Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
13420
Дата випуску:
12.06.1916
Дата завантаження:
03.06.2020
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

lc -го Іюня 1916 года No 13420. ЮЖНЫЙ К Р А Й . 5 фонта По, т.-е. тоже у второ» французской лхчіОшт’лоноіі линіи сѣвернѣе крѣпости). И у утѵгіілъ .возникаетъ вопросъ: что же нйівс наступленіе, которое Йеэааорко прп- вдеадо на нашъ фронтъ германскія силы, гл. -пададж нгмжслп оно !:е ослабить иа- -і ?:с;сл у ІѢ.ірдеііа? IIа сто слѣдуетъ отвѣ- т.чіі. то.іі-ні одно: да. у Вердена, топоръ, с|ниу, по ослабятъ. Послѣ -четырехлѣся-ч- ноіі ‘.юр’/’:,:, -послѣ ліріыдосспігьіхъ жертвъ, л тоЙ шьгокой «натянутости» и морали пыхъ и матеріальныхъ силъ, которая была по почти германцевъ скоплена у Верде­ на, коп, arc самимъ /бросать теперь создан­ ное положеніе, ослаблять его,— значить прежде всего панами ударь себѣ, іі такой ударь, послѣдствія котораго могутъ пре- і»‘ 0 і.ітп ten далія. Ослабить себя подъ Вср- дшщмъ для германцевъ, звачлтъ. отказать­ ся отъ тлщіатнвы, -отъ почина операцій на западѣ, -бросить его добровольно въ ру- :і»г ;«ir.T)-fpauiiV3CKH.vb армій. Нѣтъ, гер­ манцы ослабятъ себя въ Шампани, у Оу- ас.гена. дщке у апглШбкіт» линій, но не у Вердена, гдѣ нхъ осадная армія будетъ демедгтра ітлшо поддерживать анѣдшій видъ попей и проявленія д о ш а . Они мог­ ли бъ? жшшіуъь Верденъ лишь въ томъ случаѣ, ее іи бы теперь же въ рат-пое но с ,гЬ т еіл’ртін нашему «брусшишскому» нѴ.еуШбвйе перешли Ск а и г л і й с к і я .армія. •- листающія широкій раіоиъ запад­ наго фр*;;тн отъ Сѣвернаго моря до р. Сон­ мы. ’Гетда бы осуществился общій планъ еог.іасотпшіагб нажима, и быть можетъ, тогда бы і/дрѣлъ тотъ переломъ въ разви­ тіи борьбы, къ которому союзныя арміи уже нотопглк. .но котораго въ свою пользу еще НО ДОС’ЖГ.ЛІ. П. САВЧЕНКО. * J Нѣмедігін историкъ о буду­ щемъ міровомъ положеній. ІГстѣстцьгй нѣмецкій историкъ Эдуардъ ѢІеЯеръ. который принадлежитъ къ числу наиболѣе крупныхъ ученыхъ современной Германія, падалъ любопытную во многихъ ош атиііяхъ • книгу, подъ заглавіемъ «Анг­ лія. Кя государственное и политическое развитіе м война противъ Германіи». Уже черезъ «ц&года послѣ появленія перваго Ы изданія въ Германіи понадобилось нагое въ огромномъ числѣ экземпляровъ. Въ этой аиггѣ много характернаго. Для насъ особенно ш черфна послѣдняя ттаа- ra, которая говорить о предстоящихъ но­ га!,пстійяхъ войны, о «новомъ міровомъ ио- южешк и проблемахъ будущаго». Мойеръ въ нынѣшней міровой войнѣ лйднтъ главнымъ образамъ борьбу между Англіей и Германіей, и онъ сравниваетъ эту борьбг съ Пунітчеокими войтами, съ (ЦіьбоВ между Карѳагеномъ и Римомъ /Германія, колотаго,–іРдаъ, а Англія— І-Сароагонъ). СрзЛнеше as новое, по вѣр. го’му (рпдгіиаіваю «самого Э, Мейера; ода ійнраш мается само собой. Тамъ, въ дреіР іігт-тір предъ кади та же «ситуація», въ котсфй Германія находится но отношенію къ Англіи; только то, что тогда іэроисхо- m uj на ограішзчошомъ пространствѣ Сре- тищбіроморежого міра, теперь охватываетъ і . чсь земной таръ, а попытка Аднибала соединить подъ сваямъ водительстволъ всѣ государства и народы для рѣшительной Оош.бы ст. Римомъ имѣла гораздо меньше успѣха, чѣмъ старанія Англіи отпосителъ- і,(> міеовой войны «противъ Германіи. ’ -Пуническія войны составляютъ поворот­ ный пунктъ древней исторіи. Е.о время ихъ рушатся прежняя система государствъ; культурное развитіе, достигнувъ апогея, медленно, но неуклонно, идетъ по паклол- жй н.шскостп, котрая приводить, ;нако- ясцъ, къ полному разложенію и къ прими­ тивному состоянію. Ситуація та же, гово­ рить Э. Мейеръ; во будетъ ли и исходъ іакой же? Мы, нѣмцы, заяівдяетъ Э. Мейеръ, твер­ до вѣримъ, что выдержимъ до коігца войну, ■щчтедемъ ее непоколебимо и побѣдоносно- По во? молено ли будетъ достичь опредѣлен­ наго, окончательнаго разрѣшенія всѣхъ ірамадяыіхъ проблемъ,, вызванныхъ войной, н.тп же Общее истощеиіе приведетъ къ предка ригель ном у ‘соглашенію, которое, бълъ мажетъ, Ніи. ®ь чемъ не измѣнить кар­ та Еррсіпьі и въ дѣйствительности будетъ только перемиріемъ, только временной от­ срочкой рѣшенія? і ,фля Э. Мейера совершенно ясно, что міръ, въ который’ мы вступимъ послѣ вол­ ны. если даже внѣшне, въ торрпторіаль­ бомъ отіюнгеніп, и не измѣнится, все же будетъ совершенно инымъ, ч^иъ прежній. Настоящая война не только велшайшая, какую знаетъ ‘всемірная исторія, но это и самый рѣішительвый кризисъ новѣйшей исторіи. Тогъ міръ, въ которомъ мы жиля, исчезъ 1-го августа (нов. ст.— 19 іюля ст.ѵт.). 1914 г. Что было раньше, является теперь уже отошедшимъ въ безконечную даль. Мы должны переучиться, л всѣ налги мысли съ усиліемъ направить тя> совершен­ ье новый міръ. Сверхъ новыхъ проблемъ, вызванныхъ войной, всплыли многочислен­ ныя старыя, которыя, казалось, давно по­ кончены и мирно дремали и которыя те- : ерь настоя гс.тыіо прседують рѣшенія. От- ъѣтствеп і ють, которая этимъ налагается на кась, нѣмцевъ, говоритъ Э. Мейеръ, какъ на правительство, такъ п на кажд«» отдѣльное . тиіцо я на весь народъ, огром­ ная, о которой можно думать только съ роб- кою боязнью Но и для другихъ народовъ ясно, что эта борьба и для нихъ есть бспьба за су­ ществованіе, или, по крайней мѣрѣ, за сохраненіе ихъ политическаго паташнія. Прежде всего ото огаосптся къ Англіи. И Э. Мейеръ самыми черными ‘красками рисуетъ затруднительное положеніе Англіи. Съ е:о точки зрѣнія именно войной она ыдавада всѣ тѣ опасности, которыхъ же­ лала избѣжать: ея міровой имперій и ея господству на морѣ, говорить Э. Мейеръ, грозить опасность, какъ ншіотда раньше; вѣра въ ея непобѣдимость .на морѣ пала; успѣхи подводныхъ лодокъ обнаружили уязвимость ея кораблей-колоссовъ; впер- ш е пос.тѣ двухвѣкового пепіоза ея бевега шдъер таясь обстрѣлу; ея торговлѣ нане­ сенъ вредъ; подвозу угрожаетъ опасность, особенно если Германія безпощадно р а­ зовьетъ дѣятельность подводныхъ лодокъ ’): иъ Ирландія—смуты;- среди буровъ нача-і л«еь было движеніе; что цретге ходитъ ігь И ндіи , о томъ, кромѣ эдшііккаго прави­ тельства, не знаетъ пл единая ,ді ша- Но і.дивное— движеніе ислама прочишь Анг­ ліи, выступленіе Турціи, угроза Еіщдггу и Суэзском.у .каналу, этому жизненному нер­ ву Британской имперіи. II если даже Анг­ лія и ея сошники и выйдутъ побѣдителя- ѵі; изъ войны,— какъ видимъ, Э. Мейеръ эту возможность предусматриваетъ,— опас- кость для нея станетъ не меньшею, а боль­ шею: тогда Англія предоставитъ іесь кон­ тинентъ не только европейскій, іо и нзі -1 атгкій,—русскимъ; на шорѣ, па Гихомъ £. Индійскомъ океанѣ, еще больше возростеть могущество Иіпоиіи. Немкнуемышъ слѣд-| етвіомъ была бы, спустя немного лѣтъ по| окончаніи нынѣшней войны, новая война, I —Англіи, какъ протшгь Россіи, такъ и.про­ тивъ Японіи,—война, которая потомъ, вѣ­ роятно, ®риніяда бы гораздо большіе раз­ мѣры. . ІІ за всѣми отпмп проблемами, продол­ жаетъ Э. іЧейеръ, для то.то, кто разсмат- рнъаегь ходъ всемірной исторіи е ъ ! сордой связи, ‘возникаетъ тревоашый во-‘ вросъ,’ не щн)стирается ли и далѣе ааало- j гія съ Пушіческшія войнами, не достигло1 ли развитіе современной культуры своего! апогея, іі не склоняіеШся ля cfao уже къ упадку? Дѣйст.віггел’Кно, гаворитт. Э. Мейеръ, симптомы этого обнаруживаются всюду, ку­ да только ни обратимъ взоръ. Все между­ народное право нарушено, попрано (въ йт . мъ Э. Мейеръ винитъ йе Германію, а Англію), и если послѣ войны будетъ ‘сдѣ­ лана попытка вновь возстановить его, кто можетъ повѣрять, что въ будущемъ оно окажется прочнѣе? Бойна съ самаго на­ чала стала вестись ‘съ такого жестокостью, какой не зната ни одна война XIX стол. (и съ этомъ Э.Меііеръ винить опять-таки не Германію: виною, но его мнѣнію,— «травля противъ нѣмцевъ»). Похоронены ■всѣ мечты прекраснодушныхъ фантастовъ о вѣчномъ чшрѣ и международномъ по­ средничествѣ, мечты, которыя1 нашли та­ кой широкій Отголосокъ въ Америкѣ, въ своею, образѣ мыслей ставшей столь лсен- ствешнон. Вэгѣсто вѣчнаго ‘.мира, предрекаетъ Э. Мейеръ, наступить рядъ долгихъ, крова­ выхъ войнъ, и это будетъ характаршмъ нрпзігакіомъ новаго вѣка, даже и тогда, если Германія теперь же одержитъ полную побѣду и явится ташгмъ же оплотомъ ми­ ра, «какимъ она являлась для Европы въ теченіе сороки трехъ лѣтъ, къ досадѣ Анг­ ліи и ея союзниковъ». Доминиругшпнмт. мо­ ментомъ останется непроходимая противо­ положность и ожесточенная ненависть меж­ ду Германіей и Англіей. Здѣсь, наагсош.- ко иожеп. мысль проникнуть «ь будущее, пивакое примиреніе невозможно, «и мы, нѣмцы», заявляетъ Э. Меііерг., «никогда -нс забудемъ rc.ro, что причинила намъ Англія». Вт. противоположность космополи­ тизму Х П ІІ ст., въ XIX в., отдѣльные на­ роды снова сознали свои іщдшшдуалышя особейности и возипкаюпгую отсяца силу; по въ послѣднія десятилѣтія, рядомъ съ свободнымъ разтштіеімъ націопальпостей, казалось, развивалось взаимодѣйствіе йсѣхт. народовъ,— гл> уілроченныхч. -интер- націона-тьнЫ’Хт. сношеніяхъ и въ дѣятель­ номъ, но мирномъ, соревнованіи. Теперь п это мпновало. Эра интернашоніиьгюсти погіеботга. и уже не вернется. Вмѣсто то­ го еще гораздо сильнѣе гг безъ оглядки выступятъ національныя стремленія, борь­ ба народовъ между собого іге только въ мирномъ нхъ соревнованіи,, но въ гораздо большей мѣрѣ—«при помощи оружія. Э. Мейеръ .находитъ, что нѣмцы еще ма­ ло проявляли націонализма. Теперь будетъ не іо. «Мы. нѣмцы», говоритъ онъ, «доста­ точно долго предавались мечтѣ, будто бы можно пріобрѣсти искреннюю дружбу дру­ гихъ націй, идя мирно имъ навстрѣчу, мож­ но примирить противорѣчія и видѣть при­ знаннымъ name право на подобное же от­ ношеніе къ налъ, на свободное проявле­ ніе нашей силы внутри тѣхъ рамокъ, ко­ торыя поставплп намъ права другихъ. Но теперь спало покрывало еъ нашихъ глазъ; не только нападеніе явныхъ враговъ, но, быть можетъ, еще въ большей степешъ, по­ веденіе нейтральныхъ, показало намъ, что •мы жпли въ мірѣ пл.ттаій п гонялись за несбыточными мечтами..-. Впредь мы мо- j леемъ п мы даджны имѣть въ виду только Іодгто, нашъ народъ и сто нужды…. Выло бы грѣхомъ по отношенію къ натней наіци, если бы мы опять веірвулись на нушь ин­ тернаціонализма и снова принесли ему въ ягертву важные интересы». ; По что значитъ для культуры этотъ подъ­ емъ національныхъ противоположностей., продолжаетъ Э. МеГгерд., ясно до очовидно- стн. Наука п искусство иострадаючъ са­ мымъ тяжкпмъ образомъ- ‘Созданныя для тгхъ мегкіунаіродпы’Я организаціи порвали связь, и узы не будгнъ вновь завязаны. Яичныя отношенія между отдѣльными уч«ѳ- гпгми. ирпнадьтежа-шгами къ враждебнымъ націямъ, можно надѣяться, возстановятся, ко ирги дальше этого нѣтъ возможности для блнлзаѣпнхъ поколѣній; пропасть, здѣсь разверзшуюся, нельзя заполнить. Э. АІейеръ при этомъ говорить о страш­ ныхъ жертвахд^ которыя вырвала война пзъ рядовъ молодыхъ ученыхъ и людей съ большимъ именемъ, въ полномъ расцвѣтѣ силъ “). Съ г.тубокюю скорбг.ю и съ тяже­ лыми заботами о будущемъ дгіховной жиз­ ни. замѣчаетъ «Э. Мейеръ, смоіримч. мы на все новые гь новые списки потерь: какъ возмѣстить то, что уничтожено! Ко ,всему этому присоединяется одинъ монетъ, вд, которомъ, быть можетъ, оче­ виднѣе всего ‘бросается вд> глаза парал- J) Было писано еще въ 1915 г., до от­ ставки Тирпииа. 2) Въ Германіи, »акъ и во Франціи, зва­ ніе профессора не освобождаетъ отъ при. зыва въ армію, и въ нѣмецкихъ и во фран. цузскихъ журналахъ и газетахъ постоянно встрѣчаются длинные списки и некрологъ- павшихъ на полѣ брани профессоровъ и во обще ученыхъ, то призванныхъ въ ряды ар міи тл ‘пошедшихъ іобр<‘пгѵміаг:мі‘ лель съ исторіей древности. Непосредствен­ нымъ и вмѣстѣ самымъ роковымъ слѣд­ ствіемъ Аннибаловой войны п дальнѣйшихъ войнъ Рима съ македонскими царствами была эмансипація Востока: Азія но ту сто ­ рону Евфрата отторглась отъ Запада. За политическою реакціею тотчасъ же послѣ­ довала культурная,— новое пробуждев і) восточныхъ народовъ п ихъ культуръ. Дви­ женіе быстро перебросилось далѣе, въ Сх – рію и въ Епгпеп., ‘Вновь поднялось іудеіѵ1 ство. что имѣло важнѣйшій, всемірно-ист-1 рнче.скій результагь- Движеніе .повліяло і а развитіе римской ішперіи, па форму закат­ ной культуры, и оно проникало все даль­ ше. пока гге достигло «своей вьхочаііпгей точки во вторженіи арабавъ въ Исн-анію, юяшую Францію. Италію, и задіімъ въ зэ-1 воеваніи турками Константинополя, Балг, капскаго пшуострова, іВсигрін. Въ настоящее время мы видимъ начало j подобнаго же развитія, только и здѣсь въ; гораздо большихъ размѣрахъ. До конца.| XIX в. западная, европейская цпвилпзаігіз постоянно прогрессировала; она могла вѣг ригь, что ей будетъ подвластенъ весь зем- ноЗ шаръ. Первый удаіръ, который опа и> пытала, это— во-іпьгше.гле Японіи, которад| по крайней мѣрѣ, усвоила внѣшнія формы | и пріобрѣтенія западной культуры и бьгла; принята въ кругъ государствъ, покоящихся «п европейской культурѣ. Но какъ отлична отъ этого иерспокгиіА будущаго, которая открывается теперь вслѣдствіе войны, говоритъ Э. Меііері Всюду слѣдствіемъ является то. что Азія! отторгается отъ Европы. Японія протяігя-, ваетъ руки къ господству надъ Тихими, в И ндійскимъ океаномъ, п ея стремленію пріобрѣсти гегемонію надъ Китаемъ нѣтъ j «іолѣе никакихъ препятствій со стороны Е ъ ропы. ІІеизбѣсішое слѣдствіе івперодп – война Японіи съ одной стороны съ Амери­ кой, съ другой —-съ Англіей и Австраліей, — война, отъ исхода которой зависитъ 6)- іѵшее нтлхъ странъ- Въ Индіи двіпксп/>. которое стремится свергнуть лкгліікодаг. иго, сильно возросло и не .успокоится, ка­ ковъ бы ни былъ исходъ нынѣшней воГігньѵ, оно воспользуотся первымъ случаемъ, что­ бы достичь цѣли какъ только Англія вновь очутится вт, затруднительномъ по.то-і женіи. Но самое рѣшающее событіе— j подъемъ ислама. Турція начала борьбу за свое сушествоваше, вч. ясномъ совпшгкг того, что ей, Турціи, придетъ конецъ, если Германія п Австрія будутъ побѣждеии. Шіитская ІІсірсія также уже пытается ос­ вободиться оть тяготѣющаго надъ нею ига н воспользоваться послѣднимъ случаемъ, чтобы возвратить себѣ, національную нсіза- внсимость (писано въ 191.6 г.). Э. ‘Мей­ еръ не берется предсказать, какой оборотъ примутъ дѣла,, если этотъ подъемъ ислама будетъ успѣшенъ, прежде всего,— вт. си­ тахъ ли будетъ Т гду . іія , потъ тіправлепіемъі младотуреикоіі «партіи, осушеетвпть ді.й-1 ствительное обповленіе: но отно можно ска­ зать навѣрное: если мусульмане кое дви­ женіе одержитъ побѣду, то начнется совер­ шенно новая эпоха всемірной исторіи не ття одной только Передней Азіи и Егип­ та… Указываетъ, хотя и вкратцѣ, Э- АІейеръ п на опасности для европейской культуры въ Африкѣ, гдѣ среди туземцевъ усы li­ ra отс я броженіе и пробуждается юлг. само- ■лзнаиіе вслѣдствіе разрѵшнте.тыгой войны противъ нѣмецкихъ колоній, съ нхъ куль­ турой, и вслѣдствіе тото, что бѣлые посст ленды ведутъ, въ Африкѣ другъ противъ трута безпощадную борьбу, въ особенности же благодаря тому, что французы и англи­ чане берутъ негровъ и употребляютъ к.хъ на поляхъ битвъ во Франціи для борьбы, ведущейся между европейскими пародами. Таковы, но Э. Мейеру, пблтѣдствія, ес­ ли побѣдитъ Германія. Если же одержать побѣду Англія к ея союзнику, то резуль­ татъ будетъ, съ е.го тонки зрѣнія.>еще ху­ же, еще болѣе роковымъ для культуры. Ибо тогда Европа и Азія «буіуть отданы потъ господство Россіи; русскій же пародъ, го­ ворить Э. Мейеръ, не ттгритта’тдажитъ къ ев- ропейскому культурному міру… Во всякомъ случаѣ, каковъ бы нп былъ исходъ, война, сознается Э. Меперт,. при­ несла неизмѣримыя потери вч. ку.тьтуршдхъ ігѣнностяхч. и далѣе еще тгрпнесетъ- Она паіводіпъ па раздумье. То. что. принесла война добраго для нѣмцевъ.—полное еди­ неніе націи, подъемъ идеальныхъ силъ на­ рода. ‘полную готовность жертвовать всѣмъ ради высшихъ благъ,— все это въ своемъ значеніи для исторіи человѣчества и его кхіьттры пе можетъ /перевѣетъ упомяну­ тыхъ золъ. Такъ мрачно смотритъ на будущее Э. Мейеръ даже въ «случаѣ побѣды Германіи, —«знаменательный для нѣмецкаго ис- тапика иессимшмъ! Но кто же кипоппикъ /«той бойни , открывающей столъ печальныя ‘ерспеіггивы1? Съ точки зрѣнія Э. Мейера, не Гермачтія и не Аъстрііяі, не онѣ зачин- н тш войны, а… Англія. Въ нынѣшней войнѣ Э. Мейеръ випіт.. какъ было упо­ мянуто у.же въ палатѣ статьи, борьбу меж- ѵ Англіей и Германіей борт.бѵ не на жи- оть. а на смерть межлг двѵмя Формами “я-ттіоня тт-г^Ч к ткѵярп »7 ог . к а’5 •нта”*» гой, уже отжившей, не дѣеспособной, нред- ііазначеіпгой кь упадку и гибели (Англіи), п другой, далеко ушедшей впередъ, про­ являющей сильнѣйшую дѣеспособность, «’.пически, какъ и политически, безконеч­ но выше стоящей» (Германіи). Нападающей стороной онъ считаетъ пер- вую, а Германію — обороняющейся. Эта .мысль красною пптыо проходилъ чрезъ всю его книгу, большая часть которой состо­ итъ изъ ■характеріііетігк.и англійскаго госу­ дарства. н изъ обзора англійской политики и развитія англійскаго мірового господства. ІІа этой, главной, части книга Э. Мей­ ера, я пока не останавливаюсь. Здѣсь так­ же много и «терѳепаго; но Э. Майеръ даетъ слишкомъ одностороннее освѣщеніе фак­ товъ, доходитъ даже до извращенія ихъ и ихъ послѣдовательности Подчасъ не зна­ ешь, что это? невольный лн самообманъ, ослѣпленіе со стороны такого крупнаго і&тцрпка, гои же это сознательное лице­ мѣріе?