Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12953
Дата випуску:
27.09.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12953 Воскресенье, 27-го сентября 1915 года. 1. Панихида у гооба члена Государственнаго Совѣта Н, С. Авдакова въ торжественномъ залѣ совѣта съѣзда горнопромышлен­ никовъ юга Россіи. 2. Н. С. Авдаковъ въ гробу. Снимки фот. А. М. Иваницкаго. РУССКІЕ УЛАНЫ ВЪ БУКОВИНЪ. На завалинкѣ. Штабсъ-ротмистръ Ш. со своимъ ординарцемъ. ,К) Ж Н Ы і/І К Р А И. Носкрейрпье, 27-го сентября 1915 года. Роскресенте. -I’ d сентября 11)15 гида. южный К Р А И. f М. Д. Челышевъ, Членъ 3-й Гос. Думы, извѣстный поборникъ трезвости, бывшій са­ марскій юродской голова. На западномъ фронтѣ. Лнілігіскія подкрѣпленія папрапдя юге я къ тратпнеямъ. Рис. Ф. Диода (.The Sphere”). Печально и тяжко ;а:;аяп, колокола… Ml; u> старая и.іа’кчъ. мѣдь г пая ПоЛІ I I,. То рыцарей крики нам і. мочі, при а. І1 въ черномъ ту.чаъѣ ихъ жалоба .а • гь. ІІлыкъ нхъ і, вѣками ннди.іт, ралгожг-ы, Въ чап поя;.очи рушилъ заклятья с!.!■- легокъ. О, КОЛОКОЛЪ ДІІННІІІІІ, одѢ’І’ЬІЙ II. у Лоры Г.иблейекихъ ши-ьмечгі» и старинныхъ портретовъ! >J: * Онъ, словно епископъ нт. заржавленной рилѣ Хоронитъ часы и анкет і. на мо.шпіы… tipi ант. ко.юко.тічп., нт. .мечтѣ— парад,на 1. Творящій папаі .и-чугуниыя б иты . * * * (і, колокол, дивный. бродяга столѣтій! Г ііоіі голосъ ТЫ нлает,о, гурі.іа» нщ- іі имени., Обрушишь на, недруга мѣдныя плети II пламенемъ лона селеньи обнимешь. * ; 1 < Дрожитъ кружена, па готической башнѣ. То громче, то іпню желѣзные зоны; і Іосѣ,нт. пеИ’.ті бит им на ранены ;■ пашнѣ, .Молись и рыдая, г.; рапаічпі. ты снопа. II пѣснь бооная. :і бло къ перламутра Слиты нт. гное.мт. ярііі-г.аімт. пламенкомт. ЗПОІіѢ, Ні.шаеип, ты солнце побѣднаго утра,- Кипе копт. і.а. башенномъ каченномъ тронѣ! ‘{напарь посѣдѣлый, лиопарь дреннихт. башенъ. Сынъ Фландріи л копитъ патт, никой кровяной; II .4 ПОЧТ ЯТО’П. ДОЛОГЪ, И ЛІІОПЪ ятоть страшенъ,— Опт,— месса і.тн н І.ѵь погребенныхъ со единой. Печально п тяжко знітнягт. колокола-.. Мѣтъ старая плачетт.. М’І’.дь старая стонетъ. То рыцарей крики гамъ ночь принесла, II вт. черномъ туманѣ ихъ жалоба тонетъ. Ал. Станкевичъ. Почаевская лавра. Снимокъ іеромонаха о. Татіона. На границѣ Румыніи. Дружеская группа русскихъ уланъ и ру­ мынскихъ солдатъ. Англійскій миноносецъ замѣчаетъ невдалекѣ перископъ не­ пріятельской подводной лодки. (пThe Sphere”). Колокольня Ночаевской лавры, въ насто­ ящее время, какъ передаютъ, разрушенная непріятелемъ. Снимокъ іеромонаха о. 1 am іона. а 1 Іоручикт, леііб і.-і иард’ш ънязь В. Д. Мануловъ. Убитъ въ бою. Прапорщикъ Ф. Н. Рудченко. Убитъ въ бою. Прапорщикъ П. К. Сибиряковъ. Убитъ въ бою. КОЛОКОЛЪ ФЛАНДРІИ II шѣеміын .художникъ проф. К. Е. Маковскій. скончавшійся оп. .’оіргге ъ.і моз­ ге, явивши ося результатомъ столкновенія экипажа, на кото­ ромъ ѣхалъ К. h., съ нагономъ і Пайнам На итальянскомъ фронтѣ. Пулеметъ, прикрѣпленный на деревѣ, по­ могаетъ наступленію итальянской пѣхоты. (.. The S b Ji’r ” ,4 ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье , 2?-fo е&йтября 1915 года. Въ поискахъ воздушнаго врага. Николай Купцовъ, поспитанникъ харьковской гимназіи бар. Витте, 17 лѣтъ. Поступилъ до­ бровольцемъ въ дѣйствующую ар­ мію: былъ развѣдчикомъ; тяжело ра­ ненъ въ ногу и взятъ въ плѣнъ ав­ стрійцами. Ренэ Бекаръ, новый товарищъ военнаго министра во Франціи, завѣдующій авіаціей. Заботы о д ѣ тя хъ п р изва нны хъ въ Х а р ь ко вѣ . Дѣти призванныхъ въ ожиданіи обѣда въ столовой питательнаго пункта 1-го городского попечительства. Группа дѣтей призванныхъ съ руководительницей-фрсбеличной, на Петин- ской дѣтской (лѣтней) площадкѣ, соце ржимой 1-мъ попечительствомъ со­ вмѣстно съ 0— мъ физическаго воспитанія. Луи Пастеръ, знаменитый бактеріологъ, въ своей лабораторіи. (По поводу 20-лѣтія со дня смерти). Харьковъ. Типографія Товарищества А. Л. Іозефовича «Южный Край», Сумская, 13.