Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12748
Дата випуску:
07.06.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

„ ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 7-го іюня 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ НЪ No 12748. А. А. Катенинъ, новый начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Англійскій король раздаетъ знаки отличія солдатамъ, вернувшимся съ театра воен­ ныхъ дѣйствій. Отъ нашего корреспондента* Долина рѣки Энъ, гдѣ развертываются теперь крупныя событія. Отъ нашего корреспондента. ,Нъ выступленію Италіи. -15;: гь гакишг Тріеста. Пре зиденіъ республики открываетъ въ Парижѣ выставку произведеній убитыхъ, раненыхъ и призванныхъ въ ряды арміи художниковъ. Австро-итальянская война.— Австрійскій пограничный постъ Понтафель, нынѣ занятый итальянцами. Отъ нашего корреспондента. Начальникъ итальянскаго штаба генералъ Кадорна. Антинѣмецкіе безпорядки въ Лондонѣ послѣ гибели «Лузитаніи».— Раз­ громъ нѣмецкаго магазина. Отв нашего корреспондента. Итальянскій флотъ.— Королевская яхта «Трипакрія» между двухъ рядовъ дредноу10″ 1, 11 ‘’І’Оііецоецеіп. (слѣпа направо): «Амалъфп», «Сапъ-Джорджіо*. «Гарибальди», «Варезе», «Сардинія», «Сицилія». «Ь«Ф0Л,‘ Гумоертъ». «Викторъ-Эммануилъ», «Неаполь» и «Королева Елена». Военно-художественный отрядъ, во главѣ съ полк. В. Н. Шенкомъ и проф. Н. С. Самокишсмъ. Съ Высочайшаго соизволенія сформированъ изъ батальнаго класса Императорской академіи художествъ и отправляется подъ начальст­ вомъ полк. В. К. Шенка и руководствомъ проф. Н. С. Самокиша въ дѣйствующую армію военно-художественный отрядъ, со спеціаль­ ною цѣлью запечатлѣть въ рисункахъ и фотографіяхъ гляпныя дѣ­ янія сыновъ нашей родины. Альбертъ Тома, лепутатъ-соціалкспі, назначенный т овари- іисмь военнаго министра во Франціи. Историческій соборъ Послѣ ухода непріятеля. -1^кр:ннен^фрц.щуяскеа крестьянской семьи г.а род- Отъ нашего корреспондента. ,1 ІЬтполко:■■! В. Я. Савицкій, награ/к існный и іі-Н’Ыь св. Георгія -I й сі. ’/’••т. .I. V . Лиона к|і<‘( cm,о. /-го іюни I Городъ іМояусъ на югѣ Ванскаго вилайета, одинъ изъ центровъ возстгнія аомянъ. Напитанъ В. М. Авдаковъ Убитъ. Древній армянскій монастырь въ Шатахѣ. на берегу Ванскаго озера,— одинъ изъ центровъ армянскаго возстанія. Долина Аоачи. по которой шло наступленіе ген. Н. къ Вану. Вождь армянскихъ повстанцевъ Арамъ (въ центрѣ). Соборъ къ г. Ломікѣ. дважды подвергшійся бомбардировкѣ. * п. (Чін І.ІОМ’І, III, |\ ‘ІІ’ІІО /I • » II •’ <* •• II і і1 П I > X I * ■ и – п н р ін н в <*і;мго II ІІІ.Чі.ІІІ И <1 I: I 111 и і ІІ боМ О Н РДИроМ К’Ь І”‘* ж і ш с к і ч о »•(и”і>іріі міъ л : и к іі м и і о р о п . іа на м и . (•-Г О II 11 р , |,;і|.|, и |К ГО МП рти . О Д И Н ИНЪ ОоМо’Ь, б р о ш е н н ы х ъ и,ч соборъ . в т о р и ч н о у пн.’ін у ал п а р н о й с і і ‘ і ы , h o m o т » ,г> ш а га х ъ отъ н«*н. Н ‘Ь м о м е нтъ . І.О Г Д И П «*Н Л о М III It КТ. о I. Н II Ч И МП ;|’|, Ч Т ІЧ ІІО А П О С Т О Л II. р П И Д Н Л С И ОІ . IV III П Г, 11,1,1.1 й МЛрМП’Ь, ОТЪ кпторяіо 1011011,11114. ндреоеаги ОКОННЫМ отек.’ін: Г/Ь оорняонн ІІІИПНМІ О Гіімрстііг ВорпНЛИСЬ К* Л У о Ы ДЫМИ И гири. < I, МИ.ІГОМЪ влетѣ л і: въ алтарь кдеки >,іірпіічп, нѣсколько ч у г у н н ы х ъ ОСК О ЛКО ВЪ II УСТЛМ ЛИ 1)1(4. ПОЛЪ. Никто иаъ служи т и х ъ и молцщихси по по­ страдалъ. И»смотри на ТО, ЧТО канонада п ро­ долж алась но менѣе 2 VI, часовъ, и другая бомба рано риал мгі. за церковной оградой, бо­ госл уж еніе не было пріостановлено и окон­ чилось благополучно. Вождь армянскихъ повстанцевъ Ихшанъ, предательски убитый турками передъ на­ чаломъ ванскаго возстанія. Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. /озефовича «Южный Край», Сумская 13,