Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
13720
Дата випуску:
24.11.1916
Дата завантаження:
27.05.2020
Сторінок:
8
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

йлеРш ідойціи Mb 19 e 15—22- Техефонъ глшсй штгіыизкспгшіи Н»15- Ішіоиъ стдѣлеііія шторы Н« 28-15. От/іЬленіе реданцік и конторы „Южнаго Края” б ъ Петроградѣ ІЧ*И Россійскомъ Акціонерномъ Обществъ объявленій (Морская, 11). Пріемъ подписки, объявленій н розничная продажа номеровъ .Южнаго Краа*. __ Дозволено вози но О цензурой? л ЦѢНА No ВЪ ХАРЬКОВЪ . „ . р» въ конторѣ, у разносчиковъ рлп. к на вокзалѣ Въ другихъ городахъ и на станціяхъ желѣза, дорогъ . . коп. Редакція для личныхъ объясненій—отъ 12 до 2 ч. дня. Рукописи, нѳ одобренныя редакціей къ печати, аз ааз» враииютоя. Основатель А А. ІозеФовичъ. е і гтом ъ No 8 страницъ . Четвергъ, 24 ноября (7 декабря) 1916 года. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОДЪ. No 13 T 20 L Слѣдующій выпускъ „Южнаго Края” выйдетъ сегодня въ четвертомъ часу дня. 3 5 J i l l I f ea 1 мѣсяцъ, съ 1-го декабря 1916 г. по 1-е января 1917 г., съ доставкой и пересылкой 1 р у |. 50 ШИ. ЦѢНА исмера уттенкяго выпуска „Южнаго Края’ въ Харьковѣ—5 коп., въ ■другихъ городахъ- 6 коп. Цѣна номера вечерняго выпуска въ Харьковѣ—S коп. С В О Б О Д Н Ы Й Х У Д О Ж Н И К Ъ Левъ Борисовичъ ГИНЦБУРГЪ скончался послѣ продолжительной, тяжк, й болѣзни, о чемъ удрученные горемъ извѣ­ щаютъ СЕСТРЫ. БРАТЪ и НЕВѢСТКА. Панихиды сегодня въ 2 ч. дня и 7 ч. вечера. Выносъ тѣла изъ квартиры (Блаі овѣщенскап, 9) 25-го ноября въ Благовѣщенскій со­ боръ въ 8*/г час. утра. Погреіеніе на городскомъ кпгдбищѣ послѣ литургіи, кото ая >■ , — ‘ *;/ ^начнется въ 9 час. утра. Т. 143 I Убитая горемъ М А ТЬ извѣщаетъ о безвременной кончинѣ горячо любимаго сына t o w І Щ і І і І И БЕКМ АНА, скончавшагося 22-го сего ноября. Погребеніе 24-го ноября. Заупокойное богослуженіе начнется въ 9Ѵ» час. утра. 9 42 Бабушна, братъ и иавѣоткі иев іидяютъ родны хъ и влекомыхъ о оп ерта горячо любимой Лидіи Митрофановны Ш Ш К Н І Ш О Й . “*■ П анихида на доыу въ ч ч. ут-, а вы носъ тѣла въ 2 ч. дня 24 ноября е. г., (Николаев. пл^д. 2§). УПРАВЛЕНІЕ м СЛУЖА11ІІЕ Харьноеонаго Отдѣленія СОЕДИНЕННАГО БАННА оъ душеннымъ прискорбіемъ навещ аю тъ о поелѣдоваиш еи кончинѣ ооолужныца 9626 і Октавіана Францевича ЮРКЕ8ИЧА. ДРАМАТИЧЕСКІЙ ТЕАТРЪ (городской) Н. И. Си*апъчѵ*коза, Н етвергъ, ■ Ш Ввлеты проткни ГІятч., 25-го, бенефисъ арт. Пмаѳр. тѳатр Ч4-го W Л І Q П L Л і / Л Р Т С І 9 Петрококаго—ПСИША. Бил. проданы. С убб., 26-го, чиотый н оябр я, J | | | i j l | Q Н i f ( l l j 1 f lf l обвР> °оот. въ пользу оем. а cup. гео -г. кавалеровъ —Ночной Ф |/|Ѵ І 4 Ѵ Ч * 1 * к ѵ У б # і ѣ Д | ту*аііь. П ередъ вяч. во. жкв. кар. ,Роосія я ея ооюзннки*. Пая. ровно въ 8 ч. в. Воскр., ?7-го, утро, Возрожденіе Вѳч., 14-й р., Стаканъ воды. П он., 8 го,о6іц. Тр« сестры. 9651 ТвПТІІЪ R П ГиУ 1П П Ч1іГ*1ЯРЯ (Ж авД- пя., вдані» А. А. Ильенко). Тоаяряіц. малоруоок. лртпот. 1 Си I |І D Н» Л . ѵ” А ІЦ и Л Я о ІН ІІІ- подъ уар. и рожисо. Ч. Л. С у х і д і п ь з т а г э . Нъ чотвергъ, *і-го воября, пред. П П Г К О Р Г FKIP въ 4 д. 2 д. взобр. К А ф Е -Ш й Н Т А Н Ъ въ автором ъ будетъ S глетъ “Ѣ/Ч.ІѢІ’I— поиавл. Резіаха,актера j i дівертмояеять. S) К З .іЦ Е Р Г і і і і Е ■ЬДЕНІЕ. У ч . ноя трупаа, хоръ и танцоры, гія’і. въ 8 ч н. Вь пнгн., 25 -го, во 2 -Й рань, so желанію кгтбж. TDUYlt II О Л D Д субботу, 26 -г о, – спектакль зь пользу семей Гезргіевочмхъ кавалеровъ, пред. буд. 3 ІгЛАО П ІІК Г гія коыич. оаер. Сорочмио .Ій яртіэрэнъ въ 4 д. (ао Гоголю). Билеты па воѣ объявл, спектакли продаются. ___________________________ Отв. раопор. А. СужОД э льон|й. 9628 ТЕАТРЪ» ДІя оъ пѣніемъ ШПОЙМКс и РЫКЛЬ ( Хайлъ )• Въ пятницу, 25 -го воября, оперетта н о ВР л и п о в с к П а г о Д У СЬ ф е р б п о н з е т е ш е й ф е п е ( * £ ” ■ ” ). ЛЛ. k j . В о ятор., 29 . ноября, БЕНЕФИСЪ арт.-барит. И. ЭПЕЛЬБАУИА, уеил. гот. муз. Вѣя ч ѳ т в е р ъ , 2 3 мспбря, опера Принцъ на охотѣ (Дуръ кнндъ инъ налдъ). і>пл. прод. _______ 9626 К А Р А К У Л Ь , каракулевые САНИ ГД А ЬП ИЛІЯ, дам скія 11 ІА – П оЧ К И въ большомъ вы борѣ деш ево въ мѣхо- вомъ магазинѣ Т/Д. Г. М. Тройскій и Ко. _______________________________________9637 2—1 Л дѳяабрл о. г., в ъ четвергъ , в ъ аданіи 1 Подтааоиой городомай управы назначены ТОРГИ н а с д а ч у оъ 1-го января ШТ г. IS девят. тіжяяго геродского фруктояаг» сада сь мтежвреві. доиамъ я всѣ- м» олужбане. Полтавски геродсяая управа. К. 1-о ЗАЛЪ иьЩ. ВИ5Л. ^ . 0 . ¾ ЛЕііЦІЯ А лександра С ТА.ЧКЕВУІЧА- Ж у о т р ш д а н і і і і И С 03Р£;Л £Н Н Э С ТЬ). Билеты проц, въ Общ. бибп. съ 10-2 ч и съ 5 до начала лекціи. Начало въ ЗѴа час. зеч. К. 3 -Ъ ,И С П Ш Ш S i l l ДОЛГЪ В 2 Щ І рэдш ш н! Купивъ ттш 5Ѵа% som, вы оЗ&п те борьбу зшшвёішкъ подана. В сѣ Х а pLKOECKia О б щ ества В за и м н а го К р е д и та , С судо-С берегательное Т о в а р и щ е с тв о м ГородсЕ Ш Й К у п е ч е с к ій Б а н к ъ тшй ііііі іі т а ні т я т о 9 5 р у б . с з о . о т о Ж елая дать, sojmojujigciu участвовать ѵи дѣлѣ ц©і 4 ищи ро.цічЬ гт тЬмт. ликамъ, которыя в ъ д а и н о ѳ я р ѳ т я ;іс* – зо г і . ово -•діігипі’ъ д о и е г ь и іи п у т а м ъ і*удущ к ъ ьбвпеж окЗіТ хотѣ** бы содѣйствовать общ ему дѣлу, уыа^мшіыи учра-илешл я« требую тъ пемед . еиыоіі уп лати леей суммы, а О Т К Р Ы В А Ю Т Ъ С С У Д Ы д о во стр е б о ван ія и з ъ 5Ѵи°/о п р и в з н о с ѣ в с е г о л и ш ь 7 р у б . н а с т о . Уплачивая 5 */а°/о по ссудѣ, владѣлецъ ззвза получгзть болДе. чёмъ 53 а % на капиталъ. П Р А Ь Л Е Ш ; Харьковскаго Горздзкзго Купзчс-зхагэ Ьзніга, Ііл в ю зек ая іп о щ ; -бідзогвэ Взамиміго ргяата Приказчикоаъ, Р < 6 а оі у >.; Xap»Kjjc.i-ro ОЗдосіво іізир і іагз Крэдмтз. Ланлончзиая а ющ.; 2-го Харьковскаго Общества Взаимнаго Краднтз. ііи «о о м с к а я ц ю а ; ыбщэзтзо вдеичаагэ Кредита ГоріипрвАшиілемииков* Юга Россіи, Ншсол е ясная а.іощ.; О.-щгсгаа -заналіаго Мрэд-іто Г ргэвэчрэы^і иленн .ікевъ, Рыбная у л ; 3-го Харьков­ скаго Общества Взаимнаго Кредита. Упипероитетекан ііі * отив > С*» ора; Жал .энэдорэжнага Общвотоа Взаимнаго Кредита, ІІаилоасиая алоир; _&/до-С 6 «пвгательнзго Товара цестза, П етровскій иер. 9 іаи 4 – 4 Х а р ь ш ш і і р е і ш і і ш объявляетъ, что 30-го ноября с/г. въ матеріальномъ отдѣлѣ (ПлѳтнѳвскШ пер„ Хо 2) бу- й Я на прод жу имѣющихся на городскомъ дуть произведены ® U и а утилизаціонномъ заводѣ сырыхъ кожъ животныхъ въ количествѣ 733 шт., около 181 пудовъ топленаго сача и около 271 пуда уді блительиыхь туковъ. Заявленія въ закрытыхъ пакетахъ должны быть поданы въ Матеріаль­ ный Отдѣлъ до 12 часовъ дня 30-ю ноября о/г. _______ ________ К. 3—2 приглашаетъ владѣльцевъ, представителей рудниковъ, желающихъ продать для городскихъ учрежденій: АНТРАЦИТА плитнаго и кул чнаго до 300.000 пуд. . крупнаго орѣшника до 300.000 пуд. . мелкаго орѣшника д.) 200.000 пуд’ АНТРАЦИТОВАГО: ОТСѢЯННАГО С-ЬМЯЧКА отъ Чі” до Vs” до 200.000 пуд. МЫ АГО ПАРОВИЧНАГО УГЛЯ но 2 0.000 пуд. КОКСА ЛИТЕЙНАГО 1-го сорта до 60.000 пуд. подать о томъ заявленія въ закоытыгь пакетахъ съ надписью: „Къ торгамъ на поставку минеральнаго топлива* но позже 12 часовъ дня 1 декабря с. г , въ Матеріальный Отдѣлъ Город­ ской Управы (П етчевскій пер. >6 2). Отправка должна быть произведена равными партіями въ январѣ, февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ и маѣ 1917 года. Въ предложеніи должны быть указаны: названіе рудника, станція отправленія, сортъ, условія платежа | Подробныя условія поставки можно получить въ Матеріальномъ Отдѣлѣ. К. 3—2 Ш ь і і ш Т о р щ і І п р і объявляетъ, что 28-го Ноября 1916 года въ Матеріальномъ Отдѣлѣ (ПлетневскіП пер„ на поставку для войскъ харьковскаго! , No 2і состоятся И ‘йіЗ’а іа » а гарнизона около 1600 куб. саж. дровъ трехполѣнвоП мѣры па срокъ съ 1-го яввіря по і ѳ мая 1917 года Подробныя кондиціи поставки можно получить въ Матеріальномъ От­ дѣлѣ отъ 10 до 2 час. дня ежедневно кромѣ дней праздничныхъ. Заявленія въ закрытыхъ пакетахъ съ н ідписыо: „Къ торгамъ на постав-і ку дровъ“ должны быть поданы въ Матеріальный Отдѣлъ не позже 12 чао. дня 28-го ііоября 1916 года _____________________ К. 3—2 М Ш & Ш . О Т 8 М O I L J ВЪ С О БС ТВЕН Н О С ТЬ 0% О sri ег 0 ¥ І уг О В смотр. а стр. . _____________ __________________ і 71 Е Ч Е Б Н И Ц А ” ПО СИФИЛИСУ. КОЖН. я МОЧЕПОЛ. Б0.153Н. Д-РОВ. ГЕФ ТЕРА. и ЕВДОКИГЛОВА, Р о н т г о н о -с в ъ т б -з л а к т р о -я о ч в б н ы й каб- Троицкій пер-, 2-Пріемъ 2-4 ч. иоечи- весь день. 9 61 30 20 Докторъ В , Е , К о ц а р е н к о . Сифилисъ, кожныя, мочепрдов. 6. Пріемъ ІО—12 % у. в 6—3 ч. в. Дамъ 4—5 ч. всч. Сумская, 6. яьм я—а д-рь п е т р о в ъ ,1 і г К е Я : М0ЧЕП0Л0В. БОЛ. Пріемъ отъ 6-8 ч. в. Отцѣпьная пріемная для дамъ. Пушкинская, 20, тел. 41-65. ____________ азза іо-е • К М . Б Е Р Г е Р . КОЧЕПОЛОВЫй. ВЕНЕЯИЧЕСК1& СИФИЛИС а НОЖНЫЯ БОЛѢЗНИ. Пріояот 3-12 460. ут. я 5-3 чіСш веч. Д ля оам—отоъльнал пріемная, Гуакиьсксяулица, 74 7. Толофом Л 14—35. ________________ _________ ЭПО і J —10 д-ръ клзйнъ 9-1 чн 5-8. в. Петровскій пер., 19, тел. 35-82. ___________ __________________________________ 96М 10—5 Д-ръ 0. IUI. Нацвнвльсонъ ККГ M S ЛѢЗНИя ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛІЕ Пр. отъ 9—2 дня а 5-8 веч. Торговая пд.,Костюрннскій пер. No а, рк* всмъ съ тоеарищ. Адольфа Мсчха. телеф. 392. _______ ______________________________________ и 0 ‘.0- 10 Д-ръ 6Ш0РІШЯЫЙ. ш “ м5кнр«ч И МОЧЕПОЛ. б. Пр. 8— 10 у., 5 —8 в. Отдѣльная пріем. для дамъ. Екатерниооі.. 51, тел. In «4—50. ____ _________________________________________ 77*.» 23—18 Женскія н акушерство Д р*ь ФРИЗЭДАНЪ. Ско- белевская 8. Пріемъ отъ 5 до 7 в. Тел. 96—06 _____________________________________________)Ш 10-10 ДОКТОРЪ Й. ШТЕРоНТАЛЬ- Сифилисъ, кожныя, вонераческія я мочеаов. 6. Пр. 8-1U у,,5-св. Екгтеринослааск. ул., 10. Тел. 21-59. ____________ ?Ь71 ІО 5 Д -р ъ АЛЕКСАНДРОВЪ. Свфил., ввп.. но юя. рнвег-оа. Вол. кожи п в>лос:. Отъ 6-7 в. Д ам ъ 4-6 дня. Негѳчамсмая. 1C, тел. 84-00 8971 16-10 Д -р ъ р у з н н ь . сй г іу С и ф и л и с ъ , в а н о р и ч И КОЖИ. бол-. систе- мат. печеніе полое, безсилія, Пріемъ: 8-12 час дня и 6-8 час взч. Дамы4-5 час. дня. »цэ ві—іо Д шцк [Л К ^ І я ц д а ч я і. Сііфнл., коікн., вен. і ) Р іі* IU lils U lid ilS i и ыочепэя. toi. Пр. отъ 8-10 и 9-3 ч. в. Пушкинская, 8, тел. 24-81. э«іі t і П.ѢИ f Я I. Нговима, хйутзен- Д jib Vs Ісе Ііѵ Ш и іііІ j 2* иія « eeueaaceos. Се/. Пел. бзаекяіе. П р.9-і2у. i t. ПД£Т* BesCK iil С4ЦІ..ІЛ 1 (ут. Рыбкой). Тел. 31-74. •J310 « – 2 – ‘1 ——————— ———————— д о к т о ? ‘ 2 » ь л н д и ^ а а и : 6 . П Р О Ф Е С С О Р П . И Б Й Э Т Е Н ё З Ь . К о ж и б . с и ф и л и с ъ , в н у т р е н н ія , в е и е рич-. н а ч а п о п о в а 1* — іа ут, и Зъ— 7 веч. Восир. IU— ■ 2 ут. Троицкій пер., N* 9. 9603 2 – 2 Д-рі ЦЬІПЁРОЗЙЧЪ Ч Г І Ь*Ѣ-‘,-;.3′ Геяов. безсяяіе, подо», кеіоаст., онанизмъ. Са- фаіаоъ. ееиер. Отъ 9-12 ч. и5-8 ч с. Бод.аоя:». Ясдосъ.огь 12-1 ч-д. Пріемная для дамъ отдѣльно. _____ 9МІ1 10—8 Д-ръ Оршэнсш. К о ж н ы я , в а н о р н ч , ЕОЧЗПЗЛ- бэл- Пріемъ •тъ 9-1, отъ 5-9, женід. оть 4-5 в. Гел. 35—74. ______________7 ь59 3—1 Д октоть Ы ГОЛОЗАЯОВЪ. ВНУТРЕННІЯ ЕОЛоЗНИ. Пріемъ отъ 4 до 7 ч. в. ІДшийловскиЯ ул., 74» 34, ходъ съ Цзрнцын. у л. У2І2 10-10 Д окторъ Зешшншёй. Внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 9— 11 и 5—7 ч. веч. Екатеринославская, 41. Телеф. 14—13. ЭбЗЭ Д О К Т О РЪ Й. I. Бтюбржескій. Внутреннія и нервныя 6 яѣзня Пріемъ отъ 5 —8 час. веч. Екатеринославская, 16 27. ТслеЬ. 466- 7 с 2 і й —і No л. 1. СНОДЕПСХІі). „ е т г ? : С КІЯ бОЛ Пр. 5—7 ч. в., кромѣ пон. и среа. Ветеринарная ул., 16 18, тел. 4 -Зі, 3259 24-19 д – р ъ В. й . Н Е іѵ іС А Д гіе. й’ІЙЙ і». ординаторъ клиники кнутр. 6. мооков. универо Ііріеы ъ отъ 4—6 чtic. во’*. (Зуыока м, Хі 50, тол. 40-20 ___________________ __________ 8У43 1 6 – И ісдицТы П. И. Газрмгіозъ. Ьнутреиніабояѣзні. Пр. 8— 10 у.,6— 7 ч. а. Ека­ теринославская у., .V 46. Тел. 25-13. 9336 25-1 Д-ръ КПАУЗМАНЪ. Боя. внутр. н женскія Пр. отъ 12 до 2 д. н отъ 5 до 7. Сумская, 1, кв 5, тел. 22-62. вооз 4—2 Д-ръ Н. И Стаоопольскій. бол. Екатери-! носл. ул., 6. Тел. 2 0 1 -.. Пріемъ 10-12 и 5-7. Д -РЬ Н- Н* ^ЗД/id 4 J2 * hm jh . ово т і5 Л,,,7 ч.в. Николаевская ші., 13, кв. 35(втор »т ), т.46-82 S559 5—2 Д -р ъ С. 7S. З Е енигороцскзй. Д іь т о с:ія < о о Ь з н я . lip. 9-10 ч у. я »-5 ди. 11 коч. ол., д. U, Охра*. О -аа „РОССІЯ*. Телеф- 24— л- ________ Я 47 К 7 – 6 і ; к г Д- ці Я- Г- З ш и й .” і ш~ отъ 4—6. Тіяефоиъ 76 1044. 9 14 10- 4 Д – р ъ П и с а н с к й й , 6H 0 CArUm Й ГОЛОСА. Отъ 19-12 ч. 3-5. Сумская, 21, т. 20-31. 0*^1 ? : Д – р ъ І І А Т Г Ш С Ь . 6 3 АЛ Щ леч искривл- туловища и конечностей Пр. еж. отъ 4-6. Ьиколаев. пл., 78 13. Тчл. 46-22, _________________________________ 0.TTJ г, 1 Жен.-врачъ С а д л о й т іё й к о . Акушерство, меконія бши иочепояокия и екфадноъ у женщинъ. 11—12 и отъ 5—7, Сум­ ская улица, -Чг 26. ________________ 9 >27 4— 1 “ З Ж Г Ф . с . Г О Р О В И Ц Ъ . Акушеротво. шенок. 6.. ыочѳпоіоь • сифилисъ у женшинъ. Пріемъ 1-3 н 5-7. в. Уголъ Рыбной и Кузнечнаго лер., 78 33/2, я. Фадѣичева. Тел. 737. SbSS 5—8 Жемсиая яечобняца оъ оодчяьныиъ отдѣленіемъ д – р а Ш Е С Т О Й Й П А . Пріемъогь 12—2 п отъ 6—7, въ леч. зо всякое ереия. Рымарская, 34. Телеф. 1349. 9641 2-1 ЖЕНСКАЯ ЛйЧЁВКИЦД. сіроднльн. отд. д-ра А Р І Е . ПУШКИНСК.,7, соб. д. Пр. 12-1 а 5-7. Тпл. 115 3. ___________________________________________ 9590 7 -8 ЖЕНСКАЯ И РОДИЛЬНАЯ ЛЕЧЕЕЬ’ИЦА ЖЕНЩИНЫ я с/ я l i t h ’J Сумская ул., 14 6. ВРАЧА L* Д і і’.ІІо Г іф 0 , кв. 22, тел. 3 —83. Акушеротао, жевокія, иочетол. у женщинъ. ______ __________________________ >554 5—5 Женская и хщ уппіче- О’ I /1 J Л сиая лачѳбнииа a-м * іл,ЦПмЫ *». Ярославская yiu, І4 23. Тел. 74 9J3. Пріемъ по акушер. и женсх. болѣя. 13-1 а 5-7 в. 74513-8 Д-ръ акушеръ Л. Г. И Т О Г О – ‘Ж е н с к а я п е ч е б н . ’’;”.” Екатеринославская, 47. Пр. і2-іѴаи5-7. Тел. 1390 | 7ь48 4—2 !О У П П ^ Н У С ЗП . СПЕЩШО L і і І J вь ка^’ Л У Н А Д і Ш . г а , и , 1 ,,. 1.1 іі Екітериносларская, 14 12. Зуб. средства ЛУКАЦКАГО продаются вездѣ. _________ _________ ______________ 733 7 ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАЗИНЕТЪ ІШ . ІІр. ЛАНДСБЕРГА ПР Б? СР ~ ЕЗ С 71 £Z ’Ьм. Нккэіаэсоку о плэ дідь S s t r О домь С гімхсз . Ови; ‘зѵзН. Nі 13 . кв. 47 , ср^ццііі водь і )- і : іь .Т« і i,.Ns 917 » 16-13 ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА Д РА Б а В . В ^ А Н Д Ш У Р Г Й , Хярургич- болѣз. Ортопедич. леченіе некркзлені5. Пріемъ 10—12 м 5—7 Пушкин. 8, тел. 1400. . 9543 5 4 Л Е Ч Е 5 К И Ц А Д-ра И. <1. Б р е о л а з а . Чернышевоказ ул., No 25, токаф. 2332. Болѣзни: нервныя, внутреннія, обмѣна ведестаь н послѣдствія поврежденій. Массажъ (ручной, вибраторный, свѣтовой), врачебная трчядстика, алектриаація, свѣтолеченіе, водолечсніс. Консуль­ тація г.г. профессоровъ н врачей, по жалачі о больныхъ. Условія доступа j для лицъ мало состоятельныхъ. Пріемъ больныхъ: прахоапщлхч отъ 8— 10 час. утра и отъ 4—7 час. ве ч живущихъ во всякое воемя. 9635 Н у ж е н ъ К О Р ^ Е С П О И Д Е Н Т Ь оъ ир» и в ПСЧЕРК.. умѣющ ПИСАТЬ в . МІШННЬ Сиросить ТД. Вр. Ошоровичъ. Рыбный бноирт» М – ________ 9 ізэ а—і 23-го НОЯБРЯ (6-го ДЕНАБРЯ). Г о су іір ст в гн и ы й Совѣтъ. ПЕТРОГРАДЪ. 22 XI 4 ” Засѣданіе 22-го ноября. Предсѣдательствуетъ віпіе-предсѣдатель ст а тсъ -с ек ретарь И. Я. Голубевъ- Въ лолтЬ иннистровъ — всѣ находящіеся въ Петро­ градѣ министры во главѣ съ предсѣдате­ лемъ статсъ-секретарсмъ А. Ѳ. Т^епсшишт.. Лата перепатпенн публикой. На очереди обсужденіе сообщенія иравнтаіьства. ІІІегсовитовъ оть имепті иировыхъ omrIa чаетъ съ чувствомъ глубокой отрады рѣз­ кое пзігЬііеніе къ лучшему на нашемъ фронтѣ. За десять мѣсяцевъ, когда во гла­ вѣ безпримѣрныхъ войскъ самоотверженно сталъ Велтшіі Государь, снабженіе боевы­ ми припасами арміи поднялось па иодобаг- ющую высоту, и нынѣ Россія спокойна ва армію и за ея снабженіе. Непреклонная воля Держащаго Вождя ве<ти войну до чю- бі.тнаго иоіща должна быть превыше, всѣхъ злободневныхъ треволненій и тревогъ; въ Нем-ь па/чі; упованія, ншпа зашита. Груп­ па привѣтствуетъ рѣшимость правительства согласовать и объединить дѣятельность от- дѣлышхъ рравленій, кашъ въ центрѣ, такъ и на мѣстахт.. Единство даеп> сп.гу- ВѢ йом – ствсігпая рознь должна пасть. Совѣтъ ми-І нпстіювъ долженъ быть источникомъ, даю­ щимъ власти дѣйствительное объединеніе и согласованность, по не мѣстомъ споровъ.! Эта согласоваинеагь до.тасна раоиростра^’ гші.ся и на ггу область управленія верхов­ наго. когда Совѣть министровъ или миия-1 стры испрашиваютъ Высочайшаго разрѣ­ шенія о принятіи мѣръ. Обращаясь къ от­ дѣльнымъ вопросамъ, ораторъ отмѣтилъ—! необходимость унсрядочепія продовольст­ веннаго дѣла, всемѣрнаго нодторжапія’ сельско-хоз.яі?ствепнаго промтлг.ла, усиленія дорожнаго строительства, нежелательность отвлекаться съ законодатольяоД дѣятель- посто безъ крайней необходимости Отъ за­ дачъ, непосредственно связанныхъ съ обо­ роной, въ безбрежную область государ­ ственнаго строительства, требующую вдум­ чиваго и спокойнаго обсужденія- Обративъ вниманіе на необходимость особо бережли­ во расходовать государственныя средства, ІПеглошггонъ заявилъ, что груша сочув­ ствуетъ готовности правительства сократитъ примѣненіе статьи 87-й, а равно привѣт­ ствуетъ рѣшимость побѣдить внутренняго врага—геірманекпхі выходцевъ, въѣвшихся во всѣ отрасли народнаго труда. Для ус­ пѣшности борьбы слѣдуетъ обратить вни­ маніе и па нижніе этажи власти, гдѣ пе­ рѣ тдео отсутствуетъ надлежащая настойчи­ вость. Въ заключеніе ораторъ оглашаетъ формулу иерехола, говорящую: «Относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ основнымъ положеніямъ сообщопія, особенпо привѣт­ ствуя намѣренія правительства обезпечить доведеніе войны до побѣдъаго конца съ предоставленіемъ Россіи обладанія Царь­ градомъ и проливами, а также непремѣнное стремленіе къ согдлеоічінііой и объедикеічгой дѣятельности правительства, Совѣть пере­ ходятъ къ очереднымъ дѣламъ». Карповъ оть лица большинства членовъ группы ірраваіго центра привѣтствуетъ оглашеніе правительствомъ важнѣйшаго дгшломатпчпежаіго акта относительно Дар­ данеллъ и Кю н стапти н on ол я, который сгока- зываеп», что русскій народъ долженъ знать, за что льетъ свою кровь. Теперь ему нз- тѣстно. что тзо поѣмъ великимъ цѣлямъ, войны, намъ навяваяноіц присоединяется возможность осуществить тысячелѣтнюю задачу Россіи и выйгп къ свободному юлы пому .морю. Декларація, шъ сожалѣнію, по исчорпываеіъ всѣхъ областей народной жизни, внозаченішхъ іермапскнми выход­ цами. Правительству прежде всего слѣ- гуэтъ счжтдть вѣдомства отъ заполненія ихъ гормннофилаіш. Въ оеобевносгн вт. эпімъ отношеніи нужно имѣть пь виду ми- ішетлретво иностранныхъ дѣдъ, тѣмъ бо­ лѣе та правя чныя его установленія. Про- цівольстлекшія разруха дендараціей нѣ­ скольку смягчена,. Во мнваомъ (сущоотмую- нгіе плпорядпп ебъяоияштиа ляча*сшо от- іѣльшлхъ і.щ.ішетров’ь, но и самая систе­ ма (вЗразованія Совѣта типстрюв’ь не обез- яоткзаеть ему чбьвдшіемишй дѣйтвиі.носпн, не даетъ цравнтелі.отву тширдую и силь­ ную класть. Ііамомщівъ Высочайшій Укавъ 19 оаяабрч 1905 г., цреду’кааывающій мѣ­ ры къ укрѣін.іенію единства дѣягельиоста чкнястерстаъ. Караевъ подчеркиваетъ, что на ближайшей обязанности предсѣдателя Совѣта хышчетроы лежитъ інеуклоюное .облюдеше этихъ Высочайшихъ предука­ заній. Нонц оть имени группы безпартійнаго объединенія отмѣчаетъ, что правительство въ сущности внервые ныстѵііп . то съ заяв­ леніемъ, >ноояіщпгъ но снстеімѣ пялож/ѵ !*ія н подробиостяшь характеръ дѣйстви­ тельной деклараціи, и съ зтой точки зрѣ­ нія труппа привѣтствуетъ декларацію а присоединяется къ большей части яшмѣ- ченныхъ стремленій Къ сожалѣнію, груши, не видитъ въ деклараціи успокоительнаго заявленія, что Совѣта іминистровъ будетъ отнынѣ единымъ цѣлимъ и по оосіиву, и по своимъ дѣйствіямт.. Между тѣмъ ото существеніг.д необходимо. Желательно так­ же, чтобы !S7-n статья примѣнялась дѣй­ ствительно тадько въ случаѣ крайней не­ обходимости, чтобы отдѣленіе адмишіетра- ттпіноіі власти отч. вакожинтельной было проведено строже. Со скоропалительнымъ законодательствомъ шо статьѣ 87-й мириться нельзя; многіе проведен­ ные по ней законы, ігодотагд- щіе отмѣнѣ, въ дѣ ігстптел ыіостя, оказываются уже нмѣдридаишмися іл. жизнь и быть государства. Ихъ отаѣна дѣлается почти невозможной. Затѣмъ рядомъ съ мѣ­ рами. вызываемыми войной, необходимо те­ перь же нрошдкть рядъ законовъ длитель­ наго дѣйствія. Таладвы законы правовые, касающіеся . гос питанія кшроовой йрав- ‘■твеикоегь латолеолепа массой соблазновъ, какеьы—тотализаторъ, развращающій кпне- ѵатографъ, иорііотрафичесшія лпгарагуіра. Въ оста.іьны.ѵі. частяхъ- деклараціи группа желала Си большей точеосги п опредѣлек- иостз. Кк. Голицынъ разоиатриваѳть деклара­ цію въ условіяхъ переживаемаго времени и вѣры въ ея осуществимость. Этой вѣры, говорить кп. Голицынъ, въ осуществимость всего ішімѣчшыаі’О у меня нѣтъ. Горькій опытъ соидѣтольетвуеп. о полномъ раз­ ладѣ мещіу ширшщъѣщателышми програм- -мами и iicHOc.jie.’icTBOHHO слѣдующими за иныя дѣйствіями. Въ самомъ кабинетѣ иѣдт едішетва. Чистыя смѣны министровъ исключаютъ мысль объ объединенномъ пра­ вительствѣ. Борясь съ парламентаризмомъ, мы ощущаемъ на себѣ лшнь сп’рицате.іь- шмя его сткроны, не воспринимая цолоааі- тельніыхік Остается прежняя система на значенія членовъ прлвйгельства, а цри пей іу нредевдалеля нѣтъ той полноты нласти, которая гіі.р:штирог.ала бы ему неуклонное цроведеі.іе всѣхъ намѣченныхъ имъ начиші- ній. Гчілыіы закулисиыя вліянія. Страшенъ не врагъ внѣшній, а внутренняя разруха. Страшенъ развалъ власти. Нуикно сплотить­ ся. Только правительство, во главѣ котора­ го будетъ назначено лицо, пользующееся довѣріемъ и сочувствіемъ стропы, даста намъ залогъ спаянности внутри сопя, един­ ство мысли н задачъ н свободу ота тлетвор-І ііаго вліянія ізачулпсныхъ вѣяній. Другого выхода, какъ измѣнить систему^ нѣть, и ст- этіг .Ѵ і Ъ надо спѣшить, пока не поздно. Грі.ммь заявляетъ, что нелытя отрицать, что декларація составлена ш. орішгрптел.- номъ тонѣ, но однихъ словъ ц обѣщаній педостатачіга Чтобы создать довѣріе обще­ ства кд. правительству, безъ чего никакая піравнтельственныя цачні іонія успѣха имѣть не могу та, нужна коренная перемѣ- па вт. порядкѣ выбора ближайшихъ сотруд-і нгашвъ власти; ‘чтобы /создать контакта! между нацтодолъ и исиатшггелышй властью,- необходимо донѣріе общества къ ея носить-! лямъ; необходимо, /чтобы власть не смотрѣ­ ла на народное представительство, какт. на чужеродный элемента въ государствен но мт. организмѣ, (который слѣдѵеть (обеа врежнпать; нужно, чтобы ея слова не ртс- ходились съ дѣлами, чтобы /она имѣла “ралааіиское мужество постоя’іъ за свои дѣйствія. Поэтому группа принуждена за­ нять относительно ириліштиьетва выжпда- тельпую позицію. Между тѣмъ драгоцѣшюе время не здегь, нужно напрячь всѣ силы, Iчтобы досітггнуіъ великой цѣли—побѣды надъ внѣшнимъ врагомъ. | Шебеко остановился на польскомъ за­ просѣ m настаивалъ па неотложности не­ медленнаго уипаглпенія ограниченій, оковы­ вающихъ русскихъ поляковъ. Это придасп. энергію полякамъ зарубежнымъ, находя иппіея во нразвес-кой власти. Необходимо ѣііоевременно парализовать всѣ а®стро-гер- мазіекія начинанія, въ корнѣ подорвать ихъ .попытку вовлечь Польшу въ юрбигу ште- ресовъ цеитралышгь имперій. ТаганКіоБъ, всецѣло прпсоедпняясь кт. .соображеніяхъ ки. Голицына, заявилъ, что Госуд. Совѣта, который всегда былъ вѣр­ нымъ слугою народа п Престола, лсто.іо- вателамъ и охранителемъ единенія народа п Царя, не можетъ безмодствозать въ на­ стоя тую тяжелую минуту. Піусть его го­ лосъ дойтетъ до Верховной власти. На по­ ляхъ смерти самоотверженно побѣдоноспо j бьются героп, близится чіасъ ихъ торже­ ства. а въ тылу чувствуется нѣчто страш­ ное. происходить борьба страстей, торже­ ство огажпвы и платояднаго честолюбія Надо забыть партійныя катебаігія и раз- счеты и еоедапнться всѣмъ подъ формулой «отечество івгь опасности». Мнязь Трубецкой ппдпта въ деклараціи хорошія слова, безконечно далекія оть дѣла По независящимъ оть правительства обстоятельствамъ въ пей ке говорится о самомъ тяжкомъ виѵтрепнемъ педугѣ. Эта Оолі-зш.—-разруха государственной власти, разруха опасная, иропеходяпшя пере;п. лицомъ могѵществеіпіѣйшаго врага. Россія являетъ шебыьалое зрѣлище богача, кото­ рому грозитъ смерть среди несмѣтныхъ продовольствеиньгхъ богатствъ. ІВсѣ не.то- аи-стры «е.икаютъ, какъ тѣни на екранѣ. Ііуасна твердая власть, а между тѣмъ ми­ нистры мелькаютъ, какъ тѣни иа окраинѣ Можно сомнѣвап.ея даже вь с-ущес гкованін самихъ министровъ. Раньше, чѣмъ водру­ зить креста иэ, СьятШІ Софіи, інупшо са мимъ О’шститься отъ грѣха, ибо сейчасъ ча часъ самяхь креста нѣть. Нуашо спѣ­ шить, пугвно предуорадкгь всеобщую рпа­ рта ѵ. Мы взываемъ къ обраясмаиію твер­ дой власти, могущей работать съ захонода- тедыіы-ми учрежденьями, нолішуюшеВсн доьѣріемъ всего народа. Не о іаардаліеши- ризмѣ мы говоримъ; туп. нѣть ломки го- суднрствешпш) строя. Мы не требуемъ правіггольства изъ -представителей париа- мевтскаго большинства, а хотимъ лишь, чтобы ош< состояло изъ .шцъ, честныхъ способныхъ патріотизмомъ внушить довѣ­ ріе всей Россіи. Вспомнимъ 1812 У-, Императоръ Александръ I, лично сй.шігіУ?,- гироваииій Парклаю, поиилуярь порыву ватріотшіескшо чувства, и-сьшншъ голосъ народный и васначилъ народнаго героя Кутузова. II теиорь такіе герои должны бш% не только на фронтѣ, -но и у пасъ ет. тылу. Ораторъ вйпомигаѳдъ шмена Сазонова в Поливанова и говорить, ,чго Государь ш£« велъ тюзмадшоо-гь выбрать подхоящада» людей, которые приведутъ Россію къ ЯФ*> бѣдѣ. Голосъ земли дойдетъ до П імісзшіц П рестолъ соберета івокруіъ себя землю, и тогда соедігненньвмп сила-мл Цревтоі» в Iмогучей Россіи побѣда будетъ шиша. Продолженіе обсужденія деклараціи от­ ложено до субботы, 26-го ноября. Слѣдующее дѣловое засѣданіе — ьъ чет­ верги, 24-го ноября. Засѣданіе закрыто. _ П. 1. А. Г о е іо р с т в е ш ш я Д у м а . ПЕТРОГРАДЪ. 22 XI Окончаніе утренняго засѣданія 22-го но­ ября. Савичъ полада-ета, что въ средѣ прави­ тельства отсутствуетъ идейное об’ьедшюціе. это живое условіе продуктивности всякой общеегввніго-іхю)Ццрцтвеиц<ій работы. Кро­ мѣ того правительство настроено небла­ гожелательно къ русской общестшаішости, русскому земству п къ Гос-уд. Думѣ. Поэто­ му едва ли іцрави’гельство можетъ вести стралгу такъ, чтобы добиться побѣды въ щшмсныпШ срокъ. Гос. Дума пе можеть стать на путь бойкота; ока до.