Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12940
Дата випуску:
20.09.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воскресенье, 20-го сентября 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12940. Геиералъ-отъ-инфантеріи А. Е. Эвертъ, главнокомандующій арміями западнаго фронта. Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ П. Н. Дурново. t 11-го сентября. Членъ Государственнаго Совѣта Н. С. Авдаковъ. Т 11-го сентября. Фот. А. М. Иваницкаго. Князь В. В. Трубецкой, кап. 1-го ранга, командовавшія нашими ми­ ноносцами въ послѣднемъ бою съ турецкимъ крейсеромъ «Гамидіе». Между прочимъ, князь —одинъ изъ участниковъ нашего десанта въ Эрегли. Членъ Государственной Думы отъ Волын­ ской губерніи Никонъ. епископъ енисейскій, прежде—кременецкій, настойчиво не допускаемый Синодомъ къ уча­ стію въ засѣданіяхъ Госуд. Думы, какъ при В. К. Саблерѣ, такъ и при А. Д. Самаринѣ. Тобольскій епископъ Варнава, другъ Григорія Распутина, канонизовавшій безъ разрѣшенія Св. Синода митрополита • Іоанна тобольскаго. ,Воскресенье, 20-го сентября 1915 года. Воскресенье, 20-го сентября 1915 года. Прикѣтственная рѣчь члена Государственной Думы Я. Ю. Гольдмама къ латышскимъ легіонерамъ-доброгольиамъ въ Ригѣ. Новые работники по изготовленію боевыхъ снарядовъ въ Англіи. Тис. Ф. Матаніа {„The Sphere”). Отбытіе изъ Риги латышскихъ легіонеровъ – добровольцевъ. Отправленіе на фронтъ итальянскихъ войскъ. Тис. Ф. Матаніа {„The Sphere”). Уничтоженіе нашей подводной лодкой турецкаго военнаго транспорта у самаго Босфора. Моментъ взрыва мины. Рѣд­ кій снимокъ, сдѣланный офицеромъ подводной лодки. Художникъ-баталистъ профессоръ Н. С. Цціѵіикишъ за раио- той на передовыхъ позиціяхъ. Союзные аэропланы въ погонѣ за германскимъ дирижаблемъ. („The Sphere ). Вь германскомъ плѣну.— 1 .тикая .т-геря < ь ііоеишні.іѣішиши фран­ цузами U русскими иъ чагЫ отдыха. Прапорщикъ А. Ѳ. Сорокинъ. полный Георгіевскій ксвалерь. Убіпъ въ бою. Прапорщикъ И. Ф. Могила. Убитъ въ бою. L Въ германскомъ плѣну. ІІМ Г.О П <*|»І »«• 11 1 ИІ :і и і :і ЦІОИМ І.І Й ОТРЯДИ*. I р о ч П .М И. I ИЛ Л ЦТ?» ОСЯ Ж Д “ || ІІп ІІ І ф ІіЛ О С – Т ІІ ІИ -р -Д Ъ ‘ Я I* :і.і ••»і і мм.. .І .Т М П М І І ір о .’И* ГІ’-‘ІМ **,И ‘‘ ••рстя, ІКИЧІ.К) ВЪ Т у М Н ІіѢ И , « п у п ііюііис»*. Д о сі. 11 -.: 1.111 іи. русскую арм ію m іл • ■ \« р іы крѣпости и секретные дону мо нт и И«”Іѵ и |И.д,і,. им ц-ь ордену ГН Г .-орГІЯ. I *« • I» \ IIІ it рядт»: лор. Лрсо- іп.оііъ, іпт.-І”» • м. < і иг і упор I . і т к а п . Л ро-іп . п ь, лор. М орачконскій. Средній рядт*’ іі’мпор Н .м .у і – ж іі . ііт . ил– . 11 . 11111 . ь • 11 >:і л * 1,11 1 М леи.іьскій, ш т.-кяп Козь- ч т и ., т , •■ ■ ■ ■ ■ ‘ .1 ■ I … Т1 1 !-. 1.-11 іIt I»» і . і і . : и’Ч’. Н .ія д т .п іп ., іірііи. Панкратовъ. ,Заслуженная артистка Императорскихъ театровъ М. Г Савина. ( f 8-го сентября). ■4 Ю Ж И Ы й ИРАН. В оскресенье, гЮ-м £Ы гШ брй 1916 1т)ДД, 1. М. Г. Савина р* ^906 г. 2. «Холопы» П. і нъдича. 3. М. Г. Савина въ 1907 г. 1. «Дикарка» Островскаго и Соловьева. 5. «Склепъ» В. Рышкова. G. «Горе отъ ума»— Наталія Дмитрі­ евна. 7. «Въ осадномъ положеніи» В. Крылова. 8. «Укрощеніе строптивой» Шекспира. 9. «Мѣсяцъ въ деревнѣ Тургенева. Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іоаефовича «Южный Край», Сумская, 13.