Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12735
Дата випуску:
31.05.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воскресенье, 31-го мая 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12735. В Ы СТУ П Л ЕНІЕ И т А Л I И. Папа римскій Бенедиктъ XV. Джіованни Джіолитти, вождь ней і радистовъ, бывшій премьеръ. Король Викторъ-Эммануилъ III. Президентъ палаты Маркора. Предсѣдатель совѣта министровъ Антоніо Саландра Министръ иностранныхъ дѣлъ бар. Сидней Соннино. Принцъ Умберто, принцессы: Іоланта, Джіованна, Мафальда. Королева Елена, королева Маргарита, король Викторъ-Эммануилъ. Иіальянскій посолъ при россій­ скомъ Императорскомъ Дворѣ маркизъ Андреа Карлотти ди-Рипарбелла. ,о Князь Ф. Ф. Ю..повъ графъ Сумароковъ-Эльстонъ, новый главн’>н;:чзль-.‘! :;уюшій г. Москвы. f Командующій балтійскимъ флотомъ адмиралъ Н. О. фонъ-Эсорнъ, Г енераль” отъ -инфантеріи Л. Н. Сандецній, командующій войсками москдасиггго военнаго округа, назначенный нынѣ въ дѣйствуюш’ армію. Трагедія «Лузитаніи». __ 11 і.і і ч і і і.п ныткнпаго najmxoia. ю. іапшамія гл. Киппетоунт. спасшихся пассажиром.. t)mr, натуго корреспондента. Общій видъ Львова съ юго-западной стороны. Г н .4).,, і’ромоіінхн а. Титіопа. Галиціи. Уніатская церковь, пострада. п і Я отъ 2 встриіс к п х”і> г и а рядовъ, вал паи г. Хырова. Снимокъ іеромонаха о. Титіопа. Въ Галиціи.— Члены Государственной Думы—организаторы питательным, пунк­ товъ Ю. .4. Дерни пит. ( 1J, АІ. ) 1- Іі’піцл і’інгі. (•_: і и ;|. л. .Іышігь (Кі, коррео пондеігп. «Южнаго Кран» I. Г. Разсуди ( h . іеромонахъ о. Татіоиъ ( Г>). Въ Галиціи.— Окопы, засыпанные шр; цельными снарядами. (‘нимокъ іеромоушхп о. Татіона. Сестра милосердія М. П. Карпова, нягрп зкдопняя ѵ ед. і лью на Гооргр’пской лентѣ ап работу подъ огпеиъ непріятели. М. II. Карпова—паиѣсіиая хірькопгкізд благотворительница. исоідл ири\’»длщнн пн ітомошь стралсдушпмъ. Н а гредстп* М. II. Карповой устроенъ въ Харьковѣ, въ уступленной ею для этой цѣли усад ь­ бѣ госпиталь для ряп еп ѵхъ ч^впевъ. Французскій полковой священ:апъ на войнѣ. Отъ обычнаго костюма аббата осталась только одна шляпа. Верхомъ священникъ слѣдуетъ за споимъ полкомъ, раздѣляя съ нимъ, какъ и наши священники, всѣ случайности военной жизни. Германецъ съ аппаратомъ для удушливыхъ газовъ, Львовъ, Курганъ въ память уніи. Направо развалины замка Даніила. Снимокъ іеромоиаога о. Татіона Воскресенье. 31-го мая 1915 года. Отправка англичанами подданныхъ непріятельскихъ державъ въ концентраціонные лагери. Отъ на-,пего корреспондент а. ,Никколо Паганини. знаменитый скрипачъ-виртуозъ и комиопі- торъ. Къ 75-лѣтію со дня смерти. Воскресенье, 81-го мая 1915 года. Габріель д’Аннунціо, одинъ игъ вдохновителей нынѣшней и і ал і, янской войны. Президіумъ международнаго женскаго конгресса мира въ Гаагѣ. Воспитанникъ харьковской гимназіи Ракушана Н. Г. Бондаренко. Убитъ въ бою. Подпоручикъ Н. А. Лимитовскій, бывшій воспитанникъ харьков­ ской гимназіи группы препода­ вателей. Награжденъ орденами св. Георгія 3-й и 4-й ст. Умерь отъ ранъ. Y ч и п к о п ъ Г ггп о гп я < Ѣ ія Т о н я п п н т й с т в а Л. А. Іозефовпча «Южный Край», Сумская, 13? Данте Алигіери, Кь 650’лѣіію со дня рожденія. (Бронзовый бюстъ XV вѣка).