тасна сдѣ­ лать то, что дѣлаетъ: предупредить власть, что санмѣстпая работа вт, условіяхъ, унта запныхъ Гос. Думой, прппѳла бы къ луч­ шимъ результатамъ. Свой долгъ мы ис­ полнимъ, п когда Вигъ дастъ православ­ ному кресту засіять па Св. Соріп, мы ска­ жемъ: «И пашего туп, меду капля ость». (Рукоплесканія въ центрѣ). Рачновсній обращаетъ впимапіе, что до­ селѣ пе осуществлено законодательное пред­ положеніе объ отмѣнѣ ограниченія для по­ ляжешь. Правительство и ш> этсмъ вопросѣ держится тактики оттягиванія. Ораторъ предлагаетъ Гос. Душѣ взять на себя выра­ ботку соотвѣтствующаго законопроекта. Пренія баллотировкой прекращены. Щ личному вопросу выступаетъ Пуриш- кевичъ, заявляя, что если проекта по­ стройки ігѣтіш для минеральной годы «Ку­ нака» не осуществленъ, то ію его, Пу- рішікевича, свѣдѣніямъ, произошло это по­ тому, что противъ этой сѣтки протестовалп члены Гос. Думы въ особыхъ совѣща­ ніяхъ. По поводу поступка Маркова Пу- рігшкевичъ не желаепъ ничего говорить п ірашгчиіваотся выраженіемъ презрѣнія : иловнпку пншгдопта. Тарасовъ заявляетъ, что въ виду по­ ступка Маркова онъ и его товарищи— крестьяне Пулинъ, Ханто. Харитонъ, Сам- чукъ и Моекалюкъ выходятъ шъ фраицт лра,выяч,.. , , Баллотировкой болыпптаедшмъ всѣхт противъ правыхъ и части Ш’аціоталнстов’ь принимается формула пяти фракцій, отла- шентая ІІІидллвоквмъ. Формула прогрес­ систовъ отпадаетъ. П. Т. А. Вечернее засѣданіе 22-го ноября. Засѣданіе открывается въ 9 час. 15 м- Предсѣдательствуетъ Н. В. Некрасовъ. Па очереди выборы предсѣдателя Гос­ думы. Кандидата намѣчается записками. Выяспяется, что всего подано 273 запи­ ски, изъ ппхъ за Родзянко — 248,— Мар­ кова — 1; Левашова — ГрГарасова— 1 и пустыхъ — 22. Госуд. Дума перехо­ дитъ къ баллотировкѣ Родзянко шарами. Родзянко избраіп, большинствомъ 255 про­ тивъ 26. Члены Гос. Думы, стоя, шумными, продолжительными аинлодисмептамп при­ вѣтствуютъ появляющагося въ залѣ Род- зя н.ко. Подъ несмолкаемый шумъ аішлодисмен- товъ Родзянко, раскланиваясь съ членами Гос. Думы, проходитъ черезъ всю залу къ предсѣдательской; мѣсту и отсюда обра­ щается къ Гос. Думѣ съ слѣдующимъ сло­ вомъ: «Господа члены Гос. Думы. Вы пой­ мете. какъ мнѣ трудно достойпо поблаго­ дарить васъ за этотъ новый знакъ довѣ­ рія вашего и за то. что вашимъ дружнымъ рзбрапіемъ вы уничтожаете слова, сказан­ ныя мнѣ сегодня. Позвольте мнѣ отъ души П всего сердца искренно и горячо поблаго­ даритъ васъ. Вѣрьте, что то высокое званіе, которое вы на меня уже часто возлага іи и нынѣ вновь возіагаете, для меня — евк- щеииьгй культа, объомъ, и значеніе кото раго я глубоко понимаю и отдаю себѣ въ пемъ ясный отчета. Я цѣню п зпаю, что эта великая честь, которую вы мнѣ сегодня оказали, достѵттнэ лишь пемногігмъ счаст­ ливымъ смертнымъ въ нашей земной жизни. Т лубоко,господа, благодарю васъ. Простите, ве нахожу больше словъ, чтобы еще ярче выразить свою мысль. (Б у р п ы я п р с- т о л ж и т е л ь н ы я рукоплесканія центра, справа и слѣва. Голоса: «Б р а в о»). Объявляю засѣданіе за­ крытымъ.» Слѣдующее засѣданіе Гос. Думы въ че­ твергъ 24 ноября. П. Т. А. бодрсбяости скандала ? въ думъ. Марковъ въ своей рѣчи, обраща­ ясь къ депутатамъ, говоритъ: Хотя вы принимаете всѣ мѣры, чтобы га­ зеты скрыли оп> парода всѣ ваши подвиги, народъ это будетъ спать. (Смѣхъ, шумъ!. Мы, господа, разоблачимъ впгіту дѣятельность еще лучше, чѣмъ вы разобля1чаете дѣятельность пепалшетпаго вамъ правіггелъства- ІІІпнгаревъ съ мѣста: «ІІослуішайгге, знайте же мѣру»! (Смѣхъ и шумъ). Марковъ: Не смѣйтесь, это смѣхъ лицемѣрный. Цензура не только такая бы­ ваетъ, что пустыя мѣста получаются, а и тажая, что соибщаюгь ложь въ газетахъ. Это хуже, чѣмъ грубая цензура, на кото­ рую вы нападаете. Но вамъ мундиръ, внѣшность, красный пли синій прѣть важ­ нѣй обороны іюоударстш. (Шумъ слѣ­ па). Карауловъ съ мѣста: «Послушай, ври да знай же мѣру!» Марковъ: Я коснусь здѣсь въ сегод­ няшней рѣчи всемірно извѣстнаго профес­ сора Милюкова. Эіа рѣчь была обширная, длинная, достаточно слабая. Нашелъ Ни­ колаевичъ былъ и на этотъ разъ пе въ духѣ и говорилъ мало доказательно. Здѣсь предсѣдатель Совѣта министровъ въ цри- с/тсгвіи пословъ союзныхъ державъ огла­ силъ акта величайшей исторической важ­ ности, о договорѣ, по которому историче­ ская цѣль Россіи, наконецъ, близка къ осуществленію. Константинополь закрѣп­ ляется, правда, пока въ договорѣ, но за­ крѣпляется за Россіей. Свободный выходъ въ Средиземное море уже пе метга, а реальная возможность. Мы, правая поло­ вшія Гос^ Думы, восторгались, вы Же сохранили гробовое кедчапіе, (Шумъ слѣва), а проф. Милюковъ пробурчалъ какую-то недовольную Фразу. Опъ разъяс­ нилъ, что конечно, ато веднжій акта, нр вѣіь его совершилъ С. Д. Сазоновъ, а так* какъ объявилъ объ этомъ А. Ѳ. Треповъ, 70 поэтому мы и недопольны. Что же это такое?—Такой вопросъ, какъ открытіе вы­ хода въ Средиземное море нева,женъ, а ражпо то, что не Сергѣй Длгитріѳвичъ го­ ворилъ, а Алексѣй Ѳедоровичъ. Это оцѣнка вашей дѣятельности. Васъ интере­ суетъ пе сущность, а формальность. П. Н. Милюковъ скапалъ, что въ іюнѣ или въ Іюлѣ 1916 года, когда Гос. Дума потре­ бовала улучшенія продовольственнаго дѣла, ее оаспгустагл. П. 1L Милюковъ пдаводяеть себѣ даже кричать и сообщаетъ нѣвѣрпые Факты. Правые этого потребовали за годъ раньше, чѣмъ вы. Депутата Хвостовъ по­ требовать кспенной ломки въ дѣлѣ про­ довольствія. (Голоса слѣва: «Что же сдѣлалъ Хвостовъ въ качествѣ м и н и с т р а?». Смѣхъ). Теперь я вобь- му’Ъ за рѣчь болѣе талантливую, рѣчь Нуришкеитча. Эта рѣчь была паросыііапа. не идучпими къ дѣлу стихотвореніями и матеріаломъ дошолыто пизісадо качества. Ай’Оьизчу. которому вы всѣ смѣялись, о «Протопопѣ па посту» можетъ противо­ стоять другой,сказанный имъ же съ этой же каѳедры въ третьей Думѣ, когда онъ смот­ рѣла, въ эту сторону и началъ декламиро­ вать ■ «Павлушка мѣдный лобъ». Тогда амгѣяілпсь тамъ, тонеръ смѣются здѣсь. По достоинство смѣха п стихотвореній бы­ ли одинаковы’—балаганъ ‘ ІІуріпикевичъ, говорить далѣе Марковъ, сообщаетъ, что у новаго министра вну­ треннихъ дѣлъ Протопопова на утреннемъ докладѣ первымъ принимается Гажебушъ, редакторъ имѣющей выйти банковской га­ зеты; спрашивается, сто какъ не членъ министерской передней можетъ получать свѣдѣнія, которыя м «юно п му чать только изъ передней. Объявленіе «Голоса Арти­ ста» оть 20 ноября гласить, что въ ско­ ромъ времени въ Петроградѣ начнеть вы­ ходилъ газета «Русская Воля». Близкое участіе въ ней примутъ: Адріановъ, Аэсшъ, Алексинскій, Амфитеатровъ, Андреевъ, Бо­ голюбовъ, Гредескулъ, Гриммъ, Густавъ Эр~ вэ и др.—соціа-іисты-регюліоціадіеры. Они вѣдь наняты были этой газетой, а Пу- ришкевнчь гоаюрить, что окп ушли. Нѣтъ, оігп іне ушли. Молота быть, Протоиошвъ уйдетъ, не знаю. Я хочу спросить, что же они будутъ читать въ газетѣ, которую Пу- ршш;свичъ навышаета нанятой па гермац • скія деньги, обелтапваюшей интересы Вид,- татьма. Однако, ес-.тп это такъ, потруди­ тесь съ вашими представителями изъ про- ігрееспвпаго лагеря расправигься. Если ота газета издастся на германскія зѳиыіі, л о нт тюли то же къ позорному столбу ва* диихъ руковотиіелей великихъ писателей, Іибо они тогда не писатели, а прохвосты. Бывшій рестораіп, «Домипнпкъ» для газеты (купленъ кѣмъ? ПроФ. Грпммомъ, ректоромъ петроградсыаго уиивврситета, членомъ Гос, Совѣта. (Голоса: «Пѣтъ, б р а – то м ъ»). Предсѣдатель: Членъ Гос. Думы Марковъ 2-й, пожалуйста… М а р к о в ъ:—Нельзя кричать: тутъ де­ путаты… Предсѣдатель: Прошу съ каѳедры Гос- Думы замѣчаній пе дѣлать. Марковъ: А вы ве кричите. Голоса слѣва: Вонъ! Марковъ, обратившись къ предсѣда­ телю, кричитъ: «Мерзавецъ, подлецъ, бол- ѣатгь». Поднимается шумъ.- Голоса справа: «Яа что?». Предсѣдатель: Господа, члены Гос. Думы, членъ Гос. Думы Марют ь 2-й оскорбилъ Гос. Думу и позволилъ себѣ такое оскорбленіе вашего предеѣлателя, котораго erne въ анналахъ Гос. Думы не имѣется (Шумъ, справа, голоса: Крлхіе?) ,И я пе могу… (шумъѴ Бога радп, щѵь Ішу васъ пе чтото-мт, засѣданія. Uo ьъ ,Mstxj ташого обстоятельства, я прошу моете товарища предсѣдательствовать н предло­ жить Гос. Думѣ ту мѣру взысканія, кото- рей оіп. заслуживаетъ. (Крики: «Пра­ вильно»). Ро л з я н во сходить съ предсѣдатель свой трибуны и покидаетъ залъ засѣданія Кресло предсѣдателя занимаетъ гр В. А. Бобринскій и говорить: За не­ вѣроятію тяжкое оскорбленіе предсѣдателя Гос- Думы (голоса справа: Какое? какое?). Я не повторю этого выраженія, члены Думы его слышали. Я предлагаю исключить пле­ ва IV. Думы Маркова 2-г« аа 16 заеѣза- Ь/й. (Рукоалвокавія, шумъ с н у а- в з) Неѵтодвв .си вамъ воспользоваться словомъ? (Г • л о с а еарава:«Угодпо, у г о д н о » ) . Марковъ всходятъ на трибуну и за­ являетъ: П сдѣлать это сознательно. Съ этой каоедры осмѣлились оскорбить высо­ кихъ .типъ безнаказанно, а я въ лицѣ ва­ шего ДгредНЬдагел* (шумъ слѣва а въ центрѣ; голоса: «Долой! вояъЬ), пристрасти* го н непорядочнаго, оскорбилъ васъ. (Шумъ, въ залѣ крики: «До­ лой его! долой! вонъ!»). Предсѣдательствующій ста витъ ня голосованіе предложеніе объ исклю­ ченіе Маркова на 15 засѣданій Баллоти­ ровкой предложеніе принимается. (Голо- са слѣва и въ центрѣ: «СлаваБо- чг у Ь ) . Марковъ уходитъ. Затѣмъ объявляется перерывъ на 10 ми- нутъ, послѣ котораго гр. В. А. Бобрин­ скій при возобновленіи засѣданія докла­ дываемъ. что поступило заявленіе М. В.і Родзянко о томъ, что оігь слагаетъ съ себя обязанности предсѣдателя Гос. Думы и предлагаетъ назначить на вечеръ засѣла ніе для избранія предсѣдателя Гос. Думы. Дѣлаютъ внѣочередпыя заявленія депу­ таты: Шидловскій, Вершининъ И Т.У Л Я К О В ъ. Ніи д л о в с к і D отъ имени пяти фракцій Гос. Думы заявляетъ: Ми присутствовали зри величайшемъ и неслыханномъ оскорб­ леніи. нанесенномъ нашему предсѣдателю Мы усматриваемъ въ атомъ оскорбленіе не только нашего избранника, яо оскорбленіе всей Г. Думы (голоса слѣва: «Вѣр- н о»), всей Россіи. Мы примѣнили къ оскор­ бившему максимумъ тѣгь мѣръ, на которыя даеть пакъ право законъ, но мы не можемъ этимъ ограничиться п поэтому отъ имени перечисленныхъ мпого фракцій я предла­ гаю намъ всѣмъ высказать глубокое пего- догавіе по поводу возмутительнаго, дикаго выступленія. свидѣтелями котораго мы здѣсь были. ИіЛрашуінреідсѣцататіьстдучсщтадт) вювалвть М. В. Родзянко чувство нашего глубвиьго в почтительнѣйшаго уваженія. Вершининъ заявляетъ: «Несмотря па пегершгмое кь и а мд, отношеніе большин­ ства Гос. Думы и только что совершившій­ ся актъ политической мести палъ рабочими п крестьянскими депутатами, мы боремся за торжество щей народаправстви а всей силой негодованія клеймимъ попытку при­ служниковъ старой власти путемъ оско^ь бленія смѣшать съ грялі.ю зачатки народ­ наго представительства въ Россіи». ”Рукоплесканія въ центрѣ р с л 6 в ч). Туляковъ отъ имени соц.-дем- фрак- піи, четверо нзъ пяти членовъ которой вы­ нуждены отсутствовать, заявляетъ: «ІІапо- киі’ая. что въ выборахъ президіума мы не принимали участіе, мы не считаемъ воз­ можнымъ брать ни себя отвѣтственность за поведеніе презющма и политическую ра­ боту Гос. Думы. Однако, принимая во вни­ каніе, что Гос- Д\ма является результатомъ завоеваній въ борьбѣ парода съ властью, мы считаемъ неі-бходимымъ выразить сч- мый рѣшительный прочесть противъ созна­ тельнаго оскорбленія Гос. Думы и заклей­ мить грубую выходку депутата Маркова 2-го». (Рукоплесканія слѣва и въ центрѣ). Гр. В- А. Бобринскій обра­ щается къ депутатамъ съ просьбой разрѣ­ шить ему удаляться, чтобы передать М. В. Родзянко единодушное, горячее н глубокое гочтветвіе. СГолос»: «Просимъ!», «Просимъ!»). Предсѣдательствующій далѣе Н. В. Н е- грасовъ спрашиваетъ: «Угодно ли бу­ детъ Гос- Ддмѣ прервалъ засѣданіе? Прези­ діумъ полагаетъ, что занятія Думы должны ітродолжаться. несмотря на поступокъ, ко­ торый совершенъ съ цѣлью этому помѣ­ шать». (Голоса: «Просимъпродолжать»). Далѣе произносятъ рѣчь депутатъ Г. Ч. Госцицкій по польскому вопросу.Въ сво­ ей довольно большой рѣчи депутатъ указыва­ етъ, что безъ возрожденія Польши пѣть дѣйствительнаго сокрушенія Пруссіи, со­ крушенія угрозы Европѣ — германской гегемоніи. Депутатъ выражаетъ надежду, что свободный польскій народъ, исполняя историческую роль передового стража сла­ вянства въ борьбѣ съ германизмомъ, ста­ рятъ дѣйствительно одной изъ основъ бу- тщаго политическаго равновѣсія Европы, :чшаннаго побѣдной великой Россіи и ея доблестныхъ союзниковъ. (А п п л о д и- смеиты, возгласы: «Браво»). Затѣмъ произноситъ рѣчь М. А. Кара­ уловъ, который заявляетъ, что декларація премьера напоминаетъ емѵ исторію мидянъ: она также темна в непонятна. Я,—говорить депутатъ, — не придаю того значенія, какъ другіе, происшедшимъ перемѣнамъ. Я по­ лагаю, что тумань, окутавшій иагат работу, который мѣшаетъ странѣ сплотиться н со­ браться для достойнаго отпора врагамъ внѣ Россіи н вігугрн ея. этотъ туманъ не разсѣялся, а наоборотъ сгустился. Все, что было сказано въ деклараціи помимо залвле- гіія о проливахъ и Константинополѣ не но­ вость. Это все туманныя обѣщанія, неопре­ дѣленные зкивоки то въ одну, то въ другую сторону Разговоры объ общественности, о совмѣстной работѣ, все это набило памъ давно оскомину Неужели изъ-за этой де­ клараціи слѣдовало прерывать работу Гос. Думы, которая будто бы признается прави­ тельствомъ?» Далѣе ораторъ присоединяет­ ся къ тѣмъ положеніямъ. которыя былн высказаны П. Ы .Милюковымъ въ его рѣ­ чи. Паш- кор. Инцидентъ М. В. “одзянко —Марковъ. ПЕТРОГРАДЪ. Въ бесѣдѣ съ жуірналп- п ш М. В. Редряико кчера послѣ скан хала, объясняя дѣйствія Маркова, между прочимъ, просилъ ншремѣініно веепроиаве ечги въ аячшш тѣ слова, которыя, были вы­ сказаны по адресу предсѣдателя Гос. Ду­ мы.—«Пусть,—сказалъ Родзяшо,— рус­ ское общество буцеоъ освѣдомлено обо воемъ».—Между прочимъ, М. В. Родзянко эолитъ, что ошь продлилъ Маркову рѣчь, увеличишь на 10 мвнугь ерша, «го рѣчи. «Яо «мѣсто благодарности,—млвклъ Si. В- Родглию»,—«уроиій двгутагъ бросилъ по моему адресу слова, я а которыя отвѣча­ ютъ не только въ оффпщга-тьноскгъ, но и въ нодффиці альтомъ порядкѣ». Въ Гос. Думѣ надѣются, что моральное чдоалютэореяіе, которое дало <®оемт иред- сѣдэтел» марояиое жредставіггвлъство, те-черпѵто инцидентъ н на иеоффіщіальиыИ путь, к» «готормй яемекюуітъ Роддхжко жур­ налистамъ, дѣло не перейдетъ. ІІовдио н©чъю рашростраиился слутхъ. что тзъ виду выхода изъ фракціи правыхъ большинства дсреспъяшъ н двухъ ея другихъ членовъ А. А. Раджевина и ка. В. А. Го­ лицына, Марковъ заявилъ о своемъ выхо­ дѣ изъ фракціи. чтобы спасти ее отъ рас вала. Фракція съ ш>ей стороны вынесла Маркову иоріщаініе- Наш. шр. ПЕТРОГРАДЪ. Предсѣдатель Совѣта министровъ А. Ѳ. Треповъ до инцидента съ Марковымъ уѣхалъ изъ Таврическаго дворца- Но какъ только ему было доложено о происшедшемъ, опъ тотчасъ же поспѣ­ шилъ на квартиру предсѣдателя Гос. Димы и выразилъ еж сочувствіе. Почти всѣ чле- пы Гос. Думы и члцры Гос. Севѣта побы­ вали вчера вечеромъ и сегоіня утромъ у предсѣдателя Гос. Думы и завезли ему ви-: зитныя карточки- М. В. Родзянко, уже успѣвшій получить телеграммы, въ бесѣдѣ съ журналтгташді заявилъ: «Я очень прошу васъ передать всѣмъ, кто выразилъ мнѣ въ эту тяжелую минуту свое вниманіе и поддержку, что я глубоко п оушевніі тронуть етшмъ я взволновать. Я не ігакопсу ..иныхъ слота»,1 что бы отвѣтить на всѣ знаки внималін,) какъ мое сердечшое и глубокое спасибо». Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Какъ выясняется, еше наканунѣ засѣдаяія М. В. Родзянко стало извѣстно о готовящемся правыми скашда- лѣ. Желая его иредупдаодидъ, М. В. Родеян- ко, пе шрадпатагашагій быть вечвршгь въ Думѣ, рѣшилъ все % ноѣіать н «ргасуг- (твовать во время рѣчи Мариства Зэто, (по­ слѣ которой намѣревался уѣхать. Паш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Маірітп» тишпіулъ Тав­ рическій дворетгь сейчасъ же послѣ его нѵк.тючеігія и пи раэу не прнхоііилъ на засѣданіе во фракція). Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Когда переизбранный въ предсѣдатели Гос- Думы М. В. Родзянко, произпссч, кроткое пбтятеяіе къ Гос. Ду­ мѣ, Дума аягплоднровала вся бзъ исклад пія и только кучка правыхъ пошла противъ этого и окаеала своему вождю моральную ;поддержку, покинуто, вмѣстѣ съ нимъ залъ фагѣдаінія. | И. В. Годневъ розыскахъ въ сводѣ яs коповъ спеціальную статью, гдѣ говорит­ ся объ оскорбленіи высшихъ должпостиьгхъ лицъ нь государствѣ при исполненіи пми служебныхъ обяБааностей, устанавливаю­ щую за это кару въ 4 года каторжныхъ работъ. И. Ф. Родичевъ говорить:—«Не спускайтесь до «мировкл,» не иіутывайге :п, это дѣло прокуратуру, уважайте до- стопиіство Гос. Думы». Одинъ изъ депутатоот, замѣчаетъ, что псѣ члепы ГЫ. Думы по одиночкѣ должны подходить и бить Маркова 2-то по лицу. М. С. А дж е мои ь но поводу найдеш- еой И. В. Годяснымъ статьи задана за­ мѣчаетъ:—«Попытка обратиться къ кара­ тельнымъ нормамъ закона еввдѣггельетшу- етъ о томъ, ка-ьть стаГю у насъ разнято цравосовнаніе. Мы, депутаты, мы, Гос. Ду- Імы, мы нладѣемъ сіюбщой слова, такъ ие- уколи же мы станемъ обращаться івъ дан­ номъ случаѣ кь суду?». Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Депутатъ М. М. Н о в и- ковъ заявляетт.: «Я внимательно с.тЬднлъ за рѣчью Маркова. У меня талое впечат­ лѣніе, что онъ гототмыъ оскорбленіе въ тоннѣ рѣчи, по когда е»у не дали дого­ ворить, онъ сразу соршлся». И Т. Евсѣевъ говортъ: «Именно сорвался. Разсчеть былъ, вшдмо, вывватъ на эксиеп-ь М. В. Родзяико». И. С. Чхеидзе говоритъ: «Повиія- мому, правые исчерпали всѣ средства». А 31. Александровъ говорить: «Меня щхяис ошеломило. Высшее возмез­ діе Мар козъ найдетъ то оцѣнкѣ всей стрчікы. предгта вятелю которой ошъ нвяесъ» таксе оскорбленіе». Энергично и горячо негодуютъ кресть­ яне. Возмущенные оен поднеркиваютъ, что ■вслѣдъ за Марковымъ тлио много священ­ никовъ. j «Кп.кпхъ свягаеннншть, кто, что, аря говорите!»—говорить судитъ нзъ съятпмт- янкото. подходя кь группѣ крестъятгь. Крегті.япе зэячиятпть: «31ід пе зря. (мы ігравдт говорамъ». Крестьянъ поддержи­ ваетъ 31. А. Карауловъ. «Батюшки.— [говорігтч оігь,—вслѣдъ за Марковыми, крестзый хоть тстрспля, ахъ человѣкъ 15 за нимъ пошло!». «Вьгбпо-‘ить его язь Дуасыі—говорятъ (крестьяне.—С’гьгднс за такое поведеніе». «Исключить его Дома по можетъ, мо­ жетъ толшо іиредложить ему слоовтть (пол­ номочія»,—говорить М А. Каіраулотъ. А. Ф Кеоепскій говорятъ, что то засѣданія, съ одной стороты демонстри­ ровалось безсиліе и сдача позиціи блокомъ съ дпѵгой стерипы. пришлось пережить небывалую поттытку взрыва со стороны прц- служ’лігковъ empejo режима. Выхогка Мар- коьа ідм Ѣ рть куда боіччіее значегае. чѣеп- то. которое ей пьялають. (Нѣтъ сооигѣнія. что за спиной Маркова стоитъ сшредѣлеп- цая чиртія коюрей было выгодно соалчггь скащалъ. «Это лишній разъ показываетъ, —гоноріш. А. Ф. Керенскій,—насколько серьезно ііодожсшір въ странѣ». Нащ. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Въ депутатскихъ кру­ гахъ упорно цпріцуліцравалъ вчера слухъ, что оскорбленіе, нанесешюе ІІарковыімъ! М. В. Родзянко, является слѣгцствіемъ за­ ранѣе обдумашнаго намѣренія. Марисовъ былъ орудіемъ въ рукахъ лицъ, же.таію-і щвхъ свести съ Думой счеты за тѣ рѣчи 0 «безотвѣтственныхъ вліяніяхъ», которыя здѣсь раздавались. • Въ началѣ 5-го чаеа дня въ Тавриче­ скій дворецъ пріѣхать сынъ М. В. Ршзда- ко, офицеръ одного изъ гвардейскихъ п опаснымъ совдавай, прецедентъ привлече­ ніемъ (Депутатовъ вообще и особенно самой Гоа Думой. Нужно очень осторожно отно­ ситься къ лравт депутатовъ бвжаіказишо .высказывать сужденія и мнѣнія съ трибу­ ны Гос. Думы, что рвгламенлируется ст. 14 учрежденія Думы. Деігугать Н. К Антоновъ продло- жчлъ въ виду того, что въ распоряисѳнш Гос. Думы не имѣется въ настоящее время достаточно средствъ для паказалія за ио- добные поступки депутатовъ, нзхдѣіпггь со­ отвѣтствующимъ образомъ наказъ Госту. Думы и внести вч него новую статью, ко­ торая предоставляла бы право комлідгскот лггчпаго состааі тюзбужлалъ вопросъ объ ксютюченіи недостойнаго депутата на время до 50 засѣданій съ воспрещеніемъ исклю­ ченному депутату посѣщать зданіе Талрк- челкаго дворца. Такимъ образомъ, кромѣ продолжительнаго срока, исключенія, де­ путатъ лишался бы тѣмъ саагышъ пристт- ствов’ляія въ засѣданіи цѣлаго ряда ком- мнеейі п такое (наказаніе было бьп для него значптеаьііо ощупиельнѣе нынѣшняго. Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Въ началѣ 2-по часа Фракція земцетъ-октяйристовъ исцъ преа- (“ічцподьстівомл, Сашіча вытвата слѣдую­ щее постановленіе:—«Въ виду вознішішхъ с.іугховь о возмоиснсюти дугой между М. іі Ропзянко и Ма’ржовымъ 2-мъ, фракція зстш&въ-октябрпютов’ь счигаеть, что оскор­ бленіе нанесено не одному предсѣдателю Гос. Думы, а всей Гос. Думѣ, признаетъ, что съ Марковымъ, какъ съ человѣкомъ недостойнымъ, недопустимо общеніе чле­ номъ (фракціи, ни. сонотсніи чего восчдре- шено іиодівать сову р\ж,у. Ка случай аізс- цессогь съ его гтоорны. фірыьція земцевъ- оіетябристлшъ призшаетъ его за личность, погорая въ (вопросахъ чести и .достоинства не можетъ требс««т и подучить уттоатіе- гтіренія». Ооіговременчго поднятъ пспдросъ объ !ігкл.ютрпіл Маркітша нзъ состава осо­ баго совѣшанія по оборонѣ п думскихъ ,коммиссій. До сихъ поръ, однако, не вы­ ясненъ вопросъ, какъ можетъ быть осу­ ществлено общее желаніе въ смыслѣ вск- .шченія Маркова. Гіреднолагается ,оіго- ціялыкое нерс-івбраніе коммшлсШ, въ ко­ торыхъ участеуггъ Марковъ 2-й, съ тѣмъ, чтобы его въ зга коммиссіи и* выбивать.] Нш. жар. ПЕТРОГРАДЪ Въ теченіе для предсѣ­ датель Дуэты нсѵлучплъ массу телеграммъ, въ томъ числѣ оті представителей главна­ го упратлепія россійскаго Общества Кра­ снаго Креста, отъ петроградскаго комитета всероссійскаго секса городо,въ и т. д- Фракція зомщнч.-октябристов’ь вынесла рѣшеніе, ігь которому прнсоедпнплись и другія фраіклрп. По этому рѣшенію яоелцхѵ щаются какія-лнбе сношенія съ Марко­ вымъ 2-мъ. Члены фракція пе имѣютъ пра­ ва подавать ему руку, а равнымъ образомъ, давать ему илп требовать отъ него личнаго удовлетворенія въ какой бы то ни было ]формѣ. Къ этому постановленію прпсоеди- !пились прт’регсилг’оя группа, союзъ 17-по октября, мусульмппская группа, фракція наролпой свободы и группа центра. Крайпе лѣівая группа па вопросъ объ пхъ отношетін къ Маркову отвѣтила: «Пе­ редъ пами г.олі]>осъ о тедгь, чтобы не всту­ пать чп ві> какія сношенія съ Марковымъ, не стоялъ и не стоитъ. Пикто нм. насъ и раньше Маркову 2-мт руки пе подавалъ, а что касается дуэли, то, въ общемъ, мы npo-j Ітавники дуэли, и съ тачивк іеснодами,] jкалгъ Марковъ 2-й. на ду-ип не дерутся, ихъ ; ‘просто бьютъ». Одновременно поднять вопросъ объ исключеніи Маркова изъ состава особаго совѣшанш по оборонѣ п другихъ думскихъ жоюгиссій н совѣщаній, въ которыхъ онъ являеіея цредстаі ителемъ фракціи Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Втора п сегодня фракція правыхъ обсуждала вопросъ о своемъ от- ношепій къ шчераішней дикой выходкѣ Маркова, но пе іпришла до с-ігхъ поръ ші ьч, какошу оиредѣтенпому рѣшенію. Нага. дар. ПЕГГГЧАГР.АДЪ. Въ теченіе всего 22 н 23 ноября до поэдніяіго часа вечера у М В. Родзянко іпеіюбывали сотни людей, вы­ ражавшихъ езгѵ глубокое сочувствіе по по­ воду дикаго выступленія Маркова 2-го Овнамъ изъ периллъ посѣтилъ предсѣдате- .тя Гос- Думы іігретсѣдателъ Совѣта мини­ стровъ А. 0. Треповъ, затѣмъ, вслѣдъ за нимъ, гр. П. Н. Игнатьевъ, церемоніймей­ стеръ Двора Елю Величества К. И. Гарсъ, бывшій министръ торговли и ш.ромышлея- иости С. И. Тимашовъ, члены Гос. С-овѣта Н. С Таі-анцевт. и С. С. Мадухинъ, почта всѣ депутаты, а такое многіе представители аристократическаго Петрограда. Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Поздно вечеромъ, во время васѣлапіл совѣта «Общества 1914 года», товарищу» предсѣдателя совѣта членъ Гос. Думы М. А Карауловъ сообщилъ объ инцидентѣ съ Марковымъ. Совѣтъ Обще­ ства, глубоко возмушепный происшедшимъ, обратился къ М- В. Роцигико со слѣ’дую- шей телетрамчгой «Предсѣдателю Думы Михаилу Владиміровичу Родзянко. Только что получивъ пзьѣстіе о безобраппой вы- і ходкѣ Маркова, сотѣті. «Общества 1914 года» считаетъ своимъ долгомъ отъ лица всего Общества пыраяпть вамъ, глубоко уважаемый Михаилъ Владиміровичъ, свое искреннее глубоко* сочувствіе. «Общество 1914 гота» убѣждено, что высокое уваже­ ніе, которымъ вы заслуженно пользуетесь въ широкихъ круіахъ народа, ставить васъ выше воѳмутите.іьяой выходки презрѣн­ ныхъ рептилій Совѣтъ Общества счастливъ узнать о единодушномъ вотумѣ Гос. Дріы, который доказалъ еще разъ, что авторитетъ ея не можетъ быть поколебленъ недостой­ ными происками. Исполняющій обязанно­ сти предсѣдателя Общества Кара у- 1 о в ъ». Паш. Еор. ПЕТРОГРАДЪ. Въ статьѣ по поводу .Багдада гл, Думѣ «Рѣчь» пишетъ: «За короткое громя своего существованія да­ лей Думѣ много уже пришлось повидать и установить свою самобытность, по сейчасъ і.евзсѣстнуію даже стау/ѣйпшогі» парламен­ томъ. Господа правые, начиная оо 2-й Думы, взяли на еѳбя conopniieniro едіщнэдѣ- ленпу» роль, мотору» вполнѣ опредѣляетъ орошенпое еіхуь вчера П.приіпкопичеін. сло­ во: «Холопы». Кто. какъ не Піуршикевичъ, ихъ вчерапіяШ вождь я щохиовителъ, мо­ жетъ и доджемъ знать цстішиое цоложепіе? Іалспы, они всегда умѣють не за страхъ, а ва совѣсть исто.тлить нужную роль. ГЬо- іелѣднее время, гъ того момента, какъ опредѣлилось значеніе блс»ка, поведеніе ‘Марковыхъ стаповшіся все болѣе опредѣ­ леннымъ. Правая печать, вся отѵготттъ стб- едпируемая позволяла себѣ обливать грязью Думу, и характерно, что несмотря па существокзпіе столь ітрозпоій для всѣхъ близости Сцпллы и Харибды, отвратитель­ ная рутань по аггресу высшаго гостдар- ственнаго учрежденія не встрѣтила пика- кихт. пропятствій для появленія на газет­ ныхъ столбцахъ. Кто слѣдить за правой прессой, тому вчерашняя выходка itaip- ігова-ВаляВ не паказалась иеожвданной. О ня, холопы, да ;вс-е сиособіги, па. все го­ товы. Что пмъ стоить, если ато нужно, осыпать шолцідноіі бранью предгѣдзяе.тя Гос. Думы. Правые па все готовы, какъ извѣстно изъ нашегс печальнаго опыта иелапнихъ лѣтъ». Наш. кор. ПЕТРОГРАДЪ. «Новое Время но поводу скандала въ Думѣ пишетъ: «Сегодняшнее засѣданіе Думы обратилось въ возмутитель­ ную выходку Маркова 2-го противъ М. В. Родзянко. Оскорбленіе предсѣдателя Думы —событіе, безпримѣрное въ лѣтописи на­ шего парламента- Въ данномъ случаѣ оно было, кромѣ того, п безсмысленнымъ про­ явленіемъ дикой разнузданности депутата, не привыкшаго относиться съ уваженіемъ къ законодательной палатѣ, что Марковъ по­ казалъ, оскорбивъ ея предсѣдателя. Чѣмъ руководился Марковъ при этой злобной и нпчѣмъ не вызванной выходкѣ противъ М. В. Ротзятко? Что это,—явное признаніе ісобствеппаго безсилія п безиалежностп за­ шиты Марковымъ политической позиціи, на которой его покинула уже и наиболѣе та­ лантливые и живые сочлены по фракціи, или это явная провокація съ цѣлью во что бы то пп стало помѣшать работать Думѣ, чего всячески добивались и тѣ, закулисные темные элементы, которые не брезгак/гь никакими средствами для достиженія своей главной позорной цѣли, столь ярко разо­ блаченной въ Думѣ. Эта провокація сор­ валась. Дума послѣ перваго замѣшатель­ ства только крѣпче сплотилась вокругъ сво­ его прелсѣдателя, остался только позоръ па депутатѣ Майковѣ п на тѣхъ, чьемъ орудіемъ онъ сегодпя явился». Н А Н А Ш Е М Ъ ФРОНТЪ. ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО І Ш Ш О П А й Д У Щ А Г О . ПЕТРОГРАДЪ. 23 XI. Западный фронтъ. К> юго-востоку отъ РомОржанъ въ раіонѣ з. Конюхи наши развѣдчики атаковали караулы противника и захватили плѣн­ ныхъ. Удачные поиски нашихъ развѣдчиковъ происходили на р. Быстрицѣ въ раіонѣ д. Стаоый Лисецъ. j Въ Лѣсистыхъ Карпатахъ иаши войска заняли высоту въ трехъ верстахъ юго- западнѣе Яблоницы, но вслѣдствіе силь­ наго артиллерійскаго огня противника при­ нуждены были ео оставить. К авказскій ф ронтъ. Ничего существеннаго не произошло. | Рукы ск и фронтъ- На границѣ Трансильпаніи въ долинахъ] р.