Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12774
Дата випуску:
21.06.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 21-го іюня 1915 года, ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12774. Сенаторъ Д. А. Ровинскій. дѣятель судебноіі реформы. Къ 20-лѣтію со дня смерти. Д. Л. Мордовцевъ, извѣстный писатель. Къ 10-лЬтію со дня смерти. t С. И. Танѣевъ, одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ музыкальныхъ дѣятелей. Н. А, Маклаковъ, бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ. Ннязь Н. Б. Щербатовъ, новый министръ внутреннихъ дѣлъ Фот. Хмѣ.іевскаго въ Нолтиак. Генералъ-адъютантъ В. А. Сухомлиновъ, бывшій военный министръ. Англійскій премьеръ – министръ и его пять наиболѣе видныхъ коллегъ по вновь образованному коалиціонному кабинету. Асквитъ. Букмастеръ. Бонаръ-Лоу, Бальфуръ, Керзонъ, Чемберленъ, премьеръ-министръ. лордъ-канцлеръ. министръ колоній. морской министръ. главный атторней. министръ по дѣламъ Индіи. ,Помните о «Лузитаніи»! Рисунокъ Сплюни („ I- ‘l//iis/i а/іоп“). Погибли въ морѣ болѣе 40 дѣтей сь «Лузитаніи». Одинъ изъ Погибшихъ, трехлѣтій Мальчикъ, почилъ въ объятьяхъ своей матери: такъ и извлекли ихъ, плававшихъ на поверхности воды, нс разлученныхъ даже смертью. «Это ужасающее злодѣяніе (потопленіе «Лузитаніи») нарушило всѣ человѣческія пр>ва и ниаьы культурныхъ людей. Мы призна­ емъ виновными въ массовомъ убійствѣ офицеровъ германской подводной лодки и импера’ора и правителя Германіи, который отдалъ имъ это приказаніе». Вердиктъ суда въ К в и н с т о у н ѣ. Обреченные бытъ слѣпыми. / ’нс ’ П К «Побѣдитель» и «побѣжденные». < ъ картины Претта („The Sphere) Хорунжій Г. П. Прокопьевъ. георгіевскій кавалеръ Убитъ въ бок». Воскресенье, 21 -ю іюня 1915 года Ротмистръ М. Н Дылевсиій, іагр аж л ен н ы й за б осн ы я отличія Гсорі іо а с к п м Ь «іружіем ь. У б и іъ П ь ООН). Прапор цикъ Н. А. Гороховъ. >.Н »СН 1. И», б о ю . Прапорщикъ М. П. Рацулъ. У би іъ къ бою. « , „ илѵшливаго газа покрыло окопы англичанъ. Облако германскаго У М Ш ; ,, РнО’нокъ Ф. Маташа (. П н Sphere“) Общій видъ затонувшаго у Одессы турецкаго крейсера «Меджидіе». Нынѣ «Меджи­ діе» поднятъ, исправляется и вскорѣ пойдетъ съ составъ нашего Черноморскаго флота уедъ именемъ «Адмирала Корнилова». Бараки Краснаго Креста на одномъ изъ пунктовъ Галиційскаго фронта. %’нѵліонл іг р’О.чоипзсч о. Татіоып. Эпизодъ изъ послѣднихъ боевъ подъ Ипромъ. Рисунокъ Ф. Додда(„TJic Sp/orc”К ,Воскресенье, 21-го іюня 1915 года [ – 1).-1111 ел ь «паи о им, Х.ірі.Кі РИСКИ х і, п о л ко в ъ И. I. Вернигора, I -,111-. :11 ‘ ; ■ ИІІИМОІ MOP I Іір – нысь снарядомъ. 1 G-лѣтній доброволецъ Ѳедоръ Котелевцевъ, маі рлждсаныМ I сорі іенской мс- .”елью и орденомъ си. Георгія 4-й ст. !Іо п.ч.!с-ченіи в ь харь­ ковскомъ гоешмалѣ, снова <м- правнлен въ дѣйствующую армію. f Н. Н. Штейфомъ. гласный харьковской і..-родской думы. С меры. ” і і . К. іа къ но.рясл,а сю ‘.-лѣтняго сын. К. Н. Штейфона, что поелГ>диііі час і р і . діілсі – у смерінаю одра отца. Раненый разрывной пулей. (Лазаретъ О-ва трудящихся женщинъ въ Харьковѣ). Изготовленіе респираторовъ въ харьковскомъ губерисю-мъ правленіи, въ присутствіи уп­ рав іяющаго губегніеЙ П. Н. .Масальскаго и врачебнаго инспектора И. Д Стрельникова 1 Фо»п. А . М. Лнлпицкаги. Харьковсвій лазаретъ Дмитріевскаго попечительства, содержимый на средства частныхъ лицъ. Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іозефовича «Кінсный Край». Сумская, 15.