… Недаромъ, Э- АІейвуун былъ въ числѣ тѣхъ, кто подписалъ знаменитое «воззваніе», ®ъ которомъ оправдывался образъ дѣйствій Германіи, ея способъ ве­ денія зойкы, ея падеденіе въ Бельгія, п въ которомъ провозглашалось, что борьба прот т в ъ германскаго ‘милитаризма есть борьба прошвъ нѣмецкой культуры, ибо этотъ ми- ігтпрнзмъ — .тучшій защитникъ послѣд­ ней… Проф. В. П. БУЗЕСКУЛЪ. ш рзгр’ДО йія п о з а . ехххѵш. I Кажется, не осталось уже пикакой на­ дежды на то. чтобы наиболѣе широко по­ ставленная и наилучше разработанная пзъ реформъ думскато блока— швое горддо- вое положеніе— «прошла въ нынѣшнюю сес­ сію, которая, по настойчивымъ слухамъ, не продлится долѣе 28 іюня. Если сомнитель­ но разсмотрѣніе законопроекта о волост­ номъ земствѣ, уже вполнѣ законченнаго ігоммиссіошшмъ равс.мотрѣкіемъ, то не­ сравненно сомпшельнѣе г «родовое нолопсе- ніе, отноептельк’о котораго «я но сіе время .гдутъ страстные споры въ каммпссіп но городскшт. дѣламъ. Іі «въ іпарла’.ментокихъ кругахъ идетъ рѣчь уже не о разсмотрѣніи городской реформы въ пынѣшшою сессію, а о томъ, чтобы блоковымъ фракціямъ прндш, наконецъ, къ окончательному со­ глашенію. объ основахъ реформы, составить окончательный текстъ законопроекта въ коммиесін. и, такимъ образомъ, пригото­ вить его къ разсмотрѣнію въ осенней сес­ сіи, какъ только она откроется. Сейчасъ соглашеніе досшшгуто отпосп- те.тыго компетеП’НІи городского управленія, огс организаціи, ({ішвшеовъ, органѣ надзо­ ра.—•глотомъ, но веем’у, кромѣ адиполуч- •гаго вопроса объ избирательномъ город- скомъ правѣ. Здѣсь уперлись два воззрѣнія: съ oenrafi сторочы— прогрессивныхъ націоналистовъ и октябристовъ, а съ другой—«кЗ-де и про­ грессистовъ. Первые требуютъ куріальной ■системы, а. вторые— одноразрядной, хотя бы и цензовой, пбо пршшшгь четкрехвост- кі! признается въ третье-гюнъекой Думѣ «беЕнадежнымъ. Нужно признать, что кадетско-ирогрсссші- шія позиція стоитъ плохо и не только въ ‘Смыслѣ ея ‘пріемлемости для блока, по и гт принципіальномъ отношеніи,, вслѣдствіе чего крайніе лѣвые элементы тяготѣютъ не къ ней, а къ націоналистско-октябристской системѣ. Необходимо отдать справедли­ вость искусству предсѣдателя городской котппіесіч. М. И. Арефьеву: сомнительно драгоцѣнный камень прусской куріально- гти онъ вставляетъ въ такую красивую опрошу, которая скрашиваетъ и самый ка­ мень. — Прежде всего.— возражаетъ г. Арефь­ евъ кадетамъ и прогрессистамъ,—мой про­ чить гораздо демократичнѣе вашего. Май проектъ даетъ избирательныя права вся­ кому. кто платитъ хотя бы совсѣмъ пустя­ ковую цифру какого бы то ни было город­ ского налогас Чтобы стать избирателемъ, достаточно завести собаку и заплатить со­ бачій налогъ или даже нс запалить собаки, а только заплатить собачій налогъ. Можно внести въ. петроградскую городскую управу 3 рубля за свидѣтельство на торговлю въ разносъ, а самой торговли не ароизводлть, чтобы сдѣлаться столичнымъ избирателемъ, а стало быть, пріобрѣсти шансъ стать гласнымъ, членомъ унраівы и даже, чортъ возьми, петроградскимъ городскимъ голо­ вой’ Правда, отъ иебцрач’ельотва но евп- дѣтельству тіа разносную торговлю до ,го- родского головы «инстанція отромшиго раз­ мѣра», по поле хотя бы для мечты есть. По моей системѣ, въ Москвѣ, іна.пр., будетъ, ‘при нынѣшнемъ числѣ плателыпідагеъ го- чодского налога 117 тысячч, избирателей j— это. тгіідь, недалеко до «сеобитаг® избп- рятельпаго права! -V если моя система вой- Ітетъ въ законъ, да обыватели начнутъ пла­ тить собачій палетъ за несуществующую j табаку, ш выбиратт) ‘• евтѣтольстза на гптпоіпгтпмѵго ртз HOC ИСТО ТОГГСВЛЮ. то въ «п “Л’І.«1′”«’ мо.т«!« —„т«’ТО”»:“ і А вы что предлагаете пл,ш, інрадильінѣе сказаггь, на что соглашаетесь? На цензовую систему, придуманную правительствомъ для, шр’ИДовъ Ц-‘рсіва Нильскаго! і’акъ, но этой1 систолѣ въ М осквѣ , ни«іі«р., будетъ всего 26 тыс. нзоирадѵлои, т.-е. ^едшеро менв- ше, чѣмъ но моей. Вы иоому-J шаеіесъ несіара/ъедліши/счіьъ» нашей сіі-‘ схемы, при кошриіі деигвки тысячъ іемоі.’ратп чсс кихъ избирателей будутъ щышірать столько ясе гласныхъ, сколь­ ко сетші или даже десятки бо­ гатыхъ домовладѣльцевъ и купцовъ. Но, •вѣдь, но вашей системѣ эти самые десятки тысячъ демократическихъ горожанъ не из­ бираютъ ни одного гласнаго, ибо «ихъ ѣы совсѣмъ ие допускаете къ выборамъ… Доводы, что и говорить, могучіе. И не- удіиштельно, что трудовики и соціасгь-де- мо’краты, отвергая принципіально обѣ си­ стемы, какъ отступающія отъ четырохвост- кіі, предпочитаютъ октябристко-наіціо- аа.шстскую. Даже въ томъ случаѣ, если чет­ вертая курія, которую октябристы обѣща­ ютъ отвести для демократическихъ низовъ, не будетъ принята, если останутся три куріи, все же наиболѣе демократическая часть городского населенія получитъ кое- каі.оіі доступъ, а при .кадетско-прогрессив­ ной системѣ—никакого… Въ виду этого ка-де повышаютъ «свои требованія и говорятъ: всецѣло ирисоеди-. дшемся къ вашей системѣ въ той ея части, которая расширяетъ избирательный кругъ, ,ио курій не принимаемъ: пусть всѣ изби­ ратели выбираютъ обшей массой. Октябристы на такую систему, грозя­ щую полнымъ поглощеніемъ города;ачи ‘низами домовладѣльческо-купеческихъ вер­ ховъ, конечно, не пойдутъ: участіе «улицы», но ихъ терминологіи, они, скрѣпя сердце, допускаютъ, но господство улицы— ни за что! А націоналисты прямо говорятъ: разъ одноразрядная система, то цензъ надо но понизить, а іповысить, такъ! ‘;тобы въ выборахъ участвовали по ирепм.у- і шестъу верхи. И предлагаютъ такой цензъ,1 что въ Москвѣ будетъ всего на всего 9. тыс ячъ избирателей. Но если кадетское требоюак’ле безнадеж­ но къ принятію, то зачѣмъ же эта уступка вт. принципѣ всеобщаго права? Но требо­ вать ли именно всеобщаго права? Если и то, и другое— только демонстрація, то луч­ ше же демонстрировать на большемъ, чѣмъ на меньшемъ… Таковы обычныя терніи компромисснаго пути, хотя онъ п не такъ богатъ крутизнами и подъемами… Вт. концѣ концовъ, я убѣжденъ, будетъ слѣдуюпіее. Куріи пройдутъ, а въ куріпль- noft системѣ будутъ приняты нѣкоторыя улучшенія. Къ первой куріи нрпсоедишгп. безнензевыхъ, но имѣющихъ высшее спе- ціалысос оэрпзоваыіе (врачей и пнжене- Р’Зтіъ). лпіП’. прошедшихъ стажъ по город­ ской службѣ, даже въ верхнихъ слояхъ тпетьяго элемента. Быть можетч. нѣсколько уменыпант. иреіставптельстіво отъ первой кѵріи: вмѣсто одной трети общаго числа гласныхъ—«четверть. На такого рода улучшеш’я октябристы, ітоішд.гтіѵому, согласны. Гогласно и ирави- ‘тельссао. также поддержніяющее куріаль­ ную систему. А. ЕФИМОВИЧЪ. Петроградъ. —- – – -♦ > а –———- — <£• Архіерейскія богослуже- п і.я. Сегодня въ Куржкскомъ монастырѣ Божественную литургію и баагодарстѵъ г.ыіі молебстчъ 0 « воавращйніи русскими По- чаеяской Лавры въ главііюй церкви совер­ шитъ архіепископъ Антоній, а къ Онуфріев- скоіі епископъ старобѣльскій Ѳеодоръ. Въ харьковскомъ каѳедральномъ соборѣ Боже­ ственную литургію и молебствіе совершитъ гни скопъ суміскін Митрофанъ, а въ По­ кровскомъ монастырѣ епископъ елиоавег- ірадскій Прокопій. ^ Эвакуація раненыхъ и больныхъ. Въ Харьковъ прибыли: кан. fi/іягинъ Иванъ Васильевичъ ( pan), нор. Юницкій Дмитрій Дрішрісшцчъ’ (рап.),і поруч. Шнлярунъ-Леонксвичъ Михаилъ Ивановичъ (pa.ii.), ирапор. Вржесинскій Навелъ Михайловичъ (ран.), ирапор. Гіри- бытнинъ Николай Алексѣевичъ (ран.), ирапор. Вольскій Мечиславъ Впто.тьд’авпчъ (pan.), ирапор. Пьяповъ Аркадій Экса- кустиіановичъ (ран.), ирапор. Дробышевъ Михаилъ Петровичъ (бол.), иралор. Жи­ линъ Владиміръ Алексѣевичъ (ран.), зірмюр. Финогеновъ Иванъ Яковлевичъ (бол.), лекарь Нерсесянцъ Погосъ Варша- мшичъ (бол.). «^ Городская дума. Засѣданіе гор. думы 13 іюня предназначено главнымъ образомъ тля заслушанія вопроса об улучшеніи финансоваго положенія г. Харі кова, а гаіпке для окончательнаго рѣшенія вопроса о повышеніи тарифовъ на трам­ вай, электрическую энергію, воду и т. д. ф Собраніе у п о л н о м о ч е п- н ы х ъ х а. р ь к. с о ю з а у ч р е ж д е- н і іі мелкаго к р з д и т а. Вчера, въ 11-мт. часу утра подъ предсѣдательствомъ ■предсѣдателя Коломакскаго Кредитнаго Т— ва (Валковскаго у.) М. М. Пушкарева- открылось собраніе уполномоченныхъ харь­ ковскаго союза учрежденій мелкаго кре­ дита. На собраніи присутствуетъ 123 чле­ на Т— на съ Ираномъ рѣшающаго голоса и мыогіе съ совѣщательнымъ. Въ утрен­ немъ засѣданіи былъ заслушанъ докладъ шхѵвленія о дѣятельности и рядъ докла­ довъ по вопросамъ кредитной коопераціи въ связіи сь дѣнгелъностью и операціями союза. Въ вечернемъ засѣданіи продолжа­ лось обсужденіе докладовъ о дополненіи устава союза новыми статьями, объ изда­ ніи союзомъ журнала по вопросамъ кре­ дитной коопераціи и друг. Доклады вы­ слушиваются съ интересомъ и вызывагоп сживліенішй обмѣнъ мнѣній. Подробныі отчетъ о собраніи будетъ логгѣщенъ зав­ тра. ф Осмотръ базара. Вчера Бла гоп Ѣ ттгіускііі бязапъ ігогѣтп.ть уивавляюнг1 пберчей гш г’пберна роот бп.ронъ А. Л’- •’ГТ-І _Pnr>r.tn V ^г»тр,-*Г*!Я TV’Г’ І’ѴіѴ’ѴѴЧ ■ ” . у осматривалъ магаеины }толыіо-дродоволъ- ствеішой коммнссіи, интересуясь вмѣюпш- мися для продажи заяаошми сахара и др. піюдуктовъ Вт. віаду громаднаго наплтотіа, іпюч ; у нагелей, запрудикпинкч. цѣликомъ всю1 площадь, иімыепьюіиую къ рѣкѣ, увеллче-! но въ цеіітра.тыгомъ угольно-продовольст­ венномъ магазинѣ число кассъ, число ко­ торыхъ ’ доведено до 8, вмѣсто 6, послѣ чего щюдажі и отпусгл. сахара пошли иесравненчо быстрѣе. ф Съѣздъ авіаіціояной шро- м ыш лонное т и. Аэро-секціей студая- че-.^аго тех: «ическаго общества при харь­ ковскомъ технологическомъ институтѣ по­ лучены свѣдѣнія с томъ, что представители правленій обществъ: Русско-Балтійскаго завода, «В. А. Лебедевъ», «Аксай» и «Рус­ скій. Репо» вошли въ министерство, торгов­ ли и промышленности о разрѣшеніи созы­ ва въ Петроградѣ 15 іюня съѣзда ігредста- вптелей авіаціонной, автомобильной и мо­ торной проммішлен гости. Оіѣедъ имѣетъ цѣлью выяснить значеніе авіаціонной и мо­ торной. промыашен; ‘ости въ дѣлѣ государ­ ственной обороны, а также обсудить во­ просъ объ объединеніи дѣятельности за.во- довъ на практшгѣ взаимопомощи и коопе­ раціи. ■^Подъѣздные л утнвъД онец. комъ бассейнѣ. Вчера возвратились изъ Петрограда «яѣкоторые харытоовскіе предстіаівпте.’ш, участвовавшіе въ особомъ совѣщаніи по перевозкамъ. Совѣщаяiev sN рѣшенъ весьма вансныи для южнаго района во«лросъ— о подъѣздныхъ путяхъ въ Донец” комъ басейтѣ. Протпвпнковъ было немно­ го; въ числѣ ихъ бытъ членъ Государствен­ ной Думы Герцмжицъ, который находилъ, что горнопромышленники ‘получаютъ гро­ мадные доходы, и поэтому сами должны строить эти пути. Однако, большинство чле­ новъ совѣщанія, въ томъ числѣ и мини­ стерство, высказалось за необходимость пойти на помощь мѣстнымъ угольіимъ про­ мышленникамъ, главнымъ образомъ мел­ кимъ, которые не могучъ объединиться для удобства вывоза угля. Между тѣмъ, изъ-за отсутствія вѣтопп. желѣзныхъ дорогъ къ рудникамъ, -остается яепсіиользованиышн очень много рудниковъ. Въ этомъ же совѣ­ щаніи рѣшено произвести изысканія нс цѣлому ряду подъѣздныхъ пугей. «фі 3 5 – л ѣ т н і й ю б и л е й>. Надняхъ служаппе горсцскаго водопровода, чоегто- валп овоеіч) товарища В. А. Денисова., по ‘поводу наполнившагося 1-го мая этого года 35-лѣтія его работы иа водопроводѣ. На заводѣ гор. воітопроворді былъ отсліу- л:опъ молебенъ, послѣ котораго служаіціо нодідос.ти юбиляру цѣнный иодароікгь. Уп- раменіе гор. водопровода вошло т гор. управу еъ предстаю опіемъ о выдачѣ г. Денисову годового оклада жалованья по случаю 35-лѣтія его службы. Гбр. упра­ ва дала на это принципіальное согласіе. Докладъ вносится въ гор. дуіміу. ф Открытій дачи — л а з а р е ік>.. Вчера состоялось открытіе дачи для раненыхъ воиновъ, устроенный глав­ нымъ комитетомъ Южн. жел. дор. вспомоществованія нуждамъ войны. Да­ ча устроена въ поселкѣ «Зеленый Гай», занимаетъ большое 2 этаж­ ное зданіе въ 12 комнатъ. Въ нижнемъ этажѣ помѣщаются солдата, а въ верхнемъ офицеры. Вся дача разсчитана на 40 рад неныхъ. Дача обарудоваша необходимыми приспособленіями, имѣется носгояямьй штатъ врачебнаго персонала: врачи» п 2 сестры милосердія.. На дачу для поправле­ нія отправляются выздоравливающіе ра­ неные изъ лазаретовъ южныхъ ж. дор. •ф Провѣрка магазиновъ. Вт послѣднее время нѣкоторые магазины на­ чали дѣлать у себя запасы товаровъ, не- пмѣющихъ отношенія къ роду своей посто­ янной торговли. Такъ, въ магазинахъ го­ товаго платья чины полиціи находить гвозди, мыло и пр. Вчера чипами поли­ ціи на Благовѣщенскомъ базарѣ были ос­ мотрѣны нѣкоторые магазины. Обнаружены большіе запасы листового желѣза, прово­ локи, мѣди и др. металловъ. Приставомъ г. Гранковекимъ въ хлѣбопекарнѣ Сазо­ нова’, по Университетской ул., обнаруже­ ны запасы сахара, котораго оказалось свыше 300 пуд. Угольпо-продошольствен- іная коммиссія признала возможнымъ не реквизировать сахаръ у Сазонова съ тѣмъ, чтобы онъ представилъ коммнссіи отчетъ въ израсходованіи сахара,— такъ какъ Са­ зоновъ заявилъ, что сахаръ пріобрѣтенъ для надобностей хлѣбопеченія. Тѣмъ же приставомъ во дворѣ Пассажа у купца Эпштейна обнаружено 14 ящиковъ коже­ венныхъ товаровъ. О находкѣ сообщено но принадлежности. ф Курсы пѣвческой г р а м оты и хорового пѣнія. Третьяго дня за­ кончились организованные хар ькавсаліімч» Обществомъ ‘грамотности курсы пѣвче­ ской грамоты и хорового пѣшія. Іішіыто- иія въ успѣхахъ пройденнаго курса про­ изводили преподавателк музыкальнаго ■училища гг. Слатинъ и Божатыіревъ. Кт. испытаніямъ ‘приступило 85 курсистовъ (изъ нихъ 42—к/реечъяне) и всѣ выдст. ягали испытаніе очень хорошо. Третьяго дня къ Народномъ домѣ состоялась оффи­ ціальная ча,сші» закрытія куроодтъ. Былъ отслуженъ молебенъ, ‘а зачѣмъ, пока для курсистовъ изготовлялись аттестаты, бы­ ло устроено концертное отдѣленіе, въ ко­ торомъ ‘приняли участіе ‘курсисты. Трога- гательно прощались курсисты съ руково­ дителемъ курсовъ А. Д. ІЪродцоЕЫкъ; какъ намять, курсисты подарили г. Го- родцепу икону. Одинъ изъ курсистовъ отъ имени всѣхъ жыразилъ глубокую блато- і.арность Обществу грамютносш за орга- пзаиію курсоръ. ф Экскурсія. Сегодня, въ 7 час. 55 мин. вечера, отправляется экскурсія членовъ 1-го окоуж юго недагогичоскато іъѣада. водъ руководсигомъ” вренод. 1 ре- лг.наго харі к. учил. В. С. Габо, по марш- ѵ’тѵ: Хартік/В’ь— Ііега/-.Алсікіѣеь.і;а — Зо­ новый блиндированный автомобиль, воору женный пулеметами, построенный въ Аме­ рикъ для союзниковъ. ,€ ЮЖНЫЙ КРАЙ. 12-го іюня 1915 года J8 13£2Ѳ. ■Шфйъ «Асканія Нова»—аю черноморской тгѳшг—‘Каховка— по Днѣпру — Алексан­ дровскъ—Днѣтровсдсіе пороги— Екатерн- гдаівъ и Харьковъ. Чле ы съѣзда, же.іаіо- р т въ зтоть де а о присоединиться. благо- Іозять самостоятельно ваять балетъ до Чово^Алексѣевкті и явиться къ поѣзду въ іалъ 1-го п 2-го алД гдѣ назначенъ сборъ группы, имѣя при себѣ членскіе билеты. ‘Объ условіяхъ участія было объявле..» во время засѣданіи съѣзда. Возвращеніе рредположело 20-го іюня. ‘ 11 ♦Общество по разве д е н і ю пер_ | Іх Ь в о й породы л оіиаде и. Съ цѣлью ^’♦дѣйствовать разведенію въ Волковскомъ S ‘ѣздѣ здоровой верховой -породы лошадей, t путемъ коопераціи п широкаго распростра- і ненія с-редн мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ- , коневодовъ знаній по коневодству, жители ►’села Новой-Водолаги, въ Волковскомъ уѣздѣ организуютъ Общестзо, подъ названіемъ ‘ (Союзъ, коневодовъ Валювскаго уѣзда». Въ задачи Общества входитъ, между -прочимъ посредничество по пріобрѣтенію сельскими іозяевами-коиеводами племенныхъ произво. иднтелей и матокъ, устройство случныхъ 7 пунктовъ и ‘ежегодныхъ выставокъ зерхо. рыхъ лошадей и организація кассы взаим. ? аго страхованія коневодами, принадлежа. ; іихъ имъ животныхъ. Проектъ устава 06. дсства г. губернаторомъ препровожденъ въ іепартаментъ земледѣлія. ——— — ♦ • – ——— і Петроградскій Международный !, Коммерческій банкъ. -Харьковское отдѣленіе — Николаевская пло. щадь, свой домъ. ; Городская Контора въ Суздальскомъ ряду. l Т( •’Ярные склады отдѣленія при собственной ‘ “Ѣікѣ Южн. ж. д. н і-юнтора при нихъ— уголъ Александрозской и Кацарской ул. Страхованіе выигрышныхъ билетовъ. ’.