bi- б о р ы с т а р ш и н ъ , « а н ш л а г о в ъ к ъ в и м ь и л е н о в ъ Р е в и з іо н н о й Р о м м и с с іп и кан п а т о в ъ к ъ п и м ъ . 8 Н ы бо р ы 3 ч л е н о в ъ П о и е ч и т е л ь в ^ г о С о в ѣ т а л е ч о б и и ц ы п р и к а з ч и к о в ъ г. Ха* ь к о в а и ч л е н о в ъ Р е в и ­ зіо н н о й К о я м и о с іи . К. О Т Ъ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О Б А Н К А . Съ декабря 1916 г. харьковской конторой банка введены въ дѣйствіе новыя ПРАВИЛА 0 0 ТЕКУЩИМЪ СЧЕТАМЪ, предоставляющія вкладчикамъ рядъ новыхъ льготъ и удобствъ, въ томъ числѣ —по переводу суммъ и по сдачѣ конторѣ на ббЗПЛЗТ- Н06 х р ан ен іе Н у п р а в л е н іе пріобрѣтенныхъ sa счетъ суммъ теку­ щаго счета П р о ц ен тн ы х ъ буШВГЪ нѣкот. государств. займовъ. Подробности въ «Правилахъ», выдаваемыхъ желающимъ безплатно. ______ _____ ___________________________________________________ К. 8—-3 Харьковскій Комитетъ Военно-Техннч. помощи ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ РУССКОМЪ ТЕХНИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ —-Е О Г К Р Ы В А Е Т Ь Н=— В Ш Й СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТАРШИХЪ ДЕСЯТНИКОВЪ И МЛАДШИХЪ ТЕХНИКОВЪ ДЛИ НАДОБНОСТЕЙ ФРОНТА. У П Т ІР Т » 9 M il fl I к а т а l i руб з а у о ъ . Ориппчаюіся хорошо гр.иотпыя (\ Ѵ У І И J і’І П || I *1 09 П • лица 00 отроят. практикуя или техники, іи іѳмъ прошечій оъ 5-го ц . . 11 u 11 1 1 uo Ю-е декабря вь поя вщ«ніи Т е х н и ч е с к а го О б щ еств а , і-умская, 18. оть 7 до 8 вечера. Н ачало з а н я т ій СЪ Ѣ2-ГО д е к а б р я . 10108 Ч—1 вшаw месь в с ѣ х ъ ти п о в ъ а ра& м ѣоовъ п о ставл я етъ у ч р е ж д е н ія м ъ и за в о д а м ъ , р або таю щ и м ъ п а о борояу, ЕКАТЁРИНОСЛАиСпІй ВТУ-ТОЧНЫй 8.4 КО Ъ 3. ЗОЛЬБЕРГЪ. Е К Д Т Е Р Н и О С і .А В Ъ , 3 – й Ь . а і ; д р и м о в с к і й с о у ш ъ , t t i х £ . Т е л е ф о н ъ 2 2 – 3 3 . 9 7 « А-? Х А Р Ь К О В С К А Я Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А , въ виду наступленія времени выборки торговыхъ документовъ, проситъ г г. торговцевъ г. Харькова приступить къ выборкѣ теперь же, дабы достиг­ нуть и устранить тѣ неудобства, которыя создаются при массовой выбор кѣ торговыхъ документовъ въ концѣ декабря какъ для торговцевъ, такъ и для служащихъ городской управы. К. 2-2 Л Е Ч Е Б Н И Ц А ПО СИФИЛИСУ, КОЖИ, и МОЧЕПО’І. БОЛЬЗН. Д -PO S Г Е Ф Т Е Р А Н ЕВД ОКИМ ОВА. Р в н т г ѳ н о – с в ^ т г о * э я а « т о о л а ч е б к ы и к а б Троицкій лер.. 2 .Пріемъ 2-4 ч, коечн- весь деи». ______ _________ __________________ 9 61 30 30 Д пт й п а й ц ѣ (изъ Рига)- Экзема. Аишаи, и D ііЛьППи сифилисъ, аенеркчеок. 6о і. 9-1 ч . 5*8. в. Петровскій пер., 19, тел. 36-32. ___________ ‘ _______ ‘ ______ 875В 10-5 Д-ріС.ІЙЛЬЕВЙЧ1ъКГ.Ѵ.Г.Г 6 с і . Г іоа . безсиліе- Пр. 9-12 у. ■ 5-8 в. П яаТ – ВСБСКІЙ О е р ..А 7 (уг. РыоаоД). Тел. 31*74. ______________________________________U74S » – 5 Д-ръ 0. М. Иаценельсонъ йсір коші! ЛВЗНИи ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ. Пр. отъ 9— 2 дня и 5-8 веч. Торговая пл.,г<остюоинсіай пер. No 5, р»- вомъ съ товариш. Адольфа Мсчха. телеф. 392. _____________________________________ 9SB9 ю . ю «ЙИГны В . М. Б ЕР ГЕР . «0ЧЕП0Л0ВЫЙ. ВЕНЕРИЧЕСКІЯ. СИФИЛИС и КШНЬ.Я БОЛѢЗНИ. ПрІеи вт 3-12 чао. у ъ а 5-8 «гс. веч. Д л я оам—отоѣлъная пріемная, Г і ] іькііьс>авулица, И 7. Телефоя Л 1 4 —33. ____________ ____________________ЭбіЗЮ—в Дгкторъ РАБИНОВИЧЪ. П о л о в о е б е з с и л і е , послѣдствія о н а н и з м а . СИФИЛИСЪ. МОЧЕПОЛОВ.. ВЕНЕРИЧЕСК. Отъ 9-1 и 4-Ь ч. Монастырей, пер., У6 8, прот. Астрах. гос. ________ __________ 5в< з -л д-рѴпЕТ РО В ь у гг МОЧЕПОЛОВ. БОЛ. Пріемъ отъ 6-8 ч. в. Отдѣльная пріемная для дамъ. Пушкинская, 20. тел. 41-65. 9738 ю -1 Д-ръ РУЗИ НЪ. С и ф и л и с ъ , в э н ѳ р и ч И КОЖИ, б о л , систе- мат. леченіе полое, безсилія. Пріемъ: 8-12 час дня и fc— 8 час. вечера. Дамы 4—5 часовъ дня. ___ ____________ 9756 20—А Докторъ Д. ШТсРЕНШЬ. Сифилисъ, кожныя, венерическія я мочепол 6. Пр. 3-10 у ,,5 –в- Екатерннославск. ул., 10. Тел. 21-59. ____________________________________ >715 10 — 4 Д-ръ Еозкоровайный. ш ТК Ж ‘ И МОЧЕГіОЛ. б. Пр. 8— 10 у., 5 —8 в. Отдѣльная пріем. для дамъ. Еяатернносд.. 51, тел. No 44—50. ___________ 9736 зо—4 Ж Е Н С К А Я И Р О Д И Л Ь Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А ТКЕНЩИНЫ Л П ІІ ГС ilirflT – Сумская ул., No 6. ВРАЧА ѵ« Д* І І #1 С ІіЦ І 9< кв. 22, тел. 3 —83. Акушзротво, жевокія, иочегіод- у женщинъ. 10019 »—3 д о к т о р г ъ = з : – .~ б. ПРО Ф ЕССО РЪ Л. Л. БА РТЕН ЕВЪ , К о ж и . б . с и ф и л и с ъ , в н у т р е н н і я , в е н ѳ – р и ч ., а о ч ѳ п о л о а . 94« — \л ут, и э ‘* — 7 веч. Воокр. 1ц— ‘2 ут. Троицкій перч Ni 9. 506 2 —2 Д-ръ ЦЫПЕРОВИЧЪ т Г е Т з Л 7 3 ‘ I одов. безсиліе, полое, яоарвот^ онанизмъ. Си- фвлиоъ, вонер. Отъ 9-12 ч. и 5-8 ч. в. Бол. кожа, ю лосъ.отъ 12-1 ч.д. Пріемная для дамъ отдѣльно. мо 10—2 Докторъ В, Е, Коцаренко. Сифилисъ, кожныя, мочепелов. 6. Пріемъ 10— 12 ч. у. в 6—8 ч. в. Дамъ 4 —5 ч. веч. Сумская, 6. _____ 531 3—1 Д-ръ А П Е К С А К Д РОВЪ.’ Смфил., ивв., по іов. р.«зст-ва. Во*, кожи н и«>лооъ ■ Оть 6-7 в. Дамъ 4-5 дня. Нѳтѳчѳиекая 16, пѳл. 38-00 1 _ ___ __________________________________ 8974 16 -13 д-ръ Л-1. СЙОЛЁЙСЯІД. С КІЯ бОЛ Пр. 5 —7 ч. в., кромѣ пон. и сред. Ветеринарная ул^ No 18, тел. 4 -33. 8259 24-3 Mec;.Z in . И. Гавриловъ. Виутренніебодѣавв. Пр. 8— 10 у .,5 — 7 ч. в. Е ка­ теринославская у., .\ё 46. Тея. 25-13. 9336 25-11 Д-ръ О. В Зильберш тейнъ. В н у т р е н н ія б о л ѣ з н и . Lip. отъ 5—7 п. вчп. Ми роноовцкая, 14. Тел. 84—11. 10001 8—8 Докторъ |. н. РОГОЗСИЙ 1Ж к Т іірівмъ 4-7 ч. тел. 29—9S. Екатврняоо аыокян, ЗГ __________________________________ 7876 10 —& Докторъ В. Д. ГОЛОВАНОВЪ. ВНУТРЕННІЯ БОЛѢЗНИ. Пріемъ отъ 4 до 7 ч. в. Михайловская ул., Hs 34, ходъ съ Царицын. уп. ______________________________________ 9713 5—3 д-ръ С. с. ПЕНЬКОВСКІЙ. ” iJ r внутреннимъ и дЬтскиыъ болѣзнямъ ежедн., съ 9-11 ут„ 6-8 ч. в. Уг. Московск. ул. и Слесарнаго пер., д. Уткиной. Тел. No 29-37. 546 2 —1 Д-ръПисанскій, 6 ^ ос Г а ОР уха N ГОЛОСА. Отъ 10-12 ч. 3-5. Сумская, 21, т. 20-81. 562 10—1 йгД-рьЯ- Г- Заіовиіл^т^; отъ 4 – 6. Телефонъ No 1044. 9 14 10—9 Д-ръ ПЙТЛИСЪ.0Ж . Л еч- и с к р и в л – т у л о в и щ а н к о н е ч н о с т е й . Пр. еж. отъ 4-6. Ьнколаев. пл., 13. Тел. 46*22. _______________ 9770 &- 4 Д-ръ Л И КСТАН О ЗЬ АКУШЕРСТВО и ЖЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ. Прівиъ оть 8-10 ут­ ра в оть 1—7 ооч. Е н а т ѳ р и н о о л а в о н о я , No 3 1 , та – е ф о п – ъ 3 3 —81. ___________________ 9737 3 -3 жвѳр“аТъиаР. Л. ЛИВШИНА. А к у ш е р с т в о , ж е н с к і л б о л ѣ з н и . рі**мъ 5 -7 чмо. веч. Слесарный пер., 14. тел. 41–74. 9740 5 -8 SSt СЫЧЕВД-ЙЕДРОВСКЙЯ. Акушерство я женскія болѣзни. Пріемъ 5 —7 ч. Старо-Московская. 38. Тел. 27 — 71. 9409 10 — 10 Женская леиобпіца съ родильнымъ отдаленіемъ д-ра Ш ЕСТОЙ АЛА. Пріемъ отъ 12—2 н отъ 6— 7, въ яеч. во всякое время. Рымарская, 34. Телеф. 1549. о36 ЖЕНСКАЯ ЛЕЧВВНИЦА сг роднльп. отд. д-ра А P I Е . ПУШКИНСК.. 7 . соб. іи Пр. 12-1 я 5-7. Тел. 1453. _______________________________ 5735 7—5 Д-ръ акушеръ Л. Г. Н1РГШСѴ Ж енская лечебн.р0″”і,“ Екатеринославская, 47. Пр. 12-іѴг и 5-7. Тел 1390 7*эд 4—I !3,|™*Ъ ЗЕМ ЛИНСКМ Я Теченіе, оіоваб., ИСЯУС. ЗУБЫ. Екатеринослав­ ская у іи, No41, тел. 14 13. 7902 | с. М. Гринбергъ ‘ переѣхала: д. об. Россія, Някол. ало 13, кв. 62 | _____ __ ___________________________________609 З ій і врачъ ф . а . Ф И К С Ъ . А л итріеесиал, 29, ея. 2- Пріемъ отъ 3 до 12 ч. 5 5—1 3»6; Ч^ Д . М. ЗИ П ЬБЕРБЕРГЪ ( и з * С я а о я н о к а ) . ІІриним вп, о тъ 4 -7 ввіври. ВКТЕРИВАРНАЯ yju, А, кд. 8. ________ &1Ь> 3-1 Зуба ц п Д .ПАТАПСГНЪ- зубы золот. норзнкн. Пріемъ 9 2 и 4 — 7 час- Тіаелсв-кая площ. д. Россія ко. 75. 507 3 —1 ЗУ5О К^^ИНЕТЪ^ ДЛЕКСВЕВДЙ. /2еч., пломб.. иск. зубы. БЬди. бе*лл. Рымарская, 25, ________________ Т Ж t’S i Б . Ф А Б Р И К А Н Т А . И Ш КИНСЬАЯ ул., Л- 4, прот.г. Метрсполь- ИСНУСС73ІН. ЗЗГКЬД. ________ 5зз Зйоврач. кіійянегъй. эрделз , ПЕРЕВЕДЕНЪ въ д. Страх. О ва Россія. Входъ съ Горяиновскаго пер., 1-ыЯ подъѣздъ 2-ой эт. авлв 5—5 I R H S l P i l ЕРАЧЕБН^^ ЛЕЧЕБНИЦА . 0 і У І п Т І ® – М- 050ВСКЯГО-Прів»-ь “Л fev отъ Sy- 10 ‘• “• плата., it ч+г ^ ^ и ск у с. ту >. і вачио п рк* И и сѵв ■ .Московская, 16. ирот. ГХокъ. То п. 2 0 -3 0 . 96R5 10— 9 УБО-ВРАЧЕБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА G. U. Воробейникъ Клебановой. Петинская ул., No 27, прот. аптеки, тел. 43—09. 529 Ъ В Р Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА 3 ^ 0 “яѴ Г Ш й і I И Р О . ИСКУССТВ ЗУБЫ- Театральная пл„ 4, уг. Пушкинск., тел. 34-7 і. Пр. 9-3 и 5-8. 518 4-1 ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА Д-РА Б . Б . Б Р А Н Д С Б У Р Г А . Хирургич. болѣз. Ортопедхч. леченіе иснривленіі. Пріемъ 10 — 18 и 5 —7 Пушкин. 8, тел. 1400. _____________________________________ 9677 5 – 5 !Л Е Ч Е Б Н И Ц А Д-W И .С . Б р е с л а в а . I Чернышевская ул.. Ха 25, телеф. 2032. Болѣзни: нервныя, внутреннія, обмѣна веществъ и послѣдствія поврежденій. Массажъ (ручной, вибраторный, свѣтовой), врачебная гимнастика, электризація, свѣтолеченіе, водолеченіе. Консуль­ тація г.г. профессоровь и врачей, по желані.о больныхь. Условія доступн w для лицъ мало­ состоятельныхъ. Пріемъ больныхъ: приходящихъ отъ 8— 10 час. утра и оть 4— 7 час. ве ч. живущихъ во всякое время. . 1 3 Ю. М. Шокальская, Е. Ф. Лзмановска?, М ассаж ъ лица € 3 – въ Парижѣ. Массажъ общій по назначенію вра­ чей. Горякновскій пер., No 13, ка. 126, домъ Общества , Россія”, телеф. 20—20. 1 2—2 Дамскія ШЛЯПЫ— А так ж е пиіз ъ з а в о з о в ъ : ;0,ф^ яывъ дешевывъ дѣнввь. .іо с н ів с н з .і, 22. 9?бі ІС пец ізльН іім ъ “оГси«”в« г о т л а п и о а ш і пя о ш евы я вещ і . г , ДПМОКАГ’О НврХНЯГО ДЯТЬН. М ОвКЧЛ ©ВСГСАИ, Лв 40, 1 | К *• Б у ,ѵ« KORA, т Й Ѵ-СХІ Ц “Г.ПТЯ’ Й ом .–к °~і; * Т Р Е Б У Ю Т С Я ТЕХНИКИ и ИНЖЕНЕРЫ „ н а іо л ж п о о т и т е х и и к о в ь оо д о ю ж н о й п строителіг»- в о іі ч а с т и , к а к ъ по ао.іьм ом ѵ найму , т л ігь и н а ш т а т ­ н ы я , в ь р н іо н U Ц о ен н аго ге н в г1 ал ъ -гу б вр п ато р і-тш А о б л а с т е й Т у р ц іи , з іи ч т ы іъ по п р м в у во * ы . Л и ц а , ж е «и ндія зн п н т ь у к а з а н н ы я д о л ж н о с т и , и м ѣ ю т ъ а д р е с о в а т ь с в о и п р е д ю н сеп ія в ъ г .Т и р д и с ъ , у л и ц а П а о к е н и ч я , іо м ъ М л .ю іа , .\j I I . И н ж е н е р у п о л к о о – н и к у .Іж у я к о н г к о м у , сь п р и л о н с е н іе я ъ а о к у м е н т о в і» о п р е ж н е й ол ж б ѣ , «ол у чен іи о а е и іа .іь я а г о о б р н в о – в а н ія и л и ч н ы х ъ у с л о в ій . _________ К 3—1 Получены Ш ? Ш | С и ст. , ПОПОВА® ттвер. глав, палат. мѣръ ! “ и!к 0 ВАкпв я ” 0Т’ Складъ книгъ н пособій^ ——– 3 С у я г с і« а я , ІІ 2 3 6 « О —— ПАПИРОСЫ А Е А Н Т И . 10 ш т . 13 ш т . 13 КИТ. 3 0 м . 4 0 н . 5 0 м . А кц. О бщ . „ I . Л . Ш враш евскій ‘. мб ТРЕБУЕТСЯ О С М О Л А . сей ч асъ и иа еровъ . П осреди, новпаграж д. Обрат.: Е катерипос-іапь, гостая. „Брпстоль*ь, В авсормапу. ______________________________ 10013 КАРАКУЛЬ, Ж * вь БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ дешево аъ иѣхогслъ яатаз«аѣ Т ./Д – г. м . Т Р А Б С К І Й и к°. 5 4 J С И M l і ! І 1 1 І 1 Р р|і p;,j О* АООТПВООй вь пдг&звѵь _ _____________________________ З Е іЫ И СІІгіЪ , 1% 2 ХАРЬКОВСКОЕ Г0Р0ЛСК0Е нРЕДлТНОЕ ОБЩЕСТВО выдаетъ долгосрочныя ссуды надъ за- лоіъ и !Д в » шйі » ыхъ иыуиествъ. вахидн- щихся въ чзртогорода X, ръзова. Ссуды выдаются за ‘ладны«я as ттаав 6 ва отъ 200 р. я бздье и 1 езока: 19 а. я 11 нЬс» (подъ деоев. я сиѣаа:з. стл-ееннз> 25 д. и 5 гіѣс- и 36 д. a 4 иѣс. (водъ snusa. стрі^еяія я пустовор жн. дв ров мѣста), О-ва принимаетъ вз себа всѣ хлопоты по получ. залог. свид^ состаал. плановъ съ нату.ы, сыкупку вмущвствъ отъзялогіі у чаотн. лицъ, по галету и ялпд. своизть зчвд дн листозъ. Правленіе 0-за пон.Ѣ- Щ’ йтся въ г. Х рьчовЬ, по Сумской уд„ въ д. /Га 17/19, Страх.Т во .Саламандра”* 1 U. A ~ S ,Въ понедѣльникъ, – декабря, въ полугодовой день нончины ■ И В А И А Е Г О Р О В Й ч А на моги.тЬ покернаго, на городскокі кладбищѣ, въ 10 ч утра буідетъ^ отслужена панихида. Ю W ill No. Засѣданіе 29-го ноября, Запросъ объ учрежденіи должности второго товари” щ а синодальнаго оберъ-прокурора. Завйочигедьауго часть сшоего оослѣд- «яго .засѣданія Гоа Дума июшшиі.іа об- qy ацето ю сшѣішшх) запроса объ учрежде­ ніи должности івщрого товарища оберч^ Еровурора Овояѣйшаго Синода. Стенограім- Эш произнесенныхъ но этому поводу рѣчей быта задержаны, но теперь,онѣ со значи­ тельными symopaora въ нѣноторыіхъ изъ нихъ разрѣшены жъ опублишвашію. • Рѣчь В. Н. Львова. Обсужденіе запроса открываемся обсто- яцелыюю рѣчью шредсташянеля груінш центра В. Н. Львова. Онъ прежде всего останавливается та . вопросѣ, кажал была учреждена должность, ио такимъ мюгги- *амъ s съ лгаікоіо цѣлью, и йыясішетц что. юсл а бы должность второго товарища «беръ-прсдурора быиа учреждата жъ за- жшюцъ поряъкѣ, ояа и въ такшъ случаѣ была бы немыслима, ибо учреждать долж­ ность уия /извѣстнаго лица прадстаіавяешця совершенно невозможнымъ. — Должность эта была учреждена,— ваявлнета ораторъ,—доья князя Жевахова. Въ одинъ изъ ноябрьскихъ дней прошлаго Гада къ оберыпрокурору Святѣйшаго Си­ нода Волжидву явился ірекомеядовантый весьма вліятельнымъ іліицамъ ки. Жетаъ- ховъ, который вырааіт.тъ желаніе служить Do вѣдомству пралюсладигаго исповѣданія, йдя навстрѣчу рѳгатмецдаціямъ (вліятель­ ныхъ лицъ («Кого?»—с прашивя- *>тъ съ мѣста) оберъ-прокуроръ Волжинъ лре^шигилъ ни. Жеяіхаву заг мять любое изъ «ѣеггь въ вѣдомствѣ пра­ вославнаго исповѣданія по ого уемвтрѣмію. Но SH. Жаваховъ гвъ реестрѣ должностей вѣлшьешоа іве нашелъ ообѣ шатходяща/го жѣета ни по рангу, вн но знанію, ни яо жалованью. Тогда оберъ-прокурору Вол­ жину притаюсь создалъ экстііаор.шігаріто должность, которая .уідонлефпоряига бы віихл- s t кя Жетахова. ЯѴктгмъ обраламъ и явилась мысль о юовдапти второй/должно­ сти товарища оберъ-прокурора съ повы- шеннымъ окладомъ въ 12.000 ,/туб., тогда • яеіъ товарищъ обертьчрокурора по тчінт- ной должности получаетъ -всего 10.000 руб. Такъ вавь вѣдомству православнаго н о яовѣдаяія било оовершеитто ясно, что та при ®а«оагь составѣ Думы подобный вгь- лопоггроеигь пв прошелъ бы, то -пришлось прибѣгнуть -къ обходу затона. И оготь об­ ходъ сдѣланъ не по <я>. 87-й, а попросту въ порядкѣ утгравлйнія, по журтаЯ’Ѵ Совѣ­ та -митастроигь, Высочайше учтввржденно- яу. И -не дожидаясь даже, чтобы это ут­ вержденіе было опубликовано въ «Собра­ ніи УалконепхЙ н • Распоряженій Прави­ тельства», гд}ѣ оно появилось поаже, ня. Жекаховъ яемодленлто былъ ваяиапапъ иа должность второго товарища оберъ-проку­ рора. Но токъ -какъ илъ тогуваірствепнчіго іѵнпиапейсява все-таки неловко было бірать средства на талоого рода синекуру, то по докладу обеіръ-прок.трара Раева Оипоръ поста нонилъ івыдать для этой цѣли изъ мерчсовиыть кредотэт, 12,000 руб., поторые распредѣляются такимъ образомъ: 5,000 р. —изъ средствъ духовныхъ сешшар’й, а дінмъ извѣстно, господа, никъ страдаютъ с-ть недостатка средствъ семинаріи, на- цтщмѣрь, ,нъ тгагаей самарской семинаріи псѣ госштшптки по случаю дороговизны распушены по домамъ; 3,000 ір.—ияъ ти­ пографскаго капитала: 2.000 руб.—изъ страхового капитала, перевей (Движе- к де въ центрѣ и слѣва) я 2,000 рублей—изъ свѣчной прибыли. («Огарки!»—замѣчаетъ ітоэто о лѣва). По«до.тдяю .православнаго при­ хожанина, который, покупая свѣчку и ста­ вя ее передъ святой иконой, тѣмъ самымъ наполняетъ стоя обязанности въ огтяппіетЦ къ кн. Же-вахову, удѣляя часть копейки т.ъ его пользу. Когда Голу дарственная -Ду­ ма рѣшила ротребоватъ {по этому поводу объясненій отъ вѣдомства. пш. Жеч«хошъ быстро улетучился на ттаттпш должность токѵрлпта оберт^прокурера. Не менѣе бы­ стро улетучился па мѣсто сенатора и то­ варищъ оберъ-прокурора Зайогшшовій. Такимъ обраяомъ, должность второго това­ рища обер’ь-Пірокѵрсгіа осталась ваікпптной. п я не поднималъ бы здѣсь -вопроса, если С’н 4-то ноября этого года учрежденіе отой должности не было распубликовано въ «Собранія Узаконеній и Распоряженій йранителъства» и ести бы мы тетонь не ястрѣтились съ чѣмъ фактомъ, что ‘на птѵ ДОЛЖНОСТЬ, внѣ ІВСЯІКИХЧ, ЗЯіКОНСТЪ и праг- кідъ тчреждепптто, на гподіллытся сред­ ства. ве было назначено другое лтгцо. Убѣждая Госѵдарсшвешюо Думу при­ нять запросъ, чтобы) стоимъ п-остатгелет- <йгь протестовать тдротпвъ учреясдепі-я но- жой должности (внѣ за)і,х)нла.го порядка и самаго назначенія на нея, ораторъ про­ должаетъ: — Вы витаете пеірать Юобой учреяпепіе Синекуры изъ церковныхъ сротствъ опо- йіаліно гшг извѣстнаго липа. Въ анналахъ Гое. Думы мы впервые (встрѣчаомся съ подобнымъ фактомъ. Но это,—-только де- Т»ль тяжелой обшей гатттпы. ужастго состоянія всей нишей правос-тапной рѵс- «КВІ церкви. Въ Гос. Совѣтѣ раэдалтать слова «отечество въ опасности», а я при­ бавлю: отечество въ опасности и перклв-ь ул опасности. Ми присутстпуегѵгь при Ѵвшу лорда аапосянъ больную рану ві совѣсть наірода православнаго и тѣмъ самым-ь разрушаютъ государство. Что мы видимъ? Мы еи д н м ъ во главѣ -петроірад- с-кий митрополіи ІІ-ягарнма, который, вмѣ­ сто іого. чтобы зашшаться еммші ешар- .’іалыіыыи дѣлами, пас-іырствовагь, разъ- ѣ.ежіетъ во всѣ концы Россіи н занимает­ ся поставлеігіемъ не во священники, іа въ члены Совѣта министровъ и въ адмшни- сіраторы. гТ,ѣло ли петроградс-каіго митрсь ііодига Пятарима заниматься политикой, а не церковью (Одобрительные возгласы въ центрѣ и слѣва). Другой примѣръ. Что ироиг.ходупъ въ Москвѣ? Тамъ -евмщен-яшкъ Востоковъ аратаотся поркшному1 суду митрополи­ томъ Малкфіемъ только за то, что онъ Гіозволштъ себѣ рѣзво но свящеігннческой совѣсти оервдать всѣмъ извѣстное гряз­ ное лицо. Когда митрополитъ Макарій лотребова.гь онъ Востокоіи. прекратить его нападки…, то (JBMmeHHffK-b Восто­ ковъ отказа^тся онъ этого. Развѣ дѣло митрополита Макь,,І 2 шоргагься въ со­ вѣсть свящешпжа, когда онъ иаходитъ необходимымъ осуждать извѣстное ла- пе за его дѣятельность? Развѣ это кано­ нически правильно? Осужденію предаются только за тягчайшія преступленія, за ере ь, зч і-рстнм- :іч>. Если это такъ, то судъ долженъ быть доведенъ до конца, потому что не мѣсто въ рядахъ свящеішн- ковъ тѣмъ, кто укоряется ігь иастырспомъ еретичествѣ. Но насколько легкомысленно бы.то поставлено это осужденіе, подтверж­ дается гЬогъ, что калгь то.іысо о. Востоко­ ва принялъ жъ себѣ нт, ецархіло епископъ уфимскій Андрей, нападки на него не­ медленно прекратились. Уважаемый про­ тоіерей АрсеяіБ выродился па ешаірхіалъ- ио.чъ собраніи духовенства въ Москвѣ, что дѣло Востокова—позорь для московскаго духовенства. Всѣмъ нпнѣстн», чт совер­ шенно изможденный мнтропоаить Макарій находится въ рукахъ не безъизмѣстнаго протоіерея Восторгова и что истиннымъ| верашггелемъ лѣлъ московской епархі-и яв- Ліяетсм ве митрополитъ Макарій, хилый старецъ, рѣдко занимающійся церковными дѣлами, а протоіерей Восторговъ, о -кото­ ромъ моокшгги безъ различія партій и взнраилешй говорятъ, что ему—яѳ мѣсто въ рядахъ духовенства (Одобритель­ ные возглас ы). — Мы,—продолжаетъ ораторъ,—нахо­ димся прп та,кой церковной разрухѣ, ког­ да пастыри пирквн задаются воіпросомъ: каковъ же аигордггетъ Святѣйшаго Синода, если отъ ве можетъ повліять нл на ду­ ховенство, ни на іерарховъ, аогда мы нри- отплмуемъ оря псинтой разрухѣ даже сре­ ди іефдрховъ? Преосвяитепный Варнава тобольскій живетъ въ Мосювгѣ въ одномъ изъ монаіотарей п требуетъ себѣ москов­ скую метрополію, потому что московскій митрополитъ за старостью неспособенъ его управлять. Нѣ-кяторые видные іерархи, у которыхъ вех пн таетъ уже терпѣнія –мо- трѣть, кажь Синодъ теряетъ свой автори­ тетъ, ообар-акпъ велейнымѣ образоѵт, іерарховъ и совѣтуются^ какъ прекратить этотъ церковный сюшдаиъ. И мы, можегь- быть,—наканунѣ того дня, конца часть іерарховъ подниметъ к.тичъ проэтгвъ пер- ковной разрухи я противъ безъавторятет- вости Святѣйшаго Синода. Подумайте, куда же мы идемъ… Что, если къ тому критическому государствен­ ному положенію, въ которомъ мы нахоі- дпмея, прибавится еше , раалоокеиіе іерар­ хіи, расколъ ея на двѣ части, клгоа отти стаютъ за Синодъ, а другіе объявятъ себя канонинесаги свободнымъ іераранческиіііъ соборомъ. Вотъ куда мы щдемъ. г1руго0 примѣрь. Московикій аситрапо- литъ Макарій требуетъ во что бы то ни стало, чтобы протоіерей Восторговъ былъ посвященъ во епископы. Сколько разъ Свя­ тѣйшій Синодъ ни отказывалъ ему въ этомъ требованіи, онъ все-таки настаи­ ваетъ иа своемъ и не собирается прекра­ щать своихъ домогательствъ до тѣхъ поръ, пока ему да удастся добиться авоей цѣли, -чтобы въ скандалу церковному прибавить еше нопый скандалъ, когда жы увидимъ протоіерея Восторгова, украшеннаго ар­ хіерей стою митрою. Вамъ извѣстно, какое негодованіе въ русской церкви вызвало посвященіе Вар­ навы тобольскаго въ іерархи рухотой церкви. Онъ- -безграмотный. Объ етцмъ го­ ворилось еше въ третьей Думѣ. Ноаая малограмотныхъ ставить во іерархи, по­ тому что это служитъ къ умаленію до­ стоинства іерарховъ и значенія православ­ ной церкви. Представьте себѣ, t что всѣ іѳрарги будутъ безграмотные. Тоща по­ лучится не руководительеггво церковью, а ея позоръ. По это—примѣръ не единич­ ный и я не ггозваталъ бы себѣ коснуться этого вопроса, если бы церкви яе угро- жг.ло вггоршчтю быть возглавленной въ од­ ной изъ свашгь частей безграмотныхъ іерархомъ. У нась въ Оапгарѣ еегь настоя- телъ одного изъ монастырей Анатолій. Онъ—изъ мужиковъ, совершенно безгра­ мотный. Достоинствъ его каяъ монаха я совершенно не касалось, и утверждаю только, что онъ—безграмотный. И вотъ по какимъ-то соображеніяэгь. доя меня неизвѣстнымъ, въ Синодѣ обсуждался во­ просъ о томъ, достоинъ ди игуменъ .Ана­ толій изъ безграмотныхъ быть посвящвн- еымъ въ іерархи русской церкви, ■ вт частности—въ викарные самарской епар­ хіи. Но такъ гакъ святители церкви, по­ ставленные передъ такимъ желаніемъ, бы- .ш вее-таки въ недоумѣніи, то они прежде всего остажищ.тись на вопросѣ, івозмоэдік ли безграмотнаго ставить во іерархи, и трунили самарский духовной семниаріи іпро-извесгп экзаменъ игумену Анатолію въ отношеніи его знаній Священнаго Писа­ нія. Передо илою—копія экзаменаціон­ наго листа, изъ котораго видно, что дѣло это начато по погоду учрежденія второго викаріатства самарской епархіи <я что неу­ менъ Анатолій экзаменовался, чтобы узнать, достоинъ ли онъ быть рукополо­ женъ во епископскій сапъ. Изъ семинаріи послѣдовалъ отвѣть, чте игуменъ Анато­ лій ниже всякой бальной отмѣтки по Свя­ щенному Писанію, потому что онъ давалъ такіе странные отвѣіы, которые неумѣст­ но давать не только человѣку, желающему руководить епархіей, но и рядовому ігра- вославиому. Напримѣръ, на вопросъ, какъ былъ сотворенъ міръ, игуменъ Анатолій отвѣчаетъ: «Въ первый день сотворено небо, во второй—земля, въ третій-—свѣтъ. Свѣтъ но зависитъ отъ солпца. Въ пятый —сотворенъ человѣкъ, а потомъ въ шестой сотворенъ скотъ» (С м ѣ х ъ). Когда сиро-] с юти его, что онъ знаетъ о пророкахъ, онъ отвѣтилъ: были пророки Моисей и Еремѣй, и такъ далѣе, въ томъ же духѣ. Я не стану читать этотъ документъ, (пото­ му что онъ представляетъ ивъ себя зо- кумеять изъ самыхъ странныхъ отвѣтовъ игумена Анатолія, по которымъ я сомнѣ­ ваюсь, можетъ ли онъ быль даже шумо­ вомъ. Вое это показываетъ вамъ,—заканчи­ ваетъ upaTnqrb,—до чего мы дошли. Пра­ вославная русская церковь совсѣмъ по­ колеблена. Оь ней не считаются. Если •въ скоромъ времени Синодъ не измѣнить своего лица, если Синодъ не разстанется съ мтпргаолигами, занимающимися поли­ тиканствомъ, и ынтрошолитами за вет­ хостью организма ве опоообшми управ­ лять епархіей, если онъ де разстанется съ ними, какъ съ членами Синода и не подниметъ своего властнаго голоса зі освобожденіе церкви отъ государственной власти, если омъ не скажетъ, что церковь не можетъ терпѣть талоого позора, что она доджи а быть свободною въ свеогь внутрен­ немъ управленіи,—то наступить день раз­ рухи православной церкви (Продол­ жительные апп л о д п с м е н.т.ы). Рѣчь В. А. Маклакова. На трибуну всходить В. А. Маклаковъ. Онъ прежде всего обосновываетъ юридиче­ скую сторону запроса. Съ точки зрѣнія юридической,—говорить онъ,—надросъ со­ вершенію ясенъ. Есть въ нашей конститу­ ціи одно незыблемое положеніе, безъ кото­ раго не было бы шрагового порядка. В>ь самоогь дѣлѣ, ст. 94-я Остгоигыігь Зако­ новъ гласитъ: «Все, что основало па зако­ нѣ, только закономъ и можетъ бьггь иэмѣ- неио». Должность товарища оберь-піроку- рора была соедана именно закономъ еше иь 1865 г., когда въ «Полномъ Собраніи Узаконеній и Распоряженій» было напеча тано Высочайше утвержденное млѣніе Го­ сударственнаго Совта. Итакъ, .пегомнѣнно. что должность товарища обещь-арокурора. какт. учрѳаоденная по закону,, могла бытъ закономъ и додыто закономъ измѣнена. Что же мы ви.игмч,? Послѣдовало измѣненіе До.тжность раадвоилась: вмѣсто одного то­ варища оберъ-прокурора, появилось двз И нео этѳ продѣлано не по заікону. Быті,- можеть, тарпсутствуклцій адѣсь оберъ-агро- іггроръ сообщить намъ, какъ это случилось. Надѣюсь, что онъ цри этомъ не будетъ ссы­ латься,—что такъ любятъ дѣлать оберъ- прокуроры, когда хотятъ обойти молча­ ніемъ Гос. Дужу,—на ст. 65-ю Ооповныхь Пакетовъ, пбо это было бы ниемѣткой. Должности оберъ-прокурора и ого товари­ ща не есть то церковное унравлегкіе, кото­ рое по Основнымъ нашимъ Законамъ со­ ставляетъ прерогативу самодержавной вла­ сти, дѣйствующей посредствомъ (.инода. Вотъ и вся юридическая сторона .пого дѣ­ ла. Й корда мы водимъ, что вторая долж­ ность товарища оберъ-прокурора была со­ здана помимо пасъ, даже не по ст. 87-Й, помимо синода, простымъ иостаповлеяземі. совѣта министровъ въ порядкѣ управленія, то мы должны заявить, что здѣсь іирутпенъ1 одинъ изъ устоевъ нашей каистигупіи, что здѣсь поколеблены Основные Законы, про­ тивъ чего Дума должна протестовать. Нельзя отрп этомъ ссылаться и на уелодш .военнаго времени. Развѣ правительство, ко- |торое такъ протестовало противъ организа­ ціи тыла во время войны, которое высмѣи­ вало мечты и проекты о реформѣ земства, | волости и т. п.,—развѣ ото самое прави тельство можетъ считалъ неотложна важ нггмъ и веобходимыѵь созданіе второй I должности товарища оберъ-ярокуроуа? Мы будемъ, господа, говорить правду. Мы мо-| жемъ поставитъ точки надъ і. Памъ теза-1 чѣмъ ходитъ крутомъ и около, изображая изъ с.еб* отчеты о думскихъ засѣданіяхъ пь переработкѣ нашей цензуры. Мы можемъ! поставить точки надъ і, и В. Н. Львовъ ихъ улве поставилъ. Мы водимъ, іто такое лтѣсь пронзопыю. Ото—не случай, это— не незнаніе закона- Это—новый штрихъ, новая подробность къ той картинѣ разло­ женія нашего государственнаго строя, ко­ торое перешло всѣ предѣлы, когда мы мотля молчать я надѣяться, что шаошь,: ес.ти ае изъ оалріеччтэма, но котя] 6« «въ самосоораленія пойметъ,! куча она ъодеть Россію, я оста- чотнгся етсродъ тѣап>, что опа дѣ таетъ, і Да, тостгода. изъ словъ В. Н. Львова, изъ! мпогигь краснорѣчивыхъ, по іК.НЯТПЫХЬ его умолчаній, ясво, какая рука дѣйство­ вала въ совданіи этой должности товарища оберъ-прокурора синода, вь угоду кому это дѣлалось, вго былъ иниціаторомъ ………….. Мы автора этого видимъ по тому, что онъ сдѣлалъ… ……………… Это проявленіе того же самаго, тѣхъ же темныхъ, скрытыхъ силъ, противъ вліянія воторыгь возстала сейчасъ вся Россія. И на этомъ примѣрѣ мы видимъ, почему вовстаетъ противъ этихъ вліяній Россія. Потому, что ото перестало былъ личнымъ дѣдомъ ………. пере­ стало быть частной областью . . ………….. ………… Нѣтъ, господа, эти темныя, отры­ тыя силы сейчасъ стали недугомъ наліе, гаеударотвошюй власти и, налъ иоказа.п В. Н. Львовъ, стали язвою пашей церкви Не то страшно, не то больно. чт могутъ внушать довѣріе люди, этого довѣ­ рія не заслуживающіе—страшно то, что имъ дана возможность этимъ довѣріемъ зло ѵ потребляли Ужаюло то, что въ угоду этимъ вліяніямъ, дѣйствительж падали министры, что по пхь указаніямъ, по ихъ протекціямъ давалась одасль надъ Россіей, что они получили возможность на­ ми—Россіей управлять и намъ приказы­ вать. И вошь зрѣлнше того, что это воз­ можно, что сейчасъ, во время воАсм, эти темныя, скрытая силы, съ ко горы мл мы бсфолись, что онѣ имѣютъ какой-то ходъ въ область государственнаго управленія, зрѣ- лтпе того, 1гго онѣ могутъ вліять, онѣ, ко­ торыя, быть-можетъ, и самл ‘могучъ быть куплены, за спиной которыхъ стоятъ, быть- можегъ, продажные (предатели, быть-мо- Жеть, нашъ врагъ,—зрѣлище того, что это возможно, это и заставило ужаснуть- ( я Россію ……………………. И поото- му-то Россія сказала, что бороть­ ся съ ппхги можетъ только та акусть, которая понимаетъ необходимость под­ держки общественныхъ силъ. И я обра- [шпюеь ‘ігь пашей власти: въ этоіі борібѣ Россіи съ темными силами съ нами она или съ нпмп? | Понимаетъ ли власть.что это немыслимо, .чтобы существовали ікатгіе-то потайные го- Івяринш министровъ, кань Куріоігь. и ка­ кіе-то безпаспортные товарища есеръ-ппѳ- крора? Пошижіеггь ли она, что это—позора, и скандалъ? И если ояэ не понимаетъ, то тогда я г-книгу, что она не бреот.тпва Е„лн же одга понимаетъ, нс не можете, сг этимъ яірлиііпогь скрапиться, гс я скажу, что опа безсильна и не брезглива. Но такое прави­ тельство, безсильное во” время войны, не­ достойно ушранлягь Россіей. (І)ѵрньье и продолжительные а а п лсд fl­ ic менты на скамьяхъ прогрес­ сіи в н а г о блока). Рѣчь о. С. А. Крылова. Горячу рѣчь произносить самарскій священникъ о. С. А. Крыловъ. Вь до вре­ мя,—говоритъ онъ,—какъ Россія съ ору­ жіемъ въ рукахъ защищаетъ государство, а мирная Россія собралась около алтарей, къ церковнымъ религіознымъ оградамъ, — въ это время къ дверяъчъ церкап прако- с.тавной трости раютоя тешіыя едіятель- !гын силы, чтобы пустить ст, лгу ограду разныхъ искателей, въ образѣ архипастыреіЦ чтобы захватить кормило правленія православной церкви въ свои руки, чтобы смутить православныхъ пасты­ рей, унизить ихъ а вмѣстѣ съ тѣмъ уни­ зить и православную церковь, — эту душу русскаго государства, остову и опору госу­ дарства- Вы только что слышали о канди­ датурѣ на епископскую каоедру Анатолія, который обнаружилъ полное свое невѣже­ ство въ Священномъ Писаніи. Но этотъ ар­ химандрита уігготребилъ всѣ безчестныя средства, чтобы добиться епископской ка­ ѳедры. И вотъ этсть архимандритъ настой­ чиво выставляетъ сіѵю камни а туру на епи­ скопскую каѳедру. Онъ собралъ подъ про­ шеніемъ подписи своихъ арендаторовъ п увѣряетъ, что за него ходагайствустъ вся Са-мара. Онъ пускаетъ въ ходъ фотографи­ ческія карточки свои и о б о и х ъ родствен­ никовъ, снявшихся въ мантіяхъ и схимахъ; онъ пускаетъ въ хо.гі росказни о всякихъ небылицахъ. Мерзость подобныхъ иокате- лей такъ иелика и упорна, что церкви гро­ зить опасность ихъ вторженія. Я хотѣлъ бы надѣться, что архипастыри православпой церкви строго будутъ слѣдить за тѣмъ, чтобы не пустить въ свою сроду не­ достойныхъ лицъ , Я надѣюсь, что ни одна архипастырская ру ка не поднялась бц для хиротоніи Анатолія, этого невѣжды. Я надѣюсь, что Святѣйшій Синодъ обсу­ дить также вопросъ, можетъ ли оставаться пс своему невѣжеству архимандритъ Апато-| ЛІЙ настоятелемъ и руководителемъ Никодь-І сваго самарскаго монастыря. ‘ Господа члены Государственной Думы Выносите на ѳтт каѳеъру всю иашу любовь| ть правосланпой пе-ржви. Только любовью мы можемъ побѣдитъ. Пусть съ этой каѳедры не разлается ни одного слова раадралсепія противъ того, что мы защитномъ; но пусть слово возмѣщенія и негодтнанія раздастся здѣсь по адресу тѣхъ, которые безчестнымъ ■образомъ домогаются взять въ свои руки наше драгоцѣнное сокровище… (Общіе апллодисменты.). Рѣчь о. В. И. Немерцалова, Священника С- А. Крылова смѣняетъ на трибунѣ другой самарскій священникъ, о.! Немерцаловъ. Въ настоящую тяжелую годи-! ну, — говоритъ онъ, — раскрылось много ранъ, много нестроеній, беззаконій, неуря- дипѣ извнѣ д главнымъ образомъ внутри государства. Но все это относится къ внѣш­ ней оболочкѣ, такъ акавэть, Государствен­ ной жизни и не касается его души. Но те-j перь настаю время сказать, что и душа го­ сударства. — святая православная церковь, —находится въ опасности. И мы, вѣрующіе, преданные святой церкви люди, въ настоя­ щее время молчать не можемъ. Наша обя­ занность — громко, во всеуслышаніе на всю православную Русь заявить, чгго правое.лав-| ная церковь въ опасности, братья, берепгге ее- Мы волновались, когда въ низахъ валіе- велился братещь-IIнануптка Чуринъ, мы волновались, когда одъ церкви ушелъ свя­ щенникъ Григорій Петровъ, когда изъ нея ушелъ архимандрита Михаилъ Семеновъ, теперь покойный старобрядчѳскій епископъ. Мы волновались, когда разразилась аѳон­ ская смута. Но, господа^ все это были толь­ ко частичныя явленія, съ которыми все- !таки можно было мириться. Теперь грозитъ православной церкви общая опасность и не въ низахъ, а въ веріахъ церковныхъ. Про­ тягивается какая-то грявпая рука* желаю­ щая властно править судьбами церкви. (Возгласы въ центрѣ и слѣва: «Вѣрно»). Вы pare слышали здѣсь пресловутую исто-‘ рію, разсказанную вамъ В- Н. Львовымъ о нашемъ землякѣ архимандритѣ .Анатоліи. Но кто же поручится, что за паштгѵгь Анато­ ліемъ не потянутся Августинъ. Глѣбъ и ішо- -с другимъ? Хотятъ подточить самый фун- іаменгъ церкин православной, авторитета правящихъ и учащихъ іерарховъ и тѣмъ самымъ довести) отечественную церковь до полнаго развала. Хотятъ залѣзть грязною рукою въ святая-святыхъ вѣрующаго чело­ вѣка, охладить его религіозность и дезорга­ низовать внутренній вѣковой строй церкви Мы, вѣрующіе н преданные святой церкви поди, громогласно одапаяемъ, что мы, не допустимъ этого (Движеніе въ.залѣ). Противъ этого мы будемъ бороться всѣми закопиыми мѣрамъ и способами. Симонія, іротекаія, жъ а тельство, по.т.тпг и всякаго рода рекомендаціи въ дѣлахъ вѣры, господа, —что это такое? Вольно говорить моему пастырскому сердцу, но молчать нельзя. Чье же это дѣло и какая темная сила грозовою тучей двигается на православную церковь? Здѣсь часто упоминалось имя извѣстнаго рыцаря XX вѣка (Общее движеніе). Я, господа, ие зпаю, какъ Гос. Душа смо­ тритъ на этого тооіішина, но я лично б юсь, что за его (шиной торчатъ тѣ же длинные усы нѣмецкаго кайзера. (Возгласы въ центрѣ: «.Вѣрно!»). Вѣдь, пн для ко­ го не секрета, что каждый годъ Вильге.п«мъ посылаетъ въ Россію нѣсколько милліоновъ рублей на поддержаніе русскаго баптизма, этого безкровнаго оружія нѣмцевъ противъ русскихъ. Дѣлается все, чтобы оторвать вѣрующій русскій народъ отъ персти, выр­ вать изъ его серила любовь и уваженіе къ Йогомъ установленной іерархіи. Но благо­ дареніе Господу, русскій пародъ еще вѣритъ своей іерархіи, уважаетъ и любить ее, и, такимъ образомъ, продѣлки Вильгельма тер­ пятъ крахъ. «Необходимо поразить, пасты­ ря, и тогда сами собою, — по словамъ Сша- сителя, — разойдутся отцы стада». Но вотъ на фонѣ церковной жизни является ………. ■………’ . ……. лицо, совер шмеи- по д ходящее. Какъ ‘въ калейдосколѣ мелькаютъ мини­ стры, епиколы, священники, чиновнвкЕ, ющесшвеішше дѣятели, ведомые властною рукою ……………. . .. Я не буду говорить уже о тѣхъ, которые имѣли несчастье впасть въ его немилость. Я боюсь, судя по дѣлу архимандрита Анатолія, за своего гу­ маннаго и мужественнаго самарскаго архи­ ва старя, имѣвшаго дерзость оказать со- противленіе сильнымъ міра сего. Надта доліъ — защищать истинныхъ борцовъ, ва чистое дѣло церкшп и вписать ихъ нмеиа въ книгу безсмертія. Если и дальше церковн&а жизнь пойдетъ тѣмъ же путамъ, то, конечно, мы погибли, п отечественная церковь, какъ самобытная русская церковь, должна ш . гппитть. Что жэ дѣлать Думѣ? Она можеть отвѣтить единодушнымъ лозунгомъ: Долой темныя силы отъ святыхъ вратъ церкви, долой нѣмецкое засилье въ вопросахъ вѣры и церкви. Если насъ не услышать, я упо­ треблю слово кн. Ент. Трубецкого, снавае- пыя ва. Гос. Совѣтѣ: пусть владыки ■ м – трополнты съ крестнымъ ходомъ поИдуть къ Государю Императору и умоляютъ Его, что­ бы она. прекратилъ это. Я вѣрю вмѣстѣ съ кн- Трубецкимъ, что вопль изстрадавшейся, изнывшей русской вѣрующей души или, вѣрнѣе, стонъ ея лойдеаъ до Престола и спа­ сетъ отечество и церковь ( А о л о д я с и е п- ты въ центѣ ислѣ.в.а). Послѣднимъ говорилъ о. Вудиювнчъ. Оберъщ [хмгуреръ Синода, присутствовав­ шій ва. Думѣ во время обсужденія запроса, участія въ яреніяхъ, какъ у нась уже сооб шилось, не нриннпг-ііль, несмотря на рэядав шіеея возгласы: «Предоставьте слово оберъ- прокурору-». Защюсъ Припять Думой единогласно. Засѣданіе 2-го денабря. ПЕТРОГРАДЪ. 2 ХП. (О тчет ь ,П. Т. А.