Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12787
Дата випуску:
28.06.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Тайный совѣіникъ Николаи Васильевичъ Протасьевъ, назначенный харьковскимъ губернаторомъ » I I I ■I k Бывшій харьковскій губернаторъ, сенаторъ, шталмейстеръ М. К. Катерининъ съ супругой 0. Н., 6 івшей предсѣдательницей харьковскаго дамскаго комитета по устройству лазаретовъ. Фот. А. М. Иваницкаго. Начальникъ морского генеральнаго штаба вице-адмиралъ А. И. Русинъ, назначенный помощникомъ морского министра съ оставленіемъ въ преж­ ней должности. ” Я Товарищъ морского министра вице-адмиралъ П. М. Муравьевъ, назначенный помощникомъ морского министра. Профессоръ И. А. Красускій, утвержденный, согласно избранію, въ должности помощника директора харь­ ковскаго технологическаго института. Воскресенье, 28-го іюня 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12787. ,о ЮЖНЫЙ к И А и. ЮЖНЫЙ Н lJ Д И. Атака англійскихъ бомбометчиковъ. Рисунокъ Ф. А/а mania („ The ,S there”). 3 ГИБЕЛЬ «ОНЕАНА» ВЪ ДАРДАНЕЛЛАХЪ.— Броненосецъ погружается, люди мечутся отъ одного борта къ другому. Нанонерка, подойдя къ борту «Океана», спасаетъ людей. Рисунокъ Ф. Додда („The Sphere‘‘T. Жизнь британскихъ офицеровъ на позиціяхъ у Ипра. Рисунокъ Ф. Маmania („The Spline”). Знаменитый французскій боксеръ Жоржъ Нарпантье, сдавшій экзаменъ на званіе военнаго летчика. Отравленные ядовитыми газами— жертвы научнаго варварства. … …… Рисунокъ С. Спурріера“(„ Themfiraphic”). БИТВА У НЕВШАПЕЛЬ.— Взрывъ германскаго снаряда.— «Огромный столбъ чернаго дыма поднялся, забрасывая насъ осколками». Рисунокъ Ф. Машаніа ( . The Sphere1). Опіи ішшего bOjjf)rrnonihnnut, Высадка австралійскаго десанта на Галлипольскомъ полуостровѣ. Рисунсѣсъ Д . Макферсона („/he Sphere”). Генералъ Кузенъ въ Парижѣ поздравляетъ русскихъ солдатъ, бѣжавшихъ изъ нѣмец­ каго плѣна во Францію. ,А Къ О -лѣтію со дня с о ж ж е н ія Яна Гусса. Рисунки очевидна изъ «Хроники Констанцскаго собора»,Ульриха фонъ – Рихеиіаля. Ю Ж И Ы и КРАЙ. Воскресенье, 28-го іюня 1915 года НѢМЦЫ ВЪ ЛОДЗИ.— Парадъ нѣмецкихъ войскъ Снимокъ doom пиленъ ,,Южному Краюя сес'<прой милосерОі/і, во.іоріііпцвакысн ц.*л германскаго плпна. Ч. Диккенсъ. «ь 45-лѣтію со дня смерит 1. Сііініе священническаго облаченія съ Гусе;:* у 2. На пути къ костру. Гуссъ переданъ въ руки гражданскихъ властей. 3. На кострѣ. На головѣ Гусса шапка съ надписью «ересіархъ» и изображеніями злыхъ духовъ. ѣ Палачи собираютъ останки Гусса, чтобы бросить ихъ въ Рейнъ. НѢМЦЫ ВЪ ЛОДЗИ.— Отправленіе автомобильной колонны на передо­ выя позиціи. (Т-,1.11 „кг, „„гит е ісіія ..III:,,,, «II /.’/”»«<‘ rrctjiof, „II ” ‘СерОііі, «озві итіівшейен ii . ii , г*ч>мчиска.чі н . ііліні . Подпрапорщикъ пулеметной команды лѣх. Тамбовскаго полка Я. А- Коржавыхъ, награжденный орденами св. Георгія 4, 3 и 2-й ст. Мастерскія для ослѣпшихъ воиновъ при харьковскомъ училищѣ слѣпыхъ.— Корзиночное отдѣленіе, Харьковъ. Типографіи Товарищества А. А. Іизефовича «Южный Край», Сумская, 13,