-го вн. 5% с/в. займа на 1 іюля £ 1916 г. ……………………. . . ………….. Руб. 32 — 5 Несгораемые липки-сейфы въ нодзем- Ілой кладовой банка. h ——— —с – »■ ——— – Главной паиятк 1 скромнаго героя, (Письмо въ редакцію). Сегодня прибываетъ въ Харьковъ для погребенія тѣло подполковника Н. В. Кедромскаго, павшаго въ бою съ германцами 29 мая. Ихъ много, скромныхъ, часто безвѣстныхъ героевъ, за роиину «животъ свой положившихъ», такъ много, что о нихъ уже малю говорятъ, а только тихо ихъ оплакиваютъ. Но въ свѣт­ ломъ образѣ покойнаго природа такъ гар­ монично сочетала лучшія черты русскаго народнаго духа, что трудно не сказать о немъ тому, -кто хорошо звалъ его. Родтгв- мгійся въ олщерской семьѣ и воопичшшыій •ъ Моск. кадетскомъ -корпусѣ, а затѣмъ въ военномъ училищѣ, онъ съ дѣтства ‘впи­ талъ въ себя традиціи военной среды. Вступивъ въ 1901 году юнымъ офицерамъ, покойный тѣспо соединилъ судьбу свою съ судьбою ЭТОГО полка отъ первого п до послѣдняго -дня ’ ‘”воей службы. Простой нъз’коьтці. вбегда ровный и привѣтливый, о т , былъ любимъ всѣми отъ старшихъ товарищей и до по­ слѣдняго солдата. Чуждый тщеславія и погони за наградами, онъ никогда не гово­ рилъ громкихъ словъ о родинѣ и долгѣ. Но всякій разъ, какъ родина звала его «а свою защиту, онъ мужественно н твердо шелъ на завъ ея. Участникъ русско-япон­ ской камланіи, раненый въ одномъ изъ боевъ ея, онъ перенесъ съ полкомъ всѣ тягости похода. Be рп гута ни с ь затѣмъ къ угарной жизни, онъ былъ такимъ нѣж­ нымъ семьяниномъ и отцомъ, что, глядя на этого скромнаго, радушнаго и ласковаго человѣка, трудно было предста­ вить, -какія доблести будущаго бойца” та­ ятся въ номъ. Но «война родитъ героевъ». Ударилъ грозный часъ, и въ іюлѣ 1914 года покойный пошелъ со своимъ полкомъ, какъ начальникъ пулеметной команды. Дважды раненый въ теченіе этой войны, онъ не надолго возвращался въ сваю горя­ чо имъ любимую и .ткюивЕиую ето семью, чтобы вновь и вновь и вновь оторваться отъ нея для служенія родинѣ. Нь разска­ захъ двоихъ о вой’нѣ онъ былъ такъ скро­ менъ, что только изъ устъ товарищей ето и солдатъ можно было знать, какъ цѣнятъ къ полису его за- беззавѣтную храбрость, какъ любятъ сто за спокойную ясность духа и бодрое настроеніе, которое не по­ кидало его въ самыя тяжелыя минуты, вы­ падавшія па долю полка. Въ обыденной жизни не блистая ораторскими талантами, онъ въ нужную минуту умѣлъ інаходигь простыя п нужныя слова для -своихъ сат- загь. Нашелъ опъ ихъ въ послѣдній дель своей- жизни. 28 мая ралостно гозбуждея-‘ ■чый извѣстіями о напшш. галтпгійсшхъ побѣдахъ, онъ обратился -кт. «оедатамь своего баталіона съ горячей рѣчью п без­ страшно повелъ ихъ щ. агочяпо атаку, во время которой былъ -сраженъ разрывной тгі’.мецкой пулей. Онъ былъ одипмъ изъ .истинныхъ и сланныхъ т-сыновъ родины, отдавшихъ за ігтчіпсе будущее и жизнь свою. С. $угйт мотылекъ. (Письмо въ редакцію). Нами получена корреспонденція изъ Сла- 1 вянска, что гусеницы гибли массами отъ опрыскиванія 5% растворомъ хлористаго барія. За ^расходованіемъ въ настоящее время барія, опрыскиванія ведутся зеленью. Почти повсемѣстно летъ бабочекъ прекра­ щается. Въ No 13412 «Южнаго Края» отъ 8-го ію­ ня вкралась ошибка: вмѣсто сотъ 6 ф. до 15 ф. на 1 ведро воды» слѣдуетъ читать: «отъ 6 ф. до 15 ф. на 10 ведеръ воды». Губ. энтомологъ В. Г. Аверинъ. ау отяѣлѣ о-Зигства п ш – мѣстнсн пзмещн ш т р ш з- шкмъ йй еенкѣ вэдііш ъ и ахъ сакьямъ. 25-го мая состоялось общее собраніе чле­ новъ харьковскаго отдѣла состоящаго подъ -Высочайшимъ Его Императорскаго Величе­ ства покровительствомъ Общества повсемѣ­ стной помощи пострадавшимъ на войнѣ сол­ датамъ и ихъ семьямъ. Засѣданіе было открыто предсѣдательни­ цей отдѣла М. А. -Биверсъ, по предложенію которой предсѣдателемъ общаго собранія еди­ ногласно былъ избранъ Н. С. Илларіоновъ, Общимъ собраніемъ былъ заслушанъ до­ кладъ правленія о дѣятельности харьк. отдѣла Общества за истекшій 1915 годъ, по прочте­ ніи коего по предложенію почетнаго члена Д. Д. Оболенской единогласно выражена бы­ ла благодарность члену правленія, секретарю А. Ф. Булацель. Общее число членовъ въ отчетномъ году противъ предшествующаго года возросло втрое и превысило цифру 330 человѣкъ. | Денежный оборотъ отдѣла въ теченіе года превысилъ 75.000 руб. противъ 32,000 руб. зг 1914 годъ. Главными источниками дохода ^служили пожертвованія учрежденій и от­ дѣльныхъ динъ, достигшія почти 13000 руб., кружечный сборъ, въ теченіе года достигшій 20.000 руб., и, наконецъ, доходъ отъ вече. ровъ и концертовъ и т. -п., превысившій 4.000 руб. Дѣятельность отдѣла выразилась, главнымъ образомъ: 1) въ оказаніи матеріаль­ ной и юридической помощи нижнимъ чинамъ пострадавшимъ, непосредственно обрашав’. шнмся въ «Справочное бюро» при отдѣлѣ функціонировавшее круглый годъ подъ не­ ослабнымъ постояннымъ руководствомъ тов предсѣдательницы Е. Е. Гавриловой и казна­ чея отдѣла Е. В. Бутсскулъ. «Справочное бю­ ро» въ теченіе гола оказало юридическую помощь около 2,000 нижнимъ чинамъ и вы­ пало, примѣрно, 300 человѣкамъ денежнаго пособія въ размѣрѣ около 2.000 рублей. 2) Въ .открытіи 30 іюля 1915 года перваго въ Харьковѣ убѣжища съ мастерскими для увѣчныхъ воиновъ, гдѣ призрѣвались и обу­ чались сапожному и -портняжному дѣлу и грамотѣ 50 увѣчныхъ, преимущественно ам­ путированныхъ. Убѣжище состоитъ въ вѣдѣ­ ніи попечительнаго совѣта во главѣ съ пред- сѣдатсльннней его М. К. Кудреватовой и каз­ начеѣ М. Н. Люишной 3) Въ изготовленіи бѣлья и теплой одежды нижнимъ ‘чипамъ, находящимся на передо, выхъ позиціяхъ, а также въ снабженіи чи­ новъ дѣйствующей арміи подарками къ праздникамъ Св. Пасхи и Рождества Христо­ ва на общую сумму свыше 8,500 рублей. Дальнѣйшее засѣданіе общаго собранія бы­ ло посвящено заслушанію денежнаго отчета Общества за истекшій 1915 голъ и смѣты на текущій 1916 годъ, а также обсужденію .про­ токола ревизіоіпіой коммпссін, давшей спой отзывъ по существу какъ отдѣльныхъ цифръ отчета и смѣты, гакъ и по обзору общей дѣ­ ятельности отдѣла. Обще собраніе въ соот­ вѣтствіи съ финансовымъ положеніемъ дѣлъ .Общества признало возможнымъ увеличить размѣръ смѣтныхъ предположеній на теку­ щій годъ и, такимъ образомъ, въ конечномъ итогѣ смѣта на 1916 годъ, утвержденная ны­ нѣ общимъ собраніемъ отдѣла, выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ: приходъ въ сум­ мѣ 31,000 руб., что вмѣстѣ съ остаткомъ, числившимся 1 января 1916 года въ 49,749 р. 34 к. составитъ 80.949 р. 34 к„ а расходъ въ суммѣ 29.000 рублей, и, такимъ образомъ, на 1 января 1917 года ожидается въ нали­ чіи у Общества 51,749 руб. 34 ко:т. Изъ про­ токола ревизіонной коммиссіи усматривается, что послѣдняя признала веденіе всей отчет­ ности какъ правленіемъ Общества, такъ и попечительнымъ совѣтомъ при убѣжище вполнѣ правильнымд> и аккуратнымъ. Общее собраніе, заслушавъ отчетъ и смѣту, единогласно постановило выразить глубокую благодарность всему правленію отдѣла и по­ печительному совѣту убѣжища, трудами ко­ ихъ ширится и развивается плодотворная дѣ­ ятельность отдѣла. Сверхъ того, общее собраніе единогласно принесло свою благодарность членамъ реви­ зіонной коммиссіи: генералъ-лейтенанту Н А. Думбадзе, П. В. Власенко и Ф. А. Рахмалевичѵ за тотъ трудъ, который оян понести при ре­ визіи дѣлъ Общества. Дальнѣйшая часть общаго собранія была посвящена выбору новыхъ членовъ правленія. Въ результатѣ оказались переизбранными Д. Д. Оболенская, О. И. Воскресенская и Г. С: Горбаневъ, и вновь избранными М. П. Карпо­ ва, Л. Д. Коробьинз, Ю. Ю. Смирнова, а также профессоръ Дедюлинъ и полковникъ Неплюевъ. Передъ избраніемъ новыхъ членовъ прав­ ленія была–почтена вставаніемъ память быв­ шаго казначея правленія .полковника С. В. Смирнова, убитаго въ одномъ изъ боевъ въ минувшемъ году. Въ заключеніе общее собраніе заслушало спеціальный докладъ правленія о необходимо­ сти открытія отдѣломъ Общества въ окрест­ ностяхъ г. Харькова пріюта для дѣтей-сирогь убитыхъ на войнѣ нижнихъ чиновъ, преиму­ щественно уроженцевъ Харьковской губерніи. Общее собраніе одобрило докладъ правле­ нія и единогласно постановило просить прав­ леніе отдѣла принять всѣ мѣры къ возмож­ но скорѣйшему открытію пріюта, приблизи­ тельно на 30 дѣтей и выработать положеніе объ этомъ пріютѣ. Обшее собраніе закрылось выраженіемъ благодарности предсѣдательствовавшему въ :немъ Н. С. Илларіонову. н тшш в д ш г ш іій съѣздъ. Послѣднее общее собраніе съѣзда. • XX Вчера, въ 10 часовъ утра, подъ чтродсѣ- дительствомч, попечителя харьковскаго учебнаго округа А. Л. Королысова, состоя­ лось заключительное засѣданіе 1-го окруж­ ного педагогическаго съѣзда. Предсѣдатель, обращаясь къ съѣзду, го­ ворить, что къ сегодняшнемъ засѣданіи съѣзду предстоитъ заслушать резолюціи. Пергой оглашается резолюція предсѣда­ телей предметныхъ коммисеій (секціи). 1) «Средняя школа должна быть елн- ■ре. какъ для мальчиковъ, гакъ п для дѣ­ вочекъ. 2) Самодовлѣющей. 3) Съ “-лѣт­ нимъ курсомъ. 4) Везъ раздѣленія и отдѣ­ ленія младшихъ (3 ) отъ старшихъ. При­ мѣчаніе 1-е. Допускается, однако, откры­ тіе среднихъ учебныхъ заведеній съ соста­ вомъ только старшихъ классовъ (4— 7) съ цѣлью дать возможность поступагь въ среднія учебныя заведенія ученикамъ, окончившимъ высшее начальное учплшдс. 5) Средняя школа должна быть только од­ ного типа. Примѣчаніе 2-е. Однако, то, своей постановкѣ преподаванія средняя школа должна давать возможность пндігвгі- Ідтпзпровать склонность отд ѣльныхъ учащихся. 0) Средняя школа не должна преслѣдовать цѣли выдачи учащимся ка­ кихъ-либо правъ и дипломовъ, кромѣ удо­ стовѣренія <въ томъ, что учащійся окончилъ среднюю школу’. 7j Учебный матеріалъ каждаго предмета средней школы, сохра­ няя свою научность, не долженъ быть, прежде всего, обременителенъ, пе долженъ преслѣдовать исключительно подготовленіе къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, но долженъ яать законченное научное міро­ воззрѣніе. долженъ выработать пригоднаго для жизни, стойкаго, нравосаюсобнаго гражданина п человѣка. 8) Проектируемыя ; министерствомъ народнаго просвѣщенія [программы (1915 r.j по всѣмъ предметамъ I признаны не отвѣчающими требованіямъ ; единой самодовлѣющей русской школы. 9) Изученіе одного новаго языка должно на­ чинаться не ранѣе того «ремеіщ, какъ бу­ дутъ достаточно усвоены основы родного j языка. Изученіе латинскаго языка съ 5-го ; класса. 10) Нрпшімая во вниманіе сокра­ щеніе учебнаго года до 7 лѣтъ въ сред­ нихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также желая дать возможность удовлетворенія индиви­ дуальныхъ склонностей отдѣльныхъ учени­ ковъ путемъ введенія дополнительныхъ за­ нятій, предсѣдатели предметныхъ с е м # признаютъ необходимымъ принять 45-ми- нутный урокъ. . Резолюція, проголосованная но ктуігк- талъ,..^рш іята единогласно. Противъ 2, 3 и 4 ‘пунктовъ голосовало 8 человѣка, j Обь уравненіи женскихъ гимназій въ правахъ и программахъ съ мужскими учеб­ ными заведеніями принимается резолю­ ція. 1) Женскія гимназіи съ правами ира- плтедьсткешіыхъ, независимо отъ пстошш- ковъ содержанія, до л лены быть уравнены съ мужскими средними учебными заведе­ ніями въ количествѣ недѣльныхъ часовъ, отводіпн.і.хъ учебнымъ предметамъ, и въ программахъ послѣднихъ. 2) Преподава­ ніе гигіены, гимнастики, искусствъ и руч- ного труди въ женскихъ учебныхъ заізедо- піяхъ можетъ быть своеобразнымъ. 3) Аби­ туріентки реформированныхъ женскихъ гимназій должны пользоваться, ярдвом’]. по­ ступленія въ высшія учебныя заведенія ‘безъ всякихъ дополчіггедъпыхъ экзаменовъ — п,оралигѣ – съ -абитуріентами мужскихъ ппшаеій. 1) Каяхъ временный коррективъ, требуютъ необходимаго осуществленія слѣ­ дующія мѣры: ‘1,) организація при жен­ скихъ гимназіяхъ особыхъ дополнитель­ ныхъ классовъ съ преподаваніемъ матема­ тики, физики, русскаго и латинскаго язы­ ковъ въ объемѣ программъ зоиолшіггель- ныхъ испытаній; 2) введеніе факульта- ш ят-го кредо-даванія латинскаго языка въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій г>ъ объемѣ вновь опубликованныхъ про­ граммъ для экстерновъ (или въ болѣе пга- рокомъ объемѣ) съ освобожденіемъ й-рослу- шанпшхъ полный курсъ предмета отъ пспы- даиій при округѣ и.ш мужской ппшазіп: 3) установленіе обязательности изученію одного изъ новыхъ языковъ; 4) увеличеніе числа учебныхъ часовъ по .русскому язы­ ку, математикѣ и физикѣ съ соотвѣтствен­ нымъ- расширеніемъ программъ п освобож­ деніемъ абитуріентокъ отъ дополшггель- іньтхъ испытаній но этгагг» чреды стамъ. 5) На первое время можно огра-ішчпться осущсстівлшемъ этихъ мѣръ по ходатай­ ствамъ педагогическихъ совѣтовъ отдѣ.ть- ныхъ учебныхъ заведеній, если окажется пеакшюжпшгь провести пхъ, какъ обще­ обязательныя. 6′) О сиоепоо вознагражденіе, j тгятп.тЬтнія прибавки и пеисіотіыя права педагогическаго персонала женскихъ н ! мужскихъ гимназій долнгны быть одинако­ вы. 7) Матеріальная помощь женскимъ гнмназіямт> со стороны нравптельста.а доіж- на щыр’аздггьея въ значптйтию большемъ разхіѣрѣ. чѣмъ вт. настоящее время. 8) Должности ®редсѣда.тельквцы или пред­ сѣдателя педагогическаго совѣта женской гимназіи должны быть прнсвоеяът права государственной службы, прочемъ лицо предсѣдательствующее должно быть свя­ зано .съ гимназіей значительно ближе, чѣмъ до ешхъ поръ (имѣть троки въ даппожь, учебномъ заведеніи’). 9) Предсѣдательство-, вавіе въ педагогичеекпхт. совѣта.гь жен^[ скнхъ гпмназШ можетъ быть поручено пс-, ключятельно лицамъ съ высшимъ образо­ вательнымъ цензомъ. 10) Представители иедагогичеюкаго персонала гимназіи долж­ ны входить въ составъ попечительнаго со­ вѣта ‘независимо отъ у смотрѣ нія лпца, уі- реднвнтаго гимназію. 11) Жсясшимъ гим­ назіямъ,, вновь отжрьтваомъвСТ) (или реорга­ низуемымъ) по типу мужелгахъ орелдпгхъ. учебныхъ заведеній, до.глшы быть не^іед- лепио предоставляемы полныя нрава по­ слѣднихъ для учащихъ, и учащихся. 12) Частная ннптсіатина въ дѣлѣ опхрьггія та­ кого рода гимназій должна быть всемѣр­ но ио.тдержпваема. (Аштлодисменты). Резолюція о совмѣстномъ обученіи щри- птмается. Постѣ оглашенія резолтоиіп объ уравпе- ніп частной гакольі вт, правахъ, съ казен­ ной школой, вт, залѣ подымается шумъ и раздаются крики: — У казеппой школы нрава отнятгл. — Школы безправпи. П р е д с ѣ д а т е л ь. У пасъ пѣть правъ и у нихъ пе будетъ— вотъ олитокозыя права. Съѣздъ принимаетъ с.тѣдтюшре: ІТ «Пренота.р.птрль частной.сре’іпеіі шкалы тоткрпъ , ттоліьзоватьсч ваѣмтт тамп же пті- 1 гцміг. какъ а преподаватель казепиоп школы (т.е. преподаватель частной сред­ ней школы долженъ пользоваться нравомъ пенсіи п быть освобожденнымъ отъ вшгнсікой шмитяностн»). 2) «Препода­ ватель частной средней школы дол- жгнъ получать окладъ пе ншіее уста-; позленной нормы,». Отвергплты два’ слѣдующихъ нункта резолюціи: 1) Школа частной иниціативы должна быть! урллшеіга во всѣхъ отношеніяхъ съ право-[ во и казенной школой, пока послѣдняя нм /еть какія-либо права. 2) Школа част-1 по:, иниціативы доллліа быть подчинена’ только общему правительственному конт-! ролю». П о вопросу о профессіаналь-| номъ ручномъ трудѣ принята резо-1 люція: «Г> Желая предоставить возмож­ ность съ успѣхомъ выступать на поприщѣ практической дѣятельности тѣмъ учащим-І ся. которые не пмѣюгь по тѣмъ или дру-; гамъ причинамъ возможности окончить’ общеобразователыііую среднюю школу, или. ж4 по окончаніи ея поступить, вт, высшую, j а также въ сознаніи огромной важности • для щщ’его отечества широкаго распро­ страненія техническихъ знаній, Харьков- сігіі Педагогпчесжій Съѣздъ находить, весьма желательнымъ открьггіе | пни среднихъ мужскихъ и женскихъ учеб-і ішхъ заведеніяхъ различныхъ, по мѣст-[ нимъ условіямъ, профессіошиыіыхъ шіас- совь н курсовъ». Оглашается резолюція о радитедыжихъ комитетахъ: «Положеніе о родннвльекихъ і:фитетахъ деджно быть пюстрооно на слѣ- дфнптхъ пачалахъ: а) родительскіе коми- пты дѣйствуютъ пенрёрывно. ІЬ б р ааш еІ совраніемъ рцдагелей члены комитета,! лрёдсѣдатели и ето товарищи не подло-1 ф утверадвні», и самъэе ‘пішборы оіоіръ^ бшъ кассированы) лишь по формальпымъ1 осГіШ-.аніямъ». Резолюція принимается яодатшающпмъ большинствомъ. Принимается резолюція секціи о со­ вмѣстномъ обученіи: «1) Принципъ со­ вмѣсти;’го обученія и воспитанія въ сред-| ш Ц шкатіі яшлучаетъ начало ап. семьѣ. [ Школа совмѣстнаго обученія и воспитанія’ наиболѣе .полно воилощаеть принішцы: сближенія семьи и школы, яв.т.яясь гдяиственнымъ прадо.тащиіемъ семьи п служа ступенью къ послѣдующей работѣ мужчинъ п женщинъ къ ибществшіиой яшз::п. 2) Совмѣстное обученіе цѣлесообразнѣе и даетъ благо­ творные результата при раціональной по- (■■■апопвѢ уш еб н о – вості птатсльнаго дѣла. ‘0 Желательно, ’ітобы среднія школы со- ; мѣстнаго обученія мюль закались правами казенныхъ учобітыхъ заведеній… Оглашается резолюція обт, отмѣнѣ на­ казанія учащихся арестомъ: «Въ обнов­ ляемся нынѣ совокупными усиліями иеда- гогочъ з родителей средней школѣ сохра­ нилось еще наказаніе учащихся арестомъ какъ мѣра восиктататыіаго воздѣйствія, строго регламентированная дѣйствующими срази лада. Съѣздъ осу.иідао’гь этоть иережптоігь ста­ рины. какъ .мѣѵру, стоящую въ полномъ противорѣчіи съ основами воспитанія юно­ шества на нравственныхъ началахъ, п вы­ сказывается за его немедленную, полную н безусловную отмѣну». Резолюція принимается единогласно. ‘Громкіе и ‘Продолжігге.іьпые аишодисмен- тыі. Предсѣдатель А. Л. Корольковъ. Прошу теперь же г-г. начальниковъ учеб­ ныхъ заведеній .мѣры стой ‘совершенно не примѣнять. ( Аинлодисмеиты). – Кромѣ трехъ иуикговъ, съѣздъ чгршні- маетт, резолюцію оіо вопросу объ экскурсі­ яхъ г.ъ такомъ видѣ. 1. Экскурсія — обязательный факторъ образованія и воспитанія въ средней юко­ лѣ. 2. Экскурсіи могутъ обслуживать всѣ ішедметы учебнаго курса. 3. Кратковременныя экскурсіи згѣетна- го характера імоіутт, быть назначаемы на учебные дни и часы. і 4. Экскурсіи должны быть, да еоэмож – ‘постп, утилизируемы шъ интересахъ воаго учебнаго заведенія путеоіъ организаціи экскурсіоннаго музея, докладост., чіечата- пія воспомштапій п т. о- 5. Іѵь помоши экскурсіямъ въ дѣлѣ снаб­ женія ихъ ііамі’.