*). Обсужденіе германскихъ предложеній о м и р ѣ . РѢЧЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ Н. Н. ПОКРОВСКАГО. ѣ Министръ иностранныхъ дѣлъ обращает­ ся со слѣдующей рѣчью: «Господа члены Государственной Думы! Еысдуиая иередъ вамп вслѣдъ за моимъ назначеніемъ на должность министра ино­ странныхъ дѣлъ, я, конечно, не имѣю воз­ можности представить вамъ подробнаго очерка нынѣшняго политическаго положе­ нія, но я считаю себя обязаннымъ неза­ медлительно поставить васъ съ Высочай­ шаго соизволенія Его Императорскаго Ве­ личества въ извѣстность объ отношеніи рус­ скаго правительства къ тому шагу нашихъ враговъ, о которома вы освѣдомились изъ вчерашнихъ агентскихъ телеграммъ. Слова о мирѣ, раздавшіяся изъ того ла­ геря, на которомъ лежитъ вся тяжесть от­ вѣтственности до разожженный имъ не­ бывалый въ лѣтописяхъ исторіи міровой иоекаръ, прп все.1 ихъ необычаЯпости, не были для союзниковъ неожиданными. За два съ половиною года, что длится война— Германія не разъ упоминала о мирѣ, она говорила о немъ своимъ войскамъ и насе- іенію передъ каждымъ, долженствовавшимъ быть рѣшающимъ военнымъ предпріятіемъ. Послѣ каждаго разсчитаннаго на внѣшній ‘ффектъ военнаго успѣха она пыталась ; ащупать почву для мира то въ ту, то въ іругую сторопу и широко обрабатывала ва этомъ паітравленіп печать нейтральныхъ странъ. Всѣ означенныя попытки нѣмпевь встрѣчали со стороны союзныхъ державъ спокойный и рѣшительный отпоръ. Нынѣ, извѣрившись въ возможпостп про­ бить Орешь въ нашемъ незыблемомъ союзѣ, Германія выступаетъ съ оффиціальнымъ предложеніемъ начать мирные перегопоры. Для того, чтобы имѣть возможность оцѣнить это предложеніе, необходимо разобраться, такъ ва. его сущности, такъ и пь обстоя­ тельствахъ, при которыхъ оно сдѣлано. По существу гегрмапское предложеніе не содер- я:нть никакихъ реальныхъ указаній па ха­ рактеръ того мтгра. о которомъ въ пѳмъ го­ ворится. Оно повторяетъ устарѣвшую ле­ генду, что войпа была навязана нейтраль­ нымъ державамъ, и отмѣчаетъ побѣдонос­ ность австро-венгерскихъ войскъ и непре­ одолимость ихъ сопротивленія. Предлагая затѣмъ приступить къ переговорамъ о ми­ рѣ. центральныя державы выражаютъ убѣ­ жденіе, что предложенія, которыя имѣютъ быть ими сдѣланы, «обезпечатъ существова­ ніе. честь и свободное развитіе ихъ народовъ и окажутся пригодными для воз­ становленія прочнаго мтгра». Вота и все. что содержится въ сообщеніи, за исключеніемъ угрозы продолжать войну до побѣдоноспаго кгопца и переложить въ случаѣ отказа от­ вѣтственность эа продолженіе кровопролитія па насъ и наптихт союзниковъ. Въ какихъ обстоятельствахъ дѣлается германское пред­ ложеніе? Вражескія войска о п у с т о ш и л и и занимаютъ Бельгію, Сербію. Черногорію и часть Франціи, Россіи и Румыніи; австро- германцы только что провозгласили мни­ мую самостоятельность части Польши и пы­ таются этимъ наложить руку на весь поль­ скій народъ. Для кого, крогиѣ Германіи, мо­ жетъ быть выгодна подобная обстановка для начала мирныхъ переговоровъ? Но еще ярче обрисуются мотивы гер ма/нскаго выступленія, ес.ти принять во вттатяіе внутреннее ‘Положеніе цадагегь враговъ. Не говоря уже- о противозакон­ ной notftmrb принудить населеніе русской Польши поднялъ оружіе противъ собствен наго отечества, достаточно упомянуть о вводимой нѣмцами всеобщей трудовой по­ винности, чтобы отцѣпить всю тяжесть по­ ложенія. въ которомъ находятся наши вра­ ги: они пытаются въ послѣднюю минуту ис­ пользовать свои временные территоріаль­ ные захваты, пока не обнаружилась ихч впттреншія слабость,—вотъ истинный смыслъ выступленія германцевъ. Въ слу­ чаѣ иеудажи, они попользуютъ отказъ со­ юзниковъ пойти на миръ внутри ‘■чоитч стратъ для поднятія духа иаселедгія Нс есть и тругая, беаразт-удпая пѣлъ ихъ вы­ ступленія. Въ своемъ непониманіи игттгн яаго духа, одуптевлятощаго Россію, наши! враги льстятъ себя тщетной налеястой, чт | у насъ найдутся м? гоіугтаые люди, кото­ рые хотя па минуту дадутъ себя обмануть лживыми предложеніями. Этому ие бывать. ! Сердце не дрогнетъ пи у одпого русска­ го. Напротивъ, съ тѣмъ большимъ едине­ ніемъ соберется вся Русь и станетъ стѣ­ ною кругомъ свсего Верховнаго Вождя, ст начала р о й н ы провозгласившаго, что Онъ «не заключить мара до тѣхъ поръ, пока гослѣдній непріятельскій воинъ не уйдетъ съ земли нашей». Съ тѣмъ большею энер­ гіей русское правительство будетъ стре­ миться къ выполненію задачъ, заявленныхъ среди насъ въ первый донь возобновленія вашпгь занятій, а именно—къ положитель­ ной общей работѣ, какъ единственному вѣрному сродству для достиженія близкой сердцу каждаго изъ пасъ цЬли—’копеччьо- му сокрушенію врага. И русское прави­ тельство отвергаетъ съ негодованіемъ мысль о самой восмоясности нынѣ прер­ вать борьбу и дать тѣмъ Германіи воз- москность вооіюльосваться послѣднимъ слу­ чаемъ подчипнть Европу своей гегемоніи Всѣ улве принесенныя неисчислимыя жерт­ вы были бы уничтожены преждевремен­ нымъ заключеніемъ мира съ врагомъ, си­ лы котора.го гг іюрюшіы. но не обеегарѳяде- яы, и который ищетъ передышки подъ об­ маннымъ лозунгомъ прочнаго мира. Въ этомъ непоколебимомъ рѣшеніи Россія на­ ходится въ полнѣйшемъ единодушіи со всѣми свогогп доблестными союзниками Всѣ мы одинаково проникнуты жизненною для пасъ необходимостью: доведемъ войну до побѣдоноснаго конца и ве дадимъ ос­ та твить насъ на этомъ птти пикадгимъ уловкамъ нашихъ враговъ». (Конецъ рѣ­ чи министра нѣсколько разъ прерывается апплодисментами и возгласами «браво»). Предсѣдатель предлагаетъ рѣшитъ: угодііо ли Думѣ обсуждать заявленіе ми­ нистра иностранныхъ дѣлъ въ настоящѳігь засѣданіи или отломать на одно вэъ бш – жаіішихь засѣданій/ Дума баллоФпропкой рѣшаетъ присту­ пить къ обез-задепію заявленія министра иностранныхъ дѣлъ неиедлевво. ФОРМУЛА ПЕРЕХОДА. Шидловскій 1-й. Господа члены Думы! Въ двердомъ убѣжденіи, что по обоуждев- мому вопросу въ Думѣ не можетъ бкпѵ р**- лтгпиыхь мнѣній, группы и фракціи не­ зависимыхъ правыхъ, русскихъ налбонаг- лястсвъ, прогрессивныхъ націонадистовъ, центра, зѳмцевд,-октябристовъ, союза 17-го октября, народной свободы, прогрессастовь, польское коло, иол ьс ко-д ито во ко-бѣлорую- ское коло, мусульманская группа и группъ независимыхъ уполномочили меня предло­ жить Думѣ слѣдующую формулу перехода: Выслушавъ заявленія министра ммо- странныхъ дѣлъ. Государственная Дума единодушно присоединяется къ рѣшитель­ ному отказу союзныхъ правительствъ веста какіе бы то ни было переговоры при на­ стоящихъ условіяхъ (рукоплесканія на всѣхъ скамьяхъ), и съ снеей стороны полагаетъ, что германское пред­ ложеніе мира является лишь новымъ до­ казательствомъ озлобленія нашихъ про­ тивниковъ, лицемѣрнымъ шагомъ ра- считаннымъ, но на практическій успѣхъ, а иа сложеніе съ себя отвѣтственности ва качало войны и за ея продолженіе передъ общественнымъ мнѣніемъ Германіи, (го- і о с а слѣва: вѣрно! правна.!– иоі), чте преждевременный миръ былъ іеі только короткимъ перемиріемъ н повлекъ бы за собою опасность новой кровавой войны я новыхъ тяжелыхъ жертвъ ГО стороны населенія (голоса: вѣрно?); и что прочный миръ возможенъ только послѣ рѣшительной побѣды надъ веен- нымд могуществомъ нашихъ враговъ и послѣ Окончательнаго отказа Германіи отъ дѣхг стремленій, которыя сдѣлали ео вн- нояннцей міровой войны и всѣхъ сопро­ вождавшихъ ее ужасовъ, и переходитъ къ очереднымъ дѣламъ, (вовгласы: бра­ во! рукоплесканія ва всѣхт ска мьяхъ). Вносится и принимается предложеніе прекратить пренія. ,РѢЧЬ М. В- РОДЗЯНКО. Родзянко обряшзетс.* къ Гос Думѣ со дхѣдующей рѣчью: «Господа члены Государствен. Думы. Предлагая вашему ©ннмапію внесен­ ную формулу (перехода къ очереднымъ дѣламъ, считаю необходимымъ оБазагь нѣ­ сколько словъ но существу ея, калъ про сѣдатель Гос. Думы. Цтакъ, нишъ врагь предлагаетъ намъ вступятъ въ мирные пе­ реговоры, но предлагаетъ нрп условіях,. ирп исключительныхъ уелоіз н\ъ ,—чес врагъ нашъ признаетъ себя аобѣіителемъ и какъ бы великодушію призываетъ иарош къ прекращенію убійственной войны. Можн ли довѣрять псісренности нашего ковар­ наго врага, проявившаго въ теченіе этихъ двугь съ половиною лѣтъ столъ безгранич­ ную преступность и жестокость н доказав­ шаго на весь міръ, что средства борьбы для пего безразличны, что онъ по останав­ ливается ни передъ нарушеніемъ междуна­ родныхъ соглашеній, ни передъ такими способами сокрушенія противника, передъ которыми солрагается сердие ужасахъ и не­ годованіемъ? Можетъ ста послѣ всего, что мы пережили, послѣ стремленія нашего врага къ уничтоженію цѣлыхъ народностей, цѣлыхъ государствъ, народная ншпа сг- тзѣеть признать искренними тѣ внезапно проявившіеся порывы великодушіи, кото­ рыми уснащено все заявленіе германскаго правительства? Можетъ ли наша народная совѣгп, не чувечтшать все лицемѣріе этого поступка, направленнаго къ тому, чтобъ выиграть время, и тѣмъ собрать послѣднія угасающія силы, чтобы ыювь прп послѣд­ немъ. отчаянномъ усиліи протичо.ісстави:ь ихъ патиску держанъ четверного согласія? Надо твердо попять, господа, что коварный врагъ нашъ, надлсмлеяілый пзнурнтелыюг войной, итогъ не прочнаго мира, а лить временнаго перемирія, чтобы, оправившись е н о е ь . собратося съ силами и напасть на насъ и нашихъ союзниковъ еше съ боль­ шимъ ожесточеніемъ и большими силами Надо помнить, что памт. вновь при этомъ придется вскорѣ пережить ешо большіе ужасы повой войны. (Возгласы: «со­ вершенно в ѣ р и о!»). На предлап ‘мьта лирные переговоры Россіи идти нельзя. (Возгласы: «вѣрно!»). Въ этой ужасной кровопролитной борьбѣ, тянущейся уже 28 мѣсяпёвъ, мы не можемъ забыть, что пасъ связываютъ во веденіи ея неразрывныя узы общихъ жертвъ а совмѣ­ стно пролитой крови съ нашими союзника­ ми. Цѣли войны, нами провозглашаемыя, ясны и опредѣленны. Мы ие хотимъ больше германскаго милитаризма, мы не хотимъ, чтобы міръ жилъ подъ тяжестью германска­ го бронированнаго кулака; мы хотимъ, что­ бы въ концѣ концовъ было положено проч­ ное начало свободной жизни народовъ на началахъ права, свободы и справедливости. — (Г о л о с а: «В ѣ р н о»). Таковы, госпо­ да, лозунги, которые неоднократно провоз­ глашались памп которые исповѣдуетъ весь русскій народъ, которые, копечно, ве могутъ восторжествовать при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ Германія ламъ теперь, считая се­ бя побѣдительницей, предлагаетъ вступить съ ней въ ункгмте.тыше переговоры. Себя уважающая державная Россія.гордая своею раціональной чсстыо, не можетъ вступить въ такіе переговоры. (А п и Іі о д и с м е и т ы п возгласы: «Вѣрно»;. Оси могутъ быть приняты только тогда, когда вратъ будетъ оконча­ тельно сломленъ. Тогда мы вмѣстѣ ст> доблестными нашими союзниками подпи­ шемъ тогь миръ, который обезпечитъ миръ всего міра. (Голоса: «Правильно-») Не забудьте, господа, что эта война, эти жертвы, эти невыносимыя страданія, дол­ жны имѣть концамъ своимъ пополненіе на­ шихъ исторческнхъ задачъ какъ въ Польшѣ такъ а на Черпомг морѣ. Принципы, про­ возглашенные съ ѳдой каѳедры отъ имени русскаго правительства съ согласія союз­ никовъ, принципы владѣнія проливами, владѣнія Царьградомъ, должны быть во кей силѣ установлены. (Голоса: «II р а- в и л ь н о!»). Не для того ли.дись потоки русской кро­ ви, не для того приносились имуществен­ ныя и человѣческія жертвы, чтобы теперь передъ предложеніемъ врага нашего, пстомленпаго, надломленнаго и, очевидно, не вѣрящаго въ возможность вести дальше борьбу со своими противниками,сразу же измѣнить зилѣ пароді аго духа, требую­ щаго, чтобы державная Россія вілгпла изъ зтой борьбы побѣдительницей. Госпо­ да, съ великимъ удовлетвореніемъ мы вы­ слушали здѣсь заявленіе правительства­ ми должны къ нему присоединиться. Мы должны сказать вк-ему народу, что насталъ часъ, когда врагь. чувствуя свое безсиліе и только прикрываясь бряцаньемъ ору­ жія, заявленіемъ, своей моти и своей несомнѣнной побѣды, невидимому, птеті почетнаго для себя исхода борізбы. ибо чувствуетъ, что въ недалекомъ будущемъ будетъ сломленъ, и наше обращеніе „то.тж- яо бытъ, къ шипимъ доблестнымъ войскамъ: Цы, храбрые наліи воины, вы, нестпгіе такъ давне бремя тяжести войны, помните, что только нт, рѣшительной побѣдѣ надъ ігратомъ, сохранится слава, пестъ и до­ стоинство русскаго пароля ( т у м н ы я рукоплесканія!,’ помните, что па­ рся пая сор Ѣ стт , не про-тили бы сама собѣ минутой слабости, что она нс можетъ и д т и па коварчыс падѣвы намтндъ враговъ. а должна стойко п твердо сказать Гсрманіи- «Пе время ешс для мирныхъ перегство- ровъ; вы начали войну. вы ес искали мл привели челоьѣпестю ко всѣмъ этимъ м:”ігьгмъ стиаданіялгь. вы должны та щгхъ отвѣтятъ, тогда, когда будете сокрушены тт. копопъ». Пре шагаю Государственной Думѣ ели- і.5Душно ‘Принять предлагаемую формулу перехода я тѣмъ датъ достойный отвѣть .шчемѣрпьпгь посягательствамъ и лице­ мѣрны чч, заманігваітіямъ на птчъ. песо» гг + стйяый съ честъ-ю а достоинствомъ ве­ ликой Россіи!». (Ill умныя рукопле­ сканія на всѣхъ скамьяхъ). Левашовъ заявляетъ, что Фракція пра- выхт. присоединяется къ формугѣ, внесен­ ной Шидловскимъ. Туляковъ отт, пхірпп фракціи с.-д заяв­ ляетъ. что исключеніемъ на поѴемъ за­ сѣданій нѣкоторыхъ членовъ зтой фракціи, Гос. Дума лишила возможности пртдетапп- телой демократической массы заявить свое .мнѣніе по вопросу о мирѣ, поэтому онъ съ протестомъ покидаетъ залъ засѣданія. Янушкевичъ заявляетъ: трудовики свое­ временно заявили предсѣдателю о желаніи говорить по поводу мира, но имъ слово дано не было. Этимъ нарушенъ наказъ. Ораторъ заявляетъ протестъ отъ имени трудовиковъ и отказывается участвовать въ голосованіи. Формула, оглашенная Шидловскимъ, при­ нимается единогласно при продолжитель­ ныхъ и шумныхъ рукоплесканіяхъ Въ 2 час. 47 міш. объявленъ перерывъ. РРЕНІЯ ІО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ В о п ро су Засѣданіе возобновляется въ 3 ч. 5 м. Предсѣдательствуетъ гр. В. А. Бобрин­ скій. Нн. Мансыревъ указываетъ, чтс уже въ началѣ войны выяснилось, что Россія можетъ побѣдить въ борьбѣ на истощеніе. | Ораторъ разсматриваетъ, какъ Россія вела эту борьбу. Онъ напоминаетъ, какт Гер­ манія, когда обнаружилось истоьч’иіе еч| продовольственныхъ запасовъ, заняла на­ шихъ 15 губерній сю всѣми піыігтовлес- ными тамъ запасами п получила возмож­ ность воевать; дальше, когда Германія по­ чувствовала нужду въ углѣ и метч.ілѣ—она заняла Сербѣ\ богатую металлами, и от­ крыла себѣ свободную дорогу въ Мс-осопо- тамію; когда въ Германіи рѣзко наступилъ керосиновый и бензиновый голодъ—опа получила возможность возстановить и зги запасы. Что же дѣлалось у пасъ, когда мы| заняли часть Восточной Пруссіи ч Гали-! цію? У нагъ появилась мяс.оѣ довшпна. Но! это пе сломило нашей арміи. Тогда на! сцену выступила сѵхомлптчішння, и армія каша выпуждена была отступить Когда мы справлялись, начались поминутныя смѣны министровъ, и наступила полнѣйшая раз­ руха, а въ результатѣ—необычайная доро­ говизна. Гос Дума правильно огні/іила кя предложеніе мира, но съ безотвѣтственнымъ правите.іьстіимъ работать нельзя ( А и – плодпементы въ центрѣ н с л ѣ в а). Востротинъ въ качествѣ участника осо­ баго совѣщанія пс продовольствію по­ дробно нагадаетъ егс дѣятельность и под­ черкиваетъ, что необходимо было создать геѣ организацій—з а ку. точную г. чыспрсцѣ ллте.діьную; прадош.’пьг.іт.еііиое .совѣщаніе выработало плавы, они были утверждены, но гтреіведечіе ихъ въ жизнь было щріостаг- повлоіно секретной .телеірашюй гр. А. А. Бобринскаго Теперь аа.-лстои гд, с.ікупить еъ теченіе трехъ мѣсяцевъ милліардъ лу- тстгг. ст. лшішпмъ. Лолніталіа тропота, что хлѣба не хтагатъ, и .чигпотерогво земле­ дѣлія рѣшило ввести иМшучо полна тостъ. Ораторъ переходитъ кт, ігенпелешю имѣю­ щихся въ стратѣ хлѣбныхъ запасовъ іи приходитъ къ выводу, чдо въ ігекущую кам­ панію, за покрытіемъ поірсчхденія, останет­ ся еще слободпыій гокиыцекгь—окаю ггатѵ- шд.иііі|іма. ООрашаяісь внтідмъ къ абоору проатхшгтентго уѣли «аіпрятицей, і Растроитъ пцргкодлт. гл. валлючекіію, что асѣ сараны «обираются пормировать по- требледіііе; мѵіо.ту до;пускаютъ іяримѣса къ хлѣбу. Яровые запасы иотешактся, пгро- дсвольстветгяый вопротъ ста інвпггс.я ото- встаѣстно самымъ острымъ. Всюду повто­ ряются адова маіитвы Гос по дней: «хлѣбъ нашъ іяасущикіі цаядь намъ днесь*. Ора­ торъ завинчиваетъ, .выражая убѣжденіе, что въ пасюяіцей войнѣ истощеніе мате­ рія,тыіыхъ силъ наступитъ скорѣе, чѣмъ жп г.ы.хъ. ( А пи л о д и с м е п т и с л ѣ в а п въ ц е п тр ѣ). Дмитріевъ говоритъ: «2S мѣсяцевъ длит­ ся война: 28 мѣсяцевъ сельское хозяйство безропотно песетъ у вой жертвы, іпо силы его постепенно начичіалогг, слабѣть. Не і пгп.рвыл фибрина иригепутъ Россіи золо-j то, дастъ ого русскій (хлѣборобъ. Долгъ Гос. Дтаы обратить вниманіе праките.ть- “тиа на сельско-хозяйственныя нужды | Россіи Обращаясь къ іирп-ч пнямъ іторо-1 гог.иоіш. фатоіігь укатываетъ на необхо­ димость уте.лпі’ить твердыя пѣны, урегу- . прогагь труцр, коеп-ноплѣиныхъ и тгріоа-1 ! рѣсти сслъсіКо-хозЯ’йітвѳнічш машины». | Дмитріевъ заканчиваетъ: «несмотря^ одна- j ко, на всѣ бѣды, {деіревпя по щрелтеззу сп.та па. Она .поможетъ странѣ завертишь войну побѣдоноснымъ концомъ». (А апло­ дисменты справа). Тарасовъ, (привѣтствуя тверпыя цѣны, счтптіоті. необ.ходігаі’Ыйгь установигь ихч, на всѣ предметы первой необходимости, чтобы ь’рестьянс-ттво, .продающее хлѣбъ по (твер­ дымъ цѣнамъ, не оставалось въ убыткѣ, пріобрѣтая разные предметы, необходимые для крсстьянска.і’о обихода. Евсѣевъ настаиваетъ н« необходимости развитія свобисдцой торговли на началахъ конкуренціи. Кривиовъ малосилъ, что твердыя цѣны лишь ограничиваютъ торговлю и ничего кромѣ Bjieaa не яригосятъ. Деревня иро- даегъ хлѣбъ по твердымъ цѣпамъ, а горсть невѣроятно повышаетъ цѣны. Главная при­ чина продовольственнаго хаоса, но мнѣнію огаттро,—’Недостатокъ граи (порта Вь за­ ключеніе Кривпопъ отмѣчаетъ обостреніе мясного воиіюса, объясняемое гіиіъ, что вся арімія .питается мясомъ, а до войны русское крестьянство мяса почти пе’ по­ требляла Жилинъ 1-й указываетъ, что избранная IV Думой гточориссія по борьбѣ съ доро­ го пивной ничего не дѣлаетъ. Необходимо (тто|ѣр выработать заліоаъ борьбы съ Доро- ГШГПП’ЮЮ. Леванидовъ вихтить, что въ виду со­ кращенія посѣвной площади, необходимо передать комлю въ руки малоземельныхъ. Вершининъ отъ имени трудовой группы отмѣчаетъ, что недостатокъ продуктовъ псо­ вой необходимости увеличился по вигѣ ^травите-тьства. венѣлеоообразно. по мнѣнію оратора. расеодовавшито народныя сред­ ства. «е<іргя<ікповапшато народныя ѵассі-, для борьбы съ іпроготгзгчій и зтоѵиотреЛ- лявшато чнетпыімъ выпускомъ бумалсыхъ деиегь. вт> результатѣ чего пѣ.иы потеряли всяжудо закогомѣрпость. Трудовики счптп- ють однако, что выѵо.ті жп. создавшагоси положенія можно найти. Нѵжно призтатт пгібхадпмеегь сохряченш тдіеуідыхъ цѣнъ. Макогонъ посвящаетъ рѣчь росту спеку­ ляціи н возмущается ко.іосса.іЬ:Оійяи ба- рьышлга кушкигь. Пренія па шродоБолзьствеімюму вопросу, въ виду пи ;дпято олремеиа, црарыъаюгся. Заявленіе о цензурѣ думскихъ рѣчей. Предсѣдатель обращается къ Гос. Думѣ съ слѣдующимъ заявленіемъ: «Считалоінуж- кымъ доложить Гос. Думѣ нижеслѣдующее обстоятельство: на осаоланіп 45-й статьи унрежденія Гос. Думы, отчеты о всѣхъ за­ сѣданіяхъ общаго собрагія Гос. думы ео- «тавліяются пршхяисиыімп стелографами ь сю одобреніи нретоѣдателл Гос. Думы, до­ пускаются кт оглашенію въ печати, кромѣ отчетовъ о закрытыхъ засѣданіяхъ. Такимъ образомъ единственная цензура га тихъ рѣчей возложена закономъ на вашею пред­ сѣдателя. Долженъ заявить, что я никогда широко своимъ правомъ цензуры пѳ пользовался, по мѣрѣ возмож­ ности стараясь примѣнять его минимально, но вы ши рѣчи, и стекогрліфііиеі’кц’ о ч.-і„ появляются въ печати ипогда въ видѣ бѣ­ лыхъ мѣстъ, а иногда ьъ видѣ трезвычай- ныхъ сокращеній, искажающихъ не­ рѣдко смыслъ сказанной рѣяп.. Преж­ де коего егштаю долгомъ заявігп здѣсь, кагь вашъ предсѣдатель, чт это не въ м. ей власти. Это оосто- ятрльство оть меня не зашктгп.. Если кто- нибудь ть васт. тхтюбопытствут. слышать утвержденный мною па основаніи 45 статьи стеіюграфичес-кій отчетъ и его рѣчь, пояіи- ляюпруюся въ печати, онъ увипиті.. что они между собою ничего общаго пе имѣютъ п. конечно, вы увидите тогда справедливость моего заявленія. По поводу этого обстоя­ тельства мною ведется переписка ст> пред­ сѣдателемъ Совѣть министровъ, она еше не разрѣшена окончательно. Но появленіе бѣлыхъ столбцовъ вмѣсто изложенія дум­ скихъ рѣчей приводить ипогда пе только къ нежелательнымъ явле­ ніямъ, іа (даже кт іяшлек’іямъ прямо ‘возліуѵ титедьнаго свойства. !! только что освѣ- домпДся, ‘что въ Москвѣ циркулируетъ, очевидно, шачложная стенограмма нагпеях) думскаго засѣданія. Вч, ней въ самыхъ возмутительныхъ словахъ излагается рѣчь члена Гос. Думы Чхеидзе. Считаю необ­ ходимымъ съ этой качедры заявить, чтобы зппли всѣ, въ чьи руки нападетъ эта под­ ложная стенограмма, что ятю—инсинуація. Под(«бныхъ изложепіП рѣчи, ходящей то р;, ка.мъ въ листкахъ, рѣчей вч, Гос. Думѣ пе произносилось и не могло быть произ­ несено. Заявляю это, чтобы чѣ, которые упомянутую подложную стенограмму про­ читали, знали, что это—наглая и гнусная провокація, направленная противъ Госу­ дарственной Думы. Въ этихъ цѣляхъ счи­ таю долгомъ, господа члены Гос. Думы, освѣдомить васъ и прошу знать, что всѣ доступныя мпѣ мѣры, чтобы ваши рѣчи всзможно точно появлялись ьъ печати, ягою принимаются и будутъ впредь пе- ук.топііио .прпт.’Имлтіюя». Засѣданіе закрыто въ в ч. 12 м. Слѣдующее—въ понедѣльникъ 5 де­ кабря. Пагп ш т с іій вѣсти. ПЕТРОГРАДЪ. Въ освѣітошенпыхч. кругаѵі. Гос. Совѣта скеігпічегвп отпосяг, ‘•я къ слухамъ о ілер-.смѣнахъ въ гсуоталѣ аравагельство. Изъ беюѣдъ члеповъ вецчх- іір Г і палаты съ членами «піошюта стч ;<■ хзпѣстно, что настроеніе п.гхоішигельныхд палатъ игрнпято іво шямапіе п ггь іпразія- шпѵі ‘Сферахъ сшнаіна нспбхотжмості. сда- дать кабппечъ, обчюпкнетп’ый воікру/п премьера. Въ основу иравителмдѵешіоіі Іііолитикп iijjHTvi.Huно пеобхоапмьзчч. |П0ЛО жить іѣоосіое соглашеніе ст. ошпествомч вч. сбистга бOf1 вой пііособиости сфатпл Осутпествить ату пірогі’пмм.у. по мчѣпію трав.чгииіхъ сферъ, могучъ лишь бю^юк’.а- ты, прошедшіе длительный слддкебгый стажъ ‘Ст, ‘П’рошіииіи. далекой оть стпліп- ,цыхъ п партійныхъ вліяній. умѣющіе ‘.ыіпть съ общественностью, люди, умѣ- реиш-пъ вги’дяров’ь. Ві. числѣ тагэдха п*.і- зыгадогъ уфимскаго губопча ггуучі тайкаг11’ совѣтника Наппі.іоюи п-ріамурска,го геію па ть -тоГидриагтора, •тппимейстерп Готячтв 1>ь числѣ липъ, могущихъ ечтать во главѣ щ>о«орлп істич«к«го дѣда ст. особілми памщѵ мочіямп, нтзывадотъ продсѣлате.ів кі с покой гѵСсрііптой ото!.■ кой управы Гукотжтппа и члена Гос. Совѣта, кп. Гашимна. Наш. впу. ПЕТРОГРАДЪ. Совѣщаніе Гос Д умы рѣшило сократить до минимума роацпет- івспскіе каникулы. Воніроіъ этотъ, конечно, іне заігисптч, on Гос Думы, но предпола­ гается вывести соотвѣтствующее поста- Ііговлеігіе въ пленарномъ засѣдлпш Думы. іПравігедьсіво. повпдимом.у, стоитъ іы противоположной точкѣ зрѣнія и па этогь счегь въ ,\умѣ шіркуларуюгь разные с.тухн. НіІіП. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Въ свяли съ сосотояжпіп- |мися вьвЗорамп нот.ькъ члечговъ думекпхч ‘коммисеій, отмѣчаютъ, что Марковъ ни г одну коммлссіго ае исб/ранъ. ІІаш. кор. ВЪ РОССІИ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЛЪНІЯ по мини. СТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ. ПЕТРОГРАДЪ. 2 ХП. (0 ф ф и ц і а л ь п о). 1) По воопозпаинѣйчиему докладу управ­ ляющаго министерствомъ внутреннихъ, дѣ.гь въ 25 день ноября 1916 года Его Ни-, перачч.ірсігае Іѣміпечтгвп Всо.мплостіП!ѣЯше| повелѣть соизволилъ: возложить испол­ неніе ибязаниостей товарища! министра внутрепнпх.ъ дѣлъ| по завѣдыванію д спарта м е н -1 томъ полиціи па директора означен­ наго департамента дѣйствительнаго стат- іігаго совѣт: ика Васильева съ предо-! т а п і е и і f мч, ему права п р.п- сутствоъать 8 а мнииства въ Правите.тьстгугощемъ Сенатѣ и высшихъ государственныхъ устапов.теніяхъ. аРвю10 пряна тіг»л- ппсывать бумаги по сему департа.меіт и рѣшать текущіе доклады смѣтнаго и распо рядителыіаго характера департамента поли­ ціи. 2) Государь ІІошораторъ бъ 27 день но­ ября 1916 іода і ыоочаЛіпе повелѣть с ік водилъ: па время болѣзни управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ дѣлствп- тс.дыіагі статскаго совѣтника Протопопова. |возложи:ь’управленіе министер- | с т в о м ъ внутреннихъ дѣлъ на ітоварпша министра тайнаго совѣтника Ку- І.ОЛЬ-ЯСНО ІОЛЬСКЭГО СТ. иС’іаГ.ЛСПІС.’і.’і, оЛ двп- Істгитедыіымч, стаи.яшмъ ешѣтншіомъ ІІр топоиовы.мъ общаго руковоства дѣлами в!> домства. U. 1. А. Награжденіе. ПГТГРОП’АДЪ. Пріеказатгь Бсрхознаго Начплѵика по еаіштарноіі л эвакуаціЧш- ной части награждена по харьковской го­ родской мастерской по изтотоплестю проги гогазопъ серебряною медалью сч |и а д п и с ь ю «з а у с с рд і е» руководи- тслыища дамскаго комитета, жена граж­ данскаго инженера Надежда Ржспишев- скач. ІІаш. кор. И. Г. Щегповитовъ. ПЕТРОГРАДЪ. Соіш]сігенпо оправп іея ;огч,- болѣзни бывшій министръ юстиціи ! статгѵсекретярі И. Г. іЦстлошпхм ,. Вче­ ра И, Г. Щегловігпжь. сослѣ долгаго промежутка присутствовалъ въ общемъ ! собраніи Гос. Совѣта, і ‘ і юовѣ”ски.ѵі юрт- (гахъ ипркудіируетъ слухъ о возможномъ назначеніи О. Г. Щеч пшитова съ январи предкѣ Мигелемъ верхней палаты иь томъ случаѣ, если нынѣшній предсѣдатель А. Н. Ку’.томзіпп» пе сможетч. тчнчтгячъ сеопхъ обпоаннсЕтей вслѣдствіе болѣзни, і Наш. кор. Отъѣздъ А. Д. Протопопова. ПЕТРОГРАДЪ. А. Д. Иротішапов’ь 4 де­ кабря на нѣкоторое время тжадаедъ Пет­ роградъ. Наш. кор. і Сенатъ и ген. Курловъ. ПЕТРОГРАДЪ. Во нчераіпяемъ засѣда­ ніи департамента Пр. Сената въ составѣ трехъ отдѣловъ былъ разсжя’рі’.иъ рапорп, мп нстра Біі’утреннихъ дѣлъ, которыіі оіп. внесъ въ Пр. Сепап- для рашубліііко’ва.ііія о послтлоиавіпемъ освобожіеніи сосдаяша- іго съ распоряженіи министра внутреннихч. ‘дѣлч. Курдова an. псиолненія обязанностей товарища мііппечра. Послѣ непрододжпг !тельнаго обмѣна мнѣній сеначо|>ы высжа- зад-ись вч. томч. смыслѣ, что ранъ пе было |п]’едло;кепо ГІр. Сенату для jiaoiiyCuггково- ] нія о возложеніи на Курлова еОязаино- стей товагіапа министра, то не вечугѣчает- ся надобности и въ распубликованіи объ освобожденіи о по одъ этихъ обшанностей. |ІІи этимъ соображеніймъ Пр. Сенатъ отка­ залъ въ распуб.игксіваніій состоявшагося увольненія генерала Курлева отъ кслолне- і:ія обязанностей товарища шдигстра,. Наш. кор. Воспрещеніе реквизиціи продуктовъ. ПЕТГОПАДЬ. Мінлістіръ земледѣл.я А. А Гігпчіхъ отдалъ распоряженіе, чтобы віѣмъ губріпіачорамч, и мікшомочеинывп. былъ переданъ но телеграфу срочный цчр- кріяръ о недопущеніи реквизиціи наира,в- лен! ыѵь вч. столицу и кршпые цонтры продовольотненни.ѵь продуктовъ. ІІаш. нор. О «Счргѣъ Прохожемъ». ПЕТРОГГАДЪ. «Голосъ Руси* заявля- і-гь, что нч> «Рѣчи» и въ нѣкоторыхъ дру- ихъ садлкіяхъ появились письма по ішво- іу сдѣланнаго со груди іі’комч, «Русскаго 4’іамеіш» заявленія о томъ, будго-бы о.няч изч. главарей сстоза русскаго najima іыіговь ; пвааъ его убить члена 1 ос. ДумЫ ІІ И. Милюкова. «Сергѣй Прохожій», псевдонимъ, обла­ дателемъ котораго является С. II. Гутиул- ю. именующій себя корреспоидентомъ- иллгостраторомъ, около 6 лѣтъ состоялъ со- грутяшкомъ іп. «Русскохп, Знамени», вч, которомі. помѣщалъ статейки па текущія чемы за иодиіцсью «Сергѣя Прохожаго». Во время войны о : іч – очупг.іея въ Восточ­ ной Сибири, зааѣмъ. будучи зачисленъ въ ряды войскъ, онъ уже въ качествѣ гості- aaro несъ строевую службу въ одной изъ расположенныхъ въ Петро га адѣ пойокте аыхъ частей и появился около мѣсяца то­ чу назадч. въ столицѣ. Недѣли иэ.тгоры іюму иазадч, Гутцулло писѣтіш. д-ра Дубро- •шиа. •ЙОТ’ірОМѴ Об’ЬКС’.ІІГЛД., что ОНЪ полу­ чилъ возможность жить на вольной квар­ тирѣ. чтобы непе-браться изъ казармъ, отъ просилъ выдать ому авансъ въ 25 рублей. Дуброг.пмч» вч бесѣдѣ сч, ітимъ иитересо- пался д-а.тытевосточными дѣлами п. мгекду пііочимч.. ирііеп.п, IljTiiyn.io сахтоіпіггь еліт, если енч, имѣешь свѣлѣчія, о нрпачур- скоѵч. геиеэа.гь-губирнаторѣ Гоадатги. имя котораго ста m напивать къ свячм сч, ожи­ гаемыми поремѣнпміі въ составѣ высшаго щіавіггеліюч’ва. ДуГіровиігь иаагралиі.п, Гу:- л гула о кч> Полубоа[жілівоіі, шічграя веде’іъ денежныя дѣла «Гусскаго Знамени». Одпа- ко. По.іубояринова Гуічдулло не прилгала. Сііудот нѣскшько дней Гутцулло чі^юзъ швейцара- щ-уодн.іъ письмо па имя ГЬму- Гкіяутнстшй сч, ігіюскбой обч> авансѣ въ 25 рублей, (Кдпако, и на этогь рядъ ироі’ь- оа его не была удовлетворена- Вслѣдъ за этимч.. заяіияедч, «Голо’ъ Руси». пч> ве- ріоддіческий печати появилось иисьмо по поводу павѣ липа то ѵмщ заявленія «Ч’е])тѣя Прохожаго» Въ редакціи «Русскаго Зна­ мени» въ Густдѵ л .то склоіпгы кидѣті- исихп- чесиш бадьцоп челоіФка Вч, союзѣ рус­ скаго нароца заяіиявггъ, что Гутцулло чле_ номъ союза пе состиптъ, варглемч.. огова- [іпнанпся, что стл.. быть можетъ, состопп членомъ щъкого-лпбо изъ отдѣлавъ союза. ІІаш. кор ІІЕ’П>ОГР.АгДЪ. Вчера Василеюткій была вызванъ вч. камеру ,и,рокутроіра іпетроградскос судд’бтой :та.іа.тыі, гдѣ опъ въ теченій грехі “олюжь давалъ подуюбныя иокапажі? тоы- ртащу ировсурора Громову wo тѣлу о пре і по.гатагапемся покххпеніи яа жизнь члена Гос Думы П. Н. Милюкова. Посязанія Ва­ силевскаго заятасапы на 12 листахч в ьт общихъ чертахъ содгталаіюті, гь растхазсуг, его. яапетаташтомъ ранѣе вч. газетахъ. П прсцложр’нію товарища пгрокурора Василев­ скій іірелгтави.ть с.лѣдствян-т’й в.тагги нмѣ юпгтіеоя ѵ пего точгѵпіенты «Сергѣя Прохо­ жаго». Оь покадаччяѵи Василевскаго Гро­ мова, озна.лохги.п. ‘тоокѵрора суку У нсй па- гзчч.3. Прелчотстт яигрпст. гжгзсе и ттѣіх-і личтт». на ххя шли ни* г я т Вя’-и’лячгікя.го іп мстмоиіъ прихода Гергѣя ГІрохож-іт— Гѵот- ‘то»*» Пано. кор. Нѣмецкія угрозы. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Лондона сообщаютъ, то ..орресіісіпеіпъ «Daily .Mailу» те- а-графірруеть изъ Америки, чаю іер- .анокіе аігегтц •дѣііетвптелыіо рас- иростгщцякчъ въ этомъ городѣ слухи с т. мъ, что въ случаѣ отказа держалъ согла­ сія вступить въ мирные переговоры ст Германіей,отклонивъ ея предложенія, нѣмцы введуть въ войну начало террора. 400 под­ водныхъ лодокъ будутъ блокировать побе­ режье Великобританіи- Голландскими су­ дами получено разрѣшеніе на рейсы лишь і.ъ томъ случаѣ, если будутъ ировозшь въ Германіи) З’.рно подъ якешртомъ гормап- скихъ судовъ. Бомбы, начшіенныя зароды- пым’и разныхъ болѣзней, будутъ сбра­ сываться на Лондонъ и нѣмцы попытаются примѣнить другія новѣйшія усовершен­ ствованія, болѣе ужасныя, чѣмъ примѣняв­ шіяся до сихъ поръ. Паш. кор. Требованіе опубликованія мирныхъ пред­ ложеній. ПЕТРОГРАДЪ. По свѣдѣніямъ изъ Ко­ пенгагена, «Deutsche ТацезгеіЫ’тц» сосб- іиаготч, изъ Буда-Пешта. что ошюаиагппія” Фракція го. Кароли потребовала опублико­ вать мирныхъ условій иеіпралыіыхч. импе­ рій. Требованіе пос.тѣ aaiijmca будшъ вне­ сено ьъ парламентъ ыі, Олижа Гпііе.мч, засѣ- даіщ. ІІаш. кор. Отказъ Испаніи отъ посредничества, ПЕТРОІРАД Ь. Изъ Линдона сообща- , ютъ, что, по свѣдѣніямъ изъ Мадрида, жв- • нгастръ-г.рійндеьть адякилд, что •иршвлтел- •сгво Исиаліп не намѣрено даже нникаи* ■ въ мирное ііііредложеше Гсрмоиш, таігь кавъ юно гю.тагат., что Испанія ие woacerc. на- ■ чать посредничества ьъ -ѵиришъ оерепѵ ■ Еоршхъ безъ согласія сегоеныхъ дожавъ. Наш. кор. На балканскомъ фронтѣ. ПЕТРОГРАДЪ. Изъ Парижа еооГ,тактъ, что газета «Petit Рагшіеп» указычаеть па. і озрсістапіе давленія, врага у Бѵзео изум­ ленную дѣятолыгості, къ югу отъ Мон.і- стыря, гдѣ счепь большое значеніе гаіѣегт, сосрезоточеьіе г|юческихч. войскъ бъ і ‘Ю километрахъ позади раапфоакенія армій гея. Саррайля. Hum. кор. Польскій король. ПЕТРОГРАДЪ. Изч. Копенгагена перс- даютч,, сто по оффиціальному сообщенію орцгерцоіъ Карлъ Стефанъ назначенъ ре­ цептомъ въ Польшѣ, а за-ѣкъ будетъ из­ брать польскимъ королемъ. Опублпчготаніе акта о назначеніи регепта и созыкѣ поль­ скаго государственнаго совѣта состоится до Рождества. Германскимъ комиссаромъ вч, совѣіѣ назначенъ баварецъ, графъ Дер» хенфельдъ. Наш. кор. Присужденіе къ смертной казни Массарина, ПЕТРОГРАДЪ Изъ Лошдоиа иеірепшочъ, что Массардип. заочно ирлсуяіцепъ іп, емергкоіі каздш. Ищи, юр. К Ъ ШТПБТ 1Е Р Х 03И Я Г 0 Ш В ІШ К О й й ііД У Ю Ш Г Э . ПЕТРОГРАДЪ. 3 ХИ. Зап ад н ы й ф ронтъ- Въ раіопѣ къ востоку отъ де­ ревни Конюхи бой изъ-за окопа нашей заставы, занятаго германца­ ми, продолжался вчера до 7 часовъ вечера. Окопъ четыре раза перехо­ дилъ изъ рукъ въ руки и въ ре­ зультатѣ южная часть его все же осталась въ рукахъ противника. Мелкія части противника, пытав­ шіяся приблизиться къ нашему !расположенію въ раіонѣ Іезуполя, !нашимъ огнемъ были загнаны еъ свои окопы. Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ силь­ ныя развѣдывательныя партіи про­ тивника, приблизившись къ на­ шимъ оконамь въ раіонѣ Рафаило­ ва, открыли огонь по нашему рас­ положенію, однако, огнемъ нашихъ постовъ были отогнаны и наши развѣдчики вышли для преслѣдо­ ванія противника. К ав к азск ій ф р о н тъ . Безъ существенныхъ перемѣнъ. Румымсн й ф ронтъ- На Молдавской границѣ наступ­ леніе противника въ долинѣ р. Ой- тузъ отбито. Черное кори. Для разрушенія мельницъ, снаб­ жающихъ болгарскую армію мукой. 30 ноября паши суда съ успѣхомъ обстрѣляли портъ Нальчикъ, буду­ чи при этомъ безрезультатно об-, стрѣляны береговыми батареями и 1 атакованы гидроаэропланами и под­ водной лодкой. Подрывъ нѣмецкаго фронта на Зала дѣ—взято болыпоч количйстйо плѣн­ ныхъ и орудій. ПАРИЖ Ъ 2ХІІ. Вечернее оф­ фиціальное сообщеніе. Послѣ артиллерійской подготов­ ки. которая продолжалась нѣ­ сколько дней, мы атаковали непрі­ ятельскія линіи къ сѣверу отъ Ду- омона между Маасомъ и Вевромъ па фронтѣ болѣе 10 километровъ. Атака была произведена въ 10 час. утра. Непріятельскій фронтъ былъ ио- всюду сломленъ въ глубину при­ близительно на 3 километра, по­ мимо большого числа непріятель­ скихъ траншей мы заняли дере- внп: Вшровилль. Лувмонъ, фер­ му Шамбретъ, ѵкрѣп.кліл Гардо- монъ и Безонво. Мы захватили большое число плѣнныхъ, которые пока еще точ­ но не сосчитаны. Около 7500 гер­ манцевъ’ и^ъшіх ь‘200офпцеровъ уже прошли черезъ наши контрольные посты. Мы захватили и разрушили большое число орудій тяжелой, по­ левой и траншейной артиллеріи, значительное количество военнаго f снаряженія. j Не емотря на неблагопріятную погоду летчики съ блестящимъ ус­ пѣхомъ участвовали въ сраженіи. Мы достигли полнаго успѣха. Войска исполнены большого ьо- одушевлнія Ііашіі потери незначнтелчны П. Т. А. ВЪ ГРЕЦІИ. АѲИНЫ 1 XII. Послан-икн леда^агъ соггасі-* чручичи тройскому прівите»-ь ству ультимативную ноту съ трѳбовані- е»ъ о переводѣ войскъ въ Ѳессалію съ тХмъ, что4и впослѣдствіи -асть воРскъ была сосредгто ена въ (Челопон ссѣ. Но- ,ті устамав иваетъ срокъ въ 24 часа для отвѣта. Во второй нотъ будуть ва-вле- (ны гсломя удов-‘втвояенія аа событія, происшедшія 18 ноября. Правительство подъ вреисѣдательст- и м ъ керіля обсужяао’Ъ »о дч»»цѣ предъявленныя союзниками требованія. П. Т. А. ЛОНДОНЪ. 2 XII. „Агентство Рей­ тера* сообщ*ет- по сіѣдѣііямъ нэь Аѳинъ: и <ѣ»мтся укаа»ня, что гре е- ское п авитѳгьетво въ пдичиичѣ соглас­ но на требованія, предъявленныя ульти’- Отатѵмоиъ союзниковъ. П. Т. А. РИМЪ 2 XII. По свѣдѣніемъ «Агвн- ст«а Стефани», греческое «равит*льст»о олност-ю приняло ультикатуѵъ. вредъ- явяенный посланниками державъ согла­ сія. П. Т. А. Конференція союзныхъ намъ странъ. ____ . 4 ПЕТРОГРАДЪ. Изъ освѣдомленныхъ круговъ намъ сообщаютъ, что въ срединѣ декабря въ Петроградѣ созьгнается конфе­ ренція п[іодставггголей правитедьствч. со­ юзныхъ намъ странъ. Приглашеніе на эту •конференцію очшрчсв.існо оп> имени рус­ скаго [ф;птігпелыотва ЛдоГпъ-Длйір.чж)’, Брі­ ану и Позедли. Бельгія, Черногорія и Сер­ бія будуть предстазілены на юонфеірентцл иослангикямп, находящтгис.я вч. Петрогра­ дѣ. Ііа конференціи, к-акч. перадакяч^ бу- деп. обсудцатьсі! ряда, копросопч. чіерво- степенпоіі важнюсти, касакицикся направ­ ленія какъ внѣшней, таіст и лиутреннеіі политики СОЮЗНЫХЪ CTJl.lin.. Въ этпмч. от- пошеніи имѣется вч, виду достачіучіь уста- тюрленія такого же полнаго едивопія, юѵ кое достигнуто уже іп, очіношенін единаго плана военныхъ дѣйствій всѣми сою ша­ калій. Признается мео&ходпмычп. віів’та в |ж> ішут^кчггшпо жігаш, достиженіе тѣхъ же сог.тасоваиныхч. дѣйствій и мѣропріятій, которыя бы Ліоообствовзип наилуташей ор­ ганизаціи продорол мтрс тнато вопроса, д і- ! л п сніабжеиія мегадлимлі и другими мате­ ріалами, y’pery.iirjKiwiuLe вопроса о раба- ічлхъ рукахъ и т. д.. ибо птг. правильнаго j.’-алрѣяиенія этпхч, вопросовъ заішентъ ус- ;ггі;хъ дальчѣйшей ‘борьбы съ iianum. гиор- НЫ.МЧ, ВрІГОМЪ. Пос.гѣлиій а.іггі, герАШіискаго тіривиттоп,- стг,а о ттреадеженіи мирішхъ ие[хтгоиоро<въ, какъ пврелилстч,, та.ітаіе будеть слуяжтпь игрехметомъ живого обмѣна мнѣній яа кон­ ференціи союзниковъ. Отъ англійскаго и фраяцуасжато прави­ тельства, уже иолучеіп. оаівігп. о комаігдиѵ- ]ювкѣ ими своихъ представителей па эту Гѵонферсіщію. Сообщаютъ, что созывъ наг* стоящей конференціи въ Петроградѣ былъ предрѣшенъ на послѣдней конференція со­ юзниковъ вч. Парижѣ. Наіга. гар. Предпраздничная отмѣна таясъ. ПЕТРОГРАДЪ. 2 XII. (Оффиціальна). Циекуляона теле рямма ѵправляюіич- го м нистерство ъ земледѣл’я, отъ 2 -го декабря No 18032 начальникамъ губор ній * л-готахъ о прелпраздмич.