р. Тротуша. Сульты, Чебиніаша, Усы и| Дофтяны бои продолжаются. Въ Валахіи атаки продолжались и про­ тивникъ имѣлъ успѣхъ въ направленіи Торговитеа— Плоэшти и въ раіонѣ Гокд- нешти на желѣзной дорогѣ Титу— Буха­ рестъ, гдѣ, вслѣдствіе прорыва фронта, ру­ мыны принуждены были отступить. На про­ чихъ участкахъ атаки противника отбиты. Дѣйствія нашяхъ союзпик.оп.ъ за истекшую недѣлю. АНГЛІЙСКІЙ ФРОНТЪ. Въ виду дурной погоды дѣйствія англи­ чанъ ограничились перестрѣлкой и раз­ вѣдкой. БЕЛЬГІЙСКІЙ ФРОНТЪ. Артиллерійское состязаніе болѣе ожив­ ленно въ раіонѣ Стеенстрате. ИТАЛЬЯНСКІЙ ФРОНТЪ. Итальянцу продолжали закрѣпляться на вновь занятыхъ ими позиціяхъ. ФРАНЦУЗСКІЙ ФРОНТЪ. За недѣлю ничего существеннаго не произошло. САЛОНИКСКІЙ ФРОНТЪ. Въ виду дурной погоды военныя дѣйствія не получили особаго развитія, тѣмъ не менѣе отмѣиается нѣкоторый ѵспѣхъ союзниковъ, а именно сербы за­ няли Будимірку. а французы выс°ту 1050. Четыре контръ-атаки болгаръ на указан­ ную высоту были отра.ч’ены. Дѣйствія итальянцевъ въ горномъ масси­ вѣ Черчена и Степа (въ 5 верстахъ къ за­ паду отъ Би юля) были успѣшны. За послѣднія двѣ недѣли въ руки союз­ никовъ попало болѣе 1400 плѣнныхъ гер­ манцевъ и болгаръ. С О Б Ы Т І Я В Ъ Г Р Щ І И . ПЕТРОГРАДЪ. Пэт, Аоинъ телеграфи­ руютъ: Съ субботы въ Аѳинахъ полная анархія. Разбоп открыто организуются ко­ ролемъ и военной лигой. Въ предательскомъ нападеніи на союзниковъ греческое войско црисоедпхплось къ бандамъ резервистовъ, вооруженныхъ винтовками и пулеметами, и сейчасъ же начались нападенія на дома я магазины венизелистовъ. Нап;иеяІямъ подверглись также и многія гостиітташ іга главныхъ улицахъ и находите шаясд радомъ, съ англійскимъ посольствомъ англійская шкала, швейцаръ которой смер­ тельно раненъ. Наслѣдникъ престола и всѣ принцы открыто пн утицахъ поостри*’ п ба.л- тптойъ . Король п королева обходили и привѣтствовали войска, палаяшія на фран­ цузскую роту и адмпра.іа Фурнз. Послѣ отпой спокойной ночи опять нача­ лись всюту разб’ йничьп нападенія. Власть исчезла. Полиція, жандармерія п войска прекратились въ талая же хулиганящія банды. Тюрьмы переполнены венизелиста- ми. Гедалщіп венизелистскихъ газетъ раз­ громлены. Редакторы и всѣ сотрудники арестовапы, причемъ нѣкоторые ранены Во время безпорядковъ пострадало много иностранныхъ подданныхъ. Гостиницу, къ которюй находились сербы, нѣсколько разъ обстрѣливали королевскія войска. Одшгг» сербъ раненъ. Нага. кор. ПЕТРОГРАДЪ. Сюда телеграфируютъ изъ Аѳинъ: Время перегоъоровъ прошло. Аѳинское ] правителъствю лторадочно готовится къ іѵЛпі съ союзниками. Въ Ео- рпнеъ п Колхиду птшбыто 2 полка. Изъ Лаши цдеть часть 5-го корпуса. На окрест­ ныхъ высотахъ роются траншей, ставится артиллерія. Мобилизація не оффиціальная въ полномъ разгарѣ. Дусманжъ и всѣ нѣ­ мецкіе піржчгкіщшкя верпу лисъ вт> армію. Завтра или послѣ за=гг;ха ждутъ похода на Пирей. Въ субботу сокопіія войска екоа- “ате.тьно покинули Аѳины подъ конвоемъ •роковт»-. Плѣнные французы были выданы обезоружеяныаіи. Ожидается распоряженіе объ отходѣ па союзныя суда. Наш. кор. ИгЖ’ОГРАДЪ. Органы греческой дета- пі. выражшщіе мнѣніе драдгоршихъ к?«*- гшэт», іпрододжозотъ (ікддгоп’овлять общество къ активному вьсстуялешію арошвъ четвер- ігоі’о согтасія, шлмѣтцаюдъ ИКЬЕЛБЛеТПОДЯ еффпгшальыыгт сообщенія объ отвоеваніи : ормтѵясжой кооліинцей Монастыря а чяаходѣ 1 100,000 гермажской арміи на Ларищу. Ірсяп ттшготов.тякть захватъ ТТирея. Вт. А сиплыхъ ніас-тоглцій тертссгь прот ивъ вештзаіт.’.топп>. О;соло 100 вонипелистовт, частью убиты, чагп.ю ранены л почти ІОСЮ ,чел. заключены въ тюрьму. Выжпяется. что наягаденіо гракшп. на. соігопый отрядъ является злоукъшвгеяншп» йжггоп», и союзныя войска были воплечехты въ лаітшеу. Иалі. кор. ЛОНДОНЪ. 21 XI- П а л а т а общинъ. Отвѣчая на вопросы, лордъ Робертъ Сесиль сказалъ: «Положеніе в*ь Греціи чрезвычайно се­ рьезно. Несмотря на неоднократныя увѣре­ нія короля и правительства, что безпорядки пе будутъ допущены, било произведено Г’Ведательокое. ничѣмъ не вызванное нсѵ паденіе, на отрадъ союзныхъ войскъ, вы­ саженныхъ по распоряженію французска­ го адмирала въ прошлую пятницу. Много человѣкъ убито- Подробнаго донесенія еще пе получено. Брптапское правительство считаетъ коро­ ля и греческое правительство въ сильно* степени отвѣтственнымп. Союзники обсуа^ даютъ шаги, которые слѣдуетъ немедленхш предпринять для радикальнаго разрѣшенія создавшагося полелгепія». П.Т.А. ПАРШКЪ. 21 XI. Газеты, обстещоя со­ бытія въ Аоинахь, признаютъ, что дераса- вы согласія должны счигаться съ высту- пленіемъ новаго противника. Однако, въ раоперлкеніи согласія имѣется рядъ средствъ, сила которыхъ пешобѣдидга. Про- вдаглашенгная вчера блокада Греціи, за- і хвать таможенъ во всѣхъ валсігыхъ иуші- ]тахъ. запятыхъ фроітузсіжми войсками, дс.кигы заставить кораля п его совѣтни­ ковъ уже черезъ нѣсколько дней безотгово­ рочно уступить требованіямъ державъ со­ гласія. Державамъ не сл*Ьд,уеп» стаповить- ся къ дамичеокое неджепіе, преслѣдуя гре­ ческія байты въ горахъ Грепіи. ; Мѣры, согласованныя по совмѣстномъ ]обсужденіи всѣхъ союзниковъ, принимают­ ся съ (воз-мосиного быстротою. Кара, заслу­ женная гнуснывгь нападеніемъ на фрая- цузс-клхт. солдатъ, встрѣтить общее одо­ бреніе. Союзники уже больше не могутъ довіірять гречеошмт правительству и дра­ жны рѣшиться таять веденіе гречеетгат: дѣли, кі, собствякіпыя руки. ГІ-Т.А. ПАРИЖЪ. 21 XT. «Potit Рагіяіеп», пе­ чатать рядъ оффиціальныхъ доьтментаві.. гдѣ съ очевидностью доказывается двой­ ственное положеніе гречес.каго кабинста Гкулѵдиса. тго отношенію іп» германскимъ воеігпопачальнтткямч» п сотознпкамт», и помѣ­ шаютъ мрпказы греческимъ жйіекамъ. предписывающіе сшигобг-твоваті» тггоржешю болта ръ пъ Гропію, уступая имъ грсч ее куда те|<риторію. и препятствовать всѣми средст­ вами проп’внлсеяію ФpaIrп^т^cкпxъ войсясь по паігравлепіго кд» форту Ручіелъ. Пѵб.шгусмые дгікмменты пе остаплятоть одмнѣпій в*ь предательствѣ Греціи, кг/го- рцр. паконепч,. привело къ происхеояшшо» иыиѣ событіямъ. П.Т.А. НА БАЛКАНАХЪ. УСПѢХИ СЕРБОВЪ. ООЛУНЬ. 22 XI. Оффиціальное сообщеніе сербской квартиры отъ 21-го ноября. Послѣ кдюгопро пптытч, боовт», гградод- жапшнхея безд> по;н?ръпва івт» течедіе пѣ- епо л вкладъ дней, несмотря па ввблатояіріят- чѵю погоду, пеоесѣчнптость мѣстиоста и отчая’нг.іое соіцмя’нгиеаіе н е п р ія т е л я , нашн ,войска блестящей атакой завладѣли 20 юября рядомъ сильно унрѣсменныіхъ 6<хл гарскихъ позицій въ районѣ къ сѣверу 9 гь Грунититы и Будимірцы. Развалины сти­ ранной крФмсти. «расположенной ладъ Гру- ■тситой, (находятся ьъ нашихъ рукахъ. Разбитые болгары, бѣягалл къ сѣверу, оставивъ на нолѣ сраженія большое число труповъ. Мы пзя.ти міюгочпелельние военные тро­ феи, среди которыхъ 5 полевыхъ орудій, о зарлдігькъ ящиковъ, нѣсколько пулеме­ товъ, мнюйкество снарядовъ и много воен­ наго снаряженія. Нала также взяты плѣнные, число кото­ рыхъ иѳ установлено. Число орудіи, взятыхъ сербами до на­ стоящаго времени, достиіпіегь цифры 79. II. Т. А. СОЛУНЪ. 22 XI. Сообщеніе серб­ ской главной квартиры Вчера сербы расширили успѣхъ, одержан­ ный къ сѣверу отъ Груншігш и Будкиір- цы, ъвши п/ристушшъ новыя сильно укрѣп­ ленныя нешріяте.тікія позиціи и залвали­ ли 2 перманакшъ мортиры. Непріятель отброшенъ отъ сѣверу. На полѣ сраженія лащено огного нсвгріятеллинхъ трутовъ, среди никъ трут кшхщддра 21 нѣіхогшаго лодка П. Г. А. На румынскомъ фронтѣ. БУХАРЕСТЪ. 22 XI. Оффиціаль­ ное сообщеніе. Сѣверный фронтъ. На 8астатной границѣ Ліо.щашіи нетгрія- тать произвелъ въ рааличшьахъ njy актахъ атаки, но былъ отраженъ. Ни сѣверной границѣ у Мунгени ничего значительнаго де произошло. Западный фронтъ. Войска стоятъ въ раіошѣ къ востоку отъ Тарговшпты, на рѣкѣ Дамбовігпѣ, къ восто­ ку отъ Тигу, къ западу н юго-западу отъ Бухареста, еллотъ до Дуная. На фронтѣ Добрудаси ружейная пере­ стрѣлка и артиллерійскій огонь. П.Т.А. ОДЕССА. 22 XI. Прибывающіе изъ Ру-] мыніи восторженно отзываются объ успѣ­ хахъ русскихъ войскъ съ первыхъ дней появленія на линіяхъ, защищающихъ пу­ ти къ Бухаресту. Съ прибытіемъ русскихъ положеніе значительно улучцшиось. Австро- германны задерживаются. Первыя вѣпиі объ успѣхахъ успогаоилп румынскую столицу, укрѣпивъ вѣру жите­ лей въ благопріятный исходъ сраженія Сократилось бѣженсгво. Готовые кд, отъ ѣзду отложили отъѣздъ. Продовольственной нужды Бухарестъ не иснвливаетъ; отсут­ ствуетъ только дровяное топливо, замѣняе­ мое нефтяными остатками. Коммерческая жизнь начшіаетъ входить въ колею. Мага­ зины открыты. Газеты не переставали вы­ ходить. Н.Т.А. ОДЕССА. Вернувшіеся съ румыпс.кптт Фронта представители Краснаго Креста со­ общаютъ, что въ Добруджѣ всѣ мѣстное пи послѣ болгаръ обращены въ пустыню. Го рода Гпрсово, Топалъ и села превращены ві развалины Всѣ дома, кромѣ прпна,иелга_ шнхт. болгарамъ и туркалъ, набивались со ломей н под жито л п сь. Продовольственные запасы частою внаезепы, частою уппчтс жены. Только щклкплтолъпая раопорядп- -гельпость команднаго состава устраняла остановку въ сіыбжепіи арміи и войска пе чувствуютъ недостатка въ продовольствіи Эвакуація раненыхъ попрелслему идетъ по Дунаю за баржахъ. Бъ ставкѣ короля недавно состоялось совѣщаніе съ участіемъ представителей русскаго и румынскаго Краснаго Креста. Разработанъ планъ эвакуація. Ііаш. кор. 1 Въ Бухарестѣ. .ЯССЫ. 22 XI. Органъ Маргпдолгапа «Steagul» въ статьѣ «Останется на мѣ­ стѣ» пишетъ: «Черезъ Бухарестъ проходятъ длинныя з;ерелшцы крсстьяліскнхъ телѣгь, нагружен­ ныхъ женшипами, дѣчымл и багажешъ: гонится домашній скотъ. Колетно, трудно успокоить населеніе,—говорить газета,— котла слышенъ пушечный грототъ и гори­ зонтъ оовѣніеиъ заревомъ пожаровъ, по все-тали необходимо властямъ принять хѣ­ ры чтобы охра,нить и сберечь населеніе, убѣлпвъ сотранпть спокойствіе и осгатіюя Еа мѣстѣ, такъ какъ Молдавія переполнена пришлымъ населеніемъ изъ Добру дж и и русскими войсками. Прибытіе вовой мас­ сы бѣженцевъ епде бодѣе затруднить по­ ложеніе мѣстігаіго населенія и можетъ вы­ звать голодъ и эпидеміи, между гі;мъ какъ етодгклей приняты необходимыя мѣры для оказанія помощи нужда ютимся». Префектъ Бухареста объявляетъ, что вы­ ѣздъ изъ столицы допускается только сч особаго разрѣшенія. Всякое движеніе по городу послѣ девяти часовъ вечера пре­ кращается. Отбывшіе тюремное заключе­ ніе сроимъ болѣе двугь лѣтъ обязалгы не­ медленно явиться въ полицію- Лица, за­ стигнутыя на мѣстѣ преступленія во .ремя совершенія кражи, грабежа или поджога, будутъ разстрѣляны иа мѣстѣ. П. I. А. Нѣмцы въ Румыніи. ОДЕССА. Германокое комятловате на- зпачплю военнымъ гоноралъ-чубеіміаторомъ въ (жушп стропалю ей области Крайовы Впль-і ігеліма Гс<г<піцоллоргса, брата /румынскаго; дораля, о прибытіи котораго на румынскій фратгъ сообщалось давно. Любопытао, что; лрооатаімація о назначеніи Вильгельма ра- впростралона нѣмцами, еще корта большая часть Крайсты находилась вь рукахъ ру­ мынъ. Бъ этой прокламаціи попутно до­ пущенъ рядъ оскорбительныхъ выраженій но адресу румшюклго короля, называемаго нзмѣлтяікомъ, а тачано вдролпнм. Замѣчены ,починки нѣмецкихъ авіато­ ровъ преслѣдовать короле-вокую чету, для чего были дпадсды предпринята всодучішая бомбардировка ігѣхъ дворцовъ. Отвѣтомъ не эти бомбардировки явились горячія рваціп населенія въ честь проѣзжавшихъ по странѣ короля п королевы. Нѣмецкіе авіаторы преслѣдуютъ также героя Веіодеи а—французскаго «генерала Бертло, обнаруживая освѣдомленность о младомъ появленіи генерала. Паль Ео.р„ На Македонскомъ фрондѣ. ЛОНДОНЪ. 21 XI. Оффиціальное – ообіцеідіе о дѣйствіяхъ бри­ танской арміи .въ Македоніи с т ъ 2 0 п о я б р я. 11а фртнтѣ Струмы іишіл развѣлочныі отряды произвели удачное вторженіе въ непріятельскія линіи въ ракшѣ Неохсри Наши аэропланы сбросили бомбы въ непрія­ тельскій лагерь около Сереса, нанеся вра­ гу серьезныя подери. П.Т.А. ПАРИЖЪ. 22 XI. Оффиціальное сообщеніе о дѣйствіяхъ на Ближнемъ 13 о с т о к ѣ. Къ востоку отъ Црны сербы, развивая успѣхъ, достигну­ тый 20-го ноября, дошли до подходовъ кь Старавшіѣ. Всѣ коіггръ-атаки непріятеля отражены съ кровавыми для него потеря­ ми. Днемъ 20 и 21 ноября сербы завла-і дѣли ‘.время орудіями и пятью бомбометами.; Къ сѣверу ось Па-ралова французы п сербы также продвинулись впередъ. П.Т.А. У НАШИХЪ С О Ю З Н И К О В Ъ НА СОЮЗНЫХЪ ФРОНТАХЪ. ПАРИЖЪ. 21 XT. В е ч е р п е е оффи­ ціальное сообщеніе. Значительная дѣятельность артиллеріи съ обѣихъ сторонъ происходила къ сѣверу отъ Соммы и въ раіолѣ Во—Душманъ. Па всемъ остальномъ протяженіи фрон­ та день прошелъ спокойно. II. Т. А. ІІиЧІЖЪ. 22 XI. Оффиціальное дневное сообщеніе. На «общемъ протяженіи фронта ночь прошла епокойао. Дѣйствія летчиковъ. Подпоручикъ Иенжесееръ сбилъ вчера одинъ за дру­ гимъ 2 германскихъ летательныхъ аппа­ рата: первый въ 12 час. 15 мин., второй въ 1 часъ 5 мин. дня. Оба аппарата упали на землю и разбились, одинъ въ 300 мет­ рахъ къ западу отъ Кюрлю, другой у лѣса Валлюляръ къ западу отъ Леше.для. Всего Ненжѳссеромъ сбито, такимъ образомъ, 20 непріятельскихъ аэроплановъ. П. Т А. ПАРИЖЪ. 22 XI. 13 е ч е р п е о о «J) ф п- ініальное сообщеніе отъ 22 но- ‘я б р я. Небольшая германская; атака, произве­ денная сегодня утромъ противъ калш.хъ позицій къ сѣверу ото. деревня Во, была со­ вершенно отражена огнемъ нашихъ пулеме­ товъ. Пжчи чзяты плѣнные. Въ течепіе тая въ различныхъ ттунжтахъ Фронта попдер:кивался артиллерійскій огонь средней силы. П. Т. А. 30ІІД0Н Ь. 21 XI. .Дпевпое оффи­ ціальное сообщеніе б рл т а н- «кой главной квартиры во Ф р а п ц 1 п. Ночью непріятель бомбардировалъ раіо- чы Гедектра и Фужки.дзера. .Мы бомбарди­ ровали окрестдюстп Мопдя. П.Г.А. ЛОНДОНЪ. 21 XI. Вечернее оф ф п- ціалыіое сообщеніе брпта.н- ской главной квартиры воФра.н” ц.і.и. Непріятельская артиллерія развивала дѣнте.дыіость оголо Лебе. На остальныхъ участкахъ франта про­ исходила съ перерывами артиллерійская бамбардпровка вт, теченіе дня со значи­ тельнымъ оживленіемъ съ обѣихъ сторонъ- Бои при помощи ручпыть грапатъ про- нсдоідили ь-ь раіонѣ Невидъ-Сеиъ-Ваасть гі Гоч’етшдылертіъ и около Илра и Армадітьера Подтве[«япается сообшоіпе, что паши отря­ ди проіганели прошлой ночью набѣгъ на непріятельскія траипюи къ сѣверо-востоку отъ Пара и, кромѣ захвата илѣыныхъ. нанесли непріятелю значпте.тъпьш потоі>и. П. Т. А. ЛОНДОНЪ. 21 XI. В е ч е р н е е оффи­ ціальное сообщеніе отъ 2 1-го ноября. Ничего существеннаго не про­ изошло кромѣ обычной дѣятельности нашей артиллеріи и траншейныхъ мортиръ вдоль всего нпшего фронта. П. Т. А. ЛОНДОНЪ. 22 XI. Дневное оф­ фиціальное с о о б щ е и і е 6 р л ^ г. «- с к о й «квартиры во Франціи о т.ъ 22-г о ноября. Къ югу ото. Лооса непріятель, дѣйствуя большими силами, послѣ, сильной бомбар­ дировки, лытадся сове.ріитггь .набѣгъ на на шл траіншеи, закончліяшйся потной не- удачей. На остальномъ протяженіи фронта не тьрмезоіпло ничего выд;ьющагос.я. IL Т. А. ! ГАВРЪ. 21 XI. Бельгійское о ф- фпціальное сообщеніе. Нѣкоторая дѣятельность артиллеріи за- мѣчштась въ раіонѣ Днжсмюда по нацрав- лекію къ Гедзасу. На остальномъ протжаеніи фрскнта было спокойно. П. Т. А- ГА ВГ Ь. 22 XI. Бельгійское оф- фииіальное с о о б щ е н і е. Въ различныхъ пупкта.хъ фронта, осо­ бенно на участкахъ Рамскапелле. диксмю- да п Стееіитрате артиллерійская ‘пере­ стрѣлка Къ сѣверу отъ Диксмгода мы обстрѣляли сжспленія непріятельскихъ войскъ. П Т. А. РИМЪ. 22 XI. Оффиціальное ео- ебшен.і.е нтальян с кой глав­ ной квартиры отъ 21 ноября. Къ югу отъ дахшны Камераса непріят ѵе “д, вновь пытался атаковать дереівніо Салю, по былъ отбитъ. На остальномъ протяженіи треіггинскаго ( фронта Гьгчная артиллерійская пере- І ‘ірѣлка. особенно напряженная па плоеко- горін Азіа го и до . ппі Ѣ Оутаіиа. На фроптЬ Юлійггатхч. А.пліъ в«ч<ща пе- роі,ягель рязвтвалт. сп.тьпый арти.шерій- скій ог’Шь но тыловьпгь позиціямъ нашихъ линій. Мы утѣшно оггѣчалн. Въ результатѣ (гебольппгхъ стычекъ paa- ігѣдочтіы.хт. отрядішъ близъ Кастеньелшцы мы з а х в а т и плѣнныхъ, среди актъ 1 сфиперъ. Ошчь изъ нантихь воздушяъггь отря- ютъ бомбафиінропа.гь вчера желѣзнодорож­ ные вокзалы нъ Дате.тояно и Скоро на Кар се; несмотря на непогоду и ожесточенный огонъ непріятеля, наши летчики, чнаічи только снишшппс.ъ. сбросили около по- луторы тонны сильно варьзвчаты-гь веществд птчд’вщиѵь г.ъ помѣченныя цѣли. Произошли воздушные боп; одпстъ не- нріятелкшй аишарато. сбитъ, одинъ изъ нашихъ аэроплановъ пока не вернулся. Нспріяіелъшае ааропланы сбрасывали бомбы въ нѣкоторыхъ ау,актахъ Карс-о, но ■езрезультатао. Насыть аарчшлаит, сбросилъ 5 бомбъ сольшего Ни.шара на шипучіе ангары вд, Тріестѣ; бомбардировка дала превосходстые [нвульгаты. О. Т. А. Измѣненія въ составѣ англійскаго прави тельства. ЛОНДОНЪ. 21 XL Палата общинъ Премьеръ-мнщдстрь Асжппть. отвѣчая іі – іхшросъ по поведу назначенія контролера надъ продовольствіемъ, сказалъ: «Король, вслѣдствіе дашаго мноао сг зелдгчестдт сегодня совѣта, одобрилъ up” образованіе кабинета, е я полагаю, что асѣ вопросы, касающіеся лігчпаі’О состав; ь.реобразуемалт) правительства, лучше от- лоскіггь Да тѣхъ поръ, пока преобразовано кабинета пе будетъ закончено». Въ виду ѳтого Асивпть ішред,іоягилъ па татѣ отложить запросъ до четверга, а затѣмъ открыто заявилъ: «Каікія бы перемѣны въ составѣ права тельства не произош-ти, онѣ не высовут. отстуіплепія отъ политики, которая гароая- глашена яь началѣ войны и неуялояв ітрес.гѣдовалась. (Громкія одобре- іі і я)». «Если кто нибулъ шітаеть мысль, тіч- существуютъ пряззакп измѣненія полатака, с’каоа.дъ Ac шить, то могу его завѣрить что онд глубоко ошибается. Бонаръ-Лоу, сидя рядомъ съ Асквитомъ, дружескл съ пстмъ бесѣдовалъ, Ллойдъ- Длсордаъ отсутствсвалъ. Н. Т. А. ЛОНДОНЪ. 22 XI. Засѣданія парламен­ та оторочены съ четверга до окопчатііт преобразованія «кабишета. Всѣ члоеы каби­ нета по предложенію Асжвита г.ручили нму прошенія объ отставкѣ, «предоставикд. мсу рѣшеніе вопроса. ■Оффшціалшо «ссюбпдается, что Агквитд подалъ королю прошеніе объ отставкѣ. Ко- рл.іь пригласыъ кь себѣ Бонарт, Лоѵ. П. Т. А. ЛОНДОІГЬ. 22 XI. Оффпціальн о сообщается, что Асквигь подать ко­ ролю іпрошепіе объ отставкѣ. П. Т. А- Печать по поводу соглашенія о Констан­ тинополѣ. ЛОНДОНЪ. 21 XI «Могпітщ Post» бла­ гопріятно ко.чагеп’пцтсяъ сдѣлаінное въ Ду­ мѣ заявленіе о Копстаіітипопотгіі, говоря, что свобатный прохцдт, вт, Дардаігелпы те­ перь обезцечеогъ для международной торготі- .III «Рыцарская твердость нашего союзника. —говорить газета,—всѣми цріган-іпга. Рѣ­ шеніе его пе заключать сепаратнаго мига торжественно подтверждается статсъ-сск,ре- гаремъ А. Ѳ. Треповымъ». «Daily Chronicle» пишетъ: «Открыть проливовъ означаетъ широкое іиспользона яіе Азіи не только Россіей, но и всѣмъ че- лоя’ѣчос’пюмъ. Это огромный шагъ жъ вео- стаяопленію црочналх» равновѣсія въ между­ народной «политикѣ». «Globe» видитъ въ заявленіи Трепов: формальное увіидоглоніе Турціи о «иредстю яшемъ изгнаніи еп изъ Европы. Россія ку­ пила Олеговъ щлть цѣною безпримѣрпыхъ жертвъ». «Westminster Gazette» заявляетъ, что существованіе соглашенія было всѣмъ из­ вѣстію, но о немъ впервью упомшіается опредѣленнымъ аівтоіритетнымъ образомъ. П.Т. А. Папа о войнѣ. РИМЪ. 21 XI. Открывая секретное за­ сѣданіе консисторіи, пана обратился къ присутствовавшимъ кардиналамъ и прела тамъ съ рѣчью, вт. kotoijki S .возвѣстилъ о скоромъ выходѣ въ свѣтъ свода церков­ ныхъ постановленій, задуманнаго папой Піемъ X. Трудами лицъ духовныхъ и мі­ рянъ поди, руководствомъ кардинала Гас- ііарп сводъ завершенъ. П;ша ожидаетъ, что появленіе его въ свѣтъ ознаменуетъ начало ноной спокойной н уравновѣшенной эры къ исторіи католической церкви. Въ заключеніе рѣчи папа коснулся событій міровой войны, причемъ съ осужденіемъ отозва.тся о ггрояобреженіп къ Божескимъ [законамъ п международному праву, щ>зя- іепнсіомся въ воздушныхъ налетахъ «на от­ крытые города и беззащитное населеніе. Папа вновь подчеркнулъ, что осуждаето. нес’праведлнъостп, кѣяь бы онѣ ни совер­ шались. П. Т. А. Призывъ о помощи Бельгіи. Г МІРЪ. 22 XT. Бельгійскіе послаишгкд «получили стрпвытъ къ оказанію энергичной и дѣйствительной полоши, обращешіыіі бельгійскими рабочими, католиками, либе­ ралами а соціалистами къ рабочему клас­ су всего міра. Въ немъ указывается от­ чаянное положеніе Бельгіи, ‘Превращенной въ тюрьму, изнегмопиошей подъ тяжестью огромныхъ контрибуцій, лишенной съѣст- пыхъ припасовъ п топа|>овт,: 500.000 ра­ бочихъ лишились заработка. Призывъ от- мѣчаетд. ежодневчо повторяющіяся высьСі- ігп .рабочихъ пяз.тччтлхъ отраслей, кото­ рымъ угрожаетъ рабство и по истощеш’и смерть. ‘Выдающіеся общественные и ре- лптіозпые аигоригеты доказали чрезвычай­ ную чопттпаівехливо.’ть въ расцоряжеиіп. противорѣчашеімъ праву и даннымъ завѣ- остіямъ Протесты, однако, остались дтпет- пыіѵи. ІІьпгѣ бельгійскій рабочій «классъ общипается игъ чейтра.гьп!>т, пьиг!! деи- жаваѵъ съ всигросомъ, пе впушаеть ли имъ со гі сть возмущенная этимъ прегтуше- ігіруъ противъ человѣчества, опергпчдгаго ксста протеста. Допустить беть протеста «•отортпестіе столд, тагаспыхд, преступде’ніій— значитъ возложить отвѣтствейпостъ за ихд, осушестатеігіе на весь мірт,, который до.д- кечт. воспрепятствовать полному уничто­ женію бельгійскаго народа. Пбратепір зо- и чипа сто я слѣдующими словами: «’Если чоясго ппипестп состояніе рмб«-тва въ па- чп тѣла, то ие.тьзя поработать паши туши Каковы бы пи были паятп мученія, мы «іе хоттоп. міра безъ сгвободы пашей ро­ дины. торжества п справедливости. П.Т.А. В Ъ Р О С С І И . О ПРАВИЛАХЪ МОРСКОЙ ВОЙНЫ. НІИ-ОГРАДЪ. 22 XI. ^0 ф ф п ц і а л ь я о). Именной Высочайшій Указъ Правите л ьств у ющемѵ Сена? у. Признавъ необходимымъ, вслѣдствіе по- е.тѣ довившаго ссиошенія съ союзными французскимъ и Бе.шкобригаксашмъ пра- гительствами, прекратить примѣненіе пра­ вилъ морской войны, выіработалшлхъ лон­ донской морской конференціей 1908—1909 годовъ, коп съ иѣкоторыми въ нихъ пзмѣ- кеяіями н дополненіями были введены въ дѣйствіе въ впді; временной мѣры. Имен­ нымъ указомъ Нашимъ, даннымъ Прави­ тельствующему Сопагу, въ 1 день сентября ■1914 года, а также отмѣнять послѣдующія измѣненія гі дошмжіія означенныхъ пра­ вилъ, содержащіяся въ Имоііііи«хъ ука­ захъ Нагішгхъ отъ 8 декабря 1914 года п 4 февраля 1916 года, и одобришь заключеніе Совѣта шшштропъ по настоящему предмету, «повелѣваемъ, въ отмѣну вышеозначенныхъ указовъ Нашихъ, примѣнять во время настоящей войны, на­ ряду съ общепрі-знппны’ми началами меж­ дународнаго права, всѣ прочія дѣйствую­ щія нынѣ узаконенія’и распоряженія^ ка­ сающіяся правилъ морокой войны съ ни­ жеслѣдующими ипмѣнешіями и дополне­ ніями: Статья первая: Торговыя отца ней­ тральной на ці о на ль пости, перевозящія во­ енную контрабанду, конфискуются, если сія послѣдняя составляетъ либо по стои­ мости, лі.бо по вѣсу, лцбо по объему, либо ;ло фрахту болѣе по.ювипы всего груза. | Статья вторая: Торговыя суда ней­ тральной національности молугь быть, смотря по обстоятельствамъ, пе только за­ держиваемы, но и конфискуемы, въ случаѣ слѣдующихъ недозволенныхъ дѣйствій: перевозки непріятельскихъ войскъ, непрія­ тельскихъ дешешь и переписки, плаванія, совершаемаго спеціально для перевозка .отдѣльныхъ пассаяспровъ, входящихъ въ составъ вооруженныхъ силъ непріятеля, или для передачи свѣдѣній непріятелю,пла­ ванія подъ начальствомъ пли подъ контро­ лемъ агента, помѣщеннаго на судно не­ пріятельскимъ правительствомъ, а таете за­ фрахтовали симъ послѣднимъ цѣликомъ нейтральнаго судна. Статья третья: Всякое лицо, вхо­ дящее въ составъ военныхъ силъ нѳпріяте- ія п на.ііи.он.Еое на нейтральномъ торсовамъ •удігіі, москегь быть сдѣлашо воешіоплѣп- тыяъ, даже, есш лѣтъ основанія захва­ т ъ судно. Статья четвертая: Если изъ со­ вокупности обстоятельствъ дѣла явствуетъ,, ю въ суднѣ ікцъ «непгригте-ты-камъ фла- ч>мт> зааттересаваіньг въ дѣііст.вт«лыіостн щд’іанные нейтріьлънаго или союзнаго го- ■ударстпъ или что, каію/ороть, въ суднѣ нідъ неЯтпалпігьмп, или соиглньт флчігпмъ заинтересованы’ въ дѣйствительности под- • інінь ‘ с печріягельс.каго государства жди лица, пребывающія въ непріятельскомъ го- уии«рствѣ, то такое суднвд можетъ соотьѣт- “пвенно бытъ признано гіейтра.ььныпіъ, со- шяыьмъ или нопріяте-тьсікимъ. IГеагщттдіетвтюіпііі Сенатъ «но оедпдштт учинить къ наполненію сего надлежащее •аешоряжеше. Па пшличвноогь «Собсттпкж) Его ІЬшіе- ратарскаго Вешчосгва рукою паднисано: НИКОЛАЙ. Въ Царской Статвѣ. 8 ноября 1916 года. Скрѣпилъ: «предсѣдатель Совѣта мдшлет- ровъ стагсьтоекрегарь I реновъ. Возобиовл“ніе пріема телеграммъ нашимъ плѣннымъ въ Австро-Венгріи. ПЕТРОГРАДЪ. 22 XI. (Оффпціальн о). Возобновляется пріемъ телеграммъ паттамъ военноплѣннымъ въ Австрію п| Венгрію п отъ австрійскихъ и венгерскихъ | плѣнныхъ съ разрѣшенія подлежащихъ военныхъ властей на отправленіе ихъ те-1 леграммъ. Плата только пословная: 21 копейкн за одно слово при отправкѣ въ, Венгрію, 21 копейка—гъ Австрію. Допус­ ка ются языки русскій, француоскій п нѣ­ мецкій. Врученіе М. В. Родзянко ордена Почетнаго Легіона. ПЕТРОГРАДЪ. Послѣ Франко-руісокаго банкета, который ироисходдпдъ вешой «вт. j Петроградѣ тіо случало 1Д вѣкового юбилея «|і.раыко-рсслжаго союза, фра«нтдузесоѳ пра­ вительство рѣшило наградить орденомъ Почетнаго Легіона предсѣ’дателъствовав- шаго на б «шкотѣ предсѣдателя Гос.. Думы М. В. Родзянко. Предложеніе было фор­ мально выражено црезиденломъ кабинета нмнпетровъ Викіани, присттствовавшитіъ на банкетѣ лмѣстЬ съ сопровоясдавш’ихтъ его j ѵинпстроімъ снабженія А.тъбоцюмъ Томи, і ІІма былъ данъ о М. Б Родзянко отзывъ къ самыхч лестныхъ для М В. Ролаякжо выраженіяхъ, какъ о человѣкѣ, ока8аішгемъ| ііеопѣнпмыя услуги Франко-рулевому сою-! зу Правіг-ельство наградило по представ-! ірпію Вявіакп ■ V. В. Родзягаво большой офіпшрекоі* зе Ѣ здоіі Почивнаго Легіона, бранпузакій посолъ Палеадогь посѣти.гь М. В. Родзянко и вручилъ ему отъ шменн своего правительства эгу звѣзду. Паш. кор. ПАРЛАМЕНТСКІЯ ВѢСТИ. ПЕТРОП’.АДЪ. Продігічтателъ Гос. Думы М. В. Ратзянко іцрасплъ сообщить, что нѣ­ которыя пробѣлы (въ газетахъ въ очдѣль- пыхь чактяхъ рѣчей депугатовъ обчягпягнгг- пя тгр и чипами, отъ «цредсѣдаяхдхя Гос. Думы ііеаа’впоптготі.ми. Паш. яор. ПЕТРОГРАДЪ. Завтра Гос. Совѣтъ прпечуптп сь обсужэенію проекта ре­ формы Сегиата, «въ суббоі 7 будутъ продол- Жі?аы пренія по дек терапіи. Наш. кер. Письмо М. Горькаго. ПЕТРОГРАДЪ. Въ «Днѣ» чюмѣтщшо слѣдующее письмо М Горькаго: «Позволь­ те черезъ чтосіродство вашей газеты «посга- вгпд, прогрессдавнодпу блоку слѣдующій во- мросъ, увѣренъ ли прогрессивный блокъ, что вт, данный столь трагическій момшггь, чорадьно дотпѵтнмо п патігтачеекп цѣле- c . q &’ тацо лзтшшъ врадсташитедей демокра­ тіи права участія «въ засѣдапія Думы по­ чти па все время сессіи. Если •цроі’реосив- і.Ы’й блокъ пологаегіі, чаю вп, ніолігшеѣ пѣтъ мѣста «морали», то, былъ можетъ, і-аъ к’се.-тгикц не отісажетсц аодумать о по­ литической цѣлесообразкостц екюхо ш«ц- і.ига и о томъ шіечащлѣліц, кохирое отитъ нодвигь способенъ вызвать и высылаемъ въ массѣ русской демократія». ^ Наш. кор. Печать о политическомъ моментѣ. ПЕТРОГРАДЪ. «Рѣчь» пишетъ: «Оте­ чество въ опасности». Этотъ возгласъ, раз- I давшійся «вчера съ трибуны Гбс. Совѣта ивъ ѵсіъ престарѣлаго Н. С. Таганцева, болѣе по.твѣаа пребывшаго на гооудярствеп- j ьой службѣ, явдяе’ікміі выводомъ ивъ тііхъ рѣчей, которыя были івъ этотъ день виока- заиьз въ ліаріяискчомъ дворцѣ. Отечество вт. шгашости не потохіу, что кто-либо усом- нплся т, -мотлюсто! Россіи, въ ея силахъ и способностяхъ- Напротивъ, вѣра въ по- I бѣдный походъ нынѣшней беэиіріЕмѣрной I войны «никого не покидаетъ, но отечество оказалось въ опасности, благодаря внугреп- ілен разрухѣ, ве.