Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
13043
Дата випуску:
15.11.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

t Флавіанъ, Беллетристъ А. Н. Шеллеръ (А. Михайловъ). (По поводу 15-лѣтія со дня смерти). митрополитъ кіевскій и гал-нцкій. А. Ѳ. Треповъ назначенный управляющимъ министерствомъ путей сообщенія. Поэтъ А. Н. Апухтинъ. (По поводу 75-лѣтія со дня рожденія). . ______ __ ,■i Воскресенье. 15-го ііон Г іон l ‘ »i: Женщина-доброволокъ. Б и т н а я слуш ательнице московскихъ ; і ; і ‘ ііг і ; і : х і . курсовъ, у р о ­ ж енка г. М орш анскя Зинаида Н иколаевна Ласплычіа, рабо­ тай D7. качествѣ сестры милоеердіи на передовыхъ пози­ ц іяхъ , і)ъ іюнѣ была нѣсколько разъ ранена, но не п о­ кидала поста. Вт, іюлѣ г-ж а Васильева поступила д обро­ вольцем!. подъ именемъ Н и колая Васильева. 21-го августа 3. Н . Васильева скончалась отъ ранъ, полученны хъ въ бою. На русско-германскомъ фронтѣ. Бивуакъ артиллерійскаго парна На русско-германскомъ фронтѣ. __ У землянокъ Во Фландріи. — Взятые въ послѣднихъ бояхъ германскіе плѣнные— подъ конвоемъ африканскихъ всадниковъ. • нашего корреспондента. На русско-герканс’омъ фронтѣ.— На Нѣманѣ, На русс ко-германскомъ фронтѣ __ Вилейка. На русско-германскомъ фронтѣ.— Литовская деревня Д. Въ Дарданеллахъ.— Награжденіе французскихъ офицеровъ англійскими орденами. Отъ нашего корреспондента Эдита Кавель. Корреспондентъ „D a ily ‘:»і I* даетъ п од ­ робности трагической кончины миссъ Пднты Капель, при гоноре иной нѣмцами къ смертной козни из то, что іп. ей школѣ нашли пріютъ нѣсколько бельгійцевъ, англичанъ и ф ран­ цузом!., бѣж авш ихъ изъ п лѣ ча. П ри го­ воръ былъ приведенъ въ исполненіе въ Врю сселѣ. Мѣстомъ кпзпи выбрали глухой, з а ­ лу и и і.ііі садъ, куда миссъ Капель была п ри ­ ведена под!» конвоемъ солдатъ. Ей завязали глаза и пак| мл и голову чернымъ покрываломъ. Она дер мчались все время мужественно и д о ­ ш ла почти до самой стѣны , возлѣ которой ее долж ны были поставить подъ разстрѣлъ, но здѣсь силы измѣнили ей. Она тихо вскрикнула и упала безъ чувствъ. У ж е выстроивш іеся сол ­ даты въ см ущ еніи опустили руж ья. Герм ан скій офицеръ направился къ упавш ей, вынулъ ре­ вольверъ и , приложивъ его къ виску миссъ Капель, выстрѣлилъ. Смерть послѣдовала мгновенно. Генералъ фонъ-Илукъ, командующій 1-й германской арміей на западномъ фронтѣ, раненый въ одномъ изъ сраженій, гуляетъ послѣ выздоровленія въ своемъ салу близъ Берлина. Въ Дарданеллахъ.— Награжденіе французскихъ офицеровъ англійскими орденами. «Ура» ръ честь новыхъ кавалеровъ. Отъ нашего корреспондент а. ,Членъ Государственной Думы (октябристъ) А. И. Звегинцевъ. Погибъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, гдѣ находился съ первыхъ же дней войны. Рельефная нарта сербскаго театра войны Налетъ цеппелиновъ на Лондонъ.—-Мѣсто, гдѣ упала бомба. Ошъ нашего корреспондента. Напитанъ Н. А, Бойкинъ, участникъ русско-японской войны, во время которой былъ раненъ и награжденъ орденомъ св. I еоргія 4-й степени. Участвуя и въ ны­ нѣшней войнѣ, представленъ къ награжденію золотымъ оружіемъ. Былъ раненъ и по вы­ здоровленіи возвратился въ дѣйствующую армію. «Тотъ кто получаетъ пощечины», – С . я Андреса, У ^ь ш п .. Іи п ^ р Д іГТоваріпдест А. А- . …………. . «Ю*вШ КраІ>, Оу»імая, 18.