чой вы- во кѣ продуктовъ въ ге-р да. Для облегченія сеі>ск»му населенію о’ычч й ‘ре праядни ной во>яи прого- в льегявниыхъ п с дукто-ъ въ города, на оч-горній пун та 7 с аті-и 10 й положена* объ освб мъ совт. г-а»іи по продоеолъст» венчом дѣну мною дл» всей Им геріи, кромѣ губерній * нск<. в г® раіоиа и т*» аі-ра в о е н н ы х ъ дѣист«ій и ьамѣстииче с ва Кавказскаго, отмѣняются до 20 сего декабря в.люпи-‘елк.но, всѣ рѣши-елъыі гріикяе ія и заірещ -нія, огносителъчо вывоза и ввоза и, ксочя того, до 1 го фе оачя буду– а о года—асѣ таксы для с ѣдуюи и х 1 проду»тсвъ: молока, масла сливочнаго и «о».бще ск«ромч»го и про*, мопо ны іъ пр-дук.овъ теляти■<ы, п ор о­ сятъ, д-*чи, битай .ітицч, іг* пчеиы хъ оч.р -кооъ колбасъ и в бше коп очыхъ издѣлій, рыэы вся-ой ры злыхъ пръдун- ,to*v *ак«ронъ, крупы всякой, кр-мѣ Гречневой и пшенной, гіи5>въ и мгсл Постнаго всякаго, кго-ѣ поле льечніГ Сохраняе ся лишь запретъ вывоза мол » М» Масла И молочныхъ дрсдуто-Ъ изо ‘Жѣстностей, л^ж Шьхъ на вуствкъ -тѵ •танціи Вятка и Пол*та во, Самара ‘Златоустовск й жел. д роти. М хистерітю м ъ лутк« ■ обаянія грн” виты особыя мѣр.і кь успѣшная О’трав- ,кѣ по аи’іѣзнымъ дорогамъ «ыг-еука аь- иыхъ грухтвѵ пассажирвко^. fo ыгяи н («митойвК ’рсстмл.сог. а но t улеетвукшичъ правиламъ причемъ, коемѣ т»гѵ деу |тѣхъ я е мроду*то*ъ, напі а шяеачсл въ Пвтраградъ н Мо кзо съ вагогъ Нм о- іааовскт й СѢіерньі>ѵ Р-эа о-Урдльской Юго Во точныхъ, Южныхъ В •Кой, Оиек.ЧІ, Томс кой и Аптайе ой п» яавначенію на асЧ ста-ци и города д Петрограда и г ородч до М в >»ы пд< до­ ставлена самая высокая в т о ч е р о .ж с ь • яммме: по группѣ а) р.адѣяъ 2 й при мепгечѣммомъ а$»’«о«ані* по пне­ вымъ накладнымъ, і и к і предъявите « • Прошу срочно щ ерк о оповѣстить на селеніе о восмоиное и ціирохаго выв«*> И в*ева у-а анмыхъ выше прсдуктс въ бееъ чьихъ либо раз^ѣш’ній и о с«о водномъ ихъ перемѣщеніи белъ вт«каі о риска рек «ваяніи. Наетеящую телеграмму прошу затр- вап»чатать во всѣхъ мѣвтмыхъ газетахъ ■а вид сомъ мѣстѣ. Управляющій министерствомъ звмле- тіпія сенаторъ Риттихъ. РАЗВЕРСТКА ЗЕРНОВЫХЪ ХЛѢБОВЪ * И ФУРАЖА. Ьт “л . ПЕТРОГРАДЪ, 2 XII 1 * с и ‘ (Оффпціал ьно). Циркулярная телеграмма упрярляю-| ша о министерствомъ землолѣлія отъ! 2 декабря за іѴ 37 575 уполномочена Вымъ министерства по закупкамъ п губернскимъ земскимъ управамъ о подготовительныхъ дѣйствіяхъ по вве­ денію ра «верстки зерновыхъ хлѣбовъ в фуража, пріобрѣтаемыхъ для по­ требностей, связанныхъ съ обороною )ОсобоП телеграммой я сообщилъ вамъ распубликованное сегодня, 2 го лека-: бря, въ No 338 „Собранія узаконеній В распоряженій* мое постановленіе, отъ 29-го ноября, No 6в, о разверсткѣ зерновыхъ хлѣбовъ и фуража, прі­ обрѣтаемыхъ на потребности, связан­ ныя съ обороною. Прошу немедленно по соглашенію съ губернской упра­ вой, съ вызовомъ на совѣщаніе съ Нею всѣхъ предсѣдателей уѣздныхъ земскхъ управъ обсудить и выра­ ботать въ ближайшіе дни нижеслѣ­ дующія подготовительныя для раз верстки вѣры: 1) Основанія предстоящей развер стки какъ губернской между уѣзд выми, такъ и уѣздныхъ разверстокъ, согласно статьямъ 2-й и з й раздѣла 1-го постановленія. Гпскладка назн і- чевнаго на губеря:ю и разверстанна­ го между уѣздами количества дол­ жна быть сдѣлана между всѣми про­ изводителями продуктовъ. Торговые запасы закупаются не по раскладкѣ, В ва прежнихъ основаніяхъ. 2) Пдапъ распредѣленія пунктовъ предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 9 й по становленія, по возможности такіе пункты ДОЛЖНЫ быть Пріурочивай’ ы ігь имѣющимся складочнымъ помѣ шеніямъ, зернохранилищамъ и мель вицамъ Объ установленныхъ пуік- тахъ необходимо широко оповѣстить населеніе. 3) Предстоящую организацію до ставки съ означенныхъ пунктовъ за купленныхъ продуктовъ на станцію или пристань, выработавъ для обез печенія доставки всѣ необходимыя мѣры въ частности обратившись къ сельскимъ обществамъ для доставле­ нія подводъ и лошадей за устанавли­ ваемую по добровольному соглашѳ нію плату, обезпечивающую своевре­ менное исполненіе перевозки. При недостиженіи такого соглаше­ нія подлежитъ примѣненію порядокъ гужевой повинности устанавливаемый по закону Я-го февраля в. г.[]-1) Спо собы широкаго оповѣщенія хозяевъ о томъ что какъ за новые, такъ и за подержанные но пригодные для перевозки хлі ба кѵлн и мѣшки будетъ начисляться особая плата организо­ ванъ сборъ п.пріобрѣтеніе к.ѵлѳй и мѣ­ шковъ сверхъ тѣхъ, въ которыхъ бу­ детъ доставленъ прод ктъ 5) Уста­ новленіе порядка немедленной оп­ латы доставляемаго по разверсткѣ хл Кба согласно статьѣ 8-й постанов ленія 6) Окою 8 сего декабря теле­ граммой я сообщу вачъ, согласно первой статьѣ і-го раздѣла пост нов- ленія, то количество зррвовы’Ъ хлѣ­ бовъ и фуража, которое подлежитъ заготовкѣ оть губерніи и предложу Губернской Яемской .’ правѣ произве­ сти въ порядкѣ стёт ; и 2-й разверстку этого количества между уѣздами. Поэтому . сѣ подготовительныя мѣры указанныя въ предше твующихъ пун ктахъ настоящей телѳгр ммы, дол­ жны быть выработаны и установлены совѣшав ѳмъ пемедлеппо а къ 14-му дек. должна быть произведена и раз­ верстка по уѣздамъ всего назначен­ наго ‘ѵд губернію количества зерно выхъ хлѣбовъ и фуража. Произведен­ ную по уѣздамъ разверстку прошу васъ сообщить въ тотъ же день, то есть 14 ю декабря уѣзднымъ упра вамъ, предложитъ инъ При вепрѳ Мѣйномъ участіи волостныхъ стар­ шинъ уѣзда, пі оизвестн разверстку въ порядкѣ статьи 3 й въ іпестиднев ныП срокъ, то есть не позднѣе 20 -го декабря СЪ немедленнымъ увѣдомлѳ Кіемъ воло тныхъ правленій о веоб ходимости производства разверстки па волостныхъ сходахъ въ чѳтырѳхдвов- ннйсрокъ, то есть не позже 24-го іек. Разверстка волостныхъ сходовъ долж ,ЯЛ быть передана немедленно сель екпмъ сходамъ, которые обязаны раз­ верстать мричптающеѳс ва каждое сельское общество к поставкѣ коли чество продуктовъ между отдѣльны ми домохозяевами въ срокъ отъ 26 го по 31 е Ѳі.аьря сего года. Соотвѣт­ ственно сему я прошу губернатора сдѣлать распоряженіе о созывѣ во постныхъ и сельскихъ сходовъ въ вышео щмчрнпыѳ сроки. О проііівѳ ленныхъ раскладкахъ прошу васъ тѳ демпфировать мнѣ немедленно ио иаступлен и каждаго изъ назначен­ ный’ С| оковъ. 7) Отъ васъ, по соглашенію съ гу- б’рнсі.имъ н уѣздными емства и, зависитъ ввести раскладку во всѣхъ уѣздахъ либо только въ нѣкоторыхъ, оставивъ вь прочихъ прежній поря­ докъ вапіей непосредственной закѵп ки но подъ условіемъ выполненія ея въ раіѵ.ѣрахъ И въ сроки, которые будутъ ука.аны въ моей телеграммѣ о раскладкѣ Отъ іасъ таі же зави- С1 тъ совершенно ню примѣнять рас кладку что не осьоб чідиегъ отъ со зыва совѣщанія губернской управы съ участіемъ ирѳдсѣд ітелей уѣзда .іхъ управъ для выполненія требованій: 2 ! о, 3 го. 4 го и 5 го пѵпктовъ на­ стоящей телеграммы: однако, если ва совѣщаніи предсѣдателей уѣз іныхъ управъ, вопреки вашему мнѣнію, при­ знаютъ необходимымъ ввести рас­ кладку, то опа является для ихъ уѣздовъ обязат львою и подлежитъ введенію вами въ указанномъ въ на­ стоящей телеграммѣ порядкѣ. 8) Введеніе расклаіки, имѣющее цѣлью ускорить отставшее отъ тре­ бованій арміи исполненіе нарядовъ по весьма многимъ губерніямъ, от- вюль не должно задержать срочное выполненіе въ прежнемъ порядкѣ декабрьскихъ варядовъ. Поэтому на і стойчпво продолжайте закупки имѣя Івъ виду, что для губерніи и каждаго Іуѣзла причитающееся на ихъ долю до разверстки количество хлѣбовъ [будетъ умепьщопо въ соотвѣтствіи’ съ тѣмъ, сколько вы закупи­ те со дня полученія настоящей тѳ легоамчн до 6 го января 1917 года Поѣмъ производителямъ, которые въ этотъ промежутокъ времени сдадутъI вамъ иди вашимъ агентамъ хлѣбъ’ или зерновой фѵражъ, вы давайте удо­ стовѣрительные билеты, обозначая ко- личѳгтво принятыхъ продуктовъ. Въ цѣляхъ всемѣрнаго усиленія закѵпокъ до введенія прнвильпой раз­ верстки поручаю широко объявить слѣдующія особо льготныя условія, установленныя мною на срокъ по 6 е янвпря включительно: 1) за доставку хлѣбовъ отдѣльными владѣльцами, сельскими обществами и кре тьяп сними товариществами, коопеі атива- ми и земствами къ желѣз олорож- пымъ станціямъ уплачивается твер лая пѣна, назначенная франко-стае ціи полностью и сверхъ того уплачи­ вается стоимость провоза от амбаоа къ станціи по поэмѣ, установленной для обязательныхъ гѵжевыхъ перево­ зокъ; 2′ если эти слад лі.цы зѳрпа не принимаютъ на себя подвоза къ стан ціи. уплачивается твердая цѣна за вычетомъ стоимости ировоіа по ука занной нормѣ, а нерево ічикямъ наз­ начается плата въ раімѣрѣ удвоен­ ной нормы за обязательную гужевую перегозку; 3) коммиссіонерамъ ва ю- стівленяое къ станціямъ количество продуктовъ утачивается установлен­ ное коммнесіопное вознагр іжденіэ: за партіи свыше тысячи пуловъ — въ івойыомъ размѣрѣ а свыше пяти ты­ сячи пуіовь — въ тройномъ размѣрѣ; 1) въ тѣхъ случаяхъ ког іа комммс- •іоперы имѣютъ свои ссыпные пунк­ ты далѣе двадцати верстъ отъ стан­ ціи, доставка х іѣбовъ отъ ссыппого пункта къ станціи оплачивается такъ же какъ указано выше въ отношеніи владѣльцевъ зерна; всѣ перечислен ныя льготы послѣ шестого января отмѣняются; 9) Для упрощенія и ускоренія предстоящихъ по настоящей теле- іряымѣ исполненій 0я одновременно сообщаю ее губернатору съ предло­ женіемъ предоставить въ ваше расію- ряжевіѳ на вѳ’ь декабрь мѣсяцъ весь рѣшительно составъ землеустроитель­ ныхъ и землемѣрныхъ чиновъ равно II Всѣхъ тѣхъ льсвыхъ и другихъ чи­ новъ Высочайше ввѣреннаго мнѣ вѣ­ домства которые ве завиты срочной работой по обстоятельствамъ воевва- го врем ни а тікжѳ. за послѣдовав шпмъ соглшіѳніемъ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ —всѣхъ наличвыхъ чиновъ к естьянскихъ учрежденій. , Министромъ пнугрепилхъ дѣлъ одновре­ менно съ симъ предлагается губернатору н’казыпать валъ сапюе э дерганное и широ­ кое содѣйствіе. Управляющій «инкстерст- в о м,ъ з ем л е дѣ. л I я сеъаторъ Риттихъ. Харьковъ. п 4-го декабря 1916 года. МИРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ ОТВЕРГНУТО. «Мпрдое» преддохеггіе. перодаядое чет­ вернымъ союзомъ нейтральнымъ гос уда р- стпаыъ для передачи державамъ согласія, уже наголо совершенно заслуженную оцѣш- кѵ на страшщалъ союзкой и русской ие- «атн- О ічі Ѣ ть да.тн уже п законодательныя па­ латы союзныхъ гтпанъ. Отъ имени фран­ цузскаго прашггелгстна. съ заявленіемъ пы- гттліпіъ иіптніетръ-мрезидептъ,—опъ же и мнппс.тръ «пострзпныхт. іѣнъ,—Арпттидь Гфіанъ. Въ са«ыхл. ѳперпгчпыхъ и кате­ горическихъ ви.ражепіднхъ опъ высказался ‘ иѵутіип . клстп. бы то ни біло перегано- ропъ. Онт, кыскнзя.гь іаже р.оѵчіѣпіе въ о мъ. чтобы ‘нейтральныя страпы. къ кото­ рымъ Германія и ея союппики обратились, ъаялм на себя, при настоящихъ условіяхъ, [эти обязанности, «могущія породить боль­ шое недснѣріе къ ихъ искренности». Не имѣя оффиціальнаго текста рѣчи гер- ‘мапсЕато канцлерл, Бріалъ откладываетъ «un-редѣленный, согласный взглядд союзни­ чковъ по этому вопросу». Но даже теперь онъ предостерегаетъ страну ютъ возмож­ ности одурманенія». Какъ глава правитель­ ства. учитывая гоктиядцій моментъ, онъ І«счелъ бы себя преступнымъ, если бы не ц икнулъ своей родинѣ; «Берегитесь, бу­ демъ насторожѣ!»- Бріанъ разсматриваетъ германское пред­ ложеніе, какъ попытку «встревожить созна­ ніе п смутить сердца Граждана, странъ, но­ сящихъ трауръ не столь большому числу павшихъ на тюлѣ браги». Онъ считаетъ долгомъ обнаружить эту «грубую затдиго», эту попытку «разъединить союзниковъ, смутить умы и деморализовать союзные на­ роды». «При подобныхъ обстоятельствахъ—за­ ключаетъ глава французскаго правитель­ ства,—франузскаяи республика не можетъ идти на переговоры». Отпѣть, косвенный, но въ высшей степе­ ни краспорѣіЧ’ивыіі, дало англійское прави­ тельство. Оно обратилось къ парламенту за разрѣвіевіемъ яркевать подъ зпамена ещ е одинъ милліонъ людей, для д о- ведепія контивгепта англійскихъ войскъ до пяти милліоновъ. Наконецъ, отвттъ дали русское прави­ тельство и русская Гос. Дума. Огь имени правительства выступилъ но- ный .министръ HHocrpaiHJiULYb дѣлъ U. Н. 1І0- ікровс.кій, заявившій, что «русское прави­ тельство съ негодованіемъ отвергаетъ мысль о самой возможности нынѣ прервать борь­ бу». Оть имени (прогрессивнаго блока и при­ соединившихся къ нему семи фракцій С. II. ПІпдловскій внесъ формулу перехода къ очеретнымъ дѣламъ, въ которой говорится, что Гос. Дума «единодушно присоединяется .къ рѣшительному отказу союзныхъ прави­ тельствъ вести какіе бы то пп было перего­ воры при настоящихъ условіяхъ». Формула, къ которой присоединились и правые («марковцьг»), принята Думой еди­ ногласно. (Представители трудовиковъ и c.-д., въ виду исключенія больтинства ихъ товарищей, отказались участвовать въ го­ лосованіи). | Таковъ отвѣть союзныхъ народовъ и пра­ вительствъ аа предложеніе «миролюбивой» Германіи. * b • «г ЦЕНЗУРА ДЕПУТАТСКИХЪ РѢЧЕЙ. Цензуршашіе чиновтикаиги рѣчей, про- нз нос нм ихъ въ ВЫСІІІЭѴЬ нмікр і .’НХЪ за- конодатг явныхъ учрежденіяхъ, орнвело уже кт. такимъ иоскіѣдствіямъ, которыя засти- ыілн предсѣдателя Гос. Думы вистушіт; иерс.гі. дегртатами съ за-.ш,іештгь о це .- іурѣ думскихъ рѣчей. М. В. Рохушко констатировалъ, что едпнетвеітая цензура депутатскихъ рѣчей ■мзлекшіа закономъ на протеѣдателя Ду­ мы. Слѣдовательно, всякая юная цензура яівлаетея незажонной. Однако, цен- зуровзпіе деощчатакихъ ріией пре­ вратилось въ длящееся преступле­ ніе противъ закона, и шікто о ти дііятгія не пресѣкаетъ. Кабинетъ А. Ѳ. Трепова говорить, будто бы опъ намѣренъ сотрудничалъ съ Думой, но онъ до сихъ пиръ или не дамастъ или не можетъ даже гого сдѣлать, чтобы депутатски рѣчи были оіралвдены отъ цензуры, не основанной на загонѣ. А цензура эта совершаетъ цѣлые ’«по­ тники»: «рйчщ и стенографическіе отче­ ты псяияются въ печати иногда въ видѣ бѣлыхъ мѣстъ, а иногда въ видѣ чрезвьь- ч>аі1ныіхъ сокращеній, искажающихъ ие- ртѴдко смыслъ сказанной рѣчи» (М. В. Родзянко). Но какихъ рѳзрьтатотгь достигаетъ цен- зутра? Что творится подъ ея покровомъ? Ha-дняхъ рѣчь П. Н. Милюкова, впзво]’- гпувшая Штюрмера, напечатала въ іа-ю- т-іхъ. Но, вѣдь, извѣстно, что еше задолго до этою Россія уже успѣла озиашмиться съ той рѣчью шкмимо газетъ и цензуры. БѣроявііО, ьту истину могутъ поттвердить почтенныя учрежденія, исполняющія .бла­ городную миссію «главъ и ушей». По вотъ пошла по рукамъ рѣчь депу­ тата Чхеидзе. Опа, но словамъ М. В. Род­ зянко, циркулируетъ въ Москвѣ. Но моле­ но съ увѣренностью оказать: циркулируетъ она не только въ Москвѣ, а по всей Рос­ сіи. Преісѣдате.ть Гос. Думы заявилъ во всеуслышаніе: «стенограмма эта Цодлояснп». «Въ ней въ самыхъ возмтчигельныхъ слвахъ излагается р1 чь члена Гос. Думы Ч’хі’идзе. Считаю необходимымъ съ этой! каседры заягить, чіѵбы л валя всѣ, въ’ чьи руки попадетъ эта подложная сте­ нограмма, что это—инсинуація. Подоб­ ныхъ изложенной рѣчи, .хшяшей по ру-‘ вамъ въ листкахъ, рѣчей въ Гос. Думѣ не нрыізииплось и не могло быть проііз-. несено. Заявляю ото, чтобы тѣ, которые’ упомянутую подложную стенотраппту про­ читали, знъіи, что что—наглая и гнусная провокація, направленная трогавъ Госу­ дарственной Думы». Но мнѣнію предсѣдателя Думы, вта сте- нограма есть провокація, ваправлепная деротивъ Думы. Когда произносятъ слово «ігрлокація», сейчасъ нриходпть ша ysn. ю>е-какое учрежтеніе и кое-катое лицо. Недавній залцюсъ о Куртсвѣ еше не лшк- тткрованъ и дензвѣстію оффиціа.гьно, умелъ .тп Курловъ. Давленіе цензуры при огромномъ ЖРіапіи сграпы знать, что тѣ­ ла ется въ законодательныхъ учрежденіяхъ, ссылаетъ благопріятныя условія для ли­ тературы, ходящей по рукамъ, создавая сдзросъ на пее и давая возможность выпускать подложныя стенограммы тѣмъ, кечу это нужно. т е к у щ іе боа. ТІстелупая недѣля войны всецѣло при­ ковывала нагое вдгніаніе къ бнлкан- |с к им ъ фронтамъ, т^е. къ румьшскосгу и македонскому. Какъ извѣстно, 23-го ноября палч Буха- I есть,и былъ еанягь лежащій сѣ»верпѣе сго- лтды Румыніи важный желѢзиодоражаиД узелъ и городъ Плоешти. Главная ударная масса алстро-гермаліекихъ силъ стала раз­ вивать успѣхъ и дробшваться впередъ именно изъ раіоаа г. U л о е ш г а, направ­ ляясь по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, отх.^ дяшNoх~ъ отъ итого уши: 1) кь сѣверо- востоку, къ узловому ‘йуіікху сѣьерныхъ путей г. Пусто, и 2) ;гь долігну р. Нломипы ( лѣвобережный притокъ Дуная), по яути, идущему с:ъ Черноводамт». : Натискъ про’ги’вника разнится здѣсь въ рав:шігѣ, зажилъ небольшой фронтъ около 60 перстъ, а это люавшяегь противнику собрать для удара сравнительно очень болыпія силы и широко развить дѣйствіе артиллеріи, пользуясь ближайшей прямой желѣзной дорогой Кронштадтъ—Плоешти, і 27-го ноября румынскія войска сдержи-j вааи безрезультатныя настойчивыя атаки про’півника въ 26 верстахъ къ ьэ.’току оть Плоешти. Но на слѣдующій день подъ на­ тискомъ новыхъ атакъ протав::икв румы­ намъ пришлось сдвинуться епіе къ востоку, на новый фіюіітъ (Саринга—Урзичевп) въ 45 верстахъ къ сѣверъ-востоку огъ лиши Плоешти—Бухарестъ. Румыны стала вд. 15) верстахъ впереди г. Бузео, прикрывая этоть важный желѣзнодорожный увелъ пу­ тей кп> Фота папамъ и Гаігапу, и примкнули спой лѣвый флангъ кь долинѣ р. /ІЛОМДІЦЫ. Какъ затѣмъ сообіцшіа наша оффиціальная телеграмма, сю.ці на по.ддержку румынь лпігіЫ’ЛП ттскія Ігѣхітшя и кавалерій­ скія части, которыя тотчасъ же ввязались’ въ бий. Однако, превосходство силъ против­ ника въ дапномъ раіонѣ и его нелрерынный натискъ заставили наши и румынскія войска отойти въ раіонѣ Бузео и сь пози­ цій на р. Нломицѣ, т.-е. стать на полдутн между Плоешти и Дунаемъ. Такимъ образомъ, германцы позходятт къ подмой линіи, соединяющей Мо.тдаі>- ежіій и Добрузжекій фроьчы и, видимо, на^ мѣрены прорвать ее. Пооточу событія бли­ жайшихъ дней пііедставляють серьезнѣй шій интересъ. На македонскомъ фронтѣ по-трего- пемѵ наиболѣе акивленгтимъ ракшамъ яв­ лялся лѣвый флангъ союзныхз. войскъ, т.-е. аніонъ р. Черной л Монастыря. Судя аю послѣднимъ оффиціальнымъ свѣдѣнія мз», сербская армія передвинулась здѣсь нѣ­ сколько къ постону, въ раіоігь восточнѣе р. Черной; а но широкому фронту въ 5 верстахъ сѣвернѣе Монастыря де­ рутся теііфь союзныя войска: По всему этому фронту бюеріѣдніе дни шел-ь сильный артиллерійскій бой и стычки съ германо-болгарскими войскаліи. На нашемъ главномъ фронтѣ против- ггиігь продо.ддаиггь частныя безрезультат­ ныя попытки три близиться кз> нашимъ по­ зиціямъ и выиграть лучшее исхотьѵе поло­ женіе па отдѣльныхъ участкахъ. Послѣднія гелеграммы отмѣчали особенно такую дѣя- те.тшюоть на нашемъ юго-западномъ фронтѣ (на владкмпръ-волынскоігь направленія, у желѣзной дороги Тарн-ополь—Лььовъ и па р. БшстрпцІ). Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ и У ганадпой границы Молдавіи наше наступленіе втрѣ- чаегь упорное сопротнв.іеігіе противника; глубокій снѣгъ и морозы затрудняли также наше продвиженіе. На затадпемъ фронтѣ пока тихо. Корреспондентъ одной америгзигкой га­ зеты г. (Виглндъ въ ійсдаеней бесѣдѣ ісъ Гпмзезібургомч. указалъ ему на обширныя срезства союзішкоет. и па игъ громадныя прпготонлеіпя къ веснѣ. «Это дѣлаемъ и мы», схавалъ Гиндеі буріъ. «Значить пи это», спросилъ Вигандъ, «что весной на­ чнутся боп. передъ которыми битва на Гоммѣ іісчглжется незначительной?»—«Мо­ жетъ быть».—былъ отвѣтъ. Такопо послѣсловіе къ щіед-толгопіямъ мирныхъ иереготюровъ, которыми врагь явно хотѣлз. гспользовать ВЫГОДНЫЙ для себя моментъ и поднять передъ повой зимой настроеніе птегхъ армій и народовъ. Но Англія уже имъ отвѣтила истымъ призы­ вомъ милліона бойіцовъ , П. САВЧЕНКО. Гарантія rape. | Несмотря иа ссѣ ужасы нылѣпшей войны, трудно все-такв сказать, о чемъ больше мечтаетъ, чего сильнѣе .хочетъ столь усталый отъ войны міръ: немедлен­ наго лл ярадраліенія ужаюовъ войны, хо­ тя бы шфною іиоловшгіаз’аго, хромого («почетнаго», ото само собою разумѣется) мира, ади ироцолжеиія войны до достиже­ нія тѣхъ результатовъ которые дадутъ серьезныя іиралітга противъ новыхъ нару- п:еній мира. Одно лишь аюашю сказать съ увѣрен­ ностью: сшсль о томъ, что въ результатѣ штнѣшяей иойнза культурные народы должны добиться междушародньш. гаран­ тій, обезпечтаюидикъ прочный миръ, сдѣ­ лалась въ зигаий імѣрѣ доминкруюіцею надз, умами, что ей готовы ‘шринести въ жертву ‘миюігое. Я уже приводилъ въ едномъ изъ сэо- шхъ njwanrarb писемъ мнѣніе виднаго аме­ риканскаго соціалиста, зіроф. Герапа,— который, несмотря на все свое антгаии.т»- з арнстхское и цасйфястское npouuoe, по­ велъ теперь ожесточенную кашшгію про­ тивъ опасности преждевремен­ наго мира. «Миръ не сдѣлаетг, прямого предло­ женія о посредничествѣ, а подкиметъ лшш. вопросъ е ‘игедконферепціп. Воюющія’Сто­ роны т р ,* мотъ своихъ іпрадставптелей въ яакоіі-і’ибудь городъ Америки или одного изз. неіітратпнъгхь европейскихъ гооу- дарстьч,, п ‘Каждый изъ лихъ изложитъ ліинимуі’П. требованій, осуществленіе ко­ торыхъ его (страна считаетъ необходимымъ ДЛЯ ГОГУІІГЛЮНІІ’Я въ переговоры о мирѣ. уЕс.ти оказкезіея возможнымъ какъ-нибудз> сегласоіпать оти требоваіпя. то Вильсонъ вы ступилъ кть іпрез.тоже піемъ о лерѳмирія ъъ илтереоахъ шодготовленія мирной нон- феролпіп. Но ст. остову всѣхъ переговоровъ бу­ детъ положено Ѵребова іИе о создай іи меои- дтагродлой яопвепціи, устаиавзигаюшей обязателычоезъ вгь будущемъ третейскаго суда для рѣшенія спорныхъ вопросовъ, способныхъ зьгзвать военный гкопф-тшегъ. Таково сообтртіе нью-іорской «Еѵепіпц Post», иретстапитр-ть которой въ Ва- шингтонѣ нахсоіптся въ зѣстіѣйілдггь сво- п’еніяхъ съ «Бѣлъпп. Домомъ» и шосвя- щеігь въ ляогЬ]>епіія Вильсона, огнолгтть- ііо котораго утпорждакгіЪ, что онъ рѣшить вогпо.тъзокѵгьовг сівогемъ перризбраніесгь, дтя того, чтобы энергично двинуть впе­ редъ вопросъ о мирѣ. Вѣнская «N. Fr. Ргеззе», шотхватытая это извѣстіе, іпазываеізъ лгалъ Bnuwoma «вяжнѣйитмъ со временя вооиикповенгія войны», и придаетъ ему огромдюе значе­ ніе. ? Бцр тоиппя же гавоты (напоминаютъ, что и Бэтти нъгГосл.’ветъ въ своей послѣдней рѣчи гововтгп, о тхугоппости Гермапли иргачі- ктппъ ко всякому междунарадноміу иачипаг иіто. стагиипяму себѣ щѣлыю огражденіе .гародовъ отъ ѵзкасоггь войны. Съ тою оатаишхпгою Фцр.костмо, кото- ) ая обняла талеръ Герчонпо. ото. говорятъ, іпшвчя. о тотошогга Германіи стать во главѣ такой мирной мрясдуиаротиой коа­ лиціи. ТТо вязгато ѵжѳ и то. что Германія, ствертянтаая (прежде всякія «Гаагскія иаг чиияиія», тетерь иячичаеть считаться съ пчми П. ЗВѢДИЧЪ. Жгите*. 21 (8) ноября. Прии. ред. Запоздавшая ио времени кор­ респонденція П. II. Звѣздича, какъ видитъ читатель, не запоздала но существу трак­ туемаго въ ней вопроса. Нашъ корреспон­ дентъ ве могъ знать, отправляя эту статью, объ открытомъ предложеніи мира, лослѣдо- павшемъ на лнихъ дюіхз. со ctojjvuu адр- жавъ четверного союза; но г, Звѣздвчъ логъ уже наблюдать въ австро-германскоі прессѣ теченія, подготовившія этотъ оффк- и,і*мМіЫІ1 сЫкі’Ь, ОБЗО РЪ ПЕЧАТИ. V Вслѣдъ за мосвсвсаой, о «мирчомг» лредкшенія Гершаліи шьаошаываетьа s летротрадсшш лечать. «Бцрж. ВѢд.» вщяпъ въ цредюасанш— «актъ глубокаго лицамѣрія». По и«*ябг> газеты, оно расчитаяо ігреігмущесяв«кно на внутреннее употребленіе. Прежде всего пршіѣчаіелыш, «то императоръ (Вильгельмъ счелъ нузкньйіЪ ві спеціальномъ приказѣ по арміи и фронту оповѣстить солдатъ о сдѣлали омъ шгъ мир­ номъ предложеніи. Это значитъ, что здѣсь было необходимо оправдать интенсивность Я самое продленіе борьбы. Какая же это въ самомъ дѣлѣ форма дх* мирныхъ neper опоровъ, когда и въ нотахъ вражескихъ правительствъ и въ рѣчи кшд лера въ рейхстагѣ все время звучитъ осно – ной барабанный лейгь-мотнвъ: мы—дюбѣд тели, -мы несокр>тліш-ы. По топу и языку «мирнаго» пре діода- ВІЯ видно, что на аі>оек- тирі-емую мирную конференцію Германія желаеіъ придти какъ всеприоианный побѣ­ дитель, чуіь-ли не калъ гртумфаторъ. Самый миръ она предлаіаетъ изъ великодушія, в«- ликодуигія аиіьнаго къ слабому. Гдѣ тутъ почва для прочнаго и досточнаго мира? Дожили оділ-лсія хошггь мира. Но такой берлинскій миръ, съ торжеству». щ н м ъ побѣдоноснымъ звономъ кимваловъ и литавръ не пріеаыяется сознаніемъ Преобра­ зованія власти во Франціи и А і * гліи , предпри­ нятыя съ цѣлью приспособленія къ требойа ніямъ приближающагося рѣшите*ьнагомомев та, ясно показываюіъ, какой отвѣтъ можетъ быть данъ союзниками, которые не отступит­ ся отъ своего пути, покуда у нихъ не бу­ детъ полныхъ гарантій, что культурные идеа­ лы и правовыя цѣнности, за которыя они бо­ рются, не превратятся въ будничную дѣй­ ствительность и не дачутъ прочнаго и нергу. ішгмаго мира иставленному человѣчеству. «Нотюе Время» также находитъ, что весь смыслъ этскго германскаго выступж. нія въ дѣлахъ домашнихъ. Германія истоще­ на. Германія сжаокдетъ дѣйствительно мира, в германскому прав-іпельству нужно заставить croio страну и авоихъ союзниковъ продол­ жать воАну’ и вызвать кхъ на новыя жертвы Рядомъ съ мнѣніемъ «Новаго Врамеян* интересно сопостаігать «пѣгое «Дня». Ргк дака.тъН’ая газета указываетъ на топ фактъ, что Страна, вовлекшая <Евротгу въ катастрофи­ ческія событія, въ ужасѣ останавливается л« геаъ картиной вьигваинаго ею разрушенія Я предлагаетъ,’ «ко имя человѣколюбія и въ интересахъ гошигдаадіи», положитъ квнецг- К[К>И опролитію. Нота, составленная Бетмапъ-Голь-вегамъ и одновременно опубликованная въ Берлинѣ Иѣнѣ, Софіи и Константинополѣ, строго вы- іерокана въ тонахъ дипломатическаго лице­ мѣрія. Нѣтъ надобности опровергать утвержденіе чаіпілера, будто Германія со своими союзни­ цами взалась за ормжіе «для защиты своего существованія, авободы и національнаго раз­ витія». іВсе это многократно уже заявлялъ Бетмяпъ-Голнпетъ, и—столь же ммогократнс) это опровергалось. О «гагролюбіи» Гермаліи,—іговаріггь га­ зета,—даівяо извѣстно не удишщтсжъво то что старательно афишируя свое миролюбіе, германское правительство столь же старательно уклонилось отъ выясненія что оно понимаетъ подъ миромъ, способнымъ вернуть Европѣ прежній покой и благопо­ лучіе… Годъ тому назадъ Бетманъ-Гольвегь въ рѣчи, на которую ссылается, между ппочнмъ опубликованная нота, сдѣлать коо- камя неясныя заявленія на сей счетъ. Ідиа рэзнообрано комментировались въ нѣмецкой печати, соціалистъ Шейаеманъ старался нс- толкоізать ихъ въ смыслѣ «мира безъ аннек­ сій», но не могъ добиться ал ечтическаго ком­ ментарія со стороны канцлера. И по мнѣнію газеты, ‘Дѣло остаемся і сейчасъ от, такамъ же положеніи, такъ катъ въ переданной нейтральнымъ госу- дарствамъ германской нотѣ, – союзныхъ державъ, отсутствуютъ какія- либо указанія на конкретныя условія мир», кеггорый ищетъ Германія. А пока нѣтъ оінре- дѣ ленныхъ предложеній, нѣтъ и зообщ; предложенія о мирѣ. А пока нѣтъ предлаже- «ій о мирѣ, у насъ нѣтъ основаній къ ка­ кимъ-либо измѣненіямъ нашихъ плановъ ѵ нашихъ желаній. Ничто не измѣнилось, I влреть мы стремимся къ достиженію тѣхъ цѣлей, которыя получили всенародное осо­ знаніе. «Рѣчь» слѣдующимъ о&равсмъ объясня­ етъ появленіе ноты. Ждать болѣе нельзя—«ли слишкомъ ри­ скованно. Запасы продовольствія на исходѣ, истощается и запасъ человѣческой силы, прігходится прибѣгать къ рискованнымъ и героическимъ мѣрамъ—къ вооруженію со­ сѣдней національности, въ душѣ враждебной германизму, къ выселенію осето работоспо­ собнаго населенія изъ Бельгіи и т. д. Въ то же время военныя дѣйствія съ наступле­ ніемъ зимняго времени останавливались на одной точкѣ,—и послѣдній эпизодъ, взятіе румынской столицы, былъ внѣшней удачей удовлетворяющей національное самолюбіе. Отчего же не представить временную за­ держку на театрѣ войны, каясь окончатель­ ный гріѵмфъ и доказательство полной непо­ бѣдимости? Отчего не вьптать того, что дик­ туется неизбѣжнымъ наступленіемъ іюлиаге истощенія, за благородный жестъ человѣчно сти и великодушія? Галета укѣ.тюпа, что гарчаетлдое пре***- твеніе иа нешосредттвенньгй уапѣхъ вв ралечитьпвпідо. Намги враги не могутъ не понимать, что ■моментъ, который сити считаютъ выгоднымъ для себя, чтобы вести переговоры о мирѣ, не можетъ быть выгоднымъ для насъ. Они отлично знаютъ и то, что не могутъ предло­ житъ намъ теперь, гордясь и кичась osoet мнимой ■гнеятобѣаимостыф, пріемлемыя щя насъ условія . ІШ ПРІЮТЪ ОСЯѣПШЪ Ш Н О ЕѴ Въ контору «Южнаго Кірая» ггостушпоі оть начальника ст- Лтіанъ—15 руб., Не­ извѣстной—3 руб., чистая выручка отъ снектажля, иостати. лтобитплгая при Ч^та- гоъ’пкедп, гадарт. зав., 6-по паябіря с. г.— 126 pjA. 12 к., NN —2 рубп Фшци – пѵб . В Д.—-S руб, Итого 199 рТб 12 коп. Всего съ ігревде постутпташиге—2656 руб- 91 коп. Изъ чихъ отправлены го нвиаяааію— 2457 руб. 79 гоп. ,Во подарки воинамъ Эь контору «Южнаго Края» поступило: ©П» товарищества А. А. Іозефотпа. «Южный jgSpsUb—■50Q руб., М. М. Строновой—5 руб.. Н. Д. Головачева—3 руб., Вали, Толи и Т&ыи Каленяченко— 15 руб., Д. С. III.—50 Т. Г.—2 руб., служащихъ и рабочихъ ааш>іа Берлизава й К,—212 руб., Н. EL- 14 руб., Олега Бочарова.—5 руб. Итого—806 рублей. Всего съ прсждапостутгившими—1398 руб. 07 кои. Всѣ деньги отправлены пю назначенію. Іріеяъ пожертвованій продолжается. М ѣстная хроника. | | Отсутствіе газа. Вчера око*<* Часу ночи пр» крутилась падача га а въ тм.оѵяфію» Южнаго Кр*яѴ По т*леф>- яр намъ со бщи..и съ гааоваго аавода что заводомъ получ нъ очен. «квериьн у с а іь вызвавшій пр.ир.щвні* поіачч га *а Вслѣдствіе гтсутстля rasa, работа въ типографіи ,Ю»а о Края ’ (наборныя мдліияы) дэ іж <а была пріостановиться. Ос аяивь ъснабранными масса телег рамъ я телсфонвіраммъ; многія вшмбаи мъ текстъ но удалось иееравить, ф Положеніе дѣлъ на город- 0 4 о й электрической станціи, «дмдоій» не блестящее. Только что огтеЛотшась еле прили вая стаігція оаъ турбяпнаго кризиса, какъ ее уже подстере­ гаетъ угольный криапсъ. Въ настоящее вре­ мя станція снова обезпечена углемъ всего );г. іг’зсколысо дней. Если къ атому прибавить, что сейчасъ станція идетъ полнимъ ходомъ, то-ость, тожпраеда ежедневно около 7,000 п. утщ что уголъ послѣдней получки невысо­ каго качества н его (триходптся отсѣивать и с і»тяровт, благодаря чему часть угля отходить въ бракь, то стянетъ яснымъ, что оетавзгахся на стапцін запасовъ угля хва­ тятъ очень ненадолго. ф Эвакуація. Очера въ У арькокт. ігркОылп • пропори. Суворовъ Алекса тръ Вдащягіровпчъ (бцл.), каппт. Козыреву Муратъ Зту]>бековичъ (раз.), прапорт. Литвиненко Александръ Афапзм.екичт іконт), ораторш. Мамченно Иванъ По.іи- кйромпъ (конт), поопоруч. Таглевъ Иванъ Яковлевичъ (коьт. >, л-рагторт. Pa n. ковоній ІооифѵВнкеіітій Талгяцевичъ ‘])aH.)j прапорш. Талы с инъ Алексій Ива носачъ (аірн.), поруч. Пэтриняевь Алек­ сандръ Алекасндровичъ (pan.)*, пратгорп: Пегуша Иванъ Николаевичъ (pan.), пол гнгрѵч, Полацдуло Ворпгъ Николаевичъ (.бо.т. \ яо.іноруч .Мардироссвячъ Евгеній Sl-лмамчъ (боя.), хорунжій Смазновъ 11(4¾¾. Николаевичъ (pan.), npaaopir. Иеут* Анд]:оЙ Фоогпчъ (ран.). — — • ■ф ОтъѢ’ЗД- пранлятацій харыков- г.коИ «оятзкмьно,, палатой д. с. с. В. И. Гордекій лыѣхалъ по дѣламъ службы изъ Харькова. Н а р о т тг ы я л е т тт і и о и о е п- н о.« ь займѣ, в декабря въ Народномъ ДОмѢ проф. ДЕ Ы. Оооѵловъ и ‘под’жык. Б. 0. Савченко прочтутъ лопулярлыя лек- щв е войнѣ а военномъ займѣ. Вмѣсто би­ летовъ харьковская .контора гостд. банка рзжшаеть на нѣкоторые харьковскіе фзхі; ік* и заводы пфитглашенія рабочимъ о Л;: лаатлюмъ шогѣпіемя лекціи. ф Доходъ съ трамвая за но­ ябрь Несмотря т то. что въ ноибтѣ трамвай не работалъ 2 для вслѣдствіе порчи туронаъ иа тор. электрической станціи, вы­ ручка съ трамвая за этотъ мѣсилъ все же превысила смѣтныя предположенія на i2,lS0 руб. 44 коп. За ноябрь получено всего валового дохода 172,879 руб. 11 коп.; ew «голяталопь же іготѵччггь ш .смѣтѣ— 130,668 руб. 67 воп. За 2 дня вынтжрен- іілгб простоя — къ ноябрѣ трамвай поте­ рялъ около 13,000 руб. j ф 0 клубахъ в собраніяхъ Главный нач аль внять кіевскаго военнаг. округа сдѣлалъ раопсряженіе о безуслов помъ воспрещеніи клубамъ и обшествен нъіі М’ ь собраніямъ устраивать къ помѣще яіяхъ непроницаемыя шторы и ставни ТІрЯ неисполненіи этого’ распоряженія, клу іы в общественныя ссбранія. будутъ за грнтв на все время войны, о чемъ пота іія предложено объявить администраціи Мѣ<ТпЬШ> клубовъ И оош,естъеіиіиа.ъ tw f , ВІЙ. ф Просьба о трамвайныхъ в &- гонахъ. Воронежская гор. управа обра­ тилась въ Харьковъ съ просьбою о предо- стешеній ей во времешіие пользованіе од­ ного трамвайнаго вагона. Трамтйная ком- мйссі Я постановила. Въ впду отсутствіг ал.іОіішъ, а такъ каетъ изъятіе ихъ грози­ ло бы горожу большими убытками, ВОММИс- сад не считаемъ возможнымъ удовлетвориті ходатайство воронежской тор. уцрадш-. ф Участіе въ заводской лав­ кѣ. Гор. управа удовлетворила ходатай­ ство адултлѵтграціп ігар. водоггровсца,—» разрѣшеніи рабочимъ и служашямъ воао- нровода принять участіе въ устраиваемоі :ірн заводѣ Шаманскаго заводской лашігі ф Засѣданіе « е д и ц н нс « а г о О б щ,е,с.т,в.а. Вчера подь предсѣдатель- стсомъ Е. Л. Брауиштейиа состоялось за сѣдлшіе медицпнпкнго Обшесгвя. “.н-ѣдан . это было все пюсвяшеііо большому докладу д-ра мединшіы W. И. Лившица: тгоьрр.меп пое состояііе воігроса о проблемѣ пита нія*. Докладчикъ широко гатронич псто рію этого вопроса, закончивъ его чаѵчнылг данными о положеніи этого вопро<4Ѵ дл: настоящаго момента. Докладъ ьызвалі очень оживлешгай обмѣнъ мнѣній. Въ за кэточеніе докладчику выряжена была б.і годарность за цѣнный н очень снозкремеь вый докладъ ф Каѳедра но воздухоплава­ нію въ технологическомъ пн .. т и т у т ѣ. Вчера ишшнилась пятвлѣд ‘зіл годовщина существованія въ Харь ,ѵвѣ скромнаго учреяценія-—авросенчіи гуденчеюкаго техничеокало Общества аме ли капитана Л. М. Маціевтеіа, при те.тно- югичеокомъ ин—тѣ. Условія -ноешаго вре­ меня отодвигаютъ торжественное засѣда­ ніе секціи по случаю ея скромнаго юбилея, ьаагѣчеішое бюро секціи еще годъ тому назадъ- Ея работа, исключительно науч­ наго теченія мысли, неоднократно отмѣча­ юсь въ общественной жизни не только Харькова, но и на большихъ съѣздахъ въ, Петроградѣ в Москвѣ. Вдохновитель я ру­ ководитель секціи профессоръ ни—та Г. Ѳ Проакура въ теченіе пяти лѣтъ направлялъ дѣятельность секціи по пути научнаго изу­ ченія новаго и большого дѣла—авіаціи, занявшей сейчасъ, вионуто ролъ въ дѣлѣ борі-бы народовъ. Публичныя собранія секціи, особенно въ послѣдніе годы ея дѣя­ тельности, постоянно были переполнены слушіэте.гячш. Главнѣйшая заслуга секціи —это ея непреклонное стремленіе къ дро-| веденію въ жизнь каоедры воздухоплава­ нія н воздухолега-пія въ харьковскомъ тех­ нологическомъ институтѣ. Это ст)>емленіе (тало пынѣ coBcpiiiHBinifMicH фактомъ. Ми- ішетерстіюмъ народнаго игроовѣщеігія улсе ідобренъ учебный шаиъ воздухоплава­ тельной каоедры въ харьковскомъ инсти­ тутѣ. Учебный комитетъ института обра­ тился -къ нроф. Жуковскому (Москва), къ проф. Боклевскаму (Петроградъ) п жъ г. Гябупіинскому (аэродинамическій ни—ть івь Москвѣ), съ просьбой намѣтить канди­ дата на каѳедру авіаціи въ Харьковѣ Открытіе чтенія лекціи предооложело зъ январѣ юреястоягатаго 1917 года. ф Ревизія складовъ уугозь- но-продовольствензой ксм м.и.с- !с.і.п. Гор. ревизіонная коммиссія продл- жаегь обрег.изованіе дѣяте.тьпоста угольно- проівольгтвериой коимпссіи. Сеюлпя бу­ детъ произведена ревизія ск.іадоігь коогмис- с ш . ф Телетраммы губ. земской у и р.ав.ы «борьбѣ съ повалінымъ воспаленіемъ легкихъ крѵпн.а- г.о рогатаго скота Губернское ветршгарпое совѣ­ щаніе, Bijc.iyiuairb докладъ о сильномъ раз­ витіи повальнаго, воспаленія легкихъ ‘круп­ наго рогатго скога признало вопросъ этоть имѣющимъ обше- государствегкое оначеііе, такъ каъ п центральнымъ губерніямъ угрожаегь такое же бѣдствіе. Сонѣашніе намѣтило сітогоёъ борігбы съ эшиеміяміей. Вчера, па оспо- вапія этого постановленія, іубернская управа послала телеграммы губ земству, нъ которой, сы.шясь на поста­ новленіе совѣщанія, изтогвляегь желаніе послать оті. Харьк. туб. 3 ъегеричарііыхі, врачей с>0!3іъ на два мѣсяп,а, дяи б«і)ьбы съ эпидеміей, еслп губ. зем­ ство оплатить всѣ; расходы по командирев- кѣ. Копіи этой телеграммы отосланы гу­ бернскимъ йемскшгъ управамъ ■ ешітерн- нослапской, лолтапской. кіевской, херсон­ ской, тульской, орловской и московской. Такимъ образомъ, харьковское земство оовѣдомлеягъ указанныя губ. учраны о необходимости командированія не б и н ар ­ наго персонала для борьбы съ повальнымъ воспаленіемъ лег­ кихъ крупнаго роіатаго скота. ф С т и п е н -д і я и м е н н В. А. Гаев­ скаго. Съѣздъ горікшромишленни’швъ юга Роосіи въ ежамъ .вечернемъ общемъ собраніи, ‘прож?ходившом.ъ третьяго дня. въ воздалиіе долголѣтшіто государственна­ го с. 1 уженія бывшаго предсѣдателя харь­ ковскаго иорашишато комитета и почетнаго !члена съѣзда инж. В. А. Гаевскаго, шо- стаиовплъ учредить стипендію его имени нъ петроградскомъ институтѣ инженеровъ лутей сообщенія, питомцемъ котораго со- . .uji-іъ И. Л. і аеьоши. Но ир-одлижеиш предсѣдателя совѣта съѣзда II. Ф. Дитма- і>а, охарактеризовавшаго В. А. Гаевскаго лаять чветнаіго работишіа, гордо несшаго -шаля служенія родинѣ, съѣздъ постано­ вилъ привѣтствовать В. Л. Гаевскаго осо­ бой телецракмой съ выраженіемъ глуботгой благодарности за его заслуга передъ юск- ной горной и горнозавотокой .промышлен­ ностью. Постановленія съѣзда встрѣчены шумными ашылсдис ментами. ф Въ Государственномъ бан­ тѣ. Вслѣдствіе пониженія Гслсударствеи- ,ькмъ банкомъ залоговой -цѣны билетовъ шитрыаігны’хъ займовъ (т.