Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12864
Дата випуску:
09.08.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Членъ Государственной Думы кн. Б. М, Волконскій, назначенный іиііаріішемъ минпсіра anyірснннхь дѣлъ. Заслуженный аріисіъ Императорскихъ театровъ Н А. Варламовъ. Скончался 2-го августа. Н. А. Варламовъ !’• 1. 1 HS-, I о I у. въ роли Русакова въ пьесѣ «Не въ свои санп не садись». воскресенье, 9-го августа 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪNo 12864. А. И. Гучковъ. набранный предсѣдателемъ центральнаго военнопромыш­ леннаго комитета. („Солнце Т’ѵг-с’т ,2 Воскресенье. 9-го августа 1915 года. Воскресенье. 9-го августа 1915 года. Турецкій броненосецъ «Хайрсдинъ-Барба роса», потоплен ный у Дарданеллъ англійской подводной лодкой. Въ Дарданеллахъ. Вышній командующій французскимъ аксноднці.щііымъ пшпѵ , ген. Гѵро П ), нынѣ тяжелораненый, и его помощникъ ген г,-пи- ,, ‘ ’ ‘ , , “• > – /— на разка ш- нахъ форта ( еадулъ-Варь. ,гсП„Н, Поручикъ Ю. И. Шилинъ. Умерь «'”> ранъ‘ Въ Дарданеллахъ. -)кі:іыіагт. англійскаго броненосца привѣтствуетъ подкидную лодку «К 1 Ь верііѵшнѵюся пз-], плаванія на. .Мраморномъ морѣ. ’ 1 J J Отъ на>чг,’п корреспондента. Въ операціямъ съ Восточной Африкѣ.— Врктанекія черныя войска; верблюжья кавалерія. ВіЧо нашего корреспондента. Въ нѣмецкомъ плѣну. Оркестръ, сформированный пленными ычпгамц ■ ■1 >і>о: 11 !.;\т. армій въ одномъ изъ концентраціонныхъ лагерей. Какъ играютъ теперь дѣти въ парижскихъ паркахъ. Опт uauifso корргепотонта. Британскій военный министръ лордъ Китченеръ поздравляетъ раненаго офицсра-индуса съ пожалованіемъ ему ордена Викторіи. Въ Дарданеллахъ.— Турецкіе плѣнные за колючей проволокой. О т ’■ нашего корреспондента. ,Прапорщикъ Б. Н. Лигіскій, насггаіаішикъ харьковскЫ-і ty- хоин >й семинаріи. Убитъ ВЪ (into. ІЮ Ж Н Ы Й КРАЙ. Воскресенье, 9-го августа 1915 года. ‘T-V Харьковскіе подарки на позиціяхъ. Къ годовщинѣ открытія Панамскаго канала для торговаго мореплаванія. 1 ’.пне-шрекlup і, хіірькпискііі о отдѣ- ч«ні/і пе ірог’радскіііи меж іѵниродна- іо коммерческаго банка С. И. Гольдиновъ. (Ію 11 о!-.*) іѵ іпип . чсііія шректром ь иетроі рлдскаі и Тирюімп) банка)- 1. Ф. Догччисъ. тгтіиіпторт» работъ по п рорм пю ГТпиамгкпт’о кпиаля. гтротттолт. Гупцтгпго тспиплп. ?. Д . Тотальет», главный инженеръ ТТинммекчго канала. Общ ій видъ Панамскаго канала. 4. Панамскій капалъ у Гам боа. Г». Норотн Глтумекиѵь шлюзовъ, (>. Работы по сооруж енію шлюзовъ М ирнфлоресъ. Харьковъ. Типографія Товарищества! А. А. Говофовича «Южный Край», Сумская, 13,