Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12800
Дата випуску:
05.07.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 5-го іюля 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12800. Генерал ь-о і ъ-инфаіперіи А. А. Поливановъ, на чілчешіый управляющимь военным ь ѵипіистерс I вом в. П. А. Фсдотосъ, извѣстный художникъ. Къ столѣтію со дня рожденія. Аиннмицтцн та. В. А. Слѣпцовъ, писатель-народникъ. Къ 80-лѣтію со дня рожденія. НА ИТАЛЬЯНСКОМЪ ФРОНТЪ. Населеніе Кормона прішѣтству- егь освободителей — берсалъеровъ. Рис. o’ Амато {„IJ Illustration1′). НА ИТАЛЬЯНСКОМЪ ФРОНТЪ. Альпійскіе стрѣлки опрокидываютъ пограничный столбъ на трентинской дорогѣ. Рас. д’Амато (я L’Illustration■■). ,2 Воскресенье, 5-го іюля 1915 года. Воскресенье, 5-го іюля 1915 года. 3 Герои долга. Рис. Скотта Illustration”). Жоффръ и френчъ. Бѣглецы изъ нѣмецкаго плѣна. (См. корреспонденцію В. Шелгунова изъ Гааги въ «Южи. Кр.» отъ 23 іюня). Ефрейторъ 1. Е. Фило- боковъ (I), доброволецъ В. И. Тимченко (II) и старшій фейерверкеръ И. Г. Масновыхъ ПН). Филобоковъ, Тимченко и Масновыхъ бѣжали 17 мая изъ германскаго плѣна, изъ подъ Кельна, гаѣ работали при по­ стройкѣ какой-то фаб­ рики. Черезъ 8 ночей пути, сопряженнаго со множествомъ опасностей и лишеній, прибыли въ Голландію. Отсюда пр помощи русскаго кон­ сульства въ Роттердамѣ направились въ Россію, чтобы снова вступить въ ряды дѣйствующей арміи. Отъ нищего корреспондент ~ Англійскія женщины, взявшія на себя обязанности почтальоновъ. Отъ нашего корреспондента. На защитѣ дома. (Эпизодъ изъ времени занятія германцами городка ѴаіІІу во Франціи). Рису но .ъ . М а п ш н іа [„T h e S fh e rc “). .jts* Сценки во французскомъ госпиталѣ. Р ис Е. Макъ-/\и (.The Graphic”). Германскій минный заградитель «Альбатросъ», разстрѣ­ лянный нашимъ флотомъ и выбросившійся на бе­ регъ у о. Готланда. Любовь простыхъ. Послѣ сраженія въ польской деревнѣ крестьяне, жи.тнща ко­ торыхъ разрушены, переносятъ раненыхъ. Рис. Мерсера („L‘Illustration”). Германскій крейсеръ «Аугсбургъ». Одинъ изъ крейсеровъ этого типа принималъ участіе въ послѣднемъ набѣгѣ на Виндаву. „ . . «Онъ отыскалъ подъ огнемъ ране­ наго начальника своей части»… Рьс. Симона („ L ‘ Illustration ‘). Германскій броненосецъ «Дейтшландъ». Одинъ изъ броненос­ цевъ этого типа былъ потопленъ у входа въ Даниигсную бух­ ту англійской подводной лодкой. Спасаніе нейтральнымъ судномъ германскихъ авіаторовъ съ разбитаго «таубе». Рис. М. Даусонъ („ The Sphere”). ,Воскресенье, 5-го ійі.іи 10 і .> годи. 1 _____ Ю_Ж Н Ы .й КРАЙ Ж Е Р Т В Ы А В С Т Р О Г Е Р М А Н С К И Х Ъ З В Ъ Р С Т В Ъ і Профессоръ No. Н. Никифоровъ, і’.іи I ‘•!иый п іп а іи і I,, проректоръ московок •• ■ \ шшорсімеіи. ЛІ Л.Ч.І.МІМІ урн дни къ казачьяго полка Иванъ ; In чуемъ. Былъ ап\ нпчс-ігь Германиями въ илѣігь. 15 і, иіі.