іненіями должны быть привлечены какт, казеипыя, таясь и част­ ныя учебныя заведенія и родительскія ор­ ганизаціи при нпхъ. С>. При управленіи учебнаго округа, а также во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ должны функціояироватъ лосто- яштыя экскурсіонныя коммиосіи. 7. Расходы, связашаые съ устройствомъ экскурсій, могутъ быть возмѣщены изъ !особыхъ экскурсіопнылъ <іюндоіп>, образо­ ваніе которыхъ при всѣхъ учебныхъ эе- г.едеиіяхъ иастоятельио необходимо. 8. Періодически должны быть созываемы съѣзды по эксжурсішшому дѣлу’ и устраи­ ваемы ітодготовит-е.инше вурс.ы для рутіто- j водителей ученическихъ экскурсій- p. Экскурсіонный тарифъ долженъ быть поннжепт, до одной четвертой части нор­ мальнаго тарифа и распространенъ .на ira- Ѣ ттря но финляндскимъ желѣзнымъ доро- 10. Іолжетп. быть установленъ опредѣ­ ленный экскурсіонный пароходный тарифъ. 11. Процентная норма для лицъ яедаго;- j гическаго персонала (1 0 % ) и минимумъ] количества сжскурсантовъ (десять чело­ вѣкъ) должны быть отмѣнены. 12. Экскуірсіп уічапріхъ должны быть разрѣшаемы на тѣхъ же основаніяхъ, что и ученическія. 13. Право разрѣшенія образовательныхъ поѣздокъ п іцепосредственныхъ епшнезіій съ экскурсіонными комошссіямн должно быіь отнесоно къ компетенціи педагоги- чебкихь совѣтовъ- 15. Желательна отмѣна для экскурсій среднихъ учебныхъ заведеній ограниченій зѣроиснсвѣдпаго хараисгера. Отворіиуты три слѣдующихъ пункта ре­ золюціи: 1) «Отдаленныя и продолжитель­ ныя образовательныя окскурсіи, іпредирис ішмаемыя въ каішкуцярное время, орга­ низуются каждымъ учебнымъ заведеніемъ не менѣе одного раза въ годъ». Огласивъ этотъ иункягь, иредсѣдатеть А. Л. Корольковъ говорить: . — Хотя бы денегъ въ харманѣ не было. Второй отвергнутый пунктъ гласилъ: «Желательна отмѣна ходатайства передъ мѣстнымъ губернаторомъ, а также градо­ начальниками и губернаторами всѣхъ пунктовъ остановокъ о разрѣшеніи отправ­ ленія II прибытія». Предсѣдатель А. Л. Корольковъ за­ являетъ, что пунктъ этотъ не вызывается необходимостью- Такія ходатайства нужны при существованіи военнаго положенія. Голоса съ мѣста: — А если въ экскурсіяхъ есть евреи? Имъ не разрѣшаютъ въѣздъ. А. Л. Корольковъ: Вопросъ о евре- реяхъ былъ слегка затронутъ въ одномъ изъ докладовъ. Вопросъ больной, сложный, который вызоветъ разногласія. Не будемъ нарушать общей гармоніи и касаться его. — Вопросъ о евреяхъ я не пускаю па баллотировку. (А тііилоддс менты, заглушае­ мые шиканьемъ). Прп баллотировкѣ 15-го пункта,— объ тгмѣкѣ для экскурсій ограниченій вѣро­ исповѣднаго характера, А- Л- Король­ ковъ говоритъ: — Прошу не портить собраніе указані­ емъ па больные вопросы, которые должны разсматриваться въ другихъ учрежденіяхъ. Прошу встать тѣхъ, «то считаетъ необхо­ димымъ разсмотрѣніе вопроса о евреяхъ. Встаетъ очевидное большинство участни­ ковъ съѣзда. — Прощу встать тѣхъ, ігго ие желаетъ ртзс’.нгрѣпія этого вопроса. Обратная баллотировка -собираетъ мень­ шее количество тагосовъ. А. Л. Коро л ь к о в ъ. Новіцимому, го- .іосп раздѣлились поровну. Съ мѣста несутся крики: «Неправда! Нѣтъ- Большинство за разсмотрѣніе». Въ залѣ шумъ. Звонокъ предсѣдателя. А. Л- Корольковъ. Предложеніе прошло большинствомъ. Принято. Послѣ оглашенія 3-го пункта: «Эконур* Феннын тарифъ долженъ быть понижешь до одной четвертой части нормальнаго та­ рифа п распространенъ па поѣздки по і финляндскимъ желѣзнымъ дорогамъ»,— ‘ предсѣдатель говорить-. — Если среди васъ есть иараходовла- д ѣлъ цы,— прпмиде къ -свѣдѣнію! Пунктъ этотъ принимается ®ъ слѣдую­ щей редакціи. «Экскурсіонный та-рифъ*до.іѵ- жевъ быть пониженъ». Передъ баллотировкой .пункта объ учреж­ деніи экскурсіонной коммассін, предсѣда­ тель иронически самѣчаеть: — Если я ие учрежду,— меня тогда подъ судъ, значитъ! Оглашается п принимается резолюція объ учеппче-скнхъ кружкахъ: «1) Неабхо-! днмо всячески содѣйствовать вознпквюве- нію научныхъ и литсратурпо-художествеи- ныхд, учсипчсск-яхъ кружковъ и журналовъ въ виду ихъ большого воспитательнаго зна­ ченія и важной роли въ дѣлѣ сближенія учащихся, родителей л учащихъ. 2) Кромѣ учащихся даннаго учебнаго заведенія н преподавалильскліго персонала необходимо допускать къ участію въ ученическихъ! кружкахъ съ разрѣшенія ихъ руководите-! лай также учащихся обоего пола другихъ! учебныхъ заведеній и родителей. -8) Жела-j тельно включить въ сферу дѣятелыюстп I учеаичесжнхъ кружковъ устройство апкетъі но различнымъ вопросамъ жизпл.учащихся. 1) При созывѣ слѣдующаго съѣзда желаі- те.дыіо выдѣлить особую секцію по вопросу объ ученическихъ круж ахъ и журналахъ. О домѣ учащихся ирпшимается резолю­ ція такого содержанія: «1) Въ цѣляхъ раз­ ни пя среди учащихся са-мюдѣятельности и общественностн желательно учрежденіе Дома уіашихся. 2) Управлепіе «Домомъ! учащихся» п дѣятельпостъю входящихъ] -въ него ученическихъ организацій шіре-і дѣляется уставомъ, утвержденнымъ nouc-j чителемъ учебнаго округа. 3) Завѣдываніе Домомъ учащихся принадлежитъ правле­ нію, состоящему изъ лицъ иэбрадишхь! земеншмъ п городскимъ самоупіжвлені’ями, педагогическими о-вами, педад-огичоекиміи совѣтаімн учебн. завед., родпа-ельскимя ко- мптетами и другими учрелцеиіямп, оказы­ вающими нравствешіую и матеріальную поддержку «Дому учащихся». 4) Въ домѣ учащихся должны функціонировать раз­ личные ученическіе крулски. -научные, тру­ довые, спортивные, художественные п м,у- зыікалъные. 5) Прп Домѣ учащихся жела­ тельна библіотека и могутъ помѣщаться редаіщіп ученичеокп-ѵь лсу^паыовъ. 6) Въ Домѣ учащихся могутъ читаться для уча­ щихся лекціи, устраиваться концерты, ста­ виться дѣтскіе спектакли. По вопросу о самодѣятельности п самообразованіи уча­ щихся оглашена резолюція: «1) Жела­ тельно функціонированіе ученическихъ бшитіотою, въ теченіе всего граясдаліскаго года. 2) Весьма желательно устройство прп учебныхъ заведеніяхъ школышхъ кп- но.матографов’ь. 3) Необходимо ассптлова- піе достаточнаго ежегоднаго кредита на организацію и содержаніе въ учебныхъ за­ веденіяхъ впѣурочныхъ занятій, ш’ѣюпшхъ цѣлью развитіе въ учащихся стремленія кт, самообразованію, самодѣятельности, а именно: на расходы по организаціи экскурі- с5ій, на устройство школілгаго кшшомачч>- гра-фа п выставку у-чеипческихі, работъ, на переписку или печатаніе ученическихъ журналовъ, па веденіе ручного труда п т. д. По вопросу о школьной гигіенѣ пршш- мается. слѣдующая резолюція: «1) Для со­ гласованія и направленія школьно—сани­ тарнаго дѣла и содѣйствія ето правильно­ му развитію необходимо учрежденіе пря калломъ учебномъ округѣ санитарнаго бюро, во главѣ котораго долженъ быть по­ ста,тленъ компетентный въ области школь­ ной гигіены врачъ. 2) На бюро должда ‘быть возложена: оцѣрка проектовъ школьныхъ эдантій ■ со стороны гигіеиичеокой. обслѣдованіе саі- шггаршіго состоянія учебныхъ заведепій округа, обнаруженіе ©едочегавъ и содѣй­ ствіе пхъ устраненію, собираніе и рав-р-а- ботка свѣдѣній о санитарномъ состоянан школъ и физическомъ развитіи учащихся, согласованіе и контроль дѣятельности школьныхъ врачей, общее руководство по борьбѣ съ заразными заболѣваніями въ школахъ, содѣйствіе -правильной постанов­ кѣ преподаванія гигіены, постановкѣ фи­ зическихъ упражненій, развитію іпкатьг пЬіхъ колоній и расширеніи школьныхъ завтраковъ, заігѣдылапіе окружнымъ тко.тыго-санисарншп, муссамъ, участіе еъ разработкѣ гигіенической -стороны про­ граммъ и плановъ піреіпадаівалшя вообще и въ частности фігаичеокаго воспитаиія, со­ ставленіе для управленія учебнаго округа, докладовъ, заключеній, проектовъ, инструк­ цій по школьно-санитарному -дѣлу, участій, въ оргаші-запіи и работѣ созываемыхъ гч. округѣ педагогнчесікихъ и сашптарпыхъ съѣздовъ, и совѣщаній, устройство курсовъ по школьно И р гигіенѣ п дѣлопроизводство управленія попочите.тй округа но школьно- сашп’арнымт, вопросамъ. 3) Необходимо, чтобы министерство на­ роднаго просвѣщенія въ скорѣйшемъ вре­ мени разработало законопроектъ обт» ок­ ружныхъ школыто-саннтарлыхъ бюро въ связи съ общимъ вопросомъ о правильной организаціи школьно-санитарнаго над. зона». Оглашается резолюція о санитарномъ состояніи учебпыхъ заведеній съ двухсмѣн­ ными занятіями: «Учебныя заведенія, гдѣ въ періодъ вой ы происходятъ занятія въ двѣ смѣны, поставленныя въ весьма небла­ гопріятныя условія, должны выполнять тщательно какъ общія, такъ и гѣжоторыіа особыя санитарныя мѣры радія смягченія вреднаго вліянія этихъ условій на учащих­ ся п учащихъ. Эти мѣры должны- заклю­ чаться въ улучш ай системъ и сибсШбовъ вентиляціи классовъ, въ устройствѣ иокус- стненнаго освѣщенія, сообразно осіновіымъ гигіеническимъ гребопаг’іямъ, во ветгма- телыгамъ но-ддоржаніи чистоты, во1 вверц ііп про-мйктугка между смѣтами, не менѣе ча­ сового, п въ болѣе тщательномъ проведеніи мѣръ предупрежденія п борьбы, съ зарав- нымд болѣзнями. Вслѣдствіе батѣе небла- гоиріятныхъ условій работы второй смѣны необходимо проводить ломку смѣ и» по по»- луго-д-іямъ, т. е. чтобы въ весеннеэгь полу­ годіи вторая смѣна проводила занятія пер­ вой. Интересы здоровья учениконъ треб}ѵ ютъ, чтобы изъ учеб Ііяхь заведеній, на­ сколько это окажется возможнымъ, госпи­ тали и петшеійя части выводились п кг» пе­ ріодъ войны въ иныя зданія. А учебныя Эаведе \л съ дъумл охѣаамй pas-ѵружались отъ второго комплекта. Практика работъ въ двѣ- смѣни ни въ какомъ случаѣ не долж­ на удерживаться послѣ войны. Каждое учебное заведеніе должно имѣть особое зданіе п работать однимъ комплек­ томъ. Резолюція принимается. Предсѣдатель А. Л. Корольковъ цредла- гастъ гачалілшкглъ учебныхъ заведеній принять требованія резолюціи юь кшре- мѣнному цсиол-ненію. Приведенная резолюція была послѣдней. Дѣловая часть засѣданія въ связи съ ра­ ботами съѣзда закончена. Представительницѣ О-ва трудящихся женщинъ г-жѣ Деся-говой предоставляется слово. Въ продолжительной рѣчи г-жа Досятова привѣтствуетъ съѣздъ отъ имени О-ва тру­ дящихся женщинъ и выясняетъ задачи сов* мѣстнаго воспитанія и обучемія. • Послѣ этого выступилъ еъ заключи­ тся ішьімъ обращеніемъ къ съѣзду А. Л. К о р о л ы ; о в ъ. — -Въ тотт, моментъ, когда всѣ съѣзды молчатъ,— раздался голосъ нашего съѣзда, раздался громко и властно. Съѣхалось 1732 человѣка,— до 500 обя­ зательныхъ, 56 представителей родитель­ скихъ комитетовъ, остальные—-доброволь­ но. Залъ этотъ былъ всегда полонъ; общія собранія .посѣщало 10000 человѣкъ съѣзда, лишь 7-го іюня— меньше. Итакъ, -аднаНадцатЕдгенная работа, за­ кончена. Одиннадцать дней въ радостгшъ возбужденіи и увѣренности въ томъ, что мы дѣлаемъ большое, свѣтлое дѣло, иро- шлп. Результаты работъ въ видѣ много­ численныхъ бодрыхъ резолюцій. Оглашены. Приступимъ къ осуществленію нашихъ рѣшеній, большинство изъ которыхъ пред­ ставляютъ паліи обязательства, наши на­ мѣренія, наши планы, и только небольшая часть резолюцій представляетъ обращеніе къ властямъ: дайте намъ средства, помо­ гите, поддержите, скажите довѣріе. Въ программѣ съѣзда пе стоялъ заго­ ловокъ «ученикъ». Но во всѣхъ докладахъ чувствовалась неустанная мысль о немъ, будущемъ полноправномъ гражданинѣ и творцѣ благополучія Россіи. Каждый ра­ ботникъ въ Россіи на счету; что пато сдѣлать, чтобы увеличить абсолютное чи­ сло получившихъ среднее образованіе и умепытшть процепть отставшихъ. Послѣ нашпхъ совѣщаній, конечно, и я. и педагогическіе совѣты, н отдѣльные педагоги будемъ смотрѣть на случаи ис­ ключеній за пеуслгѣнпю-сть, за дурное по­ веденіе таясь же, какъ амотрктъ трапъ на неудачный исходъ слоого .теченія, уп­ рекающій себя въ неумѣніи, въ иезпанііт н не обвиняющій своего несчастнаго паціен­ та. Всякій отставшій— это нашъ грѣхъ. Тіо этому я думаю, что наполню ваше желаете, если прп случаяхъ поключетпя ученика бу­ ду требовать отъ шодагогичеекпхъ совѣтовъ подробнаго перечня всѣхъ учебныхъ и во”- пптатслъныкъ мѣръ, принятыхъ по от о- іпепію къ исключаемому; должны быть об- оуждепы п затггасаты принимавшіяся мѣ’од и результаты ихъ воздѣйствія. И только : ■ ч полномъ уібѣя-дапін въ недѣйствительно-‘ ч всѣхъ принягпьш, мѣръ педагоги дол : ы На французскомъ фронтѣ. Блиндированный паровозъ подвозитъ снаряды къ линіи огня. ,12-го іюня 916 года No 13420. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 7 придти ігь родителямъ и сказать: «возьми­ те дашёго ребейка. мы не сумѣли справить-‘ ся съ нимъ, папинъ знаній и умѣній не1 хватаетъ». Поэтому зе удивляйтесь, если въ случаѣ жалобъ .родителей на неправиль­ ное, по ихъ мнѣнію, исключеніе вы упадите кою резолюдію: принять обратно. Это бу­ детъ звачитыия не усмотрѣлъ, что заведе­ ніемъ были испробованы и првэнйшы ие- удажъгми всѣ мѣры. Попытайтесь еще. Въ дѣлѣ: обученія мы не сократимъ про­ граммъ, по выдѣлимъ изъ нихъ существеи- пое, что подлежитъ неаіремѣпяому усвоенію и должно составлять иостоцшто собственность учелика. Съ наступа­ ющаго учебнаго года». главныя существенныя части будутъ прочно усва­ иваться учениками, главнымъ образомъ помощью классной работы. Прочее прора­ батывается, но не подлежитъ усвоенію на- мятыо. Я увѣренъ, что при прочномъ усвоеніи основаній курса, представляющій по­ сильный матеріалъ, интересъ къ знанію, заглушенный непосплыюстыо работы, возродится, и школа при малыхъ требова­ ніяхъ дастъ большіе результаты. Слишкомъ густо посѣянныя зерна не даютъ урожая: колосья заглушаютъ другъ друга: надо сѣять въ мѣру. Мы отказались отъ цифровыхъ или буквенныхъ отмѣтокъ, отъ экзаменовъ, и от*ь суррогатовъ экзаме­ новъ—репетицій. Нужна не постоянная пытка, постоянный шншроль, а постоянная совмѣстная работа учителя и учениковъ, такъ, что въ извѣстные срони въ .педаго­ гическихъ совѣтахъ учителя должны съумѣть дать отчетъ объ успѣхахъ учени­ ковъ, если это понадобится, безъ экзаме­ новъ или какихъ-либо изъ варіантовъ. Во нее время прохожденія курса будемъ во всякій данный моментъ видѣть и знать, успѣваетъ ли ученикъ въ существенномъ. При неуспѣхѣ немедленно придемъ та по­ мощь, призовемъ, если не оправимся, семью. Въ концѣ года переведемъ уапѣваго- щахъ. Неуспѣвающимъ зададшнь работу’, на лѣто, а осенью опять напыляемъ ихъ онй.шя по главнѣйшимъ частямъ курса; или же очеігь отставшихъ оставимъ та годъ т> томъ же классѣ. Если ученикъ желаетъ выйти изъ школы и получить свидѣ­ тельство для предъявленія въ другое заведеніе, гдѣ имѣются цифровыя отмѣтки, дадимъ такую оцѣнку, не какъ среднее ариометичеокое іфь урочцыхъ и четверт­ ныхъ отмѣтокъ, а какъ результатъ нашего внутренняго убѣжденія. Не /бойтесь царе- кааіВ въ атомъ случаѣ въ нестраведлижь стн; если вы знаете дѣйствительно вапгахъ учениковъ, и работали съ niton. непрерыв­ но, то ваша совѣсть будетъ «покойна. Пре­ подаватель долженъ пользоваться автори­ тетомъ и довѣріемъ: нельзя отдавать дѣ­ тей тому, коему не вѣришь! Если во время прохожденія курса у васъ есть сомнѣніе, правильны ли ваши пріемы и наблюденія, призовите старшаго или ровесника това­ рища, покажите аму ваше прешодаваше, подѣлитесь съ нимъ сомнѣніями- Нѣтъ худшаго зла, ‘какъ боязнь о&иару»нить пе­ редъ другими свои ошибки тли неумѣнія. Воспитаніе составляетъ ‘ обязанность школы, нс менѣе важную, чѣмъ сообщеніе знаній. Но не забудемъ, что лучшій прі­ емъ для воспитанія есть примѣръ. Воспи­ тывая въ ученикахъ уваженіе къ личности, къ чужому праву, будемъ всегда снисхо­ дительны, корректны, доброжелательны въ отношеніи къ самимъ ученикамъ. Желая привить къ ученикамъ правдивость, довѣр­ чивость, искренность, будемъ таковыми же съ ними, и будемъ избѣгать иодозртеть- ностя, обидныхъ предосторожностей. Ж елая. вручить къ обшествештоулид къ умѣнію | работать сообща, покажемъ примѣръ на! своихъ ц ученическихъ собраніяхъ, какъ! надо организовать ихъ, какъ надо эконо-і лить свое и чужое время, не повторяясь,! не уклоняясь -въ сторону, выслушивая и вдумываясь въ чужія рѣчи, ища въ собра­ ніяхъ истины, а пе жрданія навязать всѣмъ свое мнѣніе. Только о часовъ ученикъ нахоиіугся въ школѣ, а прочее время онъ дома въ семьѣ, а воспитаніе, накопленіе желательныхъ привычекъ и настроеній должно идти не­ прерывно. Необходимо всѣ 24 часа воспи­ тывать ученика; какъ онъ работаетъ, какъ отдыхаетъ, какъ ѣсть и пьетъ, какъ спить, какъ развлекается,—все это должно на­ правляться и руководиться любящею ру­ кою семьи, если семья знакома съ цѣлями п методами воспитанія. Если же семья не­ достаточно культурна, то благожелательныя направляющія указанія школы будутъ въ силу нравственнаго довѣрія ученика къ школьному авторитету направлять жизнь ученика и во внѣклассное время. Никогда ню забудемъ, что ,ма поставили себѣ цѣлью воспитаніе дѣтей, всю жпзпь изучаемъ методы воспитанія и обученія. Пусть па пасъ смотрятъ, какъ яа спеціа- ’ листовъ. Родители должны съ наімн счи­ таться. Приведу примѣръ, можетъ быть, вульгарный. Отдавая въ выѣздку лошадь, ф п въ выуч­ ку Собаку, мы не станемъ вмѣшиваться ъъ пріемы обученія и воспитанія, зная, иго зто дѣло трудное, и только сягаткіый сяіещіа- листь справится съ этимъ цѣломъ. Почему-, же воепптаяіе дѣтей проще, чѣмъ собаки и| лошади? Приложимъ же палгь трудъ и умѣ­ ніе, чтобы быть дѣйствительно спеціалиста-! мп, чтобы намъ всѣ повѣрили. Перехожу теперь къ самому педагогу; что мы придумали для улучше: Ія положенія педагога? Гладкое средство— это единеніе ьо всѣхъ сторонахъ нашей дѣятельности. Въ песіагогпчеекпхъ совѣтахъ будемъ ис­ кать едяне ія и помощи въ пашей работѣ, въ товарищескихъ указаніяхъ и дтигескомъ обок’дтомъ контролѣ. Будемъ искать не пунктовъ разногласія, а будемъ подчерки­ вать, что есть общаго въ нашихъ взглядахъ. Оффиціально вопросы, обсусядаемые въ совѣтѣ, вносятся директоромъ- Я призываю васъ, не бытъ формалистами:всякій вопросъ, внесенный на обсужденіе совѣта—д о л – женъ быть обсужденъ. Директоръ есть власть распорядительная, ко въ.