Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12761
Дата випуску:
14.06.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 14-го іюня 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ НЬ No 12761. Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ Константиновичъ Князь К. А. Багратіонъ-Мухранскій. 1′) го мап мн полѣ Гчпт.ы, на германскомъ Фронтѣ убитъ флигсл h-идъютаитъ, поручикъ князь Константинъ Алекса мдроиичъ 15агра- тіон ь-М у .ч ра нс кій. Покоим ый происходилъ изъ лучш ей грузинской фамиліи. Обрязова- ніе получилъ і*ъ ГГпжескомт» корпусѣ . Ііуду- чи офицеромъ Капалергардскаго полня, князь сочетался и ракомъ съ Августѣйш ей гочерыо Пхъ И м ператорскихъ Вы сочествъ Великаго Князя: К онстантина Константиновича и В о – .тт:ой К нягини Елисаветы М аврикіспны съ Ъя 1. ы сп ч яствомъ Кн и ж ной Татьяной К он ­ стантиновной. Тіо время поймы, какъ пото­ локъ кннаеіі ТЬгрлтіонъ-М ухрпнскнхъ . К о н ­ стантинъ Александровичъ былъ приком анди­ рованъ къ одному ивъ сланныхъ кавказ- екпхъ полковъ. Ком андуя ротой этого полка, князь палъ во главѣ ся на полѣ ср аж ен ія. Атака англичанъ среди развалинъ Невшапеля. („The Sphere“) Рисунокъ Хр. Кларка. ,Нъ выступленію Италіи.— Итало-австрійская граница въ Примолвив Отъ нашего коррсспоноемпи * Къ выступленію Италіи.— Первые раненые. Отъ нашего корреспондента. В оеяШ Ш е, Н -го іюня 1915 юда. ~т— г-1 -.-.г >■ —— Послѣднія минуты «Лузитаніи». Рисунокъ ІІіарчі Диксонъ („The Grtiphісл) ЁбЙМресёнЬб, 14-то шМі 191^ ІОД^- Вильямъ Дженнингъ Брайанъ сыісъ-секреіарь по иностраннымъ дѣ­ ламъ С.-А. Соединенныхъ Штатовъ, убѣж­ денный сторонникъ мира, ушедшій въ отставку въ связи съ американской нотой Германіи по поводу потопленія «Лузи- таніи». Трагедія «Лузитаніи». Р и су н о к ъ ‘Д ‘ ]\[анфеРсона G I he Sphere”). Патріотическая манифестація передъ италь­ янскимъ посольствомъ въ Лондонѣ по слу­ чаю выступленія Италіи. Опт нашего корреспондента Погибающіе пассажиры «Лузитаніи». Рисунокъ’Ф Матпніа*(„ I he Sphere’). Нъ выступленію Италіи, Перевалъ черезъ Каринтійскія Альпы. Отъ нашего корреспондента Англійскія подводныя лодки, опустившись на дно моря, уничтожаютъ мины. („The Sphere”). НА КАВКАЗСКОМЪ ФРОНТЪ.—Видъ богатой пограничной деревни Кетакъ, располо­ женной на берегу Кетакъ-Чай (Эрзерумское направленіе). Начинаясь у самой рѣки, де­ ревня выступами уходитъ высоко и далеко въ горы. Въ деревнѣ была таможня ( X ), хорошіе магазины и проч. Здѣсь турки оказали нашему наступленію упорное сопро­ тивленіе. Въ теченіе 15-ти дней продолжался упорный бой и только когда у непріятеля вышли всѣ боевые запасы, деревня била взята стремиіельной штыковой атакой. Отъ нашего корреспонденте. ,Воскресенье, 14-го іюни 1915 года. КЪ СТОЛѢТІЮ ВѢНСКАГО КОНГРЕССА. (См. статью А. Дживелегова въ номерѣ «Южнаго Края» отъ 7 іюня). Ю Ж Н Ы _И КРАЯ. Императоръ Александръ I. Францъ I. императоръ австрійскій. Фридрихъ-Вильгельмъ 111. король прусскій. Герцогъ де-Талейранъ-Перигордъ. Людовикъ XVIII, французскій к о р о л ь . Князь Меттернихъ. Вѣнскій конгрессъ. Засѣданіе уполномоченныхъ. Со кпртины Jsabey- 1 ) Геллингтоиъ. 2) Графт. Лобо. 3) Сальдятш. 4) Граф ъ Лепенгіельмъ. 5) Графт. Л лѳксясъ -дв-Н ойплі.. Г») Кпи.ті. Метторіш.ѵь. 7 Графт, до-да* ТуР’ь*ДЮІІеІІЪ- Графъ Ноооѳльродо (Россія). Грифъ ІІалі.милли. 10) Виконтъ Кастѳльри. II) Герцогъ Дмльборгъ. 12 Варомъ Вигсспборгъ. 13) Граф ъ Рааумокскій (Р оссія). 14) Лордъ Стюартъ. 1.5) Лабрадоръ. 16і Г]>ифъ Клем карі й. 17) Ваксш ь. ІЙ/ Гентцт». 10) ‘1*. Гумбольдтъ. 20) Генералъ Каткартъ. 21) Княаь Гардонбергъ. 22) іѵіпілі. Талейранъ. 2.1) Граф ъ Ш такельОергъ (Р о с сія 1. Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іозефовича «Южный Край», Сумская, 1В.