пыаиу несоотвѣтствію ис- по.таигге.«іъной в.і«а)стн іѣшъ великимъ и сло- л – ірымъ задачамъ, коігорьля выдвинуты иа- стоя’Ліеіі дюѣіной. Даске В. И- Карповъ, представителъ правал-о центра верхней «па­ латы, опредѣленно и категорически примк­ нулъ ікт, общимъ гогляцоімт, на при«ч«ииіы нашего гостдарстгепнаго неустройства, на- ,зваьъ эти вещи ихъ соботвеншышп имона^ [мл. Ораторъ пришилъ, что ника/кія от­ дѣльныя перемѣны, никакія измѣненія [іпроивойти не логучъ, что требуется’ новая организація власти и полная, безтоіворот- ность въ ликвндіщіп «безотвѣтственпьггь вліяній». Остается одна грунта, незахвачен- «г’.ш обпапл, іюрьлвомъ. И- Г. Щеігловл- товъ выстудилъ съ безцвѣтной, безсодержа- ге.шхій рѣчью. Его соратникъ Марковъ- Рал.тй позволилъ себѣ неслыхаагаую выход­ ку, которая іпожазада, ч,го эти господа весліма послѣдовате.іьно ведутъ евою поли­ тику адостнааю прооюкаторства, которое да­ етъ себѣ ясно ічуівіствазать въ «равныхъ об- .1 астыхъ нашей жизни . ГОсяіеда Марковы несутъ смуту, съ нею связаны всѣ ихъ чаянія и надежды. А. 0. Треповъ высту­ пилъ вчера въ Гос- Душѣ, но тишь какъ мікпіетръ путей сообоценія и лишь для то­ го,- чтобы опровергнуть заявленіе Ііѵрміі- ; кевича относигел«ыко генерала Воейкова. По ратав’Ь вообще дѣло въ деталяхъ? Гаа­ гѣ можно мамта вьх’луишвать то, что было окаоаіно въ ІЪс. Думѣ и ОсшЬтѣ относи- телыю состоянія власти? А. О- Траіьовч, полагаетъ, что пока отъ «него дальнѣйшихт обьяакенііі не требуется1 н лишь забитится раз-ьясннчъ, что его дедытафагдія че есть. Боске уласп, кяівая-лнбо уечтока или ком- піюмисъ. Не здѣсь лежитъ центръ гяже- сти. Ібііи бы этого не было, если бы «с обравслалиісъ тгште«» тротгастъ. то Тапшщдкт, такъ много видѣвшій на своемъ вѣку, не ікл-і;.Noі;цулъ бы «аОтѳчоство ят. ош«а«иости!» Бъ другой статьѣ «Рѣчь» пгапстъ: «Пренія по (деклараціи А. Ф. Трескммі вь Д\’мѣ з’.ы:опчпліі’’ь принятіеліъ болыішп- ствомъ всѣхт, фракцій противъ гщатыхт, и части націоналистовъ краткой, но весьма вырнзительной формулы дперехода. ^(дупіый тсзпсъ ея подчеркпнаеть ту черту, «которая проходи та красной пнп.ю черезъ всѣ (пре­ нія: «Темныя безотвѣтственныя вліянія», должны быть устранены. Такимъ образо.мк пренія по правительственной деклараціи завершились совершенно логичесжи въ дѵхѣ пехошаго заядпои1’я блока. Всѣ заявленія, высказывавшіяся въ печати отвоептельпо возможныхъ колебаній, окаезлнеь неосно­ вательными. Наличность твердой руки, ве­ дущей засѣданіе Думы, сказалась и въ томъ, что пренія па а готъ разъ «не растянулись и были закопчены во-время для тога чтобы оставить цѣльное (впечатлѣніе. Боиь- шпнетво Думы, очевидно, исходило ивъ’ соображенія, что необходимо, по выясяе- нію одной ікорешюй шотребностя текущаго момента—переустройства власти, тотчасъ же перейти къ выясненію другой, для которой эта, первая явлется иеобходпмой ігред п;»с ыічой,—къ рпзрѣшен іго продоиол ь- с^веччаіго вопроса». Наш. кор. ПЕТІЮГРАТЬ. По попаду засѣданія Гос. Совѣта, «Новое Время» пишетъ: «Се­ годня едва-.тп не вчпркые въ пашей верх­ ней палатѣ развернулись въ такой широтѣ пренія по общетшударетвешяіой вяутреіЕней политикѣ. Не шгъ миновать и Гос Совѣть въ ли­ пѣ. даже его наиботіе умѣренныхъ фрак­ цій волнующій сейчасъ всю стралу во- .«прюсъ о созданіи дѣйствнте.тьно объедп-1 неннаго правительства, однороднаго и по составу, и по паіпччічоокпмъ воззрѣніязгь членовъ кабинета.—У насъ есть лица, за­ нимающія постъ мяпистровъ или премьера, —говорилъ представитель праваго центра, —но единаго правительства нѣть. Ми­ нистры или тѣни?—спросилъ вн. Трубец­ кой. указавъ на чреевычайого быструю, смѣну «выелшхъ представителей государ­ ственной власти. Естесттенію, что съ ѳтой быстрой омѣсой министровъ, совѣтскіе щіаторы связали «н растущую дѳзоргаігизчѴі цію ыасти. разруху въ области нродопагь- ствія и всѣ условія современной хозяйст­ венной пеурлдины, таить ярко праявнв-‘ шейсл внутри стралы. Никогда Совѣтъ «не вдодагь такъ глубоко въ причины стихъ ноурядицъ и если сеголня члены Гос. Со­ вѣта сочли пуиліымъ это подчеркнуть, съ тѣмъ бодьшимъ вяігмашіемъ до.тжлы оцѣ- шпь и страна, я власть эти рѣчи». ^ Ндыщ кор. Внезагтйоѳ запрещеніе съѣзда. ПЕТРі>і’РАДЪ Вчера стетному гете- рзгь-губерпаторт въ Омскъ послана мини­ стерствомъ внутреннихъ дѣлъ срочная те­ леграмма слѣдующаго содержанія- «По приказанію управляющаго мивистеретжомь впутрониихъ дѣлъ немедленно запретить съѣлгь городовъ вападноВ Снбиртг». Съѣздъ »тотъ былъ недавно, послѣ дол- пгп, проволочекъ, разрѣшенъ А. Д. Про топоповычъ. Разрѣшеніе было сызваіш тѣмъ, что не только городскіе дѣятели и члены Гос. Думы отъ Спбігри, но и мѣстная адмтпіиітрація высказдотась за же дательность и необходцмость его созыва Въ программу сч,ѣзда были включены ис- ключптельно проловольствентпые вопросы. Ст:ерпірчшо пеожипатгпо, за по.тчаса до сво­ его отъѣзда въ Станку, Протошкавь сдручъ вснсмяіш, о разрѣшеікомъ ямъ съѣздѣ » телефо.’іправалъ въ мштасторство, чтоба отъ его шмеш! была послана телеграмма о заппсіцеіші съѣзда. Вт, мяннстеротяѣ бьиЬ уднв.іеііы впезаццыогі, рѣшешемъ ѵшакяри и сироеіии Пьотанопив» о мыдвахъ. «Ііінапшхъ мошічнгь,—(/шѣтіиъ о тъ,— тедеірш’щ’руйте: по моему «ігрикааалі» съѣздъ не мьжеіч, быть разрѣшенъ». Приказаніе было иснолдюне. Наш. кор. А, Д. Протопоповъ. ПЕТРОГРАДЪ. Зашіра утрамъ в-ь Не тршукіцъ возврашаеіея изъ Стаоая мя> пастръ ішутрындаю. дѣлъ А. Д. Проикш*. совъ. Наш. кор. і т А. Н, Б у д и щ е в ъ . ПЕТРОГРАДЪ. В’Чера „поздно вечерозс скончался одъ приступа болѣзни сердца извѣстный беллетристъ А. II. Будищевъ. Наш. іазр. Продовольственное дѣло. ЫООІПЗА. 2,°> XI. Городское «цродовшіь- , саженное «совѣпіаиіе іпрлзяало неОбходи- мымъ ходатайствовать о поредачѣ предо- вольствешіагоо дѣда въ руки городского се* моуправле.чія. П. Т. А. Лекціи о новомъ займѣ. КІЕВЪ. Состожтаеь первая глллектиш- ная легаціт о повомъ займѣ. Чич-аля рек­ торъ университета I(ьпчгвить, профеосорь Воб.шй, К/жількозъ, Кованько и Богаев­ скій. Билеты были «всѣ разобраны, многіе ие попади на легацію, преобладали учащі­ еся- Легаціи цршии съ уедѣтомъ. Однао». от.чѣчагогь отсутствіе па лекціяпъ пінро- ‘«кихъ міаосъ, иа которыя глаинымъ обра­ зомъ равечитаіны лекціи. Причину ѳтого видятъ (въ несмѣлой организаціи. I Ham. кор. Къ пріему итальянской делегаціи. КІЕВЪ. Город. дума ассигновала 2000 руб- па пріеімъ прибывающей въ Кіевъ итальлнокой делегаціи во главѣ съ марки­ зомъ делла Тарретта. Наш. жор. Румыны бѣженцы. КІЕВѢ». Управленіе Юго-Западныхъ жеа. дорогъ отправляетъ въ Новоселицт, Унгеяи, Рени и Раздѣльную спеціальные иаршрут- ные поѣзда для перевозки румъшскихъ бѣ­ женцевъ, число которыхъ доститло вначк- тедьаыхъ размѣровъ. Наш. кор. Возвращеніе выселенцевъ, КІЕВЪ. Еврейскому комитету помощи жертвамъ войны сообщаютъ, что выселен­ цамъ изъ галиційскаго Черткова, въ коли­ чествѣ 4000, разрѣшало вернуться вд Снятьшь. Наш. кор. Открытіе женскаго медицинскаго института. Р0СТОВЪ-І1А-Д01ІУ. 22 XI. Состоялось торжественное открытіе городского жен­ скаго мгалшпіеішго ітнетитута. П.Т.А. «День русскаго актера» въ Курскѣ. КУРСКЪ. Вчера нъ «День русскаго ак­ тера». въ городскомъ театрѣ состоялась спектакль и дгаібаро. Гпір.пТд«аря совѳр- гаіміпо неудтчшоіі организаціи сшж- такля и отчасти иретпраздинчцыімъ днямъ, сборт. по.хуіплс.т больше чѣмъ скрамиъй. Вырученіе отъ спе.гтакля 309 руб., »з ио^лѣ уплаты рзеходота, останется и того меньше. Владѣльцы мѣстныхъ кинематографстъ от­ казались чггчясл.п, какоіі-лпбг. процентъ вт, пользу «дня русскаго актера». Наш. кор. Запрещеніе предвыборныхъ собраній. КУРСКЪ. Губернаторъ не разрѣшилъ курскому военно-промышленному комтггсту устройства лрацвыб(нр”ыхъ собраній для выборовъ цредстаіштелей опъ рабочихъ въ воеішо-промыталенныіі коѵвигтеть. Н.аш. кс>р. Столкновеніе поѣздовъ, ГЕІЬСПШ’ФОРСЪ. 22 XJ. Курьерскій шѣадт, .V® 2, шедшій изъ Гольсннтфорса п грпбынающій обыкновенно па станцію Каусала въ 2 ч. 19 м., прошлого ночью на- [(•кочплъ на названной станціи на шедшій Ігъ томъ же направленіи товарный поѣвдъ Л1 1004. Въ курьерскомъ поѣздѣ разбито 5 спальныхъ и одинъ обыкновенный ва­ гою,; въ товарномъ — 8 вагоновъ; убито ,5 человѣку, и нѣсколько ранено. Сообщеніе не нрервано. П. Т- А. Р А З Н Ы Я Ш В Ь С П Я . Положеніе оусснихъ полчковъ въ Германіи. ЖЕНЕВА. 18 XI. Депутатъ Тромпицкій произнесъ въ рейхстадѣ сильную рѣчь въ защиту іюльскихъ рабочихъ, которая была задержана германскою цензурою, а теперь явилась въ швей царевой ‘печати. і Прошітцкій заявилъ въ, своей рѣчи: «Съ августа 1914 г. въ Германіи задерживают­ ся 250,000 польскихъ рабочихъ, которые находятся на положеніи рабовъ. Имъ не позволяютъ сностп’ься ст, своими родными. Кромѣ того, въ теченіе лѣта 1916 г. еще 80,000 рабочихъ высланы изъ Польши въ Гермапію на полевыя работы и задержаны въ Германіи на томъ же положеніи. Рабо­ тодатели, не стѣсняясь, «піргоіѣн’ясотъ къ нимъ тѣлесныя наказанія. Въ случаѣ по­ бѣга германскіе стражники преспокойно ро пимъ стрѣляютъ». П. Т. А. Протестъ противъ турецкихъ звѣрствъ. КАИРЪ. 22 XI. Обращаясь къ сузу «мусульманскаго общественнаго мнѣнія, ыекскій шерифъ выступилъ съ энергич­ ныя і, протестомъ противъ турецкаго пра­ вительства. отвѣтственнаго за звѣрства и оскорбленія, чинимыя туркапги надъ ста­ риками, «женщинами и дѣтьми мусульма­ нами въ (Мединѣ, (несмотря на туманясь отпошеніе арабовъ къ плѣннымъ туркамъ. П. Т. А. Потопленіе норвежскаго парохода. ХРИСТІАНІЯ. 22 XI. Порвелсскій паро­ ходъ «Ппссервой» 19 ноября на пути ивъ Гетеборга вт, Италію потопленъ германской лодкой. Пароходъ былъ застраховавъ въ ото»у 1.7(.10,000 кровъ. П. Т. А. Переселеніе евреевъ изъ оккупированныхъ русскихъ областей въ Америку. АМСТЕРДАМЪ. 22 XI. Изъ отжутлдоовош- въпхъ русокитъ областей, (проетиутіірсгваию изъ Виленской губерніи, налр;шдаются въ .Америку партія руестдо-подтапттыхъ евреевъ съ семьями, всего около 400 челотѣкъ. Они ѣдутъ отчасти на свои средства, отчасти на средства еврейскаго Общества въ Америкѣ. ІІо словамъ п ми грантовъ, тяжелыя усло­ вія жизни при настоящемъ патескеиік дѣ.г па родипѣ, а также принуззнтелыіьья работы къ которымъ герма покія власти притлека ютъ населеніе, выэопръ пгаресегете дру- гнеть злгаічдгте.тмплхъ партій евреевъ, опастп уасе находящихся въ пути . И. Т. А. ,н о ч н ы я . На Рижскомъ фронтѣ. РИГА. .^3 Хі. ілш ѴіШ’І I а;і дѣятельность иа Рижикомъ фреонѣ (енона замѣтно уси­ лилась. Въ туккумѵіалиъ направленія надъ ТШШШЪ распололіеніедіъ появился враже­ скій самолетъ, оИ’рьшші& стрѣльбу изъ пу­ лемета. Шдверапуіый нашему сильному обстрѣлу гаршх^ойіі ашщрасгъ, шщв- .щ г получилъ значительныя поврежде­ нія, такъ какъ, нс долетѣлъ до своихъ ло- ?л:цШ, вынужденъ былъ олустпгьвя на ней-, тральной зонѣ. И. Т. А. Сочувствіе М. В. Родзянко. ІМОАЖВА. Сегодня московскій городской готова и членъ Гос. Думы М. В. Челноковъ ОТдравилъ ніа имя предсѣдателя Гос- Души Ш. В. Родзянко телегр-алтіу слѣдующаго содержанія:—«Всей душой (присоединяюсь кь честветтінію васъ Гос. Душой. Привѣт­ ствую ваше избраніе, какъ новое прояви е-і ніе полной седщзарности Гос. Думы- въ дѣ-І жѣ поддержанія доегопп’ства и запшты че-, <гав народнаго представительства. Съ за- цватьгвающимъ мшма’ніемъ Москва піршгп лаетъ вѣсти о борьбѣ въ Гос. Душѣ за уничтоженіе вліянія темникъ сталъ, пара­ лизующихъ народную эмодь. Москва вѣритъ, •тво Гос. Дума нри предсѣдателѣ М. В. Родзянко Еыйдегь гаибѣдптежыіицеіі во сла­ ву Россіи». Предсѣдатель московскаго воеичго-етро- ашшленшаго комитета п членъ Гос. Совѣта П. П. Рябушинекій отравилъ телеграмму едѣідулотцаго содержанія: —«Чувство велп- ікшго негодованія івъюьшкугь среди членовт мооковжато юенно-цромьттешетаго комите­ та извѣстіе о возмупггадь’ноімъ иубличнооп оскорбленіи васъ, нашего уважаемаго пред­ сѣдателя ГЪс. Думы, со стоорпы Маркова 2-то, являющагося выразітагелешъ мнѣній группы ‘правыхъ Гос. Думы, Подобныя щщумъишешшія въвстушестія оскорбляютъ не только васъ и вето Гос. Думу, но въ двцЬ ея и весь русскій народъ, Все дро- йащшцее заставляетъ вгѣгь насъ, впг Россію ѳіпе бо.тѣе стоотиться около Гос Думы, залгаппатпотгей честь. будущее и самое существованіе Россіи, дата великаго гоог-, дарства. Пропту васъ принятъ отъ лида комитета вырагштіе глубокаго уваженія и преданности. Павелъ Рябуі пито кій». Напт. кор. Вь Совѣтѣ министровъ. • ПЕТРОГРАДЪ. Сегодня состоялось за-1 сѣданіе Совѣта министровъ, на которомъ было постановлено выступишь съ объясне­ ніями но вопросу, предъявленному прави- телктву отігостелміо организаціи продо­ вольственнаго дѣла въ іікчюріи. По атому, поводу уиравлятошіімъ министерствомъ зем­ ледѣлія А. А. Ритгихомъ представлена] подробная оправка, которую ему и было поручено немедленно при обсужденіи въ1 Гос- Думѣ представить въ видѣ объ-1 яененій отъ имени правительства. А. .А. Ртаггихъ настаиваетъ на необходимости сохраненія йцріишшііалілю твердыхъ цѣнъ и устраненія всякихъ імелцуьѣдожтасн- ныгь треній нь цродоішъедшеиномъ дѣ.іѣ. Паш. Кор. I А. Н. Веоевкинъ у А. Ѳ. Трепова. ПЕТРОГРАДЪ. Товарищъ министра Юстиціи А. 11. Верепктшъ и осѣнилъ предсѣ­ дателя Совѣла мгашіетровъ А. 0. Трепова и имѣлъ съ нимъ пфодолягителывук) бесѣду. Передаютъ, что А. Ѳ. Троновъ ріггересо- залея взглядами Веревкина на вопросы Явраясиваемаію момента вообще, н въ осо­ бенности внутренней ‘политики Россія. Паш. кор. Объ отсрочнахъ. ПЕТРОГРАДЪ. Главному комитету по отсрочкамъ предстонгь яшоклааться по вопросу о прігзмагіи за (городскими т]ші- аайными предпріятіями права, работающихъ на сборсну и о предостаіѵіеши трамвай­ нымъ служащимъ отсрочекъ по призыву. Паш. кор. Посѣвной вопросъ. МОСКВА. Сегодня нри экономическомъ «дѣлѣ эемсктаго союза открылось совѣща­ ніе івд организаціи посѣиной площади въ 1917 году. Совѣщаніе оказалюсь довольно1 кіюголзо . днътмт » (Въ номъ принимаютъ учи-І <тіе 60 представителей губернсдихъ зем­ скихъ управъ л салзт-ко-хоояйіетвошплхъ Обществъ. Имѣются, между прочимъ, ирод- «гшггели харьковскаго губернскаго зем­ ства. Въ встутштра-ыгой рі.чи предсѣдатель В. 3. Бруінсть указалъ, что вниманію на­ стоящаго совѣщанія ашіемтіч милямъ от­ дѣломъ союза представлены, главнымъ об- разомъ, вопросы, касающіеся полеводства л сельоко-хозяйствепные. Это желататьпо поставить яа обсужденіе ближайшихъ гу­ бернскихъ земскихъ собраній, а настоящее земское совѣщаніе является калъ бы пред­ дверіемъ земскихъ собраній. Предсѣдателемъ избранъ тоаларнщъ г.«ш- неуполномоченпаго земскаго союза, пред­ сѣдатель орловсікой земской упраты С. Н. Масловъ, а товарищами препсѣдатетя— членъ хауѵькошелой земской управы П. IX. Добросетьсній и Г». Э. Прулість. Выли заслуш-аіны доиады1: II. Отгаяовока- го—-«О іполотгаеініііт се.гі,скато хсз-яйства кт, 1916 году» и А. Н. Челшщева—«Харак­ терные основы сторлялъ со.і іѵокал’о хозяйства по даянымъ перепіАс® 1916 года». Наш. кор. €бъ общеземскомъ съѣздѣ. МОСКВА. Въ тлавномъ комитетѣ зем­ скаго союза состоялось сптгЬтдпіе оо во­ просу о оплывѣ обшезсмскаго съѣзда. По­ слѣ -доклада -лсн. Г. Е. Ліллова созѣнсате признало желательиллмъ въ б-тияваШпепсь времени созвать съѣздъ и нюсталюллило со­ звать его въ соотллѣтствіи съ оовьшпгмъ съѣздовъ іргпгтгхъ обпісствегелп-нъ органи­ зацій. Главшлй вомптетъ всерослійсчсаіго союза городотъ рѣтпнлъ ништпчяггь сюой съѣздъ лга 8 декабря. Къ атому же времени предпо.іагяелтя созывъ сч.ѣз.тЦдярепстаавлте- лей об.тас-n.m, поеппос:>оміьлігт.л»‘пліыхт, ко- мтатетоллъ лцж полггралліномъ поептл,(ѵітлро- мыштоллтломъ -комитетѣ то. Петроградѣ Воомсжно, что будетъ тагасе с-оавяллъ об- ластпой съѣздъ ллос-чопскимъ воешго-про- мышленнымъ комитетомъ. Ныл. іюр л Вывозъ лѣса во Францію. [ НОСКВА. Одна крупная москошская лѣ- свсііюдшшлснная фирма заклочнаа съ фраицузс игамъ иреднггаъьствомъ кохтралщь у вышеѣ въ теченіе трехъ дѣть 90 иаа- |лйиівікь брегешь во Францію. Наш. кор. На итальянскомъ фронтѣ. РШІЪ. 22 XI. Оффиціальное со­ общеніе итальянской главной квартиры. На Треодинокомъ фронтѣ происходила усиленная дѣятельность артиллеріи въ до­ линахъ Адидже р. Астико и стычки патру­ лей на плоскогорье Азіато. Къ востоку отъ Горлщы- въ ночь на 21-е ноября непріятельскіе отряды пыта­ лись произвести внезапную атаку на нчши позиціи къ сіію[уу -отъ Санта-Катеряша. Атака сломлена нашимъ огнемъ. На Карсо, иеешогря на дурную погоду, артиллерія съ обѣихъ сторонъ проявила усиленную дѣятельность. Непріятельскіе аэропланы сбросили нѣ­ сколько бомбъ въ Адріи и АІонфальконе, не причинившихъ никакого вреда. И. Т. А. Отставка Асквита. ЛОНДОНЪ. 23 XI. Оффиціально сообщается: Король пришилъ отставку Асквита. П. Т. А. Разъясненія лорда Крю. ЛОНДОНЪ. 23 XI. Палата лор­ довъ. Отвѣчая на вопросы, лордъ іК р ю сказалъ, что оиъ пичето не можетъ приба­ вить ко вчераішіаму заявленѣю А-сквита о преобразованіи каюшіета, но <даь совѣтуетъ і-о.уождать нѣсколько дней, попа не вы- ядннгся патоскеніе. Всѣ министры остаются на своихъ мѣстахъ до тѣхъ поръ, пока не бидутъ вновь утверждоды въ спотахъ доож- постя.хъ тати замѣнены другими. Вопросъ о закрытомъ засѣданіе золженъ быть также отложенъ до урепу-ттарованія полгаттачосікаго положенія. По поводу патоскенія въ Греція лордъ Крю сказалъ, что отъ бригашеікаго послашяжа въ Аеинапъ получено по телеграфу сооб­ щеніе. что порядокъ тамъ, пови.ілмому, до ьФ/которой стеніѳни вшетамоштешъ. Шайка резервиістсувъ, атряінітауіавшаяі участіе въ ни- оаденЩ на «жениковъ н въ жестокостяпч, съ венязелисталги, разсѣяна Сто.тнда ньппѣ о-храттетея гречеокимл регулярными вой- отсачта. ‘Гречекмае мтогтастры сотѣтова.тп анг.итачатамч, переѣхать -въ Пирей, гдѣ они бупучч. въ безос.асшости, хотя ихъ агиншт и собюпвенпости въ Аоишагь непосредствен­ но не угрожаетъ опгасность. Британское п-рашггатьство ве ечнггаетъ шхтакеніе ше- пѣе серьезгллмъ и рѣншло требовать удо­ влетворенія за событія 18 ноября и гарая- тіТц что -патобішя эніірства не воообповят- сяі Весъ ятоп, вопросъ касается кажъ мор­ ского, гаігь и военнаго вѣдомствъ. П. Т. А. Пдгны нѣмцевъ. НЕТТО ГРАДЪ. По свѣдѣніямъ, получен­ нымъ ито, нпоигѣ достовѣрпыхъ ИСТОЧНИ­ КОВЪ, германплгмг геисралшыімъ штабомъ закопчена -разраГютка плана Гичденбурга, относительно сооруженія новыхъ оборони­ тельныхъ линій отъ Давцита до Кракова и но рѣкамъ Рейву и Веврру. Предложивъ свой влапъ, Гиіідевбургъ опредѣленно и открыто указалъ кайзеру на то. что кру­ шеніе Австро-Венгріи ему представляется неминуемымъ, и что гермакс-кгамъ арміямъ придется въ связи съ этимъ оказать по­ слѣднее сопротивленіе именно на указан­ ныхъ линіяхъ. Кт осуществленію плапа дстъ приступлепо немедленно по ознаком­ леніи съ нимъ кайзера. Наш. щ>р. Переосвидѣтельствованіе военнообязанныхъ въ Германіи. ПЕТРОІТА.ТЪ. Бъ Германіи тдаото обдлпих-ігіе, соі.таспо которшгу всѣ лица въ воаоаогѣ отъ 41 до 16 лѣтъ, которые были причислены къ чыассу навсегда негодныхъ къ -военпой службѣ, или которые, уже бу­ дучи въ лаиддг.турешшхъ частяхъ, были прпзпаіяы па всегда негодными, подлежать ново.’гу пареосвпідѣте.и.ствоваіиіо. Съ гер- мапмжхъ заводовъ началахъ отправка на (Jpoim. рабочихъ то, возрастѣ 19 лѣпъ, ко­ торыхъ замѣняютъ людьми старше 48 лѣтъ. Оста.тьпые рабочіе, всѣ поголовно вызваны яа осмотръ. Изъ контингента 1917 года въ началѣ текущаго октября’ 25% уже было влито въ дѣйствующую армію. Нага. кор. Недостатокъ снарядовъ въ Германіи. ПЕТМГРАД7). Въ іГермашш, ведущей пачгряжеігную борьбу на всѣхъ фронтахъ, начинается ощущаться снарядный недо”1 статокъ. По вполнѣ достхжіірнымъ свѣдѣ­ ніямъ, въ случаѣ нр»иолженія па<тгуп.іенія ‘союаізиковъ, снабженіе вош н ш врнііаюа- нн Турціи, а, -можеіъ быть, и БІатгаріи станетъ весьма заггруддппелънимъ для Гер­ маніи, такъ какъ потребность самой гер­ манской армія достигаетъ чудошшиіыхъ размѣровъ. Засолы, изготовляющіе сяаря- ды, римхггаготь круглые сутткл, не впк.*к>чал праздниковъ; также шапѣшно работаютъ и орутійные заводы. Какія огромныя уси­ лія приходится напрягать нѣмцамъ въ борьбѣ съ все роогуптцпви тахтшчеекпвш сн.іамн противниковъ гермаліевдй воалтаціи, видно изъ слѣтующато: въ аачатѣ войны у нѣмцевъ насчитывалось всего 400 батарей, въ настоящее время устасювлѳно, что чи- Ісло батарей артиллеріи достигаетъ 1,836. О шло 1,000 батарей наацдятсд въ таастояг пдее время иа западномъ франтѣ. Наш. кор. Х а р ь к о в ъ . 24-го ноября 1 9 1 6 года. ДИКАЯ ВЫХОДКА МАРКОВА 2-го. Вѣрный сприглужликъ старой шластп», кькд, выразился одинъ депутатъ. Мірковъ ;2-ой. лидеръ фр.тішга правыхъ, совершилі, въ стѣнахъ Думы крайне дикій поступокъ —оскорбилъ самымъ педопустимьыіъ обра замъ предсѣдателя Думы. Марковъ вообще грубый, невосішталдаый, необузданный человѣкъ. Но взойдя на тра- Супу Г. Думы, чтобы дать объясненіе по поводу иекиочеиія ого на 15 засѣданій, онъ попарился «грталь своему дикому потул- су политическій смыслъ. «Я сдѣлалъ ото,— сказалъ Парновъ 2-ой,—сознательно. Съ стой ваведгрш оемѣнялись оскорбшъ еьшо -, кихъ лицъ безнаказапно, и я въ лицѣ ва-! ішлго ыредсѣдателя оскорбилъ яаеъ». Грубую выходцу ‘Свою Маркой ь объяс­ нялъ, какъ актъ мести народному првдета- ..я’іельсічіу. за тѣ р.і:<отзченія, і.оторыя съ каѳедры Думы сказаны были по адресу Шгюрмера, Протопопова и иже съ ними. «Нрисдуавшл» старой власти». Марковъ’ ‘2-еіі закрѣпилъ грубыми ругателы твямл свою ненависть къ народному представи- тедытьу, а, слѣдовательно, и къ отравѣ избравшей ато народное ппедстарптельство. Выходка Маркова 2-го только ре.іьеф нѣй очерчнваеіъ грани момента. Марковъ— лперъ фракціи правыхъ Его пыходкі вс была осуждена правыми. Они вмѣстѣ съ .Марковымъ раздѣлили демонстрацію неча- впети къ народу и народному представи­ тельству. ■ Марковъ оказалъ плохую ус.туту прави­ тельству. Никто изъ выступавшихъ орато­ ровъ не защищалъ дѣятельности прави­ тельства. Миссію эту взялъ на себя Мар­ кою. 2-ой. Онъ выступилъ въ роли един­ ственнаго защитника (власти. Вѣроятпо, А. <1*. Троповъ теперь, когда онъ стремится наладить отношенія съ Думой, не скажетъ спасибо за эту поддержку. Вѣдь, хлопки правыхъ (единственные хлопки) н защи­ тительныя рѣчи Марковыхъ 2-хъ связыва­ ютъ правыхъ въ ‘правительствомъ и пра­ вительство съ правыми, незримая идейная связь, очевидно, чувствуется. Г. Дума но достоинству и удивительно единодушно осудила выходку Маркова 2-го и идейное сочувствіе его друзей справа. М В. Родзянко, отказавшійся послѣ пи- цпдента отъ звзпія предсѣдателя Думы, вновь переизбранъ на эту должность. Со­ чувствіе выражено ему отъ всѣхъ фракцій, за исключеніемъ единомышленниковъ кур­ скаго зубра Крайніе лѣвые (трудовики и соціалъ- демократы! выразили рѣшитель­ ный протестъ противъ сознательной поши­ пи оскорбить Г. Думу. Чрезвычайно япаметтателъно, что въ са­ мой фракціи правыхъ, въ большинствѣ своемъ раздѣлившей вину Маркова 2-го, нашлась люди, не пожелавшіе подоиоаться \ш»дъ Еозлгутпзатьіюй выходіюй, навпрчр. л СИ­ НОЙ противъ народнаго представительпіва. Изъ фракціи правыхъ въ виду постусккг. Маркова 2-го вышли шесть челодіікъ, о чемъ гь дѵмской трибуны по илъ порученію заячплъ деп. Тарасовъ. Характерно, что всѣ эти.шесть—крестьяне. Они, быть мо­ жетъ, по педорялумѣнію сидѣли на оддяіхъ скамьяхъ съ обскурантами изъ прупшхъ аграріето.-крѣпостииковъ и чиновниковъ. Но идея народнаго представительства, какъ показываетъ этотт случай, уже стала біпо­ кой цмт>, и в-ь рѣпкггельный момеіггь очи вышли изъ-подъ опеки Марковыхъ 2-хъ п ■За кисловскихъ. СОБЫТІЯ ВЪ ГРЕЦІИ. Послѣдніе дай выявттхи вело наішть не­ нависти къ де]міатамъ согласія той час-ти насаіенія греческой стаітш, которая оста­ лась вѣрной тацо.по Коистадгрилгу. Однш[»е- менно они показали, сколъгао злобы питаюдъ првдворпые круги къ Веннзелоау и ето еди­ номышленникамъ. Читатели по телеграммамъ знакомы съ главными событіями, имѣвшстмп мѣсто за послѣдніе дни въ І’ікщіи: выгалва союз­ наго десанта, стрѣльба по союзнымъ вой­ скамъ со стороны гретеслсихъ резорішетоні,, въ результатѣ которой пострадало нѣсколь­ ко французскихъ о: оря котъ, стрѣльба по зданіямч, союзныхъ миссій, погромъ вене- затпетешъ и т. д. Извѣстно таки», что ад- миралъ дю-Фурпэ вынуацлепъ былъ выну, стпть по мѣсту скопленія резервистовъ гѣ- околько онаіряцовъ изъ морскихъ орудій’, послѣ чего и прекратилась стрѣ,тьба ио союзнымъ войскамъ. Въ первую минуту греческое ттрапиггель- С’.во, во главѣ (гь ко]кыемъ Канстанттатюмъ, бы іо растерялось. Къ адмиралу дю-Фурій явился глав-з правительства Лаоібросъ и заявилъ ешу о готовности короля нрадоста- впть въ распоряженіе союзшикшь шесть горныхъ батарей. Однако, соксяики не сочли этоггь шалъ достаточ нымъ для себя удовлеішореніеагь иослѣ всего с.тучншаігося, тѣмъ болѣе что они не ‘Предаютъ значенія этому маневру короля Общественное млѣніе и печать со­ шныхъ странъ глубоко возмущены всѣмъ происшедшимъ и находятъ необходимымъ добиться отъ аѳинскаго правительства пол­ наго удовлетворенія и гарантіи невозмож­ ности повторяй я случившагося. Нужно,— пишутъ анг.ийежія и фщшшузскія газеты, —ревъ навсегда положить конецъ тршіи- комичіѳскому иодоженію союзниковъ въ Греціи. И какъ кидпо изъ заявленія лорда Сеси­ ля въ пататѣ община, даюентакя об<’уж.ъѵ юггь мѣры, гаотсфЫія огни должны иринять въ сбочвѣ’гствіи съ создавшимся соложе­ ніемъ. Гмиовреметано готовятся и въ Аѳинахъ. Какъ видно изъ телеграммъ, король гото- яится къ войнѣ съ союзшшмги. Идетъ пеоффиціаіьиая мобилизація, роются гран- піеп. ставится яртн.иерія, ждутъ шохода на Пирей. Союпныя войска иапіапы тазъ Аѳинъ подъ конвоемъ грековъ, причемъ тлѣнные французы былп выведены обез- нружеиньдми. Знаменитый Дусмаансъ вновь сталъ во главѣ войскъ. Словомъ, ігрѳдстоить новая война: союе- нв:»иь съ Греціей, точнѣе, съ той ея частью, которая осталась преташной коро­ лю. Что положеніе въ столищѣ серьезно, по­ казываетъ тотъ фактъ, что содониньге союз­ ныхъ державъ въ Аотапахъ получили отъ своихъ миссій совѣтъ вреіменпо уцаттагься со шиши семьяяи въ ІІирой. і р ш ш і ш в з г ш а ш ! і Сегодня стоимость съ %%-вш со купону’ облшацій Говуд. 6½% воешаго лайма 1916 і. 2 выхусяа за 100 руб. нимішальпыхъ—95 руб. 81 «оп. Бухарестъ. Всѣ интересы та все зшманіе въ разви- ѵіи военныхъ дѣйствій ‘привлечены теперь |іа шлев-іошюіі и подвижной борьбѣ а а тер­ риторіи Румшіи, къ судьбѣ Бухареста, итого опорнаго шуінюта и столицы Вммыніп. Уже около недѣли бои протекаютъ въ яеіюсродственной близости отъ Бухареста, гдѣ подъ налиеікомъ все усиливающихся армій противника отливъ войскъ смѣнился приливомъ русскихъ силъ, но теперь вновь сімѣняется отступленіемъ румынъ. U столи­ ца Румыніи поддала йодъ непосредственные удары врага, который непрерывно с’гремпт- с.я использовать достигнутый неожиданно успѣхъ. Прошивъ р у М ЫіН с.к и х ъ фронтовт. въ настоящее время оперируютъ двѣ группы непріятельскихъ войскъ: 1) отъ Буковины, у Молдавіи и въ Валахіи—группа армій генералъ-полковника эрцгерцога Іосифа, ‘подъ началіьотшомъ котораго состоять ар­ міи, во-первиХ’),. генерала Арца (г»ъ Лѣ­ систыхъ Карпатахъ), во-вторыхъ, генерала іФалъкшгейма (у Молдавіи и иа сѣъериыкъ путяхъ къ Бухаресту) ц, въ третьихъ, ге­ нерала фот^Делштензоигена (продвигается по Валахіи кь востоау, на Бухаресгь); 2) втору но группу’1 составляютъ ар:с .и генерала Мажензепа (.