совѣтѣ его голосъ значитъ столько же. сколько всякаго другого. Въ правовомъ отношеніи мы -забиты и жшашлевы, если мы сознаемъ, что мы ра­ бы: если же мы работаемъ съ мыслью, что мы свободны, если мы вѣримъ въ это и признаемъ— мы чуясткуіемъ «ебя свобод­ ными, не приниженными и првдавлешяэга. Ведите себя смѣло! Будемъ ігомініггь, что мы, педагоги -харь­ ковскаго округа, составляемъ самую са.ль- тіуіо интеллигентную профессіональную грунту. Насъ 10000 человѣкъ преподавате­ лей средней школы, сзади насъ стоить ре­ зервъ въ 40000 преподавателей низшей школы. З а нами милліонъ нашихъ учепи- ‘КО’БЪ. Нѣть, мы в-е слабы и не принижены. Въ экономическомъ отношеніи воспользу­ емся пашею многочисленностью, однород­ ностью, устроимъ экономическія издатель­ скія общества, вырвемъ книгу изъ рукъ асад::!ыхъ торгашей, организуемъ общества для устройства гимназій. Все это въ ва­ шихъ рукахъ. Создадимъ фабрики науч­ ныхъ шос-обій, типографіи, музеи. Не бу­ демъ ждать для этого пособій извнѣ. Опита ■созданія благотворительныхъ учрежденій ■во время войты показалъ намъ, что наши рубли, слагаясь, даютъ большую силу. Итакъ, желаю вамъ, набраівшись увѣрен­ ности при взаимномъ радостномъ общеніи, приступитъ послѣ лѣтняго отдыха къ реаль- тому претворенію мечты о новой школѣ въ живую, яримую дѣйствительность счастли­ вой, богатой и сильной родины. Рѣчь А. Л. Королькова во многихъ мѣ­ стахъ прерывалась дружными аиплодрк- ментамп.-.. А. Н. Г у с с а к о в с к і й, обращаясь къ попечителю А. Л. Королькову, сказалъ: «По порученію товарищей по учебно-воспи­ тательной дѣятельности, я имѣю честь… і Крики съ (мѣстъ: отъ всѣхъ, отъ всѣхъ… Апплоднсменты. (Беѣ встаютъ…) обратить­ ся къ вашему превосходительству съ вы­ раженіемъ полноты одушевляющихъ пасъ нелицемѣрныхъ чувствъ отъ лица .всего съѣзда». Этотъ моментъ ораторъ считаетъ торжественнымъ, какъ выраженіе торже­ ства доброй воли благожелательныхъ чугствъ и разума. Объединеніе на съѣздѣ, бодрость, радостное настроеніе, все это,— указываетъ А. Н. Гуосаковскій, олицетво­ рено личностью попечителя, его добрыми чувствами, благожелательнымъ опш-ошені- емъ къ педагогамъ, искреикостыо въ рабо­ тѣ. любовнымъ отношеніемъ къ юношеству. Въ дальнѣйшей части рѣчи ораторъ ука­ зываетъ, что съѣздъ,— не узкій кругъ -ди­ ректорскаго совѣщанія, что ‘наиболѣе яр­ кія, живыя и свѣтлыя мысли заключены въ ‘■ѣхъ, кто былъ на съѣздѣ. Ш ирокая про­ грамма съѣзда всколыхнула педагоговъ, и они уйдутъ ‘съ высоко поднятой головой, съ убѣжденіемъ, что недостатки осуждены, и намѣченъ путь къ тому, что нужно. И за эго спасибо отъ всѣхъ пасъ. (Апилодпс- мепты). Представитель членовъ родительскихъ комитетовъ А. М. Сидорову привѣт­ ствуя А. Л. ‘Королькова, сказалъ: Позволь­ те выразить вамъ чувство истинной при­ знательности отъ лица родительскихъ ко-, минетовъ за право присутствовать па съѣз­ дѣ родителямъ, за разрѣшеніе открыто, по мѣрѣ силъ и разума, отвѣчать на вопросы воспитаніи и обученія ъъ дѣлѣ связи семьи со школой. Благодарные за приглашеніе,—-говоритъ г- Сидоровъ,—мы .вѣримъ вамъ, вѣримъ, что каши труды не останутся безплодны­ ми. (Апплодисменты). По предложенію евящ. П. К у ш т а я о – в а съѣздъ единогласно -принимаетъ поже­ ланіе о необходимости учрежденія всерос­ сійской эмеритальной кассы педагоговъ средней школы. А. М. Сидоровъ предлагаетъ послать привѣтственную телеграмму отъ имени съѣзда мин. нар. просв. графу Игнатьеву. Предложеніе принимается. Президіуму съѣзда поручается выработать текстъ те­ леграммы. | Въ заключеніе подъ несмолкаемые ап- пледіемеитъг выражается благодарность отъ лица съѣзда: президіуму съѣзда, коммер­ ческому клубу, докладчикамъ, экскурсіонной комошссіп, городу и университету. Нѣсколько разъ раздаются крики изъ залы и со сцены о выраженіи благодар­ ности печати. Представителямъ печати выражается благодарность за безпристрастное п пол­ ное освѣщеніе работъ съѣзда-. Въ 12 ч. 45 м. съѣздъ объявленъ за­ крытымъ. ——— – – * » – – ——— Послѣ съѣзда. Съѣздъ кончился. Были выражены благодарности. Сегодня (и вчера) члены съѣзда разъ­ ѣзжаются, и понятенъ вопросъ: что они увозятъ по стоимъ мѣстамъ, какія впечат­ лѣнія, рѣшенія и направленіе работы’? Первое, что несомнѣнно,— ото было жи­ вое и широкое общеніе людей одного дѣла, однихъ интересовъ, людей, въ той или иной степени сознающихъ одни и тѣ же де­ фекты и стремящихся къ новымъ форму­ ламъ, системамъ и программамъ. Армія педагоговъ, несомнѣнно, должна быта почувствовать извѣстное единство; люди, разбросанные по отдѣльнымъ уг­ ламъ. вдругъ столкнулись на линіи одной работы, единыхъ упованій и, естественно, I что каждый изъ участниковъ съѣзда чув­ ствовалъ, такъ сказать, «освѣженіе атмо­ сферы», и эту бодрость отъ общенія, это ‘Освѣщеніе многихъ острыхъ.и насущныхъ I вопросовъ онъ увезетъ съ собой вмѣстѣ съ многочисленными впечатлѣніями, повой вѣрой,, новой энергіей. Тоть, кто раньше думалъ надъ вопроса­ ми и злобами школы, .получилъ поддеряс­ ку отъ рассмотрѣігія этихъ же вопросовъ па съѣздѣ, а тѣ, кто придерживался по­ мянутой на одномъ изъ собраній формулы индифферентизма,— «моя хата съ краю», тотъ услышалъ .много новаго, рѣшеній и пожеланій, которыя отодвинутъ въ сторону, отъ которыхъ отмахнуться уже невозможно. Живое общеяіе, (совмѣстная, хотя и кгатковремепная работа, ея общественное значеніе— уже первый плюсъ. Второй плюсъ— линія внутренняя,— это громадность работъ съѣзда. Многое было сокращено, претя было до крайности ограничено, но, вѣдь, съѣздъ въ сущности систематизировалъ, прида­ валъ форму, дѣлалъ выводы изъ матеріа­ ловъ и положеній, надъ которыми и до того долго работала, п работала всесторон­ не, педагогическая .мысль. Работа громадная, широкая, которую совершенно невозможно освѣтить съ до­ статочной полнотой въ одной статьѣ. Доклады, пренія, работы секцій, масса вопросовъ. Бспомните наиболѣе существенное—во­ просы о родительскихъ комитетахъ, взаимо­ отношенія семьи и школы, правовомъ и матеріальномъ положеніи: самихъ учащихъ, о ‘новыхъ методахъ преподаванія, о разви­ тіи самодѣятельности учащихся. Цѣлый рядъ вопросовъ я положеній, ко­ торыми отвергнутъ почти въ полномъ объ­ емѣ весь старый строй школы, все рутин­ ное, удушающее, .всѣ затоптанные пути. ■Вчерашняя, такъ сказать, школа под­ верглась самой сокрушительной критикѣ, а безчисленныя принятыя резолюціи не­ сомнѣнно въ той или иной мѣрѣ будутъ продолжать это сокрушеніе и пролетать новіые пути, входить постепенно въ жизнь, творить истинную школу. Конечно, эта новая работа не .вездѣ будетъ проходить съ равнымъ успѣхамъ. Она нерѣдко будетъ зависѣть п отъ усло­ вій существованія отдѣльныхъ учебшахъ заведеній, п даже отъ отдѣльныхъ лицъ, тѣхъ же директоровъ и педагоговъ.. Конечно, много практическихъ трудно­ стей встрѣтить проведеніе въ жизнь мно­ гихъ началъ, многихъ пожелалій. Но фундаментъ заложенъ, старый укладъ единогласно осужденъ, п каковы бы пп бш и препятствія, общіе или индивидуаль­ ныя тормазы, уже невозможно возвраще­ ніе къ этому укладу. Предъ педагогами прочно поставлена одна пѣлъ: —■ Новая школа. Школа наиболѣе продуктивная и цѣлен сообравная. школа, не оторванная отъ общества, не оторванная отъ семьи. Школа, гдѣ самъ преподаватель дол­ женъ получить свои чото отчее кія и* щраж- дннскія права, сорваться со старыхъ оо-і опцій,— гдѣ ему, дѣйствнтелыж), очень час­ то приходилось работать въ очень узкихъ п стѣсненныхъ рамкахъ,— безъ индивиду­ альности, съ рабьимъ языкомъ, йодъ гне­ томъ рутины и пе меньшимъ гнетомъ об- щеглюоннаго недовѣрія: — Человѣкъ въ футлярѣ. Школа, гдѣ ученикъ не элементъ фабри­ ки дипломовъ, не матеріалъ для многихъ отрицательныхъ экспериментовъ, не какой то нришиблопшыіг придатокъ,класса, класс­ ной. доски п учительской каѳедры, го самая цѣнная и главная величина, индивидуаль­ ность и самодѣятельность которой уже не подавляются, по всячески поддерживаются и рачвиа.вются. Какъ сложится дальше «политика про­ свѣщенія»; какіе «циркуляры» и «указа­ нія» будетъ приносить» телегрфъ.— это вопросъ спорный. Трудно въ этой области, іподиержелной ігосто.татымъ колебаніямъ, быть предсказа­ телямъ. , , Возможно, что п здѣсь нельзя увлекаться излишнимъ оптимизмомъ. Но вшило уже то, что къ ч этой новой школѣ армія педагоговъ подошла, подошла въ цѣломъ, совокупно, дружно п созна- телын». Что рядъ ея вопросовъ, пожеланій, рѣ­ шеній, программъ всѣмъ ясенъ, ко всѣмъ подвинута, и всѣ, .вся армія участвовала къ ихъ созданіи, разработкѣ и укрѣпле­ ніи. Уже въ этомь отношеніи велико обще­ ственное значеніе съѣзда. И остается, пожелать, чтобы, съ одной стороны, въ достаточной полнотѣ были проведены въ жизнь и. осуществлены пожеланія п постановленія съѣзда, а съ другой, чтобы съѣзды,—эти венти­ ляторы’ педагогической мысли, этотъ пло­ дотворнѣйшій способъ общенія,—повторяй лисъ періодически. АЛ. СТАНКЕВИЧЪ. ——– – • ——- ■ Мясной резервъ.’ Настоятельная необходимость возможно скорѣе приступить къ широкому разведе­ нію птицы п свиней для защиты par- око­ та наглядно подтверждается пріфрапш изъ обзора внѣшней торговли Россіи за 1913 г. Изъ этого обзора видно, что нашъ экс­ портъ мясныхъ продуктовъ и особенно пти- і’цв «жегодно возрастать; полагаю воз- ‘можпо остановиться на цифрахъ 1913 г., а эти цифры очень ‘показательны: Въ *1913 году быліо вывезено гусей, ин­ дюковъ п куръ въ живомъ видѣ 9.898.000 штукъ, что при среднемъ вѣсѣ въ 10 фіун. составить 98.980,000 фунтовъ мяса, или переводя на голову быковъ, считая тушу въ 9 пудовъ, получимъ— 274,944 головы названнаго скота: но кромѣ жай>й птицы вывозилась еще и битая,— имеиио за тотъ ’.же годъ 729,000 пудовъ, что могло ‘бы за­ мѣнить 81,000 быковъ. Далѣе.,—яйца вы- ‘возились въ количествѣ 3.5 7 9.0 0 0,0 О О нггукъ.—считая 10 яицъ ‘за 1 фунта мя­ са,—перечисли я послѣднее на быковъ, по­ лучимъ 992,222 быка. Битаго мяса раз­ ныхъ наименованій было вывезено 1-301,000 пудовъ, что составивъ 144,556 быковъ. Битая дичь даетъ около 5,820 бы­ ковъ. Наконецъ, вывозились живыя евтгяъп въ количествѣ 110.000 головъ, считая по 7 пудовъ голова, получимъ— 85.555 головъ быковъ. Въ общемъ получается очень внт. шительная пифра замѣны крупнаго рогат. скота, а цмеяно: Свиньи 85,555 гол. рог, скота на 8.678,000 р Живой птицы 274.944 ……………. « 9.467.000 р. Битая птица 81,000 ……… .. » 6.556.000 р Мясо всякое 144.556 ……………… … 9.632,000 р. Линь битая 78,000 …………………. » 492,000 р Яйла 992,222 …………………………… … 90.646,000 р Итого— 1.586.277 головъ рог. скота, на ‘125,471,000 р., что составить около % все­ го убиваемаго въ годъ въ Россіи въ норг- ма.тьное время рог. скота. Здѣсь приведены нпфіры только вывезен­ ныхъ продуктовъ. Все же, что было дюмя частью шло также въ пищу; хотя у насъ нѣтъ статистики птицеводства, по полетаю, что приведенныя цифры ясно показыва­ ютъ, что можно сдѣлать, увелащшъ разве­ деніе мелкихъ животныхъ, хотя бы въ 4 pa- г. і, что при ихъ акороспѣлостп можно бы­ стро достигнуть. Какая масса скота будетъ защищена и сколько мяса можетъ выйти ьа внутренній рынокъ. Проф. А. В. ДЕДЮЛИНЪ. — ———- – — «—— ——— – III ШІШІІІМ 8-80. Вчера въ залѣ думскихъ засѣданій со­ стоялось организаціонное собраніе чле­ новъ Общества потребителей служащихъ заводовъ Петлистаго радона г. Харькова. Все растущая дороговизна жизни на­ стойчиво толкаетъ потребительскія імассы выступать на одинъ изъ испытанныхъ пу­ тей борьбы съ дороговизной— на путь ко­ операціи. Заставила дороговизна жизни объединиться и служащихъ заводовъ Пе- тшіекаго раіона. На учредительное собраніе явилось свы­ ше 200 человѣкъ; тѣмъ не менѣе, въ этомъ многолюдномъ собраніи былъ образ­ цовый порядокъ; не было лишнихъ разго­ воровъ, длинныхъ рѣчей, ненужныхъ во­ просовъ. Предсѣдательствовалъ на собраніи г. Каие.Черъ. Вт, первую очередь, г. Космаченъ сдѣ­ лалъ небольшой докладъ о задачахъ нова­ го кооперативнаго Общества. Далѣе г. Нестеровъ сдѣлалъ докладъ о товариществѣ потребительныхъ Обществъ юга Россіи и въ заключеніе рекомендо­ валъ вновь народившемуся Обществу при­ соединиться къ кооперативной семьѣ, вой­ дя въ качествѣ члена въ товарищество потребительныхъ 0 —въ юга Россіи. Пред­ ложеніе жго было принято единогласно. Почти безъ преній принято было предло­ женіе о разсрочкѣ уплаты паевого взноса (пай равняется 10 руб.) па такихъ осно­ ваніяхъ: при вступленіи въ О— во упла­ чивается 4 руб. (кромѣ 1 рѵб. вступитель­ наго),; и затѣмъ по 3 рубля прн -получкѣ жалованья. Небольшія пренія возникли по вопросу о пророкѣ товаровъ въ кредитъ. Послѣ преніЩ собраніе большинстюомъ всѣхъ противъ двухъ отвергло продажу товаровъ вт. іф дш ъ, пока Общество пе станетъ крѣпко па ііогп . Въ .заключеніе произведены были вы­ боры ко.тжностны’.хъ Л’іщъ 0 —ва. ! ——- —— ———- Заирка рыбы кассой мелкаго с р е д н и . Отъ этой закупка рыбы, вѣроятно, губерн­ ская (феса мелкаго кредита поведетъ новый этапъ; своей дѣятельности, будетъ она, на­ конецъ, сдвинута съ мертвой точки, на ко­ торой, уже нѣсколько лѣтъ стоитъ. Отказъ выпо.іфкть данное собраніемъ порученіе «раз­ дражено» земцевъ и, обсуждая данный факты, они все ближе и ближе подходятъ къ орінниъ задачамъ кассы, которыя давно ею. гЦ’шы. Ha-дняхъ, мы приводили мнѣніе повѣрочнаго соа’оіа ло поводу • отказа праа- леніл. кассы отъ закупки рыбы въ Астрахани для населенія Харьковской губерніи. Бъ на­ стоящее; время членъ губернской земской управы В. М. Купчнновъ высказался болѣе радикально по этому поводу. Казалось бы,— говоритъ окъ въ особомъ мнѣніи, разъ зем­ скимъ собраніемъ сдѣлано было такое оп­ редѣленное заданіе, изъ котораго ясно намѣ­ чался дальнѣйшій путь дѣятельности кассы, направленной параллельно въ помощь зем­ скимъ мѣропріятіямъ по подъему экономи­ ческаго благосостоянія населенія,—’правленію кассы,—принявъ во вниманіе то острое по­ ложеніе, когда къ концу года можетъ ис­ чезнуть въ губерніи изъ капитальныхъ за­ пасовъ до 56% отъ убойныхъ группъ скота, когда стоитъ на очереди вопросъ о введеніи постныхъ дней, нормировки мясного питанія, въ городахъ,—надлежало бы всемѣрно оза­ ботиться исполненіемъ постановленія собра­ нія, а никоимъ образомъ не ссылаться на не­ знакомство массы съ торговыми операціями. В. М. Купчнновъ считаетъ этотъ мотивъ ничтожнымъ. Онъ указываетъ, что болѣе мелкіе кооперативы производили и произво­ дятъ успѣшную закупку рыбы, напримѣръ въ Лебединскомъ уѣздѣ. Очевидно, болѣе крупная организація могла бы сдѣлать -все это болѣе дешево. Ясно также, что въ слу­ чаѣ возникшихъ затрудненій правленіе имѣ­ ло возможность своевременно войти въ по­ вѣрочный совѣтъ для совмѣстнаго обсужде­ нія вопроса, какъ использовать опытъ болѣе мелкихъ кооперацій, найти за извѣстное воз­ награжденіе спеціалистовъ по закупкѣ рыбы, п т. д., словомъ, гакъ или иначе, изыскать способъ къ исполненію постановленія со­ бранія, принявъ въ основу своей дѣятель­ ности тѣ новыя начала, которыя правленію кассы предуказаны, а отнюдь не ставить себѣ идеаломъ простую торгов­ лю деньгами въ цѣляхъ получе­ нія разницы. Обращаясь къ вопросу о возможности практическаго осуществленія предложенія В. К. Захарашевичъ-Капустянскаго, В. М. Куті- чиаозъ полагаетъ, что выборъ особаго ли­ ца въ помощь правленію кассы, какъ реко мендуетъ повѣрочный совѣтъ, едва ли былъ бы цѣлесообразенъ, такъ какъ уставомъ кас­ сы тамое положеніе не предусмотрѣно, да и кромѣ того, . если стать на -путь избранія особо уполномоченныхъ, то при расширеніи дѣятельности кассы пришлось бы по каждо­ му новому дѣлу выбирать спеціалиста, упол­ номоченнаго, что представляло бы большія затрудненія, а главное, лицо такое осталось бы отвѣтственнымъ непосредственно передъ собраніемъ, а правленію ничего не остава­ лось бы, какъ укрѣпиться во мнѣніи, что ор-‘ ганизація посредничества по сбыту и прода­ жѣ въ широкихъ размѣрахъ не ея дѣло. В. М. Куггчиновъ предлагаетъ губернскому собранію усилить составъ правленія кассы еще однимъ членомъ и все.