Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12813
Дата випуску:
12.07.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 12-го іюля 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12813. Генералъ-отъ-инфантеріи Н. Н. Юденичъ, ‘Руководитель кавказской арміи, оркшизаюрь .зимний) разгрома турокъ подъ Карауртаномъ н Сарыкамшіюмъ. Г Е Р О И „ П Р У Т А “ . Лейтенантъ А. В. Рогусскій. Іеромонахъ Антоній (Смирновъ). Крейсеръ „М ед ж и д іе4* зачисленъ въ спи ски ремонтируемыхъ судовъ русскаго флота и названъ именемъ геройски п огибш аго въ день предательскаго н ап а­ денія германо-турецкаго флота на наш е побереж ье транспорта „П р у т ъ “. Какъ извѣстно, лейтенантъ Р огусскій взорвалъ транспортъ и погибъ вмѣстѣ съ іеромонахомъ Антоніемъ и чистью команды близъ Балаклавы въ тотъ м о­ ментъ, когда „Гебен ъ 4* предложилъ »Д1руту“ сдаться. Н а палубѣ „ П р у іа “ іеро- иоиахъ осѣнилъ крестомъ офицеровъ и команду. Слова молитвы были под- гвачены всѣми подъ громъ орудій „Г е б ен а» , начавш аго разстрѣлъ тр ан сп ор­ та, „П р ут ъ 4* загорѣлся. Открытіи кингстоны . Спусти ли команду въ ш лю пки. Ч а предложеніе сѣсть въ ш лю пку о. Антоній отвѣтилъ «Мпѣ 70 лѣтъ. Д о ­ вольно пожилъ Мое мѣсто въ лодкѣ пригодится молодому»,—и возгласилъ: „^ п а си , Гогподи, люди Твои4*. П редсм ертная молитва свящ енника была усл ы ­ ш ана на лодкахъ и плававш ими въ водѣ. Лейтенантъ Р огусск ій , чтобы ускорить агонію „Прута**, у ж е заложилъ патронъ для взрыва, при которомъ онъ и погибъ. Іеромонахъ съ рпавѣвающимися сѣдыми полосами, высоко поднявъ крестъ, по- преж ному стоялъ на п алубѣ . Черезъ нѣсколько минутъ охваченны й пламенемъ корабль скрылся подъ водой. Небывалый градъ и ливень въ Харьковѣ,— Сумская улица послѣ ливня, когда вода уже начала спадать. Снимокъ фоѵк Іімал’4 ,i: .1 ,|и г i.c. 1 : 2 – 1(1 iin.іи I І)|Г» ги,і,:і. Корне: ъ А. В. Рустансзичъ. 1‘. Н ель раза. rP Е С П И Р А Т О Р Ы . Патріотическая манифестація въ Парижѣ, у памят­ ника Руже де-Лилля, автора марсельезы, по случаю 79-й годовшикы его смерти. • ) т ? > 1 1 4 1 1 -(,4 ) к (> і ) і ) ( ч ‘ 11 < 11 ‘■<) с ! 1111 < і . Турецкая п-апучая мина, потившаяся у береговъ Евпа­ торіи. Одинъ изъ береговыхъ рабочихъ замѣтилъ какой-то предметъ, п ывушій по морю, сказавшійся миной. При- б итившись къ нему на лоткѣ, рабочій привязалъ къ нему веревку и выволокъ на берегъ, не подозрѣвая, ка­ кой опасности подвергался. I) Французскій солдатъ въ шлемѣ маскѣ. 2) Послѣдняя модель рас­ крывающейся маски—изобрѣтеніе французскаго врача Детурба. Въ маску вставляется кусокъ марли или паты пропитанной обезвреживающимъ составомъ. 3) Новая форма респираторовъ въ англійской арміи. Итальянскій бронснссный крейсеръ «Амальфи», по­ топленный австрійской подводной лодкой. 3-я харьковская дружина добровольцевъ – кавказцевъ. ВЫСТАВКА „НАШИ Т Р О Ф Е И “ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ, На брит’ и’-ной ь:-:’-,;-‘! ‘М ; 1 и ■ жгы ш іучічі bill іш і ” “■ |п чу нрп:;.’ ль. Г н г . ‘І і М п т а н і л ( , J h ” S /> h r r ” “J. Военный лепк.д. А. А. Козакоть. Coisepiii, : I. • . і и к: я і х і. и с; о і. ВЬ маI. ед:: . і >. II : ‘ бъ он, о р;-|« ••’іія \ : г.ткз.ыѵч і аз: мл ѵ Ііели- м л . II > г.ыз.доривлечі;: сник;! оіпря к леи .4а театръ военныхъ дѣйствій. I , ч-:: ч:: : Е-’Оіа К о’ ловскал ы.) и Фелина! а КѴп.’яела (сн- .тіігь), \ чал і икни пѣта-о ряда каналс- Г’ч.-к’-хь сіыче.ь. Споимъ пріімѣромт. і! і и …. г я 1 ; г член,, гдѣ находились. Іѵч-на К.олпаі …. ц ранена, Фе.тацага К>.:. і ез. заболѣла. Находятся іп, о т . ъ ни. пе і рогра текпхт, л а іаі.етпв ь Корнетъ Г. А. Актоио.еъ. У О ! ІЬ !І Ь бою. Полковникъ С. В. Смирнсвъ. Убигь нь бою. ч’чпп. .1. Л/. Идти трофеи. ,4 10 Hi Н Ы И КРАЙ, Вискреееиье, 12-го іюля 1915 года. Военноплѣнные на работахъ въ Волчанскомъ уѣздѣ, Снимай Н'(ІК< .'<> ii ipl>r<4loH”(‘HM