-е. в-ыотгаго цре- іѣла, до кот( pa.ro могутъ быть выдаваемы ■суды) до 130 руб. на билетъ и измѣненія условій страхованія залакеішыяъ билетовъ, харьковская .контора Государственнаго банка ирвглашаетъ свонхъ ‘кліентевъ вт блиисайшіе дни, (не шоеже 10 декабря) въ юніору для урегулированія овоикъ отно- ■іеиій ло ©судамъ, выдашшмть подъ залогъ ъгит.рыягньпъ билетовъ. ф Рабочіе-мусульмане. Въ ор. упрашу повтуиило предложеніе г. гу­ бернатора сдѣлать распоряженіе больни­ цамъ и лаваретамъ, чтобы они нивѣщали шводы, съ которыхъ поступаютъ въ боль­ ницы рабочіе-мусульмане, ѳ случаяхъ мерж такихъ рабочихъ и не шретшгогво- чаліи выдачѣ труповъ ихъ однотлеменнн- ;амъ для похоронъ ио своему обряду. ф Какъ раздобываютъ сахаръ. Гор. управленію и уго.іьно-продоваіьствен- ч’й коммиссіи необходимо обратить внима- іе на слѣдующее явленіе. ЗІногія кофейныя і столовыя заведенія, кухмистерскія н пр чактическв ае фуикціопирукяція. но прс- олжающія выбирать изъ городской упра- ы права, на содержаніе заведеній, получа­ тъ каждая при посредствѣ угольно-ирс вольственной коммнссін по 6 пудовъ са іра ежемѣсячно. На нѣкоторыхъ не фу іонируюшихъ столовыхъ или вофейнт.,т оасуетс.я иногда аншлал.: «по случаю ре- •>нта временно закрыта». Есть и такіе •іедпрингсмателн, которые, не собираясь ■врывать кофейныя илп столовыя. все-:кс ііыбнрають на никъ права- уплачивая въ годъ въ кассу городской управы по 12 руг Это дѣлается только для того, чтобы по­ лучать ежедіЬспчяо иѵ б луц. сахара, ы торыіі затѣмъ они дрю-даютъ до 50 ко; за фунтъ. ф Ходтайство объ уменьше­ ніи кааалнзаціонааго с б.о.р.а Въ гор. у призу постушио ходатайство до- іиечи-шля учебнаго округа, нъ которомъ онъ простъ объ исчисленіи каишизаціоп- наго сбора съ ветерішаршадо института ни болѣе льготныхъ условіяхъ. Гор. управа, въ ввду зіичптельпадо вздорожанія экспло­ атація калаі’изаціи, дало шей городу дефи­ цитъ, предпо-іагаегъ не только не умень­ шить существующій тарифъ по каналяза- цш, а, наобороп., увелпяить его. ф Раненіе. Третьяго дня, около 5 ч. уфа, агентъ сыскного отдѣленія, комапдд- іюванный д.гя паб.тіюдгнія 8а квартирішош ворами, замѣтилъ на Ярославской ул трехъ подозрительныхъ субъектовъ, кото рые перебѣгали со двора во дворъ Он. началъ за ними слѣдить. На слѣдующей Чеботарской ул., неизвѣстные вошли въ какой то дворъ, откуда вышли съ объемистымъ узломъ. Агентъ прика­ залъ иыъ остановиться. Тѣ бросились бѣжать отъ сего, направившись на Дмитріевскую улицу. Агентъ предупре­ дилъ пхъ, что если опи не остановят­ ся. онъ будетъ стрѣлять. Когда опи н на этотъ разъ не подчинились его тьебова нію, агентъ выстрѣлилъ, ранивъ одной изъ нихъ въ правый быкъ навылетъ. Ра­ неный, назвавшійся Т. Котелевцомъ, до­ ставленъ іъ Александровскую больницу Въ суматохѣ бкынія съ арестованнымъ Котелевцомъ лица успѣли разбѣжаться. ф Открытіе О-ва лотребпте- л е А, Разрѣшено ъъ открытііо въ г. Харь­ ковѣ О-во вотр-ебителеЁ «Сбереженіе», членами котораго будутъ состоять вгаклю- ннтедьяо чігновнтгкн; ‘Црсдажі товаровъ будетъ ‘производиться только членамъ О-ва: пай установленъ въ размѣрѣ 10 р. ф Н а фондовомъ рынкѣ въ Харьковѣ сейчасъ, въ виду иолітічеекях событій, наблюдается чрезвычайное -дви­ женіе. Держатели «ходкихъ» цѣнныхъ бу­ магъ спѣшатъ сдЬлать гкр.челія на ахт продажи, вслѣдствіе чего ‘наблюдается еъ большинствѣ с-тучаевъ нѣкоторое паденіе курсовъ промышлеігныхъ цѣнностей. Госу- дарствеипые фопды сохраншоть устотеги- нуш тенденцію. ф Лекція К, Чуковскаго. Пи­ сатель К. Чуковскій вчера прибылъ въ Харьковъ и завтра въ Общественной би­ бліотекѣ прочтетъ лекцію па тему: «Утѣ- шеяъишко людишкамъ» (творчество М. Горькаго). Вторая лекція на тему: «Ре­ лигія красоты и страданія» (творческій путь Оскара Уайльда) состоится 7-то де­ кабря. ф Вмѣсто вѣнка на гробъ Я. П. Бупияской поступило въ пользу рпмеко-каталилеокаіго Общества, отъ NN— 50 руб., отъ семьи почившей и Лаютнскахт- —25 руб. Петроградскій 1)104(8 унаоодиый Коммерчесній банкъ. Харьковское центральное отаѣлеігіе—Нико лаевская пл. с. а. •No 30. Городское отдѣленіе г.ъ Сузд. .орг р. Отдѣ аеніе харьковской таможни при товарныхь складахъ банка у собств. вѣтки Ючсн. ж. і Чонтора при нихъ (уг. Александр. и Кац. ѵз./. обмѣнная касса при центральномъ отд. по Николаевской пл. No 30. Катастрофа на линіи трамвая и конки. Етера. въ ‘5 чао. дпя. на углу Мо­ сковской улшцы и Пегровскаго тіереудка, іг [ юизош . ііо станки о в еі іі.е вагоновъ копки іг трамвая, сощювожцашщ-еся человѣческими жертвами. Отеведцахш ікаіртины шагастро- фы рисуется въ .с.гКтуоошемъ -видѣ. Ваігопъ конки А: 13, щереікшенный пассажирами, тянулся вверхъ но Московской улицѣ на Николаовсвую шошадь. (Вагонъ, три подъ­ емѣ иа гору, кромѣ тары жаренныкъ, :гмѣп. еще пару пристяжныхъ лошааей. Л-ошаци, по пбы’игопеііію, йодъ гору тяь. нули медлевной ірысцей. Въ тотт. момяптъ, ‘когда ватонъ очіуттоя иа щгресѣченіи п\тей ікопки я трамвая справа, съ Пеггровс.каіо шереулка, пока­ зался мчавшійся по словамъ очевидцевъ, счет. (быстро, вагонъ, трамвая Л) 66 съ вагономъ-прицѣпкой 115. ‘Видпо было, какт вагсвовожатый вагона трамвая съ перепуганнымъ ліпцамъ. силился затормо­ зить вагонъ, летѣвшій прямо яа вагонъ копки. Срор пасісажігровъ кюакя ігрсф изошла шатка. Гъ криками пассажиры) бросшщоь съ вагона коикя, падали на мостовую. Нѣкоторые пасажиры еще до столкновенія успѣли запрыгнуть яа ходу газъ -вагона .іконки. Болыпа часаъ пасса­ жировъ оставалась въ, вдаопѣ, какъ No> нетто ащраза іврѣзалс бутферомъ ‘Вагонъ трамвая ісъ такою страшшш силою, что вагона, конки, покаявушвгеь, былъ мо­ ментально сбить съ СБ’іего пути аа лѣвую сторону и опроіѵиіпу.тси вмѣстѣ съ лассаг жирами на мостовую. Настолько быстро мчался трамвайный вагона, по Петровском|у иерстлку. уже ниппо газа, аскго, что опрокт/нувъ. ирп столкновеніи вагонъ ікопки, онъ и? .’тянула, ѳго лараше.ті,»о речысваму пути трамвая яо направленію къ теаірт МоМзсрпь окело сажепй. Стоны раненыхъ и ушибленишъ, крики негодованія огласили воздуха^ а нѣкоторыя пассажирки истерично рыдали Нѣсколько человѣкъ безъ сорная.я лежали на ы- стояоГі, одинъ въ формѣ нижняго чпп I очутился ттридамеянымь подь аагоястъ коп кн… Пх’блЕва со всѣха. сторонъ сиѣ.пи.та па ■помощь. Момента.тъно мѣсто кыасароѣы затгоудила. громаітая толпа. Нша івызвапа карета «скорой помощи». Ягімио п«нд полиціи съ шом. іюлшійацйстера И. И. ІІОСТСіЕКО во главѣ. Тѣмъ, іремешимъ изъ родъ ‘-ч.опа конки извлек-іи въ безседпатольномъ щ.-тщіоій со слабыми ‘Призаакаміі воа*Г’ііы]шаго Ѣельдшара (нижняго чина) гурта л jp- гіошшго скота при …. дѣйствующій арміи 1». А Буиігаяова, 37 дѣть. У ннсчасшаго оказалась сильно аоівреждешіеіі ц помя­ той грудная .клѣтка и переломъ реберъ. Песчастішіі, но достанлешл въ лочебщіцу ме.пщи-ігакаго Общества, не проходя ъъ cosunie, умеръ, ѣхавшая ■вагѣеге гь и имъ его жена не полупила никакихь упіпбоігь и отдѣлалась ллшь смертельны мт ж лу­ гомъ. 1 Съ тяжелыми поврежденіями поднята была съ мостоьій дѣвица А. К~з. Гч|.упіев- сікая, 17 лѣтъ, отравленная также къ медицикское ‘Общестао По зоключеніо дежурнаго врача г-жя Чен’П. ловрежде- иія у нея относятся къ разояіт тяжкихъ, угроікаюшахъ жизни. Съ болѣе легкими н.ти даже незначительными ушибами -и по- раненпяіми были лоставлешы въ лечебняцу: кучеръ вагона конки ѵіакдимъ Гусаковъ, 18 а., жена поч гово-гелегр-ь’.;ш<с <чікіого- ішка М. Ф. Хрштосова. 22 л. мрестьянкі Марія Воішшна, ЦІ д., въ моментъ столкновенія .вагонокъ, стоявшая па нод– шшѵѣ иглгоіиа. шравд парой лтоистяжныхъ [гоночныхъ лошадей, мѣлц. Риза Шаеті. Каневсжая, If) л. и мѣщ Ыіш-а Мен. Рап- ковская, 19 |л. Изъ чиола шьссаггаццовъ кончи, тажюіъ образаѵл,, яострадато лишь чотрсіро, а .изъ алужащихъ тготгкн—.дай». Такое, сравнительно, пезначіитгелъиое число постряпавшихъ можно ‘приписать только счастливой случайности. Дервожтал. .по ггрнчдюпагалосъ гораздо больше жертвъ. Несомнѣнно, одаіако, что многіе изъ иас- (■ажігрожь, шедучившіе незначительные ушибы и новреждепія, сітааѳааисьі отъ врачебной шоіющп и поспѣтил-и дамой. По показаніямъ всѣп, и-оте’рпѣвшчхъ. моторный (вагонъ трамвая Л’« 66 съ при­ цѣпомъ No ІІ15, опітекаясъ шгжп. съ Иеі- ровскаіго парягсака чгь Московской улицѣ съ чрезмѣрной бы-стротою. не сдѣлалъ ост’1- нлвки (гдѣ полагается—на ‘Петровскомъ переулкѣ и продолжалъ <С7, (прежней быст­ ротою продвигаться ппеуіедь, шока ие врѣ­ зался вт, вагонъ конки. ВагокоінхяатыіП и кондуктора трамвая иначе о & ья с н ія д о гь причину катастрофы. По пхп> |словамч,. трапикайный ваічжь еще па Пушкинской улиігѣ аироявлялт. при дви­ женіи нѣкоторые дефекты, и ѵпраплеіге имт, яв.ія.кіеь трущньпіъ. особенно при •.етатгоякакъ. Въ гояду (этого, три спускѣ съ ІГетровскато переулка ттояшансатыНІ Бабковъ цысткленгь (былъ оетаиоютгь слой нагонъ іобратніьич, хед-омз, (заднимъ), гакъ какт. ручкой и готдушный торчала дали отказъ :еще ва д.’ѣ иди три сажепй то полеркенгой -сстат-овка:. Тропнчттись “низъ, Бабковъ оаогѣгпль двигавшійся вверхъ (по ѴІос.ковекой га. вагонъ конки и вновь пытался дать задній ходъ, но ся- ловая ручка контролера овапаласъ нъ пе- ноднижномъ состояніи л лагонъ іцрепюд- игалъ ио инерціи ‘продвиженіе в.тере.дг, пока не врѣзался нт, .ва.гонъ лещіш. ТГотівму пронзоппла въ дѣйствительности іватастро- Ьа ‘покажеп. ‘[ра’кыѣдозаніе и заключеніе ■’кпіертов’ь. которкшъ (поручено изслѣдо­ вать всесторонне состояніе вагона въ жо- ментѣ 7{іатаст|[хк}іы. Самые вагоны, при іеталкновеніи, ш – тучп.іи шелщачнтелыгые стелрелуенія: еь наготѣ конки ткунотиа иодложіга и сор- пат- иа кіришѣ щіргь , а (въ тз.гапѣ црам- вая ио передней ‘птеталкѣ выбиты стекла. Въ ш н ц н н е и м ъ Общ ествѣ Третьяго дня подъ предсѣдательствомъ В. В. Фавра состоялось засѣданіе секціи общест­ венной медицины и гтя-іеиы медицинскаго Об­ щества. Перілыімъ былъ заслушанъ докладъ К. М.І Гамалѣя: «Эпидемія сыпного тифа въ связи съ бѣженскимъ движеніемъ». Докладчикъ представилъ діаграммы движенія сьпяого ти­ фа въ Харьковѣ за 14 лѣтъ. Тифъ въ Харь­ ковѣ существуетъ эпидемически (постоянно) и имѣетъ циклическое теченіе, давая наиболь­ шее количество заболѣваній въ мартѣ и ап­ рѣлѣ причемъ 75°,-,, болыгыкъ составляютъ мужчины въ возрастѣ отъ 16 до 40 лѣтъ, что объясняется тѣмъ, что сыпной тифъ главныя свои жертвы беретъ изъ артельныхъ помѣще­ ній и ночлежньгхъ пріютовъ. Данная эпидемія •вспыхнула въ октябрѣ, доститнула max і. lmmTa въ декабрѣ и закончилась въ апрѣлѣ декъ 1205 больныхъ. Несоотвѣтствіе съ обыч­ нымъ движеніемъ тифа объясняется случай­ нымъ прслгсхожленіемъ апи-демги занесеігноЧ бѣженками, давшими главную массу забо- лѣштсхъ, свьине 70%. Различіе эпидеміи про­ явилось и въ составѣ больныхъ: мужчинъ и женщинъ больныхъ оказалось почти поров­ ну и возрастъ отъ 16 до 40 лѣтъ далъ мень­ шій % заболѣваній 1 всего 58%); за то повы сился % заболѣваній среди дѣтей, давшій 25.6% (протипъ 8% въ обыкное время). Все это объясняется половымъ и возрастнымъ со­ ставомъ бѣженцевъ. Эпидемія тифа локализи­ ровалась въ одномъ крѵпномъ очагѣ (рас­ предѣлительномъ бѣженскомъ пунктѣ), дав­ шемъ 723 больныхъ, что указьзваетъ ня ог­ ромную роль распредѣлителя аъ дѣлѣ борь­ бы съ эпидеміей. Черезъ распредѣлитель про­ ходила вся масса бѣженцемъ, подлежавшихъ разселенію въ Харьковской губ. и г. Харько­ вѣ, и, слѣдовательно, онъ игралъ роль филь­ тра. ‘задермсивавмгаго распространеніе заразы этѵ же роль распредѣлитель проявилъ и въ борьбѣ съ эпидеміей холеры. По отношенію смертности, эпидемія должна быть причислена къ эпдгдеміи легкой; % смертности равняется всего 8,1%. Докладчикъ отмѣтилъ далѣе, что эпидемія сыпного тифа подіобньге настоящей, продолжаются обыкно­ венно очень долго. (Ликвидація ихъ длится долгими мѣсяцами и даже голами). Данныя эттилемгн закон«шлась въ 7 мѣсяцевъ. Ксли принять во вниманіе тяжелыя жизненныя ус­ ловія, какія переживаютъ всѣ классы нэселе- нія всей страны, то моошо было опасаться большаго числа жертвъ. Сравнительная не- лродолжительность эпидеміи сыпного тифа и небольшое число жертвъ слѣзѵегь отнести за счетъ тѣхъ ишрожігхъ мѣропріятій, кото­ рыя были шраіг.рнняты городомъ и комдгге- тоѵъ союза городовъ. Изъ нихъ главными являются: своевременная изоляція бо.тьнівь ■въ больницы (изъ всей массы больныхъ не яюадѵ лечилось только 36 человѣкъ), и ука­ занный выше врачебно-смотровой раедтрелѣ. литель, снабіженимй необходимыми врэчебего- сатгтарньями wpexcгеніями (амбѵлагорія. изо­ ляціонный отдѣлъ, бадпі, пранеишая. дезтгнФек. ігіоттая камера и аппараты для дезинфекціи Далѣе заслѵчі’анъ былъ докладъ д-ра Л Л Рохлина: «Совѣщаніе санитарно-тетничесѵихл бюро союза городовъ», а затѣмъ докладъ за- вѣтѵтошаго гор, санитарно-химической лабо­ раторіей Я М. Зильбеоа: «Пчелдгнь!Й медъ» въ котооомъ онъ указалъ на возможностг фальсификаціи меда .и ппособыч какими москис ое-тишегь и о отъ натуральнаго меда. Въ заключеніе произведены были выборы бюро секціи. Предсѣдателемъ избранъ В. В. Фавръ, секретаремъ Л. Л. Рохлішъ и члена­ ми бюро: С. Н. Игумновъ, К. М. Гамалѣй, Н. А. Ширяевъ, А. П. Григоровичъ и Л. Л. Кандыба. Вткшъ отъ рокоты земскихъ в к ш е ш и х ь в р г а в н іа ц – н Тр-етьяго дня, подъ орѳд&ѣдательствдаъ Г. А. АрцыОушева, въ губераикой земокдй ‘управѣ состоялось совѣщаніе ш> устройству бѣженевъц. Вь совѣщаніи принимали участіе пред­ ставители уѣздныхт земскихъ организаціи. Предсѣдатель совѣщаній собщлъ собра­ нію о положеніи вопроса помощи бѣжен­ цамъ. Всѣ смѣты для это»! цѣли составляют­ ся губернской управой по данымъ съ мѣстъ и утверждаются мѣстнымъ губернскимъ со­ вѣщаніемъ. | Но въ Петроградѣ, въ особомъ совѣщаніи г,о устройству бѣженцевъ, смѣты эти неиз­ мѣнно подвергаются сокращеніямъ въ раз­ мѣрѣ 50 и даже 60 (процентовъ со всей испрашиваемой суммы. Въ виду мото мѣ­ стныя бѣженскія организаціи поставлены въ затруднительное положеніе и не могутъ но независящимъ отъ нихъ причинамъ выполнять своего назначенія, j Когда я послѣдній разъ былъ въ Петро­ градѣ,—говоритъ Г. А. Арцшбушевъ,— мнѣ, нъ особомъ совѣщаніи заявили, что по смѣтамъ на помощь бѣженцамъ будетъ от­ пускаться не болѣе_50%. Это сообщеніе вызвало оживленный об­ мѣнъ мнѣній- Представители уѣздныхъ ор­ ганизацій заявили, что при такихъ усло­ віяхъ помощь бѣженцамъ будетъ ничтож­ ной, недостигающей цѣлей. Въ то время, какъ въ Харьковѣ трудоспособные бѣжен­ цы, вт. уѣздахъ находятся женщины, дѣти и старики. Поэтому необходимы ассигнова­ нія хотя бы бъ размѣрѣ 75% нормъ, а также ассигнованія на санитарно-врачеб­ ныя мѣропріятія, эвакуацію и др. Совѣщаніе постановило просить губерн­ скую управу немедленно созвать чрезвы­ чайное земское собраніе, которому подробно доложить о положеніи этого вопроса, а также довести до свѣдѣнія собранія заяв­ ленія уѣздныхъ земскихъ управъ объ от­ казѣ итъ работы и о сложеніи съ себя вся­ кой отвѣтственности за веденіе дѣла, если ассигнованія не будутъ увеличены до 75% нормы. ! j Въ деревнѣ, теперь бѣженцы, голодаютъ, вынуждены расхищать заборы и изгороди на отопленіе. Вопросъ, наконецъ, пастоль- і ‘К о обострился, что въ деревнѣ можно ожи­ дать эксцессовъ не этой почвѣ. .Затѣмъ совѣщанію было дололсеио, что волчанское и харьковское уѣздныя зем­ ства получили помимо губернской управы, 390.000 рублей па помощь бѣженцамъ. Для всѣхъ же остальныхъ уѣздовъ осталось у губ. управы только 100.000 рублей. Губернская управа, считая такой- поря­ докъ неправильнымъ, довела объ этомъ до свѣдѣнія особаго совѣщанія и г. харь­ ковскаго губернатора-. Это сообшепіе вызывалось желаніемъ защитить интересы остальныхъ уѣздныхъ земствъ, гдѣ положеніе бѣжепежъ бцыло такое же, какъ въ Волчанскомъ и Харь- жовскомъ уѣздахъ. Полученныя, послѣдни­ ми земствами деньги предназначались для всей губерніи. Представители Харьковскаго п Волчан­ ска го земствъ указали, что полученіе ими денегъ помимо упршвы было вызвано ея полной бездѣятельностью. Управа не отвѣ­ чала на телеграфные запросы- и они не ви­ дѣли другого выхода. Представители другихъ уѣздовъ указали, что они находились въ такомъ же положе­ ніи. какъ Хаірьког-ское я Волчанское зем­ ства. однако, не предпринимали шаговъ in полученію денегъ помимо губернской уп­ равы. | Совѣшаніе постановило выразить неодо- брѣпіе дѣйствіямъ харьковской и волчанской управъ, какъ получившимъ суммы, пред­ назначенныя для всей губерніи. Вчера членъ губернской земской управы Г. А. Арцыб ушекъ, подалъ въ управу заяв­ леніе, въ которомь, ссылаясь иа неправиль­ ное полученіе хпрі к окскимъ ц вблчанскимъ земствами 390,000 рубле, на ихъ указаніе о бездѣятельности отдѣла по устройству бѣ­ женцевъ и признавая, что послѣднее имѣю мѣсто, такъ какъ отдѣлъ непроявлялъ до­ статочно энергіи,—Г. А- Арцыб у шовъ счи­ таетъ своимъ нравственнымъ долгомъ от­ казаться отъ завѣдыванія этимъ отдѣломъ и прпептъ избрать новаго завѣдующаго па имѣющемъ быть экстренномъ губерпежомъ земскомъ собраніи. П. К. С ъіздъ д о і ш ш г о п н : к о ­ ченныхъ по топливу И . Вчіура на съѣздѣ раіонныхъ уполномо­ ченныхъ предсѣдателя особаго совѣщанія по топливу продолжались щрепія too за­ трону гымъ въ предыдущій депь вопросамъ: объ оцѣнікѣ результатовъ новой системы і распредѣленія доііаігкаіго топлива ио се­ ріямъ на ослованіи правилъ 9 мая 1916 (‘гота, о вліянія реквизиціи топлива для желѣзныхъ дорого на поступленіе топлива въ раіоіш и с мѣрахъ воздѣйствія на торговлю твердымъ минеральнымъ топли­ вомъ Донецкаго бассейна въ свяви съ недогрузами -и недозаяпками рудниковъ. Въ впду необходимости рѣпаишь вопросъ объ урегулированіи продажи теявлшва въ Донецкомъ бассейнѣ, съѣздъ продлилъ сваи засѣданія до 5-го декабря, при чемъ на этотъ день назначено обсужденіе даннаго ■вопроса съ участіемъ горношромыщлешш- ковъ съѣздъ которьт. заканчлваогсл се­ годня. Съѣзда, обратилъ серьезное вниманіе на необходимость лучшаго снабженія топли­ вомъ ме-тьнипъ, рабагаюнщхъ какъ для арміи, такъ и доя всего населенія. Касаясь воігроса перевтоосгь топлива по серіямъ, М. И. Диденко высказался за уничтоженіе лигерь А. Б. В., и за цѣлесо­ образность установленія двухъ категорій парадовъ: твеедааѵ, подлежащаго обяза­ тельному исполненію дорогъ я рудииково и допо.гнптслыіаго, который лелоллястся послѣ твердаго, основного. Ораторъ внесъ ■предложеніе о необходимости выйсзеяая Добычи каждаго рудкмеа по сортамъ пш- .шва п потребности потребителей каэдаго раіоиа. Только такимъ путемъ, -по мпітв’и -М. И. Диденко, будетъ создана полная* картина того, въ мкой мѣрѣ должны бывъ выданы иарялы отправителю; тогда огпгь- деть вопросъ о перегруженности станцій. Представитель «Скотта» Г. К. Кодруш- цевъ лрисоадиншся къ пожеланью, выеаа- заішому М. И. Дилеико, о разбитіи наря­ довъ на двѣ серіи. Представитель украшенія Южныхъ Жел. дор. К. Г. Федоровъ въ простраціи ой рѣчи возражалъ на нападки, -направленныя про­ швъ желѣзныхъ дорогъ со стороны пред­ ставителей ■горнопромыішдоііяиковъ о роіеь. тратѣ лучшихъ сортовъ угля п ікокса Н. Г. Федоровъ указалъ, что нѣсколько времени назадъ горнолрсімышлеятіки говорили дру­ гое. Когда желѣзныя дороги пожелали от­ казаться шъ употребленія кокса, горно­ промышленники въ особой коммяссіа (В, Ф. фонъ—Динмарь, Л. Г. Рабиновичъ, II. II. Казакевичъ и др.) отъ иыеыи съѣз ілодчеркмвали исраэумяостъ этого т%аа&, когда запасы кокса въ достаточномъ ко­ личествѣ. Далѣе т. Федоровъ возражалъ также противъ обвиненія, что дороги не хотятъ приспособлять шеч.п паровозовъ для использованія худшихъ сортовъ антрацита. Не поводу проувеліічеігнаго иоліьеонаася дорогами иражшъ рвквтнцін, кажъ лег­ кимъ способомъ полученія топлива, Фѳ- доровъ указалт., что этотъ способъ диктует­ ся весьма частымъ тказоыъ рудниковъ ис- полаяяъ даговоръ. Ш. Заслушавъ послѣ перерыва докладъ проф. К. В. Кирша о проектѣ плана снаб­ женія Имперіи всемн видами топлива въ J917 году, съѣздъ уполномоченныхъ, меж­ ду прочишь, высказался за необходимой! уведиченія вывоза пефтяаюго топлива въ І917 году до 460 милл» пудовъ, съ сооі- вѣтственнымъ расширеніемъ добычи. Дол­ жна быть фиксирована цы фра вывоза алк- нералыгаго топлива изъ Допецкіато бассей­ на. Обращено вниманіе па недостаточ®) бережное расходованіе желѣзными дорога­ ми дровяного топлива, Въ концѣ засѣданія, предсѣдатель собра­ нія И. А. АВторскій -поставилъ иа обсуж­ деніе вопросъ объ уперядочелій дѣла съ невостребованиыми грузами. Съѣздъ, вы- скававшись по этому поводу, призналъ дан­ ный вопросъ подлежащимъ урегулированію центральный и у’і режден іяэіи. XL! съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи. XXVJ. Въ вечернемъ общемъ собраюіл членовъ съѣзда, происходившемъ третьяго дня, С. Т. Зимовской сдѣлалъ о&шярлый исчер­ пывающій докладъ о .постройкѣ косыхъ же­ лѣзныхъ дорогъ н подъѣздныхъ путей, а частномъ желѣзнодорожномъ строительствѣ, объ отношеніи ‘между желѣзные® дорогами п владѣльцами подъѣздныхъ путей, о скла­ дахъ при желѣзныхъ дорогахъ, и вообще объ отношеніи (горной и горнозтдокюй промышленности къ желѣзнымъ дорогамъ. Постановлено ходатайствовать о доведе­ ніи магистрали «Москва—^Донецкій бас­ сейнъ» до іст. ‘ІІІтесовка, слѣдуя черевъ с-т. Рода ново, Сѣверо-Донецкой ж. д. Рѣшено ходатайствовать о включеніи въ першую оттечетъ .плана желѣянэрожнаго ггрюитель- ства линіи «Соль—Дебальцево—Ростоѣъ иа ■ -+ѵт .( 11 ,ПІ-Ѵ.І 11Г-Н ЭТЧ)мгь были об­ служены интересы Бахмута и прилегающаго .горнопромышленнаго раіоиа. Признано же- ■■- с і.іѵт. в-.-.цт’Чіт. въ планъ желѣз»– дорояснаго строительства лилію «Долин­ ская—Уманъ» въ полномъ объемѣ. Па Ли­ вію Долинская—Умань по нриищшу крот­ чайшихъ разстояній естествеино перейдетъ весь каменный уголь, слѣдующій изъ бога­ тѣйшаго Мшкетово-Юзовскаго раіоиа, еся руда Крііворогс.кнхъ рудниковъ и металддд ІОзовскаго и Приазовскихт. металлѵрі’яче- скнхъ заводовъ. На иее же круктпымт» пу­ темъ могутъ быть направлены также грузы п другихъ раіоповъ Донецкаго бассейял съ цѣлью рогул’иропанія перевозокъ пойся» вой Екатерининской желѣзной дорогѣ и та» обходъ крайне загруженныхъ уча-стзишь І’Знамежа—«йастопь и Кіевъ—-Сарны. ІІе- ’’«HNrro цтиблпзителыю га (По.ѵ>вилѢ .пув» на ст. Помощпая одиовроменно линію Bat- ѵпч-(.—Г>т агч а. Мосповскс-Кіев.’-В’ тонеж- ской желѣз. дороги, и ЕлпсавстградакШ участокъ Юто-Западныхт, желѣза, дороп., лппія Долинская—Умань, йлагода-ря этому наиболѣе выгоднымъ образомъ подойдетъ къ обѣимъ названнымъ дорогамъ ,і будетъ обслуживать ихъ прибывающими по ней донецкими грузами. Рѣшено ходатайство- Л’О’™ о ѵт;цтппптіI jj д 7 . ТТОППѴТО С Т рО Я – тельства линіи «Царевоконстантиновка — Грппшно—Краматорская» съ указаніемъ па желательпості» ея ироведенія тіо (второму варіанту изысканія Екатерпшінской Іж. д. отъ пязтѣзтп Гтхепкоо: о продленіи соеди­ нительной’ линіи 2-я Екат. ж. д. до Та­ ганрога и о включеніи линіи зь первую очередь: о соединеніи «Саратовъ—Камено- .ипичп» го гт”пті «лдттллотюво» прямой ли­ ніей отъ ст. Устъ-Медвѣдицы. Постановлено ходатайствовать о скорѣй­ шемъ осуществленіи линіи «Луганскъ— ПІтеровка — Кутейннково — Маріуполь», съ тѣмъ, ‘чтобы были приняты интереса Равенепкато антрацитоваго мѣітспахонае- нія. Рѣшено возбудип» ходатайство о вклю чепіи вт> первую очередь ‘строительства ла­ ній «Тамбовъ—Донецкій бассейнъ», п о сооруженіи соедшітттелънпй Перъсаваяов- скг’й ігіпчш оо ст. Семей кино ст. Сѣверо- Доітенкой ж д.: объ одновромеинсмъ ос.у. ттт<ѵ-пндряіп рѵ Ѣ сті ; съ шлюзовапіем’і; Днѣп­ ровскихъ пороговъ линіи «Екатеринославъ I —Алізкс а-л дровс къ». Въ дальнѣйшемъ съѣздъ постановпиъ по­ ручить совѣту съѣзда хода-тайствоваті» с тгстраЙпеЬ новьт» – поіть Ѣ здныхъ путей въ Донецкомъ бассейнѣ. Касаясь вдпроса ш> ревозаг.ъ, съѣзда постановшъ ходатаЛ- стпонать, (чтобы ежемѣсячные наряда та минеральное токшшо давались въ егтрргоанъ ,оагяасоватгіл съ возжозкностыо іш хт въ предстоящій мѣояцъ. Заклютіггѳлъная пасіъ сснЗракія была досвящена обсужденію вопросовъ о недо­ грузахъ, о причинахъ этого явленія и объ устраненіи причинъ этого явленія. Въ преніяхъ по атому вопросу пришъмалп уча­ стіе И. И. Козажеличъ. М. И. Базькевичъ, С. С. Кгаевскій. С. Т. Зимовской и др. ХХ\’П. Вчера съ утра происходя.™ общія со­ бранія членовъ съѣзда горшпри.’іышлеи- Н ттеявъ юта Р оссіи . Предсѣдательствуетъ С. Н. Сучішнъ. ІІнвк. * Б. Н. Со-катовъ сдѣлалъ докладъ о сна-бдаНл горныхъ я горнозаводскихъ предпріятій юга Россіи матеріалами произ­ водства. Вслѣдствіе разстройства частной торговли-, затрудненій іи. транспортѣ и со­ здавшагося затрудненія для ‘частнаго товарообмѣна съ заграпнцей. рудники и заводы были поставлены къ безвыходное положеніе изъ-за невозможности полученія необходимѣйшихъ матеріалоігь для ітоддвр- аапія пршізвоіства. Недостатокъ на рын- кЬ нѣкоторыхъ предметовъ, какъ динамитъ, канаты, .тага., медикаменты, спасла, гре­ зилъ катастрофичесіамш (Послѣдствіями для горной промышленности и долженъ былъ повлечь за собой неисчислимыя бѣд­ ствія для страны ігь носЛтітіпую ее годину тяжелыхъ боевыхъ цсвыталій. Въ виду овгхъ обстоятельствъ совѣтъ съѣзда при­ нялъ іга себя прудъ но распредѣленію и пріобрѣтенію главнѣйшихъ матеріаловъ производства для всего горнопро.шішен- нато юга, помимо оказанія содѣйствія къ общему улучшенію условій товарообмѣна, и ігь удовлетворенію многочисленныхъ частныхъ нуждъ каждаго предпріятія въ отцѣлыіостп; совѣть съѣзда распространилъ свои операціи на снабженіе предпріятій слѣдующими матеріалами: взрывчатыя ве щества—динами гъ. (порохъ, затравка и пистоны, стальные канаты, желѣзо, івоздд. косты-ли и рельсы для рудниковъ, медика­ менты, крѣпежный лѣсъ, нефтяные іцк- др.ты, Мишины п миотіе другіе товары, по­ лучаемые изъ-заграгшны или имѣющіеся на рынкѣ вт, недостаточномъ количествѣ Операціи по снабженію носили двоякій ха актеръ: въ отношеніи нѣкоторыхъ предме­ товъ роль совѣта съѣзда выражалась >г. рашредѣленіи ихъ между иоіребителкмд иля въ оказаніи предюріятіимъ одѣйствіп къ скорѣііпи ігу полученію товаровъ путей ь выдачи надлежащихъ удостовѣреній и уст­ раненія -различныхъ тормор.яшн\т фор­ мальностей, въ отпошедат другихъ-—въ рас­ предѣленіи наличности’ имѣющихся тя. странѣ матеріаловъ и покупкѣ иедос-га- юшихь количествъ заграницей и, іііікопрць , —въ иовушгѣ въ 1‘оссіи и зги раяшшіі не­ достающихъ матеріаловъ ;і и?:, оказаніи ■СОДѢЙСТВІЯ КЪ ВОЗКПіКИОЕОНІЮ соотвѣд-ствую- щихъ отечественныхъ производствъ, вд> чѣ- -которыхь случаяхъ, даже въ изготовленіи недостающихъ предметовъ средствами совѣ­ та съѣзда (респираторы, аккумуляторы). Разсмотрѣвъ докладъ но каждой операціи въ отдѣльности, съѣздъ утвердилъ предпри­ нятую соаіѣтомъ съѣзда организацію по снабженію торноиромьшион-нш;айъ матеріа­ лами. Поручено совѣту съѣзда продолжать оргаіишацдю раіонішот. складовЧ,, яряизво- дя закупку матеріаловъ. Разрѣшено нпри- влекать въ качествѣ коятраігентовъ по сбы­ ту и раопредѣленію необходимыхъ (мате­ ріаловъ мѣстныя солидныя торговыя фир­ мы, также совершать кредитныя операціи для обезпеченія заготовокъ металла, гвоз­ дей. костылей и ир. Всѣ операціи :ю снаб­ женію -матеріалами поредаются кооперативу дтромышлетшковъ. Поручено совѣту -съѣзда продолжать закупки медикаментовъ и до. медицинскихъ матеріаловъ но поручепію желаюгаихд. предпріятій, дѣлая этп закупки, въ случаѣ надобности, іі безъ предвари­ тельныхъ заказовъ -предпріятій. Докладчику выражепа благодарность. Заслушанъ ‘докладъ Л. Г. Рабиновича, —-предсѣдателя во-дімиссіи о фондѣ обез­ печенія предпріятій при массовыхъ не­ счастныхъ случаяхъ. Постановлено за массовые несчастные случаи отчислить и выдать къ 1 іюля 1917! г. пострадавшимъ предпріятіямъ 17647 р. 54 кои. Предоставлено Обществу пособія горнорабочимъ произвести окончательную ликвидацію массовыхъ несчастныхъ слу­ чаевъ за все время существованія фонда. ХХУШ. Послѣ перерыва Н. Ф. фонъ Дитмаръ сдѣлалъ докладъ о налогахъ я сборахъ, уплачиваемыхъ годшопромышлеишми пред­ пріятіями юга Россіи. Тіо мнѣнію доклад­ чика въ настоящее время является крайняя необходимость обратитъ вниманіе на го, чтобы финансовыя -мѣропріятія ’осудар- ственкой власти въ сферѣ налоговаго об­ ложенія были бы основаны вд. возможно большей отепепи на принципахъ сиравед- лпвости и равномѣрности налоговаго обюе- мегенія различныхъ группъ илательлшвов-ь налога и чтобы не переходили бы того пре­ дѣла. за которымъ казни торговля и про- мьтщлрнпослд ,. въ часттгостгг горная н гор- тетвопвкял ніѵомышленпостд, юта Россіи, пе были бы въ состояніи успѣшно разви­ ваться По мнѣнію докладчика, для тото. чтобы имѣть возможность сравнивать налоговое обремененіе горной и горкозаводской тгро- ммгплепностя юга. Россіи п. пптоговымъ обтиметтеніеоп дрспгхъ отоаслей rTOroram- леипъггп, а также торговіи и банковаго -капитала, необходимо произвести обслѣдо­ ваніе въ тремъ отношеніи нѣкоторыхъ иал- болѣе крупныхъ отрао.теіі ттуюмыіДіл >■ н-тости, тор-готда и байковаго капитала. Орокисттіе налоговаго обложепія горпой и горпоза-воцокой (промышленности съ отвой стгітюим и такого же обложенія ‘торговли и банковаго капитала особенно важно -при разсмотрѣніи [проекта вчтбадакъ ігь промысловому пологу вд, полету зем­ ства п вообще при разелгстгѣнш вощюса о мѣстныхъ финансахъ. Вслѣдъ за всѣмь этимъ надлежитъ b u – я ш п т ь степень иа.того-. пято іобрямспешя зеомрвта дѣльцовъ, а’ также степень обремененія подох’.днымъ налогомъ .типъ свободныхъ (Профессій и реитьеровъ. Только на основанія эгого пв- слѣ.тоташя можно будеп,. по слотамъ д.о- хладчілка. практически оггпестпсг, га. таімѣ- чіеаиой министрамъ финансовъ программѣ д выяснить, насколько однѣ группы плч- р.тьпшждаь будутъ переобрѳменен-ы пря- ■ іы . мп налогами и насколько другія будутъ (ослаблены въ этомъ отношеніи. Такъ, на основаніи таксчго изслѣдованія, ьі.рояч’ноі. дожго будетъ показать, что обложеніе по­ доходнымъ налогомъ адціоперныхъ компа­ ній наряду съ обложеніемъ этихъ комшнбі іромыслокымъ палогомъ но повышеннымъ ставкамъ, вмѣстѣ съ налогомъ на поенную прибыль и съ усиленіемъ налоговой тяготы ігь пользу органовъ мѣстнаго самоторакле- чія. создастъ для многихъ промышлен­ ныхъ предпріятій совершенно невѣроятное положеніе. Бъ то же самое время вѣроят- іго можно будеп. тстаиовпть. что земля, лица особо дрыхъ профессій и решлеры мо­ ста, нести значительно болѣе высокое обремененіе прямыми налогами, чѣмъ оіш несутъ его сейчасъ и даже, чѣмъ ото про- ектировано финансовой -программой мини­ стра финансовъ. Далѣе, на основаніи вы- fflcvna3anfia.ro изслѣдованія можно будетъ остановить, что къ области мѣстныхъ фи­ нансовъ часть палотовоіо бремени можетъ быть перенесена съ иромыіиглеішостп на торговлю и банковскій капиталъ безъ зна­ чительнаго обремененія послѣднихъ Выше­ указанныя сои оста плетя должны также со- ставпть одну изъ главныхъ ‘задачъ вд, на­ мѣченной Рабатѣ. Кромѣ того, по .мнѣгіго II. Ф. фочь-Дитмара должно обратить осо­ бенное вниманіе на существующее земское обешееігіе. Оно, по мнѣнію съѣзда, ц въ тп- стояшеее время является очень обремегщ- тельны-мъ для южной горной и горгозагод- ской -иромышлеиноети, какъ п вообще для промышленности. Съѣздъ поста ііюшнілъ : поручить совѣту съѣзда образовать особую налоговую ком- м-иссію для разработки налоговыхъ водіро- совъ: о подоходномъ, военпо прибыльншъ, промысловомд. и Др-, ассппювавь на это дѣло 10.000 руб. Докладчику выражена благодарность. Заслушано ітред.тоженііе Н. Л. Бодыгидта: козбудпть ходатайство Ь созывѣ въ бли­ жайшее Еремя всероссійскаго съізда по продовольствію на основахъ участія пред­ ставителей торговыхъ н промышленныхъ организацій .союзовъ земствъ л городовъ, военио-промьщіленсыхъ шмнтетовь и щшт- ставителей ксаперагавоъъ я раібочпхъ орга­ низацій. Вопросъ переданъ въ совѣтъ ед.ѣзда. XXIX. Вечеромъ II. Т. ІІгнатищеігь доложиль общему ‘собранію члвновь -л,ѣзда Сюд-| жетъ на 1916— 17 годъ, фбшіе расходы исчислены м.’суммѣ 1069131 руб. На вы­ дачу субсидій, пособій и II]’. ассцгнстг.по 241393 руб. 96 non. Балансъ сведенъ не суммѣ 1764344 р. 80 к. ІІрдапол.жеішыЙ повансонный сбо])ъ печпелеіп. по съѣзду въ размѣрѣ 1.021.883 р. 15 ікоп., считая по 35 коп съ вагона угля и аіг-раннга, 34 коп. съ гагонар уда. 2 5 ½ кап съ ва- гопа со.іп, 3 7 коеп. прелвпдпэіато дефици­ та въ суммѣ 500.000 руб. Посстан^влеіи. временно на одшп. (гадъ устано.шть оси бый повагонньгй сбоу/ь въ полопанномъ размѣрѣ -иредположенпыхь 40 смѣтѣ на нужды съѣзда. На чрезвычайные нисходи, вц-ззан-ше войной , асснгпочала юполшт- тельная сумма вд. размѣрѣ 614 690 руб Въ виду того, что общая сумма асгипіо- ваній, сдѣланныхъ 39, 40 п 41 стѣздам.і достчгастъ 2.214.960 руб., а В ы очайпь; дстверждеине е 15 іюля 1915 г. U .ложеніе Совѣта дпгнлетровъ ггре.дусматрпварчъ пре крашеніе щовагошіаго сбора яю достиженьи обшей суммы его 1.200.000 рублей, поста- повлено возбудить ходатайство о дѵгъ. что­ бы п. 3-й назЕа-ннаго Положенія С-свѣта -министровъ былъ пзлюжепъ таки мд, обра- зсоп»: «прекратить взимаміе указаннаго въ отдѣлѣ 1 сбора по достиженіи обшей суммы всего сбора два .милліона пятьсотъ тысячъ рублей». Сегодня— послѣдній день съѣзда, кото­ рый будеп, посвященъ, псключяге.п.по вы­ борамъ дотжностпыхъ лицъ. Тгягпиимп Гвѣзм гшновчо- м ы ш л ш и к к а в ъ M rs Рсссін- Заолуша-въ докладъ предсѣдателя совѣ­ та съѣзда горііоьромыш.гзшпіконъ госта Россіи Н. Ф. фонъ-Днтмара ю ісостояніді желѣзной -гтрамышлештости юга Россіи. 41 ед.ѣадъ ігорнои-ромыпг.тедіпиковъ поста но- пплъ но телеграфу довести до свѣдѣнія предсѣдателя Совѣта министровъ, атредсѣ- -дателшгь особыхъ савѣшшдй во Ьборопѣ, топливу, перевозкамъ п предсѣдателюо Го- ‘Су.тппстшшой Думы М. В. іРедаян.ко слѣ­ дующее: «Вышаівгаа на южныхъ металлургиче­ скихъ завад’аяъ постепенно повьипапась сь 14 мм.*, шіуід., нь ястг/арѣ э,о 16,5 миля, гіуд., івч. октябрѣ. Соглагпо иредваіриге.дь- нымъ даптымъ, въ ноябрѣ будетъ вьталап- лнго пртгЬрйо 14 милліоновъ нух. и за­ тѣмъ івкгааиш грозитъ даілъиѣйшиыъ умеиыікмиесп, івъ і)вид:у остановка яышѣ десяти доменнмх’ь течей іиеъ 56 дѣйсггво- ъавгпихъ. Главзѣ-Гсшей трп-чиной этого сти­ ля стоя рѣзкое паценііе. подвоза желѣшты*- мп дорогами ‘мтоіяралънаго тогадша-. руны и другихъ маггоріялпвъ па завода, при од- пощіемепноѵ’ь истощет-.и Запасовъ на ва*- вояахъ и прн ооьраіпеігіи вывоза съ заво­ довъ готовыхъ плпѣлпй. За 21 дель нояб­ ря вывсзріко 70 мттли.іон. дгод. (вмѣсто 121 милліона иди на 42% менѣе, руда вы- кезепо 13 милліон. іггуд., вмѣсто 26. или на 50% мепѣе. флюглвт.—5½ ѵія.тл.. чіЦп.. вмѣсто 10 аягиа дгуі.. чугуна— 1,6 мдгл- ліочъ ггул… имѣете 2.6 ѵміил. для. Запасы готовыхъ иэдѣлій. чугуна, желіюз.и стали но метад.лтргическихъ еаізодахъ иа 1 но- ября быілдг ’15 милл-іон ши., и беэяіре- рьтаио упеличивяютс.я Кромѣ 10 домен­ ныхъ ночей, останавливаются мартепав- СПГСТ ттстпт,, 4 ) съѣла т, ■(горіютгромт.птт.тс шіитовъ юга Россіи і-читата, moron, долгомъ укачать что тякпе подпжояіе нт, высокой степени опасна, ■ угрожаетъ дѣлу считаетъ необходимымъ во из- j Сѣасалів «аюсстой ос.ташвзет домеіыгыгь I ночей принятіе, лспзгого (прочихъ мѣръ, ®ъ ближайшую дацредь оамыхъ рѣшжельньъхъ мѣтъ къ усименью іаышуза нгггемъ уаныенія наличнаго, шарва Екатераиіілісіцой рк. д. я къ постоянному сохраненію его па высотѣ нс менѣе 45,000 вадюповъ три соотоѣлѵ ствечіпомъ го.мгчествѣ паровозовъ, (причемъ для потребности мсталлургпчеастихъ завъ- донъ подача (подъ минеральное топливо,! [іуду, флюсы и другіе ісьдрые .матеріалы не менѣе 2700 вагоновъ». товкр.щсш пз ст. шшію С йііМ . За-канчіавается третьяго дня губернское ве­ теринарное совѣщаніе вынесло интересное по­ становленіе объ организаціи товариществъ но страло,аанію скота отъ падежей. Постановленія зти предеіа-вляюіъ большоіі іштересъ для деревни и -кресгьяяскнхъ «оэ- перагишааъ. Вотъ они: 1. Учрежденіе т-зъ .по страхованію живот­ ныхъ отъ .падежа въ предѣлахъ Харьковской гутб. должно быть признано неотложной за­ дачей именно ближайшаго п-останленнаго вре­ мени. 2 . Наиболѣе жизненными должны быть при­ знаны т-ва, обнимающія собою небольшіе территоріально и административно обособ­ ленные населенные раіоны—пунктъ или груп­ пы близко другъ къ другу расположенныхъ хѵторазъ, такъ какъ только при этихъ .усло­ віяхъ могутъ быть осуществлены основные принципы кооперативнаго страхованія скота. 3. Въ цѣляхъ обезпеченія успѣха дѣла на­ сажденія кооперзтинвыхъ, а также и другого близкаго имъ ©ила т-въ по страхованію жп потныхъ необходимо, чтобы губернское зе« сГзо взяло на себя роль руководителя вь этомъ дѣлѣ и въ то же время оказывало бы всѣмъ вновь возникающимъ кооперативамъ матерізл ыі уто п о .сдержку. 4. Руководящая и организаторская роль гѵ- берн-окаіго земства должна зыразиться: а) вѵ выработкѣ и утвержденіи нормальнаго ухгта. ва страхованія для рекомендаціи его всѣм • вновь образующимся т-вамъ какъ кооператпп. наго свойства, такъ и .всякимъ другимъ. 6) въ пропагандѣ всѣми возможными способами среди населенія губерніи идей страхованія путемъ устройства общедоступныхъ лекцій а также иаіанія соотвѣтствующей популяр­ ной литературы для распространенія въ на­ селеніи. 5. Матеріальная помощь губернскаго зем­ ства въ цѣляхъ укрѣпленія и поддержанія финансоізой устс* ости страховыхъ т-пъ должна опрелѣляі і. : а) въ видѣ слииовге менньгхъ ссудъ; б) въ видѣ ежегоднаго воз- врата земствамъ кооперативу сулимъ, которыя оно должно было бы уплатить какъ за кожг животныхъ, падшихъ отъ заразныхъ болѣз­ ней, такъ за отчужденныхъ по обязатель­ нымъ постановленіямъ губернскаго земства животныхъ изъ числа застрахованныхъ. ! 