таки поручить ему немедленно приступить къ замупкѣ ры­ бы для населенія. Кромѣ того, напомнить ей ея же задачи, диктуемыя моментомъ—въ широкомъ раз­ мѣрѣ организовать посредничество по сбыту и продажѣ продуктовъ первой необходимо, сти для населенія губерніи; приступить къ мѣропріятіямъ по организаціи мелкихъ про­ мышленныхъ предпріятій, обслуживающихъ чужды сельско-хозяйственной промышленно­ сти въ губерніи. linn іи. 2-й лѣтній симфоническій концертъ. Отчетный концертъ -публикѣ пришлось слу­ шать «послѣ дождика въ четвергъ», и дож­ ита обильнаго, лившаго полдня «безъ сякаго снисхожденія».,. Но ни чувстповав. •’аяся сырость, ни довольно прохладный ве­ черъ. не помѣшали порядочному стеченію публики, выказавшей свои симпатіи къ бла­ гимъ начинаніямъ клуба. Достаточной при­ манкой въ этотъ вечеръ служила 5-ая сим­ фонія Чайковскаго, къ кюторому въ равной степени падки и музыканты, и диллетанты, и «просто публика». Дѣйствительно, можно лишь удивляться такому богатству вдохновенія, неизсякаемымъ красотамъ мысли, гдѣ нѣтъ пустыхъ мѣстъ, гдѣ все гакъ поэтично, упоительно… Основная тема симфоніи—тема фатума, той роковой скорби, которой полна музыка Чай­ ковскаго; и оиъ остался здѣсь вѣренъ се­ бѣ, какъ и въ остальныхъ своихъ симфоні­ яхъ (кромѣ З-еіт), написавъ ее въ минорѣ; нс зато она является исключеніемъ по своему мажорному финалу, рисующему какъ бы душевное просвѣтлѣніе, побѣду надъ во­ лей судьбы. Очарованіе музыки Чайковскаго заражаетъ не только слушателя, но и са­ михъ исполнителей: оркестръ во главѣ съ Ѳ. А. Бугамелли былъ здѣсь на большой высотѣ; несмотря на крайне ограниченное число репетицій, дирижеру удалось создать большую стройность исполненія, своей экс­ прессіей увлечь музыкантовъ, въ которыхъ онъ нашелъ хорошія средства для выпол­ ненія задуманнаго художественнаго абриса симфоніи. Еще разъ приходится въ частности указать на высокія качества струннаго квар­ тета и мѣдныхъ инструментовъ, изъ коихъ отмѣтимъ отличнаго валторниста г. Бѣло­ церковскаго (прекрасно сыгранное соло—те­ ма второй части). Исполненіе 5-й симфоніи въ такомъ хо­ рошемъ видѣ,—это побѣда дирижера, кото­ рый въ лицѣ Ѳ. А. Бугамелли еще разъ подтвердилъ создавшееся мнѣніе о немъ какъ объ отличномъ музыкантѣ. Темпера­ ментно, въ интересныхъ деталяхъ, провелъ онъ и остальную часть оркестровой про­ граммы; увертюру къ «Царской невѣстѣ» Римскаго-Корсакова и танцы—Грига (изъ которыхъ одинъ былъ биссированъ), вполнѣ заслуживъ теплый пріемъ публики и цвѣточ­ ныя подношенія. Солистъ этого вечера Я. Бунчукъ, бывшій питомецъ нашего училища, порадовалъ насъ своей выдержанной, почти законченной иг­ рой; Я. Бунчукъ пріобрѣлъ огромную силу гона, особенно пріятнаго, благодаря превос. ходному инструменту, сознательную фрази. ровку, отличающуюся изяществомъ; видна въ немъ и хорошая техническая выправка сказавшаяся въ концертѣ Давыдова, хотя вт этомъ смыслѣ исполнителю меньше удалась каденція, что, впрочемъ, можно отнести кі неудобствамъ такой сырой погоды; за тг бисовыя пьесы были сыграны превосходно (особенно Anclante-Eccles и гавотъ—Люл. ли). Молодой віолончелистъ былъ награж денъ шумными шшлодисментами и цвѣтами. А. ГОРОВИЦЪ. — — —- – – -е ♦ – ———– Т Е А Т Р Ъ . Художественный московскій театръ. Вчера въ городскомъ театрѣ, состошасъ первая гастроль ансамбля московскаго Художественнаго театра. Сборъ былъ пе­ реполненный. Тщательность постановки и уудоікеотведное, полное простоты и жиз­ ненности исполненіе пьесы Сургучева, — «Осеннія скрипки» доставили публикѣ большое эстетическое наслажденіе. Публи­ ка смотрѣла спектакль съ какой-то благо­ говѣйной с ос р едоточ е ни остыо, и, по при­ вычкѣ, порывалась аішлодировать послѣ каждаго акта, по удерживалась и только по окончаніи спектакля дала волю выраженія своего восторга и дружно апплодировала. Оперетта въ Коммерческомъ клубѣ. Съ субботы, IS-ro іюня, въ театрѣ ком­ мерческаго клуба начнутся спектакли опе­ реточной труппы Н. ІІ. Каменскаго. Ди­ рекція клуба, сдавая театръ для спектак­ лей оперетты, предоставляетъ право по­ сѣтителямъ оперетты помѣщеніе сада (без­ возмездно’),— такимъ образомъ, театръ Ком­ мерческаго клуба превращается въ лѣтній театръ. Составъ труппы: г-жи Е. В. Мы- шецкая (лирико-каскадная), В. X. Вѣ- рипская (лирическая), ,М. И. Полянская (субретка), 0. Н. Мордвинова (лириче­ ская), А. Г. Уралова (каскадная), Е. Ф. Малинова (комическ. старуха), Троцкая, Плахотникова, Лидина (вторыя роли); гг. Петровскій Александръ (герой-простакъ), Наровскій П. Н., (герой-баритонъ), Чер­ новъ А. А. (премьеръ-теноръ), Тарскій А. Г. (теноръ), Петровскій Петръ (ко­ микъ-буффъ), А. А. Матвѣевъ, В. П. Во- лвденко (комики), Зоринъ, Василевскій, Новскій (вторыя роли). Хоръ и балета въ составѣ 32 человѣкъ. Спектакли начнутся гастролями опереточной примадонны Н. Д. Глоріа. ” / Сегодня въ саду Коммерческаго клуба «русскій» концерта симфоническаго орке­ стра, йодъ управленіемъ И. И. Платина. Въ программу вошли: 1) Кавказскіе эс­ кизы—Ипполитова-Иванова, 2) Гопакъ (изъ оп. «Сорочинская ярмарка») и 3) 1-Іочъ на Лысой горѣ— Мусорскаго, 4) Chanson triste— Калштвш ва, 5) А Іа balalaika—Кочетова, 6) Полонезъ, 7) Вступленіе къ балету «Спящая красави­ ца», 8) Славянскій маршъ, 9) Andante cantabile, и 10) Торжественная увертюра 1812 года— Чайковскаго. Въ симфоническихъ концертахъ въ саду Коммерческаго клуба дали согласіе уча­ ствовать піанисты А. К. Боровской и А. I. Горовицъ и скрипачъ В. И. Слатинъ. Кромѣ того, ведутся переговоры съ дру­ гими видными артистами. ———-■ . « !< ♦>»■».■ ——— / Іеовдаішэя жизнь. Въ «Объединеніи». Вопросъ объ открытіи потребительской лавки О-ва «Объединенія въ центральномъ раіонѣ. можно считать рѣ­ шеннымъ. /Количество членовъ въ централь­ номъ раіонѣ достигло свыше 500 чел., а сум­ ма паевого и членскаго взноса достигла бо­ лѣе 2,500 руб. Празленіе раіона уже намѣти­ ло лавку, на Театральной’площади и избрала изъ состава членовъ бюро завѣдующаго ма­ газиномъ, казначея и счетовода. Вопросъ объ открытіи лавки долженъ быть разсмотрѣнъ и утвержденъ правленіемъ и наблюдатель­ нымъ совѣтомъ. Въ послѣднемъ засѣданіи наблюдательнаго совѣта О-ва «Объединенія» продолжалось обсужденіе о взаимоотношеніи O j – вз и го­ родской угольно-продовольственной коммис­ сіи. Засѣданіе носило бурный и нѣсколько безпорядочный характеръ. Обмѣнъ мнѣній происходилъ по поводу двухъ пунктовъ. Объ увеличеніи представительства отъ «Объеди. ненія» въ коммиссію и о введеніи въ ком­ миссію представителей отъ рабочихъ орга­ низацій. Изъ преній выяснилось, что въ наблюда­ тельномъ совѣтѣ имѣется два теченія. Пред­ ставители одного настаивали на необходи­ мости подчеркнуть въ заявленіи, что задачи утолыю-‘продовольстііснной коммиссіи и О-ва «Объединенія» не вполнѣ совпадаютъ. Дру­ гое теченіе стремилось провести взглядъ, что самостоятельныхъ задачъ у утодьно-продо- вольстиенной коммнссіи нѣтъ и опредѣлен­ ную физіономію коммнссіи придаетъ та грун- па ея членовъ, которая оказывается, болѣе активной и иниціативной. Въ результатѣ об­ мѣна мнѣніями, занявшаго все засѣданіе •наблюдательный совѣтъ призналъ необходи­ мымъ стремиться черезъ своихъ представи­ телей къ расширенію вліянія общественныхъ элементовъ на дѣятельность коммнссіи и къ использованію топочной и продовольствен­ ной компаніи въ интересахъ широкихъ сло­ евъ населенія. Общее положеніе дѣлъ въ «Объединеніи» считается хорошимъ. Во всѣхъ раіонахъ увеличивается количество членовъ и расши­ ряются торговыя операціи по магазинамъ. Съ открытіемъ магазина въ центральномъ раіонѣ, въ оживленномъ мѣстѣ, значительно увеличатся обороты т-ва, достигающіе и те­ перь крупныхъ размѣровъ. Кооперативное совѣщаніе по продоволь, ствію. На-днпхъ при харьковской уѣздной земской кассѣ мелкаго кредита состоялось засѣданіе особой коммнссіи, состоящей изъ представителей кооперативовъ харьковскаго уѣзда. Совѣщаніе обсудило рядъ вопросовъ, касающихся снабженія населенія харьковскаго уѣзда продовольственными продуктами и распредѣленія ихъ. Въ первую очередь былъ выработанъ планъ перевозки продовольственныхъ гру­ зовъ на іюль для кооперативовъ Харьков­ скаго уѣзда. По собраннымъ даннымъ ока­ залось, что подъ продовольственные грузы для кооперативовъ потребуется всего до 40 вагоновъ. Планъ принятъ. Обсуждая вопросъ о недостаткѣ сахара и снабженія имъ насе. ленія уѣзда, совѣщаніе высказалось за вве­ деніе карточной системы на сахаръ и уста­ новленіе опредѣленныхъ нормъ потребленія. Причемъ, предварительное опредѣленіе нормъ .должно быть произведено совѣщані­ емъ кооперативовъ. Необходимость этого выяснялась слѣдующимъ соображеніемъ. До тѣхъ поръ, пего не введены карточки на са­ харъ въ самомъ Харьковѣ, пригородное на­ селеніе покупаетъ сахаръ, главнымъ обра. зомъ, въ Харьковѣ, почему и норма для этихъ селеній должна быть болѣе понижена, чѣмъ для жителей болѣе отдаленныхъ отъ Харькова селеній. Въ дальнѣйшемъ, совѣща­ ніе высказалось и за распредѣленіе продо­ вольственныхъ продуктовъ черезъ слѣду­ ющія кооперативныя организаціи, которыя должны быть превращены въ распредѣли­ тельные пункты; мерефянское О-во потреби­ телей, золочевское мредитное товарищество, дергачевское О-во потребителей, и казачье- лопанское кредитное товарищество. Расатре- ‘ дѣленіе продуктовъ должно, по предполо­ женіямъ совѣщанія, производиться особыми совѣщаніями, составленными изъ представи­ телей окрестныхъ кооперативовъ. Для де­ тальной разработки этихъ вопросовъ, 19-го іюня рѣшено созвать совѣщаніе изъ пред­ ставителей кредитныхъ и потребительныхъ кооперативовъ. — Ha-дняхъ, при харьковской уѣздной земской кассѣ мелкаго кредита состоялось засѣданіе особой коммнссіи, состоящей изъ представителей кооперативовъ. Совѣщаніе обсудило рядъ вопросовъ, пи­ сающихся снабженія продовольствіемъ насе­ ленія Харьковскаго уѣзда и распредѣленія продуктовъ. Въ первую очередь совѣщаніе выработало планъ перевозки продовольствен­ ныхъ грузовъ для кооперативовъ Харьк. уѣз­ да по іюль с. г. По произведенному исчисле­ нію оказалось, что для кооперативовъ по­ требуется въ іюлѣ подъ продовольственные грузы до 40 вагоновъ. Кромѣ того, совѣщаніе высказалось за не­ обходимость введенія въ Харьковскомъ уѣз. дѣ карточной системы на сахаръ. Въ виду того, что пригородныя мѣстности покупаютъ сахаръ частью въ г. Харьковѣ, совѣщаніе считаетъ болѣе раціональнымъ уменьшить норму ихъ потребленія. Установ­ леніе нормы на сахаръ для Харьковскаго уѣзда, должна быть предварительно произве­ дена уѣзднымъ совѣщаніемъ представителей кооперативовъ. Потребительская кооперація въ Харьков. ской губерніи. Т-во потребительскихъ Об­ ществъ юта Россіи, предприняло, какъ мы со­ общали ‘анкету, съ цѣлью выясненія количе­ ства потребительскихъ, кредитныхъ коопе­ ративовъ и сельско-хозяйственныхъ Об­ ществъ въ Харьковскій губерніи и роста ихъ за послѣдніе два года. Въ настоящее» время товариществомъ получены данныя, касающія­ ся потребительской коопераціи. Согласнг этихъ данныхъ, въ Харьковской губерніи насчитывается слѣдующее количество потре­ бительныхъ Обществъ: въ Харьковскомъ уѣздѣ—19, въ Волчанскомъ—18, въ Купян_ скомъ—11, въ Ахтырскомъ—9, Богодухов- сиомъ—’13, Валковскомъ—15, Зміевскомъ—11. Изюмскомъ—21, Лебединскомъ—іЮ, Сум­ скомъ—16 и Старобѣльскомъ—33, а всего по губерніи—176 потребительныхъ Обществъ. Изъ указанной цифры 61 потреб. О-во бы­ ло открыто въ 1915 г. и, главнымъ образомъ, въ 1916 году. Кромѣ того, утверждено гу. бернской властью и предполагаются къ от. крытію еще 10 потребительныхъ товари­ ществъ и подано 12 заявленій объ утвержде. ніи проектовъ устава новыхъ Обществъ. Та­ кимъ образомъ, въ 1-му іюля 1916 года ію. личество потребительныхъ Обществъ по гу­ берніи достигнетъ 198. ‘ сі рнеччрьп свш т К А Л Е Н Д А Р Ь . » 1ТГАВОСЛАВНЫІГ КАЛЕНДАРЬ. В оскресет. 0 , 12*го іюня. Петровъ постъ. На лит. сп. Рмл. 2, 10—1Г> и Галат. 5, 22—г.т. &- ст. 2. Ез. Мтѳ. 4, 1S—23 и )1. 27—о0. Преи. Онуфрія, Петра Аоотгскаго, Іо ан ­ на, .Андрея, ІІраклам по на (Ираклемояал, Ѳеофила и Арсенія Коневскаго; преиод. Васеіана и Іоны Пертоминскихъ. 1723. Монополія театралыг. представле­ ній. 1S52. t К. II. Брюлловъ. 1011. ѵ белп. Альбовъ. * fio lS .H a Ш 8 Л ІЗ .Д 0 0 . на вря съ 1 -го m 1916 года. Часы го мѣстному харьковскому времени. , і 3 1 Наименованіе | £ j g f i S j . і nofe-ѵсвъ и са- * g ^ S g S о Ь? правленіе слЬдо-і Щ -g = ■ g. о -5 |й! 2 ванія ихъ. j|- с С Ш Ш . Ж. ЕОР. Курокъ. ІО.Сбу.! 2с Куоьепскій . . 1е 10.34т. 1.39К.; 6 к Скорый …. 5к б^^У- С.52і. 4( Почтовый. . . Зс 7.49». 12.44п. £с Скооый . . . бс 6-3Г?- 1.С9н. =F „ . . . 5Р 5*’9s. 8.19у. 10F. Пассажирскій . 9£і~ 8.41*. 3.24д. 94с Тов^пас. съ всг. IV КЛ. . . . 93С 9-141 6.44в. 226 Тов.-пас.съ ваг.; 11,III и IV к. (отъ! идо Бѣлгорода)^ Х 24іи ,& j ‘ [j ■ Севастополь. !j ■ ! 10.42в.| lc;: Курьерскій . !j 2c 9.58y. 3J9 b J it-, Почтовый. . , 4c s.22y. 9.04y.! 5c: Скорый.. . . – 1 1 t c 13Д9Н. il.44y.l ПсІ. Пассажирск. (дс; І it ОТЪ Скмфс*’ j! рополя . ■. 112е, 6.24з. J0.56 e . $Е.| Пассажирскій і на с,катериносл. Юк.. 6.49у. 11Л4в. 93с! Тов.-пас. стьваг. I IV кл ……………. 94с 11.59» II II Ростовъ. 7.24у. 5к J. |І Скорый . . . . б к 1) 1.14н. 12.52н. 3 d Почтовый . . . 4р 6.24}. 6.1 4у. 5р11 Скорый. . . . 6р|12.5он. 7.29в. ЗЗр; Пассажирскій . 14р 9.19у. 11.14 b . 93с:; Т ср.-гас.съваг. ІѴ к л … . 94с 11.59у ! Полтага, Кро- I мекчугъ, Нико- і 1 лаевъ, Херсонъ. 1,54л. Зв,і Почтовый . . . 4н; 5.54я. 1.04с.; 11н;| Пассажирскій . 12н 5.12д. 12.34л.’ 93н; 1 сн.-пас. съ ваг. | IV кл. . . . . 94н е.04у. ! Сумы. Ворожба;’ 12.29д. Зв і Почтовый . . . 4г) б.09в. 9.30в.і 11в; Пассажирскій . *2в 9.35у 1 .02н. 13в| . . | Н в Ь.Юу 2Ц0в. 93в! Т оЕ .-гіс.съ ваг I ІѴ кл. . . . «4в 8-09» і Дачные поѣзаа.| [ / е р г а ч и. I 11.С4у. 32с I Дачный …. 81л 7,34т. 4.14 п. 36л …………………. 33д 12.34 л. 8.30н. 38л …………………. 35= S.21B. М ер о фа. . 8,34$. 31м Дачный . . . . ! 3<:м 5.27н. 2.29л. 37м …………………. 34м 7.29J. 3.50л. 39м …………………. ЗДм 8.58у. 4,14л. 41и …………………. I 40м 12.Зоя, 5.14л. 43мі „ . . . . 44м 4.47д- 7. 47 в. 4 7 м | …………………….. I 48м 7.24в. 9.24а. 49м „ …. 52м 10-23в- Л ю б о Т к нъ 8,34у. 31л Дачный …. 32п 0,24||‘ 2.29ц. 35л . . . 34л 7.34у. 3.50л. 37л …………………. 36л 9.00у. 4.19л. 39л . …. 38л 12.28л. 531л. 41л . . . . 42л 4’49л* 7.49в. 45л , …. 44л 7-24п- 9.54 b . 47 л п …. I 46л 8.46в. Сівеис-Яой. 1 s e n – ео р . Льговъ. ; І0.53у. 4 і Почтовый3) . . 3 б.02в. 9.44в. 6 | Тов.-пас.3). . , 3 8.44у. Родаково. 11.04в. 3 Повт.-тов.-пас.-1)! 4 8.34у. 12.29л. 1 Пассажирскій s)| 6 4.39л. Рики-говна Юж. 7.24у. 5к Скорый2) . . . 6к 1.14н 5.24д. 1 Скорый5) . . . 2 11.34л Зміевъ, і 5.24 у. 31 Дачный 8) . . . 32 8.59у 4.44 д. 33 о …. 34 10.54 в НЗГО-ВОСШ.0, Балашовъ. | 11.5бу. 4 Почтовый . . . 3 4.39д. 8.19в. с Пассажирскій. . 5 8.54у» Луганскъ. j 7.03в. і Пассажирскій. . 7 9 .5 1у Коробочкино. 1.54н. 12 Дачный …. 11 7.56у. 3.09д. 14 „ …. 13 7.44в. 1 ) П.п. XsXb 1к и 2к сообщенія Пет­ роградъ—Ростовъ—Кисловодскъ— Новорос­ сійскъ—-Тифлисъ—Боржомъ—Туапсе меж­ ду Харьковомъ и Ншгитовкой слѣдуютъ но Сѣаѳро-Донецкой дорогѣ. 2) Безпересадочныя сообщенія I и П кл. ііетроградъ—Москва— Кисловодскъ— Новороссійскъ— Туапсе—Тифлиоі — ч Вор­ мсомъ. Въ а тихъ же поѣздахъ слѣдуютъ вагоны 1—Ш кл. сообщенія Харьковъ—г Никитовна. 3) Безпересадочныя сообщенія въ п.п. МДй 3, 4, 5 и б Льговъ—Луганскъ и Харьковъ—Славянокъ въ вагонахъ всѣхъ трехъ классовъ и Льговъ—Славянокъ въ п.п. М М 3, 4, 5 и б—только третьяго класса. 4) Харьковъ—Лутапскъ въ п.п. М М 3 п 4—вагоны I /И кд. международнаго Общества и опальные вагоны Ш кл. оѴ Безпересадочное сообщеніе Харь­ ковъ—Славя пекъ въ вагонахъ всѣхъ трехъ классовъ. б) Оти дачные поѣзда отправляются иѳъ Х&рькова-тов., C.-Доп. дор. (Гор- дѣотсолскол левада), туда же п при- бы-ппіот*. На пасс. ст. не заходятъ. По­ ѣзда эти будутъ въ движеніи до 1-го сентября. Справочное телеграф.і бюро. НЕДОСТАВЛЕННЫЯ ТЕЛЕГРАМЗСЬІ за 11 іюня. >і-г, центральной телеграфной конторы. И.тг» Петрограда—К инда еру, изъ Са­ рански —Волчанову4, изъ Москвы—^Горли­ ну, іг.тп Урбаша—Дьячегосо, изъ Земер- чш:п—Горячеву, ивъ Кременчуга—Наха- ровпчу, изъ Константиновки—Курсачпн- 4 чсі>му, пзъ Спнольникова—Ермолаеву. ЗРЪПИЩ А. Въ воскресенье, 12 іюня. Городской театръ. „Оселвія скрипки*. Бач. въ 8 уа ч. веч. Садъ Коммерческаго клуба. Сймфопическій концертъ подъ управл. И. И . Слатила. Нач. въ 8 Ѵ 2 чао. вечера. Закрытый театръ Тиволи. „ПвеН Танопмъ* (дса талмудиста). Нача- 20 ВЪ 8½ Ч. ВѲЧ. Циркъ Андро Чинизелли. Два большихъ представленія: въ 2 часа ііія и еъ » час. вечера. й іа в д ъ К а ДРЙШБНЙО- Изднніе Тсвацншества Ц 1 ІОЖШКШЬШ ЯРАЯ**- ОБЪЯВЛЕНІЯ ШИШЪ, акушерка, ^Пушкин­ скую ул„Х*4і., приним. берем. и рожен. , 57958 5—1 а к у ш е р к а ГЛИНЧЕВСКДЯ *^)ив. секрст. бер.и рож. во всяк.время. ЗГѣд. уотув. t ымёрскья, 23, кв. 17 .тел.31-79, _______________________________ 53540 15—15 A K U S Z E R K A , G iinozew sfca . . . __ przyim uie udxieia ро- ге с, пісг&іьсгііуні aetepsrw o.i^yekreoja: ііу^ іа n isi t . У*, m. 17. Tel. 21 —7». 5354] 1 j —15 у c a t o b a , акуш еі)но\^7“ вицъ. Ь к а т е р и н о с г .а в о к а я , 27. _____________________________ 67745 4 -2 Акушерка ДйМРОФЪ ской ,л., Классиче- n i t ввр., N t 8. кв. С nap. хид,, тел. 35-30. _ __________________ ______ 6—1 Г.ЗІіб Акушерка I. И. Клеменсъ- Пріемъ еекр. берем. и рож. К онторок.,40 – ________________________________ 56713 7 -3 К Л Р Й С Ё Ѵ К а и у ш в р к а , лрйн. бер. в »и в **яг* ы рож. Торговый пер., М 3 (возлѣ эГраядъ-Оте:іьи), 57981 5—1 f О Л П Д ІІМ Н Я А КУ Ш ЕРКАпереѣхала ^ и і і и т П П а на Сумскую ул„ М 26. Дрин. берем. и рож. 53807 6—6 Дкуш ерка, сестра мил., Йвангура прнн. П бореи. Бѣда. уот. (Мпсспжъ). Кар- В О К т , М в. 49053- 1&-2 : ДКУШЕГКЛ. ИЩ ЕТЪ МТ,СТА, можетъ въ отъѣздъ. Петииспая ул.. 104, кварт. 