Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12876
Дата випуску:
16.08.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 16-го августа 1Ы5 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ НЬ No 12876. Наши герои— бѣглецы изъ плѣна. I. Капитчпь 15-гс мортирнаго артиллерійскаго ди ига іона Л . И . К осм ачев^кій; 2. подп ору­ чикъ 6-го пѣхотнаго Либавскаго полив Л . К . П р оц м й 3. подпоручикъ 15-го сапернаго ба- тальона Ъ. И . Грязі.опъ; 4. стрѣлокъ 23-го сибирскаго стр. п. И . I ’. Соколовъ. 5. аап. старчі. упт.-оф . 24-го сиб. стр. и. Е . Г . Волковъ; С. зал. ряд. Jfvl-ro Закніяльскаго полка II. Л Куцоігко (изъ крестьянъ д. Федоровки, Х’арьковск. гу б . и уѣ зда); 7. аапасн. стрѣлокъ Ея Величества Сс-б. п. и роты А . К . Опдинъ; Ь. стрѣлокъ 22-го Ги б. п. Д . II. Соколиковъ и 1». запаси, ст а т и . унт.-оФ . 143-го Д орогобуж скаго полка Ф. И . Аксю тинъ. Въ группѣ р у сск ій вице-консулъ пъ Роттердамѣ баронъ »І»**раеігь (V). В сѣ эти офицеры и рядовые бѣж али въ первой половинѣ іюня г.ѵь гер.маінкяго плѣна и послѣ нѣсколькихъ ночей пути, полныхъ всяческихъ лиш еній, бл агопол учіи пробрались въ Голландію . О ісю д а они черевъ нѣсколько ж е дней отправились въ Россію для поступленія въ ряды дѣйствую щ ей арміи. Оиіа нашего корреспондента. Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ. (Кч 15-лѣтію со дня смерти). А. К. Глазуновъ, извѣстный композиторъ, днрекюрь пеіро- градской консерваторіи. (Къ 50-лѣтію со дня рожденія) Учащіеся на полевыхъ работахъ.—Дружина учащихся темников- ской мужской гимназіи на полѣ солдатки села Плосково. Автомобиль уполномоченнаго перодоиого отряда Краснаго Креста пменп Бого- духонскаго уѣзда гр. Н. В. Клейнмихель, разбитый тяжелымъ нѣмецкимъ сна­ рядом!.. Возлѣ автомобиля— шофферъ Михаилъ Заблудивъ, награжденный орденомъ ев. Георгія 4-й п . ,южный КРАЙ. Иоскрсеенье. Н)-го августа І !(!.’> года воскресенье. ІК-гі. августа І9 І5 го іа. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 3 На итсц янскомъ фрснтѣ. Кра п.:. Пзіо, Петшно, Мекоттн и і * ііч і > . і гіі Гарпбалып -оірицеры 5!)-го альпійскаго полка. (чпъ нашего ь\>рреснон<к шин. На дорогахъ Франціи. – Охрана дудев сообщенія по­ ручена ланаепшгі. самыхъ старшихъ сроковъ. Чипы <>\,іа ііы провѣряютъ бумаги проѣзжихъ авточоіжліптовъ. От ъ нашего корреспондента. Съ Дарданеллахъ. I iji.rra не :;ііі морякъ, невозмутимо поящ ій на. носу шцводііоіі лодки, мчащейся полнымъ ходомъ. Отъ нашего кор/)е<‘пон<>енша. На французскомъ фронтѣ. -Центральная телефонная станція у линіи ОГНЯ. п т г . н а ш е го h o p jte c n и н к ч т ш . Обмѣнъ плѣнными. Н.і.лфліценіе на р.. іпну ф рааіпсіліѵі врачей и сани­ таровъ. От г, нашего корреспондента. На отдыхѣ.— Г,ельгійекін солдатъ лѣпитъ «мостъ товарища при помощи шляпкой буланки. 0 )п п а ш < го к о р /.е с п о н о г н т а . Кекарды, посылаемыя парижскими работницами солдатамъ на фронтѣ въ награду ч; . за храбрость, Отъ нашего корреспондента. Въ Дарданеллахъ— Во.тврященіе англійскихъ солдатъ изъ траншей ио глубокому уіДвЛЫО. Отъ нашего корреспондента. Послѣ побѣды— Дефилированіе французскаго О – ю пѣхотнаго полка, взяв­ шаго укрѣпленную деревню Сюпіезъ. Отъ нашего корреспондента. На русскомъ западномъ фронтѣ. —-Вт, окопѣ у телефона. русскомъ западномъ фронтѣ.— Офицеры на бивуакѣ. ТМИТ ¥ ,1 ю Я; И ы й К Р А И. f 1 і ‘ • •!: I I’M*» I о I я На русскомъ западномъ фроніѣ.— Георгіевскій іііі II! Ы|>Т|. ѵ ’ у.ІК ІІГ КИЮ ІІІІ.І;. На русскомъ западномъ фронтѣ. — Спѣшенные уланы iipei-.it, іуииъ іи ікмг отступающий) протишшкп. Харьковъ. Типографія Товарішеот А. А. Іоаефович» «Южный Край», Гѵмлкяя. 13. Есаулъ И. Н. Лосаулъ. Награжденъ орденомъ сн. Георгія 4-й сі. Прапорщикъ Н. Д. Ананьевъ. Награжденъ офицерскимъ орденомъ гв. Георгія 4-й сі. На русскомъ западномъ фоонтѣ.—Покупка офи­ церами продуктовъ ко время еторожевки. Медицинскій персоналъ и раненые харьковскаго лазарета Краснаго Креста. 1. Старш ій врачъ М. И . Солихоьъ, 2. врачъ А . К ‘. Филипсъ, .1. чл<чгь попечительнаго со пѣта Е . Л . Вы соцкая, 4. старш ая сестра I. И . Мельникова, 5. мпстояіольиица оГццины И П. Котельникова, Г» врачъ В Л- Н осенко, 7. врачъ В. Д . Власова, S. врачъ В . II. К осѵш іъ .