дунайская, добруджежая и ма- кецонюкая), одіеркручощтя отъ грачтацъ Болгаріи,, ші южномъ франтѣ. Такимъ ощивзомъ противъ Нухапесть на- стуиленіе велось гремя арміями! зыстиннтака —сѣверсюй, западной и кшюй, причемъ наибо.т1іе силшая армія—о а и а д н а я. во­ рвавшаяся въ Валахію и ироднав/вшаясі» на востокъ, къ Бухаресту. Взаимное подоженіе этихъ армій и лхъ іюлв ш. натискѣ иа Бухарестъ дапть бытъ обрисаваны такъ: 1) сѣверная армія сдерживалась грумышами въ 100 верстахъ отъ Бухареста, нелзду дединами рѣкъ Бузео и IГрахова; эта непріятельская армія по­ служила катъ бы опорной осыо для по­ степеннаго захощденія сосѣдней арміи и, глубь Вадахіи. 2) Западпая армія, въ которую по­ степенно вошли главныя силы врага и гдѣ на-ряду съ германскими частями были и турецкіе полки, лроймпела въ Валахію и стала продолгатігся къ Бухаресту. Выславт. тнерѳдъ для преслъдокпнія отстуіпшшіъхт, румынъ сильныя кавалерійскія части, эга армія, несмотря ка трудности пути черезъ торные перевалы, довольно быстро нэ.дші- галась оп. р. О.іьты и изъ раіони Кимпо- луига. 19-го ноября упорные бои шли уже вт. долинахъ Дембовицы и Агриса, по ли ніи Тарговишт а-Т и т у, т.-е. въ 40— 50 перстахъ сѣверо-западнѣе Бухареста. Гумынежое г.ообщо’ѣе опгѣчадо здѣсь оже­ сточенныя атаки прогиннтака, вслѣдствіе которыхъ румынамъ и;:овь пришлось отойти. 11 нішіе сообщеніе отъ 22 – 1 ¾ говорить уже о томъ, что «подъ натискомъ значитаіьно ігревосходящихъ сталъ прогвника, таѳнре- ] іьінно атакующаго рцмыщъ», лашія боевыхъ столкновеній иеримѣстшась съ линіи Гор- говишта-Титу на 46 версть <къ востоку, къ ;іиігіл Плоешти—Бухарестъ. При этомъ наше оффиціальное сообщеніе до- бап.іясть, что « ікигыппіи румынъ остановить імступ.іеиіе проттавника на путяхъ къ Пло­ ешти и къ Бухаресту ае увѣнчались успѣ­ хомъ. Бородъ Плоешти лежитъ нъ 50 boj >- стахъ сѣвернѣе Бухареста и. представляегь собой узелъ четырехъ желѣзныхъ линій, связывающій Бухарестъ оо шеей сѣіверной Рщшяіей. 3) Наконецъ, остаются операціи еще третьей группы гермапо-баіга]>овихъ силъ, і”ЖіноГі, переправившейся, какъ говаріиітъ германское сообщеніе, 11-го ноября «че­ резъ вздувшуюся вслѣдствіе оттепели рѣку Дунай, подъ личнымъ наблюденіемъ федьд- маршала Млюлізѳна, находившагося въ окредтиостяхъ Зтамнпцы». Черезъ 5 дней послѣ пѳвеправьЕ, т.-е. 16-го ноября, во Фига, этой группы, пройдя около 75 верстъ, бььш уже на линіи Ійыагурени—.Камака, т.-е. въ 20 верстахъ отъ го|кхта Бухареста- 18-го румы’іы имѣли здѣсь временный ус- «ѣхъ, такъ какъ имъ сдалось выбилъ ігро- тивншгд изъ д. Каматаа; а 19-.го румышъ зюдтержглят подоспѣвшія къ Бухаресту рус­ скія войска н прашудиш батта!]кі, и герман­ цевъ отойти ікъ юго-зшпаду. причемъ на­ несли имъ значительный ударъ, такъ какъ захватили сразу 26 орудій. Однако на слѣдующій же дань германцы вновь имѣли здѣсь успѣхъ, а наше сообщеніе отъ 22-го ноября вновь указывало, что къ югу отъ[ столицы «подъ (Натискомъ нрепосходящихъ сталъ противника румыны отходятъ въ во­ стоку». | Такимъ образомъ и еѣшеірнѣе и кшгѣе Бухареста румыны ве омытая вадержать на- стойчдваіго и упорнаго натиска врага, Ччост’е обьшпте.ти-стратетп иритшттт, вѣ­ роятно. ѳтоть новый ушѣхъ гермятщрттг. жѳ.та.іг’ю нашего врага «тажазать» румынъ п этимъ внушить другимъ народамъ страхъ передъ иеястоткігмоц будто бы мопгью !гер- мтяцевъ. Тогда какъ тутъ, конечно, яе пресловутыя «пещгогтачестпя» мѣры, а .тишь вяог.ь <“мѣло проведенный иаступа- те.іыіый мнневрь псюючшс.гино ради о бо- роны, и дальпѣШпее большое хиіс’іунлеаю не іюадаъ развиться. Идлсі. аюгуті. задать поэтому возросъ, а гдѣ же задержится въ Румыніи аиа новая ваеіуыіыйммииі’ вода а герйівііцеьъ. Продовазывать въ такой нелогичной свя­ зи ішюпій , викой вео время дарить пасъ она (война, да и вообще это время,— очень трудно. Событія въ Румыніи пасъ могутъ разо­ чаровывать, могутъ печалить, ио они не под­ рываютъ въ нагъ твеодий увѣрениос-ти въ толіъ , что па румынскихъ фронтахъ не мо­ жетъ произойти ничего рѣшающаго, а лишь выяіияются новыя возможности для германцевъ болѣе тали менѣе затянуть вой­ ну и отдалить истощеніе свошъ силъ и средствъ для борьбы. П. САВЧЕНКО. изъ ммшъ. Марковъ 2-й —«мужчина іиреогрампѣйида- го роста; лицамъ онъ наиомипаеть Петра Зелика го, но уагомъ щослѣдндго, какъ из­ вѣстно, отнюдь не отличается. Сходство вт очертаніяхъ лица очень льстилъ кур- істѵл депутату, раохсяпеніе же въ ум­ ственныхъ сіюсоб ногтяхъ Маркова нія – (жолько .не печадить. Жилъ до сихъ поръ ирішігѣважгаі. Богъ дастъ, и дальше про­ живетъ тѣмъ багЬе, что типы. 110 , 100111.16 и:- 43 . 12 ¾. -ееері. поотепенно вымираютъ, и г хаживаютъ. Пряпкда, ж?т«»таментѵ иа предметъ лТЭЦ2ѵНѣЙГ;й5.’ культуры ЭТИХЪ «релегтішиъ та нѣичт1 лга лалх kiksm # созтаній въ раопорткенів натаей бюрояря- ппеской машины изагі, будто бы и пѣть ню это только такъ жалится. На гадамъ же дѣлѣ достаточно ‘Ваоть цотоеокить съ го ». бымъ куряп иномъ, а еще лучше съ іса- лкѵъ-пкбуть иотом’комь отаисапныхъ еще Тургеневымъ Гамлетовъ Щиі’Р’ли’ікагоуѣв- да: насчетъ Гамлетовъ вы, конечно, ничего не узнаете, но отностпелъно вели кикъ и богатыхъ милоігтей, пос-тоянио эаихіыімт, дождемъ падающихъ въ 1J(тройскомъ уѣз­ дѣ. па Маркова я іішжовыхъ, вы иануглі- ге самыя точныя свѣдѣнія. Хорони» :швот- (.:! Марковымъ! И если бы Марковъ смогъ reneptnimeo свое житье-былъе закрѣишъ на •олтія-долгія времена, онъ былъ бы счастливѣйшимъ изъ сяертньгхъ. Вотъ здѣсь-то імы и подходимъ къ мар- і.ов.ской тршгепіп. Всс нссчаістье этого гро- чатггаго человѣка, съ Ш‘ів[юі:горціоналъныліт, росту мозгомт., заключается таь томъ, что ото. оікізцалъ ролшіГыія лѣтъ этакч> на 200— 200. Вт. ХѴ’П или ХѴШ столѣтіи ѳтоть тѣттпіа чцпгтяшалъ бы себя ыюттпѣ іга мѣстѣ; костюмы того щіемони очень бы шли къ его лицу и фигурѣ, укладъ жизни, нравы, прокень восигитанія и обраяованія. ііѳ,тако.гѣтіно бы гаті»Мі)пк[>огаліі со всѣмъ обликомъ Мк’ц>шва 2-го. Жижи «гь при Великомъ Преофасователѣ Россіи, Мар­ ковъ бы иахо’дился въ партіи бэраталей- оппозиціонеровъ; былъ мсскетч.. очпіетіо бы ему улыбнулось, н за ііредотавитахыгый витъ царь взялъ бы его въ дед шитаки кч. себѣ. Это тоже было бы подурю для Мар­ кова, ибо отч. деныпдка п нынѣ даже словъ мною не требуется. Возможно, что Ма.р- котгь, [юдпсь отп. стюевремешго, оставп.п. бы своимъ (потомкамъ тротткій тжгцгь жа- пото-нпбтць графа Маркова-Біыяйсісаго; ію онъ опоздалъ ашткпіъся на авѣтъ Божій, и течюрь онъ пе графъ, а просто Валяй- Марковь. Въ севастостатнсзгую капитанію м-ѣелцъ войны считался за гадъ слѵжбьс: аютг.я- ееяігый человѣческій міръ лгтаветъ теперь такою невыносимо нервною нцзніыо. что ні теперь мѣсяцъ жизни можно считать за готъ. Вт. кіровавом-ь туманѣ тойны, незримо,! почти незамѣтно для ни съ, нелюлытьихъ I ститѣтелей и сюуч.астнпковъ величайшей] міровой траготіи, показываются узостей но-1 вой жизни; ихъ ясно увидятъ только наши потомки. ЗамноГі шніръ съ то.топокпужи- теллтой быстротой гстоа^то м^гитода—не то нъ бездну паденія, не то въ безшкѵ иодь- (.ма. И въ эту страяінТ’Ю эпоху живетт. н пыггаетс.я соодавать лягзнь цѣлаго огуштиа- гг. нарояа АГаірковъ 2-й Каястое унро этотъ совреэіенный намъ комичегжій Потокъ-Бо­ гатырь нросыпаетюя, и,—не то что птони-1 маетъ, нѣтъ, а отдтю, кашмъ-то подсо- внательнъгмд. ккстишктомъ.—’чувствуетъ, что иочъа уп.тываетт. тазч-тгодъ его огромныхъ ногъ, что жизпь и сеготня опередила его. какъ атередипа вчера, какъ апередитч. завтра. Мы понимаемъ ощущенія Мхирковп во время рѣчи Пирггиггоила— въ букватв- намд. елгьтглѣ, онъ (жрежеталъ зубами отъ, злости. Пуртітпівршчъ, «Бо.адя». Піприлпжс- ] р. ичъ. его бывшій соратникъ, дршгь и со-: ПІЗНИКЪ, и тотъ въ быстромъ бѣ.гѣ жизни облгнччлъ его, яапдадагагаго рштпдт’Я Мшр- гіста! Понять итого АГарковъ. конечно, нс можетъ, какѣ не можечт на скачкахъ обт-‘ ястить себѣ дахттать, почемѵ она .пришла къ гфизоваѵу статбу тпгл’ѣддн’й, а ве пер­ вой. Онъ» только чувствуетъ, что яму и таже съ нкмъ грозитъ яебываѵ.тое еще въ ргоѵ с. кой жизни фтаупѣте. ибо <игъ, — анатро- низмъ. онъ наюгребеиЕЫй. но уя» огнѣ-] тый. Онъ не Тнсуоъ Пявивъ, который ѵогч. сказать еохнцу «огтаповтаоь».—и солгние стало, И то. безсильной злобѣ беятвгнаго отчаянія голова Маркова 2-го .ттахіпірг.ідоч!нг> работаетъ. Надо реагировать! Вы можете к валиф итач’Овать его .іюступокъ. какъ хо­ тите: язоовите его выходку прослой , хам­ ской. тѵ.шгяяской. арстокаторечтой.—все сто бгдетъ івѣрно, ио что же .таутое мог.та нвнгдмать бѣдная імярвовская голова? Вѣдъ, ия Маштовя то. что онъ сдѣскиъ.— сто сслотшяка, за которую хватается уго­ рающій; а развѣ Марковъ не тонетъ къ быстро текущемъ н о тѣ соцрешейной намъ, НО чужоіі шву ЖИЗНИ? З а щ іестуилѵніемъ должно слѣдованъ g a e каэаніе. М арлова исключили изъ Думы іа »5 засѣ дан ій . Іііэ ъсзвращ еніи .Марлава ВЪ Думу его встрѣтятъ там ъ холодны мъ И брезгливымъ пірезрѣціейъ. АГозалъ быль, эін карательн ігя енгѣры п хороши, но ЗОЯ лично думаемъ о другомъ н ак азан іи рщЦ крѣпкоголоваго курскаго деиуггата. Мартцъ 2-ой долиоеиъ ікить «акь моаь* ко дольше. Ето должно иш ь йодъ свое мощное іюкревпте.іъство какое-нибудь cue* ціааыюе ‘Общество. Не надо прибѣгалъ въ дешевымъ осаротамт. и совѣтовать обра- тнть сугубое вниманіе на Маркова О-ву ііоіфовитслъства животнымъ; ото будетъ плоско и грубо. Марковъ 2-ой,—ото уни­ ку мт., раритетъ, пережитокъ старины, я подъ свою защиту его должно таять Обще­ нію охраны памятниковъ старины. Пусть оно съ любовью обовьетъ сердецгапт за­ ботами этотъ живой монументъ; пусть аген­ ты О-ва съ негодабѣпн іотнимт,,. шептаніемъ слѣдятъ за каждымъ шагомъ гродіаднаго памятника, оберегая его отъ чрамнаедп. и антотобплей, и пусть на изученіе потом­ камъ живетъ онъ еще многія и многія лѣта. Иногда его м<іжно будетъ бережно іпод- водпть діодъ руки къ дизшому творені*» Фальконета, и смотрѣть іва іпочти одана- коныія лица Мѣднаго Всадника, и того, кто логъ бы быть его противникомъ или день- шикомъ, если бы не аіювдалъ родипься. И будетъ .пт. пя,мягчила: одтап.мертвый, но живой, зовущій Россію мчаться впередъ, п дрѵгой живой, но мертвый, не пондмаю- гттими глазами ирикыііаіелцій къ себѣ ста­ рую жизнь, ікоторая уже ітлла л бедьпге. ие вернепся. Н. АРКАДИНЪ- XLI Съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи. Сегодня открываетъ свон заінятія харь- швеікій гарный парламешъ: 41-ый (нерод­ ной съѣздъ іюрноороімьшшеншнков’ь юго Россіи. Предсѣдательствовать на съѣздѣ будсп. Іначалыст горнаго управленія южной Рос- ‘сіз ‘ 1 ‘ С учжовъ – Тутитшіотигыб вопросъ протралиы: О современность положеніи разныхъ ви­ довъ горной и гоініозаводегкой промышлея- яости юга Россіи, о предполагаемой про- іізв”іите.и*(з’ви и выпотѣ ихъ тлролукишь къ 1917 г. и о мѣрахъ къ ея развитію. Въ то время какъ второй годъ войны ио размѣрамъ добычи минеральнаго топлива (1.681,68 милл- пуд.) сравнялся съ по- Іслѣдпіимъ до-іюешшмъ 1913— 14 годами (1 683,20 милл. нѵи.), въ 1915—16 г.г.— 1.056,14 милл- пуд. Это паденіе r-ьпюза характеризуетъ ке- гтшФяно положеніе желѣзнодо­ рожныхъ перевозокъ въ текущую войну. Въ соотвѣтствіи съ такимъ положеніемъ желі.зіготц’ожчзго транспорта на конякъ п стагщілхъ Донецкаго бассейна образова­ лись «залежи» — запасы, которые идаѣ- нялись слѣдующвгмъ образомъ: къ началу 1915— 16 г.г. запасы составляли 53,65 милл. пуд. къ концу же іюльскаго срока эти запасы уже возросли до 143,84 милл. пуд. Такимъ образомъ, въ то время, какъ по­ требители — города и земства южной Рос­ сіи. мельницы и заводы — останавливают­ ся, испытывая острый недостатокъ топли­ ва, у производна слей скопляются большіе запасы топлива, которое они не могучъ вывезти, благодаря ненадлежащему состо­ янію перевозочныхъ средствъ. Однако, было бы несправедливо думать, что причиной образованія «черныхъ зо­ лотыхъ горъ» являются только неурегули­ рованныя перевозки. Надо считаться также и съ другими явленіями, которыя густой и крѣпкой сѣтью покрываютъ нашѵ страну. Ото вообще несовершенство раотредѣли- тельнаго оборота, представленнаго ггішамъ рядомт, органовъ, не согласованныхъ между собой ва5 своей, дѣятельности и не всегда считающихся съ тѣми процессами развитія экономической жизни, которые они призва­ ны регулировать. | Ч чинимъ гори иго натѵламеігга пр ея стоить большая задача — правильно освѣтить но­ выя явленія русской дѣйствительности и !дать направленіе, которое бы позволило отечественной промышленности стать на lineтле и прочное основаніе соѳщательиов работы. Другой вопросъ программы — воіірост. большой важности: Рабочій вопросъ- Это больное mtjcto всѣхъ съѣздовъ, ко­ торые предгпествоЕали сегодняшнему. Ле- чить эго больное мѣсто нужно не сравне­ ніемъ съ предыд;.дцими годами, чтобы по­ лучить тоіысо «интересную картину» «дви­ женія рабочихъ на каменноугольныхъ и антрацитовыхъ коняхъ», а изученіемъ это­ го вопроса, болѣе глубокимъ ого изслѣдова­ ніемъ. прикрѣпленіемъ къ мѣсту путемъ предоставленія рабочимъ жилишь, условій быта, необходимо предать жизни «мине­ ральнаго» рабочаго инуію. лучшую человѣ­ ческую обстановку. «Въ теченіе второго «военнаго» года чиодю рабочиті. зсіачительпо г.озрасло»-— нишеть ос|іфиніозъ горнопромъгшленникото. Это возрастайте числа рабочихъ, по его же -мтѣнію, произошло «за счетъ такихъ пду меятовъ, работа соторыгь характеризуется шопжкеяпой ироистаадителыпос-тыо: воеино- шгѣшіые. біистпгы. індщроітЕки, жвшішеы ».-. ТТ не удивительно. Ибо по словамъ гласнаго ростовской на- Дону городажой дуиеіь? В Г. .Бшидвоя: «На ‘шахтахъ работаютъ плѣнные- Работаютъ івоеннсюбяваниыю. и тѣ и другіе — часто иа шапжт сухарей». (Цитируемъ по «Пріаз. Краю»). Отдѣльную большую группу составляютъ вопросы, которые поставлены въ программу съѣзда: — О снабженіи потребителей минераль­ нымъ топливомъ. — О распредѣленіи яго между потреби­ телями, о его перевозкахъ по желѣзнымъ дорогамъ- По втнпгъ вопросамъ съѣзду предста­ вляется бигалъШ «біиарный матеріалъ. ,Реквизиціи, выдача преимущественныхъ задававъ, перманентныя недоразумѣнія при «распредѣленіи» топлива между по­ требителями равныхъ литеръ («Азъ», «Бу­ ка*, «Шадщ»), прш отлитая «закрытія» и «открытія» желѣзнодорожныхъ направле­ ній, горы бумаги, сотни телеграмма. — вотъ та обстановка, среди которой приходится работать промышленности. Слѣдующій циклъ но:тросовъ—о желѣз­ ныхъ дорогахъ, водныхъ и шоссейныхъ пу­ тягъ сообщенія. Въ этой области промышленники впол­ нѣ правильно жалуются на тѣ затрудненія, которыя испытываетъ промышленность, вслѣдствіе ухудшенія состоянія средствъ транспорта. Постройка новыхъ желѣзнодорожныхъ ли­ лій,—конечно, не можетъ устроить всѣхъ затрудненій. Необходимо, чтобы какъ су- щеспвтюпп’я. гакъ п живыя желѣзныя дороги были на высотѣ современныхъ требованій промышленности и техники- Необходимо, чтобы желѣзныя дороги въ своей ежеднев­ ной практикѣ- прониклись совпаніемъ, что ихъ назначеніе — обслуживать промышлен­ ность н идти навстрѣчу ея нуждамъ. Съѣздъ, по предварительнымъ предполо­ женіямъ, продлится 10 дней. 0Л. ШЕЛЕСТОВЪ. ГОРОДСКАЯ Д У М А . Засѣданіе 23-го ноября. Засѣданіе отрывается въ 9-омъ ‘часу веч. подъ предсѣдательствомъ гор. головы Д. И. Багалѣя. Оглашается ‘Протоколъ засѣданія гор. думы отъ 9 ноября. Въ протоколѣ приво­ дится рѣчь С. М. Кузнецова, имъ самимъ для протокола написанная. Послѣ проч­ тенія протокола, И. В. Семененко заявляетъ, что С. 5І. Кузнецовъ ничего подобнаго не го­ ворилъ. Въ теперешней рѣчи гл. Кузнецова имѣется масса соображеній, которыхъ онъ не приводилъ. На вопросы гласныхъ ошь ничего не отвѣтилъ, а потихоньку ]уше.ть, ибо югу. было неловко.—«Я еще разъ заявляю,—говоритъ г. Семененко,—что то. что тамъ изложено въ іпротоколѣ, не имѣло мѣсто въ дѣйствительности». Д. И. Багалѣй говорить, что эту рѣчь паппсалъ самъ С. М. Кузнецовъ; это един­ ственный способъ полученія въ протоколѣ подробныхъ рѣчей гласныхъ; заявленіе же ;гл. Семенсіко означаетъ, Ічгго С. М. Кѵзне- цонъ сочинилъ свою рѣчь. Семененко: «Не сочинилъ, а просто не­ правильно вспомнилъ; ничего подобнаго тему, что было изложено въ протоколѣ,— не было». И. К. Грнтаенко: «Гл. Кузнецовъ обѣ­ щалъ поговорить с-о мною послѣ засѣданія тер- думы, но слова своего не сдержалъ, а- удралъ…». И. В- Голодный говорить, что рѣчь С. М. Кузнецова изложена, но его мнѣнію, не­ правильно.. Е. А. Московъ говоритъ, что онъ долженъ послать упрекъ С- М. Кузнецову за то, что онъ не прибылъ сегодня въ засѣданіе гор. думы (гор. голова—«Онъ уѣхалъ въ Мо­ скву и Петроградъ по городскимъ дѣламъ и дѣламъ союза юродовъ»). Тогда надо по­ дождалъ его аоовращешія, а не говорить, что это ложь- Семененко. «Я не говорилъ, что это ложь; я говорилъ, что это не соотвѣтствуетъ дѣй- сівите.’млйости». Гл. Вявигинъ полагаетъ, что протоколъ долженъ отражать то, что было, а этого нѣть. А. М. Линвщкій обращаетъ вниманіе ду­ мы на то, что у думы имѣется еще много нужныхъ и сложныхъ» вопросовъ; не нужно терять времелги на протоколы. Надо съ этимъ покончить. Пусть отдѣльные гласные подаютъ отдѣльныя мнѣнія къ протоколу- Послѣ небольшихъ замѣчаній, дума при­ соединяется къ мнѣнію А. М. Лиянцкаго. ІІо протоколу же. гл. 0. Н. Трофимовъ спрашиваетъ гор. голову,—почему рѣшено выдать геофгіевоіеимъ кавалерамъ но 1 рублю, а не датъ имъ обѣдъ? Д. И. БагаілѣЛ разъясняетъ, что въ за­ сѣданіи губернскаго комитета съ участи’емъ военныхъ властей этоггь вопросъ разсмот­ рѣнъ былъ очень подіроібяо. Оказалось, что угощеніе георгіевскихъ кавалеровъ обѣда­ ми вевоэмшечю по обстоятельствамъ воен­ наго времени. Прежде всего нѣть помѣ­ щеній, эдѣ моясно было бы устроилъ сюѣдъ для георгіепс-існхъ кавалеровъ; очень пруд- вк> (въ нѣкоторыхъ случаяхъ невозможно) пріобрѣсти инвентарь для обѣда; число (георгіевскихъ кавалеровъ нельзя точно учесть: па учетѣ у военнаго вѣдомства имѣется 1,137 георгіемкихъ кавалеровъ, но кромѣ этихъ георгіевскихъ кавалеровъ ‘Имѣется еще значитаіыіое ‘Количество ге- ергіевокпхъ кавалеровъ не состоящихъ уже на учетѣ; устраивать обѣдъ на шеонредѣ- ленвое чнело лицъ очень трудно. Крошѣ того, изъ ‘Кіевскаго военнагсі округа ирй- ілло извѣщеніе, что н вт» Кіевѣ отказались отъ угощенія георгіевскихъ кавалеровъ обѣдомъ, а рѣшено пытать но 1 рублю. Въ йакл-ючеиіе, гор. голоса предлагаетъ думѣ дошшгаъ ассигпсвагліе на устройство праздника теоргіевлкихъ -кавалеровъ до 3,000 руб., опн-оея эті ть расходъ -вч, допол­ нительную смѣту 1016 г. и перси апъ его въ распоряженіе воеппаго вѣдомства хромѣ того, рѣшено дюеигнавать 500 руб. въ распоряженіе георгіевскаго комитета. С. А. Раевскій говорить, что 20 ноября въ Народномъ домѣ устраивается беоалат- ный спектакль для георгіевскихъ кавале­ ровъ; желательно было бы ассигновать на утощпніе чаемъ георгіевскшхъ кавалеровъ нъ столовой (црн Парадномъ домѣ 50—100 руб. !Е. А. Московъ поддерживаетъ ото хо­ датайство и предлагаетъ ассигновать имен­ но 100 руб., израсходовавъ эти деньги на чай и папиросы. Всѣ предложенія думой единогласно при­ нимаются. Гор. галета дошитъ до свѣдѣнія думы, что деньги геаргіевпкіпгь кавалерамъ бу­ дутъ вйдаіны серебряными! рублями. Дума перехотите къ заслушанію боль­ шого доклада объ учрежденіи тп. Харьковѣ! трамватолопттескаіпо института. Послѣ разъ­ ясненій докладчика—(главнаго врача года. Николевской больницы М. 3L Трофимова, докладъ думой единогласно принимается. Далѣе, гл. С. U. Трофимовъ дѣлаетъ внѣочередное заявленіе о необходимости разсмотрѣнія думой и» одномъ изъ очеред­ ныхъ засѣданій отчета ревизіонной ком- яігссіи за 1913 годъ. — А отчета .ѵи’олъпо-продовольствеяаой коммиссіи?—-опрашиваетъ гл. Семененко. — Заканчивается—отвѣчаетъ Д. И. Ба­ галѣй. — Но это ратяшшго. Надо это дааво- рѣо сдѣлать. Вѣдь, это же нормазить и дѣ ЯТѲ.ІЪН ОС гь )Т0 Л І> но- пр одоведьешенн ой кооингссш. Оаа просить новыхъ асснгао- ва/’ій, а И К Гввшенко всегда спраши­ ваетъ,—а совершешо справедливо,—а гдѣ пять оічетъ } Н. Трофимовъ полагаетъ, что дѣло съ отчетомъ запушена съ самаго начала; поэтому оіп. н предлагаетъ, чтобы уголыю- поодовольствснная каішіосія ; дала пока огчеп. до 1-го января 1916 г., а затѣмъ до 1-го сентября 1916 г. Кт. этому мнѣнію присоединяется и івся ДРіа- Далѣе слѣдуетъ радъ докладовъ училищ­ ной ковиіиссш. Бевъ треній удовлетиоряет- ■ся ходатайство 0—ва грамотаоспі объ уве.’іячеігіи субсидій народнымъ читаль- нямъ 0—и а грамотности: болыпгшепвомъ 10-1 и противъ 15 голосовъ удовлетворяется’ ходатайство Общества грамотности • объ увеличеніи городской субсидіи на школы О—на для уравненія положенія учащихъ въ нихъ съ положеніемъ учащихъ /гор. шке.ть; удовлетворяются н др. доклады учн.шгцпой коммиосіи. Затѣмъ |дума іпочпи безъ преній раз­ сматриваетъ рядъ мелкихъ л окладовъ. Не­ большія прегіія-ратговоры поднялись толь-: ко по ходатайству пзшзчиковъ 1-го раз-! ряда о предоставленіи имъ погтрежмочу стоянокъ на гор. улицахъ и площадяхъ’ Ходатайство это было единогласно откло­ нено. Ra пріютъ осг-Вжіхъ воиновъ Въ контору «Южнаго Края» послупп.то: отъ К. Я. Баженовой—25 руб. въ память умершаго брата Г. Я. Кирьянова, В. П.— 25 руб. въ память умершаго Г. Я. Киръ я нова. Ндого—50 руб Всего съ преждеаоступпвшптми—2457 р 79 коп. Всѣ депьги переданы по назначенію. ] Пріемъ пожертвованій продолжается. Мѣстная хронигіэ. ф Эвакуація. Втора въ Харьковъ прибыли: нршаорщ. Волковъ Алаисшвдръ Коыстантшішшчъ (рая.), праіюрщ. Малы- шевеній Иванъ Николаевичъ (ран.), нра- горш. Ночеровскій Коіістаячинъ Ііяпосда- вовнчъ (uu.), вето|>ив. врачъ Костенко Александръ Ивановичъ (бол-). ф Назначеніе Б. Д. Воскресен- скаго. Въ высшихъ кругахъ жедѣзнодо- рижіиатс міра распространились слухи, чти Б. Д. Воскресенскій будетъ назначенъ иа высокій постъ до министерству дутой со­ общенія. ф Ходатайство георгіев­ скаго комитета. Въ гор. управу поступило ходатайство горогіажятаго іиші- тега с предоставленіи сиротамъ и дѣтямъ георгіевскихъ кавалеровъ безплатныхъ ва­ кансій въ гор. училищахъ и гор. стипендій въ учебныхъ заведеніяхъ. Ходатайство это передано на залслючсаіе гор. учиіищней коммиссіи. ф Въ комитетѣ по предостав­ ленію отсрочекъ в о е н н о о б я – о а я п ы м ъ. Въ послѣднемъ засѣданіи комитета по лредоста/вленііга отсрочекъ военнообязаннымъ, разсмотрѣнъ былъ рядъ ходчтіійствъ вновь организовавшихся мв- сгерсигхъ о включеніи ихъ комитетомъ въ члело предпріятій, работающихъ на оборо ну. Комитетамъ было отмѣчено съ одной стороны, что работа каждой такой мастер­ ской очень незначительна въ отношеніи ко- лпчеевва работы, съ другой стороны было обращено -вниманіе на сильное развитіе въ послѣднее время, такихъ мелкихъ магтер екпхъ; поэтому, почти всѣ ходатайства владѣльцевъ мелкихъ мастерскихъ были отклонены. (Изъ 25 ходатайствъ удовле­ творено только 4). ф Засѣдагіе нстор и к о-ф и л о- логичесчаго факультета. Вчера состоялось засѣданіе историко-филологиче­ скаго факультета харыз универитета. Де­ каномъ факультета на третье 4-лѣтіе пере­ избранъ проф. Н Ф. Сумцовъ. Защита дис­ сертаціи нрив.-доцента Н- С. Гольдина («Паденіе сословію-зем-скаго строя въ Прусской «анархіи») па соисканіе ученой степени магистра всеобщей исторіи назна­ чена на 27-ое полбря, въ аудиторіи ун-та Лі 1 Оффиціальными оппонентами факуль­ тетомъ назначены профессора В. П. Бѵ- зѳокулъ в А. иі. Погодинъ. ф Ревизіонная коммиссія харьков. благотвори т. Обще- стта закончила свои работы по ’ревизіи отчетовъ п хозяйства 0—ва за 1915 годъ.- Составленный ревизіонный актъ вносится въ ближайшее собраніе 0—ва, ф Къ пересмотру торговыхъ договоровъ. Работы то пересмотру торговыхъ договоровъ съ Енюстранныапі государствами харьковскаго области ото комитета близятся къ окончанію и доласны заключиться состаяленіеач. и раеомх/грѣ- ніемъ Ісбшпхъ заключепгій по чххгпгвлеп- яымч. и поданнымъ комитетомъ довольно широктп. матеріаламъ. Въ виду зтото, въ комитетѣ поставленъ на очередь цОпросъ объ окончательномъ завершеніи работъ ко­ митета и о ликвидаціи затѣмъ комитета и его бюро, а въ связи съ этимъ и объ устройствѣ заключительнаго обитаго собра­ нія комитета, вт. которомъ участвуютъ ярелталгччи S губерігожлхъ замствъ юга Россіи Ближайшее разсмотрѣніе постап- ленныгь и«що>осозъ, во всей ихъ совотуш- (юсти, состоится иаодняхъ въ засѣдашіи правленія к—та йодъ предсѣдательствомъ проф. М. Н. Соболева. ф Въ 0-вѣ сельскаго хозяйства. Въ нослѣднемъ засѣдашд харьковскаго О-ва сельскаго хозяйства совѣтъ О-ва былъ поиолшенъ новьыш членами. Вт. засѣідані- яхъ обновленнаго совѣта уже возбужденъ вопросъ о необходимости оживить дѣятель­ ность О-ва и разгрузить совѣтъ отъ цѣлаго ряда ховяйсзвешшхъ вопросовъ, пореддвъ ихъ на разрѣшеніе особаго ваюмогатэлъ- наго органа, который предполагается орга- нкзешаіь ори совѣтѣ. Нѣкоторые члеиы сэ- вѣта высиазьшалот’ся за болѣе частый со­ зывъ общихъ собраній О-ва и бо.тѣе энер­ гичную дѣятельность совѣта, иь смыслѣ ру­ ководства направлелгіямъ общей работы. Вт. частности констагиропалось, что агро­ номическая дѣ’ятелыіость О-ва почта за­ мерла вт. виду того, что спеціалисты заня­ ты другныя работами. Въ ближайшихъ за­ сѣдая ідхъ совѣта, какъ предполагаютъ, но вопросу объ оживленіи дѣятельности О-ва будутъ вынесены соотвѣтствующія поста­ новленія. ф Выходъ въ отставку по­ жарнаго комитета. Во вчерашнемъ экстренномъ засѣданія пожарнаго р:аміш/га псставишено: кь связи съ отклоненіемъ ■гор. управой кандидатуры на долікность начальника харьковской пожарной комаь- ды г. Розина, рекомендованнаго управѣ ‘комитетомъ, выйти изъ состава пожарнаго комитета всѣмъ его членамъ. ф Выдача у г о л ь н ы хъ карто­ чекъ въ настоящее прямя значительно •сократилось. Бюро утгольнотцродовольствен- иой кеоюшссіи рѣшило ооотоаву прел.іратшгь іработы по этой выдачѣ съ 1 декабря. Послѣ же 1-го декабря будетъ возобнов­ лена выдача выдача садаріныкъ карточекъ вновь пріѣхавшимъ въ горецъ лицамъ. ф Лекція. Сегодня, 24-го ноября, въ общ. библіотекѣ А. А. Станкевичъ прочтетъ лекцію на гему: «Художникъ отріщашій» (Итоги творчества Л. Андреева). Начало въ 8½ час. ф Литературный четвертъ. Се­ годня въ жгерат.-хуцожестве иномъ кружкѣ первый въ этомъ сезонѣ литературный чет- веріъ. Пр’3*1іеосоръ харьтоасмтаго универ­ ситета И. II. Гл’ивешк», но іпоаюіду ігппол- іотшікіігося ЗОО-.гѣтія со дня смерти Шек­ спира, прочтетъ рѣчь о Шекспирѣ. Содер­ жаніе рѣчи: Шекспиръ для современни­ ковъ; біографическія свѣдѣніи; театръ въ Англіи при Шекспирѣ; сцена; нуб.ысва; тиіяяіе слевк я иублвки ка Шевсивра; нѣ­ которые ведвкіе иясагели о Шексмшрѣ: 1>иътеръ, Лессшгь, Карамзинъ, J. Толстой, Шешікр 7 > для иашего времени; общечело- вѣчеошз вгь нроноведеніяхь Шекспира; Шекспиръ и современная сцена. Условія входа: гости платить 1 рубль, учащіеся— 50 ьчш., члены кружка и інхъ дамы—без­ платно. ф Н а дороговизну. Въ совѣта, ечѣзда горноиро’іышлениикотъ юга Россіи поступило и будетъ доложено съѣзду хода­ тайство служащихъ совѣта съѣзда, въ кото­ ромъ указывается, что необычайное цздо-j рожаніе жжзни и безпредѣльное возростапіе дороговизны предметовъ 1-й необхо;шмости побуждаютъ служащихъ снопа обратиться съ просьбой оба. увеличеніи содержанія, ибо то, что было едіыапо до сихъ пора., въ смыслѣ прибавки на дороговизну, является далеко недостаточнымъ теперь, при усло­ віяхъ дороговизны послѣдняго времени. На одни только предметы 1-й необходимости за послѣдніе два мѣсяца цѣны дяросли больше, чѣмъ вдвое. Еще значпте.