20. 57642 2-1 НН Й П Р Р АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА. ІУ г ІД П .ІІІиЬІ*’? прннпм. оекрет. берем. и рсИ’Сіт. во всяк. время. Ьѣдп. безплатно. }• катерппослав. ул„ М 2J, кв. 7. Тел. W» 34-25 (во л порѣ, ГДІ’» ГОСТ. „Ліонъ14). ;)S1’J7 3—3 “ М А С С А Ж Ъ “ЛИЦА, окопчив въ П ариж ѣ, уходъ за красотой липа и тѣла, врачебная косметика подъ на6л. врача. 11р. отъ. 12 – 2 ,—4-6 всч. Дми­ тріевская, ,N5 о4, кв. 9. ____ 4—■*» 56740 П одкож м . впргьзек., массажъ, электр. га.тьв. и фарад. токъ, оспопр., пси. но пазнач. г.г. врачей студ.- мед. посг.Ьд. курса. Рыбная ул., 28, кв. 25. S—4 55495 М І 1 Ш І І У Sr ts iiia il 8 ? ІШ isSSSU l 11-72. Еиседповпо o n . і і — г, кромѣ воск., рекомендуютъ ьрачей, фѳльдшер., де­ журя. къ бол., оспоприв., маосаж.. ипрыск., банкн^-‘ш тельн., переписчицъ. 51160 11—8 Цу ЕЛ ЬДІІіЕРИДА. ищетъ мѣсто ш. Харь- iwb ѣ. ]конторская ул., М 0. нв. 5, спросить О сосецъ. _____________ 57611 2—1 ФЁйЩШёРи цй – т р е б у е т с я п о с т о я н н о е іѵі « с т о R 1 ь }.уд’л п ч н у ю б о л ь н ц у . Ж алованье 80 руо. при готовой квартиръ. Предложе­ нія адресовать: п. к. ВАГБАРОІІО.іЗэЕ, Екатер. губ., врачу рудниковъ О.щеетва Петро-ГЛарьссскихъ и варнаропольскихъ Обьеди- неиныхь Каменноугольныхъ Копей. К. 3—1 РЕСТГА ЛИЛОСЕРДШ желаетъ получ. ^ мѣсто пъ лазаретѣ, въ лар. баракѣ зіли части, дожу per., шг. реяомехгд. Чер- ноітіазовсііЯ.ч, М 11, кв. 8. ‘ 5S1S5 Ш ЕГ L] I И М U А -БРАЧЪ, окоіппгіШіая ж е н щ и н а хары;. ушілсРс.. съ •1-хлѣт. асмск. практ., ищетъ мѣсто гспі аамѣстктельс. ъъ Харьковѣ. Губернатор­ ская ул.. М 9, кв. 13, Мазо. 55299 2—1 Зубной вр а ч ъ сестры при лазарзтѣ. Дѣвичья ул., М Я*, кв. 4. К. Іѵ. Дома 9—11 ут. it 5—7 г.о.ч. 58153 2—1 ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Г съ 4-лѣтпей самостоятельной практикой, зпиоть мѣсто ассистентки въ Х<ірьковѣ. Имѣетъ собстл. кабинетъ. Конюшенная, ХЬ 1, А. Д. Г., тел. 778. 51323 10—1 ^ѣжоніьт—пубтгой техникъ, шцетъ дол- ікиосгь за небольшое возн аграждѳн. Единовѣрческая, 41, кв. 4. 57837 Окончившій универ. гшк^ ^ будь аанятііі. Рознесепская плои;., X j 18, О, Б. Баеръ. __________________ 56654 3—1 А. §4. С В И Р И Д О В Ъ (от. мат.) ищетъ ур. въ отъѣздъ спец.: ла­ тынь, мат., нѣм., фрапц., яз. Адр.: П ассажъ, до востребованія. Алексѣю ІТв новлчу Свиридову. ______ 57509 3—2 Студентъ у Н’-та послѣдняго семестрлі ищетъ уроковъ. Гя- лушктшекая ул. (по Грековской). Ді 23, із . Бѣлецкаго, лпчн. отъ 5 час. веч. _________________________________ 4772 3—1 РБ Гт.-филсл. В. Л. Меллеръ (уннв. ~зачет7 р I сві-д., гнми. золот. м.), даетъ уроки по И всѣмъ иредм. ср.-учеб. зав., въ объемѣ И 8 кл., си.: русскій (соч., лит., ореогр.), лат. Ц (къ дсполн.) и новые яз. Обр. п. и лпч.: и-:% Prim ОЙЫТіІ. ІІРЕП. сЛГ ІІ 0 ¥1ІаТЕМ ’ РУССК- ЛАТЫНЬ, (за 8 У* 9 J кл. къ августу), зн. кооые языки. Добросон. о .н о т . Ярославская, 32, кв. з, (иар- ходъ про»ивъ ворогъ;. 57063 2—1 По линіи Харьковъ—Мерефа даетъ ур. по воѣ мт. пре ди., зіатенат1., медалистка, готоз. въ гииназ. и къ до­ поли. экз. (физ. и вса/гем.). Карчтчсвка, дача ХЦер б ин и пыхъ, No 10. 57710 3-1 Д аю уроки по языкамъ, математикѣ и музыкѣ. Михайлов окая ул., 2Ѵ* 24, егтр. Брауэръ. 56941 П тV ЛAUТ Ѵ ТОХ1ІОЯОГЪ даетъ уроки рус. и і у д е ш ь ЯЗ>І мат. (эл. и вью.), Физики и хим. Основательная подготов­ ка къ конкурсу въ X. Т. И. Лично отъ 4—7 ч. вѳч. Молено письмеп.: Николаев- ская ул., No 18, 1. 55976 6—1 Студ.-технол. ищетъ урокъ, СПЕЦ. МАТЕМ. я ФИЗ. Пушкинская ул., Ла 3S, кварт. 6, телеф. £1^—02. Дома отъ 12—2 час. дня. _________ 559G5 3—1 2 С Т У Д .-Т Е Х и Г принимаютъ отвѣтств. подготовку ку^іОИя с т о н ъ >:ь лополпит.. в ъ в о е н н ы я у ч . и отдѣльпые уроки. Письменно: Техноло- гическій пнег. ІП. Шоферу. 578 4 5—2 С Т У Д . посл. кур са (б. эксторп.), ок. гимн. съ отличіемъ, ищетъ урокъ въ отъѣздъ. 12-лѣт. прДкт. Боскре- сенская, 28а, кв. Гудзенко, лпч. 10—1 и 3—8. _______ ___ ” 56989 2—2 МА Т Е М А Т И К У Н фнЗЯйу преп. спеп. K*S 45¾ УЙ”BSL СІГ4Г R ЯПолная студ.-техп. ВС М /В ЕЭ* гаран­ тія. Петровскій пер., д. Л* 12, кв. 2. Пріемъ съ 10—12 ч, и 5 -7 ч. Тел. 27-75. 57910 3—1 Ш ш . & ,f I ищетъ урокъ въ имѣніе, деревню. 1>ах- wsjfT’b, 2-я Кояиая, В о й т г .к ъ . 56091 5—5 Студ- екенч. реоя- учил-, ищетъ урокъ (спец. мятем.). Сумская, No 13, кв. 15, телеф. 29—98, отъ 10—12 утра и 5—7 веч. 50467 10—1 1 Въ Песочинѣ и Рыжовѣ даетъ уроки по всѣмъ иредм. ср.-уч. зав. студентъ иетрогрядск. унив. Спр. въ Песочинѣ, на дачѣ Гомана ІСолпды, у м-мъ Внльнеръ, студента Гликина. _____________________ 56338. 4—1 I Студ.-техн. съ лич ‘рен,фп££: і матем., языки, музыка (рояль), кіи. ур. Лермонтовская ул., ЛЪ 8, і:в. Власова, \ телеф. 27—92, А. Брауэръ. 55967 3—1 _ I С Т У Д -У Н Й в Г | даетъ ур.: Спец.: русс. яз., матем. (физика) \ н латынь. Охотно заним. оъ уч. старш. кл. ! Адр,: Дмитріевская, 8, кв. Либерманъ, тел. 24—83. Звонить 1 1—1 ч. 50486 5—3 и л и П U U I ДО ИШІ с с п * у р – въ г ° р °- II U Іі Д Л ц £ Іы дѣ по ш в т е к з а т . п др. пр„ ясел. получ. с т у д . ‘і в л г . , отлич. ок. р е а л . у ч . Ьогатця практ. Успѣхъ обез­ печенъ. Ііредлож. оъ указ. гопорара: Чер­ ниговъ, П ассажъ, И . Бродскому. 56480 4г-3 Спеціалистъ риж а, даетъ ур., зи. так. хор. нѣм. и русск. яз.. им. аттестаціи коми. учил. С. Д. Фельдманъ, Кяочковск&я, 17, кв. 8. _____ . __ ______________ -58519 _ G a ta v o ju u? e e s ia h s c h a n a s eksameneem vidus skoias em. Ь’овторск. 84, кв. 3 (Во флигелѣ). 3-1 58184 С т ш и ш . Е. ПОРТНОЙ іютов. по ЛАТЬШ И і^грс-окъ л реалнет. къ дополтгг., лѣтомъ въ Славянскѣ, Рах- мановская, No 13. 56420 3—1 РТѴЛ ПСИХО-НЕВР. готовитъ по яат., рус. яз. (тохн. соч.), па аттестатъ врѣл. и во всѣ кл. гимназіи, спеціальн. заият. съ дѣтьми по нов. пе- дагогическ. методамъ. Куликовская, д. ѴУ3 23, тел, 28—67 Квинтъ. 56513 3-1 $3 И с к р и н о к а я у л ., 23 к в . 3 . I c ^sp”- А. с. © Л А Р Ч ЕН К О | успѣшно готовить и репетируетъ за всѣ й классы сред.-учеб. заведеній. Дома отъ | 8 -3 п отъ 6—9 вечера. 57635 3—2 т і т ш п о иврт .57 к Е Ш і Н О г II і У>8 СТУД. Г0Т. ЗА пішпіШ еі ЧІ *я з курсь м,ж. и ІІШаіШ 41 « і# а; !ц*он гимназій. ______________________ • • 57033 И)-И СТУДЕНТЪ успѣшно ‘ готовитъ въ 1-й классъ средне-учебныхъ заведеній и во всѣ классы) высшихъ на- чалысыхъ училищъ. Дома до 3 чіпс . д . Сумская, Sic 67, з;в. 10. 56932 2—1 ДолгинъГст -те х . 12 л прзнт. гот. но к. гимн . регльн и коми, уч., а так. на зв. апт. уч., вельнэспред I н II ргзр. Спеп.: ма­ тем.. лат. и коми, арнем. Бѣлгородская, 14, кв. Н аумова, ввд. оть 10-12 д. и отъ 5-7 час. в. 58553 5—1 С т у д .-п с а т . А. А. С п у ц и к к ъ іупив. за­ четное свидѣт., гимн. золотая медаль) ре- пет. п готов. за воѣ кл. ср-уч. зав.. па ат­ тестатъ зрѣлости п къ комк. ѳкзам. Спеп. матем. ф азана, лятын., нов. яз. Ofpam пчсьм. и пнч. отъ 5-7 Ьміоаекаи 15 кі*. домохозяина. 5S134 4 -1 ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА д-ра нед. И. L ПАШУТИНА н В. Д. ЕФРЕМОВА. П ЕТРО ГРА Д Ъ . Н евск ій пр.. 45. Н ачал о з а н я т ій I с е н т я б р я о Т і і . и р дваи въ ш кола, а . П о д го то вка ка зв ан іе ч астн аго п о в ѣ р ен н аго заочно по письменнымъ’ лекціямъ, вполнѣ замѣн. устное преподавапіе. Во время зй- п іт. пысыл. зя.іачп, ѵпраікн., а также даются разъясм., указанія, справки подъ руков. оиыт. юрпст. О -р и .Г е з з т й п ь н а г о ц е н з а н о т р ѳ :>уѳтся. Прогр. п условія ііійоыл. безплатно. П е т р о г р а А ‘Ь Н е в с к ій , !12, нез . ^8. М, 9—7 ,Ів,ІН «М#ЯИ “ вц,в ВОП b Н О О П РеД*Б71Я Ю Щ А г о с я , съ п ііа зо :ѵ іь п а с т у л .і е н і я в-ь ш » . с р я п о р щ ., съ подроби, уквааніимп изуче­ нія его Оезв помо іш учителя выоы .. за 20 руб., можпо налои:, плят. по получ. 1 р. за перво. Мосьва, М ясппцкая, 21. ни. 12 , Н. і: е в и н у . XI. 5-S За умѣцсн. вознагражден. по всѣмъ п|)ед. ср.-учеб. запед. даетъ уроки опытиѣлі репетит., уснѣш. оконч. класеич. гплпі. Ііетеченская, Лб 43, меб- лиішв. коми 1 XI: 13, лігшо оіч. 4 час. ___________ * __ 56310 2—1 бпытн. ррпатиторъ. гаи^ г0“ 0ѵ ковъ,, согл. въ огъѣадъ. І’уберіілторокая, домъ * Ха !*, іа.ар і’. 4. э7б73 2—1 0 П k! т W |-і? й репетиторъ, гимназистъ U 1 11 . . а 9 і U: уі 7 -ро класса, ищетъ. урокъ з:* яебольщоо вознаграждепіе. Старо-Московікая улица, доігь Ха 26, іівпрт. 23. 57927 иУуТ’ЕІГТ» jicne титоръ ст. готовить въ * * 4 кл. ^нкѵпіг. ,ѵ-ш.а къ осей. экз. Обр. въ кассу О бт: бпб-ки до 2 “ч. дня. 58514 К0СКГ8СКІН ОБЩЕСТВЕННЫЙ т г-s м у гѵагьэ (М . О. Р . О. 3 .) . Для лицъ обоего пола ст» рапнымъ образо­ ваніемъ. Отдѣлы: архнтектур., инженерный, элокт: о-мехашіч. я др. Пріемъ безъ экза­ мена и зъ городск., торгов., высш., ПВ- чальп. и др. і.іко.т ь. Уо овія высылаются бік;п іатио. .*По с к п а, Долгоруковская, 23. Техникумъ. Лпччы». переговоры 6—8 час. вечеря ібудей). 4″>з 25—1 ш ш ш | за J I., во всѣ кл. ср.уч. зав., разл. свидѣтельства, гот. Ветеринарная ул., No 41, кв. 7, отъ 2—5 ч. ____________ __________ _ ________ 56212 3—3 Ст. Давидовъ гот. па а т т ѳ е т . G piSл . доиоляит. курсовъ ш к о л у п р а г іС р щ г м ., латынь п новые языки. Іхуликоьекия 13. 5G312 2—2 РГ і ЕйЯ ѵГв’Ѵ зрѣлости, къ конкурсу въ I Cl 8 f Р У Ч нпет. Сотни вы- щ ІІІЯ lt.A U * дор нав. Практика ;Д «««••о. к) лѣтъ. Ьсѣ пособія. ІІет- Д ровскій пер., Хѵ 13. во дворѣ ux at U1 £ а !ІІП*ЭВССІІЙ. 53907 z0 —9 СРОЧНАЯ Е 6ТБѢТСТБЕЕБАЯ п ѳ д г © – г © в и а в о п с ѣ и л . с р о д н е – у ч а б и . з а в в д . , въ шііслы щшпогщ и въ воен­ ныя училища » уГреГ-учеопи“ І: вед. Пріемъ нъ гимназіи Родюаовой отъ 1—3 и отъ 5—8 геч. Уг. Рыбной и Кузнеч­ наго переулка, 2. 56639 5—3 ^Ускоренная и отвѣтствѳн -| : і кая подготовка за 4 и 6 кл і S среди. учеО завед. (тужск и К І женс). названія: учнтельск, | ? 5 ™вшгоореі.Іі(ІІішы классный чинъ, спечіальныч занятія Ц съ малоуспѣвающими. “ І Ш . Л д р о с ъ : Ж андармская пл., X* 4, кв. | ^ 2 (пар. ходъ). Пріемъ 10-12 ут. п 4-8 в. Ц f « Ш П П 5 Р П * 11 !*”разр., п іг а 05sbt4irL M « школу праиор. Я й вІій и іМ З З С о т н и в ы д е р ж а в * 1 ‘ф й?£в Вн|гТ 2 ІЯ т и х ъ . Московская ул. Я ІёнХ ІІВіІІЗл 4* ^ одъ °’ь переулка а во дворѣ. ГИаѳосиій. У 53906 10—10 SW т Г ^ ч ігл ьм о о п р . 2 fp., Ш ііо л у ¢0 п р а п е р щ . к р а т ч а й ш ій Ц g ЗВ 6¾ с р о к т ь 1—2 іѵ» « с . готов. ,¾ га ст» г а р а н т . у с п ѣ х . студ. ““ о т ъ 4 —8 ч . ііу ш іш м о к 3 , НВ. 21. _____________________ 56143 5—5 ш ш ш іі . 1 ! т т готов. студ. въ 1 мѣсяцъ. Мосналев- с:,;а.ч, Уі;раинская, Ха 9, іеоі. 5. 57963 Готовлю на вол ьн со п- ред. 3 и II разр. учГ’вав^’клоч” ковокая, 36, кв, 4, спр. студента, тел. 41—29. ___________________ 58173 3-1 л военныя т. ^ ” ;:в Ж а .° к й 1-2, 6-7 в. Громадный опытъ (болѣе 150 вы- державшихъ) Лучшая гарантія. 56487 5—3 Призывныхъ, ратниковъ и бѣлобилетниковъ готошггь на еольно – олредѣл. 1 п 2 разр. для поступленія въ школу прапорщик. студентъ Гозный. Пеаровскій, 15, кв. aj’Oiioro врача. ________________________________ 53725 2—1 иснрннскоя ул., 63, чей ко, окончив­ шій 6 кл. реальпаго училища, готов. и рѳ- пет. во всѣ ср.-учеби. завед., въ младш. кл. по всѣмъ предм. въ отарш. сиед. мат. Дома отъ 9—1 до. и 3—8 в. 57638 6—2 Окончив. реальное училище ищетъ уроковъ или мѣсто въ конто­ ру. Богдановскій пер., домъ Хз 23, Карманову. 54388 6—1 Онончившій реальное учил. готовить къ осеннимъ переэкяам., спец. математики, и нѣмецк. яз. Письма и.: Пассажъ, почта, пдедъшшт. квита иц. „Южп. Кр.“ Х657539. 57539 4—1 І ‘ти д и Щ м и ан тіи д Ед вяв ю л; ончившій 8 кл. гимназіи ищетъ коп- Щ U дііцію на лѣто въ деревнѣ или на | дачѣ. Рыбі.ая, 30, кв. 2. 58019 Ш Гимназистка 8-го класса ишегь урокъ. Ивановская ул., XI 3, квартира 7. 58539 2—1 Г инніізипъ 8 -го клГ опытн. репет., готов. къ экзамен. и ле- реэкзамен. Екатерлноолавсасап, д. Хе 27, дсв. 8, во флигелѣ, напра-зо, посл. дверь. _ _____ __________________________ 57009 2—1 Г и м и 9 9 1 ІЛ Т 1 . 8-го класса репетируетъ m H ad ИСТЪ й ГОТ(лвл^ ^ оСен- пиъгь экзо менамъ. Знаменская, д. Х*в 13, кварт. 10, телеф. 29—79. 58186 Реалитсъ 6-го класса готовитъ къ осей, экзамен. н переэкзам. Классическій пер., Х6 8, /ко*. 12-аі, во дво­ рѣ, ?-й от., отъ 10—1 и о—5 ч. 56909 УЧРНИКТ» ^ .класса готовитъ къ осей. с п окзаменамъ. Рогатинскій пер., Ха 11, іш. 4. До<ма отъ 3 до 5 часовъ. 58071 2—1 Б ю р о т і р у ‘ д д о і іекокенлуетъ здѣсь и въ отъѣздъ студентовъ и курсистокъ ня аттест. врѣл., къ дополн. ва женск. и муа.ск гимн., по латыни за 8 кл., пѳрешю., ч с р те::5 і« Ь 5 Я ,гг/ѳ д и ц . н др. раб. С л е ­ с а р н ы й п ер«, Ws 14, вж. отъ 11—2 ч. лея кромѣ празд.), т е п е ф . 2 4 -2 2 . Ы88С 6-2 g Открыто І И СПРАВОКЪ^ g при О. II. Б. Н. I. В. У. 3. ^ и д л я с т у д е н т о в ъ , п р и з и п м – | Re к ы к ъ я ъ а р м ію и л и ц ъ , з а – і і и и т е ^ е с о в а н ь ы х ъ и ш и і Това- и рищѳіі просимъ іишравл. сноц’адрѳса И га и справки по адре.у: Х арьковъ, Н {П О і*»еарн. пер., 14. Свѣд. безпл. ш 56121 j . —. ТОРЕЦНОМУ Т0ВЙРКЩ:СТВУ КЕРйН ЧЕСКйХЪ ПРО г3 )Щ Г.ТЗЪ нъ Константиновкѣ мрі* • f u n i j 0 ;{В% ПІПЛШІО заводомъ, з мпманшііі тапѵю едолж Т ?Е Ь ) р НТ{‘Я UH I иШкІ Эѵій0 ІУіѵЩзП ноогь на бо ьпіомь синодѣ опіиуцпр ты хъ издѣлій. Тамъ я»»-* ftv w y j i ь*ft’’!**О***?ft ‘Р и л Съ «а ірі>сдми об)>нп: к-« . 11. к і’. к е н ъ о п м т н ь іі Й p^W bUla и«іДѵПІ и* Ь енгсрозеком у,ьахм >ть. К. а-а “S S – БУХГАЛТЕРІИ СКИХЪ ЗНАНІЙ « . п т ш ш ъ і і г а а і m s “ пёр., 2,вь помЫц гим­ назіи Родіоновой. Спеп. подготовка па мѣста въ крупн. торгово-промы.пл. п фииамсов. учрежд. пт» кач. о^ііѣтств. бухгалтеровъ, коррѳеионд., счетоводовъ и і.шпочш. Оконч. реком. на мѣста. Овѣд. выс. за 10 к. Зап и сь егьедп. отъ 1-5 и 58 ч. в. 56629 о-Д С ОКНА-воспитательница опытвдя, <%м’Д лѣтъ, нужна въ отъѣздъ. Бѣлі и;дід- с кая ул., Ха S. 377ѵб Potrzebna bona polka ІиЬідса zieci о dw nrh »./iewc«yn* . 4 i 2 lat. Na wyjazd о Slawian.skrt, a podaniem refereiicjt w^syl c j»o B. Kistelski. Xo\vo-Sla\viaiifcl«f СДягпѵ ub* r»6-M0 U ужна бонна къ двумъ мальчикамъ, сх *’ шитьемъ. Ветеринарная ул.ицл, 22-24 кв. 22 _________________________ Къ мальчику 11 лѣтъ требуется гувернантка молодая, образо­ ванная, интеллигентная п скромная,; зна­ ющая основательно фралцузск. яэьр*?. ѵ музыку. Являться ОІЪ 11—12 ^ л отъ (Ѵ-\ час. Сумская ул., домъ Ха 58-а. кл Бассинъ. ■ ________________ Француженка “ чить урокъ 2—3. часа въ день. Ю дш ііі поселокъ, дача Голика, 2-ая ігродоиьчйл 7- ая поперечная. _ __________ ___ &КЙ& Француженка съ днпл.. опыт. уч ., репет. и гчугоя . Но псѣ уч. завед., грам., разг. и лит., с о т . и ш городѣ. Іѵ’арачевка, дачи Скѣілич- наго, Ха 13. ЗІЕІШ 2—-1 Ф р ан ц уж ен ка нуж на къ дѣвочкѣ пяти лѣгъ па рудникъ. Я гій . т &. тельпо среднихъ лѣтъ. Узяать; Ііущкиіі- ская, 11/6, отъ 11—2 ч.«с. іі оть 5*~7. 766^ и У Ж Й А приходящ ая француженка дѣтямъ. Ветеринарная, Хк 13, кд». 2. Являться отъ 10—1 и 5—7 час. 56230 3-1 PARISIENE cherche place. E ctire SoumsKaja Хё 29, і.н. l. ..a a М О Л ОДА Я Ті б ЛЬК A окончившая (Курсы ФРЛ£ЦУЗС2СЯХХ>’ Я-ЯІХКѢ ъагракнцгй, даетъ уроки тсоро^> а прак­ тически, мго.чеетт» ‘ йднііѣатьея і*ъ: течмнз всего лѣта. Еліиалетиискій Дер., ХЬ 87. _____________ 5777S – ф РЕ БЕ Л И Ч К А ведеіъ занятія оъ р :.ти- г ми. Ст. Поіѵдтилоіака, правая г.тчір., дата Трети кона. учительница музыки, опытная. <&х>нч> хор. музык. учил., даетъ урока-, гот. въ муз. уч. ІСоігхорская &ті., М, ье*>хц атан;ъ. Г>70і-7 ідаШШГшзЫіН даетъ угони нодерого. Ры.марся&Яу Лі 15, ходъ со двора. Перегов. зторн. и пптк* оть 6 лѵ 8- ми вечера, остальные дня отъ 12 до э-хь дим ‘»6ч>9 л 8 —1 Д аю ур. муз., С руб. г.ъ мѣс,, 2 р^зі въ н. Ю рьевскій пер., 5, 1-ый ;>’г. 53DJ9 3—1 На скрипкѣ усп. препод. Кулшіовская, X” 19, кв. 2. 55441 СВ0Б0ДН. ХУД0ЖН. (иіан-ка), ищетъ конднц. ке .Каъказ7>, въ Крымъ и др. мѣсти., урок:: муз,, пѣ* нія л акіеомлап Мало-ІТіШР-‘Ч-ск, ул. Х й 38, во дворѣ. Трамвай . 4. 4. м 2. ______________________ _ ________ ^ М . Консерватористъ сажъ, до востребованія .Л\. Ф::‘. 57996 2-2 УРОКИ ПЪНІЯ Софья Александровна- С о гоя ядъ. ТіЛй’г* .форма Зеленый Г.чіі“, поселокъ Высо­ кій, домъ Милдсра. Н ужна къ мал ьчину 8 лѣтъ, въ отъѣздъ, фрапцужекнл,. анак*- щ ая эіувыку, или русская. 1{рихл«д. отъ 11—4 час. Технологичеокай, Х> 1І>7 кэ, 1. ________ _ т ін 2—і К К О Н К У Р С У ПО РИСОВАНІЮ I 9 I ХУД ЖЕОТВЕННОІ в ъ н н с т . гр- и ч ке. I э | уч съ ручіітеаьств гот. уч. Балыцкій. Художѳсті евиое уч. ________ _______________________ 566 і 8 8— 2 & ПО РИСОВАНІЮ ” 1 І К КОНКУРСУ ІХ У Д О Ж Е О . УЧ* ш в и н . г р . и н ж . ) с г у ^ а ѵ в п ъ с г | j готов. уч. Балыцкій. Художестссннсе уч. jp _________________________________ 56617 Студентъ дяетъ^уроки” РТЕСОІ і АНШ, къ готомкъчь ѣъ ХУДО4иес<ё**:ІГКС0 учИЛКЩсі. Домл ДО . 3-ять ч&*> М тш. 1¾. . 2—1- Въ ТСйТ!)Ъ ГІ.