Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
13030
Дата випуску:
08.11.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воскресенье, 8-го ноября 1915 года ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЬ No 13030. 5-лѣтіе со дня кончины Л. Н. Толстого. 1) Л. Н. Толстой, 2) Л. Н. Толстой съ внучатами. 3) Л. Н. Толстой съ сострой. 4) Л. Н. Толстой на смертномъ одрѣ. 5) Номната на ст. Астапово, въ которой скончался Л. Н. Толстой, 6) Процессія со станціи въ Ясную Поляну. 7) Могила Л. Н. Толстого, ,Ю Ж И Ы И и р л и: S -ll ЦН­ іи Гі Бывшій министръ путей сообщенія С. В. Рухясвъ Сочувственный союзникамъ нейтралитетъ Греціи.— Греческій солдатъ и англійскій матросъ на часахъ у одного зданія. О і ‘ і д нашего корреспондента. Германскій крейсеръ «Ундина», потопленный англійской под­ водной лодкой въ Балтійскомъ мерѣ. Къ балканскому конфликту.— Греческая пѣхота. Отъ tittuir.’o корреспондента. і Къ балканскому конфликту.— Болгарская артиллерія. ЮЖНЬІЙКРАЙ Бискре -‘ іііі ” , 8 -Г о іііціорл Г.11.і піда Варна, Портъ и городъ. Чечне Черноморскій флотъ бомбардире г;.: іи і ; . г I ’. ; ны крупной пртнллеріей кораблей ч б цг,, с і> и іропланонъ. Одновре­ менно Варна пыла оомоардироипна воздушной эскадрой летчиковъ, бросавшихъ бомбы. Но гндро-нлат-м і. былъ открытъ жестокій огонь артиллерійскій и ружейный, но безуспѣшно. За нее время бомбардировки боліары на ого н ь судовъ не отвѣ­ чали. По наблюденіямъ летчиковъ, стрѣльба была въ высшей степени удачна. Пн-мъ совершенно разрушенъ. Вт. Дарданеллахъ. Англійскій нонтръ-ми ноносецъ перевозитъ войска изъ Мудроь„ на Галлипольскій полуостровъ. (jD.b ішагго корреспондента. Желѣзныя Ворота на Дунаѣ. 12-го окг. къ границѣ Румыніи Нерчеровы (у Желѣзныхъ Во- рогь) въ автомобилѣ пріѣхалъ глагнокомгндуюшій австро-гер­ манскихъ силъ на сербскомъ фронтѣ ген. Макеизенъ въ сопро­ вожденіи принца Фюрстюнберга п офицеровъ своего штаба, по­ мѣстившихся въ двухъ другихъ автомобилям.. Вызвавъ погра­ ничнаго офицера, Макензень осмотрѣлъ Желѣзныя Ворота и провелъ въ этомъ мѣстѣ около двухъ часовъ, заинтересовав­ шись, между прочимъ, и сооруженными румынами тран­ шеями. Экипажъ потопленнаго турецкаго парохода на па­ лубѣ англійской подводной лодки въ Мраморномъ морѣ. Отъ нашего корреспондента. Въ героической Сербіи. Напитанъ генеральнаго штаба Милане Георгіевичъ въ кэрридорѣ разру­ шеннаго королевскаго дворца въ Бѣлградѣ. Отъ нлшего корреспондента. Сироты вс Франціи.— Дѣти убитыхъ на войнѣ солдатъ отгрзпляются на дачу на Ривьеру. ,К) Ж Н Ы И К Р А Й. Воскресенье, 8-го ноября 1МІ5 года Проф. И. М. Сѣченовъ. извѣстный ученый (физіологъ) Къ 10-лѣтію со дня смерти. Война въ южной Африкѣ.— Туземная красавица угощаетъ чаемъ англійскихъ СОЛДаТЪ. О м а нашг,’о корреспондента. Очередь у городской продовольственной лавки въ Москвѣ. За сахаромъ (Петроградъ). Прапорщикъ Б. Водяницкій. Убитъ въ бою. Прапорщикъ В. П. Бринкъ. Убитъ въ бою. іьрьковъ. Типографія Товарищства А. А. Іозефовида,’«Южный Край», Сумская, 13.