Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12928
Дата випуску:
13.09.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

йимма і|ЯЗвй Гсшсралъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантеріи Н. В. Рузскій, главнокомандующій арміями сѣвернаго фронта. Генералъ-отъ-инфан і еріи М. В. Алексѣевъ, начальникъ штаба Верховнаго Главноко­ мандующаго, представленный къ ордену св. Георгія Верховнымъ Главнокоман­ дующимъ. Г енералъ-отъ-инфантеріи Н. Н. Янушкевичъ, помощникъ по военной части Намѣстника Его Величества на Кавказѣ, бывшій началь­ никомъ штаба Верховнаго Главнокоман­ дующаго. \ Здѣсь воспроизведена ивъ «Новаго Бремени» нѣмецкая огкрыггка, издав. Georg Streich, Hammerstein.— На девяти бра­ выхъ казакахъ пашетъ нѣмецъ.— Документъ не можетъ быть опровергнута ппкакпмъ агентствомъ Волъфа. Люди вмѣсто воловъ и лошадей— таково отношеніе Германіи къ врагу, взятому въ честномъ бою. съ оружіемъ въ рукахъ. Вое. ресенье, 13-го сентября 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КБ No 12928. ,Вшрасеаьі, IS-re б&ижйрл. 1815 года 1) Генералъ Жоффръ. 2) Лордъ Китченеръ 3) Фельдмаршалъ Френчъ. 4) Вивіани епъ-министръ Франціи. 5) Оганьеръ, морской министръ Франціи. 6) Бальфуръ министръ Англіи. 7) Делькасс», министръ иностранныхъ дѣлъ Франціи. 8) Го нистръ по снабженію арміи Франціи. 9) Мильеранъ, военный министръ Фран Асквитъ, премьеръ-министръ Англіи. 11) Лордъ Кревъ, министръ по снабженіі Англіи гугенотской часовиі «ъ ирииті Коиі рберійскаго собора. Тис. В. Г а т е роль ( . т е G rap h ic «Охота» АНГЛІЙСКИХЪ солдатъ ВЪ деревні. („The Sphere” Въ штабѣ французской дивизіи Воздушный бой на высотѣ 4000 футовъ Рас. X . Клерка ( нашего корреспондента. Германскій приборъ, выбрасывающій струю горищей жидкости, въ дѣйствіи на англій­ скомъ фронтѣ. (Л he Illustrated London News”). Импровизированный оркестръ въ траншеѣ. Тис. Ф. Матаніа („The Sphere”.) Французскій авіаторъ Пегу, извѣстный СВОИМИ «Мертвы МИ ШІТЛЯМИ-» въ во» духѣ . П егу погибъ славной смертьж) у себя на роджиѣ. Н аходи вш ій ся одинъ на аппаратѣ, П егу храбра атаковалъ германскій летательный аппаратъ в обстрѣлялъ его ивъ пулемета. Въ вто время в» П егу попала враж еская пуля ■ о жъ тотчасъ ■ « Скончался. Его аппаратъ упалъ Ф жвжвцгф Старшій офицеръ потопленнаго германцами англійскаго трансатлантиха «Арабикъ» бесѣ- дуатъ со спасеннымъ имъ пассажиромъ. Отщщ ******* ш+т* Ф0Ш, Капитанъ ирингъ, командиръ «Арабика». магдла»* ы Школа для обученія инвалидовъ во Фран ціи. — Безрукіе за ѣдой. Н4Ш4М чтя Школа для обученія инвалидовъ во Франціи. — Безрукій обучается гравевмвму искусству, о . , г.«м ,ІП л о ы е на дэрожныхъ рлб:тахъ уѣзднаго земства гоіъ х п ’- ькоромъ Снимки фо >*. „Южнаго Края”. На итальянскомъ фронтѣ. — Альпійскіе стрѣлки. (. L ‘ /ни– т а г и Готовая дорога. Плѣнные у своихъ бараковъ. Впереди -врачъ партіи, военно-плѣнный, прав.-то­ нетъ к’і1 а конскаго университета (X) Прапорщикъ I. Е. Нсстайко. Умеръ отъ ранъ. І О Д I I I іІ І О р И І І І Г Ъ 18-лѣтній доброволецъ» М. Ф. Назаренко, крестьянМІГЬ И Т Ь Г. ІіОГоД> Х О Ш » , илгрвж донный Георгіевскими м ѣ стам и 2-Й, 3-й и 4-й • ух . Получилъ 17 ранъ; 4 раза Сы.і’ь ог , і ку и рома мч> и теперь снопа воя- ьр&іилен к ъ дЬйсг і ^ к т щ у і и u j > m 4 i o . Вольноопредѣляющіеся харьковскаго гарнизона- георгіев­ скіе кавалеры: Лезедовъ, Балинскій, Мацонъ, Бѣлицкій, Балинъ. Дорожныя работы. * * * Я окно завѣсилъ томной тканью, Плотно дверь въ дому сдоемъ закрылъ, Чтобъ глаза не знали грудь кт, ры­ данью. Чтобы слухъ мнѣ болты не открылъ. Тяжелы видѣнья жизни стали, Ложь застлала въ правдѣ всѣ пути, Нуженъ умъ п сер те крѣпче стали. Чтобъ гт. ума отт. муки не сойти. По сквозь ткани занавѣсы черной, Чрезъ оплотъ притворенной двери, Сердце видитъ мракъ страны покорной, Знаетъ умъ, что пусты алтари. II встаетъ предъ взоромъ омраченнымъ Пезпа.іежі.я гложущая Насть, II дучіа, въ оеясн.гыі изступленномъ, Хочетъ все оплакать и проклясть. а. м. Карьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іозефовяча «Южный Край», Сумская, 13’ В оскш еш .»;, 10-го с ш ш іб іія Ш 5 годя.