а мѣсто ° ^ * ° жед. гьктуч. учг-тѵѵ f1’ ѴТѴГАТ. Кі, п».чпн. Лдр.: Харь.коѵ.ъ, Ті&ссялгч., Д(> лоотреб., Хі 57916. 57957 ‘2-1 І І Р б і І І дѣла веду во воѣхъ копсвст. У с ь а н о в п ., у г а н о н ., і і а о л ѣ д о т з . и др. А. И. Кур- дипопскій. Ііуа.кнпсиая, XS 4 А.И; іем ъотъ 10—12 іі 5—7 ч. ѳжедн. 58055 2—1 Состоя повѣренны м ъ Берез. сел. обш., пмѣя время, б о р у в е д е ­ н іе с у д е б н .э б р а н . р ., у с ь ш з н ., у з а – к о и ., п з с л ѣ л . и друг. дѣла. С оайТ ілЗ, п р о ш е н іп ко псѣ мѣстя, учре:к. и ни В ы с о ч а й ш е е М лэя. Клочкопекій пер. 8, по К.-ІІаыаоов. ул., около san. П гтітищ 56188 2 -2 ПМГ/ГШ И но пи о ь. Въ одинъ мѣсяцъ казкд. обѵ ч. бистро и безошибочно раб. на мнш. псѣхъ системъ, съ правыльп. выполи, дѣдов, бумагъ н торгов. корреспон^;о:»ц. Ііреи. нар. уч-па. см о Г ; fi. И- БРОХОВѢЦКАЯ- i t і. 51660 10—4 СТУД. КОНОВАЛОВЪ , слец. готоі:. го ясѣ сред.-учеон. завед., j :ъ. т?акм:’е репстир. Примѣрог.сіспл у:шіи», домп. Х іі 32. 5659С 4—1 Въ 1-й классъ къ августу 7;т» гимн. р^адън, И ZOOM. УТПІЛ. ГОТО л. студ.-спец. Москзловская, Ухраш’іскпя:, домъ ХЬ 9. кьар. 5. 57964 ” Ш с і і М т й т е о ь – ГИМН. Р. С. ГАРЯЕБСЙ готов. и р«- петир. ио всѣмъ предмет. къ предст. гжзам. Аіоскадепокая, .Ns 2, кв. 8. “2 — 1 57810 I У с п ѣ ш н о Г О Т О Р И Т Ъ jjj д ‘Ь т а й въ* т п а д ш . к л а с . оредп. учебн. зав. ж ена студента, спец. мат. п (9 4 >ус. яз., им. благодаря, родите.т. ІІочго- ta выіі пер., .\« 15, кв. 6. 57839 2 —1 …………. й Ѣ Т Е Ш Д О 5 НП. къ экзям. іі переэкзр..ѵ. гот. ст. СЪ ВЫСШИМЪ G5PA3QB.) Мировооин. ул.. 17 к іі . 18, ТОЛ. 40 -18. 57700 Готовлю во всѣ классы сред.-учеб. зав. Спеціально подгот. іга •ивгуст. еква?г. к лередерж., па поль- ноопр. I и ТТ разр.. аптек. учен. и въ шкоту лрапорш. Бездон., 3, къ. С. ________ о $518 2—1 Во всѣ гаассы оредн.-учебп. зав. и fio е с ѣ з с ^ н і я го­ товлю и репетирую. Конторская, S4. кв. 3 (ао флигелѣ). 58182 7—1 В О ШСЪ – .ас” ‘ ж Ё готовитъ и опгсдѣл. съ оСпзат. успѣх. студ. Касса выдержазш. Пріемъ с п -і—8 мас. і р ш г ікн сі а я , 3 , к п . ‘А t • __ 58740 20—11 Р лл ч *<пас. к у ж . м Я Й К Э й н ЭКі-ИСИ- с р .- у ч , к S ( ¾ н і к ? р а а п . з /с п ъ и із с | ІФ к я н -ё I’iVfL. Ідл г о т о в и т ъ с т у – В ^ D w rw д е н т ъ Д У Б Р О -6 Ш »2ЙИЪ. Алоксанд.-Нееск. п., А’з 4 (по Заик.)к 57502 8—2 3 1 гіііШ П ІЗб нуя^иаевс• Я І Г Й Г Н Р ‘Й і'” ! П0С0ЫП 1,0 КУРСУ. 1 І І Р І І І І Р і К0НТ0ПСНС332. a 8 в*6йі.Ь!!5і*зааы кр . я, ст. 57082 10—2 п а высш. шчал. На 8 В.Д 0 Ш І.,г = И і лично и заочно. Харннскій пер., 3, кз. 4. ст. Нопиковъ. пріем ъ отъ 12 2 и —7. 58580 3-3 П Е Р £ 3 |УГЗЙ НЕ Ц 0 3 К ЙМ 7-: і ГО ЦТ» гот. сту дент. ру- {жж мат. усіі S ѣха.ВсЬ И « сыдерж. й S СксбелсвЩ Ш ская, 9 ,0 Икв.5.ІІрі-Н Я ‘емъ 1-7. “* Телефо “ ы иъ 3-98.® s 5487S 60—8 ПЕРЕЭКЗАЯГЕКОВК. г о т о в . I ‘?У сть. О. ПС5ЯТ- у с п ѣ х . в о г е ѣ Й Я – И | к л а с с ы с т у ;-. О с т а д н ы й а й й]3 % Б ы д е р ж я & а ю іѵ .. Пріемъ Ж ’д ОТЪ 4—К ч. ПцШ ЯИііСКЯЯ 3 , ч , «Г І |в _ 2,_ 10-0 6oSG4 Щ ШЩЩЖ с-?. І Й і р І І І і У з. й. lire С Ш- Н ііч і УЗ ІІІ ;’1о®кс,вск»и у»-, ^ св 0 0 і <Ь> а 4, ходъ съ переулка n 57540 6—3 И і з к о н к у р с у гот. студентъ Я . АГИНСКІЙ. Садовая, 3, і:в. 1, тел. 34 — 77. ______________ 57545 10- 3 пъ торгоі ук» школу и до 4 клас. гл, жепск. средп.-учебп. зап. Пріемъ до 20 іюня с г. Больш ая Пипасовка. Рѣзпнкоьскііі пер., домъ .ч 8, кн. .Ns 3, отъ 2;/? ч. до &Ѵз ч. дня. 58552 къ~ R o I T k у р с у ” бъ высш. олец. уч. рал. гот. съ полной га- і аптіей -гі гл к і г -ь. Петропокій студ-тохн. ‘ ‘ « Г І в б Ш Ъ , пер., д. 12 , к«. 2 . Пріемъ 10-12 и 5-7. Тел. 27-75 57900 3-1 г,ънх АпТей “ гоѴ.лсьи- 1 L студ.-твін. 1 І ШШ ІІЗ ?3КАЯ УЛ-’ ________________________________ 57781 10—1 К ъ к о н к у р с у “оЪт. М. И. КАМ И НСКІЙ 57672 3 2 ліггер.. сочйнеи. Го- тов* съ °^я з уоиѣх. 1 Siibt’s* ййв вы cm., вач. уч. и къ перѳэкя. Ааршіскій пер., 8, кп. 4, ст. Новиковъ, отъ 12-2 и 4-7 ч. ___________ _____ 56529 4-3 Т З і й Т Ы М І * Т – о і і ГОЛТЪ. СПЕЦ. ГС- * ь 1 “ т о в . пъ кратч. срокъ ст. НПРПЧІІК!. Лято.т. мпапіе треб. округа. lU lilU iiilu І7« Много реком. Солиц. могу съ гараат. .Іич. отъ 3—6 ч.: Куликовская, іо, квар. 2 . Г арая, ходъ 2 эт. ‘ .6927 1 0-2 С .’.й с * . Ь 2 . і й*(мсднч.,бсІ есТв.. филолог.). ® S З й Полная гараит. jcnfe.a. Dib S si? Л і ученяцъі аыдерн.ііа nBtCb- J5 S У 5Р йЗ МА*. Лично оть 11-2 д. Tax-2 2 f l Г I S . копогич. ул., No 2 «3.11,® О 2 U S I студ. С. В. Абрамовъ. © ©•»®«ввв®®*®®ве©эв©.е©®®©© 54317 6—6 £Ч по л а т . oa S кл., на в п т е к . 8 JfflfJlSa УЧСІИ., ііп а о . ч н н ъ , къ а ” в ІЗ ІІ п в р в д . по воѣмі. среди, гот. В вйігйв отуд. олешал П у ш к ііііс н а я , «>1*У Цо ®« 1!В- 12- 0тъ 10’1 и 3′?- RH1 К }’і і- S V 5 j S 11 по грѳчесі:. яв. за и О Л м і Ы Г і И ѴІ,,КЛ II къ полукур. МК ДМ аия> ВЪ уяпв-ть готов. М ЕЛ ККЪ -ГА Й КА ЗО ВЪ . Скрппшіцкій иер., Дг 4, кв. 10. 5С227 5 4 ж^туд.«технологъ, опытн. pen., 11 л. прак., С? ^ гот. къ авг. экз. и перезхз. за ізсѣ кл ; Ш курсистокъ къ доп. иси. по мат. и фио., Е къ конк. экз. въ X. Т. И. и Н. А. И. Гірн- к Студ.-техн. Федоровъ, 4 курса, олытн. релет., ищетъ отвѣтств. урокъ. Согласенъ въ отъѣздъ. Спец. лод- зч/тов. по высш. маг. и флз. Обр. ішсьм.: ‘Примѣровская ул., ХЬ 3, кв. 3, студ. ФЕДОРОВУ. __ __________________ 56834 ГТІ1Л0Н*Ъ о п ы т н ы й р о п с т и т о р ъ – ЪІУД&ПІВ желаетъ л о л у іи ть в ъ городѣ, на пригородной дачѣ, плп въ отъѣздъ серьезный урокъ за солидное вознагражденіе. Адр.: Подольскій, 9, кв. 14, студ. Добромпльекій. Видѣть до 11 ч. утра и отъ 4-6 ч. п. 58043 СТУД. (МЕД.), опыт. репет., даетъ ур. по всѣмъ пред. ср.-учеб. завед. Спец.: ЛАТЫНЬ, МАТЕМ., СЛОВЕСН., НО В. ЯЗ. Щ ‘інкплеісая, Хг 3, кв. 12, отъ 10—1 и 4—G ч. __________ 56038 19—1 Г тѴ Л Р Н Т Ъ -Ю гаС :ГЬ’ опытный роие- J jUl титоръ, отлично влад. фрапц. яз., пшетъ уроковъ или кон- дш^ію. Николаевская ул., домъ Ха 4, кв. Сморчевскои, спр. Майгельса, отъ 11—12 чао, и отъ 2—4 чао, дня. 56858 2—1 Студентъ физ.-мат. фак., опытный репет., даетъ уроки по всѣмъ пред. ср.-учеб. завед. Неточенская, 10, і:в. Малкина, тел. 43—86, спр. студента. 68012 2—1 д ъ О ТЬЪ ЗД Ъ на дачу іьти въ усадь­ бу иіцетъ урокъ опытный репетиторъ, студ.-уннв. (русскій), ГОТОВИТЪ во всѣ з:лассы сред. уч. зав. Бѣлгородская ул., Бутовокій въѣздъ, Ха 11, кв. 3, Г. Вих­ рову, лично 4—6 час-. 57698 5—1 Оконч-шій филол. фак. угпев. репет. по всѣмъ предм. ср.-уч. завед. Спец. русскій яз., ллторат., со­ чиненіе. Валеріапэвская ул., д. ХЬ 75, Н. Миронову. _________ _ __________ 57594 Окончившій казенную гимназію (русскій;, ищетъ урокъ, желательно въ отъѣздъ. Обращаться письменно или уотно; Мсскалепіса, Ліі 6G, студенту. ___ ЗШ5 3—1 УЧИТЕЛЬ ИЗЪ ПАЛЕСТИНЫ М. Магергутъ, Оывш. много лѣтъ препод. въ Яффск уч., даетъ ур. по всѣм ъ др.-евр пр. (яо., 6иол., иот., лит. и талм.), въ гор и на дачахъ. Окрыиыацк. пер., 4, кв. 2. 5ь97б 2-1 ЛКОНОЧКВІШ Й учительскій инстіпутъ w опытный преподаватель съ обязат. успѣх. готовить во всѣ учебн. завед. и къ переэкзамен. Уол. лично (5—6) ц ішсьм.: Вознесѳнск. дзіощ., 16, Цыпкинъ. .. ___________________ 58541 3—1 Учительница Р“ польск., Фр., нѣм. (изуч. загран.), муз., ищетъ мѣсто въ деревнѣ. Дачн. посе­ локъ Высокій, 8-ая ул., д. Окшэъѵкой, учихельнинѣ. 50277 3—1 УЧИТ-ЦА DPAHЦТ Я3~ (днпл. русск. и фрапц.), ищ. зап., да­ стъ ур. практ. л теор. Фр. яз. Каплу- мовекая ул., No 6, кв .7. ___ 54657 3—1 Опытная УЧИТЕЛЬНИЦА, окончнв- ѵ /ііо і i n а п тиая гимназію съ золотой медалью, знающая языки, даетъ уроки по всѣмъ предметамъ ср. – уч е б ныхъ за- ведон. Рнмналичѳоссая набережная, ХЬ 14, кварт. 1, сирое, уч-цу, 3. С. 57987 2-1 Опытная У«і-ца (курсистка) даетъ уроки. Спец. математика, русскій, знаетъ латынь. Мѣщанская, ХЬ 16, кв. 1, телеф. 26—40, Д. Э. ЗІинцъ. 56217 4-1 О п и т и а а УЧИТЕЛЬНИЦА, (гим. зол. и іІ Ы І Н а л мед.), готовитъ къ пе- реэкзамеповк. и репетируетъ. Черногла- ловская ул., 1N& 14, кв. 5 (въ домѣ ев- рейоы. амбулатор., нижн. эт.). 55999 4-1 Опытная учительница ^ ои“ ; япьгки, спеціально готовятъ дѣтей къ осеннимъ экяамен. и переэкзам. Сооб- іцпть письменно: Скршпшцкая^ ул., 17, і;в. 9, курсисткѣ, М. 55594 4—1 П п и т и т а УЧ-ЦА, окончивпі . 8 -мнкл. гимя (мед.), многолѣг. практ., готовитъ къ экз. п лереэкз. во всѣ сред.-учеб. заз. Спец.: слов. матем., пст. Адр.* Сумская, ХЬ 11, кв. 5, спр. М итнтгь, тел. 31—39, лич. *2— і. 57804 2-1 П г ш т й о а УЧИТЕЛЬНШ ІА, оконч. S U lJ D lin d n кд. гимн. (спец. русск.,! мат.’, успѣшно готовитъ въ кратчайшій срокъ за 4 кл. женск. гимн. и къ пе­ реэкзаменовкамъ. Соляниковоківпер., Д. X» G, кв. 4, мея:ду Лопатинск. и П о -, дольскимъ пер. __ 56229 2—1 ! П пкІТИ Я Я учительница (золот. м ед, V II DM п а л атт зрѣлости), готовить ВО всѣ классы срёд.-учѳб. заведи. Мордви- нооскій пер., Хіі 31, кв- 5. _____ 56945 2—1 Опытная учительница ^ Х з н е 8 сенской гимн.), зни теор. нѣм. и фран. яз., готов. къ экз. я переэкз. ЗІоскалов- ка, Спрохпнсжая ул., No 4, кв. 2 (входъ противъ церкви). ___________________ 54973 Ш М Ш У Ч И Т Е Л И . ИІШа S ШдІІ Спе^* ЯЯАТЕГ Г>ш, РУ С С Н . УІІ19В1 ііГИв Успѣшно и кратиоср. готов. къ экзамен. н переэкзам. Доброоов. отнош. Яро- славск., *М 32, кв. 3 (пар. ходщ рот. воротъ). _____________________________________57062 5 опытная уч-ца НО лѣт. практ.), О з о л . No 8Д. 8 кл. ф р а и ц . и н ѣ м е ц н . 6 (с п е ц – т а т е м . и ф р а н ц ) жел. и-»лу С чить ѵрокъ. Пушкинская Хі 88, кв. 8- 58064 10—1 КЪ”0СЕН. ЭКЗДМ. н ПЕРЕЭКЗАМ. по курёу^ср.- уч. зав., успѣшно готов. (по всѣмъ прѳдм.) КУР КА опыт. учйт., спец.: по русок. яз. и математ., зиающ. языки: фрапц., нѣмѳпк., латынь. Петроиавловекій и., (Ж уравлевка), д, XS 8, кв. доиовлад. Лпчво 9-11 и 2—4 ч. ________________________________ 58094 2 1 Опытная домашняя наставница готовитъ бт . средне-учебныя заведенія до 4-Го класса. Госпитальная ул., ХЬ 5, кв. G, со двора, первая дверь направо. ________________________________56431 2—1 Окончившая гимназію желаетъ имѣть урокъ. Монастырей, ул., домъ Ха 7, кварт. 4. 56119 2—1 Окончившая гимназію готовіііъ къ осеннимъ экзаменамъ и пѳ- реокзаменовк«мъ. Видѣть отъ 12—2 час, час. дня л отъ 5—6 веч. Старо-Москов­ ская, Н Ш г мрсу»,- -Ъ —”♦ — — ~7 у 57968 Окончившая 8 кл. знаетъ язы- і:п. Мѣщанская ул., Ха 24!, квартярь Минковича. 57772 3—1 OliOLiUURM f ~ ВОЗНЕСЕНСК ЖЕНСК. и г.О Н Ч И В Ш . ГИМН. (медалистка), ян. яз., ищетъ ур., corn. въ отъѣздъ. Адресъ: Вознесенская гоющ., ХЬ 6, кв. 2, лично отъ 1—5 час. 57699 Окончившая ист.-фил. фак, унив. успѣшно готов. по во. предм. муж. п жсн. гим. Спец.: руо. яз., мат., фр., нѣм., лат. яз. Николаев, іш., 23, меб. ком. 31, лич. 16—1 л 4—6 ч. и пис. ___ _____________________________51400 4—8 У Ч – Ц А 7 – г о К П . готов. къ экзам. и переэкзам. за умѣр. вознагр. Дегтярная, 10, спр. гимназистку. Ученица 8 класса ТГученикъ 6 -го класса готовятъ и репетируютъ по предметамъ ср.-учебч завед за умѣрен­ ное вознагражденіе. Пески, Ивановская, Хіг 8, кв. Ш арифовой. 56950 3—1 Ученица Имнѳр. муз. уч. (старш. ку р .),-д аетъ уроки музыки. Москчлевка, Снрохшісжая ул., Ха 4, кв. 2 (входъ противъ церкви). 54972 Г и м н а з и с т к а ищетъ уроковъ, іютов. въ млад. клас. Нетцчепская, 37, кв. управл. 58131 II за всѣ клас. мужок. и женск. гим. ѵ ііП н іі ищ* ок“шая и с т .- ф и л . фак., изъ Л Я іІП HI ФРан|іуз. семьи, изуч. нѣм. въ І’ер- U мап., жел. въ отъѣздъ, недалеко о іъ Х арькова. М оскалевка, по Маріинской ул., Дроздовскій n ep .,X sll,E . В. 66)95 3—3 RDОйНО-ОаП ПЗ опытн. препод (курси Д ГдуП С d D[/» HJ* стка) препод. др. я зм пврисъ-боивриоъ. Д аетъ уроки. Согласна въ отъѣздъ. Адр.: 2-й Чеботарскій въѣздъ, д. 8, кв. Григорьевой, спросить Каганъ. Лично отъ 6 до 9 вечера. 57776 У р . д р е в . – е в р . я з . и общ. пр., въ го р « а на д а ч а х ъ даетъ курсистка (мѳцал.) ок-ая шк. н въ П а т з – CTS1 “fe. Скрыпш ш к. пер., X* 4, кв. 2 66977 КУРСИСТКА СТГКУРСА, ок. 8 кл. каз. гимн., (золот. мед.), даетъ ур. по всѣмъ предм. ср.-уч. зав. Ми- хаиловокая, No 18 ,кв. 8. 55208 3—1 Курсист.-историч. от- Y PK.^(°rttt.’ математ. и язык., франц. практпч., ищ. ур. въ городѣ. Лермонтовская ул., домъ Лб 35, кварт. 2. 57798 тц е ть уро- ПуРС СТКа ковъ, екнетъ языки, опытная ’ учительница. Дома оть 4—6 ч. веч.. Кузнечная уп., ХЬ 14—5, спросить курсистку. 56403 2—1 Курсистка (естест. IV кур.) ищетъ уроковъ, согласна въ отъѣздъ. Черныщевск., 77, кв. 4, спр. курс. 57587 4—1 ПЕГТиДОЕСУП (слушат. петроград. В. D w tl і Л і ЕОІѴ н Ж . К .), естествен-ца, гимн. 8ол. мед., аттест. арѣл., зп. язык., ищетъ урок. Ветеринарная ул., Ха 18, кв. 1, Гуревичъ 58149 3—1 КйЛТѴ Ш АРІІЯ (слушай, петрогр. В. О Е І/Т у ж е в н а ж ІС) я «яор.-фил„ іюнчагопщя, гимпаз. зол. мед., иіцетъ урок. Лнчпо до 11 и отъ 3—6 час. Епар­ хіальная, Ха 10, Кононова. 581*48 3—1 Стенограф іи полный курсъ, здѣсь іі въ J есочинѣ, уо пѣшпо преподаетъ б стенографъ при Гос. Думѣ, оконч. унив. З а курсъ 30 р. Лично: 9-»0 ут. и 5-3 веч. *1 иронооипк. площ., д. 12, пар. х., 2-й домъ отъ Сумской. 56168 3-3 Сонні-г, чтицы или компаньонки ж е­ лаетъ получить мѣсто молодая, интел- лигентн. барыш ня, согзх. въ отъѣздъ. К у­ ликовская, Ха 1G. 57814 і ъ е е э * ? dlE > jB E > K n и а – і и н а х ъ Плата за 2 ч. ежелн. заннт. 5 руб. въ мѣс. л о Т о – “Ъ вечера”. ПЁ^ПИС г Ш бЦКОГЪ. Кузнечная уп.. д. No . 2. 2—2 544« БУХГАЛТЕРШ двойную итальянскую можнонзучить ТОТЪ ко путемъ практическаго вѳдепія качгь, 8 ввимаясь о т а ііл ь . ио и а;Л Д •‘.А , .^ааъ S ‘ L А. Х м ьдь щ іій , се;;«« 7 Г А S._____________________________57ііі.*> II) 1 ihi м д ироп. груиііам ь дііо . ін . италь- І 8 Й і 5ІЗ й І янгк . бухгалтерію, копмерч. а Риѳм* И корресп., курсъ по 15 руб. Объясненіе каждому отдѣльно. ОкончиоШ. выдается удоотонѣ* репіе. Исправляю почеркъ и обучаю пер­ воначально грамотѣ взрослы хъ и пожи­ лыхъ» Солііникозокій иѳр., \і 6, мо;<: у . »3,- дольскнмъ и ѵАоиатинскимъ ііеі». 7йУз 2 -1 ” Т ііы т ш й іу д а іе . ъ Г свободный 2 час., ищетъ занятій. Пас­ сажъ, предъяпит. кредит. рубля Хз 39537. ____________ 4788 2 ~ і __ Опытный бухгалтеръ, знаетъ хорошо фабрично-заводс.к. Суѵ- галтерію, ищетъ мѣсто, согл. на выѣздъ Извѣстить ішсьмол.: ІСузііечная ул., д. Хе 23, кв. 8, длл М. Б. 56878 Опытн. бухгалтеръ, са^ пз„ практ. всѣ отр. бухг., оооб. дв. • нт., молод., энерг., им. сол. реф. и личм. рек., монетъ сол. должн. въ коігг., бан­ кѣ или друг. сол. іредпрінт. Ж андарм­ ская пл.., Хе 3, на. 1, С. Д. Минькину 57711 2—1 С в ѵ г ч п т о п і . впоогнѣ опытный, ищетъ О у д Г а Л Т и р Dj мѣсто, можетъ по­ мощи, бухгалт., им. референн. ІТодоль- )г.сій пех»., ХЗ» 19, ісв. 1, Мейджхоюа, телефонъ 45—7 9 . _______ 57861 2—1 ^БУХГАЛТЕРЪ , имѣющій 2 часа свободныхъ, предлагаетъ саои услуги. Почт. итд. въ Ііасоаасѣ, ирѳдънв. эуб.і. 611 Л. .NS 3B3505. _______ “’оіИЙ 2-2 [ т . БЪ школу пропорщнк.. [ Г Н ВОЛЬНО! ій н .Е І вв денть-ипец. Пушкнпская, я, кв. ___ * “ S1 * 12. Вид. отъ 10-12 4-6. 55416 6-6 “ ВЪ ШКОДУ ПРАПОРЩИКОВЪ, па волыіооіір. Ц-го разряда готов. отудентъ. IJa успѣхъ ручаюсь. Солдатамъ уступка.Справ­ ки и Хлои, беру на себя. Адр.: 1 ымарская, 5, кв 5. Л ич. отъ 2-5 ч. и отъ 7 – у в. Ст. Л. Бѣ­ лявскій. ________ 58054 2—1 I З т ь Ш Е-С < с> П Р А П О Р Щ .,{ В О ЕН Н О Е ст. въ 1 мѣс. съ об.Чіательн. успѣх. Харинскій пер.. д No 8, кв. 4 ст. Новиковъ, отъ 9-12—4-7. . ___________________ . ________ 5 -2 56880 м й и па чииъ гото- P L ІІУВВг і МЗ яч УЙЙ вить въ 1 мѣсяцъ Вs | | йЦГмВЬ йГіЗчзіІІЙ «туд.-спѳц. Льгот. ЬЗ EJ Ш І^ а (иЦЛвкВК уолов. Н у зн е ч * P flfl, 34, НВ. 3, Телеф. 30-93. 56942 5—2 ТЕХНИКУМЪ, въ г, Харьковѣ. Гоствнная, No 16 . (Бывшіе ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ. КУРСЫ). Бъ вѣдѣніи ми ннст. Top г. и ііром. От- дѣл.: зпзктротёхннч., механ. и строит. Су- шестп. 8-й готъ въ г. Харьковѣ. ПРіЕМН. ЦЕНЗЪ: высш. яач. училища, ю – родск, уч. пол. 1872 г., 3 кл. с;>ед. уч. зав. и*ш одпор. имъ учпл. Съ 1-го »септ. открып. занятія и для вечерней группы но тоіі же ирограмыѣ н с.ъ т’Имп ж е призами. Программа высылается за -О коп. Вт, министерствѣ прошелъ законопроектъ предоставить и р л е а кончившимъ ТЕХНИКУМ Ъ п апАліе инженера. Н а ч а л о з а н я т і и Іт о с ѳ п т я б р л . ТЕ .7» ПРОШ Г 3ЦТ. :,:.5.)7 5—2 Н Ш І Ш Ш 6 * к р а т ч а й ш а я и «Ш Ш И І і О Т Ш С Т В Е Ш Я .. f t I І Ш подготовки Кличсовская, Ботаническая, 11, телеф. 26-78. тая^д^а. w л деуид, д д а ВО ВСѢ КЛ АССЫ М УШ . и Ш ЕН . СР.-УЧ. ЗАВ.,Ш КО ЛЫ ПРАП. и ВОЕНН. УЧИ ЛИ Щ А. Результаты энзашеновъ въ 1915 году: Въ азг. вео. 6, выд. 6; сент. держ. 19, выд. 14; окт. пер. 26, выд. 23; нояб дер. 34. выд. 32; декаб. дер. 43. выа. 37; янв. дер. 34, выд. 31, февр. дер. 27, зыя. 24, карт. дер. 29, выд. 28. С п е ц іа л ь н ы я з а н я т ія с ъ п алсусп-Б вакиц игли . ,г. Прогр. экзам. и условія высылаются безплатно. Спеціальная подготовка ІіЦ Ъ ЖЕНСКАГО ПОЛА за 2, 3 , 4, 6 и 7 кп. ги.%. къ август. экз. Экіаменов. 20-27 мая н. г. во 2-й жѳнокой гимназіи наши ученицы В С Ъ ВЫ Д ЕРЖ А Л И . Г ір іегл ъ о т ъ 1 0 —12 и 5 —7 в ѳ ч . SS 11 G