Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12916
Дата випуску:
06.09.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ Н Ы І 12916. Воскресеніе, 6-го сентября 1915 года. Принятіе Государемъ Императоромъ верховного командованія арміей и ф л о т о м ъ . Его Императорское Величество Государь Императоръ Николай II. Графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, бывшій намѣстникъ Его Величества на Кав­ казѣ, нынѣ назначенный состоять при Особѣ Государя Императора. Его Императорское Высочество Великій Княль Николай Николаевичъ, Намѣстникъ Его Величества на Кавказѣ и Главнокоман­ дующій кавказской арміей. Его Величество Государь Императоръ и Великій Ннязь Николай Нико­ лаевичъ въ Царской Ставкѣ. ,Вице-адмиралъ В. А. Ванинъ, ком. mi і\мипііі фло I ом і. іи, Вал iіііеким i. моръ Въ Дарданеллахъ. Пойманный турецкій развѣдчикъ, окуіашиіііен зеленью и пѣніями и подползпгій къ гінг.тііісиимъ трігпшел.мь. От в нашего . нреенпшіеи иш Съосооралі.’ыи с, ортъ англичанъ: перебѣжка въ соединительной траншеѣ подъ огнемъ непріятеля. Рис. <Р. М а т п н іп (The Sphere). Самый старый волонтеръ итальянской арміи, вете­ ранъ войны за освобожденіе Италіи, 74 лѣтъ отъ роду. Напитанъ II ранга П. Н. Черкасовъ. командиръ канонерской лодки «Сивучъ», по­ гибшій вмѣстѣ съ лодкой въ бою въ Риж­ скомъ заливѣ Англійскіе бронированные автомобили подъ Ипромъ отбиваютъ германскую атаку. Тис. Г. Трпсби ( The Sphere). Бѣженцы армяне и армянки. .Солнце Госс іи”- Бѣженцы-евреи въ лѣсу. Солнце Россіи”. На передовыхъ позиціяхъ русскаго фронта. Пт. опию… Мидіщит-.кіи тк рсоиплі. ітоі.лдя Псеро нійокяго анмекпго сошло, подбирав” • ми ранены х I. поисковыхъ частой, прпкрмияіш шх’ь отступленіи нашнх’ь поискъ ИЗЪ Постом поп П р уссіи и изъ Ооопца. Старш ій ирамъ поѣзда II. А . Пореза. ( X X ) награж допа рдопомь сп. Ольги. П а ступенькѣ нагона уполномоченны й вомскаго союза П . II. Корхопъ (X ), 2-я группа армянъ-доброволыіевъ. отправленная изъ Харькова ка турецкій фронтъ. Прапорщикъ А. В. Лысенко. Убитъ въ бою ,Воскресенье, 6-го сентября 1915 годя. 4 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Жертвы германскихъ. (изъ матеріаловъ чрезвычайной слѣдственной коммиссіи сенатора А. Н. Кривцова), К л : іііш сг : і *> губернскій казначей П. И Соколовъ, ].-угорий и слѣдствіе предписанія Сво­ его начальства сжегъ 20-го іюли р.’іі г. ьсі хрлшіпшЧч-я вт. казничействѣ цѣнныя бѵммгн, документы н к родіи мы.- ! к .і .”I І.Г. П о р а с п о р я ж е н і ю и -) м н іІО К И Г о і . і .М і ‘ІІДМІИ J іород.і, ММІОри 11 р е Й С К * • р Ц , о,.|;ол жъ Г»і .:-1 ». раястрВлип ь на ігіоіцидп. Трупъ его И Г ГКОМ.КО ДІі■ • Й ИЛЛМЛСИ і111 II.” ч ІЦ Н .’І I I , і . ч . і . КП КТ. 11 < ■ 1Т М < *’- р л I I I П р о с ь б ы Я; JIU и дІ I И гіоі ; » 1 ШІГО, хоронить его Ир иск- ръ іі ** ріарѣш нлъ. Страж никъ посада Судорги, Влпди- і’лаповскаіо уѣзда, Супалкской губ., Аббанумовъ. которому год манцм кинжаломъ или штыкомъ отрѣзали носъ, оба у ха и, няіѵснсцъ, попороли ямі- нотъ, вскорѣ послѣ Чего АбСаку моігь въ страш ны хъ мученіяхъ С К І І ІЧ ІІ.’.С Я . Фельдфебель…. гренадерскаго полка Алексѣй Коршуновъ. На ф ронтѣ въ П ольш ѣ. Алексѣй Коршуномъ былъ паять г.’і» плѣнъ германцами. Н а тритій день плѣна Коршуномъ б ы ть д о т пиленъ въ г. Тадомъ і.ь германскій штабъ, ід ѣ пожилой Ге ЦМЯ ІІСѴК І ІІ с ф іЩ С р Ъ , какъ полагаетъ Кмм шунопъ, генералъ стал і. ріпниірііш ивіт. •го ч св- -гь солдата- ІіерсИОДЧІІІ I •» •числен­ ности И р: С М О Л ».і:’ ПІІІ русекіІЧЪ П ОІІС.І I.. Въ инду отказа К ор ш у­ нова отвѣчать на п ре дли г:іс м ьге поп росы. пп.-рилъ сталъ у гр о ­ жать ему кал пью; п. выйди п*ь Другую ком i . сгу, принесъ отт.ч.і.і и полож и т» на столь ii. ‘Рочііііный по,к :. Когда ж е, ін-смотрГ ил угрозы гсііера.тм, что его будутъ рѣ ЛИ!. МН к у ск и , К о р ­ шуновъ не далъ тре­ бу О м ы хъ отпѣтовъ. солдатъ – переводчикъ, нт. присутствіи геи** – I л.Т I. поднялъ у Кор- шупона рубаш ку, и. оттянут» ,\ пего р у ­ кой кои: у пн лѣвомъ боку, отрі.н.іль часть таковой принесш им ч I. генераломт. можемъ, и а.» тѣмъ заявилъ, ч іт б у деть j»ѣ я и т і. е м у пальцы. Тогда К о р ш у ­ новъ, съ цѣлью и зба­ виться отъ дальнѣй­ ш ихъ м учен ій , сталъ давать на всѣ пред­ лагаемые ему вопроси нѳвѣрныо отвѣты, К О ­ И М И генералъ и у до т – летворилеп. Н а слѣ­ дую щ ій день К о р ш у ­ новъ, воспользовавшись у д об и ы мт. случаем’»-, оѣжплъ къ русскимъ войскамъ. Пулзметъ— по аэроплану. Бѣженцы въ ожиданіи обѣда. Х”;’рі,і;іінь. Т’ніа.гцаіі.ія Тонариіцрстиа А. А. Іозефоыіча «Южный Край», Сумская, 1 Группа бѣженцевъ за обѣдомъ.