іьнѣе вздорожаніе предметовъ экипировки. Въ за­ ключеніе. служашіе просятъ: 1) увеличить жалованье соразмѣрно съ дороговизной: 2) выдать единоіфемсііное пособіе, и 3) пере­ сматривать въ будущемъ каждые 2—3 мѣ­ сяца содержанія. , ф Самоубійство. Третьяго дня, ночью, въд. Д1> 50, по Мироносицкой ул.. въ своей /квартирѣ застрѣлился молодой чело­ вѣкъ Н. В. Бекманъ, 18 лѣтъ, служившій яот моішшвлмъ бухгалтера въ канцеляріи пюл- номоченш’аго предсѣдателя особаго совѣ-: щанія по топливу- Бекманъ при жизни жаловался на силья е переутомленіе, вы­ званное массой работой по канцеляріи Предполагаютъ, что причиною самоубійства| яшляется нервное ра/зетройютво, явившее-ся’і результатомъ переутомленія- Бокмалъ по- ‘Гончи.ть съ собою выаотрѣломъ изъ револь­ вера въ правый високъ. Смерть была мгновенной. ф Заказы уѣздныхъ земствъ на уборочныя машины. Отъ уѣзд­ ныхъ земствъ Харьковской губерніи въ гу- беіушскую земскую управу поступаютъ за­ казы на уборочныя машины, въ среднемъ гю 300 маішигь па каждый уѣздъ. Губерн­ ская уцрава сообщаетъ въ отвѣта,, что съ заказами слѣдуетъ обрашаться въ орлов­ ское земское т-во но закупкѣ уборочныхъ машинъ- Умѣстно напомнить, «то дѣйство­ вавшее вт, г. Орлѣ центральное представи­ тельство объединенной закучіоч’ной органи­ заціи селъско-ховяіі’лвенш>іхъ орудій и ма­ шинъ переведено въ Петрогр/щъ. Морская, 25. Понтрагьпое іірадѵтанігнельство дѣй- стауетъ въ слѣдующемъ составѣ: дотрта- мечта земледѣлія, московскаго торговаго б:іітка, орловскаго земскаго товартцѳеггва, кіевскаго т-ва западныхъ земствъ н ко- стромского т-ва сѣверныхъ земствъ. ф Новое акціонерное Обще­ ство. Ві. Харьковѣ организуется новое акпіонериое Общество подъ девизомъ «ІОго- западпое досюстротгге.тьпое Общество»— для аренды, поетпкп, перестройки, по стройки и эксплоатаціи зданій. Оснодаой ктоита.гь—non,-милліона руб. Раіонъ сво­ ихъ аѣВешій Общество преіпаіагаеаъ рас­ пространить также на Кіевъ и Одессу. ф 0 – в о Сѣверо – Донецкой ж. т. пріобрѣтаетъ ьъ собственность каѵенно угольный отдяикъ Екатерининско-Донеака- го товарищества. Стоимогтъ рудника оорв іѣлоется на первые два года его аксилоа- таціп въ суммѣ- 8 мял. руб. Д-ія нолученія требуюшагося оборотнаго капитала нрѳ.т- . чул :- гнется выпустить облигаціонный заемъ- въ суммѣ до 31,5 ѴИЛ. 1 І 0 Н. руб. ф Испытаніе американскихъ паровозовъ. Членъ инженернаго со­ вѣта министерства путей сообщенія проф. Ю- В. Ломоносовъ, стоящій во главѣ особой научной коммиссіи, возобновилъ на Юж­ ныхъ желѣзныхъ дорогахъ опытныя изслѣ­ дованія надъ типами мощныхъ товарныхъ паровозовъ американскаго тина 1-5-0 Е («Денайоуь») постройки завода Балдванъ и Калифорнія. Опыты начаты на Полтав- ск мъ участкѣ а имѣютъ цѣлью такъ назы­ ваемое динамическое- обслѣдованіе. При этомъ изслѣдованія будутъ, произведены гипсовыя слѣпки съ противовѣсовъ. В,.:ѣі лижущіяся чж:ти амегпканекялъ яаротаа- зевъ имѣютъ зппчпте.аьныГі вѣсъ, поэтому предстая.шется чрезвычайно интересными тѣ результаты, которые получатся путемъ опыта огь вертикальнаго дѣйствія сила, инерцій. ❖ О бщ едоступная лекція. Сегодня въ 0 6 щедос rymucwfъ театрѣ яо -Петинской ул. N° 73, состигся лекція В. С. Рожнцъша. «Аотшсхая іичапаірія». Паата за входъ 10 коя. Начало лекціи івъ 8 ч. вечера. ретроградскій Ме’кдуиаоодный Коммерческій банкъ. Харьковское центральное отдѣленіе—Нико лаевская пл. с. д. Nt 30. Городское отдѣленіе въ Сузд. .орг р. Отдѣ аеніе харьковской таможни при товарныхъ складахъ банка у собств. вѣтки Южн. ж. д Контора при ннхъ (уг. Александр. и Кац. ул ). Ра.$.мѣнная касса при центральномъ отд. по Николаевской пл. No 30. р з и ш ш м ш о т іъ . Треть.ято дня въ харьковс-комъ комитетѣ всероссійскаго сотша городовъ обнаружена растрата шеіеігромъ камнтета И. М. Обо- ленцевымъ, сл/ужаішшгь въ комитетѣ отъ южно-гарно-аавоД’Сікой бпуалкевюЛ артели, около 22,000 рублей. Растрата такой круп­ ной суммы объясняется довольно своеоб- раэно. Кассиръ Оболенцевъ нахопділся въ плиикихъ дрпчкесішхъ отношеніяхъ съ бух­ галтеромъ гамаітета К. А. Хоревымъ (за- гояда.-ч шіоіішшсо -. мъ ). Оба они люди ф – жнлые, стапешше. Пріягтедл чалто гаоку- чшали въ мѣетпыхъ ресторанахъ, чаще /•сего въ ігоетшшпѣ «Уаптгрсаль», то АлеклантровсиоЛ у.шгѣ. Бо ‘Время іготе- жей имъ итога а прпходшось одолжаться іруп. у дэтга, іпішца на дово-тыго крупныя Twin.;. Тата., по слотамъ кассира, была •лодіяи. когда бухгалтеръ Хоревъ занималъ ему (?) по 9000 р. Случалось и на/абороть: \'<<;>еэт, у него, кясспра, занималъ дошли -і каждый разъ аккуратно возвращалъ къ назначенному -ероігу. Міѵсяца полтора—дата тому назадъ Хоревъ тюзн-ал:омтиъ Ооолен- исва съ молодымъ челоігѣіеотп., по профес­ сіи коммиссіонерамъ, скташпимъ, между нрочінап.. ‘іл, Харьковѣ мѣшоі догольото крупные,пі партіями. Новый знакомый црот изводилъ впечатлѣніе -денежнаго человѣка. Во врой я общихъ попоекъ ему приходилось платить крупныя суммы но счетамъ. На­ литъ, ,во время очередного цугежа въ го- «’гиницѣ «Уагиверопоп.». Хоревъ п новый знакомый предложили кассиру слѣдующую ьомбкнашто. Они жтт’осцлц кассира одат- лзпггь имь акало 16,000 руб. Въ абезстеченіе этой суммы они просили кассира оставить у себя чекъ, выдоиный кжяз сот, Го.тичы ігьам’ы—чііретсѣсгателемъ од- шго изъ ковяіте говъ зомскато -союза, на по- ліѵчеіііе изъ Соединеннаго баипіа 38,000 руб. Ноода /кассиръ началъ колебаться. Хоренъ и ковыій знакомый -начади убѣ.ниггельно до- і-:азыіваті» кассиру, что безпошігьи.’я емѵ по -поэоду донегь нечего, и о:лі «го, дк всякомъ случаѣ, не иго,введутъ, о«ъ же. пыноідпизъ ихъ просьбу, можетъ заработаті въ одинъ день 5000р. Чтобы устрашить вся­ кую тѣнь подозрѣнія, Хоревъ согласился пойти ,иг!:-стіі съ Обадѳішег.ымъ вт, байкъ и получить тамъ но чеку 38000 руб. Изъ этой суммы Оболенцевъ долженъ былъ оставить у себя выданную Хорену н новому знакомому сумму, дабавивъ кт пей еще 5000 рублей за «оказд-ніе дрѵисе- скоіі услуга». Но прежде, чѣмъ передать чекъ, пріжгеди уцрок-илп кассира позаим­ ствовать изъ каіссы 15700 рішей. [{ассирт по «го словамъ, шкжад-ько не сомнѣвался въ порядочности сівошхъ тріячелей. Онт безъ всякихъ колебаній «навлекъ» ивъ кас- ти комапгета ‘въ то время, когда за/нштііі вт. комитетѣ не было, 15,700 рублей и передалъ этн двпыи пріяігеляшъ, /взявъ у нихъ чекъ на -тгадуіченіе изъ -харьковскаго отдѣленія ■Соедшіеилаго банка 38000 руб­ лей; было условлено, между прочимъ, что іга слѣдующій день, не іюаже 9 часовъ ут­ ра, бухгалтеръ Хоревъ явится на сдугаб н тогда кассиръ и Хорепъ отправятся вмѣ­ стѣ гь банкъ за полученіемъ денегъ. Вт назначенное время Хаіювъ па службу нр явился вовсе. Тогда, не дождавшись Хоре­ ва. Оболенцевъ самъ отправтглш въ банкъ З.дѣсь ему заявили, что пикакить сушп на текугпемъ спотѣ шяпя Голтсцыпа и то-‘ го учрежденія, предсѣдателемъ коториго лгь состоигь, въ банкѣ пе имѣется Въ .ре­ зультатѣ всей этой, доватъно страшюй, wc-; геріи, очгпйа.тось, что предъяв-тенныЛ Обо- [ лещовымъ чскт.—подложный. Оболепцешъ о случгагаігемюя самъ заявилъ властямъ. Она арестованъ. Выяснилось, что бухгалтеръ Хорввъ « «молодой человѣкъ», получивъ отъ кас­ сира деіъги. безслѣ.д|но скрылись изъ. Харькова. Между прочимъ, Обосненцевъ при арестѣ заявилъ, что кромѣ выданныхъ Х’орсву 15,700 рублей подъ залогъ «чека», сказавпгагося подложнымъ, Хоренъ Ідол- тенъ ему но кассѣ еще 6000 рублей. Все­ го же. слѣдовательно, Хоревъ получилъ съ вето мотеяническимъ путемъ около 22000 рублей. Обатеппевъ имѣетъ залогъ въ Южной горпто-яаводской бирокевой артели, и. кромѣ того, нраіттжпмопгъ въ Зміевсшмъ уѣздѣ. Отъ «операціи» Хорева и К-о ш>- сѵрндотт, матст.іалько лдапъ цралиеиіе ТОЙ артели, членомъ которой состоялъ Обоіоо- иевъ. Полиціей цриншы мѣры къ розыску Хорева и загадочнаго молодого ‘человѣка, Быдавадкнаго себя за «крупнаго коммис- сіонера». Является чрезашчайко стран­ нымъ. что Обо.іенцпва,, шутившій /неодно­ кратно ігь компаніи са. Хоревымъ и «ком- мнссіонероаа», не можетъ припомнить, кака, знай, этого молодого человѣка, ао- Ечтцпгому. не мѣстнаго жімеія, а бьніашна- го въ Харьковѣ иаѣедаш. Во всякомъ слу­ чаѣ, къ разслѣдованію этой захадог-шой исторія властями приняты згѣры. и ш m i Тіа газономъ заводѣ снова нѣтъ угля. Съ 1 по 2S ноября взводамъ ааолутепо только 4 вагона, вмѣсто назначенныхъ 26 Чтобы не ос.таяаслаіиааъ ѳаюада, травле­ ніе взяліо залвюобралне у Южныггь жат. дор. и у завода Шшмяс-вагѳ m 2 вагиаа угля. Тшерь іво Ѣ иодчншиав, гдѣ мояніа было заять уголъ, ггчеірваям н ваяодь j завтра- утрамъ остаяя/влпвается апоичаготь- 1 но. Отсутствіе газа доставить въ вагрцдіш- тслиііое изложеніе большинство лабораторій, баігтерідлогнчвекій ^шсячггттъ ма- дипднекагв О-ва Свцраб аты’ветощій сыво­ ротки п т. а.), лабораторіи высатхъ учеб­ ныхъ. заведеній, кмѣдопщхъ для работъ на -газѣ адѣ необходаиые аппараты ц ‘црпба- ры. Прекратится, конечно и освѣщеніе улпць города. Лдмцыш.щрацш такова то завода уііотроб- лиетъ всѣ усилія для ‘предотвращенія ое- і тановіш завода. Самое широкое содѣйствіе оказываютъ иь тамъ же направленіи глав- ьоуполнймоченный ародсѣдателя особаго совѣщанія по топливу и горноваводскій ко­ митетъ. Басовому заводу вьптаны .соотвѣт­ ствующіе наряды на вагоны, но оказывает­ ся.—-нѣтъ вагоновъ. Есаи заводъ остановится, то но крайней •мѣрѣ на 2—3 недѣли, такъ какъ печи за­ вода устроены такимъ образомъ, что ихъ пшщртся разогрѣвать около 2 недѣль. Поэтому, мы полагаема,, что еслп /завоть ‘іеобхоуимч. городу, подобно электрической станціи, водопроводу и т д. (а это съ нри сомпѣнностью япіетнуета изъ приведенпыхъ наоги соображеній), то и городскому от­ равленію, и властямъ слѣдуетъ озаботить­ ся. чтобы тгго.ть на газовый заводъ посту­ палъ хотя бы тебо.тынгоги количествами (чтобы не дать заводу остановится), тѣмъ боаѣе. что мѣсячная ждима потре/блеігі’я тю­ ля газовымъ заводомъ очень невелика— всего 25 ввпшоъѵ ІІІІ пші ірівжо им и ш. Вчера сессія тераіоппато комитета про- должада свои занятія. Предсѣдательство­ валъ замѣститель предсѣдателя комитета инж. Г- Н. Прокофьевъ, і Заслушанъ и одобренъ обзоръ грузового движенія на дорогахъ раіона за 10 мѣся­ цевъ 1916 г. Выяснилось, что перевозка грузовъ за отчетный періодъ текущаго года противъ того же періода въ прошломъ го­ ду увеличилась по всему раіоігу на 21,5%, причемъ это увеличеніе для Екатеринин­ ской ж. д. выразилось 13,8%, ва Юж­ ныхъ ж. д— 24 7 Погрузка горнозавод­ скихъ грузовъ противъ прошлаго года уве­ личилась на 234 019 тыс. пуд. Погрузка собственно минеральнаго топлива по отно­ шенію кт. общей погрузкѣ всѣхъ гортоза- воаскихъ грузовъ выразилась въ слѣдую­ щихъ процентахъ: на Екатерининской дор. —70.3%: на Южныхъ ж- д.—60,7% и н: Сѣверо-Допецк. л:, д,—77.3%, а .всего п< раіону—70,2%. Перевозка свекловицы увеличилась по раіону прошлаго года, на 20594 вагона пли 41,9%. і Заслушанъ докладъ управленія дѣлами комитета по іщщюсу о сооруженіи подъ- ѣздпыхъ рельсовыхъ путей въ раіонѣ Донецкаго бассейна, необ­ ходимыхъ для. развитія каменно- уго.чьпой промышленности. Разсмотрѣнію были подвергнуты слѣдующія подъѣздные пути п погрузочные пункты: 1) «Верхне- Дувашіая»—рудникъ Чурилина; 2) постъ 15 в. Макѣевской вѣтви—Шпрококскій рудникъ; 3) рудникъ «Золотое»— ст. «По- пасная»; 4) подъѣздной пугь отъ суще­ ствующей вѣтви 6р. Коссичъ при ст- Крин- дачевка до новаго рудника тѣхъ же вла­ дѣльцевъ; 5) ст. Брауновка—’рудникъ Д. Г. Красельщика; 6) продолженіе пути отъ шахты Фенігнскаго т-ва къ концессіямъ Балпковстаьго и Горжковскато; 7) ст. Чт- маково—Обѣточный рудникъ (Обращеніе въ путь общаго пользованія); 8) Госуда- ревт^Байракъ—шахта «Новая»; 9) ст- «Антрапать»—рудникъ М- Н, Донченко; 10) разъѣздъ Сухецкое—имѣніе «Григорьев- жа»: 11) погрузочный пунктъ Надеждо-Ев- докіевс-каго рудника на новой линіи Ще­ гловка 1-я—Чѵмаково; 12) пунктъ Смоля- нпновокаго товарищества и 13) тупикъ на Чистяковокой вѣтви. По каждому изъ перечисленныхъ путей н погрузочныхъ пунктовъ въ отдѣльности управленіемъ дѣлами были даны обстоя­ тельныя заключенія, принятыя собраніемъ. Въ случаѣ осуществленія разсматриваемой сѣги путей можно разсчитывать на увели­ ченіе добычи минеральнаго топлива болѣе чѣмъ вдвое, именно: вмѣсто 78 милліоновъ пуд. топлива въ годъ, добываемыхъ рудни­ ками въ настояще время, ета цифра выро­ стомъ до 160 мял иуд. въ годъ. ІУ. Въ днѳишмъ аасѣяаяіи чреввычаАно оживлаішый обмѣнъ мнѣній вызвалъ во­ просъ о новыхъ (выходахъ язь Донецкаго бассейна. По пшшдіатшгі совѣта съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи былъ внесенъ аоцрощь о сооруженіи іждвыхъ же­ лѣзнодорожныхъ линій «Москва—Донецкій бассейнъ», «Орелъ—Ллмашъ», «Саратовъ —-Маріуполь» н «Тамбовъ—Донецкій б яс­ лей нъ». Горячимъ защигннвегаъ трактаваа- іттатося вопроса быть инж. М. Н. Баваде- вичъ, который нь яркихъ краскахъ отмѣ­ чалъ государствоЫое и Чбщдасзаотшодцш- номичегкое зпаче»іе новыхъ выходовъ изъ Донецкаго бассейня. • Въ ресдуіилатѣ иреш-й іжѵ-пшітъ выс-кад залея за исхаателыщсть от . іозумь ‘ вииросы, ‘.вяаая’ ыс съ іѣлодп. соораженія ш ш і дорогъ, до .далренл-/-:’! ссѵліі : віоштекц со- зьжі котчрог врщуіодю жслаіодышша. сюуі- шепъ-ить не иозяго двухъ мѣсяидеяъ по отсоітыііі этчогной сего іи. ! Всѣ ораторы, пунлгамаащіо унаотіе жъ ! сбсуааеніп вопроса о шходакъ, вьѵражаяі крайнее оажадѣяіе о томъ, что лря обсуаа- деніді отсутс-шлаа-ш ародотааитваи -глхііішоІ аяте^.іи Донецкаго бассейна—Екатерший- ской ж. х Выражено пожеланіе каиитета о ‘сжѵ рі.іЬиомъ окоіпаіоіи /кхбоп. но еооруженію желѣзнодорожніой магисзрадп «Гринино— Ровно». Г. Вт. закл«яите.тыгомъ собраньи кюмлтет* были ‘прешводеіпл црозстажительвніе выь ‘бори (гулкадгч на 3 года). Въ члены управленія дѣтаеги пораіонна. ;го коміитота избраны: Ощ, бгржешкт. кодпітэтовт.: й. А. Ды- г/ичъ и его замѣстителемъ—А. М. Трогу- бввъ. О’ъ Обпуктаъ еольежаго хдаяйсоъа: С. С. Жилкинъ н его замѣютштлемъ—Ш. Ю. С эмлопікій . Оаъ тот.гмю-аіроімыішлешшхъ оргашіза- «3: М. И. Вазькевичъ и его замѣсязп»- лема. С. Е. Зимоилкой. j Оаъ земствъ—Н. II. Оавпикій и его за- ‘ мѣстителеііъ—Д. А. Х-ц?аджяевъ. £ъ представители ота, харшовакаіРО по- раіошгаіго комитета вт, центра.хьный коога- теть, до урегулированій’ ‘ мйіскхшыхъ шерввоы зоігь грузовъ избраны: Отъ биржевыхъ томптетовт.—’И. А. Ды>- нлиъ и сго вамѣі’ттгтетачъ—01. И. Немець. Отъ О-въ сельскаго хозяйства—С. С. Жплпгнъ и К-. Б. Лукьяновичъ. Оть тор’ово-промыпітенныхъ организащій —члена, Гасіуд«,рствен-наго (’-срѣта Н. Ф. фоіПі-Дтмаръ и аго замѣстителемъ—инж. М Н. Базькегичъ. Отъ земствъ—Д. А. Харадаевъ я замѣ- стителпмъ—-II. П. Савицкій. ■ Д,ія участія іл. съѣздахъ при централь- ггамъ комитетѣ избраны: Отъ бтдгскетьгха, комиаетапъ—А. М. Тре- пубова, и Е. С. Голый та. (замѣститель). Оть Обществъ сельскаго хепяііетва— С. АІ. Ктаноцовъ и К. Б Лукьяновичъ (за- мі’.стіггеліь). Ота, топгошодпроаіьштденптаст. оргалги-аат- цій —,Н. Ф (ѣоіПг-Ттптафъ и ’М. И. Базъ- кевичъ (яаіѵѣстите-ть). Ота. яемствъ: Т. А. Хаіраууэаечгь и М. Н-. Бааь когипъ (‘залгѣетитель). Во вновь обталнда.н.тѵію шж митгщте.р- вттѣ вттеЗ ктюпѣтеіи л полыхъ жогіютьята. доочтахъ (евггоячшіто «челтіо итон мттятгпѵ.р«пр.ѣ фтеяіпте.’іет,) ва#»атг /ігреасталігте.тн хавьксвоіаи’О ішщаЧтттѵкто комапетя ТТ А. Дынтап. и еяю заотѣстяте- лемъ— -М. Н. Баськевипъ. Псвышгніе цѣнъ ка угогь- 1 Треті,ято для, подъ предсѣдательствомъ 0. А Шаберъ, состоялось большое засѣда­ ніе котировальной коогмиосіи харьковской камеітю-угола>ной :колѣооторповой биржи- Въ отношеніи каменнаго утля отмѣчено очень крѣпкое нестроеніе съ повышатель ной тенденціей въ расцѣнкахъ. По свидѣ­ тельству биржи, горнопромышленниковъ начинаетъ тревожить то обстоятельство, что вслѣдствіе продолжающейся неподачи ваго­ новъ на рудникахъ растутъ обременитель­ ные вт, фянапсопомъ отношеніи запасы ми­ неральнаго топлива. Релщѣпкл углей всѣхъ раіоновъ возросли въ среднемъ па 2 коп. па потъ. Тпіть. штата.. щкчтяуч:ке мгл-и луч­ шихъ марокъ (съ. меньшимъ процентнымъ содержаніемъ золы) котируются по Юзов- скому и Мушкетово-Макѣевс-кооту и Алмаз­ ному раіонамъ по 22 коп. за пудъ. Эти же угли Марьевокагэ, Славяносербскаго и Гри- шинскаго раіо.човь—20½ коп. за пудъ. Кузнечпые угли—22%—24 коп. за пудъ (Юзовскій и АІушкотовскій раіоны). Газо­ вый уголь (для геператоровъ) возросъ въ цѣнѣ до 20—-22 коп. за пузъ. Угли спе­ ціальныхъ Пластова, (съ содержаніемъ золы до 8% п сѣры до 1½%) повысились въ цѣпѣ до 23 коп. Грохоченый уголь мытый прогрессировалъ до 22 к-—24 коп. за пудъ, а болѣе крупные сорта этого же угля воз­ росли до 25 коп. за пудъ. Мытьгй орѣшекъ (кузнечный) котируется по 28—3 0 -коп. за путь. Настроеніе съ антрацитомъ твердое. Цѣ­ ны предѣльныя- Настроеніе съ коксомъ опель твердое. Пѣны въ повышеніи. Коксъ литейный про­ грессировалъ до 44—45 коп. за нудъ; ме­ таллургическій—42 коп.—44 к. за пудъ- Кокспкъ и орѣшекъ-коксъ цѣпѣ не измѣ­ нили: 17—18 к. за пудъ. Настроеніе съ чугуномъ—по прежнему тв»ріое. Желѣзодѣлательные заводы отстаютъ одъ требованій рыпка- Оъ рудого твердо: Никопольская—35— 40 коп. за нута,. Крестьянская нужда. Вся деревенская Россія, вт. томъ числѣ и Хзрикоп*ек;»я гѵбернія, испытываетъ острый недостатокъ рабочихъ рукъ. Съ особетаой силой деревня чувствовала этотъ недостатокъ весной съ началомъ ноле­ выхъ работъ, а затѣмъ лѣтомъ и осенью ггри уборкѣ хлѣбовъ. Цѣна на рабочія румн подаоиась до небы­ валыхъ размѣровъ.-. И тѣмъ ме менѣе въ особамъ совѣщаніи по продовольствію, і»роі?схо(а]нвшемъ подъ предсѣдательствомъ т. губернатора 15 октября с г., слышались указанія, что ѵѣстами, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Харьковской губ. хлѣбъ остался «а корню неубраннымъ. Деревня посильно старалась разрѣшить этоггь вопросъ путемъ замѣны рабочей сиян малвянами. Отросъ «а уборочныя машины и другія сельско-хозяйственныя орудія поди- сился въ ііѣскалімсо разъ, но удовлетвор.т.ате омъ только частично. Ввозъ машинъ въ Россію представлялъ не­ обычайныя груіяяост-и. Отечественные заводы ваянпые работами на оборону, сократила лр>? иэваягшо машинъ. Несмотря на воеішыч ,г+- иьі , втрое я ичетоеро прева.шіаішіія нор’* •’ ’. иыя, мчтогія хозяйства ие могли найти нуж­ ныхъ Яигк ІІЖШИНЪ. ,.‘ЙзДсіѣ. іъ :ке положеніи находагася с«Н- «а»!*’ ййпросъ о пріобрѣтеніи уборочныхъ ш – ш Н і Г ѵь К ремонтѣ сельско-хозяйственнаго пя- Зь австващес время уѣздныя земстза уже ойрашатсй съ заказами на уборочныя мл- іаадм *ъ іубернжсую управу. По щшб.тиан- ясли/ьшъ даннымъ зеісазовъ кагкдай уѣздъ Ѣъ сриАьса.чъ нуждается въ 300 машинахъ. ГувфіЮкое земство безсильно помочь въ т ш ъ етш евіи уѣзднымъ. «Э> бесѣды пишущаго эти строки съ не- ЛЩШ бывшимъ въ Харьковѣ директоромъ Я-ти земледѣлія Д. Я. Сдобадчиковымъ ъы- ііі ‘ йшшсь , что -всѣ заказы іга уборочныя ма- ШННЫ слѣдуетъ направлять орловскому зем- очиму ѣовзрнщесгізу. Д. Я- Слоболчикавъ -въ особенности реко- гмгш~а»ъ пріобрѣтеніе уборочныхъ маиш.чъ Крастыййсіопіи хозяйствами «а товарищескихъ КДЧіШГЬ. Цеіггргльнымъ представительствомъ объ- едгтезщыхъ зэкутточныкъ организацій, по слито «ап» Д. Я. Стободчикова, вьшисапо 97,506 уборочныхъ машинъ изъ нейтральныхъ н союзныхъ странъ. Какое количество машиге будетъ получено шогзеѣекно, но заказы на нихъ слѣдуетъ на- прьвджгь заблаговременно. Вопросъ о необходимости организаціи «туэтгииъ—мастеро-тихъ, для ремонта седьеѵо- хозяйсіевеннэго инвентаря, былъ возбужденъ ГіЪ губернскомъ земскомъ собраніи въ 1916 госту, Собраніе поручило упраівѣ при посред­ ствѣ уѣздныхъ земствъ и кооперативовъ ор- і аиивоваль обезпеченіе губерніи кузнечными работа)»!, обратиться въ департаментъ земле­ д ѣ л ія съ ходатайствомъ объ отпускѣ имт кре лита на указанныя нужды и разрѣшить травленію губернской кассы мелкаго кредитъ? выдавать ссуда уѣзднымъ кассамъ и ко­ оперативамъ въ качествѣ оборотныхъ ѵ.гадтя-таъ на эти надобности въ размѣрѣ дс ге о ооо рѵбл. ■Въ февралѣ с. г. тубтрлскат управа хода- lafte тъ-гоша <пет>елъ департаментомъ землегѣ лія объ. ассигнованіи на ремонтъ с.-х. мн- ьсіттапя безвозвратной ссуды до 450.000 руби Послѣ мотнократныхъ повторныхъ просьбъ и квпжшнаній по телеграфу, департаментъ земледѣлія въ августѣ с- г. отпустилі 100 лоо рубл. безпроцентной ссуды на 5 л к 12,000 рубл. безвозвратной ссуды. , ! Получивъ это сообщеніе, губернское зем- Істзо прѵаио уѣздныя сообщить—какая ра­ бота со ремонту с.-х орудій сдѣлана ъг ■ :чеіъ земскихъ средствъ, какія нреешоложе- j гія имѣются на 1917 годъ. Одновременно гу ііернсхая ушрэза просила уѣздныя внести si і мѣту 1917 г. собственныя ассигнованія. иСѣщая внести докладъ о помощи со сто- рокы губ. земства, въ размѣрѣ, разномъ ..сыспнозааію уѣздныхъ земствъ. Свѣдѣнія съ мѣстъ о томъ, что СДѣЛіШО ѵѣзднымы эеисшвгзш въ дѣлѣ ремонта с.-х инвентаря и что првяаолагаеяся -сдѣлать въ No17 г., поступаютъ слабо. Губернская уяраза ие распола/гавтъ необхо­ димыми въ этомъ отношеніи дашгилми. Между г Ѣ ііь , по сообщыіікмъ съ мѣслъ, работа «о ремока-у с.-х. орудій вздорожала въ 5—10 разъ, да и не вездѣ злу работу мо­ гулъ выполнить. Недавно въ совѣщаніи представителей уѣздныхъ упрааъ ссуды: безпроцентная въ 1С0 600 рѵбл. н безвозвратная въ 12.000 руб были распредѣлены слѣдующимъ образомъ- беодозаратная ссуда распредѣляется по 1.00С рѵбл. между всѣми уѣздньмві земствами. Изъ безпроцентной осѵды ахтырское земство по­ лучить 20.000 рубл., изю.М’.жое ы сумское по 5.000 р>’бл.. а остальныя по 10.000 рубл. Ссуда еше не получена, но возвратившій ся на-д-няхъ изъ командировки въ столицы членъ губ- управы Г. А. Арцыбуішезъ сооб­ щаетъ, что департаментъ земледѣлія пере-. велъ ссуду въ московскій народный банкъ,! откуда ее возможно получить, что въ настоя-1 щее вре-чп, при содѣйствіи д-та земледѣлія,’ возможно получить и сырье—металлы—сталь’ и желѣзо. Принимая (во -вниманіе, что -по исчисленію губернскаго земства для ремонта с— х. инвен­ таря въ губерніи потребуется 4 000 «уд. ста­ ли, 40,000 пуд. желѣза и 100,000 пуд. угля, необходимо заранѣе принять самыя энергич­ ныя мѣры къ полученію этихъ матеріаловъ, т. к. безъ ннхъ невозможно осуществленіе ремонта. Въ виду отсутствія сообщеній съ мѣстъ’ совершенно неизвѣстно, еъ какой степени къ дѣлѵ ремонта с.-х. иъзсе-нтаря привлечены кредитные кооперативы или крестьянскія общества. Нѣтъ данныхъ о томъ, будетъ ли удовлетворена нуисіа крестьянъ въ ремонтѣ инвентаря. Въ экономическомъ отдѣлѣ губ. земства не извѣстно, насколько земства воспользо­ вались ссудами іьзъ губернской кассы мелкаго креіита. Но, очевидно, уѣздныя земства не торопятся. Съ матеріальной стороны вопросъ о ре­ монтѣ с.-х. инвентаря обстоитъ сносно. На организацію дѣла земства располагаютъ ссудою д-та, дли оборотныхъ средствъ пре­ доставляются ссуды изъ губ. кассы мелкаго кредита. Наконецъ и кредитные кооперативы въ отдѣльности могли сотрудничалъ съ зем­ ствами, предоставляя средства, опредѣляя размѣры нужды въ кузнецахъ …. Поэтому настоятельно необходимо скорѣй­ шее полученіе департаментской ссуды п сы­ рыхъ матеріаловъ: желѣза, стали и уг.Иі. Зкма должна быть уѣздными земствами использована съ возможно наибольшей про- і:звод.нгеді.нваью въ дѣлѣ организаціи ре­ монта и осуществленія его до начала поле­ выхъ работъ. Не : рідо «бывать, что невозможность ре­ монта имѣющагося с.-х. ішзсктсря способна привести къ самымъ печальнымъ результа­ тамъ: сокращенію запашки. П. К. Т Е Й ІР Ъ . Заіггра вт> торозгком’і. театрѣ состоятся бенефисъ талантливаго артиста я ірежпе- сера А. П. Петровскаго. Поі’і’дегь (комедія Ю. Бѣляева «Псшна». ДЕНЬ РУССКАГО АКТЕРА. Третьяго д а со изсѣкъ пшатахъ теат-ракт ігразлгн<ігоа..К’Я бенефисъ- На ототь разъ бе- ъсфииДштамъ былъ не іаремкерь, не от- дѣ.тышьэ8 лыоп-моігь ату-бл-ша-,—ьчера праод- кона-ть с . еон пмтгчшы’ актеръ воооліе. Праздновалъ тіеппны п ждалъ отъ Хары:ова пмешшиаго лодарка- Драматичеснііі театръ. Полный театръ, дружные авплолис менты зала, нъ антрактахъ кру;і;ечный сборъ — еАртпсты нъ публикѣ». О «днѣ аіетера» только эти -кружки п на- помнили. Ибо полный театръ—явленіе вошедшее здѣсь въ привычку и апллолл- сменты, при участіи въ спектаклѣ «фавори­ товъ». — обязательны. Театръ Коммерческаго клуба. Въ театрѣ Косшерческаш Клуба вечеръ ’арогпелц» очень оікшвлешо. Коладія В. Дьяченко «Гувернеръ» нѣскольг.о старо­ модна п врядъ лн пришлась бы so nsy-cy нашей пѵб.шкѣ, если бы не участіе любим­ ца—г- гіешпа. По зп, <кJ’уі:ерскерѣ» былъ ізе.-щксітѣ’нный ■ гувернеръ г. Шиша, и итого уже было бы довольно, чтобы пьеса имѣла успѣхъ. ‘Г. Непала въ ро;ш Жаужа Дор-ол Семъ блаоааиелыю хчірошъ, п восторгамъ цубдшгл не іпд.іо грашлцъ. Хервтла былі і’-ш Яащвкееи въ рлщ геаерааьаш Рѣ;- цоъой. Цреарасло лри.-вли роль «жарой дФ- т и р к а й ш и – и і П е.ул отуи К-ухтрввзы- а-:«а Дубросекод. Г-;ка Пѣвнвна къ роли Ма- икітъкн отлкно провели ііеодЬяшв-ю сцену. .Нельзя не отмѣтить т-ашке г. Аркадьева и jт. Бсрпсови, даваівхъ жшше, яркіе «бра­ вы свь-оГі тонкой, .худомеатпенной шроП. Всѣ остал-ьнкс пс.иолштеліі были также на снии-хъ мѣстахъ. Г. Петшда были поднесены цвѣты. Его іисявлокіе послѣ 3-ге акта среди ‘нубліиці і:ъ косіюмѣ ш-ыоцг Дорси и ед.’іінлшідромъ ъъ -рукап», для сбіра ншкс’ртіізованШ, вызва­ ло восторги среди юной публики и дало ‘по­ водъ жъ новымъ оваціямъ- Шляпа быстро наполнилась дены ами. Въ концс(рті) съ у’йиііхом’ь иыстуиалп ар­ тисты оперы и ‘Драмы. Болыной успѣхъ пыигалъ на долю г. .Аркадьева ц г-лзи Бара- ИОІІСКОЙ. Въ общемъ, вечеръ лроіиелд, я:;г-::о и ин­ тересно и. вѣроятно, далъ II. F. Т. 0-вѵ! Приличную сумму. ! « Е к а т е р и н и н с к ій » т е а т р ъ и т е а т р ъ С ар – , м а т о в а . Публики много, но немногимъ больше обычнаго- «День актера» внесъ ъгало из­ мѣненій въ настроеніе зала. Публика своя, будипчпая. На сценѣ чувствуется нѣкото­ рая приподнятость. Играютъ бойко. Видна охота, желаніе помочь «товарищу». Т е а т р ъ Суходольскаго. Свое, обычное. «Майека нпчъ». парубки, дцвчата, иисдн, гевакъ и изрядное отчисле­ ніе «актеру». Литературно-художественный кружокъ. Программа «дня артиста» въ лпгер- художественномъ кружкѣ, оосіавдеияоя іглапньиіч. образамъ, изъ прежчшъъ ноошрав-ь «хрѵідаш д;ружка», пользовалась большимъ уецЬхомъ у ііте.шца, иереполашішей залъ крумсна до иослѣдіійхъ предѣловъ. Иаиболь- иіііі редѣй, выпалъ на долю обозрѣнія на- ііііхъ ттровъ, «йашего Края» и «Со­ ловья». Очень хорошъ былъ хоръ «брачьевъ Зайцевыхъ». Еъ оолышхъ номерахъ высту- далн г-жп Лащцлшіа и Калачевская, пре- і;ра.:но шшолшшнія йіморшіайшан ъайецъ, Чернецкая-Веяѵа и г.г. ДЬісренскій, Ка­ ратовъ, НтшлвиецШ. Отоіікши» и Бродакііі, іюльзйвавгаіеся большимъ успѣхомъ у пу­ блики. О ощіія валовая выручка превыша­ етъ 500 руб. «Студія». Дружный, слаженный спектакль. Быстро чередуются номеръ за номеромъ. Публики немного. Отразилось, новпдпмому, на ея количествѣ то, что «лень актера» пришелся на вторникъ — день обычно въ «Студіи» не занятый. Принимала дна исдолиптслей. однако, дрѵзшо. ПО РОССІИ. К У П Я Н С К Ъ . (Ош ъ нашего корреспондента). Земское собраніе. Второй день сессіи земскаго собранія п.ро- телаегъ вяло. Болшіинство докладовъ гграінн- мается -собраиіемъ ®ъ редакціи управы. Нѣкоторое приподнятое настроеніе средт: г.т. гласныхъ вышшл слѣдующіе доклады: О u-ыдг.-чѣ за\ясг.г;оыъ чинамъ уѣздной поли­ ціи и г.г. судебнымъ слѣдователямъ разъ­ ѣздныхъ суммъ взамѣнъ безплатныхъ разъ­ ѣздовъ на земскихъ лошадяхъ; о закупкѣ ■продовольствія для арміи и объ устройствѣ Ьес.гае-дѣльчежнхъ пріютовъ дал дѣтей ка«- штпх.ь и увѣчныхъ воиновъ. По пераому до­ кладу, управа вьккзгааась шращательно осс -з-оэбуік-денлььмъ ходатай-сівамъ. Въ преніяхъ по этому докладу гл. Ю. В. Рооаліои ь-СоЦ іШадьлкш, мотпа-цруя свое мнѣліе о «кеда- ітелькоісти отклоненія ходатайства полицій И г.