Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12903
Дата випуску:
30.08.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воскресенье, 30-го августа 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЬ К 12903, Поэтъ М. И. Михайловъ. (Къ 50-лѣтію со дня смерти). Поэтъ-историкъ В. С. Курочкинъ. (Къ -ТО-.л l>! ін) со uoi смерти). П. И Лутугинъ. \чеиый іеолоп, и пытающійся общественный дѣятель, скончавшійся на дальнемъ Алтаѣ при производствѣ I еолоі пческих ь работъ. Возвращеніе русскихъ инвалидовъ на родину. Въ Петроградѣ на Финляндскомъ вокзалѣ. Григорій Распутинъ. Вь связи съ послѣдними разоблаченіями его дѣятельности. ,’JU-JU ІУІЬ bwSftjjeceiibe, На западномъ фронтѣ.— Траншеи готапикоіп, , и .. М| ,, •> и1*1’1 111:»II«‘..иI, I I о bur /> I ‘ /\«ітше/>,і (1}и (і, и, hie ) Мамоч ;>(/ чі под к а ‘г,;».!учъ», геройски погибаіая въ бою въ Рижскомъ заливЬ. На западномъ фронтѣ.— Обстрѣлъ германскаго аэропдапа спецгаль нымъ орудіемъ. П о рис. Ф. М а т а н іа (l’h * Sphere). На западномъ фпонтѣ. -Сенегальскіе стрѣлки in. ожиданіо наступленія, (-.крипаются °а естественными прикрытіями. Чолокола церквей Прибалтійскаго края въ Москвѣ, въ Нико лаевекомъ монастырѣ. На западномъ фронтѣ. —Бенъ Тиллетъ бесѣдуетъ съ ѵ Паіданеллъ. — Австралійскія войска отбиваютъ турецкую атаку солдатами Въ Англіи. Вербовка добровольцевъ Трафальгарскомъ скверѣ, у подножія мятника адмирала Нельсона. Въ разрушенномъ Аррасѣ— і ’ааіш нпи исторической ратуши П> Не(ТсоП и окружающим, ее деі Подпоручикъ П. Г. Булгаковъ. Убиіь въ бою. По фот. А. Y И’пничкого Бенъ-Тиллетъ, секретарь федераціи англійскихъ локеровъ. У Дарданеллы — Изготовленіе ручным бомба У Дардак • I’lTi ГІНЧІІіуи, _ _ 111 -lliifttisl .моюрнын ЛОДКИ уиичтоЖаіип г,<‘ Міую лодку 15, сѣвшую па мель у Дардапеллъ П ч I ::с V Чикс,-ип , 77, . ,Піи’,іф (уі!Ш », myfin 1015 кт, НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМЪ ФРОНТѢ. Харькиііі. Тлниграфія Топарищрстпа Л. Л. Іозрфовііча «Южный Kpaib. Сумская, ПТ. 1 I «I In i а км і,ні»-л ;i • і ,; ітнл ьи ы Гі мункп.» 15. М. Нуриин,еничн. 2 ) Пожаръ in. Ill и иля.ѵі. по прими ооетрѣ.іа. Я) Курляндскіе бѣженцы. I ) В;і ы гор. !І!аі:.іи imc.it. разрушенія. .» • Старинный кол«ко,п,. снятый п . шанельскаго коегела. 0) I’і. ожиданіи очереди у ..; 1 п!»и «Крае н т Іірсі і;;». ,) I іаталі.оіп.. и душІП пн гыручку но прими нѣмецкой атаки. S . Раненый !І-лѣтпіП доброііо.ігп., і’ы и л ы і now ног),, ко р іч е п . Л/. Н і ‘Ч і 1(И,(і-