6. Матеріальная лоддегтА-ка губегчекагг ! зсмстзя страховымъ товамъ должна обуслов­ ливаться: а) принятіемъ устала, рскомеісло­ ва н наго или одобстень’імт, губерискилп, зем. -гвомъ: 61 Установить процентъ смертности -кота простяоительнымъ обслѣдованіемъ вь рзіон Ѣ дѣйствій воон.и.кяюшгто точа при ѵча. “тіи и подъ рмкозодсттомъ мѣстнаго пете- рг.чариаіго земскаго вг?«а: г) ттолвомъ чон-. р о л я за холрмъ страхованія и л і прелести-ге­ ніемъ отчетовъ о ходѣ страхованія за каждый гадъ. 7. Возможно полное приближеніе к ъ на- ■елен»ю ветет-иияпноП поѵош н въ уѣ зтах ъ , ‘■раднлггельно слабо ею обез іеченныхъ, н і ос- і і схъ лгшнггой въ губерніи организаціи де гернчлривгг, дѣ ля и доведеніе п л о о и тл ве- і ринарпмхл. уріасті овъ до hopm U, сти М’ оЙ гу бегнек і.мъ зем т-тм ъ собрзчісѵ д. СТНЖ г< д.і 8 . Такъ какъ успѣшному развитію коопера- лгвнаго страхованія сильно могла бы спо­ собствовать наличность обше-кооперативнаго закона, чему прітмѣромъ служить нстодіія кооперативнаго сгоахованія во Франція, то необходимо скорѣйшее изданіе этого закона 9. Вл> виду почти полнаго отсутствія въ Харьковской туб. кооператн овъ по страхо­ ванію животныхъ отъ патежа. іггоактичсскос осушест-влеяіе вопроса обд, организаціи пс- пестрзховяяія рисковъ кооператігповъ наа- лежить признать задачей послѣдующаго вре­ мени. 10. Въ вн,т У важнаго значенія б л мака г о участія ветеринарнаго персонала въ дѣлѣ, страхованія скота забота о ‘правильномъ его фѵнчдранітовяніи пехзлагается на .ветеринар­ ный (персоналъ губерніи. Для пбрабочіен же страховыхъ -матеріалоят, для улучшенія по- ста.!іо.ч5КИ дѣла и оставленія всякаго гола от­ четности учреждается при ветеринарномъ бюро г\б. земства должность ветеринара-ста тнетнка. Ѳ і}д ъ. ДЬЛО ГОРОДА СЪ НОНКОЙ. Вчера ЕЛі харьковской еѵдеочой палатѣ по иервомт гражданочолу денарча-меагу подъ предсѣдалельстьомъ предсѣдателя перваго департамента II. Іѵулжинслнго слу­ шалось по исісу «аиопндшото Опшества конно-желѣзин-хъ дорогъ» къ харышвекошу городсаюіг.у абщесгоензоду уираліинію. Суть дгЬла въ свое время была достаточно совѣщена па страи-щахъ «10:втго Край». Корда хары;. гор. обтественіяое уіпршв- леігіе приступило къ ооорг/кснію линій алектрическішго грамікш, адогаиис-траіція «евдпкн» запротестовала, ос-ылля-оь на до- говоръ, во сидѣ коего, съ одной стороны, городское управленіе обязывалось не про­ водить трамвай по ряду улицъ, га. томъ числѣ Унаверскгетской. Павловской пло­ щади а дру-пахъ,’, а ст. другой стороны’ городское управленіе дашзадос-ь ир«щ е| аііредостадлеииі ксогу-длібо права сооружвнБг новыхъ лшпй гра’.м«ая шо.лучшіъ отсталъ «котики» отъ соорулашія этихъ же линій. Нако йенъ, по тому же договору горадстасе управлекіе, въ случаѣ сооруженія новыхъ .тааій, обязалось не ириміыітаіъ къ вонет- ішмъ_ лішямъ «копки». Kara, помнятъ наши читатели, сначала меицѵ ггдюдо.мъ и « шнѣой » довольно дол ­ го шли мирные -переговоры, я даже было выработано солгашеніе о вы-ауяѣ, которое потомъ въ силу раз личныхъ соображеній j оупіѳсгрвлено пе было. Тогда «кокка» д«ла| двЕжоліе (ірі(*сланшиенному дѣлу по иску о воспрещеніи юрону дальнѣйшихъ ооору-! жоігій л о прекращеніа двпжелія по уже] сочружешпкімъ линіямъ трааяші. Бъ окружномъ судѣ дѣло было ръзр!г-| піено ъъ пользу города, и по аліеллядіопной | жьюб-!; «конки» перешло въ харьковскую судебную палату, гді я слушалось вчера. оСстороны апеллятора, «коиш» высту­ палъ ранѣе не принимавшій участія ѵь\ нропессѣ присяжный поигЬрешіыіІ М. Я.і Пергакешш.. ранѣе профессоръ петроград-! дкаго укпр.е.’/п п ега. пзвѣстпмИ русскій ші- нплпсть, уволенный изъ упиверсигета яи- наотрохгь иарот.шіго просвѣщенія1 Кисею. Интересы города Харькова защищали іірікаевнке -позѣтингные Л. Я. Тауберъ п А. М. Бѣлый. Бытлушаь’ь і/ѣчи сторонъ, палата, послѣ драткжо совѣщанія, оставила безъ послѣд- стияй ап&іллціон-ніуіо жалобу «копки», при­ говоръ хаірьк. окружнаго суда утвердила, и возложила па «ковку» издержки произ­ водства за всѣ инстанціи. Рѣшеніе въ (жекчааельной форзгѣ бу­ детъ объявлено 17 декабря. Какъ мы с.ш- шали. «клака» переноситъ дѣло въ Се­ натъ. T E A T S ? Ь . -V Бенефисъ Б. В. Путята. J («Да м с к а я е о й п а», С криба). і Г. Путята–для харьковской сцены новый і человѣкъ;сь первыхъ же вечеров-ь сезоьа онъ такъ, вырываясь актерскимъ языкомъ, j «пишел ь ы, ротіергуаръ», что олѵкі ’ лл М і безъ его участія стали очень рѣдки- Сего­ дня Аплолопъ Аіурзавеикіи въ «Болтахъ а овцахъ», gan-qia хмурый «медвѣда» въ «Черной пантерѣ»; герой нелѣпаго «Ба- кона дикаря» сейчасъ же смѣняется весе- • лымъ Болипгброкомч. и>ъ «Стакана воды»— іи т. д., я т. д. Ролей г. Путята c-шралъ і чень тііного за коротаій промежутокъ вре- імеши; среди шш> сьии роли, вполнѣ ари- ! годныя для- івыіяшдеаія и «длинной инднви- Ідуальнюгти этого еіШіатичлга;го ажтера, но были и такія, которыя г. Путятѣ прпхсѵд-Иг- лось играть, очевидно, только потому, что »;ь кеоо.іьаюй д, составу грушѣ ихъ неко-і ;му было играть. Тѣмъ не менѣе г Путята I го всѣми ролями сшр’аялялся ваклнѣ удал-[ -.•о, доказательствомъ чему служилъ тотъ ! теплый тіріамъ. который выпалъ на долю бенефиціанта въ отчетпыіі вечеръ. Но, по нашему скромному мнѣнію, г. Путята поль- зоьался, бы у насъ еще большимъ успѣ­ хомъ, если бы игралъ голико сваи роли. Въ веселомъ п остроумномъ пустячкѣ Скриба «Дамская войьа.» г. Путята ока- гался на своемъ .мѣстѣ. Онъ весь вечер’і сверкалъ чвето-гал.ты-к: й неіпршпжтендіі– стью, живостью и умѣніемъ смѣяться сквозь Блезы не нашгогь «.:оршшмъ» смѣхо.иі. [і’оль свою артистъ отаѣ.талъ до меточей… Но стоила ли того сама роль? j Прекрасными партерами г. Путятѣ бы­ ли г-жа. Иаблоцкая и г. Петипа. Русскіе актеры вообще тяжеловаты для французс­ кой -комАтп, но упомянутое выше тріо ве­ ликолѣпно опровергло ходячую эту истину. Нѣсколько .яркихъ моментовъ далъ і Петровскій, особенно вначалѣ, но п толь­ ко. Вся же интереснѣйшая роль префик­ с а сдѣлана талантливымъ артистомъ толь­ ко вчернѣ; ото только контуръ роли. В-ь д-сстаточшой степени блѣдна г-жг Пѣвцова; внручемъ ,я сама ]К).ть Леош: безцвѣтна. Г. Путята были поднесены цвѣты; вы­ зывали его въ антрактахъ и по окончавіг пьес-ы безчисленное іколичество разъ. Н. Аркадинъ. Вчерашняя гастроль А. Н Налашевой п М. М. Мордвина собрала, разумѣете я. полный палъ. Вся nparparoia была вытіол- jnemi съ блескомъ. Особенно понеавплиеь оригпппльпыГі «Норвежскій тапень» Гриса іи «Вакханадія» Глазунова. Г-жъ Балапіе- іпоіі и г. Морлкину были ггпдярееьы ідігі . ты . Заслуіжетю (дѣлала съ ііимп уснііхъ г жі Пожиігкая. очень изящная п гибкая тан­ цовщица; кавалеръ ея г. Семеновъ гшіѣ.мт іно выдѣлился. П-оира-иися публикѣ и скрипачъ г. Б люмъ , которому дѣлаетъ чесы іярекраспыіі выборъ репертуара. Въ гор. Валкахъ сегодня’ состоится блз- готзоріпельный концертъ, иъ которомъ при­ мутъ участіе ертн–‘ •• – _-.і;п Горбатенко (со- j-отано), N. И. Востоковъ (барнт.). А Уральскій-Губановъ (богъ), концертный пѣ. венъ Л. А. і Н овскій (теноръ) и В А. Ноз ская (рояль). Сборъ поступаетъ на пода.річч воинамъ. ПО РОССІИ» Сл. КАБАНЬЕ, Харьк. губ. (Отъ нашего корреспонден та). Под,юги и вымогательство. Особую сенсацію с-реди духовенства и жи­ телей Купянскаго уѣзда вызвало дѣло, воз- ібуокденное -п-рож и в а ю ш.иі\> ъ въ тор. Кудтян- • скѣ, священникомъ о. Алексѣемъ Іоаннови­ чемъ Левандовскимъ. Въ своемъ прошеніи, поданномъ нрокэ’роот харьковюкаго окружнаго суда. о. Левапдовскій обвиняетъ благочиннаго 1-го округа Купян- скаго уѣзда, протоіерея Стефана Бакарлжіевг [(по происхожденію болгаринъ), въ подло­ гахъ. вымогательствѣ и т. д. Такъ напр., Ба- каріжіевъ, не довольствуясь жалованьемъ по должности благочиннаго, опредѣленнымъ епархіальнымъ начальствомъ, по 20 руб. отъ каждой церкви, самовольно установилъ въ своемъ округѣ особый взносъ въ с-вою поль­ зу. гребля, чтобы причтъ и церковныя ста­ росты -да за ли ему -вознагражденіе, сообразу­ ясь съ з.-оличествомь прихожанъ въ прихо­ дѣ. а именно: по одной копѣйкѣ въ полу­ годіе зо каждаго прихожан-ина. Затѣмъ Ба- кгрджіевьгмъ уіиненъі подлога въ приходо- расхолныхъ книгахъ по сівоеѵгу округу…. О псѣхъ злоупотребленіяхъ Бгкарджіева. о. Ле- вандовскій донесъ епархіальному начальству, которое вмѣсто преианія Бакарджіева суду ситранило его только отъ должности благо­ чиннаго…. Считая такое -попустительство гі есгѵинымъ со стороны епархіальнаго на­ чальства, О Леванловскій просить прокуро-ы окгомснаго сѵда произвести разслѣдованіе преступной дѣятельности Бокарджіева й при­ влечь его къ уголовной отвѣтственности Въ лоп-овѣрностн сівопіхъ обвиненій, о. Лсван- довокій просить вызвать цѣлый рядъ священ­ никовъ, діаконовъ, псаломщиковъ и т. д. Кстати сказать. Ба-кард-жіевъ за 14 лѣтъ своей службы перемѣнилъ 10 м+>стъ и служилъ въ 5 епархіяхъ. Съ 1902 по 1912 годъ Бакарг- жіеяъ слтетглъ .въ Волынской еятархіи, гдѣ онъ занималъ должность предсѣдателя прав­ ленія свѣчного завода, -въ которомъ обнару­ жена крупная растрата денегъ, а въ книгахъ прихода и расхода по свѣчному заводу были обнаружены подложные документы …. Е. Ви—нгь. БАХМУТ Ь. (Отъ нашего корреспондента). Отарытіе государственнаго банка. 1 -го декабря, въ присутствіи представите­ лей городского общественнаго управленія различныхъ учрежденій, мѣстныхъ банковъ и др.. состоялось открытіе отдѣленія государ­ ственнаго иаѵка. к е с п г р а ш в я ж и зн ь Въ союзѣ учрежденій мелкаго кредита. Сегодня, въ 11 ч. дня, въ помѣщеніи союза состоится чрезвычайное общее собраніе упол­ номоченныхъ союза. Собранію предстоитъ разсмотрѣть слѣдую­ щіе вопросы: 1. Пріемъ въ союзъ новыхъ членовъ л открытіе имъ кредитовъ; 2. До­ кладъ правленія о дѣятельности союза 3. Собраніе управленія по дѣламъ -мелкаго кре­ дита, а) о правѣ собранія избирать почет­ ныхъ членовъ Совѣта, б) о правѣ Совѣта и правленія принимать новыхъ членовъ, оперы- вать имъ кредиты и допускать къ пользова­ нію такозыѵги, в) -по тіазолу принятаго со­ браніемъ уполномоченныхъ постановленія о •кредитованіи т-за потребительныхъ О-въ юга Россіи. 4. Объ увеличеніи содержанія служащимъ по выбору и по найму. 5. Выра­ женіе благодарности собранію уполномочен­ ныхъ союза отъ собранія уполномоченныхъ т-ва потребительныхъ О-въ юга Россіи. 6. О пополненіи состзза правленія союза. 7. Объ участіи союза въ снабженіи населенія, пред­ метами первой необходимости и потребленія. 8 . Объ участіи кредитныхъ кооперативовъ въ дѣлѣ разведенія с \й продукціи. 9. О со­ дѣйствія потребительной коопераціи. 10. О г-ріобрѣтеніи недізмжимости. 11. Объ органи­ заціи союзомъ производительныхъ предпрі- ,ятій. 12. Объ организаціи ссудо-сберегатель­ ной кассы служащихъ союза и кредитныхъ і кооперативовъ. 13. Объ участіи кооперати­ вовъ въ устройствѣ патроната-колоніи для воиновъ калѣкъ. 14. Текущія дѣла. Работы собранія продлятся въ теченіи двухъ дней. Въ Автопомощи. Завтра, въ 8 ч. вечера, въ автомобильномъ клубѣ состоится чрезвычайное общее собра­ ніе кооперативнаго т-ва «Автопомощь». Въ настоящее время положеніе дѣлъ въ т-«ѣ таково. Операціи недавно открытаго ма­ газина увеличсдаются. Дневная выручка съ 150—200 руб. въ первую недѣлю по откры- ітіи (Магазина телеги, достигаетъ 1.500 руб I Для -магазина пріобрѣтены’ необходимые то- [ пары. Нѣкоторое затрудненіе т-ва испытыва­ етъ въ виду отсутствія опытныхъ служащихъ приказчиковъ. Собранію предстоитъ обсудить докладъ правленія о планѣ дѣятельности т-ва до 1 января 1917 г. и разсмотрѣть инструкцію пра­ вленія и ревизіонной коммиссіи, обсушитъ омѣту на срокъ до 1 января 1917 г. и произ­ вести выборы лицъ івъ органы управленія. «Харьковскій взаимокредитъ». Подписка на паи новаго кооперативнаго О-ва «харьковскій взаимокредитъ» идетъ вполнѣ успѣшно За сравнительно короткій срокъ во 2-мъ О-вѣ взаізмнато кредита под­ питка на паи дала крупную сумму свыше 50 000 руб. Въ остальныхъ же Обществахъ подлиска шла такъ же хорошо, хотя и менѣе успѣшно. Въ общемъ подписка въ харьков­ скихъ О-вахъ взаимнаго кредита дала болѣе 100.000 руб. 7 декабря во 2-мъ О-зѣ взаимнаго кредита состоится совѣщаніе представителей всѣхъ; Обществъ взаимнаго кредита, ссудо-сберега­ тельныхъ товариществъ и гор. кредитнаго О-вэ. На обсужденіе будетъ поставленъ рядъ вопросовъ въ томъ числѣ о кандидатахъ отъ О-въ взаимнаго кредита въ органы управ­ ленія кооператива и о размѣрѣ тѣхъ суммъ. которыя О-ва предполагаютъ ассигновать на пріебрѣтеніе паевъ. Во второмъ О-вѣ вз. кр. по этому поводу имѣются два теченія: сторонники одного вы­ сказываются за пріобрѣтеніе паевъ на сумму 25.000 р., другіе же настщгвають на ассигно­ ваніи для этой цѣли 50.Г”0 руб. Ня собраніи, какъ ожидаютъ, будетъ вы­ двинутъ вопросъ о пріобрѣтеніи собствен­ ныхъ заводовъ. Въ пергою очередь намѣ­ чается покупка колбасной фабрики, маслобой­ наго и мыловареннаго заводовъ и крупоруш­ ки Кромѣ того, рѣшено выяснитъ, въ какихъ ѵменно изъ заграничныхъ товаровъ въ Харь­ ковѣ оіцушпе з недостатокъ и возможна ди организація г – зиэволства этихъ продуктовъ въ Харьковѣ. Идея созданія потребительскаго коопера тива О-вами взаимнаго кредита уже нашяз послѣдователей. На-лнятсъ въ Харьковъ прі Ѣхалъ юзъ Екатеринослава уілолномочепныГ О-въ взаимнаго кредита и ознакомится мате­ ріалами о взаимоперел’итѣ. Въ Екатеринославѣ О-г.ами -вваимп. (кредита также рѣшено со- зіять потребительскій кооперативъ на тѣхд> же началахъ, какъ и въ Харьковѣ. Въ еврейскомъ ссудо-сберегательномъ т-вѣ Вт. послѣднемъ собраніи прзвленія и совѣ­ та товарищества обсуждался вопросъ объ участіи въ -военномъ займѣ путемъ подписки ГІ-ч-і-ченіс и совѣтъ рѣшили пріобрѣсти на 25 0П0 п. облигаціи займа, обратиться съ воз­ званіемъ къ членамъ т-ва, ттрпгладігая ихъ п >чі исывд • сг на заемъ и сдѣлать личчі. и обходъ членовъ т-па съ цѣлью распростра­ ненія между ними облигацій займа. Затѣмъ былъ возбужденъ вопросъ о кре­ дитованіи вновь возникшаго еврейскаго по­ требительнаго Общества «Самодѣятельность» Собраніе рѣшило оказать поддержку «Сгмо- дѣстельности». принимая ту дѣлоплто про- грамму, которая будетъ осуществляться ор­ ганами «Самодѣятельности». «Самодѣятельность». Правленіе занято работой по открытію ла­ вокъ. Предположенія -правленія объ откры­ та» лавокъ .въ первыхъ числахъ декабря не ОСѴТП^ІТВИ.ТЮСЪ, ТЭКЪ много вре-ментт и тру я? тютребо-взлось нэ псж\ттку «еоб’ХСХТ^хтъгтБ то- ва;>азъ и организацію штата служащихъ Открытіе лавокъ предполагается въ блкжай- “С р япечя. СПРАВОЧНЫЯ СРѢПЪШЯ- КЙ71Е«ДАРЬ П Р А В О С Л А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь . Воскрчісогтье, 4-го д е к а б р я . Н е д ѣ л я 27-*. Р о ж д е с т в е н с к ій п о стъ . Н л у т р . Е д. Лутс. гл . 24, о т. 12—3S. Н а лтгт. ап. Е ф с. 6. 1(Ѵ—17 и Гы т. 3, 23—8Э. Еп. Л у к 13. 1Ѳ— 17 и М ар. 5, 24—34 В ел кк о ж у ч . В а р в а р ы : П р е л . Іо а н н а Д а – іс а ск іш а, и Іо а н н а , етсиск. ІІо агивотояагс. 1713. 1-я а сс а м б л е я . 1815. Р о д . Н . Н . З л а то вр а тс зс іі:. 1817. t А . Г . В ен е ц іа н о в ъ , х у д . В ъ в о скр есеи ье, 4-го ,т^9каГ>ря lf l 6 г., кігЬ ю ть б ы ть б е я п л а т н ы я чт<»нія д л я н а ­ р о д а егь тзгш ш н ь п ш г.а р тн н а іе и : I. В ъ Мо« кллевской гикол-Ь Общі*отіиі гр я н о тн о – с ти (багкяъ ц ер кв и » : І) ..Р р о в п о е » р е м я “ Н е т р у щ е покато , 2) ,,Ц я р е я * н ъ Д ж кгятрій п В орноъ Г о д у н о в ъ – П е т р у ш е в с к а г о . П р о ­ ч т е т ъ ігрвп. 2-А іг у ж с к гими . В. 1C. Г ал ъ ф тер ъ . В м а л о ч т е н ія въ 4 ч а с а *я*- 2. В ъ Н о ч л е ж н о м ъ ггрікугѣ н а В лапо в ѣ ­ щ е но комъ бая ар ѣ „ П о й д е м ъ еа н ям ъ* С ен к е в к ч а. П роттготк у ч к т . А ііекс. п т . Вл О .- К р е г е р ъ . Ни ч а л о ч т е н ія шъ \ ч а с ъ д л я . S. * р ъ Н а р о д н о м ъ д о м ѣ О б щ е с тв а гр а м о т н о ст и (ІСоЕіная ггл.) ..Ф и н и к о вая р о ­ щ а, оа т а р н ы й гр о с т ь и ц ъ , х л ѣ б н о е д е р е ­ в о ‘ . В агн е р а . П р о ч т е т ъ п р е п о д а в а т е л ь 1-го Р еал ъ н згчлл. П . R . К нагчеръ, Н а ­ чал о ч тен ія въ 2 часа д л я 4. В о второй ш к о л ѣ О бщ ества гр а м о т н о с т и ѵ В етери н ар­ н а я 2$і 1) „ П о с т о й к о “ М ам и н а-С и б и р як ъ , 2’ .Мнаяй и вййцы – Н е к р а с о в а . 5^ ,.М а- л зо т к а -м у ж и ч е к ъ – * Н е к р а с о в а . П р о ч т е т ъ у чи х. ш к. А. В. Г у ти ж к о ва Н а ч а л о ч т е ­ н ія въ б ч а с о въ вечер а. ЗРѢЛИ щ я. В о с к р е с е н ь е , а-го д е к а б р и . Драматическій ‘■леатпъ Угрои-ь, ,£ѴЪше«ыя і.я ь г я * . Н и . п р ъ Ъ x v r – В ечером ъ. .П с а и » * . a i i u o m % ч. SB4. Малый театръ. . І і р п п ц ъ я » о х о т ѣ * , с Д у о ъ к а н д ъ п ь п ія д ъ * . Н ач. в ъ 8>/f чао. * вч Театръ Коммерческаго К.луба. Н торой в е ч е р ъ а о ^ м ь е р о п ъ Н м а е о . ё а- л е т а А. Б а л а ш о в о й п М. 5 1 о р д в а в а , Н а – ч а .ю в ъ 8 часовъ в е ч е р а . Театръ Суходольскаго. Д н ем ъ „ Г а р к у т а * , иет. п ь е с а в ъ 4 д. ^ В у в а л ь т и в .н * . rot . в ъ 1 а. Н ач. в ъ 1 4 ч.д. В е ч е р о м ъ ,1 ѵ< р т ь « а ч е с т ь * , т » 5 Д* 2) Малорусскія пѣсни. Ьач. въ 3 ч. в Ькатерининскгй театЬъ. , 1) .Вова прценоообплся*. въ 1 д. 2) Пѣ­ сенки вь кои. Ііеаты і.врпаль. 3) 9Юпый п а п а ш а * . Нач. в ъ 8 и 10 ч а с . в е юра. ТеатЬъ СаЬматова. 1) „ В ѣ я н ы й И в а т И в я н о п и ч ъ * , Ф арсъ* У) г І) о с л ѣ раэнода*, комедія. 3) .Вашъ с*-* лоиъ*. Начало вь Я ц 1» часовъ вечера. DO А! POL SKI. Wioczor m lo d ijj Polalti. P o c z ^ t. о god* 8 V, w. Рааіщі а. о ши®, йзлавіе Т о г а р ш е с ш И ЮЗЕФОВИЧА-, Л Н Ы В 5Р А І**. С Е Ъ Я В М Н Ш . Iff V Г I Іи *Ѵ. А • і ѵш ки н о к а я . 41’ j S i k l l L L L r L f п р и и и м . б о р е и , и оомсек* ^85 7 1 А к у ш е р к а І І К Р З Ф Ъ м а р с ко й у л ., К л а с ­ с и ч е с к ій п « р . д. ЛЗ ь, кв в, n a p . х о д ъ , тфл 3 5 —С О П р іе м ъ бер ем ем . и р о ж е н и ц ъ во е о и к о е в р е м я И м ѣ ю т с я о т д ѣ л ь н ы я ком ­ н аты для роисоііиці». ІІОэ Х5— 1 Н и И * и I ГГг , АКУНІЕРКА-М АССАЖИСТЙДІ ■ 5 г i K l i f L и D J в р н н и м . о ѳ к р о т . б о р о й , в j c : i е в . в о в с я к . в р е м я . Ь ѣ л я . О е а а л а т а о . £ ь ы е р и л о с л в ь . у л п .4 2*, кв. 7. Тея. 4« 44-23, ( ѵ.о ; ѵ с ] ѣ , х я ѣ гоет* . .і і б н п ‘ к ІШ 7 7 1 – 4 А К У І І іЬ Г І .Л ccc’ p j мнл. Ивг-шура пдвн. 4 в – реаен.. U> a – Leann. (маьсамеи). Карповская, L 3 0 – 9 0 ЧИЬІК:Ш Й Й , т е р ш ю с л а ь ч к. у л .,д . І 2 ,р я д . с ъ т е а т р . C a p – ш х т о л в , 10Ю11 ао— 2н И С & Т ь я и у ш е р и а , п р и в . б о р . і ѵ і і ы і ѵ ъ ** • и р о ік . Т о р г о н ы й а ѳ р ., Л: 8 (в о е д ѣ Я1 р а в д ъ -О ‘ів .’іь”). Т в;і. V 4« 89. ____________________________ 10-4853 10 – 9 Н о д ь е ь а е^ “»‘ ( < | . и н м . І і і г г о в ѣ щ ѳ н и ю я , 2 4 – ___________________________________100954 10—3 п . й і l в й ,5нишеи-.<.. . Г ’: ^ »Lt. 1 К 1 1 [ ( І І К С С І < І Б в Н С Л | «J. ___________ 10708» 10 —f А щ з і к а гы»кСйй£ііка и роя., t. lUt-KCBbt I ty 45,_______И>оІ34 12 -9 І і « и акушерки, орий. оерзмйн. а douok * • Кпп&-Го;ічарокская м? 9 iQO-HU 5—5 ІІ t i l t * UIT ьк)шеріік, о к н а. а о о . o tp e M . и р о ж . T j L l d l l D j ^ t . А м и т р іе в о а . и іъ о п т о р oit., 29* ______________________________________ 18 SO—X ШіШКЕЗ і. Ш іШ СЪ. П р іе м ъ іе в р .О е р о м . н р о ж . К о а ю р в к ., 4 9 . 110 80—2 Рижанка, опытн, массажистка, Ищемъ п о с т о я н н о е м ѣ сто , м о ж е т ъ и в ъ – ь ѣ д ы в а т ь х о зя й ст в о м ъ . Ве-гсроі п а р н а я , 41* к в . 7, л и п л о о т ъ 12-2 ч. 1151 ф Е Л Ъ Д Ш Е Р І І І І Л н у ж н а в ъ л е ч е б ш гц у . Кла>йзипсіи4я, Л і 22 660 С л у ш а т е л ь н и ц ы и н о т . (5>осконока>і, 8, т е л . 11 —7У», е ж е д ь е в » ю о т ъ 11 — 2 ч., р е к о м е н д у ю т ъ в р а ч е й , ф и л ьд – ш е р ., д е ж у р я , к ъ бо.ты і. ооп п р и н ., м я о – с а ж ., iio j’h ic u a .i., б а я – и , у ч и т е -ы і., о е р а – пи с нцъ. 0 >. 50 15 —А О у 6 jjOpj кранъ (5*ти лѣ гнял самостодг- * п р а к т и к а ) ж е л а е т ъ п о л у ч – мѣсто за в ѣ д . і.абил. и иооистонтт.к. Сузе~ екяя. И’4. кв. і. тел. 31-55 107686 2-^ ‘З у б н о й вр ч ч ъ , иряіет. въ Р и гѣ , сво б о д н ­ о е ІЮИНГК. ІІОВЛН., u u p м ѣ сто, &ОСИСТ. Т е л . 4477, К до чм о во кая, М 3, кв. 2, ІСляъ. 1749 Студ. РОЗЕНБГРГЪ гот. оо п р е ім . с р – у ч пан. и на в т г . в р ^ Н У Р С Ы С Т О И Ъ пе х и м іи , ф и в я и ѣ и дош. С л ед . ф д а ы к а и м атѳм . В и н и о п о кки , .N1 19. 104428 9—Й Студентъ в р е и в т и р у е т ь по. * яоѣи-ь п р ^дм . о р в д н .-у ч о 4 . завед . К д о ч к о в с к а а , Ла 3, кв. 6, личпв. т о л ьк о отъ 1—3 ч. 107£і8 5-1 Рф AflqpIlS и п і ^5blfl. ЗКСТ.) р е я . а го т . во. и Г ’ HuOuQU |)і 0 н сѣ кд . ср.-уч. з к д , на AIL. ЗР., р ай и еи а «ни. С а.: РУС., MAT, ЛАТ. м ФР. К о н т о р ., 13, кн. 9, и ид. 10 —1-* И Ь—7. 106510 2—2 С Т У Я . – ^ М – ’ опы ты , ігродіод., даетъ . о твѣ то тв . у р о * и , по п р е д м . с р .-у ч е б п . can. А д р .: У со вски я, Ліі 31, кв~ 2; д о м а д о 12 ч . я отъ 5-8 ч. в о ч . 1166 ОЧЕНЬ ДЕШЕВО- “ ітітовиіт, и р е п е т и р у е т ъ д ѣ т е й м л адш аго в о з р а с т а и н т е л л и ге н та н у ж д а ю щ а я с я д ѣ ­ ву ш к а. Н и к о л а е в с к а я у л ., No 4, кв. 4. _ __________ 107539 2—1 U ІГ ^ П О П Г П к добросо». гот. и р е – ^ п с т п р . ftn а сѣ к л . ж е я . уй м и ., о п н т п . учят’:.*п.нип.я, б ѣ ж е н к а . Р ы – м а р с к л и , >h 22, кв. 10, вид. ото. 1 ч . д.. 1Ѳ75-І5 5—2 Ч Р П П Р П Г П и Д вбросов. гот. и р е – Г І ^ Д и г и і U п е т и р за всѣ к л . ЖРН^ гам іт., о п ы т н . у ч и т е л ь н и ц а , б ѣ » е н « а . Р м – м а р с к л я . £2, кв. 40. 107545 5—1 По эгкегт- к еьгш- илтем., чвч- Іт0 Ѵ ? ’Л 13 п р сд м . <ф.-уч* бп. з а н . г о т о я . с т .- ,¾) £ J 7РХН., по ж елятм ю в ъ к о р о т к ій , с р о к ъ . П и с ь м .: Т е г в о л о г . И п с т ., о т у д . В л ад . М. Л е д е н к о в ѵ . 1801 Съ ручат. за сочин. * (ат зр., ст. кп.) го т . н pen. опытн. у ит-ца (ф и іи) С п е й .: русси., м ат., физ., иот., К \л ы к о в с к а я , 2^ к в . 1 , ш р о т . т е н т р . п ео .) Впл. 11— и 6 —7. 177» 2 —1 М й С ‘Ь ьі A C t>5 съ* г о » й Я і і р а н т . г о ю в с г у д , н р а т – к Ж н а т . ір о и ъ. Ц Ш П УШ КЙ ВСК . 3. кв 2 1 – 1 _________________ ____ 147518 7- 7 Зо всѣ классы и у ж г – и женсн- J ГИ ІШ 3 D г о т в ь и т ъ опыта у ч и т . Ч е р – » І р * у А* J J U п о г л а ю и с к а я , 4 6., к в . t l % П р іе м ъ 10—12 ч* у т р . н 3-5 ч. ве ч . Ю7175 4 -1 I Ч М в с ъ ип. « £ ? . а г | УІ Д й jR Sffi го то н . о т у д ., пр» 8—8 И gas&’jTB. Ст.-Московская, 59. g 151 ! 18-3 О а всѣ к л а с с ы о р о д .-у ч е б . очи., п о в с ѣ м » а р е д м ., с п е ц . м-лт., у у с о к ., го т . ку’і’ст о п ы т н игкатьн. у ч – ц а В яд. *гь 2 —Г» ч. д Л у и г к т і окья., Ли 38, кт. 11, у ч н тел ы о » ц а . ІШ п о руссн . яз. ^ г р’п С ш::я’: н с т о р ., р е п ѳ т я р . и іч»т. о ту д . Е д л п о я ѣ р ч о – о к а я . Ха 11. на М о сіаіл евкѣ . 1249 4—й АНГЛ. И НТіМЕД* Я3- & УР- быипіц, ** 1 п р е п о д ап а то л ь м уж ок. ШАиъ, аан. юозк 6. и по у т р . ч ас. Ул. Г арани ­ н а. д. 9, кв. I. въ ко н цѣ Е п а р ііь л с ,- м ой уа. ПО MET. Б Г Р Л И Л Д .. А н г л ., ф р а м , . нѣйй. =:-¾. 6 п 8 р. в ъ м -цъ 3 ур. в ъ н ед ѣ л ю даисо ч е го н е з п а ю щ , м о г у тъ в ъ Н 9 «Ѣ й ::е>гѵх» о б у ч а т ь с я і азговог-ѵ . гр я м м – » п к ѣ , и -гсера- т у р ъ п ^нcтп а и о м м ео ч. к о р р е е п о н і. ГІчч. п и с ь ел:еди о т ъ 4—7 ч а о . в о ч . ‘і а р і и к к а » . 4, в ь к а н п о л я р ін К о м м « |Ч в с іс . ѵ іо о м г., з д . гй . ѵн оіи ГА Р Я К М ^’И 1!4 й Ю – j JJe.TOTKJrp даяі уротоп н Ѣ моцкаго я п о л ь ­ скаго а а. Б Ііаш іоовскіиі ѵлгщ г, д. .М *4, ХЛ. а. ІІ50 ,ШАТОКЪ » ввр ■»- овид- ги м ., иіц. еолид. jrp., С’ЦгЦ.: mat ., л а т ., ф ран ц. Г р е к о п о к ая , 14. »». 8, Р а б и нигг< й п у . 1781 8 —1 КЪ- д о п о л н и т . э к з 7 ~ * з » гьінь , м атеіі.. но», яз.. физ., гот. С Т У Д ., 0 О Л . М Е Д . С крппнидк& я, Л4 12, кв. 3, Р о дм ан ъ, о т ъ 3—5 ч _________ ______ 1081 2—1 Опьіт. репет. (студ.) Гоч’Ов. в о в с ѣ кл . о р .-у ч еб п з а п е д . О пец: яятыяь и м атеяат. I нпяг ска>< у л ., Л* 29 кв. XI ‘В-Т’воЙ, с п р Каиевсмаго Л и ч 5-7. 17о6 2-і Г* T V П -УТНТВ. (р о я л и стъ ), опкйгяъгй ро- п ети то р ъ . съ дол го л ѣ тней ЛбчКтикой, и щ ет ъ у р о ко въ. С п е ц .: м атем а­ т и к а и ф и зи ка. А д р .: П о д о л ьс к ій п ер ., Hi 21, к». 23, л в ч а о о тъ 5-7 ч. веч. _______________ le w 5 – і ( Г Т У І І о п * р€ТІМ УР- П о Ек»- ** *■ + r h ** т е р и я о с л у л .. К у л ъ б и ц к ій н о р ., ЛА 8, к в . И ва ш к е ви ч а . 41 y P B F P C ^ T E T b 1 РЕПЕТИТОРОВЪ З Д А Н І Е Б И Б Л . I г п ы т и . р е н э г л . еікіёдв , кромѣ ROCK., ОТЪ 11-1 ч. Ц. Рви. 84 Меѣ чл. с р у ч а ав . и в а « c h евяп . И ногор. П исьм.: Х а р ь к ., умна., ід . бмбл., репетиторамъ ___________________________ _________ 10*401 т е х н и к у м ъ (Jli.O . Р .О .8 .1 . Л л я л я п ъ о б о его п о л а с ъ р а з я , о б р а з. О тчѣ л ы : в р ж и т е к т у р ., в я ж в- ., а ів к тр о м ехвн . ■ др . П р іе м ъ Оеаъ э к з а м е н а и з ъ го р о д о к , то рго в ., вы гга яяч а АГ. ш ко л У с л о в ія б е зп л ат н о . Москва. Долго- смекая, 83, техникумъ- Т е л е ф . 3-1 -60. В 11 -7 3 “ ~ ~Ж ж е ч ^ к . m і . о * П /Я II П г а р о и т . ю т о п . с т у д . П Ш » П I ! . и р а т м а й ч » с ю н ѵ к л с с а выдЕРін-ПуШЕИНСК., 3, КВ-21. _ _________________ ‘ ____________ 107Ы7^ 7 – 7 ^ я 7 I» ш о ц г J т I п, rtlon. I •і.’Гс’Гд. МИНСКІЙ пер., В , *».4, DT. НОВИКОВЪ. 16о9 -1 к ѵ в ъ к р а т ч а й га с р о к ъ гот. Л Л Ѵ ІІ О П Т П с т * о ъ ” ы о ш . о б р а – Д і 1 0U DJ1 оованівтіъ. Мвроно- • Г • с н и к а я у л ., К , кв. 18. 107 01 7 — 6 Въ воен уч- л вопьноопп- п- At? lA f l f l Г **от«а ю О Т З Ь И Ч І МЧОГОЧИ- і и І Э І ) 0 I • СЛЕННЫХЪ УЧЕНИиОВЪ.шымѣ офя- t Heb. Uo Рымау.уд*, Харва. аер., 8, кв. 2. . •; ____________ ; ___________________ 108 86 7-4 М ц п И « в О л ь н г о п р . 2 – г о p a a p – . U и ш о о н . ч и н ъ , м а р о д . у м и і . въ – р у ч а т е л ь с т в о м ъ г о т о в и т ъ е т у д е н т ъ . Но- т е ч е п о к а и я * 6 е р ., Л» \0, к в . 18, о п іе м ъ о т ъ 3 до 4 « о*ъ 7 д о 9 в . 107882 в—5 г а Л П Ь М О О П Р . ‘ o V c ^ f e Г і B J ) о ъ г а р а н т і е й в ъ I і я Ь о И П уш ни& сш , 3. пр° з2а : І _________ _______ 107618 7 -7 п л п ь н о о п р .! :,” – ; ■ ^ “ С т ш – М о с – .о в с ш . 59. I г . р . 3 —8 . _________________________ 1511 1 8 -8 Б ю р о тр уд а з е н и е ід у й ъ ^ д ѣ с ь У’и ввъ ‘о т ъ ѣ зд ъ студентовъ и курсистокъ, л » M t e e t . е р ѣ д ., к ъ д о а о л н . в а ж ен о к. а в у я СВ, ги м н ., оо л а т ы н і ва 8 кл.. пер-эпио. ‘і е р т е ж и ы п , м е д и ц . я д р . р а о . й л л * с а і в м ы м а е р * , Nz о т ъ и — а ч. дни ІЬЬ а е в л . п р в а д .), ТВ а . 2 4 – 2 2 . Ю7дЫ* 10—4 Г М Ш З И Л Ъ 8-го КЛАНА реаетируегь к вс* *я-с«ы гимна Іа Н ь а н о в – схлц у л и ц а , и а б е р е ж н ы и п е р е у л о к ъ , .N> 10, о т ъ 4 – 7 в е ч е р а . 5816 5 —1 ДЛЯ ГИМНАЗІИ- ^ – ^ ^ и ласаны й н адзи р атель, Ц реддояа. в л с ь м е а – в о въ ш ко л ьн у ю ком м иссію (почто*, спд. ,Д О » н ы А “), л и ч н о въ бу д н я отъ 11-3 ч. Ів н в р с к & я , Л4 2S, ко н тр о лъ , В ѣ л едко м у . ___ 1038 I —1 ОПЫТНЫЙ УЧИТЕЛЬ др^еір. оак – в ъ овоб. отъ п и . п о ­ ш лъ, (н а ту р . ИЯТ.), Яицгѵъ урокомъ, со- г з а е е п шл о б ѣ ^ ъ а ш р т . Х ъ р ы ю к ск ій пер., Л . б, к в . 3, Т а р к о в ск о м у . 1536 Т р е б у е т е * у ч и т е л ь в л к учхсгсльн ида д р е в н е -е в р е й с к а г о п . ѵь о г ь ѣ е д ъ ш * – « м в л ъ ч . С у ы скав, И , кл. Ф р ен кел я , тел. Л» U>—W. «33 ОПЫТНАЯ у ч и т е л ь м д а с н о л я н к в , у с ­ п ѣ ш н о готовні-ъ ■ р еп ети ­ руетъ. С кр н п н к ц к а я у л ., Н 12, къ. 6, отъ 5—6 ч. веч. _______________________ 1560 1 1 ОПЫТН у ч и т е л ь н и ц а (м ед а л ь), ан. яаТ, * гот. а p e n ., в в ѣ е т ъ р еко м . М о р двш ш вскі* п ер., 7* 17, вв. 6, топ. > t 53–72, о т ъ 10—3 ч . д л и . ЫО 2—1 ЙЙЫГТЫАЯ учж-г-ца ада. у р . въ отъѣ адъ , .-У’ яп. Ж а ндя р м екая п лои ц , д М ti. кв. 2 26 УСПѢШНО 8ан* п “***• я*пыя ^ о п и т н . у ч и г ., сд у ш . В. ж . к . , гюв. яг. Р ы н а р е к а я . М 22, кв. 55, от» 10—13 ч. 1066 ВЪ ОТЪѢЗДЪ ” ***■ ур- “ г г Т Е О Р .. ф р., н ѣ м . ял:; м увы кя. Я мірвскяя , ла 11, м . М. 6 К У Р С И С Т К А ОІ1“ т а – Г * н т., выаюхц. n#ruriui ПМ>ИВ и репот> ВЪ в с ѣ м ъ предю ет. с р е д .-у ч в б . за в ., сп. кдтсн., лзгчпо отъ 12 д о 5 ч. д . Н е т е ч е н – е к м и аб .. >4 10, кв. 19. 746 5—1 ВУРС-ФРЕБ. *•£ “ “ • » нео пл., соотвѣтств. cMUrrlfi О ообщ . пясьм »: И л р о н о с и д к а я , д. 24 | І , кв. Пі^тровой 1738 2—1 КУРСИСТКА (волот – е д .) , оііьггн. у ч и т ., оъ много д . і Ж ояті Ц. п р а к т ., готовитъ я р е п е т п р ., охотно ва.»игм. съ д ѣ тьм и . А др. пиоьм .: К оаодсаиы й п ер ., ЭД 8, 3 . L Б а д а нова. . а _________________ ________________ 1СЙ0 2—1 ІЛу<)>смо’гкя-е<‘еТоственниіха ш ііртъ у р о ко в ъ . 1 П реддолгенія п и сьм ен н о а д р .: М ордви- Яоягжій п ер ., Л6 24, кв. 9 сп р . курсмсііѵ у- е ст е с тв ^ я н л д у . В, Ж . К . 1768 Щ у р С -К З до бр о со в. у ч и т -ц а , го т. и pen- Щ J r 9 ПО ВС. ПР*‘Д. п пов. яз. Онвд.* м атвм ., р у с с к ій , нѣм . на К о н н ая уЖля 85, км. 2 (паір. х о д ъ оъ п е р е у л к а ). ЗТігп>о отъ 10 —1 чііс. и 4—7 чао. 571 2—1 К у р с и с т к а – м е д и ч к а , “ М ѣюш аа nn-fiT * ‘ п ѣ т н ій п»‘д а- го гвч аскій о п ы т ъ , готовитъ и р е п е т п р . по o p .-учебы вавед., н а вв. у ‘г я т .. алт. уч. Кло*гковская, 18, кв. 2. 621 2—1 Ц у р о и о т к а -м а т е м а т и ч к а , б ы в ш а я у я и т е л ь – . нж да, съ больш ой п р ак т и к о й , беретъ у р о км ^* ь у м ѣ р е н н у ю плиту (м ож н о п ст р^гчлтемьствомъ). А дресъ : Т ехн . и н сти ту тъ, Я ь К лгуй к о р п у с ъ , к». 17, д о м а отъ 3-7 ча- оовъ ь в ч е р а . __________ _______ 1659 2—1 И в і ѣ ю щ ^ я в м й у с и . С В Н Д ѣ т . потор ф а л. ф я к у л ь т ‘т а X. И. У ., р е п е т . р «тотов. ач ст • рш и м ладш кл. гим> а зіи . По д о л ьскій п е р ., 11, кн. 2. Д о м а о т ъ 10-11 и 1-6 п ___ __________________6и8 СЛУШАТ о п ы т н а я у ч л т . Ѵ /1 7 Ш п • (атт> з р ѣ л .), ап аетъ ноп ЯШл, готов. я р*‘П**ТіГруоГЬ. ОьрИЛНИІІКІІд; HL. к и . КМ. еІЛЬійАііЪ. ОиА С ъ м а л с ѵ с п ѣ в у с п ѣ ш н о п с so. 1 • п р едм . к у р о -н а , слѳд. по русок. в м&тем., ам. на.: Фр., н ѣ м ., п а ­ тин ъ. К о н н а я у а ., 25, кв. 7, (п ар . х о д ъ съ п е р е у л к а ), л и ч н о отъ 10-1 а 4-8 ч. 572 ^ ѣ ж и н к а и зъ В а р ш а в ы д а е т ъ у р о ки риш нльѳ и п]>инимаетъ р азн ы я вы ш нки я м ѣтки б ѣ л ья . К о н т о р с к а я , No 42, к». 10, к о м н а та 3. 29 £—1 О К О Н Ч И В Ш А Я дм вть у р о к и . Cm-ц. м атем . .ни ж во и ер еп м е Ё к н г е р в а о о д ., 62, к а . д. Л и с о е р ъ . Т ел. I 8 . ____ ______________________________ НХЪУЬ 2 – 2 0 И 0 НЧ ® !J1-. 8on. мед., ищ етъ у рокъ . I» ГІ . С п ед .: русой, и фр&нд. В о с ­ к р е с ен с к ая у-л, .>4 31, кв. 3. 107347 О С И Л ІИ Т А Т Е Л Ы І Ш и опТ; н у ж н а къ реб., 6 л ., ищд. ыѣкска. Е п а р х ., >«* 3, п ро 6., отъ 4—6 ч. 668 ГИМ НЛЗИСТКЗ ^_го КЛф У бѣдительно п р о ­ с ятъ отовнаться л и д ъ , и м ѣ ю щ и х ъ к ак у ю -л и б о п о д х о д ящ у ю р а ­ б о ту . М орохо*«дкаш наб., J*4 5, Л ещ и н- скуто, тел. 46—^17. 664 &—1 У ч е Н Н Ц а w^paxaTO класса, д аетъ у р о к и у ч . м ладш аго класса, ва небольш ое воянм грлж деш е. О б р ащ ать ся : К л о чк о в о к ая. >4 68. д Ф едорова, Зайд*-н- Гі<*ргъ, м ож но письменно 106413 С Т Е Н О Г Р А Ф ІИ ^ о к о н ч . м ос ков. курсы , д а е тъ уроіеи, подгот. къ вали си васѣд. оъѣад., то р г. ст. д л я конторъ. К у р съ 2 м ѣс О к р и п н и ц к ая у д ., М 7, во д в ., лв. М ан аровы хъ , отъ 11 -5 ч. 610 2—1 СТЬНОГР к ФИСТКАГ Так • • СЧЙ0СТ. ум. НОРРЕСПОИД. (м ол. Cap.), в д а д н ѣм . мв , нняю щ . ф р ам ц . ИЩЕТЪ м ѣ сто в ъ к р у п а , техп. и.іл то р г. п ром . к о н т о р ѣ И м . сод. р сф . Чармоглвіаоа. у л., No 4а, кв. 2, Н С. _______ __________________ 1 667 1 С оЯна-пѣмзсв а у ж п а к ъ 2 .м ъ м а л ь ч и ­ кам ъ. Ч е р н о гл аяо в сѵ ая уд», М 4-6, к в а р т . &. 693 Ц у ж н л б о н н а -н ѣ м к а , *ма Ю -ткл ѣ тп ѳ я у м а л ьч и к у , п р во м а гр к в л тъ ва х о аяй – с т в о к ъ . Ч е б о т а рокая, 74 3, км. 1. 1665 Нужна опытная хорош ія ба на къ 2 д ѣ в о ч к ам ъ , 1 1 -3 ½ . ж е л а т е л ь н о фрѳ- б е я и ч к у , р е к о м е п д д д ія о бн аательн а. Н л к о – л аев о кл я Пд., М 24, спр . ш в е й д а р а . 792 Q B P А ЗО В А НТТАЯ ф рандуяееш еа д а е тъ ур. ва у м ѣ р . іювп., вв. нѣм . ,яв. в ыуа., сога. ва вомн. В о ск р есен ская у л ., М 19, кв. Я ковлевой , м ож но аид. о тъ 6—7 ч. ____________________________ . 1045 F r a n r a i e n b ie n г ѳ е о т т а т і ё е c h e r c h e pi. Г І а І І ^ а І о и eQ p a ir ©u d. p i. e t ley. i-e а о ч т . т е л . ко н т о т д .. яіц . .M 88. Sl8 8-2 On cherche francaise “J * ”,’ p r e s e n te r d e 11 a 1 L. Т е х н о .ю ги ч . 11/18 коч.2) _________________________________________ )J7± Dame fran 9 aise ex:*” ” £ eDZr,* b o n n e fm m iie rua»«. С у м о ч а я , Лі ^4, ю к іо , i. Л ін е.ю въ, i в. 3, e n t О. la to u r , d e 3 4 b h. ёо ііго on dein- д ъ , у в ѣ ч ь в, и з е ч ѣ д . II Д у г. д ѣ л а . С 8 Ъ Т Ы | П рО Ш О ‘І Л во в с ѣ м ѣ с та , у ч р е ж д . и па В ы с о ч а й ш е е И ” л и . I л о ч к о н с к ій пѳр.. 8, по Г»ол. Ііа н а – оо в с к о й ул о к о ю за п , И гя ч т и щ . 46ів 4— 1 В деніе БГАКСРАЗВОДНЫХ ДЪЛ . у о ы н о в е н іь , у в а к о п о ін е в н ѣ б р а ч н ы х д ѣ ­ тей С о с т а в л е н іе п р о ш ен ій и іѣ л о н ы х 6ум«Г но в с ѣ м ѣ с та и у ч р е ж д е н ія и п р о ш ен ій на Ы . . 4 ‘-Й Ш гЕ Й Я . * • ріем от 9 до 12 н от 5 до й. Ь у з н е ч в я я . угол Н о л о л ь с к . д 16, кв. 6, п ар . ход е К увн. Ос». т р а м в а я . ___________________________________109 2 —1 С к о р о п и с ь , С ам ы й д у р н о й п о ч е п к ъ о б р а щ а ю в ъ к р а ­ с и в у ю к о н т о р ск у ю СКОРОПИСЬ. С а м о у ч и т е л ь (2 и ал .і а л ь б о м ъ 70 л. в ы сы л аю и. п. вн 4 р. С тар ^-М о вв ., Д. А. Х а Ѣ і ЫІИЦЯІЯ»^ 620 Д Г Г о л у б ч и к ъ (В ильни) д а е тъ ео- 1 * вѣты по ж е л ѣ в п о д о л о ж н ы м ъ д ѣ л ам ъ . Д м и тр іе в с к а я , д . 17, кв. 29, отъ 1 д о 7 в е ч е р а . 104981 5-1 МАШИНОПИСЬ, Иъ о т и н ъ м ѣ с я п ъ к а ж д . о буч. б ы стр о я е зо ш и б о ч н о р ь б . в а ям ш . в с ѣ х ъ о и сте м ъ , с ъ п р а в и іь н . ч ы п о л н . д ѣ л о в . б у м а г ъ а ю р г о в . к о р р е с п о в д е н п . U p eii. и ар . у ч -а а . Ж А . И- Б Р Я О Ш А И – 106312 5—2 ” в Т е з а р%бо“гы5РѴбЛ£Й въ м ѣсяцъ. ПЕРЕПИСКА БУМАГЪ. Ііу з н е ч п а я ул ., J& 2 – ^ 1іі72вІ > 2 .П е р е п и с к а на п и ш у щ е й м а ш и н ѣ . В о зн е­ с е н с к а я пл., ЛЬ 17, кв. 7. _______ 1755 БУХГАЛТЕРІЯ д в о й н у ю и т а л ь я н с к у ю м о ж н о и з у ч а т ь т о л ь ­ ко и у т е м ь п р а к т и ч е с к а г о вел е и я к н и г ъ , з а н и м а я с ь О Г Д U llb O К а Ж Д »Й , к а к ъ : ; г . г », д. Х м блы іиц .Ій, .\і 8, ________________________________ 619 6 – 3 ДАМА, вннюах. о о н о в. д в . вт. б у х г а л т е р ію т е о р . и п р а к т ., о к о и ч . х а р ь к . Ь о м м е р ч ку р с ы , у л о т. д и п л о м а о т в ѣ т о т . б у х г а л т е р а , вм . р е ­ ком .. з н а ю щ а я я з ы к и р у е с к ., п о л ь с к ., нѣ- м еик. и т е о р . ф р с ъ б ѣ п ы м ъ п о че; к о м ъ , и иш . и н а м а ш и ! , п р е д л а г а е т ъ с в о и у о- і Г і “ «н*тотп.ь ПОМСШ-ЬіХГАЛТЕ* Р * ВЪ СОЛИДНОЙ , м ѣ с т н о й ф и р м ѣ . О тнош . Н к ъ д ѣ іу с е р ь е з н о е . П р о с и т ъ о б р а щ а т ь ­ с я я и и о ьм ен н о : і е м и н а р с к а я у л ., Л* 25, д. П а в л о в а , д ія Д. А. де-Н ы іл и н с к о й . 76 . 2-1 1 1 14 к п: еп – г р у п п а іъ д в о п и . а г а т ь . II II Й Іа и н е я , б у х га л т е р ію , к о -ім е р ч . II ГІіБЙП аРием* и к о р р о с п ., к у р с ь по Г*пі” 20 р у б . О б ъ я с н е н іе к а ж д о м у о т д ѣ л ь а о . О к о н ч и вш . в ы д а е т с я у д о о т о н а – р е н іе . іісп р н вл я н » п о ч е р к ъ и о б у ч аю п е р ­ в о н а ч а л ь н о г р а м о т ѣ в з р о с л ы х ъ и п о к а – л ы х ъ С о л я в и к о в о к ій нео., М б, м е ж іу П о- д о л ь с к и м ь и Л оіінтіінским ь п е р . 1072я7 2 —2 Б У Х Г й й Т Е евр ей , с ъ . д о л го л ѣ т н е й п р а к т и к о й , т р е ­ б у е т ся на ф а б р . И сер а З а к о а , Ч е б о т а р ­ с к а я , М 5 ЬЛ I в ,4 с г а л . е р ъ -с .ы Ц іа д и с г ъ I и щ е т ъ д о л ж н о ‘ іь uo.-то ян в у ю или ча- I I О о ви я иянитія . А Л и б м а н ъ , К о н н ая | у л . 