ЧУ отказа Пччуеин д ан . епѣдѣпіи о р а с­ полож еніи И ЧПС нчіпое ТП руст КИ.ѴЪ войскъ ІІи – •іѵевя ипдяѣтннлли см* рва ы j укн, а янтѣмь т irorit внизъ головой; когда ото но подѣй­ ствовало, германскій оф и церь і, ОДИНЪ изъ ниж* пилъ мм нонъ подр Ьаял и ІІмчуеиу правое у хо , отрѣзали верхнюю часть лѣваго и па нравомъ бедрѣ вырѣза;: и 4 продольныя параллельным Соро.гты, въ видѣ двухъ лам пасовъ и обѣщ али, громѣ того, на слѣдую щ ій День ю нѣ си ть. 1 ІІ 1 – муеву однако удалось бѣж ать. 2. «Лампасы» Ии- чуена. 3. Кф рей горъ Васи лій Водяной. Вылъ захваченъ въ плѣнъ германцами. Въ виду отказа Водяного сообщить свѣдѣніи о располож еніи русск аго штаба и численности русской пѣхоты , 1 оршанскій уніѵръ-оф ицеръ, вытащивъ съ бранью кинж алъ, отрѣзалъ Водяному сперва мочку л ѣ ­ ваго у ха и верхній край праваго, а затѣмъ, сказавъ Вод ян ом у: «мы тебя научимъ говорить», сж алъ рукам и его горло, послѣ чего Водяной лиш ился сознанія. О чнувш ись отъ обмороки, продолж авш агося нѣсколько часовъ. Водяной почувствовалъ, что у него отрѣзанъ языкъ. Н есм отря на боль отъ полученны хъ раненіи, потека я кровью . Водяной поползъ на – удачу иаъ л ѣ су и вскорѣ наткнулся на р усск ій разъѣздъ. 1 Остатокъ языка Водяного. Г». Старш ій унтеръ- офицеръ П орф ирій П аиясю къ. Вылъ захваченъ нѣмцами въ плѣнъ. Чтобы заставить ею сообщ ать нуж ны я нѣмцамъ свѣдѣніи, одинъ офицеръ генеральнаго ш таба п р и ‘м п т ь и іп п сстп больш ія нож ницы , которыми отрѣзалъ» у Нанеси».;я м очку праваго у х а , сказавъ при этома.: «ну, что, теперь скаж еш ь что – нибудь?» Когда жѳ и послѣ этого П анаскж ъ но со м’іцилъ требуем ы хъ свѣдѣній, офицеръ отрѣзалъ нож ницам и сперва одинъ, а затѣмъ еще 2 куска того ж е праваго у х а , выше мочки, а потомъ схватилъ Ппн.а- сю ка за носъ съ гагой силой, что искривилъ его. и въ доверш еніе всего ударилъ ІІанасю ка по лицу. Въ тотъ ж е вечеръ П ан асю ку удалось бѣжать изъ плѣна. С. Ю дко В.тапкманъ, кіев­ лянинъ, олинъ изъ сп асш и хся пассаж ировъ «Лузитаніи*. Б-ланкмаігь подъ присягой показилъ, что па «Лузитаніи • не было пн пуш екъ, ни пулеметовъ, ни винтовокъ, пи боевыхъ сн а­ рядовъ, ни частей подводныхъ лодокъ. Когда пароходъ сталъ тонуть, Блапкмипъ бросился въ воду, надѣвъ спасательный поясъ, и тякь п р о д ер ж ал з-і около 2¼ чаооьь, послѣ чего потерялъ с< знаніе и очн улся па спасш ем ь его пироход л. > Инязь С, М. Голицынъ, оставившій наслѣдникамъ милліардное сос і оииіе. Прапорщикъ И. К. Рыжковъ. — (Изъ матеріаловъ чрезвычайной слѣдственной коммиссіи сенатора А. В. Кривцова). Подпоручикъ польскаго легіона, изъ рядовыхъ—добровольцевъ, Романъ Рыгель. Убитъ въ бою. Ьылъ наі рожденъ орденами св. Ге- оргін 4, 3 и 2 ст„ Станислава 3 с г. и Анны 4 ст. Прапорщикъ И. И. Педосъ. Скончался отъ ранъ. Харьковъ, Типографій Товарищества А. А. Гозефовіт «ІОжный Край», Сумская, 13Г