г. слѣдователей, харзктеризируетъ пос-тѣи- шгхъ какъ лицъ ог!іосмцца.ся -къ свсяшь сол- эгкносяямъ сюзерхлосхну, ‘Цроиаяддяшаасъ слѣдствія, какъ шгбудь. на-авось. Закянчя- всаіь све-ю рѣ-гь гласяьНЗ слѣдующій ди­ кой: судебный слѣдователя при безялахнысъ разъѣзоахъ «а земскихъ лошадяхъ на слѣд­ ствія по-долху не выѣзжаютъ, а если дать инъ двиеіъ на разъ-Ьад-ы, то они свгасѣмъ не будутъ выѣіжать… Собраніе водалайетва но.ъиші и слѣдч-щате- дей оітслошыіо . По второму дхагагацу, глъсііы я ржуютъ неразйерцх.у и нераспорядительномъ, цршшланцыя >.то.тиомоче«ньзмъ ао закупкѣ сдюдсыольствія для арміи пк> Харьк. гу& Тахъ, нап:р., на нѣкоторыхъ станціяхъ Екатер. и ІОго-Вост. -ж. д. Старовѣроаіш, Кнслшка, Куземовка и т. д. съ прошлаго года гиікугь десятки вагонюзъ хлѣба, гю выраіксяію гд. В. К. Захарашевичъ-Кгяустянсхага, букваліьло лоирытыя растущей на этомъ хлѣбѣ травой,., Ззкупггекнын купянской кассой мелкаго «іре- дига хлѣбъ не можеггь быть вывезенъ на станціи, въ виду закрытія так-овььхъ для п-ріе- в:а грузовъ. ■Послѣ преній, собраніе постановило: до­ вести ло свѣдѣнія министра земледѣлія о дѣйствіяхъ г. уполномочеинаго по закупкѣ пропазшьствія для арміи по Харьк. губ., бла­ годаря чему стра-птютъ интересы арміи и ка- ролонгееленія. При разсмотрѣніи дсисладд об т. устройствѣ земледѣльческихъ пріютовъ длі д+чтей павшихъ и увѣчныхъ воиновъ ynpaas заявила, что къ ней атостуішгло сиітфішіальноі заявленіе отъ гл. Н. В. Разаліснъ-Соціаль• скаго о томъ, что имъ жертвуется куштяско- му земству 20 десятинъ для устройства прію­ та. Предсѣдатель собранія предлагаетъ пира- сі-мь благодарное.-! ь ікертвоватеепо за такой щедрый даръ. Гласныя и пуЧілнко стоя апалй- диоменчами выражаютъ стою благодарность присутчгтвуюіпечру оъ залѣ собранія гл, Роза- лі онъ-С го и ал ьск ому. Доослатъ собраг-гіомъ Припять съ ттоггоэскай ре-вивтоотной комѵшссіи о томъ, чтобы зъ пріютъ принимались дѣти не только корел- ньг.хъ урожемтевъ Кутпякскаго уѣзда (кахл. претаатала упрзва), а -дѣти всѣіхъ вообще п-рожігваіющихъ івъ раіонѣ Куцянскаго уѣзда ‘павшихъ и увѣчныхъ воиновъ. справочныя свѣвѣшя . К А Л Е Н Д А Р Ь . ■Ш4ВОС Л А ШІЬГЙ К ѴЛЕНДАРЬ. Четвергъ, 24-го ноября. РолсдвстивялкІЯ постъ. “Нл :іпт. an. 1 Тмѳ. 3, 1—13 н Ефо. в, 20—г7. Еп. Лук. 16. 1-0 н 21, 12—19. ( Вшіхтіоону1!. Екатэрины п Моркурія; Aj*ry<*TU царіщіл н М еркурія Сно- *?іеиока.го; D^en. Млстридіи. Ш З. Р j X : о х д , Маошшмь С п р а в о ч . т е л е г р а ф . б ю р о . ДЕДОСТАВЛЕЯПЫ Я ТЕЛЕГРАММЫ га 23-е ноября. Д<*к- ррплз*поЙ телеграфной коптсфы. liWit Потр .града -Л ебер у, иэт 9-го п.-т. o.^’rapacoHoft. и<<ъ Лы’іяшш—Гончару, ивъ Іѵі^яц-‘-Иѣані.пу, нігь Бѣлгорода—Іѵпцел- Qvp гу, иаі Кілвл—Жнд:соп*хчу, изъ Кіева ^’ Пнтшградоау, изъ Порисош и —Ипанид- »«гиу, язь Іягичр им —Елисееву, пвъ Дер- -Р’.говопк >, ивъ Москвы—Днкмапу, кѵіъ ‘Могилева—дЕбѳікишу, кжь Лыояакн— Ху т р «лону. ЗРЪ п И Ш Й . Д рам ат ическій театръ Четворг’і», S4-ro ноября, f Акоста*. Начало иъ ч а о .» . 7 еап\Ъъ ^ѵМартовсіеііІ котъ*. Нач. въ 8 и 10 ч. п. Е кат ерининскій ціеатЬъ. 1> ,.Ію 6овп оо тріо*, въ 1 д. 2) Р8ѳнф ира* оъѵрщ въ 1 д. S) „К абара-диворіионввтъ11 Н ачало въ 8 ч. и въ 10 чао. веч. Л ит ерат урно• Художее теенпый Круж окъ Певаый двтврятурный четвергъ—И. И. Гаимнко— ,Еѣчъ о Шекспирѣ*. Начало въ «‘И ч. аеч. Театръ Суходольскаго. ..Восареоевіа* въ 4 *. г) Ковпертвое от- . , ..(.♦• Нач. въ 8 часовъ вечера. М алы й театръ. .ШлоВнва и Гыкль*, (Ѳйшеоъ Хавлъ). Я*ч. жъ ( час. в.ч .■.ч ‘А’ Валъ общественной Б ибліот еки. •И ігсція А. Отавкеввча— .Хуаожнвжъ о** т:сгі..,.ів (Аадреевъ ■ еовреммаооть)*. На – Ч*.а« въ 8ч, ѵ веч. Пштт і а. дреженю * Нвланіе Т о в а р ш ш 14 ЮЗЕФОВИЧА-.,ЮЖНЫЙ ЕРІІ*. ОБЪЯВЛЕНІЯ. ТУРЧАНИНОВУ» В рожей, во вся В. время. Вѣда, беевлатео. Каттерааоелаа. ра, А П , п . >. Tea. BN-U (»е «ворѣ, гдѣ гост. уЛіонъ‘ С 10087» 8— 1 пКУШ ЕРНА е,г>р, п а. Н п в»і ярая, іе- ■’ и*<Ц ЬЬд. беааа. (аевеяшк). Карлоясяжя, А »9>зі ао-гв черааоедааса. уд.,я- 88,риж- въ тватр. Сар. « а ю в а ._________________________ іоіоті 80—18 ёіВ ІЯ В І «»•»«.»■•»■ пое. берем. а рож. ^І^ЯАДВіУг. Днагріввсж. ■ Конторой., 99. 77861 15-18 К о д ь ѳ в а “ ИѴ * л * ! *tj>. я рык. Б а а г в в ѣ щ в и с н а я , і 4. ___ 100?Т? 10—8 f J ЙЯІІП 8«твіеркя. орян. вереиея. я рожрн. b U cfln U , Каяе-Тоячароясия. Кі 9. 100780 5—6 Штерна ДйМРОФЪ маревой уя., Кдао- 1 ТОВШ пер.. д. Л 8, яа. 8, пар. ходъ, -гел. 3 0 . Пріемъ Серемев. я рожепицъ во всякое время. Имѣются отдѣльный ком- Я.т для рожевадъ. _________ 104028 15—9 У C A T О В А ,а к и ш е ш и**ъ, t n a -герм носл а в с м я я , £7. 1W181 1 0 -7 Ж Е Н ІД И Н А я нракггккой въ Россія, ищетъ мѣсто. ХГроонтъ обращаться: Харьковъ, Дмитрі- е зотж, 19, Кв. $, В . А. Матисеігь, писыв. ___ 1(4890 2—1 _ С Т У Д – Ъ Ф ИШ ЕРЪ (воя. мед.), 10 я. ч. •, J ігракА, -отонить а репетн- »у*т» по курсу сред.-учеО а. аав., а так- дурожот по дополявт. орчдм. А др.: Ь* лгаомяровекее, ТА і, отъ 3—5 ч. 105058 5-1 Г. И. БАРБАУМОВЪ іч-;о«ятъ а репетируетъ: р у сск ій л а- ЗГЬ в ъ , рпатѳе а т а к и . Къ лопола. ва ат. ка. Спр. етуп.: Куѳлечнал, to. кв. 1 . До- іа отъ 10-чроу два. __________ 105899 8—1 С Ъ Г А т ? . З А С О Ч И Н , вр. гот. ца ат. »р.. рая. уч. от. на. олец-яа по РІк09. яш. (Фидод.) Ьу інковоі;., а, кв. 1 (оуб. ішб.) вуро.Л евипа, впд. П-1 и Ь-С, мож.ииоьм. 104756 2—2__ Ѵ Р П К М МАТЕМАТИКИ. Видѣть прѳ- ■ ■ * V I Iг * подай, отъ 3-5 ч. Н. Цвѣт- тяпь йночковская, 37, кв. б. ь ^ _____________________ 104773 3-1 ?!ТѴЛѲНГЬ-Ыа/Гем%тнт:ъ дпётъ уроки. ѴЧГМѵ Лично етъ 10-12 п 5-7, мояс- Ііа штсьм. ля гп тел. 47-23, Цорядынска:і, ЗД 5. кв. 1, спр. студ. Каирпецкаіо. _____________________________ 100841 2-1 ЦП иС 1 ‘ обуч. барышня яа., литвн., исто- • рія. і>ико.іп»и , 7. Рпзртцр синъ. іШлии В—И І О Д в с ъ « « .* .° .£ Й Л Г 1 В g Д Д а» готом. ятуд., вр. 8—8 | Ст.-Московская. 59. | _____________________• __________ 104445 11—Ь Спеціально по внанію др.-евр. язьп^а, 5 д. ирокгг., ош дш . преподав. ищетъ »рок. Мѣщанская, Л& U, кв. Пройса, стгр. учителя. 104849 СтѴАеНГВ отпп. ретгет. ищетъ уроковъ * по всѣмъ предмет. сред- К©-учѳб. аавед. С п ец : латынь, математ., новые яа . Пуигкинская, ЛЬ 3, кварт. 13, отъ 4 до 7 ч. веч. 105248 3—1 СТУДЕНТЪ х т огаЛГШіа п репетиторъ, съ миогол. практ., дастъ урока, (езтец.: русскій, матем., физика, химія). Екатеринослав­ ская, JSi 41 кв. д-ра 8вмлдяскаго, тел. W 14—13. ___________________ 104884 2—1 1″РЕОУЕТСЯ репетиторъ (технологъ^, для отвѣтотвеігной подготовки въ ре­ альное училище, въ 5-й классъ, свободно изъясняющійся на новыхъ языкахъ. Клочковская, St И, кв. 5 _______ 104891 ТРЕБУЕТСЯ £ r 7 , Hi# W S T W J : ЕОвская, .4 83, кв. Д оркать. 105SS7 УНИВЕРСИТЕТЪ I РЕПЕТИТОРОВЪ З Д А Н ІЕ Б И Б Л . I о п ы т а , р е к о т , ежеан , кромѣ book ., отъ l l -і ч. д. Pen. за всѣ кд. ор. уч вав. и ва всѣ ѳвая. Иногор. письы.: Х арьк., унко., ад. бнбя., уаяетиторамь. 1055К24—1 П ж А й Ж Е Ч О М . ГЙГ7 . о ъ 2 У ГЗ г а р а н т – ю т о в . студ. ■ 1 П Н Б Ш (ft И . и р а т ч а й ід е р о н ъ і. я с с л вы д Е Р ж .П уШ К И Н С К ., 3, КВ-21- _______________________________ 104628 7—4 V у въ кратчайгп. срокъ гот. А ф Т І О П Ф ТТ от. с ъ п ы о ш . о б р е – Г \ 1 А O y D J l з о е я н іа л п ъ . Мироно- • а • сыцкая уя., 17, кв. 18. ________________________________1051В 4 3—1 1 S Г Ш І1 готов- пъ школу п р а іп э о – iemn Л ІП щ и м о и ь с т у д . опеп- 1 ° III il L i i l l и съ обиаатѳльні-мъ успѣ- ■ й- 11 « м ы і ц и хомт». Кузпвчння уя.. .44. »в. 8., тел. 80-93. Пріемъ отъ 10-6 и 7-8*/* в. ч. ______ io^o:> j3 – 2 Срочно нп вольноолр. 2-го розпй длае чинъ, иарсд. учит, сь руч.чтс ьствомъ готовить студентъ. Нетѳчеиския наб.. Л» 10, кв, 28, рріи.ѵъ отъ 1Q – 1 1 д . к отъ 7 до 0 п. Группа пиеп і паз т т 7 гн м н аз Іи го­ товитъ въ ш колу Ш П О М О Л Ь Н . 2 р. и на чинъ. ^ _______________________ _________ J°_9_70 3—1 1¾ Ь П О О Л Р . Г^!‘с?ГІ 8 ¾ ¾ h с ъ г о р п а т і е й в ь I г.-) Ь с . Й ѵхЛ СТЦСС’МОС .СВСЛ: Я- 5’3. У п . а —и . ю л и и —в Ц^ѢПЬНООПР. I.„V’ot.fe Пуш кинская, 3. г ^ з 2! : ! I ___________________________ 104629 7 4 і І Б ю р о т р у д а I q Б Н У 13 у з ІШВОКеЦДУБП здѣсь и *въ отъѣздъ студентовъ и курсистокъ в а аттест, ѳрѣ л., къ Дополи, га фопск . и ск. гимп», во литыйц аа 8 кл.. порвала, ч е р т е ж н ы я , м е д м ц . и др. раб. О я з – са;.іѣЫ »з імх 14(0тк. отъ 11 —2 ч. дня не искл. праад.), т е л . 2 4 * 2 2 . 101 89 7—7 РИГЛЙШДЕТСЙ О.’ЫГіЫН препещяяа’гель по математикѣ, д:ія веденіи эанкхій въ груипахъ. Клочковская. ,Ѵа 36, лар. ходъ, видѣть отъ 10-12 и 5-7 ч. в. _ ___________________________ 105293 УЧИТ ^ТЮСПІІТАТ., евр., ахел. получ. кощ^. здѣсь ИЛИ ЕЪ отъѣздъ, соіті. присм. за хознйств. Адр.: Екатори- нослааокая, 7ча 15-S, спр. учительи. .учительн.-фреб. пщ. уро::.. груп. ѳаз. съ дѣѵьмп допгк . позр. Собіц. письм.: Міирсноош\к>ш, 91, Петровой. 105188 2-1 1 ТТіоо.тънйя учительшіца (миогол. практ.) ъ щ е п . уроі:овъ. Свободна съ 3 чпо. дня Столярный пер., Ла 7, ісв. Лаври­ ненко, учміеяьницѣ. 105621 О пЫ ТН ая у іаітвльница (курсистка), ищетъ уроковъ. Столярный пер.. S t 7, квартира Лавриневяо, учи- тельюгцѣ. 305(520 О ГІ КІ Т Н А Я учительница успѣшно V/1 I D 1 I г і П готовить въ младшіе классы всѣхъ сред. учебн. запед., вн. фр. к яѣы. Конторская^ S i 11, кв. 3, ________________________________ 105165 5-1 О пы типя уч-ц т (10 пѣт- п явкт.), з з п . м з д . , 8 кл ,ф р а » 2 Ц- » *’.ѣ іе ц и . ( с п е ц . і в а т е м . м ф р а и .) , *ел. полу­ чить урокъ. Пушісииская, Л ьВ, квеірт. 8. _________________ 104152 4—4 АНКЕТНАЯ учите льпица пщ. ур. здѣсь и іілм въ отъѣздъ. Ж андармская площ , S 16, Еварт. 2. 104S66 2—1 О п ы т н а я у ч – ц а (з о ю т а я мед «ль, ат. врѣл.), з н а ю щ а я я з ы к и , гогозитъ и репетируетъ по воѣмъ предметамь ср. ! учебн. зав*. Гимназическая набережная. 1-4,1 кв. 1, сирое, уч-цу 3. О . _____ 105309 3—1 А Ъ малоуспѣвающ. успѣшно валим. ко ^ вс. предм., учнт—ца, спец.: русск. и матем-; вн. ня. фр., иѣы., латынь. Коп- яая уя., 25, кварт. 7, (пар. ходъ оъ пе­ реулка). Лично съ 5—8 час. 105616 8-1 □ Т Ж Я А учительница къ 2 дѣвочкамъ, въ доі>евню, па хорошія условія. Дво­ ряне к а і уп., S i 10, кв. домослад. 1ІР5280 ТРЕБУ ЕТС Я учителі^тца въ огъѣвдъ, оъ знан. яавгк., іГрякг. и теор. и муз. къ дѣвочкѣ 8 я. Маріинокая ул., Ва- сильевск. пер., 8, кв. 1, отъ 3—5 ч. 105270 Нужна *ъ„п° , п р е п о п д в й т ё ЗІЬ1 ЙИПР «-ь д и у м ъ д ѣ в о ч к ам ъ иля п рохож – ІіП ц Ч доиія ку р са м іадш кл. гнм. Необ- ходиѵо зк аи іо н ѣм ецк., ф ран п. я зы к а и м узы ки (рояль). В идѣть МОЖНО О і’Ь 10—11 и о тъ 5—в ч а с о в ъ . С ум ская улвн а, .’6 СБ, к зар . Ш р о іѳ р ъ . 104^32 К у р с и с т к а А <^ь уроки Спец.: слоео ^ н ., ІГ матсм., естеотв. Охотно гъ дѣтьми. Каплуповск. nop., S t 20, кв. 4, дтп но отъ 3—6 ч. 105591 о—1 РСИСТТСА-модігчка, бывпх. эксутери., го то питъ п рспетотрз’ѳть по всѣмъ щіедмот. гимнлэкчгчги курса, ішоголѣтн. пряктикв въ аапятіяхъ съ дѣтьм и. Мѣ- іцаііекая, Sk ІГ», кв. 33, курс. Д. 3. Кри­ вошей, сообщить прошу лнсьм. ______________________________ 104676 2-1 Г и м н а з и с т к а С’го уроі;оі.ъ. Беретъ подорого. Лично оіч» ?»—С чпе, Адр: С.крпшшциая, Лі ю ь-ь*а Рт. _ 9. ___________________________ 105619 ^урси оти я пед. і;урс., двѵіѵъ ур. др.-сир” лл. и общ. гір. Холодногорскііі п., *3, !Л». Л дш ііѣова, гуроисікѣ. 104400 2__І U уж. кур.-фпд. желаетъ пол. урокъ, pen. Ба 5 кл. ср.-уч. га в., (спец. мпт. п рус.). Бол. Гончароі с:.ал, 11, •:в. Лури, Клавдіи Ивановнѣ. 5594 2—1 t- ІѴ Ш Й Д БОЫНА-НЪМІСлѴ., ігь 2 дѣ- П УГППА танъ, 7-5 а. Лерхонтов. спая, .М 19, кв. 7. 105681 U у шва среди лѣсъ болнл еъ сіъѣодь, егь личной pt’Kouc., къ 2 ёіа,-шчикамъ. Царіхцъшсксьл, 16, іиз. Шс-леметъеиой. » K11S85 2—1 g 0 4 H A опы іиаа требуется иъ 4-хлѣт- аему ребенку. Пуш кинская, Л» 65, кв. шія;еиера Польскаго. 105679 ТоЗбѵеТСЯ съ шитьемъ и по хо- “ * еайству, гъ еврейскую семью. Тамъ же требуется кухарка, при­ ходя щая. еъ рекомендаціей. Л д р .: Дѵнт- ріомская, Лс 17, кв. й7. Ь05і^7 ^/|іц. мѣсто бонны, лсел. им. сл. вр. оі*ь ( 9 ут. до 1½ дня еа оч. скрои, ноли, им. рск. Пис и.: Рымирская, 22, кв. 52.1 j _ 1051ГУ 2-3 ; у \ іетяллигептная нѣмка п щ еіъ мѣсто къ дѣт. или еа хозяйсгв., ьъ суіъіадъ. Чернышевская, 28-1, кв. 1 105523 2-3 МНТЕЛ. НЪМГСА (русск. под.) ишотъ 1 мѣого къ дѣтямъ, знаетъ хозяйство, согласна въ отъѣздъ. Пуш кинская ул., 53, А. 1Л Пріютъ. 105265 2-1 Н Ъ М К А (епРсй,:а’» И^цотъ мѣсто къ дѣтямъ. Рымарскин, 27, м». Абрамовхпа. 105619 ПОСШ1ТЛТЕЛ ЬЯ. опытная, ищетъ мѣ- , ото, соіл . въ О’ігьѣадъ. Холодная го­ ра, Илышспая, Л5 20, обращ. пмсьгі ,. | ___________ __ . __________________ 101 ао4 n t i R O M r Н Ъ совм <мож- отд ) . rtU U W IL N U Х’ОТОВ, Ш. Прш\, 1 КЛ. окоігчиі :. 3 кл, (8-іг пед-., иепр. прагопи- саи, дѣт., взіюс. Николаев, пл., 23, игб. . к. б. Подію.минскаго, кв. 18, впд. 2—5 ѵ. 105285 ТРѲбѵіОТСЯ піаш іетъ-ка и біолопчолнстъ ” ■* въ кіш о-театръ ,,Совреіхен- н:.тііа ; ото в—4 ч. всч. Уі-олъ Клпдбішѵн- екой и Гілч.^клій:, Хг 67-1. 104875 П І Д Н М П Т К А дипаовироваішея і.Ш іІім и I ДДКТ’Ь УРОКИ. Пуда- кннсііая ул., ,\‘ і 8 , кв. 10 , ;щя К. II. 105283 6—1 В і*Д8ЙІв~ Б Р А К 0 Р А З В О Д Й Ы Х Д ‘Ь Л . уоыяои -еше, ущігояиніО гнѣОричпы: ліі – “■ t л. Со тва.іекіе прошеній и цѣлоеых бум «г п«. pel’- м *тм и учреж -еіііл и ир- імеі’ііі на ЬЗСОЧ =І ’till Ч. л. п ріеч от 9 л о 12 и оі 5 до 8 Ьуане1 пая. угол Бол о л ьск. д. 35, кз. 5, пар. ход с і.ѵзп. Оет. тримі.ня. 105158 U—S С о с т о я п о – з ѣ р е н н м ю ъ (■орез. се л. мбщ , имѣя премя, ЬОТІУ 6 з с у/7.0 ‘м., у с и ш іа ч у!*а»!з«Ь| 6 і> э к ъ , [ : а з з д ъ , , н з е ч ѣ д . и Д у г. лѣ.іа. С. іі ., т ы , СЯР – ШЭ 5я во псѣ м ѣста, учрож.т. и па ы q , ч г й іи с іѳ я , лочкогч’кііі пер.. S, по і>ол. ІТана- oe.’-t ’.оіі ул. око ІО пан. Пір.іулщ . 104J7S 3-J Й ‘2 ” і , еъ ГЗ ЧЛСТ» ебуча іы П м с(.Ѵ .іА і2к til ц і у щ . |,ѵ ?О Ш Н 1. К онтпр- ух СКЗЯ у л., No 4 5, кн. 3, пар. хода съ ул 100-24 2—И 1 8 Н И Е Р Ч Е £ S I S i f f Р Ш Зѣдсметоа М «нистерсгна Народнаго ііросчощонія. Х а /з ь к о е ь , ы іа р І:іи п и а л , 4. з д . г и м п • Г вр С ОЙ. 7 Т С? f Т Q ’Д ‘Т пГйР п ППІ/J закоичои.іоа коммерческое о 6 ( ниом «иіо, необхоли- І»ут>ом и я ютъ ЛИЦО Л D LU ju II UUJlfl мое для слуя:бы ьъ тор» опо – ці – омыіелвя . п сік- пниспвыхь учрежт«иі>іхь вь ка чествѣ отн Ьтс:иеп, бухга ггі-ропъ.. конторщиковъ счетово е.т.. корроепоплеігонъ и лр. Онои-пнш. у кіетппвнютоі диілоша а РЕК 0 МІНДУ- ЮТСЯ НА МѢСТА. Образозательнаго ценза не тлебузтея. Ііріьмі, еч.елмепно і ч.‘ы. Сіѣ-ѣи. вые. за ди ь Ю коп. м жж л (>г>иыг> нпіпеі пч НОВЫЕ Я 2 .: фраицузон.. иѣя. и е н г л ій с н . по іпот. БЕРЛНЦА, и ннострснной когаглорчссн. коррсспондснц. Учред. нурсозь Зишнезсцкій. _ U, Ю—8 Опытный бухгалтеръ-под. бухгалтера съ 8 л. практикой (иностранецъ, 2 S л., хорошо п-.ад нотъ русск. п нѣ.м яа.) оп.оболенъ отъ военной службы, предлагаетъ услуги. ..ьгерипарпая. 18 , кв. в, бухгвліеру. __ __________________________________________________ __ _____ 101713 2 — 2 ІйШ Ш МШ СЬ. Бъ одинъ мѣсяцъ кажд. обуч. быстро и безошибочно рьб. на маш. всѣхъ системъ, съ и] аьальн. оыиоли. дѣлов. бумагъ и торгов. корреспопдевц. ііреп. нао. ѵч-да. і х Й. И- Е ^ІіХ О ааК йН – ______ ______________________ 104170 з – 2 С остоящ . вь вѣдѣн.М нк-ва Т орг, и П ром. у3са’ К У Р С Ы Б У Х Г А Л Т Е Р І И Л. К. 3«іВнстассхаго Б.сскілеаск. ул . 27. і1 пак тика и теорія. Выдача оффипіяльп. с ид!гт. Ііоправл. ііОЧ»;рка. Рекомеад. па мЬѵта. _ _______________________ 101651 Іо —11 БУХГАЛТЕРЪ СПЕЦІА Л 7 по оргаішзаціи книгъ, составлеиі ю Са- л пн со ігь. разрѣшенію валуталпыхъ ь»..аро- совъ, ищетъ занятія. Технологи чеекмп, 11-13, іюмната S* 18. 104751 Т Р Р С Ѵ Р Т Г Я ТЕХПТГЬ:Ъ или ег.ѵ- ^ ^ I Ѵ ІІ доытъ, знакомый съ прока.тдъигь дѣломъ, свобод. отъ воіін. повнн. Саргана, Ккатерил. г уб., »ін;ко- нууру Д іт сльскоііу. Никополь-М аріуполь-; скій заводъ 103155 8—1 | На заводѣ, Е ^ р 04- п « чу мѣсто ,] 7 съ техкп-іесі’лгмъ образо* ! каніеиъ, состоялъ больше 20 лѣтъ тѵхи.. | сіавѣд. заводовъ, ниЬю обезпеченіе. А др..; гор. Харьковъ, Конюшенный пер., Ла 21,1 Лисману. ____ __ _ 104855 8 -1 і Оубной техи. треб. Московская, 21.! яубн. Ле’ісб., тел 2264. 105578 8-1 ( Т Р Е Б У Ю Т С Я 3 £ в ѣ д ѵ ю щ І й , п р и к ^ э ч и н и т а п а » . т е р о и щ п и и , б а к а л с к щ ‘і к и , о б у к> Щм«!і>, с ъ З а л о г а я . Русское Т П г. О-во. Уголъ >iocKODcj;oii я Пегрооскчго пѳр. 2 —2 іѵ О Ъ КОНТОРУ ищетъ должность молод. чел., съ сред. образ., окончилъ дпойн. пт. бухгалт. Свято-Ду’ховская,, S 26, Д. П. Журпновокому __ 104S3-4 ЭДОЛ человѣкъ, гъ образоа.. евреи. ь * счоб. отъ воен. сл., шьетъ зе- пятііі, зилегь конторское ‘дѣло. Торговый j пер.. Тчі 3, кн. J4, для V. 1С5680 Д В А СТУД ЕН ТА -Ю РІП ТА Г’споб. отъ ^ воин. повин., ииу’тъ занятій въ банкѣ или конторѣ. Обращаться: Скрпл- лицкая улица, доиъ Лі о. кварт/Р ом аш – кевичъ, отъ 4 до G час. дна, спр. сту­ дента Дурья 105297 С Т У Д . И1Г* п Р^Фер., ищегг. мѣсто въ конторѣ, ван. у чпеттт. лицп, под ход. раб. 1-й Пянпеов- скій проѣздъ, М 12, кв. 2. 104759 3-1 ; МОЛОДОЙ человѣкъ, 17 л., ок. 4 « я .1 гим., ищетъ подходящее , егшятіе. Адресъ: Тургеневская ул.. Л* 9, Мтспгеру. ‘ 105664 с т а в ш а г о к у р с а , сБо- ^ ООД. ОТЪ ПОІШСК. ІІОВ. ння- ЮШІІІ и г е п ѣ з е г д ю . м у г п п . д ѣ л о , ЯІІЯКОМЫЙ СЪ ph ЛОГГРОКХГГ ‘Г .» ІІСГЧі )- пяющій об. аеіфата в ь п nan учреж , ищетъ пол.! и ко р-ом. се’.грртпря или прещ типи- тельш но еелилп. предпріят. 11м. ре^-орея. )іетечепеноя. 7, нп. 9. * Ы.’»5:,6 J.* оаторщшгы сл. шц. м. б., (бѣж.), хор. ян. ди. и г. Су хі и маш. Кузипск. ул., Ер^іол. пер.. Лі 14, Сацуігъ. 105651 Т о е б ѵ е т с я осыхІіая конторщица, съ об- ” * рисованіемъ (христ.), умѣ­ ющая быстро писать но пишущей «а- шшхѣ. Подробныя предложенія, съ обозн. жалованья, адресовать- Пассажъ, 3-е поч- ТОВ. отдѣл., ПОЧТОЙ. ЯЩ ИКЪ S ‘i 5. ________ 304743 2—1 МАШИНИСТКА ц“ і-‘щия оч. бистро ппсать, жалоп. 75 р. П;*/ч)Вѣщ. ул., JN а 80. тел. 4—а4, капц-ія уполіюм—иго. 105674 конторѣ желаю получить мѣсто коп- горнщка. Кузнечпая ул., ЛЪ 23, ка. Трегубовой, для Славкина. 1MS41 конгору проситъ дать мѣсто, для практики, мол. бвр., съ бухгалт. п ра- С-от. на пищ. ліоліин., съ хор. почерк. А д р .: Ж урапяевская, 4й, Боі*ацкой. ________________Ш5278 Lj У ЯСНА барышня, умѣющая писать на пынчшкѣ. ІІѢніансквя, 1. кв. вубн. врача. 105671 м Л і и д д я т ъ .% с\ 1~ ( 80 . 1 . ие :.). хорошо п и ш у щ а я на гяа «<ии ради, оистемь ишетъ ао.іходнщ іі долл: пости. Работала пь ком. копторнхь и обш. учроікд. Ііет^ овсиій cep. 19, кн. 8. 105628 (Л 105 ‘ сеч. ім\б. нп пиш. м&ш. или др. 1 подх. раб., споб. съ 5 ч. в. По Зміев- ской Паеловокій пер., Лі 9, кв. Моисе­ енко, дли П. 105581 2—1 уЧІГГЕЛ ЬИ ІЩ А -бѢж еяпа, C ucttjo рп- ботаотъ ня машинкѣ, желаетъ по- ! ремѣпить мѣсто. Харьковъ, Дерга-чопская, S: 7, Вѣрѣ Л,ѵшикъ. 104835 2—3 П е реПИСЧИЦЫ по ‘П™ – пр. дпть 1 м барышня, (евр.), впа- < тгг всѣ сисг. Пасса^къ, почта, до лолтр., Рудницкой. 105618 В I» 6lOfIQ у го п ь н о -п р о д 1 )К-.ІПЬ« СТО1 Н» ОЙ МОПІ^І’ОСіЙ отдѣтъ дѣлопроиааодства, приглаш ается Объ услопіяхъ уЛППТЬ В7х бюро К• ММНССІИ. Аіоо ■ыі.рш.і ьііі і ср.. Л: 2, o n – 6—7 ч. ч *‘ і . Іі- Русская к о р г ш н ш ш иащппстідѵ, ихѣю шпя гологъ, желаетъ по- Ілуч. отпѣтстиея мѣсто. Йпдрхіальиая, 3, \кн. Мухиной, отъ 1-4 или письм. 105690 I ЕЛ. ПЕРЕМѢН. МЪС. іпасси^., продавщицы, шісьм. раб-, въ I . 0 НТ., аав. дцп. нь лазар. Адр.: Сумы, Харьк. губ., Ііусхов. ул-, П, Мшцѵдко. j 104671 3—1 ТГіТПУіиТСіГ продавщица въ булочную, I знающая ег.оо дѣ;іо. Харькозокій пер., і\і 12, Чйащльяьъ. 10565Й І Т Р Р Р і Ѵ Р Т Р Я опытная продавщица. 1 J fc 1 U f l Б а ПСХ2?4Х готовомъ. Ж уравлевсная, М 71, булочная. _____ 101889 П о хоз. ну л:, особа, люб- дѣтей, жел. ‘* евр.; гимъ-axo нуж на оффиціаитка. Клочковская, 1, молочная 104846 ГІ0 ХОЗЯЙСТВУ ^ шитьемъ, ищетъ мѣ- II * ‘с т о нѣмка. Старо-Мо- гковвкаа, ^ GO, квУцЗ. _________ 105256 ^ П о хоаайею у иіпштъ мѣсто молод., нн* 11 теЩ-шг. особа, хор. знающ. дѣло, у.мѣющ. ш іпь, им. реком. Конторская ул., 42, меблир. коми. Ка 4. ( 105259 І/5иТСЛЛИГРНТНаР ОСОБА, сг«да. лѣтъ, гв ищетъ мѣсто эконом­ ки-кассирши, продавщицы, имѣетъ за- поі’ъ, можно на выѣздъ. Адр.: Рымарск., Да 19, і:и. »5, теалф. >4 28—14 55S5 2—1 * •« п а п . ж . н р о й іс .і и ш и т ь я но l 15 Т і»! программѣ аагрчничн. академіи \\ У ; S •]! модъ; на 2 -8 мед. проход поли. 0 J J l i i J i курсъ кроііки, cneuia.i. по іготон* ни -ши, оііщ іш ъ и учигелыі., оі.оч’іин. дни- лол.ъ изъ ронеол. управы. П ріем ъ ученицъ ежедневно. IJ«тройскій и., .чі 40, Х арченко. Ю5о*9 Ш В ЕЯ ЙУЖ НА. пнікиій от., мз. 2. ____________ 5599 ^ пытнад швея ж елаетъ работать на до- ^ у. Н >скреотіокр„я ул., д. ЛЬ 88. Jin. Нирснбсрга, опр. Лилю, тел. 8652. 105294 І’ІЬ Н ) ва б^’вцѣіюыъ нарядныя дамскія ^ платья, въ риботѣ прошу убѣд. лично, мѣр. могу при ход. на домъ. Зміоа- екцд, 72, спі>. Ііотіюву. 103888 ІуОодпстка хороішѵя, желаетъ работать ь’ь домѣ, великолѣпно палатъ свое дѣло, ігм. личн. реком. По 1’ордѣе н нев­ ской, Лелю-коьсиіЙ пер., Л¾ 6, Ііахомоиой. 1U4858 С ѣлоншоііка, зн. свое дѣло хор., ум*юш..\ ® шигь платья и дѣтск., ищ. srfcc., им. 4 яік., по 2 р , раб. отъ 9—6 ч. Контор­ ская, ЛЪ 42, меблнр. коми. S 4. _ 105258 П ріем ѣ m зо зь 11, одѢсь-же треб. мнот. и учен. І05віі На ѵоь’новленіе ,отдаю ма,п”1ИК“ в ■ * * иѣокцевъ, по кранной бѣдное гп. Д гор янская набережная, ыоть- ніша Ср. Яснымъ, спр. К аутъ. _____ 5600 U n n i прослужившая 15 пѣть на одномъ *■ мѣстѣ, имѣющая лмчіо’ю рекоменда­ цію, желаетъ получить мѣсто милень­ кому ребенку. Улица Гогоая, 1, кв. 14. 104896 5J П ІЯ нужна грамотная. Пуш ш тсш ‘.я, ” ,’Л 41, ацтекар. магаз. 105688 П ѵзсна няня пояіидоя . Никитинскій нор,, ль it . ___________________ Ц У Ж Я А НЯН Я среднихъ пѣтъ, съ ре- ьоменд. къ двумъ дѣтямъ. Чд’рны- шевсісая, 55. кварт. 11.___________104-815 Требую тся пршшци. тшня-боіша и лрп- 1 слуга іа одну, съ реломенд. Фотогр. Довбпн, Екатеринославская, 27 105206 П рачки или за одну ищ у мѣсто. Бстс- 1 1 рииарная ул., Ла 4, спр, швейцара. П рачки, азающая опое дѣло, ищетъ ра- 8 8 боты. Театральпый пер., ЛЬ 4, кв. 15. ______________________________________305636 Отдавать въ стирку ю 111:00 Сіль® г • желаю знаю ­ щей дѣло, Павловская площ., д. Купеч. баніса, ііварт. 13, Лавровой, отъ 11—4 дня. ______ ______________________ 104851 2—1 О ъ сгирку бѣлье желаю брать на домъ, стираю дешево и аккуратно. Контор­ ская ул., Se. 53, спр. Надю. 105667 О А ОДНУ ищетъ мѣсто, пріѣзж ая жеи- ° щи не,. Знаменская улица, Л& ѣ-., спр. Бондареву. ________ 105252 О а одну попроще ищетъ мѣсто пріѣз- ^ я:ая. молодая женщина. СтароСѢла­ ская, ЛЬ 29, спр дворника. ________ 104818 Оа одну, въ небольшую семью, шцу мѣ- ^ сто пли кухарки. Слесарный ‘пер., ЛЬ 10, спр. Таню 106614 О а одну желаю получить мѣсто въ се- | ° мью изъ 2—3 лицъ. По Москалевхѣ, і Екатсфишшская, ЛЬ 57, спр. Ульяшу. I 105246 О а одну въ малую семью, желаю пол^’ч. ^ мѣсто, съ мальчикомъ 9 лѣтъ, хорошо ьиаю с*оо дѣло. Черяоглазовская, ЛЬ 46, спр. дворника. 1052G9 О а одну или за швейцара, ищетъ мѣсто женщина, молодая, съ ребенкомъ. Конторская, S t 62, спр. Клаву. 104860 О А ОДНУ въ небольшую семью, шцу мѣсто. Кузнечная, Лк 34, кв. 26, спр. ІІапіу, 104863 Q a одну или лухарки ищу мѣсто, съ рекомендаціей. Садовая, ЛЬ 1, спрос- двирника – 195306 5)« одну въ небольш. семью, желаю по- ‘ . лучить мѣсто, могу хорошо готовитъ. Екатеринославская, 38, нв. д-ра Бу ряса. ______________________________________10 С 876 Оа одну или кухаріел вицг мѣсто, имѣю реі.омеяд. ва 5 лѣтъ, одинокая. С і рші- т щ к а я уд., ЛЬ 7, лв. 13. 105302 и У Ж П А прислуга ва одну, попроще! Конная ул., Лк 7, кв. 5. 194682 L1 уж на п\_<яслуга ва одіту, ум. готовить 1 и убярлгь бѣлье, съ реком. Рьсмгцрск., ЛЬ 26, кв. 46. 105675 Ц у ж н а прислуга оа одну, попроще. Кадт- :гуновокая, 7, кв. 17. 105277 |.{ ужпа прислуга, еа одну, со стирко^. Рымарскяя, 25, ічв. 20. 105^5 |J ужна ирисл. еа одну, умѣющая готов. Примѣройскля. 18^ кп. 1. 105Ш Нужна прислуга за одну^ ~ попроше. Харцпсвій nejb, ЛЬ 1. квар­ тира ЛЬ 5. 55<>7 2—1 J. .|y?Knn ирисл. во одну, одизт., попроще. Скришшцкая, 7, флигель,, среди, or. ‘ 105616 U уж на присл., за одну, ьъ хая. сем., 11 попроще. Ъіоскалев., Моичная ЛЬ 5. __________ 165661_ U уж на прислуга sa одну, въ маледьцую I 1 семью, деревенскимъ но являться, 0 ¾ 10 час. утра. Б.-Ш шасовокая, S . 1. кв. Орлова. І9і89«і _ L j^iaua iipucojra оа одну, умѣхшц. го- 18 чѵз., оъ реком. Едархіадыі. ул.. д. ,\Ь 21, ііъ. 2 __ _ ____ Liyautia прислуга, нвмоаодия, спр, хі»ая- еьъ. 1іоді\,риая, Лк 7. __ Т п о б ѵ етс я прислуга, одинокая, попро- * * * щс. Семинарская, S t 25, иъ лавку. Щ 1U>655 {~|рмходищей мщу мѣсто еа одну »ца для уборілі ьо м и ііъ . Конторская у я ч ЛЬ У. спр. диориика» ІѴО^З П риходящ ей желаю лоступиіъ или по * 8 торговой чшуш . По Зоиковкѣ, Си- Дѣл ыхш:оиск ій ыир.. Лк 24, іьвдокіл П а­ стухова. 101848 Гіриходяалей, убирать комнаты, ы ау мѣ- I I сто. Московская, ЛЬ 14, спр. Двери. ___________ ХШ’лі Д ворничихи асел. получ. мѣсто» К ацап ­ ская, 80, спр. двори. _______ 10Q851 2—1 РЕКОМ ЕНДУЮ хорошую^ честную де- * 1 >евеио.кую дѣвушку, прослужившух> 2 года. Николаевская шющ., Д. ЛЬ 23, казарт. Прухниковой. 105268 L b a tH i ирш ш члая дѣвочка въ буфетъ. Рыбная, 30, кварт. 6. ІОойбб Горьичиоіі или за одну же.чаю подучйти “ мѣсто, имѣю литиую і>оком«идицДь». Рьш арская, Л« -0» спр. у диуримка._ 104W? Г О Р ІШ Ч и ш Г или сидѣлки въ госпитали 8 ищетъ мѣсто пріѣзисая дѣвуш ка. У* Гоголя, Л» 1, спр. дворника. ІМЙ?^ Рориичпой желаю получ. мѣсто. Пут* 8 кіш ская ул., ЛЬ 6, спр. дворника. __________ 106Ш т ш т ш ч ш п Н Ѵ Ж Н & о ъ * « о и – ід н о й і вив* j f е и \ в « г * с я о ь д в ц іе н * сум скап 61 . Присолить послѣ > х і. час. 6—3 L I Ь Ж ІіЛ полька-горішчная, съ щигьатгъ, жилое, хорош. От.-Московская, Ц. ЛЬ 61, кв. 11. ѴШ> Цистой горничной желаю получатъ ддѣ- * сто. пріѣзж ая, города по знаю, іш . рокоменд. ВлодиміД>сьая, ЛЬ 53. 10521Н ТРЕБУ ЕТС Я опытная оффиціаагка. Уп.риі!леяіе С.-Д. ;к. д. Входъ аъ Дворгшскол у л и ц ы _______________ І94831 LJ омерглггка пріѣзж ая аіелаетъ прлу- 88 чить мѣсто г/ь гостиницѣ. Клочх«оаск»*'”. ул., ЛЬ 23, кв» хозяевъ. 105568 2* ч UoMCpUHTMl или горничной ш лу мѣсто. 11 Сидѣльвдео&скііі пер., ЛЬ 5, спр. дпо]>иш;а _ 194,828 Пѵхаріш ш ш горшічпоіі гш у хѣсіл>* 11 Ку л и «.опекая j’n., ЛЬ 21, спр. Н.чітю. Ю58С5 [кухарки ншу мѣстч>, съ іеко.ѵенд., з*>- 11 жнл. лѣта.. Подощ.скій пер., No 9.^снр. дворшиса. 195308 U ухарки, п.чнн или за одну желаю ыо- ^ луч мѣсто. Е клтсрчло^іпскар ул-. 3-я пож ара, часть, Дюаьдевой. Ц ухарци шцу мѣсто въ малую семью. 8 * одинокая. Пушкинская ул., ЛЬ 6, спр. г.о ді;орѣ. ___________ 19ІЕЙ5 Ііухарки ищу мѣсто, одинокая, хорошо ** знаю свое дѣло. Рымарскан, 25. кѵ. 2, cup. дворника. Ж79С Ііу х ар к а хорош ая нуж на, хіеоб.ходим. *■ солпдв рекомеіід. 1»’ацарскал, »\ і 2И, Борманъ. lU472f> 2—1 Ііу х ар к а и горничная, латышки, ищ утъ 8 мѣстъ, им. рекоменд. Кош юя у::., д, ЛЬ 30, спр у дэорника. 191878 М А КУХАРКА. Сумская. ЛЬ С. П _ _ П М кп. 20. ___ _ 105559 3—1_ Н уж ны: кух.ъркт л нгвея. Мироносицкая П ул , ЛЬ 53, лара.