17, к в . .VI. X Р ати не. ______ 108420 . Бухгалтеръ-кОрреслОндентъ и щ етъ з а н я т ій , 4—5 ч. въ д ен ь . С у м ская, 26, кв. 29. д л я М. 1805 ‘Требуется п”лГГо”Г,п« БУХГАЛТЕРА о с н о в а т е л ь н о зп аю щ . б у х га л т е р ію , о з н а к о м і. о ь к о п ю р с к . р н б о т ям и н р а б о т . на о и іп у ш е й м аш и кѣ . П о д­ р о б н ы я п р е -.ю ж . и р е к о м е н д а ц іи : Р а с с н ж ъ , п о чт. я щ и к ъ 850. 200 2-2 Ш Ш 1 Ы , КОНТОРЩИКИ! п ѣ т ь б о л ь ш е о ш и б о к ъ , і . ѣ і ъ с к у ч н ы х ъ ие- ренос* в ъ , р а б о т у обл> гч м е тъ п а 100 СЕКРЕТЪ бухгалтера. I ы о. п р и п о л у ч . 70 к о п ., м о ж н о .мар ам и . Курскъ, А р х а в г е л ь о к 59, к в . 8, Г. И Фризеиу. 1.96 ИШУ В Е т е р Й ІГ Х Ъ З А Н Я Т ІЙ отъ 6 * ч а о ., внштіе б у х г а л т е р іи , б ы ­ с т р о р аб о таю на п и ш ущ ей м&ішіиѣ, к р а­ си в ы й п о ч е р к ъ , з и а іо м а с ъ п о л ь ск и м ъ яаык . П уигкиасісая, Л* 8, кв. 8, В о л ьб е р га , д л я В. Ж . 1164 ТРЕБУЮТСЯ: ~ ППІПН й І і щ ш . З н а н іе б у х г а л т е р іи о б я з а т е л ь н о . П р о ш е н ія с ъ у і:я з а н іе м ъ р е ф е р е н ц ій а г р е с о в а т ь : У п р а в л е н ію Х а р ь к о в с к и х ъ Г о р о д с к и х ъ ж е л ѣ в н ы х ъ д о р о г ъ . Л о о іе в о к ів п е р ., .’ч 16. _______________ _ _ _ _ _ _ К- 3 8. П р г а н и я у ю очетоводеггво, с о ст а вл я ю и п р о вѣ р яю о т ч е т ы н бал ан сы , п р и н и ­ маю равны я р а б о т ы по с чето во дству н а дом ъ, о п ы тн ы й б у х г а л т е р ъ , съ многол. пряктш еой в с о л и д а , р еф ер ен . П р ед л . а д р е с .: Х олодно го р с к ій пер., >4 26, кв. домож іяд. Н о те л е ф . 27-95, спр. б у х г а я т . Е го р о ва. ________ ______________ 107170 4 – 4 Требуется йіш ігй ш іі Ечатовопъ, п а р іт т ч е о гщ анягош . горяоаяводскуто д во й ­ н у ю и та л ья н ск у ю б у х а гл т е р ію . ІІр ед л о ж е – н іе ш ю ь м ен н о . Г о рско“ П вап о вка, Ё катѳр. г у б ^ к о н т о р ѣ Т оіііко вскаго р у д н и к а . ____________________________ 105719 Й’ М Тш іер No1 іраигаН п о лякъ , и ност-ралецъ, зн аю щ ій счето во д­ ство, р у с с к ій , ф рапі^узск. и н ѣ м ец к. я зы ­ ки, и щ етъ м ѣ сто . Е к н терин ос.тавокая, д. Л« 34, кв. 5, д л я Я . Ш – 106208 5 – 1 Ш Т Е Й Г Е Р Ъ , о ъ 25 л. пряктитс., п р е д л а г . услуги у п р а в л я ю щ . и іи с а м о с т о я т . за в ѣ д ы в а – юш-«го к а м е н н о у г р у дн . А др.: Гуль- к е в и ч и . К у б н н ск. О б л а с т и , и м ѣ н іе Н К ѣ л о н и й , ■Птейг е р у 1 0 5 9 1 3-3 | Ь ІА Ш Л Н О Л Н ^ ь Т Ь н Ь Н о У о А с І о Д У Г . и А . А л и и о Ь е я ы х . . , р аб о т аю щ ем у н а Г о с у д я р с т в ѳ я у ю «оборонѵ, н ц ж і і Ы о п ы т н ы е Ч с іР Т ѣ -і.К 1 и і . h k l »1, ) м ѣ ю ш іе -р у к о в о д и ть т о к а р н ы м и р а- б* тнм и и с б о р к о й с т а н к о в ъ , а .ір е е ъ : ч е р – ног.індонсісан, 23. ___ 1.67 8 -1 У ІА М И К Т * m xtfin мѣ’стоГ П р е д л о ж . /V ѵ\ ІѴІ ¥1 П U п и с ьм е н н о : С ад о вая, 4, ІСа р а зи н у , д л и X . 1594 Нужны опытные чертежники-цы. Я ви нтьвя к а заво д ъ В се о б щ а я К о м п а н ія «Электричества, к о н т о р а ж с л ѣ з п о д о р о ж а , бшгыа-Тйдаціи, о тъ 9—о ч а с . дн и. _____ ___ 1165 8—1 Цертежникъ по архитектурѣ Н уж ен ъ. С у м с к а я, И и н ж еы . Г и н з б у р г ъ . 1238 Э н е р ги ч н ы й м олодой ч е л о в ѣ к ъ , своб. ^ Л о тъ во и н ск. попий., п р е д ­ л а г а е т ъ свои у с л у ги въ к а ч е с т в ѣ за вѣ – Д>тощ. топаря, о т д ѣ л о к ъ и ли ка с си р а , Могу п р едстави ть в а л о гь и р еф ер ен ц . П р е д а .: П а сс а ж ъ п о ч то вы й я щ . ЛЬ 304. ________________________ __________ 106342 3—1 Нѵженъ опытный ЗЛР1?ДУКПЩП ВЪ МАГАЗИНЪ. Вори- С-овскаіо О бщ ества п о тр е б и т ел е й . У с л о вія ш іс ьм е іш о , р еф ерен ціи н е о б х о д іп ш . Ся. Н о р и со яка, К у р ск о й гу б . 107316′ 3—1 В Г Ф О Т О Г І Щ ф І І О т р е б у ю т с я с п е ц і а л и с т ы 3 1 В 5 У;{Щ1Н и К ІЕ И ’ О ІЩ И Ш Темъ жѳ |.* [4 и М т/П аост- ТОКМ Г-° 1-87 ам. предается ДПП М 1 U фмб. Боеоб. ком Э.іект. п о ч т и П О ^ Г П Т ; й к н е ф т я н о й А в а н с ъ новия. Д О і І Й 1 £ Л 0 10 с и л ъ . T p s N C – м и с с і л , р еш м м въ по т о й и праныости. А д р е с ъ . Юзовка, оэчтовый ящ. -ѵ» »5. __ 1697 __ т р – бу Т тся Ѵ і Ш І М І о п ы т н ы й л і г н и л ш ш ц и н а н и р і і . ч н ы й з а ч о д ъ п у ш н о г о п р о и з в о д с т в а . 0 6 , а щ л т ь с я : « е р н е в – в к а я нл , Г е р г е вс к ій р я д ъ , 1, м а г м з и в ъ о б у в и н а с л ѣ д . А. й . К о р о в и н а -Е . А. М ан ько. __________________________________108876 2—2 _ Управляющаго самостоятельнаго Въ б о л ьш у ю экономію ж е л а ю п о л у ч и т ь д о л ж н о с т ь , 47 я ., эн е р ги ч н ы й , пі*а»стикъ, м о гу п а с а х а р н ы й заводъ, х о р о ш о зн аю п о сѣ п ы свекл о ви цы , с в ѣ д у ю щ п о п о к у п к ѣ с к о т а , по л ѣ с н о м у Д ѣду, янаго воѣ сл а- в я н с к . я з., могу дать б о л ьш о й за л о іъ . А д р .: Х ар ько въ , Е п а р х іа л ь н о е у ч и л и щ е , С т е п а н у Я к о в л . П аран ову, д л я Т о м а р у к а . 1274 3—1 U он торщ ш съ опы тны й, зн а ю щ ій дв. ит. б у х г ., свободны й о т ъ вои н ской п о ­ ви н н о с т и , и щ ет ъ мѣсто. П ін>длож онія а д ­ р е с о в а т ь : с. Н екрѳм енн оѳ, п р и ст. Б а р – В енково, Х ар ько в. губ., ф е л ь д ш е р и ц ѣ В. С. О и гал о й , д а я Н. О. 1114 І іо н т о р щ . и щ . мѣсто, м ол. ч е л ., е в р е й , 1 с во б . о тъ воен. с л у ж б ы . Т о р го в ы й п е р ., 3, кв. 14, для Г* 1267 L1 у ясенъ о п ы тн ы й к о н т о р щ и к ъ с ъ к р а ­ с и в ы м ъ почерком ъ, зн а ю щ ій б у х г а л ­ т е р ію . П}»*диоясенія п и с ь м е н н о : Р ы б н а я у л ., 4, конт о р а В ы соцкаго. 1040 8—1 И Ш Ъ Н Ш Т О Г Щ И К Ъ м о л о д о й , хо р о ш о гр ам о тн ы й , с во б . о тъ В оино П і . п о кип и о сп ъ Ж е л а т е л ь н о работ. На п и ш у щ е й маш инкѣ и аиню щ . счето – н о дсгво . О ор. въ контору „ Ю ж н а г о Края** о тъ 9 д о 11 часовъ. К . Опытный КОНТОРЩИКЪ,’ осн о в. зн . д в нт. бухі’., сво б . о іъ вои н ск. П окин., ищ етъ мѣсто, г. ;>ьокя. р е ф р е ііц іи . Х а р ы .о в с к ій п ер., >4 6, кв. 3, Т ар л о в- с к о м у , д л я М. Т 1587 О Ъ П М Ъ Н ІЕ . В Ъ З А В О Д Ъ и л и д р у т . п р е д п р ., па вы ѣядъ, и щ е т ъ с л у ж б у о п ы т н ы й ко н то р щ и къ -сч ето в о д ъ , р у с с к ій – Х а р ь к о в ъ , П р о ѣ зж ая у а ., д . No 29, іеварт. Ла 3, „ сч ето в о д у ^ , 696 2—1 Г?ь к о н т о р ѣ зан им аться с о гл а с н а за с а ­ мое маленьк. воам аграяіД ., зи а к . съ б у х г а л т е р іе й п п еч ата ю на п и ш . ы аш . П и с ь и .: гл авн ая б у х іч іл те р ія , Ю ж я . ж . д., А . Ф. И л ьи н ско м у , д л я 3 . _________ 1575 О С р у б . устроивш ем у д о и т о р щ н к о н ъ , т а – бѳлы цикож ь и л и к л я д о вщ . О бр. ш тсьм .: Д ер ж а л н н с к ая , Ла 18, кв. 5, А. Л к б е р с о . 1793 ОПЫТ- |)ПП*ПГП(1іИ1 UTL U3 ныя Щ ШгІ ‘Д ІІІо іи , зн а ю щ ій п поетр. я з ы к и И в п о л п ѣ з н а ­ ко м ы й о ъ т**хн к о р р е о н о н ен ц . т р е ­ б у е т ся д ін бо >ьшой в л ѳ к г р о іе х и . кон ­ т о р ы ІІо тр о б и п е д л о ж . и р еком ем – 1НЦІН Ііо іт. НІЦ ѵі 350. 1534 2 – 2 П р и г л а ш а е т с я о п ы тн ы й , с е р ь е з н ы й го с ­ поди ггь, п иш ущ ій на м а ш и н к ѣ и ж е ­ л а те л ь н о апаю щ ій а н г л ій с к ій я зы к ъ ІІу ш – ки нокоя, 20, кв. 10, л и ч н о отъ 12-1 ч. и 5-6 ч. веч. 1551 Н и Т А И Ѵ С У Ф Ь ііО С Ъ Е В Ѵ Н У Ж Н Ы О П Ы Т Н Ы Е С Л У Ж А Щ ІЕ И М А Ш И Н И С Т К И – Н пкол ■ е екхн и ід , і » ъ ѵ 90. 107286 z 2 ИНТЕЛЛИГ. ІІЦ- о п а я .), 30 л ., с ъ с р е д ­ ним ъ обрачов., с в о б о д отъ вои н ск. п ови н ., ж е л а е т ъ п ер ем ѣ н и тъ с л у ж б у , зн а е т ъ с т р а ­ ховое д ѣ л о и б у х га л т е р ію . ІІ р е д л о ж е я . п и сьм .: Ф ранковск& я, 4, кв. Z; П іо т р о в и ч у . ____ 107565 4—1 АРИѲМОМЕТРЪ НУЖЕНЪ с т р о ит. к о н т о р ѣ Л еопъ М онуяйѳ и С -ь я , Н и к о д . п л ., д . „ Р о с с ія ” , тел. 43 93. 663 2—1 К ° н т о р щ и ц ы – коР Р есп он д енткі1 ии^У м і ” 1 “ сто , ум ѣю п и о ать на м аш и н кѣ , с л у ж и л а , и м . рек. М о скал евка, 4-е п о ч т. отд., до в о с т р ., Е . И . Н а у м о в о й . ____________________________________ 1091 2—1 _ и о н т о р ш д к а и щ етъ м ѣ сто п р іѣ в ж . м са. челов., свобод. о тъ поин. п о в и н ., х о р . а н а к . съ счѳтовод, и б у х га л т . Мос-з п л е в ­ к а , Р о м ан о вскій п ер ., Л і 10, к в . 2, Г р и ­ горовичъ. 1762 2—1 Г>ъ к о н т о р у ж е л а е т ъ п о с т у п и т ь и н т е л – л и г е н т п . б а р ы ш н я , вн аком . с ъ к о н ­ то р с к о й работ* и р а б о таю щ . н а п и ш у щ . м аш . Д в о р я н с к а я у л ., Л і 4, к в . С р и б н е р ъ . __________________________ _________ 1198 _ Б а р ы ш н я о ъ к п а с и в . п о ч ѳ р к о т ъ и и іе т ъ а а н я ‘ій в ъ к о н т о р ѣ м о ж е т ъ пи­ с а т ь н а к і а ш н н н ѣ . Е к ь т е р и н о о .і., 62, к в . д о м 8л. Ь о л о и н ъ т е л е ф . ‘0 – . 101000 2—2 Переписчицы на п и ш у щ е й м а ш и н ѣ йлн 1 г д р у го й п исьм о пн ой р а ­ бо ты , ж е л а е т ъ п о л у ч и т ь м ѣ с то (е в р е й к а ). А д р .: П у ш к и н с к а я , 4, кв. 10, С. А. 604 М п ш н я и с т к а , р або таю щ . н а п и ш у щ . и а н ь всѣ х ъ систем ъ, пикетъ м ѣ с то , им. а т ­ тестатъ. А д р ес.: ст. Б а р о м л я , Ю аш . ж . д., Р о м ан о вскій с а х а р н ы й з а в о д ь , П р а ­ ско вьѣ М оисеевнѣ Д у ш к о . __________ 663 ППкІТМАЯ М АШ ИНИСТКА, рабо- 4 , 1 , 0 1 1 П М ‘ ‘т а ю щ ая въ с о л и д н о й ф и р ­ мѣ п у м ѣ ю щ а я п и сать по л а ты н и , ж е ­ л а е т ъ п е г,рмѣнить до л ж но с’гь. В о ск р ес е н ­ с к а я п л ., Лі 7, кв. 19_________________729 І 1 А М Д жела>ов&. 1613 | 1 1 вея и щ етъ р а б о т ы въ до м ъ , ш ьетъ ^ н а р я д н ы я ьещ и . Г ал у ш ы н я ск а я у л ., Л і И , мв. 4. 23 I 1 I иѳд и щ етъ п о ден р а б о т ы . К о р д в и а о в – ^ о кій п ер ., Ла 12, кв. 2. 684 1 1 1 вея ж е л а е т ъ п о л у ч и т ь м ѣ сто , ш ьетъ ао я су р п ал у , и м ѣ етъ л и ч н у ю реком . О сновяліскаа у л ., Лі 118, сдр. Н а д ю . 1709 | I I вея ж е л а е т ъ р а б о т а т ь въ дом ѣ, ш ьетъ ^ – 1 н едо р о го . Ч и сьм і мы«»; Ц ь г а р е в с к ііі п е г -, ЛА 45. __________________________ 1751 111 ьея б ер . р а б ., о ч е н ь н ед о р о ю , м о д . а н а д о м ъ . Р ы м а р е к ., 25, сп р . д в о р ­ н и к а . 1 ^ 1 I I I вея р аб . б ѣ л ье и все домапх., н едо р о го , *J “I п р и х , м ож . въ о тъ ѣ зд ъ и ж и в у щ . М а р іи н с к а я у л ., Л і 17, кв. Р е в у новой. _____ _____ Ы>3 I I I в е я и щ е т ъ р а б о т ы въ д о м ѣ и л и въ Ш х о р о ш е й м астерской , ш ьетъ по ж у р ­ н а л у . Ііи і.о л а е в с к а я у л ., Лв 19, к в . JLL 106381 І І І в е я ш ц ѳ г ь м ѣ сто въ д о м ѣ , у м ѣ е тъ х о – р о ш о р а б о т ., Им. л и ч . реком. Мо ыисгьсрокан у л ., Л& 12, сп р . ш вею . 1673 I I I вея ж е л а е т ъ р а б о т а т ь въ дом ѣ , ш ьетъ Ш п о ж у р н а л у . П е р его во р и ть п и с ьм .: К л о ч к о ь с к ій п ер ., Л& 12, А а іш Ярем енко* ___ 710 1 1 1 в е я съ ревомъ, и щ ет ъ м ѣсто, ш ьетъ ш по ж у р н а л у С у м с к а я , Л4 21, кв. 6. _______________________________________ 1264 ІІІВЕЯ р а б о т а ю щ а я по ж у р п а а у , ^ U ■ і ш ц е іъ м ѣ сто . Ц ирн ц ьф іская у л ., 10, кв. Б у х а л о в а , н а в е р х у . 1726 I 11 R F Я ° н ьгга ., ж е л а е т ъ р а б о т ат ь въ ^ U *“ * д о м ѣ А д р .; Г о р д ѣ е н к о в ск ій п е р ., ЛЬ 4, кв. К и р и чем ко . 755 I I I D р а опы тны я, ж е л а е т ъ р а б о т ат ь въ Ш LI L_ 11 до м ѣ . Едмаовѣрчеоа&ая у л ., ЛЬ 28, кв. Зволи н скоЙ . ____________ 1816 1 I I вея и щ етъ р а б о т ы , и м ѣ е т ъ л и ч н у ю р е к о м е н д . Г р е к о в о к л т у л ., 12, кв. 3. __ ________________________ 735 І І І в ѳ п и щ у м ѣ сто оъ у с л у га м и , могу ш ц р и с м а т р и в . ва х о зя й о т в., ж е л . ж – ьу щ . М алая П анасогаса, М 3, кв. Б а к у л я ­ н а, с п р . В алю . ___________________36 2—1 Н у ж – х о У / ш ш д. ,Роооім % П діш кввом / ________________________________________1531 НУЖНЫ о п ы т н ы я мастерицы ! въ* ко- П J 11» П LJI р обочную м астер ску ю . Ь ѳ т е е н с к а я , Л і 46, к в . 1 . _________ 106408 ТребѴ Ю ТС Я о п ы т н ы я м астери цы . Р ы б – г * н а я , Л і 36, кв. А ____ 592 М о д и с т к а п л а т ь е в ъ и ко стю м о въ и зъ ” Р и ги , ш и <“т ь р а б о т ы , Ц ы гар евскіЙ ЦрР., Л і 2, кт* 9, Д ан и до вігч ъ. 1278 LI у д п я п о д р у ч н и п к м о д и с тк и . М ѣщ аы – П с к а я уч*, Л і 15, к в . З а й ц е в а . 587 П о д р у ч п м ц а , у м ѣ ю щ а я хороіп о р аб о тать, и ш еть м ѣ сто К о р с п к о зс к ій п ер ., Л6 2, с п р х о в я й к у . 107713 С е р у р а б о т у п а дом ъ , н ар я д н ы я п л а т ья , ° юбъи, блузіеи по у м ѣ р ен н ы м ъ ц ѣ н ам ъ . К у зн е ч н а я у л ., Л і 14, кв. Д у р а в к и л а . _________________________________ 1747 2 – 1 С е р у ш и ть б ѣ л ь е и п о ч и н к у . П о Мо- ^ окялепкѣ , Т и х о н о в с к а я у л ., Лй 25, спр . кв* Г л у м о в о й . 736 П п ы т н я я п о р ч н и т а и щ етъ р а б о т ы въ ѵ дом ѣ, ш ь е т ъ х о р о ш о по ж у р н а л у д а м ­ с к ія п л а т ь я . А д р .: Г о р д іе н к о в с к ій п ер ., Лі 4, кв. К и р и ч е н к о , д л я С. III. 1260 П о р т н и х а , о т л и ч . к р . и ш ьетъ п о ж у р и . 1 п ер х н . п ар я д н . п л а т ья , р аб . п о деп . 2 р . 50 к . П е т и н с к а я , Л6 32, во дв о р ѣ , 4-я д п .’р ь . 1688 П е о е д ѣ Я 0 ч НИЦЫ о п ы т а . Hj-ж пы въ и а; г газ. В ы со чи на, подъ іія с са я с ем ъ 1706 Б ѣ ж е н к а п р и н и м а е т ъ вся ку ю м ѣ х о ву ю ^ р а б о т у , к а к ъ т о : м уф ты , г о р ж е т к и и т. д Б ъ магав. сл у ч . вещ ей, Е к а т е р и н о с л . у л ., Л і 47-49. ________ 680 2—1 Е и и т г а й [ щ ш . ПРИНИМАЮ ЗАК ЗЫ: юбки, бщ зхи, лпатья я пе­ редѣлки по ум К р о нн ы м ъ п ѣ н а м ъ ; и соолм ню з я і ачы а к к у р а т н о . Д м и т р іе н о к а я улч / 4 п . Сн*да ж-* требуется аѣвочия чь ученье. 2 – 1 ПРІЕМЪ З А К А З О В Ъ н а р я д н ы х ъ 1 1 ” п л а тье въ , п ер едѣ л ку дѣ т­ с к а г о , ц ѣ н ы д е ш е в ы я , за к а зъ вы п о л н яю ск о р о . Л е р м о н т о в с к ая , Лі 19. 589 С ѣ л о ш в е й к я ш ц ѳ ть р а б о т у н а до м ъ , и ш ье т ъ м у ж с к о е , д ам ско е и дѣ тско е. В о с к р е с е н с к а я у л ., Л4 6, вв. ГГерврепа. _____________________________________615 2 – 1 М Е Р Е Ж К А н ед о р о го . Е к ат е р и л ц и с іг ая у л ., ЛЬ 25, п а р . х о дъ. 639 НА УСЫНОВЛЕНІЕ в ъ е в р е й с к у ю и н тел ли ген тн . сем ью ж е ­ л а е т ъ о т д а ть р е б е н к а , 4-хъ н едѣ ль, в п о л н ѣ вд о р о ваго , б ѣ д н а я б ѣ ж е н к а . Степной п ер ., Л і 50, о п р . б ѣ ж е н ц е в ъ . 1798 ДЪВОЧКА, ц е ь р е щ е н . П р о си м ъ доб. л ю д ей в зя ть д л я у о ы н о в ., ж а л ь о тд авать въ п рію тъ. О о р .: Б о о я р е с е и о к а я у л ., Л і 15, кв. 3. __________________________________________ Й 0 _ LI я н я опьгг., лю бящ . д ѣ т ей , ніц. м ѣ сто , I в о з р а с т ъ р е б . беаравл., гр а м о т ., с р е д а . л ., им . и я е м . Е л а п х іа д ь н а я , Лв 40. 1о77 LJ у ж н а с т а р у ш к а ы яяя къ 3 л. р е б . В7- I I Г о н ч а р о в с к а я , 33, к в . 4. 45 2—1 LI у иска с к р о м н ая , о д и н о к а я пож м л. ж е н ­ щ и н а п ян ѳй и д л я н ем н о ги х ъ мѳлк. у с л у г ъ . П летневокіЙ п ер ., ЛА 7, к в . 7, ву б н . в р а ч а , п а р а д а , х о дъ. 1241 1_Іуж на о п ы тн ая н я н я къ н о в о р о ж д е н н о ­ м у, н ео б х о д и м а л и ч н а я р е к о м е н д а ц ія . Я р о с л а в с к а я , М 25, кв. Д о б к и и а . 59 П р а ч к а и щ ет ъ п о ден н о й работы * Суы,- 11 с к а я , 47, сп р . у д в о р н и к а . 1775 П Р А Ч К А и щ етъ п о д ен н о й р а б о т ы , вн а- г т ь свое дѣ л о . Д м и т р іе в с к а я , ЛЬ 6, опр. вниву, Полю. 27 П р а ч к а ж е л а е т ъ п о л у ч и т ь п о д ен н о й р а ­ боты Ю р ье в с к ій п е р ., ЛЬ 3, с п р . А к у ­ л и н у . 1МЗ П р а ч к а и щ е т ъ м ѣ с т о п о д е н н о и л я п о . 1 м ѣ с я ч п о , ян. ожоѳ д ѣ л о . П о В ащ ен – к о в гк о й , П р е с т о л ь н ы й п е р ., 5, опр. въ лв во ч х ѣ – 1129 П р а ч к а и щ е т ъ п о д ен н о й р аб о ты . Ко” 1 1 лодезпъгй п е р ., Л і 6, к в . 4. 1092 П р а ч к и , х о р о ш о зн а ю щ ія свое дѣло, н у ж н ы , одн а н а постоянн ое м ѣ сто в о д н а п о д е н н а я , н а 4—5 дней каж д у ю н е ­ д ѣ л ю . Б а с с е й н а я у л ., ЛЬ 21-6, нв. проф. Б р а н т а . 1018 2—1 П р а ч к и поденно и ли п р и х о д я щ . п р и ­ с л у г и , ш ц . м ѣ сто. М .-Г ончаровка, 3. 85 и у ж н а п р а ч к а поденно, въ дом ъ. Ч е р – \ 1 н ы ш е й с к а я j-n., Лі 93, отъ 10 час. 1761 П о д е н п о с т и р а т ь ж е л а ю п о л у ч и т ь м ѣ ­ сто . О т а р о -М о с к о в с а а я , ЛЬ 4, с п р . Г е р а с и м а . f 744 П о д е н н о с ш р а т ь Ш цу р а б о т ы . Я р о с л а в ­ с к а я у л ., ЛЬ 20, с п р . д в о р н и к а , 1262 П о д е н н о с т и р а т ь ж е л а ю х о ди ть. П р и – и ѣ р о в скА я у л ., ЛЬ 16, с п р . въ л а в о ч к ѣ . 1642 Т р е б у ю т сн с т п р о л гн и ц а и п р и г л а д ч и ц а . 1 Г о р д іс н іс о в с к л я , 37. 1161 ВЪ ПРАЧЕШНУЮ .^збуется п р и г л а д ч и ц а . Р ы н а р с к а я , Л і 2d, ісв. 1. ________________________________________ 1616 П о д е н н о й р а б о т ы и щ у отиріѵгь, х о р о ш о I ■ ашѵю своо д ѣ л о . Б у р с а ц к ій С пускъ, ЛЬ 7, с п р . д в о р н и к а . _______________ 588 О а о дн у въ м ал . сем ью и щ . м ѣ с т о мо- ^ л о д . д ѣ в у ш к а , б ѣ ж е н к а . У л . Г а р ш и н а , ЛЬ 10, с и р . д и о р ш ш а . 1266 Q a одну и щ у м ѣ сто , м о гу го то ви ть. E n a p – в х іа л ь и а я у л ., ЛЬ 30. 17d3 Q a о д н у , п о п р о щ е , и щ у м ѣ сто . М о ло ч н ая ^ у л ., ЛА 44, с п р . М а р ф у ш у . ч _______ 673 Q a о д н у и щ у м ѣ сто въ м а л у ю сем ью . и С к р и п н и ц к ѳ я у л ., ЛА 10, с п р . у д в о р ­ н и к а М ар ф у ш у . 733 О я о д н у ш ц у м ѣ с то , у м ѣ ю г о т о в и т ь , и и м . лхічн. р е к о м . с ъ п о ся . мѣста* Е п а р х іа л ь н а я у л ., Л і 25, с п р . д в о р а* 1271 Л д п н о х а я д а м а и щ е т ъ х о р о ш у ю п р и ­ с л у г у з а о д н у . Я в и т ь с я о тъ Ю До 12. Ч е р н ы ш е в с к а я , 34. 1800 и у ж н а п р и с л у г а ва о д н у со с т и р к о й б ѣ л ь я . Д м и т р іе в с к а я у л ., ЛЬ 29, кв. 16. _________________________________________754 и у ж н а п р и с л у г а ва о д н у . З а ж к о в с к а я , I I 98. к в а р т . 8 . ____________ 722 U у ж н а п р и с л у г а в& о д н у . К о н т о р с к а я , _ ЛЬ 16, кв. 10. _______________________ 711 и у ж н а п р и с л у г а 8а о д н у , с ъ л и ч н о й р е к о м . Ч е р н ы ш е в с к а я , 57* 1227 НУЖНА П Р И С Л У Г А , ва о д а у Г у ѣ з д и . J го р ., 4 -и ъ го с п о д ., аса- лов. х о р о ш е е . Гьгм нрск., ЛЬ 19, кв. 10, А р м а ш с и с к о м у , п р и х о д . с ъ р е к о м е п д ., въ 10 ч а с . у т р а 1629 |^ у ж н а п р и с л у г а ва о д н у , въ сем ью и зъ 2 -хъ , З н а м е н с к а я у л ., ЛА 40, с п р , х о ­ з я й к у д о м а . 22 и у ж н а п р и с л у г а ва о д н у въ м ал у ю с ем ь ю . Ч а й к о в с к а я , ЛЬ 17, кв. 8. __________ ______________ ______ 1676 2—1 U у ж н а п р и с л у г а ва о д н у , п о п р о щ е . И в а н о в с к а я у л ., ЛА 17. 1645 L J у ж н а п р и с л у г а со с т и р к о й д л я д в у х ъ . К о н т о р с к а я , 39, к в . 2* 1503 U у « н п п р и с л у г а , п о п р о щ е , р ек и м ѳ н д ац . н ео б х о д и м а . П о д го р н а я у л ., ЛЬ 8, кв. 8. , __________ 1745 и у ж н а п р и с л у г а к ъ д ѣ т я м ъ г р а м о п б , 11 попрощ е* Е к а т е р и н и н с к а я у л ., ЛА 40, к в а р т . 1. 732 |_ |у ж н а п р и с л у г а въ п о м о щ ь х о а я З к ѣ . П Е ікатетопш нскА я, 34. 1723 НѴѴЙНД п р и с л у г а , п р и х о д я щ а я . Еж а- П J Ш П М т е р и н м я с к а я у л ., ЛА 77, кв. С ам о йл о ва 106335 П р и х о д я щ е й , з а о д н у п о п р о щ е и щ у м ѣ- ■” сто. М о л о ч н а я , Л і 62. 1641 П р и х о д я щ е й , ва о д н у , и щ у м ѣ с т о , и м . ■1 реком енд^ В о а н е с о н с к а я у л ., ЛА 1, с п р . Д/уру. 652 П р и х о д я щ е й п щ у у б и р а т ь Или * « Г п —. въ ПОМОЩЬ х о з я й к ѣ . П о л т а в с к а я у л ., ЛА 13. ________________ 703 П р и х о д я щ е й у б и р а т ь к о м н а т ы и л и п о – 1 1 п рощ е, го т о в и т ь о б ѣ д ъ , и щ . мѣогго п р іѣ з ж а я . Н е т е ч е н с к а я н а б ., М яс н о й р я д ъ , ЛА 4, спр* П о п о ву . 1731 Д л я комнялш . у с л у іъ и щ ет ъ м ѣ с т о д ѣ – н очка. 14 л+.Гь, х о р о ш о грам отп * П р и – м ѣ р о м ж а я , 21, к в ар т . 3. 1635 П о д е н щ и ц а н у ж п а у б и р а т ь к о м н а т ы . * 1 М и р о н о с и ц к а я у л ., ЛА 84-а, ниж п* втаягь- 5623 ! Т Р Е Б У Е Т С Я г р а м о т н а я ж енпідш а ва ра- 1 б о ч а г о , въ а п т е к у Щп нинотсаго. Е к а ­ т е р и н о с л а в с к а я у л ., ЛЬ 30. 55 НУЖНА д ѣ в у ш к а , о д н а, п о п р о щ е , д л я Г вз>хнл. О тар о -М о ско вская, ЛА 18, пъ м о л о ч н у ю . 1818 П ^ в П І Й В І І I г р а м о т н а я не” отяргпо 1в «• ТРЕ5УЮТСЯ ня ж > . O i J r l l r л о п я н ь в Дли о б у ч е н ія w r ■ ■ 1*^ • н а о о р я о м ѵ Лѣ/іу в ъ т и п о г р а ф і ю С Е Р Г Ѣ Е В А . М о ск о п с к я я, Л? ю и т и п о г р а ф і ю „ П Е Ч А Т Н И К Ъ * * . Р ы б н а я , N4 28 . 509 2 – 3 Д ѣ в о ч к а 13 п*, с к р о м н а я , и ш е т ь м ѣ сто д л я к о м н . у с л у г ъ . П у ш к и н с к а я , 86, с п р . по д в о р ѣ . 17G9 Д ѣ в о ч к а н у ж н а , 14—15 п ѣ тъ , д л я к о м ­ н а т н ы х ъ у с л у г ъ , въ м аленькую сем ью . М о ск а л е вк а , 40, А нисим овой. 1016 В—1 “НУЖ НА- дѣвочка НЯНЬКА к ъ р е б е н к у т р е х ъ л ѣ т ъ М о скал евка, Д р о з ­ д о в с к ій п е р ., ЛА 13, ки. В аси л ев ск аго . 1848 U y jK n a д е р е в ѳ н с к . д ѣ в у ш к а , п о п р о щ е , ва П о д н у . О тар о -М о с к о в ск а я у л ., О вято- Д у х о н с к а я ц ер к о в ь , спр. въ о гр а д ѣ . 1774 Г о р н и ч н о й и л и оффиці& нт. ищ . м ѣ сто, ■ им . р е к о м е » ,^ Б лаго о ѣ щ ен ск& я, ЛА 8, кв. Н я х м а н с о н а . 19 Г о р н и ч н о й и л и з а о д н у въ м а л у ю сем ью * ш ь е т ъ м ѣ с то м о л о д а я ж е н щ и н а , м о ж . к у х а р к о й п о п р о щ е . Л е р м о н т о в с к а я , 8, 2-й э т а ж ъ . 721 Г о р н и ч н о й и л и въ п о м о щ ь х о з. и щ . 1 м ѣ с то д е р е в . дѣп*, о д а п о к ., о ч е н ь н у ж д ., и м . л н ч . р о к . Р ы б а с о в с к ій п ер , ЛЬ 5, к в . 6. 1789 Г о р н и ч н о й п ш у м ѣ с то , и м ѣю л и ч н у ю 1 р е к о м е н д а ц ію . П у ш к и н с к а я , ЛА 43 ____________________________1799 и у ж н а о п ы т н , г о р н и ч н а я о д н л о к ., п р и – 1 х о д и т ь с ъ п а с п о р т о м ъ и реком онд* Д в о р я н с к а я у л ., ЛЬ 8, кв. 8, о т ъ 11 ч. _________________________________________ 716 и у ж н а г о р н и ч н а я , п о п р о щ е , съ р е к о м . 11 В о зн е с е н с к а я п л ., ЛА 6, к в . 19* 649 Т р е б у е т с я г о р н и ч н а я . Б л а г о в ѣ щ е н с к а я , ЛА 9, кв. Н & хмансона. 20 КѵХсШ КИ п о л у ч и т ь м ѣ сто , лм . *** * д и ч н . р е к о м . С у м с к а я , ЛА 8, с л р . у д в о р н и к а . 1711 U jx a p K H п л и ва о д н у ж е л а ю п о л у четь м ѣсто, внаю х с р свое д ѣ л о . М ѣ щ а н ­ с к а я , 4, въ л а в о ч к ѣ . 1763 Ц у х а р к и ж е л а ю п о л у ч . д о л ж н о с т ь , им. ■” ге к о м ѳ н д , П е т и н с к а я у л и ц а , ЛА 79, к в а р т . 5. 713 U у в а р к и въ к а к у ю .л н б о п е ч е б н и ц у ж ѳ – 11 л аю п о л у ч . д о л ж н о с т ь , им . р е к о м е н д . и въ л е ч е б н и ц ы . П е т и н с к а я у л ., ЛА 79, к в а р т . 5. 714 и у х а р к и ш ш ва о д н у и щ е т ъ м ѣ с т о мо- лод. ж е н щ и н а , х о р . г р а м ., оди нок. Ч е р н ы ш е в с к а я , ЛА 79, с п р . дв о р н и ка. _______________ Г754_ и у х а р к и и л и з а о д н у , ж е л а ю п о л у ч . м ѣ ­ сто, нм. л и ч . р е к о м . и д ѣ в о ч к а , 16 п., и щ етъ м ѣ сто . В о зн е с е н с к а я п ло іц ., ЛА 12, сп р . въ л ечебтгиц ѣ . 175G и у Ѵ Д р Ц Д Н У Ж Н А , у м ѣ ки ц. х о р о ш о І 1 Д / Ч П І і го то в и ть, о д и н о кая, р е ­ к о м е н д а ц ія н е о б х о д и м а . К а п л у н о в с к іи пв- р о у л .. ЛА 2. кв. Н и к и т и н о й . 1593 U V Y Л Р К Л -П О В А Р И Х А , с ъ рѳ*Ц)мен^ П У Л Г П М д а ц іе й , т р е б у е т с я . Чеботах>ск., ЛА 5, З а г с ъ . 655 Кухарка нужна о д и н о к а я , с ъ литпого р е к о м е н д ац іе й . Б ао – с е й н о я , ЛА 39, кв. 2. 1685 І іу х а р к а , с ъ л и ч н о й р е к о м е н д а ц іе й , ва о д н у н у ж н а . П р и х о д и т ь о т ъ 10 ч а с . у т р а . М ир о н о си ц кая у л ., ЛА 17, кв. 8. 1630 и у ж н а к у х а р к а ва о д н у . К а р а з я н с к а я , ЛА 18, во д в о р ѣ . •’ 1813 и у ж н а к у х а р к а -п о п а р н х а . п р о с я т ъ съ р е ­ к о м е н д а ц і е й . Г у б е р н а т о р с к а я , ЛЬ 2. 1773 |^ у ж н а к у х а р к а , с ъ р е к о м е н . Т е а т р ал ъ яьіД п ер ., Лі 3, кв. д – р а Б у р а к а . 1776 НУЖНА КУХАРКА, хо р о ш о ви аю щ ая свое д ѣ л о , о д и н о к а я , въ сем ью и зъ д в у х ъ л и ц ъ , р е к о м е н д а ц ія обяяятел ьн а. Д м и т р іе в с к а я у л ., ^ЛА 19, кв. К л еяен скаго . 566 2—1 З Д й и суим іні і рабочіе д л я в н я н н г о о к л а д а м ы т ь п о с у л у а д л и р о .іл а в з п и н а . Г ір и х о д . С таро-іМ осков” о к а я , N3 21, н и н и и Й м а г а з и н ъ . 61 p j о наръ и щ етъ м ѣ сто , со вер ш . своб. отъ воен. с л у ж б ы , им. р е к о м е н д . съ п о ­ с л ѣ д а . мѣ га. П и с ь м е н .: И ван о вка, Ж е – л ѣ з п о д о р о ж н а я у л ., 27, А н н ѣ А л ек са п д р ., £ЛЛ п о в а р а . __________________________ 1730 ГІ о п о р ъ и щ е п м ѣ с то , з н а е т ъ в егета- 1 ріаі?с.кій с т о л ь , м п яа и ргь о т ъ ѣ з д а Г опяішог > ст : ій п ер .. 28, ф р у і^ ю в . л а в о ч к а , 1С08 Р |о в а р ъ и щ ет ъ м ѣ сто въ сто ло р у ю я п я въ ч&о’гный д о и ъ и л и въ р е с т о р а н ъ , Х орош . р е к о м е н д . Т у щ е н в в е к а я у л .^ Лй с п р . у хо зяи на» 7 « І | J ве й ц а р а л и с л у ж и т . п р и к о п г о р ѣ , ш ц у мѣсто, могу у х б ж п в . ва д у п ів в – Но-болі>ы., им. удостой. Холидпаѵ) г о р а , В сѣ х с вя тск Ш пѳр-, д. Б о н д а р е н ѣ ѳ , ЛА 9, К а л л у н с н к о . 1139 Д и о р ш ш а, и сто п н и ка Ищу м ѣ сто , вйая» с л есар н о е д ѣ л о , х о р . гр ам о т. Т е а т р ал ѣ – в ы й п ер ., 6, опр. во д в о р ѣ К о во р еяа* 1712_ Д в о р н и к а и щ у мѣсто* Ч а й к о в с к а г о у л ., Кз 25, с п р . д в о р н и к а . 1279 flR O PH H K T i иУЖ-» у н ѣ ю щ . т о п и т ь M D U r m r m U ххмшанд. п е ч и . К а р а – в и н с к а я , Л і 22, съ р е к . 565 2—1 А п о р ти с ь и ли д в о р н и ч и х а н у ж . ц р и х о д , оъ реком . и п а е л о р т . Ч ер и о гл азо вская^ Л і 5. ____________________________________ 1750 Д во р н и къ н у ж е н ъ , о д и н о кій . П у ш к и н а окай, ЛА 17. ________________________ 1232 ТРЕБУЕТСЯ у л и ц а , Л& у, о п р . хо вяи н а до м а. __________________________ 1220 Т р е б у е т с я н очн ой о го р о ж ъ . Ч ѳ б о т а р – * с к а я , ЛА 2. с п р . д в о р н и к а . 700 Т-ЕО „ПРОВОДНИКЪ” п р и гл а ш а е т ъ РА БО ЧИХ Ъ и РАБОТНИЦЪ д л я р а б о т ы но п р о и а п о д е т в у н а с в о ­ е м ъ м о с к о в с к о м ъ вы водѣ по Г ен е­ р а л ь н о й у л ., .N4 1. Вн с а р а н к а м и о б р а щ а т ь с я но б у л я и м ъ о г ь 9 до 5 д н я в ъ о к л а д ъ Т-аа .ПРОВОДНИКЪ*, п о Е и а т е р и я о о л а в с и о й у л ., М 1 . 978ѵ:7 » – б U у я’.оігь р а б о ч ій н а х у т о р ъ . С а д о в о е у л и ц а , Л і 13. 739 Т Р Е Б У Е Т С Я с л у ж и т ел ь яа я г и м л я зіи , У л. Г о го л я , ЛА 5 1756^ М стопнит-.а, ш п ей п ар а и л и с л у ж а щ а г о 91 п р и м а га а п н ѣ ж е л а ю п о д у ч и т ь д о л ж ­ н о сть. Ф ратсовсосая у«, ЛА 8, М. Ф. Ш *« п а р я -______________________________________757 М с т о п н и к а ш едаю п о л у ч и т ь м ѣ с то , внг Г | х о р о ш о свое д ѣ л о , и л и дв о р н и ка* М и р о н о с и ц к а я у л ., 46, с п р . у д в о р н и к а . 1280 К В А Р і h P H O і У 0 1 Д Ъ Е : ІѴО Х А Р Ь – НОВНО ГОРОЛН&Я П »3 А О Ь і и с т о я н и н и Нейтральныхъ Омстееь отоплен. (в о д . н а а р о в ) . _____________________________к. 2 —й А п ы т н ы й п е ч ііи к ь и щ е т ъ р а б о т ы . К у л х – ^ к о в с к а я , ЛА 17, к в . 8, I* Н . Х а н н н ъ . 576 а—і О К С П Е Д М Т О Р А , о т п р а в и т е л я , м а га в я н е- р а , к л а д о ш ц и к а , в а в ѣ д ы в а ть дом ам ж и ли р а с п о р я д и т о л я п р е д л . у с л у г и , ео- глло. въ о т ъ ѣ зд ъ , совер. своб. о тъ ВОИНСК. п о ви н . Х а р ьк о въ , З н а м е н с к а я у . ЛА 8» Б . Н асильину. І0е4 2—X П Ч еЛ 0 ВОДЪ о п ы т н ы й т р е б у е т с я . У с л о в ія по с о гл аш ен ію . А д р .: с т а ­ н и ц а Н о п о тр о и ц к ая , К у б а н с к о й о б а ., М- Т. Г р и г о р е в с к о к у 1100 3—1 Т р н б . м ебел ьн ы й п о д р у чн и ісъ . Ч е р н ы ш е й – с к л я у л ., Л6 58, У. Д и м м о л я . 701 С т о л я р ы т р е б у ю т с я . П е т и н с к а я улица* ЛЬ 76, П еп дю к ъ. 677 2—1 Р Т О Л 5 Г Р Ы Т Р Е Б У Ю Т С Я . О р ѳ п б у р го и а я ^ у л . , ЛА 9. «53_ С олидный подрядчикъ~ ав 7 ГбогьІх1* ищетъ дѣла. А др. Г о р л о н к ч , К к а іе р . г у б ., II. Н . П и л a n – ч н т и в у д. Т р . К а і хш ни к о п а . 1695 Ііо м д а т е р ы , и я с т о р а в п о д м а с т е р ь я н у ж – *■ ны. У з н а т ь : К о н т о р с к а я , 9, у г – н а Я н и ш е в с к а г о . 717 Й—4; ШКОЛА ш з ф ф о р а в ъ – м ш н т в ъ (Светоніи, в ъ в ѣ я . Мин. Т о р г . и П р о м ы т о .) . ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТОЗЪ. ИМѢЕТСЯ • ОБЩАЯ ГРУППА. Р а н е н ы м ъ и б ѣ – ж ен ц а.ѵ ь с к и д к а . П е т р о г р а д ъ , Т р о и ц к а я , 21» Т е еф -03 3. ________________________ Ч . – 8 3 Т е х н и к ъ -м е х а н и к ъ и с л е с а р н о -т о к а р н ы й м астер ъ и щ у тъ с л у ж б у с п ѣ ш н о , п р а к ­ т и к и 12 л ѣ т ъ пъ равной д ѣ я те л ь н о ст и . А д р е съ : Харьіоопъ, К к а тѵ р ш ш н о к а я у л ., домъ ЛА 41, к в а р т . ЛА 3, Г е р м а ­ н о ви чу . 1743 4r—1 Электро-механикъ о п ы т н ы й ж е л а е т ъ п о ст у п и т ь въ о о д я д а . кж нем отогр. или по у с т р о й с т в у оовѣщ еж . въ Х а р ьк о вѣ . И;>сдпож. хш сьм ен.: П а с ­ с а ж ъ , до востр. М ед ь н и ч е п к у . 106119 2—1 механикъ ; с ъ со л и д н о й п р а к т и к о й , н у ж е н ъ в а д с – р е в о -о б д ѣ л о ч н ы й заводъ. С п р .: П е т я н – с к а я , ЛА 96, отъ 9¼—12 ч. д н я . 1612 БЮРО „ЭЛЕНТРОаіОТОР’ѴЧ У с т р о й с т в о и р е м о н т ъ эвектричеоваго освѣ­ щеніе, телефоновь, дояофоиовь. звомиевъ в уота- иевча моторовъ и диыаво-аашиыъ. Н а с а м и х ъ в и г о а и и х ь ѵ с ю ь и іх ъ . Й і. ■ И Н ^ Н / і Н , H t 1* 1 е п е ф . 3 9 3 5 . _______________ І07зьг *—2 П о э л е к т р и ч е с т в у п р о ш у р а б о т ы : оеаІ->> щ ен іе, 8ВОКІСИ, т е л е ф о н ы , с и т н а я и ва— ц ія , вновь и с п р а п л е в іе и д о б авл ен іи ,. К л о ч к о в с к а я , д . 40, к». 6, эл ек тр о т е х н и к ъ » ‘ __________________________________________ 1742 ТОКАРНЫЯ (ПО МЕТАЛЛУ) р а б о т ы с п ѣ ш н о А ТТ ТТ I А П Р Тч** ! в ы п о л н я е т ъ « « А Л Л 1 IX 11 U D •• Я р о с л а в с к а я у л ., 10, тел. 4*>-35. И81 4—1 Х у л ° > н б с т в е н н а я сл ео в ф н ая м астср с« са£ Б .-М о о кал ев о кая у л ., ЛА 37 (39), п р и н х м а о тъ во е в о в и о ж н ы в ч а с т н ы е в а к а зы . Н ѣясчекъ. 1777 Хожу чинить пишущія машины, ш в е й п и я м а ш и н ы , г]*ахімофиаы, о п ы т н ы й м е х а н и к ъ . 11о З м іѳ ь о к о й у л . К о с т р о м а – т и н с к ій п ѳ р ., д . ЛА 5, Н . ▲. ь о в о в н л о в у . ___ ______________________ 107844 X—8 ПОЧЙНКД Ш ВЕЙНЫХЪ М АШ ИНЪ в е д и р о ю о ь р у ч ^ т ., up и х о ж у а о п о л у ч е н іи о т к р ы т к и . Р& зст. б е з р а з л и ч . К о й н а я , і 7 ѵ 6 ак« .іа в к а , м. х ан и ку . ___________ 120-» а —I Н й С І Ѵ О И ^ И К Ь ■ г. п. Псг^оаъ. Н а с т р о й к а и р е м о н т ъ р о я л е й а иінн няо* Н о ч н и к а в с е ь о зм о .к н ы х ь м у з ы к а л ь н ы х ъ п н е т р ; м е н ю н ь . ХОЛОДНАЯ ГОРА, Семккар- 1 Оная >д., д. No 25. 30 в—1 Т Г Е Ь У К Т С Я ваготош цш еь в ъ о б у а я ы і м агази н ъ Г . Т. Гарах-упя, Б .-Ш ш ы о о а- ■ ьа, ЛА Н2-2 Ш1 Т р е б у в т с я м а с т е р ъ в а п д еи к гь с т у л ь я . П е т е ч е н с к ., 27, хояянн у* 1210 М а ч ь ч и к ъ , 15 л . (е в р е й ), ш ц е т ь ванятіЙ: въ ко н то р ѣ , ум . п и с а т ь н а п и ш у щ е й . м аш и нѣ . К у з н е ч н а я у а ., ЛА S3, кв. 7, AL V . 627 2 – 4 _____________________ _ _________ ________ _ _ j Т р е б у ю т с я м ал ьч и ки . З а в о д ъ П р е с с о в а ­ н іе. Б и ж у и о к ій п е р ., ЛА 4. 1748 Т р е б у е т с я м а л ь ч и к ъ гр а м . 13—15 л . П рж – х о д и т ь въ n o ireд ѣ л ы гігкъ к ъ 9 ч- ут» С у м с к а я , 36, «С кл ад ъ кн игъ*. 1145 Т р е б у е т с я м а л ь ч и к ъ въ п а р и к м а х е р с к у ю . П у ш к и н с к а я , ЛА 12. 1133 Ь ‘Ь Ф О Т О Г Р А Ф ІЮ т р е б у е т с я м а л ь ч и к ъ ,’ U окаю щ ій ф от О снова, В .-О сн о вян . уя~, ЛА 4, Фот. ..Рофлексъ**. 16Э НУЖНБГ ОПЫТНЫЕ КУЗНЕЦЫ в ъ м а с т е р с к у ю , р а б о т аю щ у ю п а о б о р о а у . Ч е б о т в р с к а я , 8, м а с т е р с к а я Г о л ь д т ѵ я д * _________________________ ПМ . . И ѵ З Н еЦ Ы м олотобой цы , с в е р л о в щ и к в ж 1 9 м а л ьч и к и т р е б у ю т с я я а п о д к о в к у ю ф а б р и к у . Е к а т е р и н о с л а в с к а я у л ., М 64. _ 1661 _ К о т е л ь н ы й яляохя П. В. Ю дина , П ра- м ѣ р о п л кая , ЛА 1, ц ц » * букугся к у зн е ц ъ и м о л о то бо й ц ы . _____________________________________1195 8 – 1 _ ТРЕБУЮТСЯ ному внподу, ига то ч ­ н ы я р а б о т ы , въ отъ ѣ зд ъ . О б р а щ а т ь с я д о 6 дек. Г остиница „ Н а ц іо н а л ъ * , к ъ щ в г й ц я р у , пъ 8–9 чяс. ве ч е р а . 1057 8—1 Wajadjigi: atjlehdjneeki,- ‘ d re jie rn j t r a h «Ineeki, jeej&eetee on jeh o L W a r p e e le ik te e e . З н и о д ъ Г, А. Г р и т ч в н ъ . С ем н р а д о к ій л р „ ЛА 1 і . (р а іо н ъ С абѵ р а а ч и ) ___ ______ ___ _______________ Ш 2—1 ТОКАРЯ И К У З ’ Е Ц Ы . нужчнс п р ед п р ія т ію , р аб о таю щ . п о л н о с іъ » па пос.ѵдарствсп. о б о р о н у , м ехянм ч. м»ч * с тГ Тш .ы, Р ы б п а я у л ., 80. 707 ,п н и m is m , i f и Я М о і в ^ о ы о о м е т а ю у и а и ѵ л ь ш о и п . е х д к. ь ѳ с і і Ы з а и о д ъ – ѵоращаі ь ся ли жо или письменно і п , лв if тпл , . п г l LI і Иъ алц»- Яо ад р е су : Х а р ь к о в ъ , Ііетн н и к ая, ІіОрОВ J3 jC T pO i і В і і Ь -Ы I 3 ІІЫ іД д* ленім н а­ д о у к а з а т ь – с к о л ь к о ліітъ р аб о т ал ъ и н а како .і р аб о тѣ , н так ж е хье ао м м я > слои іа . 10.^44 5 – 3 | \ п ш У к ) Т С Я с л е с а р я – р ѣ ш е т о ч и и к я . В ос- к р о с е ц с н а а д а ., 74 6. и ІѴЕоУЮ ІСЯ КОСТЫЛЬЩИКИ, Дож р а б о т ы к о с т ы л е й к а зе н н ы х ъ ж е л ѣ з – а н х ъ д о р о гъ . К о с т ы л ь н ы й а ан о дъ М. Л у с- ‘Ж&го, К у а я е ч н а м , , 4 21. Хаи ^ Р Й Б У Ю Т С Я с е й ч а с ъ ч а с о вы е м а с те р а , м а л ь ч и к и и д ѣ в о ч к и , д о я о б у ч е я . съ п л а т о й , с е й ч а с ъ . Е к а т е р и н о с л а в с к а я , 90, З ф р о н ъ Р о з ь и ш е й к ъ 107251 6—1 ЛИНЕВАЛЬЩ. или лин— ца * п ѳ р еп л ь т . р ѣ з а л ы ц . т р е б у ю т с я н а п о- в і о я й . м ѣ сто , х о р о ш . о к л а д ъ ж ал о в ., въ «гереллет. „ П р о г р е с с ъ ” , К у з н е ч я ., 74 15. _______________________________________ 695 Т р е б . агает. в ъ п а р я к м а х . А б р а м с о в ъ . С л е с а р н ы й п ѳ р ., М ІА 1250 Лаборантъ о п ы т н ы й , т р е б . въ ф о то гр а- г ф ію М С т ар о с е л ь ск аго , М о о к а л е в с к а я у л ., >4 2, и м а л ь ч и к ъ и ли д ѣ в ., 14 л ѣ т ъ , ж а л . 15 р у б . 1213 ф О Т О Г Р А Ф Ъ ш ц . м ѣ с ., а в а е т ъ п о л н ы й * • к у р с ъ ф о то гр . д н е в н . и елѳк. В еадон- хжя у л ., 74 11, В. К о р о т к о в ъ . 1721 Q r i U l T м а я у ф а к т ., галаіггер . н д р – * к о р а т о р . п р и д о л го л ѣ т . я р а к т ., и зъ Р и г и , и щ е т ъ со л и д. д о л ж ­ н о с т ь , со то , въ о тъ ѣ ядъ, овободетгь отъ н о и п ск о й п о ви н . П п с ь м .: Е к а т е р и н о с л а в ъ , Ц р о с л е в т ъ , у т . С ад о во й ,, 1, Ф. П е р ел о в у . 1207 Ъ~1 МАГАЗИНЕРЪ I I д л я с к л а д а э л е к т р о т е х н и ч е с к и х ъ то- I в а р о в ъ . х р и с т іа н и н ъ , молодой энер I ги ч и ы й и основательно знакомый съ зле- I ктротѳхв. товарами требуется немедленно. I ! П р е и м у щ е с т в о э н ы о ш н н о с ті я з ы к и . ■ П о д р о б и . и р в д л . и р е к о м е н д а ц ія : П о- I ч т о в ы Й я щи к ъ 74 550. 1 37 I— 2 О к а ю щ ій xoj – ouio п и с ч е б у м а ж н о е , к н и ж , и к о ѳ д ѣ л о ш л е т ъ м ѣ сто . К у л и к о в с к а я , 2, к в 8, Я . С ., т е л . 47-00, о тъ 3—б ч . | 1561 2—1 О т д а е т с я К ВА РТИ РА .» 4 к . Р е г и с т р а т – Ѵ о к а я , п о М о о кад евкѣ , д. ( Х о в а н ск о й , 76 8, М азев о й . 1598 j А т д а е т о я к в а р т и р а 2 ком и , о ъ к у х н . Д ѣ – Ѵ ьж чы і, >4 12, во ф л и ге л ѣ . 1666 I О т д а е т с я к в а р т е р а , 2 к о м и ., к у х н я н пе-1 . р ед ш гя , въ к о н ц ѣ т р а м в а я . Б о л ь ш а я Паяаоомкм., М о н а с т ы р с к а я у л ., 74 19, отъ «трам вая х о д у 3 мжн. _______________ 62 2—1 КВАРТИРА въ полуэтажѣ, I п о д ъ м а с т е р с к у ю и л и т о р го в л ю , с д а е т с я . Е к а т е р и н о с л а в с к а я у л ., J4_66. ______ 560 2—1 іів а р т и р а о т д а е т с я , 3 ком и , п к у х н я , м о ж – ** н о п одъ м а с т е р с к у ю . К а ц а р с к а я , ^36. Н у ж н а ‘н Е О о л ь ш а я – к в а р т и р а с ъ у ю т но й о б с т а н о в к о й * у д о б о тва м я , п р е д п о ч и т а е т с я въ н аго р н о й ч а с т и го р о ­ д а . П и с ь м ен н ы я п р е д л о ж е н ія а д р е с о в а т ь : С у м с к а я , *4 92-6, д в о р н и к у . _____ 1807 Й Ѵ Ж Й А К В А Р Т И Р А , а —о к о м н атъ , П J П А п к у х н е й и уд о б о тв. С а д о в о -К у л я к о в с к н я , >4 21, кв. Н о ви к о ва , т еж еф. 74 14—69. __________________ 1656 3—1 “Т Р Е Б У Е Т С Я к в а р т и р а 5—6 к о м н а т ъ с ъ * в а н . н у д о б с т в . въ д е к а б р ѣ и д я по м ѣ р ѣ волм ояхя. А дт)осъ: С у м с к а я ул-, П о р а і о ш а л й к о м и т е т ъ , и н ж е н е р у Э. И – Я еиж еѵю ть. _________ _ І ^ Т Г Й F T P f l ** а Р ен ДУ М Е Л Ь Н И Ц А , t . I 0 11 п р о ст о го p aeu o .ru . Г . С у м ы , Г . Р . Н а д ѣ п е п к о . С п р а в к у моллхо втѵкжн п о л у ч и т ъ : П у ш к и н с к а я , 7, і:н. 6. 1771 f ‘ f l A W l T P Q д в ѣ к о м н аты , съ п р ав о м ъ О Д М H J I і у Л п о л ь зо в а н ія к у х н е й . Р& лузш сш ю кэя, М 11, кв. 3 . __ 866 ^3–1 ОТДАЮ IСЯ 2 хсіж 3 ком іа т ы , б о л ь ш ія , с в ѣ т л ы я (од­ н а с ъ д е с я т ь ю о к н а м и ), п о дъ к о н т о р у . Ч м р ж ш и е в о ь ая , 76 17, кв. 7, 2-й э т а ж ъ . 1051 2—1 А Т П Л 1 Л Т Р Я 2 б о л ь ш и х ъ , с в ѣ т л ы х ъ и I Д А Ш I l / П гѵмилты., съ обстм нов- tsofi и о т д ѣ л ь н ы м ъ х о д о м ъ . О іо л я р н ы й в а р ., 76 5. ______________________ 108-180 2—1 _ А т д а ю т о я 2 к о м н а т ы , о тд. х о д а м и , олеътр. Ѵ о с вѣ ід ., о т о п л . и д р . у д о б с т в ., м о ж н о п о одн о й . М о скад евк а, У к р а и н с к а я , 76 8, 3 -Й зталсъ. _________________________ 633 2—1 А т д . 2 к о м и , и к у х н я . О т ер о -М я с н и ц к ая ^ у л ., 76 6. 1703 Л Т Д . 3 к о м и ., о ъ у д о б с т в ., вѳаъ м еб . ^ Ч е б о т а р с к а я , 76 16, п ер в . п а р . х о д ъ , СМ. отъ 11—5 ч . 47 ОТДАЮТСЯ шоссіса.ч ул*, 76 77, кв. С ам о йл о ва. 106336 Л т д . 2 к о м и , го д о я . я ш л ., э л е к т р ., у д о б . П о д о л ь с к ій п ер -, 13, к в 1. 1191 ОТЛАЮТСЯ Д,,1Ь к о м н а т ы , с ъ о бста- V І / і , М І ѵ I W I I п о п к., олекгіфич., п р а ­ л о м ъ д о л ьяо в. іе л е ф о к . л др. удобств. Д а р и х ш п с к а я у л ., 42, вб ли ея т р а м в а я . __________ 1731 4 ‘д а е а о я С о л ь н а я , с в ѣ т л а я к о м н а т а. Вѳ- ^ т е р и к а р н а я , 39, 2 -й э т а ж ъ . 1219 А т д а е т л я 1 б о л ь ш а я , с в ѣ т л а я в о м и а т а, ѵ о л ектр . о с в ., х о р о ш о о б с т ав л ., длп одкнолсаію. го до во го ж и л ь ц а , с его д н я м о ж ­ но с м о т р ѣ т ь отъ 10—6 ч. вѳч. Ч е р н ы ш ев- о к а я , Хе fB, .кв. Н а й м а р в а , п ар а д н ы й х л д ъ , 2-At от. __________________________ 1657 Отд. хорош. тепл- ксн. х ъ сам о м ъ ц е н т р ѣ , алетстр., тепеф ., ван. д у ш . С у м с к а я . М 6, к » . 30, п а р . ходъ. ______________« 1603 2—1 А т д – о д н а б о л ь ш ., с в ѣ т я , к о м н а т а бевъ w м е б е л и , го д о а. о д п н . ж и л ь ц у , е л ек т р ., * в л е ф . М х р о н о с и ц к . у л-, 29, 3-й » т а ж . 1023 3 – 1 О т д а с т с я коіш & та б о л ь ш а я . О адо во -К у л и – Ѵ і^ в с к а я , Л і 29, кв. 2. 1033 2—1 О т д а е т с я ко м н ата, вп ектр и ч ео тво , у д о б ­ ства. К юрьевскій п ер ., 7*4 6. 1082 2—1 О т д а е т с я с у х а я с в ѣ т л а я к о м н а та, оъ от- ѵ д ѣ л ь н ы м ъ х о д о м ъ , м о ж н о д л я д в у х ъ . Б у р с а ц к ій с п у с к ъ , .М 12, кв. А бросим ова, в т о р о й , э т а ж ъ . 1588 О Т Д А Е Т С Я (о д н а) к о м н а т а д л я д в у х ъ , с у х а я , т е п л а я , о в ѣ т л ая . М ир о н о си ц ­ к а я у л ., 74 5, Д. С и я р о к о й , кв. Б о н д а – р е в о й , вн и зу , ______ ____________________ 1134 О т д а е т с я к о м н а т а , со вс ѣ м и у д о б с тва м и , о ъ 14-го д е к а б р я . Р ы м а р с к а я , 7ft 22, к в . 59. 1707 О т д * х о р ., б о л ьш . ко м и ., спои, ж и л ь ц у . Е к а т е р и н о с л а в с к а я , 74 34, кв. 6. 13 О т д а е т с я г о м л а т а д л я одн о го .о іг. Д в о – ^ р я р о к а я , 10, и в . 2. _________________ 613 О т д . д в ѣ к о м и , с у х ., т е л л ., 5 м! гр и м а . W К додби ш ,., Т о к о в а я у л , 76 29, к в . 5. 1156 О т д . к о м и , о* о тд . х о ц ., ц ѣ н а 45 р«, д а м ъ п р о ш у но б е а л о к . Х ц р к . н аб ., 3. 1U7743 ОТДАЕТСЯ к о м н а т а б о л ы н л я , свѣ т- ^ л а я дрія о д и н о к и х ъ , м о ж н о вд во ем ъ, въ о д и п о ьо й с ем ьѣ , п о ли ­ ли TpaujosuH и З іо с к е л ев ск о к ко п к и . Б а т у – ринсосая, 15, кв. М едвѣдевой. 5622 2—1 О т д . к о м н я г а м еб л – съ .ѵдоб., И р о д . к о п т о р и а , ш к а ф ъ к о н т о р ,, п р е с с ъ к о . п м р ., с т о л ъ п м сьм . м я л ., ч у г . п е ч ь , л е – в е д к а , »**е п о д . С і ..М о с к о в с к а я у л ., 53. Мв. 15, т о ъ 12 до 4 ч. _________________ 676 О т д а е т с я к о м н а т а, с ъ о тдѣ лъ н. ходомъ^ 0 ¾ ел ектр – Е к а г е р и н о с л ., 47-49, кв. £6 . Q t д а е т с я к о м н а т а , с ъ м ебелью , ва го- р о д о к и м ъ п ар к о м ъ , д а ч а С о к а л ь ск и х ъ , ЯДрви по п гавн о й а л л е ѣ д о к о н ц а , с п р о ­ с и т ь въ с т о р о ж к ѣ . 1254 О т д а е т с я б о л ьш – с в ѣ т л а я , к е б л и р . к о м ­ н а т а , е л е к т р . о св., всѣ удоб* Д о н е ц ъ – З а х а р ж е в с к а я , 5, к в . 10. 718 0 г д а в т о и к о м н а т а съ у д о б ., в л е к т р ., хо р . О ботан., въ мал. с ем ь ѣ , о б ѣ д ъ о бяа. К о с т о м а р о в с к а я у л ., 6* 719 O f * . 1 к о м и ., б ., см ѣ та., о тд. х*, е л е к т р ., т а л . С у м с к а я , 26, кларт» 15. 1802 Q Д А Е Т С Я и о м к а т а оъ п о л н ы м ъ п а н с іо ­ н о м ъ , сотъ п іа н и н о . М о н а с ты р с к а я , М Т, к м р т . 1. 1265 КОМНАТЫ ^°зГВвотрішр ІА О К Н А Т А О Т Д . о д и н о к о м у . Л ер м о п то в- р я а я у а ., М 10, 2-й э т а ж ъ _________ 1610 I |^ о м н а т а о т д а е т с я го д о в о м у , о ди н. ж и л ь – ц у -ц ѣ . М и р о н о си ц к ая у л ., 74 2, во д в о р ѣ , н а п р а в о , в е р х и , э т а ж ъ , тел. 76 145. _____________ _ ___________________________1651 __ І U o w a n о тд. одиноком у^ мѳС~ сухГ, | т в п ^ нэосш р., всѣ у д о б ., в л е к т р п ч . В о и н а я , 12, кв. 11, о с т а п. кон ки . 1667 . U o m x , всѣ у д о б ., в л е к т р ., с д а ет с я . Ста^ В + Ѣ ж п ш гп , 7 4 61-63» кв. 3. 1686 U о и н а га отд., э л е к т р ., у д о б . Д лш т-ріев- 11 с к а я , 74 26, кв, И 32 1 ііо м ‘іи т а о ід . н а 1 м ѣ сіш ъ , элеігзр. о с в ѣ щ ., I п ар ч д н . х о д ъ с ъ у л и ц ы . П р о в іа н т с к ій п е р , 7 і 3. ____ _ 3239 U о м н а г а д л я о д и н о ки х ъ , м о ж н о и со – стчшомъ. Р у б а а іо в с к а я у л ., 75 VC, X . ге р а . ___ 1256 | —2 ком и ., оч. х о р о и і., о т д а ю т с я . М нро^ н осш рсая у л ., 74 53, п а р . х о д ъ , н а ­ в е р х ъ . 1547 3—1 ТРЕБУЮТСЯ 2 “*• кеблиі> ко“- налги, во зм о ж н о б л и ­ ж е къ С у м ск о й у л . А д р е с .: С у м с к а я у л ., И о р а іо іш ы й к о и и т с х ъ , н л ж е д . Э. П . З е н к е в и ч ъ . 678 2—1 Т о еб Ѵ б Т С Я ко1ш а’га н а п о л н о м ъ п а н с і- ‘ ^ о н ѣ , д л я и ител ли ген т’я о й б а р ы ш н и . П р е д л о ж е н іе п о т е л е ф о н у 29-69, Ч е р н ы ш е в с к а я , 56, кв. 8. 1571 І і у ж п а компао-а въ ц е н т р ѣ , б е з ъ м е б ѳ – * д и , э л е к т р и ч е с т в о , у д о б с т в а П и с ь- Мгнно* Б о л .-Г о н ч а р о в с к а я , 33, гсв. 12, ш я н и с т у О. Б л е х а . 1691 2—1 Ы у ж н а х о р . мебл. к о м н а т а в ъ иы телли г. сем ьѣ сп о ко й н о й ж и л и ц ѣ . Ш іс ьм ея . п р е д я о ж о н .: М еж д у н а р о д н ы й б ан к ъ , Е л . А л. А л еп ко _ 197305 2—1 М М іу К О М Н А Т У , н еб о л ь ш у ю д л я од- ^ лого, ьсѣ у д о б с т в а , ц ен т р ., цѣна. 49 р . Е с л и о с в о б о ж д а е т с я н а -д н я х ъ , п ію щ у uan. по а д р .: М о р д іш н о вскій п«*р., 7¾ 17, н.в. 18, с т у д . М ул і.и дж -аи оцу. 1о81 | Ulfl .ETCH ІЮ і і е Щ Ш ІГ п ал у п о д в ., б о л ьш о е, (около 190 кв. с о ж .), свѣ ти ., с у х о о , съ о іо п л ., и о до л р о в., у б о р . и п р ., д л я с к л а д а , м а с те р с к о й , т и п о гр . С у м с к а я, 7 і 82-А 1176 Q с д а етс я въ п а е м ъ п о м ѣ щ е н іе со с к л а ­ дом ъ д .тя т о р г о в л и и л и дл м к а к о го д р у г о г о д ѣ л а . О сно ва, Б а з а р н а я п л ., д . Т а р а б а н ь » 671 ОТДАЕТСЯ пом No* ё 5 ге подъ ио Т- ^ т о р у и с к л а д ъ , а т а к ­ ж е б о л ьш о й ж е л ѣ зн ы й а м б а р ъ , по Е к а т е ­ р и н о с л а в с к о й у л ., 74 57, c u p . а к ц . О -во „ У р о ж а й ” . 56 2—1 П Т Д А Е Т С Я з а у с л у г и б е а д ѣ т н ы м ъ к у х – I н я, о т о п л е н іе, вода. М о о к а л е в с к а я , д . |7 4 *65, кв. 10. 1672 М а г а з и н ъ 0 Т -а ‘- ПО Р ы б н о й у л ., No 25, о п р .: М о ско в ская, 74 29, д в о р н и к а . 1270 3—1 Л т д . ф а б р и к ѣ п о м ѣ щ . 3 -х ъ з т а ж ., 60×18 а р ш . въ г. Р о м н а х ъ , о п р . Еікатериносл., 47, к в а р т . 4. _________ 100837 19-1 28 ноября „пр£Ув^ л ™ Г ‘ л ѣ і ь , НИКОЛАЙ Л.КЬЯ іі 4Е іі К0, □ І’Н .чѣты: б л о і д и н ъ о ъ в е с ‘ у и , н а гл и н а п и ц Ь , т е м н о -с а н ѳ ь б о б р и к о в о е п а л ь т о , м ѣ ж оиаи ж е -.т а н ш аак.ч, ч е р н ы я б р ю к и , б о т и н к и с ь к а л о н ам и З н е ю щ а г ъ т ѣ * с т о п р е б ы в а * І е м о е го м а л ь ч и к а у т о . і я н » о о о о щ и т ь т и і » ио с л ѣ д у ю щ е м у а д р е с у : . Ь ѣ п г о р о д ъ , Г о с т с н о н а я у п . д о м ъ Г – ж и и о і п о в о й , А Л о К * о а н д р ѣ Е ф и м о в н ѣ Л у и ь я н ч е н * НО. ____________________________________ _ 1 < 6 5 Ѵ тѳ р ятіъ входы б и л е т ъ В* Ж . К . н а и м я * Д о л ги х ъ * П р о ш у с ч и т . п е д ѣ й о т в и т . __________ _____ 1894 Ѵ т е р а и ъ в х о д н о й б и л е т ъ с л у ш а г . В . ІІС. J К . П . Ш е ш ч а гъ . ________________ 1753 у т е р я н ы 2 ю арточки н а с а х а р ъ , ва 76 1585 * п 76 Ш 4 . П р о ш у д о о т а о и т ь : Н етеч.*н- о к а я у л , 74 50. 1778 у т е р я н а к а р т о ч к а н а с а х а р ъ , за 74 6977, Л л х т у р о в о й , очмт. п ед ѣ й ст в и т . 17^ Ѵ т ^ р г н а о а х я р к а я к а р т о ч к а ва 74 28958 * п» и м я Лапмттн У с т и н а М и х а й л о в и ч а , с ч іттать я ед ѣ й ств х іто л ь н о й . 1819 у т е р я н а ь ь р іо ч к а па с а х а р ъ , 5 ч е л ., па І и м я ПС Д и и м а и ъ . С т о л я р н ы й п ер ., 13. _____________________ ________________ 3779 У т е р я н а с а х п р . ісартот< а 74 8299, К ія и г о , I J С ч л т . я е д ѣ й с т в и т . 737 у т е р я н а кар’го-іка н а с а х а р ъ , 76 2857. * О чи гать н ед ѣ й ст в и т . 742 “ у тер я н а ПОДУШКА съ .дрож екъ П роигу за в о з н а г р а ж д е н іе н а – чгодпт. во зи р ат. З а м к о в с к а я , 25, В ащ ен к о . | 774 , ЗТо~ДЁКАБРЯ 1 гсхазок.екой о ст ан о в к ѣ , п р о ш у во в я р ат и ть з а в о а н я г р а ж д е н ів по а д р е с у : Х ар ько н ъ , і Д е с я т и с а ж е н и , у л ., 11, EL Ф. З а д е р и х и п ь . ______________________________________800 О д ѣ в о ч к и у т е р я л и с в е р т о к ъ съ б л у зк о й , къ т р а м в а ѣ , по М олочной у л ., въ 9 *-яс. воч. ІІа ш р д ш . у б ѣ д и т кр о о . ю а н р а – т и т ь : М о ло ч ны й вт.ѣадъ, 74 3, кв. ІСороб- ч е ч к о . -Ѣ40 Ц а й д е н ъ п а с п о р т ъ и п р о ѣ зд н о й б и л е т ъ ** Х а р ь к .—Лш гопал Р о щ а . 2-й за п а с и , с а – п ер н . Оатол., ш т а б ъ , М еф то д іеп к о . 710 Деньги отд. й .« М !;£ м .’ по д в о р ѣ , к в . 1 8 , о т ъ 1 0 – 1 2 и в ъ 4 в . ІШ8 Д еньги 5500 р у б . о т д а ю т ся п о дъ .первую за к л а д н у ю , иѳъ 9^4% О с н о в я н с к ій п ер ., 76 4, кв. 1, д о м а отъ 10-12 ч. д. ____ 107144 2—1 ЯЖ*ДЕНЬГИ ГУГГ/7°/о пп,ѴѴ»„нс”;: _______________ 1683 4 — 1 |* |тъ 5 д о 250 т . дню по 8Яісл. Т а б а ч н . м а га а ., п р о т. А страх* го ст. 631 О С А 1 И 5 0 ‘ “ *• о тя. п о д ъ I *Т S Ift в а к л . К у з н е ч н а я , 8, кв. П о г о р ѣ л о в а , О т ъ 8 —6 д н я . Т е л . й —16. 1652 р А А – л о т л – и в ъ 7 1л®/# по 1 з а и л К П Л Т П П Я к о о іе в ь , Во ікрссенскья лл tfOlVlU £ /• th 2, тел 45-64. 5 .5 I НѴЖНЬІ 15,000 р у б . п о д ъ п ер ву ю за- П J ГП Г І D I ц лади у ю , у с а д ь б ы 2 д е ­ с я т и н ы , с ъ дом ом ъ и п о ст р о й к а м и , г.ъ г. А г т ы р к ѣ . О бъ у сл о я. у з и .: Зиаш »нсш ис у л ., 74 3, б езъ к о и м и сс іо н ер о в ъ . Ш 8 Ж Е Л А Ю п ер е д а т ь 1 за к л а д н у ю , 15 г ., **■*“ ‘ • 8% го д о в ы х ъ , т у т ъ ж е п р о д ао тся д а ч а въ „ З е л е н о м ъ Г а ю – , 800 кв. с., д о м ъ 5 к о м п а іь , с л у ж б ы , ледн и къ , п о гр ., с ад ъ ф р у кто в ., м ѣ с то п о л о ж ен іе в ы ­ сокое, н а го р ѣ , н е д а л е к о п р у д ъ , очон ь недорого. Въ коицЬ Ф ро н ко вско й , 2-я у л . П о п о в ы х ъ , 7<і 8, д . П р и х о д ь к о п а, моле­ но п исьм ен н о . 689 2—1 О з к л а д н . н а 8 ты с. и зъ 10% п ѳ р ед , н а км . бл. Х а р ь к о в а : д о л гъ Д в . б . 1¼ т ы о .; 30 дес., р ѣ к а , л ѣ с ъ , дом ъ , с л у ж б ы . С к р и п н и ц ь а я , 7, во д в о р ѣ , ор. эт.. кв. 12, отъ 2 — і еас. 1749 0 А К Л А Д И Ы Е Л И С Т Ы х а р ь к о в с к . к р с – д і т і . О б щ еств а продак»тся. Л ер м о н т., .Nb 33, г а . 1 . _______ 1722 ДОМА П0РУчеІ10 п р о д а т ь п о со б н яки , н а р а зп . ц ѣ н ы . П а адов окая п лп щ ., к – р а н о т а р іу с а Д ав и х ьех и ча, с п р . К о в а л ьс к а го . 1625 т а ш я ш ® Пашкевичъ, Рываро«ая, 3. Тея. 12-06. Отъ 5-7 в. _______________________1566 2-2 ДОМЪ на с Умокой, оъ садом ъ, ^ 600 кв. с ., п р о д а е т с я . У сл-: телвф . 74 24—66. ________________ 106653 4—1 Д ом ъ п р о д ае т с я , у гл о во е м ѣ с то , 36 с. по у л и ц ѣ . Ми х ай л о в с к а я , 76 19. 107606 Д ом ъ в 2 ф л и гел я п р о д а ю т с я . Н а д е ж – д и н , п ер .. 74 6, Т а р а с о в с к а я у л . 1140 ш ъ : То г. ул7,Ч75 т. _____________________________________________ »5 4 4 * ДОМЪ ІІГ О Д А Ь Т С Я , Старо-М.ОСКОБ- ^ с к а я у л ., д . 74 89, с п р о ­ ситъ х о з я и н а . 1791 ДОМЪ *блИЗП б о л ьш о го 10К80- л а , вам. 400 кв. с-, д о х . 10 т. р ., б а н к . д о л г а 40 т ., ц ѣ н а 115 т .; д о м ъ if род. н а С т а р о -К псковской, вем. 300 к. с., д о х . 10 т ., ц ѣ н а 100 т . ; д о м ъ и р о д ., зѳм. 1040 к. с., ц ѣ н а 230 т . ; д о м ъ и род. н а Е к ат е р и н о с л а в ск о й , въ д о м ѣ а п т е к а , зем . 270 кв. с а ж ., д о х . 5800 р., ц ѣ н а 56 т . С п р .: К л о ч к о э о к а я у л ., 7ft 18, кв. К о р ы ц и н с к а – го, д о 10 ч. у т . я отъ 4—6 ч. д н я . 1157 я і еа Д ом ъ п р о д а е т с я въ н аг о р н о й ч а с т я . Увігѵгь: М и р о д о о и ц к ад , 74 5, у Б о н ­ д а р е в о й , книзу* 1636 П о м ъ н о г. п р ц д .7 “д о х . 15 т ., утп о в ., б. ” м а т е . сд. Н у ж . 25 *. М о скал ., 74 28, б у д о ч д . _____________________ 1770 Д ом ъ п р о д . п р « к о н кѣ и б а з а р ѣ . О тар о – М осковокав у а ., 74 77. 1050962-2 Д о>гь доходны й проднстся, есть банков­ скій долгъ. К он «ая у л^ 74 28. 1732 Л О М Ъ * Д ер е л я н н ы й . т а с* ^ а., п о 40 р . с ., д о х о д ъ 1200 р . въ го дъ . В о е н н а я у л . д . 74 10, с п р о ­ с и т ь х о з я и н а , С т а р о -ііо о в о Е о ^ ая у л ., Д. Ла 89. _______ _________ 1790 ПРОДАЮТСЯ Д С Ш А – » д е в т р іі ~ го р о д а, с ъ б а н к о в ­ с к и н ъ долгодіъ, восем ь д о м о в ъ , д з о р . м. 1400 кв. с& ж., в ы х о д и т ь н а д в ѣ у л и ц ы . У з н .: т е л . 7і« 19-71, с п р .: Т о а т р а л ь н ы й П ер., «>4 4, в л а д ѣ л ь ц у д о м а 751 3—1 ПРОДАЮТСЯ 4 До«а в ф л и гел ь, в ы х о д я щ іе На 3 у л и ц ы : Т Іе т л а с к а я , 104, П о л ев а я, 2 и К о л а ш и н с к а я . П о д р о б н о с т и у з н а т ь : Т а ­ р а с о в с к а я у л ., 74 41. с п р . х о зя и н а . 1095 2 – 1 Продается Д О М Ъ . Р о ги с п х к гс ь а и , д. г 7* 8, ц ѣ н а 9 т . У з н .: П р и ы ѣ р о н ск а я , 7й 16. 2597 ^ Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ . У г. ІІС андарм скоіі п л о іи ., и Г он ^ хяіювсі ото б у л ь в а р а , Д. 7а 2-6._______________________________1690 ПРОДАЁТСЯ домъ ^ вы м ъ с ад о м ъ , Зем-’ін 780 к . с. К . П п н л со вк а, 76 10. У зн . о б ъ у с л о з М осколевка, К о л о д е з н ы й п ер ., д . бьгвш. Г р а з н о п а , В . Р а д ч е н к о . 1760 П р о д а е т с я д с и ъ п ф л и ге л ь- К о ш о ш ѵ и – 11 ніхіі пер», 74 С. 1181 П р о д а е т с я д о м ъ , Б .-М о с к а л е во к а я , 76 72, ‘ с п р . х о з я й к у . 1272 П р о д а е т с я в ъ ц е н т р ѣ , ое . ТГавд. л о щ „ б л а г о у с т р . д о м ъ . ц л н . о то п ., е л е к т р .. в а н н а , у д о б ., к о м и . Ц ѣ н а 93 т. р ., п а л и ч . 30 т. р. Ц я р и ц ы н . у л ., д . 76 11. кв. 3, о тъ 3—5 ч* 5577 2—1 П р о д я е т с я дом ъ. П о М о с к а л е в к ѣ , д . 76 9, спт>. рядо»гь 76 7, кв. 1. ________ 3735 П р о д а е т с я д о м ъ , Д с р г л ч е в с к а я , 6, о б ъ 11 у с л о в ія х ъ у з н а т ь : К л о ч к о п с к а я 38, в д ѣ с ь ж е п род. лоіпвді ». 758 П р о д а е т с я вт. н а г о р и , ч а с т и 2 д о м а . В” Р у д и к о в с к ій п е р ., 76 4. 1797 2-1 ПО СЛУЧАЮ * ^ Д 0 М Ъ по М о и ч н о й 5 ’л и ц ѣ , н а М оою алевкѣ, д о м ъ 74 Jb . ____________________________________1 й 5 _ П О С Л У Ч А Ю р а з д ѣ л а п р о д ае т с я д о м ъ , 1 1 у гт р о е н п ь г й н ед а в н о п н ад в о р н ы я п о ­ с т р о й к и . Я Гура п ленка, П еті»о-П арловсісій п ер , >6 6, П Іа б е л ь с к о й О ц ѣ н ѣ у з п а т ь у д у ш е п р и к а зч и к о в ъ , с в я щ . Я Суравлев- с к о й ц е р к в и К . (-м и р н о ва н Т^ітопцкой ц е р к . г. Х а р ь к . Т и м о ф е е ва . 10-1801 Б—1 р пѣшею и р о д. ьо м а, д о х о д . 4 т ., зем . 235 ^ кв. о., п ѣ н . 30 т ., д у б . с р у б . 18×12, съ гта^ат., 700 р., б л и зъ М оскалев. ц е р к . Р ы б о с о в с к а я у л „ 74 7. ___ 107689 ^ Д Х. ДОМЪ,Н РЛ.Ц ПО Т.’,~А” м Т р No 158^ 4—2 Э К С Т Р Е Н Н О П Р І Ц Ш С Я ДОХОДНЫЙ ^ОПіЪ м е ж д у Б л а г о в ^ щ е н с к . б а з а р о м ъ и К л о ч- к о в г к о іі у л . С п р в и т ь с я у в .іа д ѣ д ь ц а о г ъ 10—11 у. и 6 —7 в е ч . П а с с а ж ъ , 88 (м а г а з и н ъ ). 104^11 8 —а 5 домозъ, 9 ;0 т о ч і. 5Э о., п р о д а е т с я з а 110 т , д о х о д ь до 12 т. Яноілеаъ, Ь о с к р е – [ е е н г к а я а і , т 45 64. О тп »0-12 д п 6-9 в . Г .Г. д о м о в л о д ѣ л ., п е п а ю щ . п р о д а т ь д о – * м а , п р о ш у с о о б щ . ц ѣ н 5 г и у с л о в . ТаСачы* м ар ., п р о т . А с т р а х . го с т 630 |.[у п л ю д о м ъ , д о п л . 50 т* к ъ б а н к у . Па- ■* л ю т и и с к а и , 65, бевъ п о с р е д и . 667 и у т г и т ь д о м ъ н овы й ж е л а ю оггь 50—190 •* г., въ како м ъ уію дно р а іо н ѣ . М о н а­ с т ы р с к а я у л ., 74 6, кв. 74 1. 1739 Ш С Л Д I f ) k j – пить д о м ъ въ ц е н т р ѣ го – ( П С . Л М І Ѵ р о д а , с ъ б а н к о в с к и м ъ долгом ъ, н а л и ч н ы м и д о 50,000 р . Ч еб»1 р – с к а я у л , 74 1, Л іо н ъ . __________ 1247 I ВЪ НАЧАЛѢ МОСВАЛЕВ- « іо д . 250о к. о зем. сь поотр., дох 18 т., ц ѣ н а 210 т., Ьем. б-і у 78 т., іи л и ч . «2 т., е с т ь подъ 2 яакл. рош мѣс. для 1 ф абр . Цармцын. ул., К? 11. иа. 3. Отъ – – в. ДешіЕО пво:ае;ся даі.ный участокъ 242 кв. с ., с ъ садом ъ, б л и зъ Х а р ьк о л а , з д ѣ с ь п р о д а ю т с я д л м скіо еолекпае часы и 4 к а н а т а п ен ь к о в ы х ъ . Сучѵсхал, 74 41, у Ф ед о р а М м гу р ш ы . 599 Л О П к. с. зе м л и , к о у л . 29 с а ж ., н а Ж у – р о вл .. по ІІе р в о зв а н . у л . д еш ево п родаю на л ь г. у с л . Т аО ач. м аг. п р о т. .А страх. го с т . 629 П р о д . у г я о в . ст. п о с т р о й і:а м н м ѣ о то , * * м ѣ р . 1000 кв* с . С т.-М о сл о в ск, 15. 106067 П р о д а е т с я дво р о во е м ѣ ото, съ п о с т р о й – ісами, п а П у ш к и н с к о й у л ., 74 25, иа. И ван о ва, 1111 2—1 ПРОДАЕТСЯ ™ :Г д Г р а Г р ѣ ш е н а р у б к п 22 д е с . Р ы м а р с ь а я , 74 19, к в 10, А р м а ш е в о к ш . 1628 П Р П П Д Г р Т П Я ^ Х а р ь к о в ѣ дпорсь 1 1 1 U glJir1. С. ^ 1 1 м ѣ ото, 1200 кв. с. л д о м ъ о 23 іеомнатпхъ, у д о б . д л я ф а б р . и зв ао д . Ч о р и ы ш еа с » ;ая , 74 25, сп р о си ть і-ъ б а к а л е й н о й лавкѣ, Н и н у Т р и ф о н о ву . К о м м иссіонеровъ п р о ш у но б е зп о к о и т ь ся . 699 П р о л о е т с я у с а д ь б а 300 кв. с а ж – ІТо 8 1 Ч а й к о о о к о іі у л и ц ѣ , 2-м п ер . У з н а т ь : Г к о б е л е в с к а я п л о щ ., 4, въ к о н т о р ѣ . 1785 П Г О Д . д н а д а ч н ы х ъ у ч а с т к а , о д и н ъ съ 11 л ѣ с о м ъ . С п р .: Л е у с о в с к ій п е р ., 74 4-1, А л е к с ѣ е в о й . 1638 ’ Е зстроеіТ е іѣ сто (усад ьб у) ” п о З а и к о в с к о й у л ., ж е л а ю ку п и тъ . П о д ­ р о б н ы я п р е д л о ж е н ія п и с ь м е н н о : Ю м ов- с-кая, 74 5, В. П р и м а ч е н к у . G09 р Ъ В Ы С О К О М Ъ п р о д . у ч а с т о к ъ 1225 кв- о а я . З а л ю т и н с к я я , 74 9. Ч е р ­ н о в у – 307574 2—1 ГІ ПОЛ.ІЮТСТ 32 десятины* л у г а , въ 5 вср – ” ‘ с т а х ъ о т ъ с т а т у и А х т ы р – кп. О бъ у с л о в ія х ъ у зн а т ь : З н а м е н с к а я , г\з 3, б е з ъ ко м х іиссіо нер о въ . 2169 П Ъ С Ъ о л ь х а , 45 л ѣ т ъ , 25 д ., 7 в е р с т ъ 1 ст. ж – д*. п р о д а е т с я п а с р у б ъ – П о д ­ р о б н о с т и у п р и с я я :. п о п ѣ р е н . й . I* ІСе- ш у.чояА , л сип уш . въ Х а р ь к о в ѣ , Д в о р я н с к – у л ., д* Д е л а р о в о й , еяседп. Г»—7 ч . ве ч . 1180 М М Ъ Ц ІІЕ о коло 200 д а с я т п п ъ г л у б о к а ­ го и р о вн а го ч е р я о зо м а , съ у с а д ь ­ бо й , с ад о м ъ , п р у д о м ъ п п о стр о й к ам и , с ъ жлмьгмъ и м е р т в ы м ъ и н в ен тар ем ъ , н а п о л ­ н о м ъ х о д у , і»о с л у ч а ю м о ж н о п р іо б р ѣ с т и . З а п о д р о б н о стя м и о б р а щ а т ь с я : О гу л ь ч а н – с к о е п о., Х а р ьк о вс к о й г у б ., сел о Ч е р ѳ – х у ‘ш л а я , Ё . Д . В язм и тин о ио й . 106310 4-1 U ^ 100 л. п о д р . Хуторъ Стоика® Р в г о г я ъ – Д у б о в а я , п о д р . т а м ъ -ж в . 1693 5-1 ийіігіиіЖгяаж 2 стгнц Прод. со 1000 ц. Вал-1 мл. р. Н о р . ііл ѣ ш к о в у , Х и р ь к . П ня. пл., д . яР о « -. 1217 4 – 2 И М Ѣ Н І Я П Р О Л А Ю , о тъ 65 д о 1000 г і ш d 11 а I I леС і п Х а р ьк о в с к . г у б ., Пашювск&я: п л о щ ., к -р а н о т а р іу с а Д аииг- к е в и ч а , с п р . К о в а л ьс к а го . 1626 П Д Ч V П Р О Д А Ю въ „ В ы с о к о м ъ – п о сел – ^ J кѣ , 1000 с а ж ., с ъ п о с т р о й ­ к а м и и ел д о м ь, ц ѣ н а 13 т . П а в л о в с к а я п л о щ , к о н -р а н о т а р іу с а Д а в ш к е к и ч а , сп р . ІСо вел ьскаго . 1627 Въ городѣ Слввянсѵѣ въ р&іоиѣ сгввянскихъ ми­ неральныхъ ВОДЪ. ВЪ С: МСВ ИВГСрИОЙ, ЭДгрОВОЙ части на себствеикой земг.ѣ продается ннрпвчная сухая Д А Ч А с ъ о б с т а н о в к о й и в с ѣ м и с >ужбнмп. О б р а – | щ а т ь е я в ъ г о р о д ъ С л а в я н о к ъ , М и х аи л у 1іо- I л и к а р п о в и ч у М ихаЁіловоком у. 7 69 j У у т л ш 30—500 д . с ъ п о с т р . О пи сь, п л а н ъ : 11 Х а р ь к о в ъ , Е к а т е р и н о с д ., 104, к г . 3- 666 С іу п л ю л ѣ с ъ 50—2000 д . П о д р о б и .: Х а р ь к ., ** Екіѵ гери нославокаіг, 104, кв. 3* 665 П р о д а е т с я д а ч а въ Ю ж н о м ъ п о се л к ѣ , 1 270 кв. с., за 2800 р „ н а 8-й п о п о р с ч ц . , у л ., вп р аво с п р . П о п о в а 1355 | П е р е д а е т с я б а к а л е й н а я то р го в л я . В о ея – | 11 н а а у д ., 74 2 7 . ___________________ 134S_ | О ко тр егаго п е р е д б а к а л е й н а я д а в к а , н а | ^ х о д у . М и р о н о си ц к ая . 76 56. 1064 j О п ѣ ш в о п е р е д а е т с я б а к а л е й н а я то р го вля. ^ М ал о -Г о н ч а р о в с к а я у л ., 74 8. 107675 8-1 Галантерейный магазинъ п е р е д а е т с я . В .-П а н а с о в с к а я у л ., 74 20. 1639 ПО СП У И А Ю j н ео б х о д и м а го о т ъ ѣ зд а д л я л е ч е н ія в л а ­ д ѣ л ь ц а , п р о д ае т с я вп о л н ѣ о б о р у д о в ан н ая е в р е й с к а я о то л о вая, т о р гу ю щ а я бой ко, на п о лн о м ъ ход^’, съ ком п атпм и д л я п р іѣ в ж а – юхцихъ. У зп а т ь на С л е с а р к о й п о р ., 74 9, въ ото до во й Д к к м а и а , опр. г, Б м р зо іш ч а. ’ 545 • По Случаю О Д іиож еотва, с п і ш я о п в- 11 1 р е д а в іо л с іо я о ін ш . К а о ч – к о в ск ііі п е р ., 74 1^. 1140 Т И П О Г РАФІЯ Вд0»461®* =» Х а д ь – г 1 1 кон ѣ, н ед о р о го с о в е п р е д о б с т ., в п о л н ѣ о б о р у д . П о д р .: П а – д о л ь с к . аje p ., 19, кв. 1, т е л . 45—79. 15^4 ) “|’р о д ао т с я зу б о в р а ч е б н ы й к а б іга о т ъ . т е р іш о сл а в с к и л , 1і), кв. L 18 Ш А Х Г А , за р е г н е т р . н а обо- р о г у , н ад о с д ѣ л а т ь у г ­ л у б л е н іе л а 9 с а ж е н е й , з а 3000 р у б л е й . У зн а т ь : д . „ Р о с с ія 1*, кв. 52, о тъ 7—9 ч , и. ___________ 1796 ЛОКО НОБИЛЬ г а р . :і0— 40 л . с и л ъ „ Ф н о т о р ъ -Г а н с ъ * , п о о ., п р о д н е т зи в м ѣ с т ѣ с ь м о л о т и л к о ю , и рои.чв. д о .50 и у д. в ь ч а с ъ , з а 850 р ., и и о т д ѣ л ь ­ но л о к о м о б . з а 7^00 р у б . Чугуевъ, Калмыцкое. Купріяросская уз., д. Роланова, иох. ДРЕЛЬ. 1075 »2 2—2 СО Л 0 М 0 РѢЗКИ “(ножныя), о с т а в ш ія с я о тъ п а р т ій , н ед о р о го п р о д а ­ ю тс я. Н е т е ч е н с к о я , 76 43, кв. 23, п а р а д ­ н ы й х о д ъ , 1-й э т а ж ъ , н а п р а в о , М. О л ь ­ ш а н с к ій . 1034 ДВАРАЗСЪВА м ал о п о д еі> ж ап п ы е, о т р е м о п т и р о в а н н ы е , „Лк.гера**, 2 -х п р іе м н ы ѳ , п р о д а ю т с я о ч е н ь н ед о р о го . З а п р о с и т ь : г. М ел и то п о л ь, Т о р ­ го в ая , д . Б о о о в с к а го , М. А . В осо в ск о м у . 107047 4—1 Г а зо г е н е р а т о р ъ К с і т ш г а , 25 с и л ъ , с в и ­ н ец ъ , а к к у м у л я т о р н ы я С анки и к и ­ слота с ѣ р н а я , п л и т а л о в а р о к а я , п р о в о ­ д а мѣдпы ѳ п р о д аю тс я . С у м с к а я у л и ц а , 11, Г іш з С у р г ь . __ 107206 3—1 Д в и г а т е л ь 1 о р н с б и » н ф г 20 с. С о в е р ш . исіі ив. цѣма 4 тыс. б а и жо.т е м к о с т ь 200 в. 1’ 0 р. -іе б о л і а н а с о с ъ , д а в ь . 9 еаас. 2СС р Н о», ш а р а г а -ъ, 25С р. Р о п л ь ф а б р . Фельнъ 200 р. ш а л ь 6 л. безъ порой. 450 р. I р д . вкЬстѣ и отдѣльно Н о С ѣ й . Д о я . ст. Н ч и х о р ь, з а т ѣ м ъ і в л и н е п к ., х у т о р ъ п р . с. Ь асім п ен о Й , у І.о п д р и т а Щ о р б а п ь . П і ОА І5ВИГАТЕЛ И п вФѵяігы/;» ю и 8 л. < , м ¢., п р о д аю тс я , По- де;»ж ., съ за в о д ѣ Г . А . Г р в т ч и в а (р а іо н ъ С аб у р . іш ѵ л ). _______________ 106351 П Ш Ш Ш ІГ п р о д а е т с я м а .іо :іо :> е р ж ан н ы й . З а в о д а І і Ю б е р ц ы П ^ Н іІ М П зав°Да С и м е н с ъ і з с и л ъ и Д г Ш н і і и о – у и е р т ѵ . 65 Ам. 115 к е л ь т ъ , ц ѣ н а Ь О о р ѵ и . Ю р ь е в с к а я , 28, Д У Ш И С Ь І Й . __________________ 63 2 – 1 Ж елпютъ купить ДВИГАТЕЛЬ Д н з е л я 1 6 ^ с и л ъ 1—2 ш х л и в д р . ПРОДАЕТСЯ с и л ъ 1 ц и л и в л р . О б р а щ а т ь с я Старо- бѣльскь, Мухомольисму Тав ркщ с ву 1 ‘»аз 2 ДИНАМ0~ПР0ДАЮТСЯ н о 110 вольтъ , о д н а 80 А ., в т о р а я 62 А ., р ео статы н с а л а з к и к ъ н и м ъ , с и с т е м ы А л гем ейн е и Ш у к к е р г а . П о З а и к о в к ѣ , Ф ин ьковскій п е р ., 75 11, С & нковскій. __________________________________________ 1221 Т ОѲбѵвТСЯ Д и н ам о -и ангина, 220 в о л ь тъ , * 50-60 ам п ер ъ. П р е д л . а д р е ­ с о в а т ь : Х а р ь к о в ъ , А к ц . О -ву А х т ь гр с к и х ъ п а р о в ы х ъ ѵгельницъ. Д о м ъ О -в а „ Р о с ­ с і я ” , кв. 84. 591 4—1 П р о д . влектр. с т а н ц ., п е р е н о с н а я п а ч у г . пл.. 46 а м п ., 65 в. Е к а т е р и -о л а в с к а я , 49, С ал а м а н д р а .________________________11 2—1 ПРОДАЕТСЯ ПАРОВОЙ комплектъ: К о р и е а іи с с с іг * н о т е п ъ Ф ц и о р ъ и Г с т п ѳ р а с ъ п а р о а ^ р е г р ѣ в а г ѳ п е м ъ о б щ . п л о щ ад ь п а і р І.ва 650 к в . ф у т . 10 а т м . р а б о ч а ю дм в.іем іи . I о р о в я г а ш и м а о а г р а н я ч п а я с ъ к о н – де<>О яторомъ,оъ к л а п а н н ы м ъ п а р о р а с п р е ­ д ѣ л е н іе м ъ 1 :’Х 1в в ы с о к а г о д а в л е н ія . Т р а ь о ш в с с І і г и г . в н а я со ш к и в о м ъ д .ія м е л ь н и ц ы и лп з а в о д а . Д ы ” о в с п т р у с а л . го дю й м . в ы о т . 25 а р ш . К о і Ш и а л і й с и і й н о т о л ъ S50 к в . ф у т о в ъ Ь ат. р а б о ч н го л а в л е п ія . П н ѳ в к а і н ч е с і і і е с у р ч л ь м ы ѳ п о ­ л о 7 к с и с т .ы ы я<І>лоіманъ-. А р е с ъ : Г. А. І л у л б в р г у , почт. о тд. Ю р ь е в ­ с к ія З я воДЪ. _____________________ 1ч57 2 2—2 И О Н ВепТН м н ш и н ы н о вы я, 7575 0, 1 и ” * * 15 и м оторъ 1 л . с., 125 во л ь тъ , п о ст о я н . т о к ., п р о д ае т с я н ед о р о – іх>. К у з н е ч н а я , 76 15, „ П р о гр е сс ъ * . 595 2 – 1 КУ.іЮ ЧПѢШ гІО л ѣ с о п и л ь н у ю и л л и ііу . П и с .: А лѳлсѣ ѳпо, Л еоново, О. В. Д ., от. Ч и с т и н о ю , О л ех – ліовичу і ІС. С. Т. , _______ ІОІІЬЯ а – І ПРОДАЕТСЯК0- ^ “ Т МедГ ьѣдова. у К о л о в а д о в а 100984 2—1 Ш Ш і Ы Е и ФРЕЗЕРНЫЕ С Т А Н К И (новы е) п р о д аю тс я . Р ы м а р с к а я , 7«4 19, ісв. 15, д о 10 «ч. у т р а и 2—3½ ч . 1519 2 – 1 ІолторЪзный ставокъ м ощ ной к о н ст р у к ц іи . Т е х н и ч е с к а я к о н т о ­ р а Сальоѵго п Ко, Е к а т е р ш ю с л а в с к а я , 46. ________ _________ 536 3—1 П Р О Д А Ю Т С Я С Т А Н К И : д е р е в с о б д ѣ л о ч н ы е , т о к а р и о – о м н г с р ѣ з н ы е , е в е р п г . л ь и ы й , о т р о г а п ы . ы й и Ш П І І Л .Ч П Ы Й . Д р о б и н к и . Саарна о п и р с п ы і Ы Я , Д т е р к н а н с н і е к а т р е н ы . С т я р о —М осл ов і,аи. 2 ь іоііуу 8—2 П Р 0ІІ А Ю ТС “ Ѵ І ” т и с к и , сзгос. и н с т р ., автом об. ліекум уліггоръ, ц ѣ п ь и д р . п р и н . Н и к о л а е в с к а я ул., 76 16, кв. Г*. 1277 ТОКАРНЫЙ лобовой станокъ’ к у п л ю с ь п л а н ш а й б о й , о к о л о 2 -х ъ м е т ­ ровъ. П о д р о б н ы ;/ п р е д л о ж е н ія : Х а р ьк о въ , Ю м ом ская, 5, А. Ч е р н о м у . 608 Т Р У Б 0 ЛЦТЕЙПОЛІ У~ 3*^ »ОДУ то* J *** к я р п о -с в е р л и л ь н ы й с т а н о к ъ к 2 г и д р а в л и ч е с к и х ъ п р е с с а п р о д а ю т с я . Г . Е к а т е р и н о с л а в ъ , Х арькозсісал, 76 14, Н , Н . Л и х ач е в с к о м у . 301549 4—2 И V П П И”» п р и в о .щ о й , д ы р о п р о б и вн о й I t J ііеіііу П Р Е С С Ъ съ н о ж н и ц а м и , п ак о в а л ь п и , т и с к и , в е н т и л я т о р ы и д р . и н с ір у и . П рА дпож .: Х а р ь к о в ъ , З я л ю т и н – с к а я, 76 9, Ч е р н о в у . 107576 3—1 І р з д ж я ” 4 Л Ъ С О П И Л Ь К Ы Я Р А М Ы п росп ѣтом ъ 16 в е р ш к о в ъ , в е р х н и м ъ п р и – е одомъ. А д р е с ъ : г. Е к ат е р и н о с л а в ъ , п очт. ятц. 76 170, И . И . Б е р н а ц к ій . 106604 3—1 Р Ш И Ж 1 Я С Т Ш Й телеграфные е ш б ы л л т? г г ? ді.’ХЪ п о р о д ъ . А д р е с ъ : А р м а в и р ъ , К у б . об. І е о р г іе к с к н я , 6G, А. А. Б п о .іс к о м у . 105515 10-в ^ І* Ё Б У Е Т С Я а л е в а іо р ъ с о л о м о п о д ъ ем ­ н икъ . д л я п ар . м ол оти лк и . Ст. М ер- чю гь. ІО. Д . Т у б а . 107289 3—1 М щ у к у п и т ь ж м ы х о д р о б и л к у , и м ѣ ю ­ щ и х ъ п р о ш у у к а за т ь а д р е с ъ свой . А д р есо в ать : Ю р ье вс к ій д е р ., 76 13. К о ­ л есн и к овой . 1245 2—1 Бсдторѣвки, дыоопроб в., пресса, м ѣ х а к у з и ., б о л ьш іе, п р о д аю тс я . О таро- М осков., 76 57, м а с тс р о к о я . 1116 2—1 Й н с ш е ііт ы діій Т ов ^ й лошадей- м о л о т к и , р а ш п и л и в ъ 18″ т р е б у ю т с я А кц . О в у м ЬАХ> 7 .> Т С Н А Я С е Л Ь “ Гымяу о к а я ул ., 74 23, тол. 41 — 18. 1144 2 — 1 Г ірод* с ан и , м ѣ х . ф а р ., х о м у т ы , д у г и , с ѣ и о . Ы е т о ч е л е л ., 27, х о з я й к у – 1209 р и и и р а з. и д р о ж к и пр* П о М олочя», Баш соь- у л ., Ф ы иъковск. п е р ., 70» 11* _ _ _ _ _ _ _ _ _ 636 2—1 п а р и ., п т р а б а іг ы , s o m a – и п г ш к т м дк, с б р у я , а р ы я к я , сан и , ко л е са , п о к р ы ш к и , к а м е р ы и п роч- п н в еи тар ь п р ед а ю т с я , по Г рековскоЙ , К р у го в а я ул ., 76 10. 105861 3—1 П р о д а ю т с я : ичрігыА ф а х г о н ъ п з р е з. К д р о ж к и н а д у т ы х ъ р е а. К о н ю ш е н н а я уа*, К о н ю ш ен н ы й п е р ., 76 3. 1136 П о с л и ч аю о т ъ ѣ зд а п р о д а е т с я е к л п о ж » , оъ с ан к а м и н оъ у п р я ж ь ю . А р а в ій . окій п ер , д. 76 б, кв. Д ем и л а* 1281 П р о д а е т с я э к и п а ж ъ , п а т е н т ъ , р е з. х о д ъ , ар м я к и . Е к а т е р ш ю с л а в с к а я , 76 23. 58 ( Ь А ^ Т П Н І ч н о в » крьгг-, п р о д ае т с я . I U n Оу П е т и н с к , 76 85, П о л и ­ совъ, та м ъ ж е н у ж н ы р а б о ч іе къ помоя. л о ш а д я м ъ . 1794 Д в т о м о б и л ъ п р о д я е т е я , Б е н ц ъ , 8×26. о т ­ к р ы в а й . Х е р ьк о въ , В л ас о в с к ііі п ер ., ТА 8. И . Е р и и б е р іъ 505 2—1 П Р О Д А Е Т С Я вел о си п ед ъ „ Д у к с ь ” 76 1, п о д ер ж а н н ы й , ьполнѣ исп роин . t f*p- яъш хспская, 66, егір. півсГыі,ара. 1570 А В10 М 0 Б И Л Ь Есі^’ *■ «•< н а х о д у . <гь ва- п ао я . п о вд ы в гк . ц р ад – С у н о ь а я , S4, О пен- Х сшск Н і . 617 S—1 м ПрОдГІ буф%, ПИСЬІІ, сходы к р е с л а и п р . Е к а т о р іш о с л а в с к . ул*, Р7, кв. 1, о т ъ 12—2 част 1814 2—1 йЯ. С ель п р о д .: д в а т у р е ц к . іс р е с л а ^ і- до- 1 а а д о. Смдо н ая у л ., 7& 1, к в . 5* 1174 Р п ѣ ш н о П род ается м я гц ц я м е б е л ь и ееуГ- к а л о , эт» п ередн ю ю . С а д о в а я £ л ., д. 76 13, с п р о с у д в о р н и ка 738 СПЪШНО п Р°-^а о т с я г о с т и н н а я , к р а с – и 47 н аго д е р е в а , к р ы т а я пгел- гюмъ, о хилъ ,,А м дш ръ“ , ком од ъ, и новы е ботш хіш , к о р и ч н е в ы е , 76 36. М и р о н о сіщ – і^яя у л ., 76 17, к в . 12. 1185 р л у ч а й н о п р о д . ч и с т а г о д у б а больш ой ѵ nucLM с т о л ъ , о б ѣ д . с т о л ъ , ум ы в. п п р . О т.-М оског.ск- у л ., 76 61-03, кв. 18. _ ___________________________ 107653 3—1 | іік о д М с Т ѵ . м гостин. I краснаго дерева: б у ф е т ъ , с т у л ь я , т у а л е т ъ , ! •>«і к а л . ш к л ф ъ , е т а р я н . ч а с ы и п р о . I I КАРАЗИНСКАЯ у п , No 6, в т о р о й э т н ж ъ . I П р о д а е т с я д у б о в а я с т о л о в а я и 2 больш . 1 ш ъртш іы * Ч е р н ы ш е в с к а я у л ., 76 4, к в а р т . 6. 1125 НОВАЯ СПАЛЬНЯ К р ас н аго д е р е в а , п р о д а е т с я . К у зн е ч н а я , 29, в а р ш а в с к а я с т о л я р н а я м а с т е р с к а я . 715 СТИЛЬНЫЙ БУФЕТЪ съ 12 к р е с л а м и и сто л о м ъ и л ю с т р а, о» 6 л а м п а м и , с л у ч а й н о п р о д аю тся . С у м с к а я, 76 11, в ъ ф ото гр а ф іи . __________ 1704 Л Ё LU Е ВО ПГОД- б у ф е т ъ , стхкіы—* о б ѣ д ., а о м б ., ко м о д ъ, г а р -б ъ , д и в а н ъ , т а х т а , с т у л ь я , у м ы в а л ь н ., го ст., тр ю м о , існиліи . ішс. 1ІриАіѢровс:*ая у л ., 76 13, кв. 6, п. х . 1679 ПРОДАЮТСЯ: буфсты- ^афы, Г- д ы , с т у л ь я , ко м о д ы , п исьм енньве и о б ѣ д е н н ы е сто лы , а л ен т р и ч . а р м а т у р а и д р у г іе п р ед м еты . X a jjb n o a . Т о р г .-П р о м . О -во, T o p . пер., 76 2. ___________________ 107213 2 – 1 П р о д . б у ф е т ъ , л ю с т р а б р о и з. І ‘о т ш и е – с і:ій п ер ., 76 10, сп р . х о з я й к у . 697 Т 7 р о д . р а с іл іа д н . сто лъ , п о р тф ел ь. К о н т о р ­ ски* у л ., 76 88, кв. И риступеш со. 10 Продается ШИФОНЬЕРЪ д о я сехнібра, гр а м м о ф о н н ы я п лаотш еки, ш ю го е с т ь К а р у з о , гр ам м о ф о и ъ б е зъ м е м ­ б р а н ы , і’р а и м и ір и ш ш й иисафикъ. С м отрѣті, сгхъ 10 д о 4 ч. Е ы м а р с к а я , 20, кв. 7. с»625 Ы о д о р о го продаю тчіи: хош цел. ш каф ъ , 1 п и сьм . еггодъ, к л е е н ч , д и в а н ъ , д в а к р е с л а , к а ч а л к а , к н и ж н . ш к а ф ъ н л а м п а . В а л е р іа н о в с к а я , 75-1, к в . 2, н а в е р х у . 1792 П р о д а е т с я р а в н а я о б с т а н о в к а : ш к а ф ы , 11 б у ф е т н ы е , с т о й к и , с т о л ы , о т у л ь я , р а зв о з в п и т . п . С п р о с и т ь въ ію іхторѣ К а л м ы к и н с к а го Т о з а р ш ц е с т ъ с . 1786 П р о д а е т с я д о м а ш н я я о б с т ан о в к а . В и – I д ѣ т ь о тъ 1S—3 ч ., д у х о в н а я с е м и н а р ія , к в . 1\>піноЙ. 1615 П р о д а е т с я л а в о ч н а я о б с т ан о вк а . Е к а т е – 1 р и н о с д а в о к а я у л ., 76 62, кв. 9. 1515 П о О л аО Т С Я трю м о. Ч е р н ы ш е в с к а я , 44, ^ п ар . ходъ, Д . Ѣ1., п р и х . отъ 16—2 ч . д н я . _________________________ 107711 2—1 О а г р а н и ч г а л я и з я ш н ы я в е щ и : п о с у д а , ** с т а т у э т к и , б е з д ѣ л у ш к и , к а р т и н ы и д р у г . п р о д а ю т с я . Г о с п и т а л ь н а я ул«, 76 22, и ъ ь о р х л е м ъ э т а ж ѣ . 