щ . ходъ, наверхъ. ________ _ 395691 IJjm im кухарка, съ рекоменд., въ мая. 8 * семью. Дмитріевская ул., ЛЬ 39, ^ *« дворѣ 196672 □ у ж н а кухарка п прислуга одинокія въ столооую. Грековская, ЛЬ 20. 19500.2 L lyjnua кухарки яа од., семья деос . Сум- * с кая, S2-a, кл 8. 19 j 925 Lj V ‘“К И Д КУХАРКА, одинокая, съ П J ГІ» П М х^коиеид. Сумсхан, 40, кв. 2, парадное. 105003 Uyucixa кухарка, умѣющая хорош о го­ товить изъ 3 блюдъ, личная рмкомбл- дація необходима. Приходить отъ 11 ч. дня. Чсрьгьшіувская, ЛЬ 38, серха, этажъ. 195659 U уж на опытная кухарка, умѣющая хе- рошо готовить, съ рекоменд. личной» Павловская пл., д . О-ва «Россіяз>, входъ съ Горшіновск. пѳр., кв. 84, охъ 10—12 ч» __________________________ ___ 10*784 2—1 Р|опарнхи ищ у мѣсто, ш татѣ иамѣшем повара, знаю вегетаріанскій столъ, им. реіеоменд., ясслат. въ санаторію, бодьия- и у , лазаретъ, com . въ отъѣздъ. Валиог.- ская ул., No 60, А. В. Голдобиной. 195ЙІ9 П °В аі)И Х а еврейская ищетъ мѣвзх*. ” умѣетъ хорошо готошдѵ. розныя кушанья. Гоголевская ул., ЛЬ 10. кв. Молртяискяго. спр. Новикову І94&Ц ОФФиЦІаНТЪ первоклас., работавшій за- * 1 границей, *пцеті подхо­ дящее мѣстѵ», свобод. оіъ посн. службы. Воскресенскій пер., ЛЬ 12, ш». 0. 39490? ВуфеТЧИІіЪ старшій, изъ Варшавы. 3 г ищетъ запятій по бу­ фетному дѣлу, спеціально знающій свое дѣло. Хорьковъ, ііосх^алевокая. ЛЬ 79. кв. Мігроптиченко. 105289 2—1 { Щ войцара яссллю получить мѣсто, имѣю личную |>окомонд. Кузнечная ул„ д. ЛЬ 19, кв. Руднева. 195627 Ш в е й ц а р а дворника или истогтцкц, 1 ’ ищу мѣсто. Петин ока* ул., S i 40, д. ЗКуковыхъ, спр. Ф. Исаева. Пкорникъ или дворпичиха требуется.^ только ст» личной рекошшд. П ттход. | отт . 19—2 ч. Гаяовзя ул., ^ 6* 105694 { ДВОРНИКЪ т р е к у е т с я . No>Д0ІГ- г п екій пер., Л& 6. I 104574 j Уробухггся стор’іясъ полной и деоркяк*. жял< я. 25 руб. въ мѣе. Сит>. смотр. холодно: оролой земской больницы. і 165SS5 I ,U jyjggffb Даорниісъ съ аіспой дал ком- вагныхх услугъ. Бассейнал, У * t в а и р ду, _________________ ЙѴжЕ И Ъ опытяый Ь ^ о ш іо а П / І Ш . П W двор ш ш ѣ . Видѣть оиь ’30’ час. М ярекеспдкэя у л., Лк 58, кв. L _ _____________________________ ______ 10565 і іЗу5кб55 слуйкзааіа длл коми, и дао;>щ * 1 Черяытцевская, 93, отъ 10 ч. 105іі£ НУЖЕНЪ Служащій, І1-й дня къ 1 1 w носищъ, желательно ‘ішхяаогъ, знающій кшддж*, на хорошее воазагрвж д-ціе. Письменно: Дрпмѣрс*- ■сісая, No 6, на. 9. ______________ 105002 НЛ АДОВ 111 И КЪ ^ ^ ^ Техническими мате­ ріалами и предметами, нуженъ механи­ ческому заводу. Харьковъ, Колодезная, М 3, Шеокуыиву, только письменно. 10560b 3—1 СТОЛЯРЪ проситъ у господъ рабо- ь ^ j j ® ^ ты, спеціші. работа­ етъ по мебели, передѣлываетъ пружин. лгатрецы, обиваетъ мягкую мебель, дѣло- отъ спеціальные столкни для чертежей инженерамъ, принимаетъ оикозьт па домъ па новую мебель и обойную работу. Журавленка, 71, столяру Сотникову, ыогс. гсисьм. _ 104847 Столяръ полировщикъ ищетъ ремонта ѵ * мебели. Котляревская, 30, « п о л я р у . ______________________ 101824 2-1 й% конфектпую фабрику іхо карамеаь- *”* n o t члогк , ищу мѣсто подмастера- Кузнечная, М £3, кв. Трегубовой, для Славкина.__________ 1048-12 Ш о Ф Ф Р Ъ – я і х а т и н ъ мытный Т ребуется . Ж елательно г ѳ комеп-1 даліи. Явить я въ магазинъ „ГРИНФЕЯЬДЪ- ЧЕРТОВЪ*, противъ Пассажа, опросить Ни­ колая Карловича, отъ 1 до 2-хъ час. дня _______________________________ 10186» П риннигю всевозмож ны я роботы яо электротехникѣ. Московская ул., д. >6 21, спр, въ воротахъ. 105190 3-1 Требуется лав°Да опытный шор- г 1 никъ для сшиванія при­ ходныхъ ремней. Обращаться: Русеко- Фраяцузс^ое Об-во, Николаевская п:юш., >6 13, кв. М 66. 105524 2-1 ГОНЧАРЪ ^ЕГУЖЕНЪ. Осповянская J 54 40, по Заиковкѣ, Елизаветин, остановка. 105221 2—1 ТребуЮ ТСЯ хорошіе мастера п г 1 мастерицы В. М. ІДАТ- ХИНЪ . Сумская, домъ Страхового О-ва С алам ан д р а,П ар тер ъ . 104843 2—1 Оокройщитсъ мужск. плагья, съ долголѣі. практш:., шцетъ мѣсто. Куликовская, No 6, кв. Гискина 105645 2—1 В ъ бю ро ifr – гьно-лро> оаоль-~ о гн ен н о й к о м ти с с іи требуется м альчикъ , *ъ рекомендаціей.Являться въ бюро комми- Coin, Костюрвнскіа пер., N4 2. К, •Т пебуется грамотный мальчикъ въ кон- г * тору товарищества „Рус­ скій Кардифъ”. Сумская ул., Ла 4. при­ ходить отъ 11 —2 чао, дня. 105647 2—1 НѵЖеНЪ мапшіскохъ плл аіохдішігь къ двіаъіолю. Обрыц.: Пет­ ровскія иар., Ха 2, мебелькызк мага­ зинъ. 105271 lyj альчшгъ хсіъ дсфог.пл, 13 л., ищетъ мѣ- 1,1 сто. въ .viu аглшь. Военикя ущ. *12. __________________ 104883 МйЗГчКсъ, 15 зѣ«ь, хорошо грамотный, ищетъ мѣсто въ контору. Гаеоеап ул., 54 45, одр. Ивана. _________ 105644 О Ъ Общественную библіотеку. Петров­ скій пер., Лк 18, кудіяы мхитьчішіі к дѣвочки. 105255 ^ КУЗНЕЦЫ И НОЛОТОЕСЙЦЫ с п е ц іа л и с т ы для иодвош. т р е б у ю т с я н а ф а б р и к у И СЕРА ЗЯ Н С Я Чеботар­ ский ул.. .4 й. 105.)74 Й—3 Слесаря < ужны Іѳамду Н. Ф. фопъ-Длтмаръ, Гаеовая 1 ул., Л* 4. 105669 3—1 Слесарные подругіі. П мялъ чили пуж- * ш.і ьь МАСТырск. Ко ш ор­ ская, д. М 21. 105618 TPFFiVfOTCярь”хо~р и прі- ЧІ L U / 1 6 емхц1ща Ник. пл., 10, маст. ьо дворѣ. 104005 Тзвдез опытныхъ ъіриг л атаетъ заводъ Акціопсрнаго Об-ва “Герляхъ и ТІульсть** въ Харьковѣ, Ч у ­ гуевскій троихъ, за Нігколаевск. больниц. ______________________________ 105551 8—1 Токарь, слесаря и мальчики требуются заходу Гритчіш а (раіонъ Сабур. дачи). __ ___ 101820 ЫУЛѵЕН’Ъ фотографъ. Скобелевская пл., *” 34, фотографкч. J 04862 ■ О ъ парикмахерскую К. С. Урусина тро- D бз стоя мастеръ, жал* 30—40 руб* Ос- ноьн; Б. Основ. улица. 104741 2-1 О ъ паршсмахерскую требуется мастеръ. D Петинскаа ул., .Na 1 105640 U уженъ мастеръ парикмахеръ, па при- 1 личмое жалованье. Клочковская, 16. 104870 Требую тся мастеръ и мальчикъ, на при­ личное жалэвачье, въ парикмахер- ск у я. Кладбщенсчая, 102. 105307 П р и к а з ч и к а “ »ануф аігорны й иля ‘ галантерейный мага­ зинъ, шцу мѣсто. Рыбасовская, 7, кв. домовладѣльца, Кзаанярскому. 1(Й273 П риказчикъ, своб. суть воіін . повпн ., ищ . мѣсто по мануф. и гот. платью. ІШісьм.: Благовѣщенсщ, 18, сголов. Ландо. 1*14867 НѵЖеНЪ приказчикъ съ деревни, внаго- * щій сельское хозяйство, ма- лосемеин., жена экон., пожни, лѣтъ, са отъ воѳн сл. Дмитріевск., 19-2, fes. 5. ____ _ 104819 LI уяіенъ служащій, внаюшій черно-ба- 1 калейноѳ дѣло. Благовѣщенскій ба- 8аръ, крытый рыноіл». Каза-рова. 1052S4 КВАРТИРЫ въ собственность продаются въ д. Товарищества для устройства постоянныхъ квартиръ со всЬми удобствами, по Сумской улицЬ. ВЪ КВАРТИРАХЪ ИМ’ВЮТСЯ: водяное отопленіе, вентнляціп, водопроводъ! гаттализапін, олѳктрическое оспі щеніе подъемныя машина, ванна, клозеты, горячая пода комната для присдчгп. к іадовыя н прочія современныя ую оствя. Свѣдѣнія и уставь можно получить ежедневно, кромѣ іір ап н и к о вь въ конторѣ архитектора і^жепишѳнскаго отъ с-ти до 7-ми чао. вечера, гы м арокан ул., домъ 5« 19. перо. под. ев р ава. Телеф. 2 Г—бо._____________________ іо и ъ і з —2 ИЩУ Ш Р Ш 5 – 7 К * 7 _ во воѣ м і уло6стЕві«и, оъ центіѣ города. Цѣна бозгазлично Ііредл. адрес.: гостий. „ЬАЦЮ НАЛЬ*, Г А Льевиру. Ю5228 3—2 Л тдается квартира въ 5 коинатъ. Черпы- шеисійаи, .Ѵл 103 104882 Ш ыішо перемѣнить квартиру, находится в|1 въ центрѣ Екатеринославсіюй улп- и н , состоящую изъ трехъ комнатъ, со ясѣми удобствами, съ правомъ пользо­ ванія кухней, па кваі/гиру въ нагорной части города, со стоящую изъ 4—б коп­ и м ъ ,, со всѣми удобствами. Нашедше­ му воаиах’раягделіе. Телефонъ »>& 89—14, явиться отъ 9—12 ч. утра. 105286 Сдаю тся 2 коми, сух., тепл., Холодная гора. Токовая ул., 10, кв. 3. 104858 Атдаются 2 комнаты съ удобствами, безъ мебели, тихому квартиратну. Дворянская, 5й 8, і:в 13. 105264 2-1 Отдаются хорошо меблированныя комнаты, телефонъ, олек- гричество, годныя для вршча или юриста. Екатерігаославска», ^ 65, ісв. 4, смотрѣть отъ 12-2 и 5-7 г. в. ____ 105668 Атдаются двѣ большія, свѣтлыя юомпа- ты, можно по одной. Нетеченскій Суловарг, 5 і 15, кв. Роотъ. 105299 А даотся комната, можно полн. папс., ѵ есть піаішпо. Монастырская ул., д. ^ 7, кв. 1 . _____________ 100867 2—1 АТДАЕТСЯ комната .теплая, свѣтлая для барышни. Колчагинскій пеі»., 39, квяфт. 1, 3 минуты, близ’ь ости- * иоскц тінімвая, Дегинсісій рзіонъ. 10486S А ДАЕТСЯ большая, свѣтлая, хорошо- обставленная комната, оо всѣми удоб- г.твами для бездѣтныхъ. Можетъ быть г-ь обѣда.чи. Смотрѣть отъ 3 до о чос. ЗГушіеинскій въѣздъ, 3, кв. 3. 105623 А / І Д Р Т П Я КОМНАТА “ сумская, д. ш > ^ 9 m g s7 з—і Л тд. 1 бол. помы., элчктр., ©топленіе’ удоб* Екатерлнослазская, 49. кв. 5. ________________________________ 100S38 2-1 Атдаетоя комната, въ нагорп. части, со воѣми удобствами. Мироносицкая у;г., 5Ѵ4 70, (няяш. этажъ). 105288 0 тдается теплая недорогая компата, * совмѣстная, д л я интеллигентной ба- р т п . Петиной, трамв., по Знаменской ул., Колчигинскій пер., 39, кв. 2. 105247 Атдаются 2 іоо мн. съ кухл.” съ обетанч ІСулігкоьскоя, 17, кв. JsTa 5. 104823 2-1 АТДАЕТСЯ одна большая, свѣтлая хсомгката, безъ мебели одиною. жиль­ цу, алектрич., телефонъ. Миропосидкая ул., 29, 3-й отажь. 10G638 2-1 AT П А F ТР Я большая кпар- Ѵ І ^ 1 0 1 1 ‘типа. Садово-Куликов­ ская ул., 4, верхній этажъ, спросить дворника. Условія: телефонъ Л*у 241 у ин- евепера Вару. 105682 3—1 Лтд, .больш. свѣтя, коми., съ вод. отопл. годоз. жильцу. Б.-Гонгчар., Л*« 11, кв. Бѣленькаго. 100869 А тдаетгя болыіг. ігомл&та, теплаго удоб­ ства нѣть. Мироносицкая ул., 87. ___________________________________ 105300 ф^омнота съ сбѣдолъ стл дл і одпого-оЙ. Чернышевская, 30, ісв. до кт. 101829 UOMHATA 1, можно 2, есть піанино, * отдѣльпъ-ій ходъ. Холодная горя, Валюты пс кая, 16. 105561 jL/окната отдается, уд. Ветеранарпая ул., 11 No 30. __________________________ 105272 АІОМНАТА отд:іется дла одинокаго, цѣ- на 30 руб., можно обѣдъ. Знаменская ул.. (по Нетикстг.), 7, верхи, эт., направо. 105693 0 компаты, въ концѣ Чайковск. и иач, ^ Дегтярной ул., 39, ход. отд., удоб. 104S92 2—1 1 коми. оч. хор., съ отд. ХОД. отд. Мя- роноезщкая уж. 53, 2-й от. 105624 2-1 І^ольиі. коми, сдает. безъ ѵоб. Епархі- ильная, 27, кв. 14. 105305 ” ж й л щ я й Т ко Ж й Т с ш при Общ. пом. больн В под. уч. BUCUL уч. зап. ИЩ ЕТЪ подъ общежитіе учащ. въ пысш. уч. 8вл. меблировян. комнаты, гостикнцу иди вообще, подходящее по­ мѣщеніе- и лдюсзгіъ сообщалъ адреса п условія, какъ о нихъ, такъ ы объ имѣ- 1 юіцихся свободныхъ J-омнатахъ, по адр.: Уг. Ачександр. и Благоьѣщенск., студен­ ческое общежитіе, письменно или лично е:кедпевно отъ 10—12 ч. утра. 104363 8—1 JJoMimry ищ. бар., со всѣми удобств., если можно паноіон. Гост. ,.Швей- цпрія”, М Ъ>. 100874 2—1 ЭДАГАЗШГЪ большой, при немъ квар­ тира, подян. отоцл., элэітгрич. отдает­ ся. Ветеринарная, 4. 104714 3-1 О т д а е т с я ^ наемъ деревян. корпусъ мѣрою 500 кв. еаж., крытый желѣзомъ и сухой подвалъ. Коппа я площ., 20, складъ Н-копъ Кле- кеновіссъ, спр. Попова. 105626 2—1 ОТДАЮТСЯ ^ каменныхъ амбаровъ подъ склады товаровъ или ме­ бели. Конная, £0, о цѣнѣ узнать въ ма­ газинѣ Федорова, по Университетской улицѣ. __________ 104836 l / I J J i y компяніона, съ 10—15 тыс. руб., ^ ДЛЯ эксплоатація и разработки антрацита, близъ са. Ровепьки, Ек. ж. д. (Дснск. О бл), могу продать, нуженъ подрядчикъ Подробности спросить: Л и­ сичанскъ, Екат. губ., И. О. Бѣликова. ___________________________104667 2—1 УТЕРЯНЪ вхоД|1ой билогъ В. /К. К. Гоирбаръ. 105304 у тер ян ъ входной билетъ коммерческаго итгепттута ц удостовѣреніе Чграувайн., кур. Шамаевой. 104686 у тер я н а карточка иа сахаръ Ук 574S. Прошу считать недѣйствительной. 104900 утерян ы лгрточіѵИ и талоны па сахаръ и уголь. Ольги Забыгоаской 105685 Ѵ тертиы тг.лотгы па сахаръ ісъ карточкѣ ТЧа 9366, Салипцпъ. 104840 у тер ян ы 2 карточки съ талонами, но са­ харъ. на имя ТСотелътікопой и Фтю- л о в – Гчігг. недѣйотэит. 105639 утерян о 21-го ноя 6. въ коробочкѣ въ Мал театрѣ 2 кольца, 1 съ бршпхіант. 1 съ бирюзой, брошка и подкова, ме­ дальонъ и рублей 60 денегъ, умоляю яозгф., эт\’ починка, за возя. Слесарный пер., No И, Рейаенсопу. 104707 2 1 -ГО утеряна “черная яапис- “ на я книжка съ удоотов. личн., прошу возврплтпъ представ. книжку, по­ лучить возтпграи’.цоніе. Балалпооск. пер., д. 22, Золота ре ічі. 105250 0 1 -го ноября утерянъ бумажникъ съ депьгами, на углу Бассейной и Пушкинской ул. Прошу возвратитъ по­ ловину найденной суммы По Сергіев­ ской, Рашкипскій пер.. ЛЪ 6, д. Гончяро- нп, для >1ко»и Накалѣя. 105221 5 ^іпуб. вознагражденія достаяинлівму Р й и утерянное 12 ноября мвѵгду Харь* ! І 1 § копомъ и Сумами охотничье Г* ь*а г. W РУ И іьв фирмы „Purdtiy14.Сумская, 80 кп. 6. Е. И. Гольдряпъ. Ю ЗЯ7 6-4 j ЗАБЫТА НА ВАНЬКѢ фотогр ,.кассета’*, въ видѣ плоскаго ящ., яаги‘рнута въ ч *рно\гь сукнѣ, въ воскрес., 20-г© с. м., по дорогѣ отъ конца Ст.- Моок. ул.. прошу возчрат. ва вознаграисд. фотпір. Довбяи, Екатѳринослтьвсияя, 27. ________ 105295 D V й” С У 1 5 ¾ Я Э О ст* ц з и т р ѣ г о р о д а , в б л и з и и D I . V l a M r a ^ i O S . j ‘ l О Т ‘, ПЫ -И Ж.Д., . е д щ о * на . ■ ■ ______________ __________ ® н у р о р т -ь . © —————- Прооается двухэтажный ДОМЪ 2«иія ф і и г ѳ л я м и « подвалами, въ домѣ -.;0 коыпатъ, въ флигеляхъ 11. Дооро- »00 мѣсто въ 630 саж. засажено деревьями. Г о .^ е к ъ д о п п в ч ѳ б н и ц ы . Ус іонія узнать: Х арько въ , магазинъ К с ш с п с в с , противъ собора. Ю5-*б7 ДОМЪ П0РУЧ. ПРОДАТЬ. *» раіон. Екатериноопав ул., доходъ 40 9. р., земли 70*) кв. с., долгъ зем. б. 200 5“. р. ЗІодроб іостм: ІІоскресепская ул., 35, *». 8, дома до 11 ч. ут. и отъ 4-6 ч. в. ____ 105676 ЛОМЪ продается съ ^ роскошнымъ особнякомъ и сцдоірь , земли 1200 кв. саж. Каца рс кая ул., д. ЛІ 36, 88, 40. Условія у домо­ хозяина._____________________________100878 ПРОДАЕТСЯ доходный домъ. Нѳтечен- схеоя, М 42, .у хозяйки 104880 П родаю тся домъ и два флигеля, ватное дямск. пальто. Конная ул., No 7. 105262 ІІУПЛГО ДОЗГЬ въ раіонѣ Холодя, го- 11 ра, оъ долл. 5–¾ тыс. Предл.: Еа%а- гериноелавокая, ЛЬ 97, кв. 6. 105641 2—1 Цуткхю домъ 2—4 каарт, близь конкл- грамв., безъ посреди. Наличн. 15 т. р. Сирота аокая, 9, Уогпндескому. 105260 2-1 А собяякх 5 к. пъ Сокольи, по Сумской, рядомъ съ Версал., дешеро. Губерпа- торсісья, 14, кв. домовл., утр. до 11 ч. 104333 4—1 Г|одъ счпатор. больш. усадьба, 30 к., высог. мѣсто, пт>и стан. ,.3елепый Гай**. Губернаторская, Л6 14, гчв. домо- влад . утр. до 11 ч. 104331 4—1 ТРЕБ- уСІАСТ- ЗЕМЛИ, ок. 500-800 ” : саж., на окралн., жол. вбли- 8и вокзала, сг постройками или безъ Предл» ж • іТитсолАенъ, О. Барскому, уг. іл п р , и Никоа. ул. 1Гг:>084 2—1 И У П И Т ЬУСАДЬ Б У желаютъ вблизи я:ея. дор. от., отъ Харь­ кова не болѣе 2 часовъ ѣзды по жол. дор., въ здоровой красивой мѣстн., съ дочоъ-дачей, изъ 8—10 коми., совсѣмъ благоустроен.. съ фруктовымъ, садомъ, паркомъ, огородомъ, ѳемлл прибсгп8итель- ио 10—25 десятинъ. Предложенія только по почтѣ, адресъ: Сумская, Лі НО, кв. 6, г-ну Керстеяу 105G37 3—1 СЛІХЗЪ ст. Креиенггоо лродтстся уча­ стокъ лѣса съ аі’МДѵіШ. 127 t;5 тыс. Ба еирдвкамя прошу обрЗЩэт>сйі ущ.ьмщиш: Оуыокая, JA б», кв I, Е. П- Цокдаревгй. ^ ^ КЕІЬШЩОЙЬЦ :8ЙЯ съ гязогенератор. дмпгателамь,работающая На Обороту Оь оторочкои по понпскоп по- ьапнетіі завѣдхюіцему п служміпптп», ПР Л ь Т К . Условіи увяатьуА нны І1е.ров-І ны Ч»::лопеш:сц п. о. Л иманъ. Хмрьк. г>0. Изюмск. уѣзда 1ч5.А> 3 -1 ТРЕБУЮТСЯ і’П?0 вольтъ, охъ 50 до ІоО силъ каждый. Предлоасеп. просишь нанравл. по адресу: и. ІОзокка, Ек. г., Г и Ы. С. Лобасовыдіъ. ____________________________ 105034 3—1 П родаю тся моторы трсхфаннаго тока, 3, 4, 1У-2, 3¾. 2и и 30 лош. силъ. Тор­ товый пер., iSS 5, ка. 3, отъ 3-7 ч. веч^ 103339 3—1 pj-РОДАЕТСЯ ічізо – генераторъ Отто- Дейтцъ, 35—40 силъ, мало бывшій въ употребленіи, со всѣми принадлежно­ стями, трубопроводомъ и баками, при- іюдпыіі для электрическ. освѣщ. Ког- торсиая, 32, Горѣ.-ішл*. „ J 04692 2—1 ‘ озоггнгратооъ ііёпТіГнгп 2 5 1 , евнпецъ, сѣрная кислота йЗо, изоляторы фнрфор., ремень 6″ хребтовый, ировола, счетчики 110 И. пост., рубильники прод. Сумская, It, Гинзбургъ ____ ю.731 5—4 Р | БОДАЮТСЯ швхтпая >іалоподержан- ная лебедка 40 силъ, двигатели неф­ тяные, заграничные, новые, 30 силъ, 600 пуд.. ломъ красной и 250 пзтд. желтой мѣди, 1000 пуд. цинка. Сумская, М 46, к«. 10, Техническое Дѣло. 104698 S-1 РУДНИ НЫЯ СТОЙКИ телеграфные столбы л і т; .и л ъ породъ. Адресъ: Армавиръ, Куб. об. Георгіевская, 66, А. А. Боо іскому. 105515 10-2 КРУПОДЁЩ КРУПОСЪЧКЙ, искуі, жернова мель – ич -, іурОнны вэд., трансмиссіи- Т-во й . М айиь 8 Е Ш ш а ш ь (Харьковъ, Старо-Московская, 42). __________ ___________________ 105585 ‘1—1 нужна Ш Ш О б и ш . рекщпі П_4 Maasuy. TPED . счеюішгь пост ток., 440—500 в или 220—250 в., двойной отъ 12 амп. Екат-славск., 49, кв. 4. 100S39 2—1 П FOДАЁТСЯ СЧЁТЧІХКЪ 2×5, п’остоіш. хоігь, І1І5 вольт. Такъ же мрамор- столъ. Скооѳ.іевсісаа площадь, д. ,>и Іі, кварт. 8. 105631 “ІИИПсІЖЪ съ ucPXGArb. л** і>еаиповомъ ^ ’ ходу, нродаетоя. По Ііете- ченской ул., Бужиясі.ій пер., Лі 4. 105298 f*l т.од^к»ач:я сани. I ‘ригоровское шоссе, * * >6 1, Холодная гора. 105527 2-1 ” АВТО МОБИЛ Ь продается^ 25 силъ, па полкомъ ходу, Торпедо, фир­ мы ІІІтудебеккеръ. Адр.: Полтова, Але­ ксандровская, Лы 6, А. И. Гаццары. ______ 104191 3—1 ГОЗИЫХЪ ФШНКЪ ПРОЦАіьТСЯ. Ьлагивѣш енская, 8, гараж ъ Флешъ. ____ ________ ___________________ 101521 2—1 П р о д а е т с я ИЗЪ краснаго Дв- 1 ‘• рева, художественной варшавской работы. Кузнечная ул., д. Лк 29, варшавская отоллрная мастерская. 104875 ГІЬпиио продается- Харьковсюй пер., No 7, иар. ходъ. 105226 ПРОДАЕТСЯ по случаю выѣзда швейная ножная машина, совершенно но- гая. Зміевской пер., Л*а 50. _____ 5598 П И Ш У Щ А Я Яншина нспрашіая, каіеь * ‘ новая, прод. на 250 руб. Рымарская, Лі 25, кварт. 4. ___ 101830 Продается новая пишущая машина Сто- 1 * .»т*ръ-Рекордъ. Старо-ЗІоаковскЩ С5, О’іъ 11 до б вечера. 104800 2—1 ПРОДАЕТСЯ офицерская шинель ааідит- * 1 наго цвѣта, па ватѣ и башлыкъ. Конторскя ул., Лк 32, к». 1. 105694 2—1 П Д Л КТО аі1МГі3е* ^ tt’bx. Fop. И KO- I I h \i I U I и СОТОМЪ визиги., новп продаются Воеішая ул., ЛЬ 37, къ. 3. 105673 Па:іьто Луж. и дам. подерж., лисья ро- 1 тонда, волчья ш уба продаются. Си- рохинская, 9, кв. домох. 101797 П F I 11 Е В 0~иРОДЛЮТСЯ зимнія дѣ^- Д и Ш и и и скія пальто, костюмы, плап»я въ Рижскомъ магазинѣ, по Клоч- ковской ул., ЛЬ 16. 301958 4 —1 1 я й 8 Ш дабрыіъ ішдёГ ссяобожд. раи**н. солдатъ, георгіевскій кавалеръ, убѣдительно просить пожерт- п;овар:ь 14-лѣтя. дѣвочкѣ теплое пальто, пе г.ъ чемъ ходить въ училище. Адр.: Хо- гюднля гора, Екатерпіюславская ул., Ут- іипскій пер., д. Кузнецова, спросить іевар гаранта. 5596 П род. хорошая норковая urj*6a. муж., отъ 1—5 ч. д. Коптор., 7, кв. 3, съ ул. 100875 ТТродпются новое зимнее дамское пальто, (модпый фасонъ) п мѣховая му’фт-а. Екатеринославоі.ця, Лі 22, кв. 6. 101898 Продается дамою, зпмн. пальто. Моска- левсіс., 28, кв. Гвлевнчъ, ц. 50 р. ___________________ __ 104873 П о о д а ю т с я »вѣ Даѵ- ‘шуСы. »ЙД, ‘-О-З- 1 Ст.-Московская, .\і 11, во дворѣ, второй этажъ. 104866 “Продается дамская шуба на лисьемъ мѣху Адресъ: Грѳковская, ЛЬ 9, (уз\ Ващепкопск. пер.), кв. Лк 4, входъ съ Ващенковскаго, 2-й этажъ. 105622 П р о д а е т с я каракулевый сакъ, совер- г шенно новый. Чернышев- ская, ЛЬ 23-6, кв. 3. __________ 104881 2—1 Л А К Ъ каракулевый, почти новый, па ефедпій роелч., продается. Чернышев­ ская, ЛЬ ІьЗ-б, кв. 3, хозяйкѣ. Смотрѣть отъ 10—3 ч. дня. 105658 ПООДаЮТСЯ котиковые каракулевые са- ^ кп. Клочковскал ул., д. ЛЬ 18, кв. 1. _ ___ 105120 3—1 р|ГОДАЕТСЯ ДОХА, покрыта каралуль- нх:ми лапками, аоротникъ скунсовый. ^Гоокалемся, Степной пер., ЛЬ 39. 105311 I Псш?во ППОТОЮТСЯ Г о л т ъ ѵ .: яаради, страусовыя головки к фэнтази. Ежѳ- днокно отъ г до 6 часовъ, гостиница . ѳ п о л о л ь 8. •’б 45. 101118 7 —5 р | срина пуховая продается. Старо-Мо- 1 сісовская ул., ^ 89, у хозяина. 104895 ^А П О ГИ высокіе случайно продают­ ся. Мироносицкая площадь, ЛЬ 11-13, кпар- 5. 104833 ПРОДАЮ ТСЯ двѣ лошади, рьгспстая и хорош. рабочая, по 7 лѣтъ. Спра­ виться: магазинъ Федорова, по Универ­ ситетской улицѣ. 104S3? |^о6ылица щюдаетоя, сфрая, молодая, 1 съ жеребенкомъ, 4Г>0 р. Огаро-Мссіюв- ская ул., ЛЬ 89. у хозяина. 104894 ПОДГАДЬ прод., 3 л., выѣззе., кроткая, въ поселкѣ ,,Отдідхъ“ . Услоп.: Екате­ ринославская, ЛЬ 97, кв. 6. 105640 2—1 р|оросонокъ сбѣжалъ 22-го с. м., вечер. (свинка бѣлая), 1½ мѣс. Прошу доб­ рыхъ людей возвратить: Банковская, д. ЛЬ 112, Набочеыко 105CG0 pj риблудплись ГУ CEL ~ ‘ Дегтяр­ ная ул., д. Л* 10. 104857 |“|родаю тся крьш екія груш и, лучш іе сорта. Почтовый переул., домъ ЛЬ 8, кв. 1. _ 103345 3—1 Г руши кры м . и яблоки КУРС ІЯ »*об сад., недорого. Пуш кинская ул., д. ЛЬ 20, магаз „Вафли**. 5596 5—1 Управленіе Сѣверо-Донецкой жал. дор. объявпяетъ, что на оси занін ст. 84, Сбщ. Уст. 28-го нояб я въ 10 час. утра і-а ст. Харьковъ будетъ производиться аукціонная продажа дровъ березов. 8С0 пудовъ по накладн. БАТАГОВО — ХАРЬКОВЪ No 9387 t тъ Тельна на имя Маркина. Второіі окончательный торгъ т а и , же. того-же числа въ 11ч. утра. К. Въ Управленіи Южнмхъ же?», дор. 5 декабря сего года, въ 12 часовъ дня, КОНКУРЕНЦІЯ НА ИЗГОТОВ­ ЛЕНІЕ И ПОСТАВКУ КОНВЕРТОВЪ ПО ЗАПЕЧАТАННЫМЪ О БЪ Я В Л Е­ НІЯМЪ Подробности и условія конкуренціи можно получа ь лично отъ 10 до 3 часовъ дня ежедне но, кромѣ праздниковъ, и почтой (Харьковъ, Александровская ул., домъ Управленія Южныхъ дорогъ). _______________________________ К. Э—2 І Ш Ж і Ш . S i – Й X. Б. Лаосъ. й і ________________________________________ ___________ 105196 4—2 Ш Ш Ш Е Ш Е ІІЕ Р І9 Р 1 І9 Р Ы — со склада технической ко н торы ——— – „ А Т Л А С Ъ ” ЕНАТЕРИНОСЛДВЪ, МССКОВСНАЯ, 4. ТЕЛЕФОНЪ 25-39. К- Пр°дается 1ЗД пудоігь свѣжей кнчак- ной капусты Спр,: Б ирж а,, Торговгья плодц, Лк 1. 105646 П родается 400 пудовъ свѣжей капусты. Зап одъ т-ва ІЗергепгеймлі, Кузннская ул., Лк 3, осматр. отъ 9—11 ч . ут. 104877 Д АЮТСЯ хорошіе домаш ніе „еврей окіе О ЬЪ Д Ы изъ 2-хъ бл. 80 коп. Скобе­ лева! и я площ , Лк 35. 105S63 ! МОГУ дать обѣды изъ бѣлаго мяса пли вегетаріанскій на сли­ вочномъ маслѣ. ТІэ’гга, ІІассожъ, въ за­ печатанномъ конвертѣ, А. Новиковой. С П Ш И ” ш а ѳ ц о н В я , сысш. кач., обн пдеролея., П р О Д З Ю Т С Я * Петроградъ, 8-я Рождественская, 48, г. М. С. ГѴресчнъ. Те.іегр. а ір Таллитъ. М. 10 —Ь Р л уч. прод. ьисяч. пампа 13 р., двѣ боп. картины 12 р. п ширма за 7 р. Упи- верситет ул., 3, ьо дяор., ящпчи. маст. _____________________________________ 105678 U ергашьиая посуда продается въ боль­ шомъ количествѣ (всѣхъ размѣровъ). Квигкинская, 10, Гальвасъ. 105244 ПЕЧЬ жеіѣзная ПРОДАЕТСЯ. Уэнать у Мусина, Кацарскоя, Лк 7. _________________________ 103665 5—1 П А Л Ю” ж елѣзныхъ буро- O U v Ш ѵ Т . « выхъ трубъ и 8″ жѳ- ■ * “ ломки Іі±Ч>ДАЮТСЯ. Клочковская ул., 51(58, кв. 2, Аппель. __ _______ ___________________________ 104448 3 -8 ПрОдаюГСЯ хдѣбнітцігія дверки. Больше г Панасовка, Ла 44. спр. I Терентія. __________ _____________ 106203 2-1 j Оаграггачпыя изяілтш я вещ и: посуда,’ ^ статуэтки, бездѣлушки, картины и друт. продаются. Госпитальная ул., Лв 22, къ верхнемъ этажѣ. 103405 6—1 и^олаю (купить ;цигс»<іе аолсть*? часы. ‘ * Сумская ул., площ. си. Общ. „Фе­ никсъ**. спр. стор. Николая, отъ 2-4 час. ___________ ___________ ______________ 104879 _ ТРУБЫ яы могппны в, бдпорыя и газовы я б”, 5V,”, 6″, 8″, 81’*” 9“ н 101Ь предлагаетъ оо оклада Техпокомыероъ. Екатерипосміавъ, П риказная, 10. ________ _________ 103340 3—3 О р о д а ю т с я около 7000—8000 пудовъ пшеничной и ржаной соломы. Опытная станція, Ч угу­ евскій трактъ, телеф. Лк 23—15, слрос. С. I. Скальскагэ 103896 3—1 ШО ПРОДйЕТЙ пырей цѣлина 40 ты сячъ пуловъ погрузочная станція Близнецы 8 версты. О братиться лично. Л озовая, им. Акимовка Е. Г. Тарновскоіі. _______ 104705 2—2 МІЧІІІ Д Л КД *** ПРИГЧУГ- мази, усо- * 11 вершѳнотв. конотр., центхю ф>да, 2 баллона для ртути, про­ даются случайно. Молочная, Лі 11, И. Поляковъ. 135197 2—1 Продаются фикусы молодые. Губерна­ торская, Лс 14, спр. городового. _____________________________________ 105281 Г і ЫПО ПРЕДЛАГАЮ Севъ химическихъ примѣсеи, ядровое ■ мраморное, 16 руб. пудъ. А также партію уяь- трам рииа. Ст. Х арцызскъ Ек. ж. д., А. 14« Д У Д Н И К Ъ – 103074 10-6 ПОПИШИТЕ ПОСАДИТЬ ВЪ САДЪ ЛУКОВИЦЫ: гіапинтовт,, тюльпановъ, парписовъ и щ>оч. Всѣ зацвѣ­ тутъ въ МАѢ. пссаж он лѵконицы мороза но боятся. ПРОДАЮТСЯ въ СКЛАДЪ СЪМЯНЪ, бывш. Б. А. Статоъ. Х арьковъ, Москсвсх., 13. ______________________________ 1и4д7і 3 -1 … н д к ъ К РА С И ВО имѣть на окнахъ гіацинты, тю льпаны п др. Луконипы собст. выгонки, культура весь­ ма легкая. Луковицы пред.іагаетъ. складъ й ій л. s s m : Бывш. В. А. Статсъ. Хаиькоаъ. _ ______________________________101872 з – і П Р Е Д Л А Г А Ю : БОРЖОІІЪ 15 рублей- Змсь-Хренхенъ 20 руб- (Я Ш И К Ъ 5 0 БУ Т Ы Л -) и другія искусот. минер. воды высылаю налож. плат. ио полученіи задатка. Круп­ нымъ фирмамъ могу дагь исключительный складъ на города. Х арьковъ, заводъ М. К. похъ, М осковская, 18, тел. Лй 201. К. 20-1 Ш КШЛ .НАСОСЪ” ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДА: В’&СЫ десяточпые на бо и 100 пудовъ. I I Т^іГ^и ^Моргама’* и сперла спиральный. К4Т5СЫ сотенные па 100 пудовъ. ||| і і О РТ И Г Н Г а’О >*Ь на 4600 въ .чанъ» СТА! КіІ револьверные и лобовые, II ІіА ОСЫ разные. Й В ГДТЕЛИ нефт.івые. I I 5 Р «іАШ’ЛНА приводя, до оверл. и _ ЛЦ|;1НЫ мельничныя и переплетныя. |Ц К А ^С Ы несгораемыя.______100790 >—8 Ст« Г е Г о Ѵ ? .Г ’ Г . ѲПОЛОНИКЪ и к=, гатк. ГЯ id Л! Г Е 7 объявляетъ д ш свѣдѣнія, что пмъ прнпмпются еа- CS іэ I ЯГ’ч В I г казм на воевозяожиое посудное и аптечное отвило. Ад{и* гор. Павлоградъ, Г. ОПОЛОНИКУ. Здѣсь же п р д а о т о я н а к о р н ю лѣоъ ■ лѣсные ватеріалы, сосна, дубъ, ясень, бревна, отолбы, клеани, спицы, дрова, отоіінм. _______________ 103430 4—8 КРОВАТИ И Ш Т Р Й І Ш Ш ^ Й К Также принимается: починна , передѣлйа и перенраска . «8436 10—7 і в о п ш – б с т в о и м д п я 1 У Ц ѣня 1 р. Srt е н в а , рвд. ясуро. „ С о к о п ъ ” , Ивчвтннков» пер., 18Ш1. Ш WWW U С 0 1 КГ УПД овкл И перёвозхі / ж I iduA H К1ЕБЕ1ІИ и р яатіго рота това- & в Г и а и йяя а н У t&sa ровъ. сосотвЕн. обозъ . Каменные оухіо оклады. РУССКОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО. СЦтршскІЙ пер-, No 14. ПЕРЕВОЗКА, хупяакоІ:і с ъ е т в ь т с т в о н и о о т ь ю , М ЕБЕЛ И и Д О Т А Ш Н И Х Ъ * Р Щ ’-Й . О тправка и полученіе съ ж. д. Утвержд. пра- вытел., обезпе- п n n If ІЭ П П Р А Н іІ П етровскія, л» 9, тел. 22 76. Отдѣ юніе к чен. налогомъ В »4« £1 U v F iiv iia ^ оклады: Мордвиновок., соб. д. 26, тел. 28-13 25-го ноября e/г., въ 8 часовъ вечера, въ помѣщеніи Харьковскаго Общества Взаимнаго Кредита (Т о а г о н п я п л о щ . с о б . д о м ь ) нпзнічены выборы упзл іомлзн . іыіъ треіыго різрзяп второй r n i m n u Я п P m u i . 1 Q 1 1 __ f[l 0 r r На выборы могутъ явлитьоа и пряоутотве- іі/> Ш Ц м llJ W pJnO IjiJ i j . J 1.1» вить на собраніи только лица, согласно § 26 \ става, нмѣюшія право учаоівовать въ вы борахъ по 3 разряду второй группы, виоия при входѣ въ залъ засѣ данія свои фамиліи въ особый списокъ. ________ 105030 ШвЪісівеиный за объявленія А. I . ьоооыжный. Типографія Т-«а А. А. іозефоеича— «Южный Край». Сумская, No 12. –Южный Край» печатается на ротаціонныхъ машинахъ парижск. фай. Марамоии.