103405 6—1 П рО Д аЮ ТС Я Двѣ дампы : „Лю кса.” и ” г п „ Р у с ь “ , к е р о с и н о в ы я . М о­ с к о в с к а я у л ., 76 10, ф р у к т о в ы й м агази н ъ . ________________________ 1028 2—1 П р о д а ю т с я з л ѳ ь т р и ч . с т о л о в ая лю отра и II гр ам м о ф о къ с ъ п л а е п ш к . 2-й П а н а – с о вскій п р о ѣ зд ъ , 76 18. ________________ 607 П р о д . ц н я к . вааіня съ я я г р ѣ в а г ., верка* * ■ л и , о л ектр . л го сгр а н а 4 л а м п ы , керос* л а м п а , б о т и н к и муж «, д а м . 76 36 и д о и . и а я щ и . т у ф л и . О т.-М о ско вск., 15, ігв. 4* ________________________________________ 106068 ТТо случ : нон. н и к к е л . п о л у т . ц ров. 100 р ., ной. о б ѣ д . д у б . ст., п о д е р ж . пом б. и п р е д д и в . с т .. бо л ьш . к а р т и н а , 2 клн дол., 2 о р и г. ііодсв ., 2 х о р . р о л и к . для г к е т ,- j/ііп т., б о л ьш . нов , х о р . баром ., н о ж . ш в. маиц З и н г ., аш*л. сѣ д ;іо м у :к . и д а м ., гр дм м о ф . съ п л в с т. и ш к я ф ., ф р я н ц . ков., м.ѣр. 7—І а р ш ., т е к . ков. 3—2 а р ш . К у з ­ н е ч н а я , 15, кв. 5, ост. т р ., 1713 П іа н и н о Г е т ц е , х о р . г ., п р . Н и к о л а е в ­ с к а я , 76 17, кв. П о п о в а, во д в о р ѣ . __________________________________ £07612 _ Г Ііа ш ш о Г о р л а , и ли д р у г о й ф абр ., к у п ­ лю. О го р о -М я с н и ц к а я у л ., ЛЬ 17, I. Сыхопсгто м у • 1540 П Іа Н И Н О м *л онъкое, п о с л у ч а ю п р о дао т^ й * с я . В л а д и м ір с к а я , 7ft 7, о т ъ 3—д о 6 ч . в е ч . 590 2—1 П іа н и н о Ш р е д е р а , з а 450 р ., п р о д. Х а р ь ­ ковскій п ер ., 76 7, п ар . х о д ъ . 1585 П Р О К А Т Ъ ГП Л Н И Н О у IL ~ М ар еч екъ , 11 Р ы б н а я , 76 34. кв. б. 180S р о я л я 2 (м ал ен ькіе),,, в ъ п о дпо й и с п р а в ­ н ости н ед о р о го п р е д а ю т с я . П о Г р е к о в – сіооіі ул*, Р и б а с о Б с к ій п е р ., 76 4, по д в о р ѣ . 3282 р о я л ь ф. Б е к к е р а п р о д . М уз. д еп о Б е р ­ м ан ъ, М ооковск. у л ., 76 22, т е л . 605. 1736 р о я л ь п р о д а е т с я п о д е р ж а н н ы я . Ч е р п ы . т е п с к а .г , 4. к в я р т . 9. , 1590 РОЯ/ІЬ К0Нй е>Р’гпы й , х о р о ш ій , п р о д . ; : ” па 250 р у б ., е ст ь деиіелло. О идѣлън кковсісій п ер ., 76 6. 1644 П р о д а е т с я р о я л ь. ІСлочтсовская у л .. д. 7¾ 66. хГу,’тѵтг*ъ. 547 ФИСГАРМОНІЯ a7 Z n ^ T ^ : н о ч н ая , 76 15, кв. 5, о с т. т р а м . 1701 ГРАММОФОНЫ- ГАРМОНІИ. б а ге т ы , о б о и , п а т е ф о н ы и п л а с т и н к и прода­ ются Д ‘ш о в э. G r.«m ofon4 u n p la t is е гш о п і- к.ч p a r d o d lo o t. М ігаз ег.учайи. вещей. Екэтс- рннэславо-ок, 47/49. 107124 С т а р , с к р и п к а Б а с т і е н а 4 0 0 р- и 2 с кр гап л і д р у г и х ъ маетеі>овт с л у ч а й н о п р о д . П о д го р н а я , 76 11. вер х и , ат. 558 П р о д а ю т с я д в ѣ с к р и п к и (12 и 22 р .) , с т у д . с ю р т у к ъ , ноя- с а п о ги , ш а ш к а иов. о т то ч о и ., ш л а г а Г о го д о к . у п р а в а , к в . с м о т р и т е л я , х о д ъ с ъ Б Ьчітискго п е р ., ьо л іо р ѣ . 1795 М а ш и н ы ш в е й н ы я, н о ж ., р у ч . и 1 п о р т „ п о ч т и п ос., дені. п р . В и д ѣ т ь о тъ 2 ч . д н я , въ в о с к р е с ен ь е ц ѣ л ы й д ен ь. В а щ е я – к о в ск ій п е р ., 76 9, к в . О, н а ч а л о Грѳ- г.овскэй у л ., 1204 I J I д ой ны хъ м а ш и н ъ м е х а н и к ъ , с п е ц іа ­ л и с т ъ . х о ж у н а д о м ъ п о ч и н я т ь м а- п т н ы и о б у д н я м ъ отъ 6 у т р а д о 10 ве ч ., п о в о с к р е с н ы м ъ д н е м ъ о т ъ 7 у т р а д о 10 в е ч е р а . М оскплекко, 76 9, к в . Л еви н», Б .т о д н ч ір у _______________________ 1752 П р о д а е т с я р у ч н а я ш в е й н а я м а ш и н а . * * Е л о ч к о в с к я я , 76 25, кв. 7. 752 о п п ъ пляттъ Г е р о с ю к ъ .. 3815 Ц у л о ч н а я м яіп и н а, к р у г л а я , п о ч т и и о в., * u p . С л е с а р н ы й п ер ., 1, м а г. вел о -ш в. м а ш и н ъ . ____ 3233 9 ч у л о ч н ы х ъ мяптитгы п р о д а ю тс я . Г’рв- к о в с к а я у л ., 76 79. Т08 ПРОДАЮТСЯ: ..М ер сед есъ 2 “, оо столом ъ, о т ъ ф и р м ы 5К Б л о к ъ , з а 360 р у б ., п о д д е в к а н а к е н г у ­ р о во м ъ м ѣ х у , т р и к о к р ы т а я , п а с р е д ­ н ій р о стъ. Б л а г о в ѣ щ ., 76 8, о п р . д в о р н и к а . 1268 2—1 ЗАРАБАТЫВАТЬ к у п и т ь о т а р ы я п и ш у щ ія маш инъ* и л и к то д а е іъ т а к и х ъ въ рем о н тъ . Р ы м а р с к а я ІІ&, к в . 4, М“х а я и к у . 6S6 ~ДЛЯ КИНЕМАТОГРАФА^ п о л н ы й к о м п л е к т ъ а п п а р а т о в ъ и п р и б о ­ р о в ъ п р о д ае т с я . К о н т о р с к а я , 32, Г о р ѣ л т г ъ , __________________________________________ «87 ! ПРОДАЮ ТСЯ: I dubhth . к о с т ю м ъ н а с р е д и , роотъ , п о Ъ е ^ у ч . и е а о р , в и з и т к а н а б о л ь ш р о с т ъ f и б у р к а нов. М яр іи н ек ,г»,мяг *’Ы к о л а , і Продается шинель енотовая, •’ с о ве р ш . а о в а я Г а зо в ы й въѣвдъ, 5, ив. в. __________________________________________1269 П р о д а е т с я п о ьы й м > н д к р ком . у ч . аа вырасц, яя 12—U л. С умокА я, И , к а. 6. __________________________________________ 1263 р |р о д а ю г с я д в а м у н д и р а, с ю р т у к ъ и д в а пнльто в а т н ы х ъ . С п р а в и т ьс я : Г о н ч а р о в ­ с к ій бу л ьн ар ъ, 74 5, С или на. 1746 Щ ііш т у р и й вющк’Г д а м с к о е ш елковое п л а т ье „ р е ф о р м а ” , ч е р е ­ п ах о в ы й , съ стр ау с о в ы м и п ер ь ям и в ѣ е р ъ ; а т а к ж е к а р т ш ы ■ ф и гу р ы . Х олодно- го р о ь ій п е р ., 74 12, отъ 10 д о 5 чао . 5620 6—1 П р 0 Д – воен. ш и н е л ь, с ю р ту к ъ , м у н д и р ъ ср ед . р .), д а м с к . ж а к ет ъ . К л о ч ко в – о ь ій и**р., 74 7. 1656 ШУБЫ п р о д., м у ж с к ., д о р о ж ., м еда., ^ ен о т., к е п г. п ал ьто , д р а п . хт.лг.го, л и с ь я р о т . О сіш ва, паркъ К ви тк и , з;ш ірт. у п р а в л 1С5і Я. Я. ЯНКОБСКІИ, Рига опгивый складъ « в іи ш і п лампь . і ІИ ІІГ„ Ф И П И П С Ѵ . Х А РЬ К О В С К О Е О Т Д Б Л Е Н ІЕ : Д а о о я н с к а я у л ., No 1. Т е л . 4 2 — 6 2 . * ПОЛУЧЕНЫ КРУПНЫЯ ПАРТИ экономическихъ лампъ до 200 СйЬЧей, полуваттныхъ л..мпъ до 3U0J свьчей.спец. арматуры къ no- I луваттнымъ лампамъ, армьтувы отраженнаго свЬт патроновъ —————- 9 .ГОЛІАФЪ- и проч. ©——– – ——- _____________________________________ ^ _________ 575 Я—1 I Для жіл- дер. земі ян. и еш ьн . роботъ желаю куі.итт ь гр н н . б у р . с т а л и */4, 1, і 1/« д ю й м а , д л я м о л о т к о и ъ б у р . р а б о т ъ 5—10 ф у н т ., к и р к и , н о ты гіі , л о м ы , т и ч ь іі, Лип. т ы б а л л ас т ы , и к ііі а л ь н . р у ч к и д .ія л о п а т ъ . С ъ п р е д л о ж е н іе м ъ n a -іц чп . т о в а р а о б р а іи т ь с я л ъ 10 д о іч а е у и о т ъ ь д о 8 С ѣ и е р п « и го с т и н н и ц а , .\і 17»» П р о д а е т с я с ю р т у к ъ . П е т м с с к ій п ер ., 4, ііъ л а в о ч к ѣ . 1741 П Р О Д А Ю Т С Я д в ѣ ш у б ы , о д н а м е д в ѣ ж ь я , д о р о ж іга я , д р у г а я н а х о р ьк о в о м ъ м ѣ ­ х у . П е т р о в с к ій п е р ., 76 12. 1622 П р о д а е т с я ш у б а м у ж ., м ѣ х ., п о д ѳ р ж а я ., к а с р е д н ій р о с т ъ . О с н о в а, Н ово-Ы .ико- л а е г с к ля, Л» 10, кв. С т ах о в ск о го . 1251 П п о л а е т с я в л о т о ілАЯ П іуба. Е к а т е р п іш н – ” 1 ^ * о к а я у л ., 76 13, спр . до м о ­ в л а д ѣ л ь ц а . 1682 П р о д а е т с я м у :к ш у’ба н а х о р ь к о в . м ѣ х у , * * б о б р о в ы й ь о р о т п . С т*-М осковская, 53, к п 13, опъ 11 д о 12 и о т ъ 5 д о 7 ч. 601 П р о д а ю т с я д е ш е в о п о д е р ж а н н а я ш оф ф ор- с іа ш нгуба н а м ѣ х у и чер н о е п ал ьто . Б о л ь ш а я Г о н ч а р о в к а , 76 12, кв. 4. 49 ГВрод. ш у б ы ш о ф ф е р . и м ѣ х о в . К о н т о р – ” с к а я , 11, б а к . лачі;я* 1129 П р о д а е т с я ен о т о в а я ш у б а . М ал и н о в ск ая 1 1 у л ., д 76 13. ______________________ 1591 __ Г! ООДаеТСЯ м У®:с к а я п іу б а п а х о р ь к о – ” во и ъ »іѣ ху, съ б о б р о в ы м ъ во р о ‘гн кко м ъ и б о б р о в а я ш а п к а . К ар п о в- с к ій п е р ., 76 3, кв. 1. 107212 2—1 П О С Л У Ч Т Г Ісорьп . под. ш у б а 160 р ., нов. д о р . х о р о ш . ш у б а 125, дам . п ал. съ м ѣ х . ш а л . и о б и іл . 90 р ., о ч. х о р . д а м . ьим. м анто, д л я т е а т ., 130, к о ж а д л я c a n . іі бо т. К у з н е ч н а я , 15, к». 5, о ст. тр . ___________________1714 П і о д а е т с я п о с л у ч а ю е н о т о в а я н и к о – 11 ласвскви н а еысокій ростъ* ТТо П е ти п – сбюй у.т., Б ал а ш о п с-к ій п е р ., 76 12. 662 П р о д а ю т с я е п о т о в а я м уж * ш у б а , б у – 11 ф е т ь . Г р е к о в с к а я ул*, 12, к*. 3. 105940 2—1 Г Іч л ь т о п род* м у ж . н а н о р к о в о м ъ м ѣ – 11 х у , к а р а к у л . в о р о т и . М о р іи н с к а я , 18, ?ѵв. Ж о л ш ір е н к о * U19 П а л ь т о н а х о р ь к о в о м ъ м ѣ х у , съ к а р а – *” к у л е в ы м ъ во р о тн и ко м ъ . Н и к о л а е в с к а я п л ., д . О -ва „ Р о с с ія 44, 74 69, М ар го ли н ъ . 1154 П Р О Д А Е Т С Я п а л ь т о ф о р м ен п со , новое, 11 ч е р н а г о х о р о ш а го с у к н а , н едо р о го – Б о л ы ц . Г о н ч а р о в к а , 76 11, кв. 3. 60 П р о д а е т с я иУ ж с к о ° п ал ьто , с ъ к а р а к у – певыімь во р о тн и ко м ъ , на с р е д н ій р о стъ. Б у р с а ц к ій с п у с к ъ , 7¾ 8, п о р т н о й .Кодеръ ___________________ 1720 П р о д а ю т с я м у ж с к , и д а м с к . в е щ и , п ал ь- 1 то, ко стю м ы , м ѣ х о в . ш у б а , м ѣ х ъ , р о ­ то н д а, с к а те р т и , а н гл ій о к о ѳ сѣ д л о , м ѣ хов. ф а р т у к ъ . З м іе в с к о й п е р ., 76 40. 70б П р о д . ромптт. полуш убовгь. М о н а о тьф е к . 11 у л .. 74 8-1, кв. 3. _______ 7 П р о д а е т е » п о ч т и н о в а я к а в к а зс к а я оф п- I 1 ц е р с к ѳ я б у р к а , ц ѣ п а 35 р у б . Е к а т е р и – н о о лав., 74 20, кв. 5. 1158 П р о д а е т с я д а м с к о е п лю ш ев о е п ал ьт о п а I I б ѣ л и ч ь е м ъ м ѣ х у . Р ы м а р с к а я , 74 26, у п о р тн о го А . С к в о р ч е в с к а г о 3715 Р л ѵ Ч а Й Н О п р о д а е т с я дам с к о е плю ш евое ^ ’ п а л ь т о , н а в а т и н ѣ , оъ м ѣ- х о в ы м ъ во р о тіш к о м ъ и о тдѣ лк о й . П е т р о в ­ с к ій п ер ., 76 10, В и гу ш и н ъ . 107130 М ѣ х о в . д а м с к . шхюш. п ал ьт о п р о д а е т с я . “* В .-М оою алевоі;ая, 16, кв. 1. 106251 2-1 П р о д а е т с я а н г л ., ч о р н ., п а м ѣ х у , п а л ь ­ то, п о д е р ж а н н о е . З м іе в с к а я , 4, кв. 4- ____ ______ 1727 ПРОД Дам сі*. ш у б а , л и с ій м ѣ х ъ , осей. I I I паякто> б ѣ л ь е р а вн ., м&ш. ш в., ш а х м . р ѣ д к . мая*., ш е л к ., л а м л ., р ази , в е щ и . У с о о сн а я, 76 13. 1725 П О СЛѴ’іЭЮ п 1,0Дает0Я Длмсиоо п ал ьто , * 1 * іш * лаюііый плюіш>. Ч е)іно- г л а з о в с к а я у я ., 76 11, кв. 7, отъ 10-4 ч. ______________________________________________ 705 П р о д а е т с я д ам ск * п л ю ш е в а я ш у б а , 2 ■■ м у ж . ьѳ е е н н и х ъ п а л ь т о и вим н- н а м ѣ х у , дам . коф та бв.рх. н а в а т и н ѣ , воо деш еш ѵ Л ы с, го р а , А и д р е ѳ ь о к а я ул*, 74 33, с п р . Т ер е іггіеа ігу . 724 П р о д а е т с я п а л ь т о т е п л о е д а м с к о е , н о ­ вое, н ед о р о го . А д р .: Р ы б а о о в с к а я у л ., д . 76 20, кв. 12, о т ъ 11—6 в е ч . 1595 |“| р о д а ю т ся д а м с к о е п лю ш ево е п а л ь т о , ‘в а п ь к о п с к ія д р о ж к и и ц е л у я л о и д ъ . С п р о ­ с и т ь х о а а л п а . ІІо ти н о к ій иеі)., 76 37. 42 П р о д а е і т я д а м с к о е п а л ь т о . Ё к а т е р и н о – *” с ^ а в о к а я , 76 47-49, кв* 8. 753 П о с л у ч а ю п р о д а ю т с я : б а р х а т н а я ш у б – ^ * к а , ш е л к о в а я _ ю б ка, п а л ь т о с ъ с к у п с . юоротііш«. С к р и п н н ц к ій п е р ., 76 4* 1213 К ѵП ЛЮ і« Р « к у а саісъ. Е к а т е р и я о с л а в с к . ул-, 74 113, а п т е к а р с к ій м а- іа з и н ъ . 1743 ДЕШЕВО н р о д а е т с я п л ю ш ев о е п ал ь- <іхз, м одн ое, ш е р с тя н о е п л а т ь е па, х у до п ы су ю ф и г у р у и бо ти н ки 74 37. М ео о д іев сь ій п ер о у л ., 76 11, кв. 2, о а Б аян ш ю вски м ъ вокаялом ъ. 1606 П рОдавТСЯ дам с к о е к о р а к у л о – “ вое п а л ь т о , ф р е н ч ъ и п о ­ л у -г а л и ф е . Д в о р о н с к а я н а б е р ѳ » ., 76 3, к в а р т . 74 3. 199С СКУНСОВЫЯ ІіК ІЯ ГА~ЬХОВІ.ІЯ Ш І І І І Н И ШИППЫ КИЪЮТСЯ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ВЪ Виленскомъ иѣховонъ м а г о з и к і С е р г іе в с к а я п л., Ф р у к т о в . р я д ъ , 7*5 3. __________________________________ 306*22 4J а р а п у л е в о е п а л ь т о п о с л у ч а ю д е ш е в о ” * п р о д . Г о с т и н и ц а «С елоктъ», 76 19. С23 П РО Д аЮ ТС Я к а р а к у л е в ы е сак и , кл еш ъ • п о с л ѣ д н е й м о д ы . С у м с к а я, 74 21, Б е н ц іо п о в ъ . 745 Ж Е Л А Ю к Уп и ть п о с л у ч а ю х о р о ш ій к а р а к у л е в ы й с ак ъ , п е ­ р е п р о д а в ц о в ъ п р о ш у н е я в л я т ь с я . Д а р и – ц ы н о к а я у л ., 76 41, С. С аб ел ь н и к о в а . 1803 П р о ж е г с я к а р а к у л е в о е п а л ь т о , со вер – 11 ш е и н о гаогіоо н е д о р о г о . М ѣ щ а н с к а я , 74 U п а р . х о д , 1-я д в е р ь . 1132 П р о д а с т с я по с л у ч а ю к а р а к у л е в ы й сак ъ , 1 * к л е ш ъ , н о вы й , я а 250 р . Р ы б а о о в с к а я , і 76 20. кв. б . _______________________ 1718 I Д а м с к ія —п а л ь т о к а р а п а л ь ч а , с у к о й ., м а н ­ т о плзош . р а ан . м у ф ., ко ф ., іоб«и и п р о ч . п р о д . К о н н а я п л о щ ., Ф есен к о вская, 76 9, кв 1. _ 1633 | П р о д а ѳ т с я к а р а к у л е в а я м у ф т а и горгк., 1 ц ѣ н а 43 р. К л о ч к о в с к ., 76 30, u n ra – Ѵ А Л А Т О В Ъ с п е ц іа л ь н а я м а с т е р с к а я , д о к т о р с к и х ъ и п о в а р с к и х ъ , ко ф тъ и ш а п о к ъ . М о о к ал е в с к а я , 76 34. J102 П р о д . яѳ д. м ѣ х а , к о с . д а м . п д р ., отъ 11 ч . Воаиес* п л ., б, кп 23. 1020 2-1 П р о д ае-го л нов. ко ти ко во е м ан то . Сирію* іш ц к а я у л ., 76 7, к э . 8. 1018 П р о д а с т с я р о т о н д а п а л и с ь е м ъ м ѣ х у . Х о л о д н о г о р ск ій п е р ., 76 17. 1218 П Р О Д А Е Т С Я р о т о п д а н а л и с ье м ъ м ѣ х у , оъ с о б о л ьи м ъ р.орот., н а бо л ьш . р о стъ. Н ккостаев. у л ., 76 10, кв. 2 . 1728 2—1 р о т о н д а п р о д а е т с я , п л ю ш е в а я , н а л и с ь ­ ем ъ м ѣ х у , оъ п ес ц о в ы м ъ во р о тн и ко м ъ . О т ар о -М о с к о в ск а я у л ., 74 77, с п р о с и ть х о з я й к у . 1658 2—1 I П п f f i n t l 8R 400 Р* п р е в о с х . В0Р0Т. ш ЛАЦЙ*. HU ѵЛУ и Б0БР*< 2 ю а п . б о б р . 115 и 100 р ., б о б р . в о р . д л я дом . оеіп. 75 р ., п ес ц о в га я в д р у г . г о р ж . н а р’авны и н ел о р . ц ѣ н ы . Куз­ нечная, Ni 15, шв. 5. О ст т э . 1702 | МУФТЫ ГО РЗК 15ТКИ » М Ъ Х А ДЛЯ о б – 1 1 ш п ак и , о ко п чато лы го ро«- ггрод<ютъ б ѣ ж е н к а п о де ш е вы м ъ п ѣ н ам ъ. П р о ш у п о сп ѣ ш и т ъ . Е Ь сатерипославская, 74 26, Я р о с л а в с к ій м а га зи н ъ . 71 П П Ѵ А П Р О Д А Е Т С Я . Н и к о л а е в с к а я у л ^ 1б ^ 5 І275 j п ро д ается S S .Z Z J r Z : , 76 43, кв. З и я ь к о . 1614 j П р о д а ю т с я о ф и ц е р с к іе н о вы е с а п о г и .’ М о о кал евская у л ., 76 16, к*. 5, м о ж – по ви д ѣ ть о г ь 12-2 ч . д н я . 647 I С о т ы н о вы е и * к о ж . п о д о ш в ѣ п р о д. I ° д о U ч. у т . и 3—6 в е ч . Воапесенск** у л ., 76 Н , кв. 4 * 727 | П р О Д . * у ж с к . б07’ ТА 27, съ кал о ш .,1 1 w rJi‘ м о т о р ъ п о ст. т. въ У* с., б о л ь­ ш о й м р а м о р . ум-., п ал ьм а. Н и к о л а е в с к а я п л ., ТА 13. кв. 36, см. д о 2 ч . д. 1141 0 ъ 1-го д е к а б р я о б ъ я в л . о п р о д а ж ѣ б ѣ ­ л ь я , ч у л о к ъ , ю бокъ, к а п о т о в ъ , по В оо- ч п е с е и е к о и у п е р , 2, п о с л у ч а ю отъ- ѣ ад а, п р е в р а щ е н а 1259 П о СЛУЧАЮ р а с п р о д а ю тс я : ііа а и ш с к р а J ш и ть е, в а д о и сь е, ш а н т и л ь, тю л ь, гипю ръ, п р о ш вы , ь р у ж е п а , О аттісіо- вы е и ги п ю р о вы е во р о т н и к и , м е д а л ь о н ы , н о со в ы е п л а т к и и пр. X . Г . В а з а , К о и – п а я у л ., 76 30, вх о д ъ с ъ у л и ц ы . I ________________________ 1072S1 3—1 ОДѢЯЛЪ в а р ш а в с к а я м а с те р с к а я * | в а т н ы х ъ и п у х о в ы х ъ , и въ и о т е р ііл о з ъ ообствен. и іт . ааісазчик-* есть и го то в ы я, о тъ 18 р у б л е й , п о д у ш к и м ! в с я к о е посі-ельпоо б ѣ л ье . С ѣ р и ко вско й , М о ск л л евск ая , Ла 34. 1570 н а о т – и е р е п д в ь ій 5¼ ¾¾ ¼ – аріпГѵ llUU’wi/ и п р о д а е т с іі ио с л у ч а ю и е р е Ь и д а о а 5^0 р у б . к о н ц а – у .і., 7^ 17, к в . 5. 1 1Ь2 вниіѵ Г анію ‘ даіѵіъ : П о с л у ч а ю в ы ѣ зд а , с его д н я и 0-го, д е ш г – ко р ао іір о д аю тся н овы я ш а п о ч к и , м у ф т ы , г о р ж е т к и . Д м и тр іе гіск а я у л ., 6, к в . 4, о п р о си ть б ѣ ж е н к у . 1х38 КОРОВЫ н о во тел ьн ы я П Р О Д А Ю Т С Я , 1 б ы к ъ ф р е й б у р гъ , м о ж н о д л я с л у ч к и . О с ік .в я и с к а я у л ., 76 97. 704 U o p o e u тельп*. н о ео т е л ь п ф р е й б . ѣ 1 ш в е д с к . п о р . п р о д , В л я с о в с к ій п е р .в 76 4 , ____________ 613 j-^O POBA , н ед ав. о т е л и в ш а я с я , с ъ о ч е н ь хо р . м олоком ъ, п о р о д и с т ., п р о д а е т с я и быче-ыь. С м о тр .: О снова, п а р к ъ ІСвитки, к -р а и м ѣ н ія . 1653 U о р о вы п р о д а ю тс я , н о во тел ьн ы » . Ис^грии* II с к ій и ср ., 76 13. £^64 2—1 IJ o p o e a п р о д а е т с я по с л у ч а ю . О сн о ва, К л а д б и щ е н с к а я у л ., 76 42. 24 2 -| П р о д а ь т с я н ед о р о г о р а б о ч а я лош адь . Г р и го р о в с к . ш о с с е , 76 10, с п р . в г л а в о ч к ѣ . 1589 ПРОД А ЕТС Я недорого лошадь’ въ п о с. „ Я с н а Поляна**, с п р о с и т ь у м а ­ ш и н и с та п о сел ко во й е л ек т р и ч . с т а н ц ім С и д о р о в а к л л въ кон торѣ М о ско вскаго С т р ах о в о го О б щ еств а, П о д о л ь с к ій п о р ., 8 . ___________________________________________720 П р о д а е т с я в е р х о в а я к а в а л е р ій с к а я л о ­ ш адь. Б о л ь ш а я Панаоовзса, 74 86, у доѵ о вл ад ѣ л ь ц а. 1716 0 7 -го у ш е л ъ ж е р е б е н о к ъ -к о б ы л и ц а , г н ѣ – 1 д а я , гр и в а свѣ тл . П р о ш у оооО щ ., у к р ы в а те л ь с т в о б у д у п р ес л ѣ д о в а ть . И в а ­ н о вка, С ѣ р и к о в о к ая , 76 60. 106316 2-1 УЛЬМСКІЙ дога, ^отоі ЧЮВЖ, н у ж е н ъ д л я п о к р ы ­ т ія су к и . У с л о вія п п с ьм .: Е п т ы о » , В о ѣ х – с в я т с к а я , 76 14, кв. С ер гѣ ева. 160? Г ір о д п е тс я п ѣ н н а я с о б а к а, хорош * с т о ­ р о ж ъ до ми. К а р п о в с к ій п е р ., 74 4. 39 р б ѣ ж а л а го н ч а я с о б а к а , с у к а , ч е р н а я о ъ ‘^ п о д п а л о м ъ , проигу доставитъ в а в о е – н а г р а я ;. Г іе в с к а я , 74 20, С, С т ар о о е а ъ ц е в у . _________________________ 1741_ П р о д аю тся ш гь я с о б а к и . С р ед н е у р а л ь ­ с к а я , 25, о стап о п к а у Р а б о ч а г о д о х а , ________ _________ 1780 ПРОДАЕТСЯ ко р о в ъ . З м іе в с к а я у л ., 76 78, 1010 0-1 М о л о к а 3 в е д р а м о гу д о о т а и г н годоа* ” * дости Т аі> асовскій 2-й в ъ ѣ з д ъ , 74 14* 674 [ К А Р Т О Ф Е Л Ь і и з ъ е к о я о м іп к н . С ь я т о о о і* ъ —М нр- і с ь а г о и м ѣ т с я в ъ п р о п а ж ѣ по 1.10 1.20 і в ъ м а г а з и н ѣ О в а П о т р е б и т е >ей О тар о – і МоСкОмская. 19. 107718 2 -2 I V СЛИВЫ СУШЕНЫЯ депгево п родш отся оп то м ъ ш въ р о зн и ц у . Ч е р н ы ш е в с к а я , 76 17, б а к а л е й н а я л а в к а . ___ 3817 4 – 1 —ГИГІЕН. РЕЗИН. ИЗД., пыош . к а ч ., 1 д —3 р., 3 д .—б р . П о ч т о й ьы оы лаю . Х ар ько н ъ, Ч е р а ы ш ., 17, а я т . ѣшг. і __________________ 1670 ТЕРМОМЕТРЫ om: Z . \ ” £ Z 74 17, опт. маг. НАЖДАЧНОЕ ПОЛОТНО п еп о с р ед с твги п о с ъ ф абтъ, з а п р о с ы у п р ед с т а в и те л я Е . О ф и н а, Х а р ь к о в ъ , П ѳр- ш л и ., 76 17 1669 Съ немедленной | ПОСТАВКОЙ то л ь к р о в ел ь н ы й , н ап и л ь н и к и а н г л ій с к іе , въ о р и ги н а л ь н о й у п и к о ш ѣ и капитьг т и ­ ге л ьн ы е и м ар тен о вскіе, в с ѣ х ъ д іам ет- ію въ. Е . Л. Ч а й к о вс к ій , П у ш к п п с к а * у л ., ^4 30, кв. 12, тел. 3829. 661 П р о д а е т с я зк о н о м и ч . босіып. м а л ь ц о в с к а я 1 1 п е ч к а , д л я м огаз. и л и м а с т е р с к и х ъ . В о с к р е с е н с к а я п л., 76 6, к в . 4. 63 ” Ч А С Ь І БЪ/ і Ы Е Г и зу м и т о л і поіі р а б о т ы ф а р ф о р . ПОО р. и п о р т ф е л ь н о в ы й , и з в и т ы й , и н о т о я щ .т ю ­ л е н ь . С л>ч. и р о д . 40 р. Подгорная 11, в в ^ в т . ПРОДАЮТСЯ 2 СѢДЛА- к а в к а зс к ія , в ѣ с ы дес^пи чп ььа н а 30 іщ ло, с ъ ги р я м и , лѣстниіѵи 9 а р ш ., н о в а я , х о – я я й с т в е т п іа я . ІО зочяовсісая у л ., 76 11, Д. П авл о ва, сп роо. х о з я и н а . 747 МЫЛО ЯИЧНОЕ, ,200 дю гк. и зе м л я н и ч н о е , 100 дх>ж., реи- п ы х ъ роам ѣ ровъ, с л у ч а й н о п р о д а е т с я , д е- ш еоо. м ож н о по ч а с т я м ъ . П о д о л ь с к ій п ер * 76 9. к о м н а т а 76 32. 600 р е р г и з ъ д л я ви н о , п о д с т а к а н . ч у д а ^ р а б ., ч и с т о с е р е б р я н ы е д л я п о д а р к о в ъ с л у ч . 150 р . П о д го р н а я , 11, в е р х и , яѵ. 619 С К И П И Д А Р Ъ І^ _ ^ п р о д я ет с я . П у ш к и н с к а я , ТА 56, а л т е к а р т о кій м а га зи н ъ , телеф он ъ ТА 27—99. 644 “ Ф І ) о н ц у з ш 1 1 о Т о е перо п и ш у щ е е б е зъ ч е р н и л а , н е о б х о д и м о р9л во ен н ы х ъ и п у т е ш е с т в е н н и к о в ъ , п р о д а е т ­ с я гр о с с ам и и д ю ж п и . П о д го р н а я , 3, кв. 1. і 1922 4 – 1 I СУРЬМА 99% | въ больш ом ъ к о л и ч е с т в ѣ п р о д а е т с я ЯШ I П е т р о г р а д ѣ . П о др о бн о сти м о ж н о у в н а тъ : Х а р ьк о въ , П а с с а ж ъ , п о ч т . я щ и к ъ 74 97. 523 * – 1 _ ЧУГУНЪ п у д о въ , с л у ч а й и о д ѳ ш . 1 3 * , и п р о д а е т с я . Р ы м а р с к а я у л ., 76 23, KB. J . ________________ Ш З 8—1 П Р О Д А Е Т С Я ск о б я н о й т о в а р ъ и х л о ­ р и с т ы й ц и н к ъ „ Ш ѳ р и н г а ” . Ры м аротса*. ТА 22. кв. 59. 1708 Г я ад ѵ іА 0ТЪ *’* ло 1Ѵ* квлДР» и 6 гра*. I і р о д а ю т с я С т а р о -Id о о н о в с к и * , ТА 57, М а с т е р о к в я . 11 I f t —1 П р о д л ю іс я 30 пгг. м ѣ ш ко въ и зъ ПОД» м у к и . С теп н о й п е р ., ТГа 16, к в . Г я р -. пуш а* 1787 ПЕРПООНіУ УЗОРЫ д л я пьшжвок-ь. П и сьм ен н о : 2-« п о ч т . о tfr* д о ьо о гр ., А . В . Ш іе р ц е р ъ 102858 – Т е л е ф о н ъ П Е Р Е Д А Е Т С Я , (м ал. *й)~. 1 * Н и к о лаево к. у л ., 16, к а . 4» 1274 КОФЕ И п а р т ія ; « у » ■ІЧ / ** ч о й н о п р о д а ю т с я . П е ти я с н а * у л ., ТА 88, б а к а л е й н ы й м агази н ъ . 107723 3 ФОНАРЯ .•Л ю к с ъ “, п р о д а ю т с я . О Ч’Ѵ П М ГП Г р вко яо аш я_ Й5-27, с к л а д ъ т -в а Г е р ш к о в и ч ъ . 510 П Р П П А Е Т П Я а м е р и к а н с к а я с б р у я * І І Г U /^H LIU II б о б р и к о в а я т е п л а я , съ к а п о р о м ъ , п о л о л а . Т а р а с о в с к ій пер>„ 76 35, с п р . х о зя и н а . 1184 2—1 П О (Гі 6¾ ГЪ 71 £Х • в к ір и ч е с к . Г * к а т а л ъ ■ * Г оК ч. 6 к в . 200 м ^ т р . Г’ О Т О ! Ъ 3 -х ъ Ф азн. к о н т а и ш ы й 1, 5 ж. о. (I1*.) еп ѣ іи и о т р е б у ю т с я т и п о г р а ф іи ІІІеп – пк»лвиіі’*я Рыбм.чя 84 т е л 41—3*’. 1103 2—9 ІІІИПКІ И О Д К О В П ЬТ Е о с т р ы е , 74 8, ш г п р о д л а г о о ть Ш . Ф ар б ер ъ , ГТетпнская, ТА 23. 16С0 £ —1 ШИНЬ1 А І’Т О М О Б И Л Ы ІЫ П и в к и – * па леи ттл дѵтьая, м п л о п о д ер – іѵ лнп м я и и с п р п в л с н т д п , п р о д а ь /г с я ио» дорого xt п р и н и м аю т с я въ п очН и к у . Екл* іер и м и н ек ы я у л и ц а , д . 74 9> £С* И . 4 W ,е і | од – книжный г а ш \ I ‘ Про*з. Ныб ».»я. Ч« к маг, . УНЧ*. ( ЛМііЕВАЛЬНСЕ й ПЕРЕПЛЕТНОЕ заведеніе „ТЕТРАДЬ 41 І ^ Ц і а р н ѳ г ь у ч е н и ч е с к ія т е г р а л а , п о ч іо – б у м а г у , ч е к и , бл о еноты и т. п. и з д ѣ л ія . Д ^ я я в м а т ъ п е р е п л е т п ы я р а б о т ы Ры яар- ■Сля* ул., Nt & на. 5, тел. 4Э 15. 107569 6- а О г(< « ь е т с л д в е р к а х л ѣ б я и ц к а я . В ольш . Н а п а о о х к а , ,Nb 41, с и р . Т е р е п т ія – 1147 Й го ж м и л и —п о дм еп си др ^ W , O D и м я . 7 р у б . Х а р ь к о в ъ , К ^ е д б и щ е и с к а я , Л» 66, д о м о в л ад . 731 ПАРАФИНЪ 123/195 •, 4<НК> пуд., въ вали пн. въ Вла­ дивостокѣ продаётся. Т Д. Ю. Бркн- ліавъ, Петроградъ, Гороховая, 13. М. 2 -2 СПИЧКИ е д а г д е к ія , высш. п п п л я и н т г а ‘ Ді»Ъ, обнндеролея., П р О Д а К І Т Ѵ Я – чіугроградъ, 8-я Рождественская 48, г. М. С’. К р есияъ. Те.іегр. аір. Тил.щгъ М. 10 10 р;/птовЫл о к л а д ъ о п т е н с р с и н х ъ а г а л й м т е р е й н ы к ѵ » т о н е р о в ъ А. Бейлина изъ Варшавы П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ в ъ Х а и ь н о я ъ , И лоч* Н о в о и а я , 1, н в . 2« і е л ѳ ф . 4 6 – 6 3 . ______ Прейсъ-курянтъ gratis 1 7 ів 3—3* >|г|родаются бракопапиы а колеса. П.-Иа- насов ка , Лі 34, во дворѣ, тел. 47—86- __________________________________1191 S—1 _ Случайно продается ГЛИЦЕРИНОВОЕ м ы л о оптоаъ, стоящее 6 руб. по 4 р. 9 5 а. дкш. Ж а г а з и х -ь „СЛУЧАЙНЫ Я ВЕЩ Екатервпосла ская, Лі 17. 106576 4—2 Продаются вязак. руб., гамашх ■ конъ* ки. Сумская, >4 78, кв. 4. 1663 Прод. пая гц, отега. перегородка. ТТав- 1 ловояая, д. Р о ссія – , кв. 75. 741 ПРОШ У ЗАПОМ НИТЬ: воскъ к*р ня у л с кій, , японскій, і иярвфваъ бѣлый, і переливъ желтый выгодно на скла­ дѣ Ш Н. Р о о в и б а у м а , О д е о с п , Е*а- торин_, 48. Фирма оущ. еъ 18*8 г. Высылаю £>о воѣ мѣста Роосіи аочт. посылками. Цѣны выгодныя. М. 5— 6 ПО I Р. 65 К. фуфайки, ж акеты дан. вяв. отъ 15 р^ светеры, шлемы, чулки г.оскп, перчяткк, I Ъ і ЬЕ муж. и а л ы . я „И Н П Е Р ІП Л Ѵ * « « л ь Іассаж ем ъ (у го л ъ К лочковской). 694 Р А С ІіР О Д А К ІЧ Я о тъ ѣ зд о м ъ ЭСПРИ, СТРПѴГГВЫЯ ПЕРЬЯ и фпнтазн- Г оот. МЕТРОПОЛЬ, No 45- Еакодпевно 3—6 ч. s ‘ ____ 1647 4—1 ИНЖЕНЕРЪ И. ПАТЕЛЬ, Х А Г Ь К О Ь Ъ , ЧЕРНЫШЕВСКАЯ. 17. (Стевгеяьиъ, отелъ Регмяа) ПРИНИМАЕТЪ ПОРУЧЕНІЯ ■о ПОКУПНЪ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ТОВАРОВЪ ааъ Скамдинакіи, Англіи а лм-рики. Тѳлегрнфн. алр. Regina Katcl. Телеграфа отвѣты прошу оплачивать, ібз, гвозди; СТРОИТЕЛЬНЫЕ » Ф иР ..оиоЧ зЫ Е. НАПИЛЬНИКИ А . ЕРИИАНСКІЕ Ml КОЛЬСОНЪ (м. пр. для ТОЧ»И палъ и рашпитп), НОЖЕВК #, МсТЧИКИ, Т 4 У Б Ы , ФАСОНЬ’, А РКАТУРА, К А Н А Т Ы ипт”ссысоцй!і^ в. занржевскій . ТУАН ЕТ НЫЕ столики, умывальники биде фаян­ совые для водопровода. И зя щ н ы я вЪ ш алн а а к о р зи н ы д л я о Ь п ь я , п ы п ь и и ц ы , п о л о -н н , И д с т а н >н иип, ш г .н г и , ірнинв я л,. ;ЧМГ Краонвыа ■ практичные мдаран. ~ Щ Л а г ш и и і _________ _____________ і7^і г і ПРІЕМ Ъ З А К А З О В Ъ Ш Л Я П Ъ ДАМСК. И ДЪТСК. ■ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ГОТОВЫХЪ. ПОДШИВ’.Ю МУФТЫ, ГОРЖЕТКИ. – ■■ ПРІЕМЪ ПЕРЕДѢЛКИ. _ Т н а тр ад . пд_, f t *, в о nfop-Ъ ди гѣ ао. 1568 Т-во БР. ЛИБЕРМАНЪ (ХАРЬКОВЪ. Рыбная, 14. телеграяпы: .БРАЛИБЕРЪ”) ПРКДЛАI АКТЪ СО СКЛАДА: дгл о н ій , б а д ь я . ъ , к в а с ц ы , КА і В И Д Ъ * НАГЬЦІЙ. ПАРАФИ ІЪ , НАНИФЭЛЬ, ІЙ РА И А Ф И Г Ъ и В Я ЗЕ Л И I. >>.Д Г .О , крнх’ алъ картофельный и бѣльевой, орѣха волошскіе и кул’»авчикъ, абрикосы, вишни, оливы а груши сушеный, перепъ ппмеиіъ, сыръ голланді-кій и бакштейнъ Ияоюрод- иикъ оок/иател. высылается воаможн. окоростью по крайнимъ цѣн. въ день отправка. ______________________________________ ___________________________________________107254 2- 2 ПОЛЕЗНЫЯ РУКОВОДСТВА 1) По вое собраніе книгъ для быстрой а вѣрной подготовки къ вкзамеву ва вольпоопредѣпиющигоом или на перв. к.іао чипъ 5 р. 95 к. 2) Техники, кѵроь для подготовка нм е.іектротехни ка 6 р. 80к.. киыо-механиьи п еъеміц ка—7 р. 96 к., меіаи. – нитомобв.июта в шоффера —8 р. f0 к., м ех-м отоциіл иста – 6 р. 5э к., курсъ иніапіи —7 р. 16 к., пвроходп. механикъ —- 8 р., жел. дор. маи пвистъ 9 р., мех гплегрнфистъ 6 р. 16 к., па начальники отянпів пли помощи, инч. от.- 10 t . 60 к., токирное дѣло 6 р. 26 к., по ін. курсъ химіи – 7 р. 50 к Зі Сааоучатели язы-. ■#аъ: англійскаго, фр нцу «скаго, итал ьмчокаго, латинскаго, п о л ь с к >• г , латыш- | вк и го, вѣмепкі.го татарскаго но 1 р. 45 к. ка/клый 4) Полный иуроъ бухгалтерія съ*« задач., примѣр о обраванми кпигъ —6 р. 60 к. Каталоіи бенп нтио Бваь амлатка-* ве выоыд Треб адр.: Москва, Іі. Гпѣалпак вокій, 10А, иаа оіву Д. II. Кумаиоаа.9 ПМШПЧЕШ МРФОРШРЬ! ■ —- – со склада технической конторы —т- -,: „ А Т Л А С Ъ “ ~~ ЕНДТЕРИНОСЛАВЪ . ІИОСКСБСНЯЯ, 4. ТЕЛ ЕФОНЪ 2Б69. 1C. «-1 Магазинъ Я. І< Бейля. Г ЦП ПЛІ 0 МП ^ПѴП’^ПЙ’Ѵ °о л Учвнъ немосре.іствеино ивъ ЛОНДОНА роскошный вы оръ ) 11П Щ Л сП Ц ЭиПиНІО D м л еріалоі ѵ. Яшковы вы поліін н»тсн опытными вн крои шнн а- ми оолъ моимъ лнчн. ивьлюд, Цри маг. им отдѣлъ готоваго нлитьн; ииготовд. въ соб- СтвенноЙ м н е т е р о о й ивъ лучш ихъ мьте^ іа.юьъ. І І Ѣ ь ь д о с т у п н ы W. ______ I . «7 т ш т . S e х. вГЛассъ. мт:::г s t _____________________________________________________________Ю7 296 4—4 „ФАБРИКИ, ЗАВО Д Ь! и РУДНИКУ! ДОНЕЦКАГО БАССЕЙНА14. С” Т ”Г а л Г к и н Г ” К А Р Т А горнопроиышлѳн. Д0НЕПК. БАССЕЙНА и КРИВОГО РОГА въ 3 храск. no-тупи И НЬ Продажу. Ц ьн КНИГИ НЬ і • ереАіЛ 4 р Эъ к., Ьвзь и е I си.і,- 3 р. 5^, к. карты 2 руб. Складъ вяднпія: ХДРЬ<0ВЬ. Н иколаевская ул., 18 , тел. 16-95. 681 2 — 1 * ЙАРЪЗКУ МЕДЬНИНН. ВАЛЬЦЕВЪ ■о умѣренной цѣвѣ а въ крат- Л г . | с 1 | _ ю г 1 ^ в Ярооіавскяя, 10. чвйиіій срокъ выиолиметъ K J 1 .1 с П a 1 ѵ – ж—> • телеф. 46—35. _______ ____________ __ _____________________________ ___________________________________ паи 4—1 ѵп Н08Ш и перевозка Т.0В.:».°„Й(Ъ і®»! ^Н гЗ ?Гкѵ ѵь Й ^ З 9 меди. 4 Врьк. Іоргово Промышлеи. ■ __ Ш 1 м В Ш И ІЯ В ■ ВІСИіу Общество, Торговый nep., J4 2. 107211 ПЕРЁВОЗ КЙГАЖЖ’ і а ъ о тн ѣ т о тн е« н зв тн ю , 117* ИЕБЕЛИ и Д О Т А Ц ІИ 5 J T 1 f UM Й.( ‘тпрвнка в полученіе съ ж. д. Утвѳржд, ара вптел., обезпе- г* ]7 II ППТТП а ) А Петровокій, S 9, тел. 72 78. Оттѣ евіе ■ чен. валогоѵъ И y fl <1А. О . І І Ц І Ш Р Д , ек іадн: Мордниновок., соб. д. 26 тел. 28-13 Рестонъ И1А выгодно предается Торговое Ш О на полномъ ходу дающее хорошую првбм іь. Треб. капиталъ въ » 0 ,0 0 0 руб. Объ ус­ ловіяхъ у&ваты Харьковъ, Ііримѣроыакая, М 18, кв. 7, отъ 5-6 чао. дня и отъ 8-9 ввч. ____________ ____________________-____________________________________________1062&3 В -8 Ж в л і .д а з ы д о з о й . ОТГ’Бг.Ы; шодоциионій , п а р ф ю м е р н ы й , х о з я й с т в е н н ы й . МЕДИКАМЕНТЫ. ХИРУР- О Д ЕК О ГО Н Ъ Д У – I Ііроп.покп. Н.оло, уксуеипя ГИЧ, т КѴ к И п С7 т Р г у т ,Н ТЫ ‘ Х И м ы л и , П У Д – ШіУІіЬ. n t I I J I о, р д WDPMkl ‘ ко1м,па питательный кофе п р ѳ д ш о т ы д н я у х о д а nrC.m DI j н какао. Губки, кокооов. мо- з а б о л ы іь іт іи , а и о т j – 1 ; п проч. парфю <ерн. в чалы, еивька, крахмалъ, ■ДЯЧОСКІС) н а б о р ы ДЛЯ j космет. товары русскихъ і кремъ дли обѵви и проч. о т у д и и т э в ъ . і 1 ■ еагрза. фабрмкь. хоеяйотвен. предметы. МАТЕРІАЛЫ для і Ш П О В П Р Ш т предгаггетъ Ф. Н. ШПИГЕЛЬ, Одесса, Базарная, 16. M.a-S 1 ^ . 0 И Т Г С З | 3 0 МАГАЗИНЫ и СК- АДЫ „ і и е т а л л ъ “ ф ф ф П п в л о в с г п я ПЛСЩ. Ня 2 5 / 2 . П р о ти в ъ б и г ж и – ф ф ф ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДОВЪ: техническія, в о д о п р о в о д н ы я , канализаціонныя, санитарныя и строительныя П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И . 1507 3_, aOXJATU ІІАЛАСТНЫЯ, „ БОЛЛЫ, ЗА ЛЕиКИ, ГАЙКИ, ГБОЗДИ ІІРОПОЛОЧНЫВ, „ Ю Л Ь ЬРОВкЛЫ іЫЙ, КОЛЕСА СТАЛЬНЫЯ, ВАГОНЕТОЧНЫЯ РУДНИЧНЫЯ, ТРУЬЫ ІАЗОНЫЯ, * ЖЕСТЬ ІіЪ.ІАЯ АНГЛІЙСКАЯ м м ѣ ю т о я і ъ м а л я ч м о о т щ н а е н л і д ѣ у Т о р г о в а г о Д о т а Владимиръ и Павелъ СО Й Ф ЕРЪ въ Харьковѣ. Телеграшоні Д п і а о о й ф е р ъ . — Те.афои.ы:1І— I и 1 3 – 2 5 . IJ15 2 —I РЕМОНШ Я КОШІЙССІЯ ХАРЬКОВСКАГО PAUHA п р о н э в ѳ д о – г ь п о к у п к у л о ш а д е й ВЕРХОВОГО и УПРЯЖНАГО с о р т а д н я а р т і я в ъ с л ѣ д у ю щ и х ъ п у н к т а х ъ і Городъ ЛЕВЕДИИЪ, Харьковок. губ. (противъ ножар. части) . 7 декабря 1916 г. Сеяо иОЛ О Ч А нОі\Ъ, Таврягуб (у Волостного Правленія» . 11 декабря – щ Іородъ КВ АТОНІЯ, Таврич. губ………………………………………………………..14 деннбря ѵ ш Село СПАТЪ, Тавг ич. губ., при ст. Сарябузъ, Южн. ж. д. . .16 ае: и6т>в , 9 Гороіъ ” К. іИТОІІОЛЬ, Tanj ич. губ. (дворъ Гор ю к а) ……………… 1* декабря ш 9 Гоі’одъ ВЪЛ и 1 1 о | Ь X л (Ьі.овск. гу .(дворъ ііивонарояа. . 20 декабря , т Гор *дъ ХАРЬКОВЪ (Город. к онно-пригои дворъ) …. • . . 21 декабря , , J)ошз іи принимнются въ воврнстѣ отъ 4 до 12 лѣтъ ростомъ o n 2 мри». 1’? верш. ло 5 верш., по цініаиъ отъ 275 до 600 рублей. Лошади съ пороками и недостат­ ками НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Желающіе протать коммиссіп сноихь лошадей приглашаются доставить ихъ въ вавначениые пункты и сроки къ ■* чаоам утра. 420 Предсѣдатель коа . мьс < іи полковникъ Р а е в с к ій ,FABRYKA WOD MINERALHYCH PRZY APTECE PROWIZOIIA A D A iA 1 USZYNSKIEGO, 16, te l. 201, р о іѳ г а : E m fc k rrn c h e n , V ichy, K o n tre k s e w il K a rls b a d , A p o n ta H u n ja d y , K o rio m l t. p . S o d o v a , S e lc e rs k a w e y fo n a o h , tu te lk & c h , o w o c o w e . D o a t » v>e do d o in o w * ______________________ ____________ _ ____________________________ K. 20 —11 тоів н гатіто n rararafi H U H l! H I наружнаго и внутренняго освѣщенія ф а б р и к и „ Л Ю М Е Н Ъ ” . СКЛ А ДЪ МИШИНЪ й ТЕХНИЧЕСКИХЪ П Р Ш Ш Ж Ш Е Й Э М И Л Ь Г Р Е Т Е Р Ъ . t Екатеринославская ул,, Ms 28. ,0взза*-3 отвысівенныи аа ооъаіиен.н А. і. ооорыыный. АЛЬБОМ Ъ ПАРИЖ СКИХЪ КРАСАВИЦЪ, с е р ія 2 0 к а р т о ч е к ъ , в ы с ы л а ю с ъ п ал о ж . п л а т е ж . г а А |« 0 0 5 ¾ ¾ 3 р у б . с ъ п е р е с ы л к о й . А о с н к з , п о ч т о в ы й я щ и к ъ * ■ * 21— 18 УГРИ , 1 п р ы щ п , ж и р о п . в ы д ѣ л . іі ж е л т . п я т п а у н а ч – т о ж безслѣдно в ъ 1—2 в е л ѣ л и моимъ бѳв- и р е д н . домашнимъ с р е д о г в . Б о л ь ш о й ф л а ­ к о н ъ , с ъ н а с т ., х н а т а ю ш . н а вс е в р е м я в и о ы л а ю ном ед л . н а .ю ж е я , п л а т з а 2 р . 76 к. с ъ п ер в о , и у п а к о в к . П о л у ч и л а м а с с у б л а г о д а р и , со в с ѣ х ъ к о н ц о в ъ Р о с с іи . И р е д л о ж . м о * м у о р о ш у в ѣ р и т ь , он о ИСКРЕННО и ЧЕСТНО. А д р е с ъ : Москва, Долго- рукоос ая ул., No 11ѵ кв. 2. Марія Егоровна Чурбаиова._______________________________Ф. 44 М Ы П О ПРЕДЛАГАЮ б е з ъ х и м и ч е с к и х ъ п р и м Ь с е и , я д р о в о е ш м р а м о р н о е , 16 р у б . п у д ъ . А таияв партію уль- трам вина. Ст. Х а р ц ы з с к ъ Е к . ж- и., А . ><• Д У Д Н И К Ъ – ___________________ Ю;Ю74 1 0 -1 0 ПРЕДЛАГАЮ: .БОРЖОМЪ 15 рублей- ЗмсѵКренхенъ іч руб- (ЯЩИКЪ 50 БУТЫЛ-) и д р у г ія и с к у с с т . м и п ер . в о д ы в ы с ы л а ю н ал о ж . и л а т . в о п о л у ч е н іи з а д а т к а . К р у п ­ н ы м ъ ф и р м а м ъ м о гу д а т ь и с к л ю ч и т е л ь н ы й о к л а д ъ н а го р о д а . Х а р ь к о в ъ , з н в о д ъ М. К. • о х ъ , ѵі о о н о в с к а я ,! 6, теч. .N4 201. 1\. 20-13 I 8. И . Г І Я г* К О предлагаетъ бѣ л у ю ж е с т ь а н г л ій с к у ю , г в о з д и , п р о ­ во л о ку , б о л т ы , з а к л е п к и , г а й к с , р е – і з и я у п о д к л а д о ч н у ю , с в е р л а , а з б е е т о – , ву ю и т а л ь к о в у ю н а б и в к у , н а ж д а ч н о е и о ло тп о , н а ж д а к ъ в ъ п о р о ш к ѣ , н о – , | ж о в к и , н а п и л ь н и к и , к д у п ы б о л т о р ѣ а – , ь ы е и д р у г іе э се л ѣ в н ы о т о в а р ы . вилы съ деревян. рукоятками н безъ, моноо- В Ы Я 8, 10 И 12 рожиыя; СВОНЛОВИЧНЫЯ 5 и 6-рожнын; н ав о зн ы я і, 5-рожиыя, лопаты угольныя ш баласткмя предлагаетъ со о к л а д а С с Ь Д Е Р Ъ Ш О Р Ъ . Павповсаая пло­ щ адь. Троицкій перм 2. ________ 106710 ю —з Запасные валы к ъ в а л ь д . с т я и к . З е к к а п л ю щ и л к у д л я з е р в а , С е.іо кту и л и М о н а р х ъ д л я р а з ­ м о л а , д и н л м о -м а п іи н у н а 60-80 д а м п ъ к у ­ п и т ь ж е л а ю . П родл. з а к а з .: Г. В а л у й к и , В о р о н е ж с к о й г. Г. гі. С о т н и к о в у . 106951 5-3 ‘ Х ррьнсвскпя Губернская Тюремная Инспекція. Д л я о т о п л е н ія м ѣ с т ъ з а к л ю ч е н ія г. Х а р ь к о в а т р е б у е т с я д о ЮлООО п у д . с у х и г ь д р о в ъ т в е р д ы х ъ п о р о д ъ . Л и ц а , ж< л «югція п а я т ь п а с е б я п о с т а в к у , п р и г л а ш а ю т с я п о ­ д а т ь з а я в л е н ія в ъ з а п е ч а т а н н ы х ъ , о н в е р т а х ъ д о 10 го с е г о д е к а б р я с ъ 10 и д о 4 -х ъ чао* д н я е ж е д н е в н о , в ъ Т к р е м и у ю И н с п е к ц ію , п о м ѣ щ а ю щ у ю с я в ъ з д а н іи п р и с у т с т в е н н ы х ъ м ѣ о т ъ п р о т и в ъ с о б о р а , х о д ъ с ъ У н и н е р о и т е т с к о й горки * . 106417 8 —3 Типографія Т-ва А. А. іозечюьича- сЮашый Край». Сумская, No іЗ. «Юншый Край» печатается на ротаціонныхъ мазикахъ партію*. ,..арЛи»ии.