Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12722
Дата випуску:
24.05.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ На восточномъ фронтѣ. «Таубе» только что бросилъ бомбу. Солдатъ вырываетъ изъ зем­ ли еще теплые осколки. Генералъ-маіоръ Л. Г. Корниловъ. П ри нашемъ отходѣ на дуклинскомъ н ап р а­ вленіи больш ія силы непріятельской арміи ва­ нили пути отступленія 48-й дивизіи и о к р уж и ­ ли ее со всѣхъ сторонъ. Д ивизія эта, руково­ димая генераломъ Корниловымъ, пробивш ись оъ большими потерями по трупамъ заграж дав­ ш аго ей дорогу непріятеля, присоединилась къ наш ему кор пусу. Генералъ Корниловъ съ нѣ­ сколькими остававш имися б ливъ него людьми былъ захваченъ въ плѣнъ 28-го апрѣля. На восточномъ фронтѣ. Дѣти польскихъ крестьянъ у палатки питательнаго пункта Краснаго креста. На восточномъ фронтѣ. У свѣжихъ братскихъ могилъ, въ которыхъ погребено 237 чел. Надъ одной изъ могилъ, гдѣ погребено 18 татаръ, водруженъ полумѣ­ сяцъ. Въ іретьей отъ нея могилѣ погребены евреи. Въ могилахъ православныхъ погребены 8 харьковскихъ ратниковъ, въ томъ числѣ Молотъ и Мирошниченко изъ Дергачей. На восточномъ фронтѣ. Наши войска вь землянкахъ вь лѣсу на отдыхѣ послѣ боя. Воскресенье, 24-го мая 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12722. ,Лагерь французскаго экспедиціоннаго корпуса въ Египтѣ у подножія пирамиды. Отъ нашего корреспондента, ВЪ ВОГЕЗАХЪ.—Допросъ пойманнаго шпіона. Отъ нашего корреспондента. Видъ города Метца, форты котора го бомбардируются французами Лондонскій призовой судъ выслушиваетъ показанія капитана захваченнаго Германскаго парохода. Отъ нпшгго норреспондент Чарльзъ Фроманъ, американскій драматургъ, по гибшій на «Лузитаніи». Вандербильдъ, американскій милліардеръ, погибшій на «Лузитаніи» Г А. Извольскій (1), скип, нашего поста въ Парижѣ, передъ отправленіемъ въ дѣйствую­ щій флотъ въ Дарданеллахъ, ііъ качествѣ переводчика при экспедиціонномъ корпусѣ. Но 1 ІОГ.Ч I ЦП!ѵъ изпі.стінмъ. Г . А . Палолі.скій по- ..у ч и т ь ;1 1 >і і;;. !” ]*:шу Ml. и и у. Нпрапо отъ н«*го – і :: і IIII I а П. ’\, І.оНуар’Ь J и ім-роиодчикъ I m J. ii ипѵйиь. , и.Н.мо а ей «■ ••наить іК акоб г (і). Герм, н. к < :. ѵім I -1 ■ королевы шведской лейбъ-фуіилернаі но.тка, захваченное у Прасныиіа однимъ і;;ь сибирскихъ полковъ. Па знамени і .’ і . і 17-0 іода. Фостеръ Сіэкгаузъ, полярны й ну іеніествеішикь, поіибіній иа «Лѵзитаиіи» Англійскій броненосеиъ «Тріумфъ», погибшій въ Дарда­ неллахъ. Англійскій броненосецъ «Мажес ж ъ » , по юпленный подводной лодкой у Галлиполійскаго полуострова. ,ЮЖНЫЙ К N и. 1 ><” • ]»’ I к ■ t ■ ;і 1 -го м а я I ‘M . ) го мм. ОПЕРАЦІИ У Дарданеллъ. Г.рппиіекіе моряі;ц па о. .Іі’мпосіі. r-IH/r.-‘i ІІ’ЧІ/ІГСН’НІІІГНІІІІІ. Церемонія открытія памятника Гарибалъли въ Кварто, близъ Генуи—Рѣчь поэта л’Аннунціо (*). Церемонія превратилась въ грандіозную манифестацію въ пользу вмѣшательства Италіи въ войну. От ъ нашего коі)респон<)ента. ВЬ ДАІДДНЕЛЛАХЬ. Фортъ I пмидіе, уголокъ военного клпчбііпіп, і гі» первый ризъ въ исюрі!! .1 с /Кіи ъ риломъ подъ крестомъ и полумѣсяцемъ і і , і ; і зпішшшкокь форта нѣмцевъ и турокъ. j С. А. Давыдова. Пне ГІ- Непродолжительной, 1 , 0 ТИЯС- кой болѣями «КІІТТ-ІНЛІІГ.І. одна наг НМ Д Я. М И НН X С И ІІІ’.Ѵ Т О М ІІМ І.ГХ-1. Д Т .Н т іѵ іы іи ц ‘ ь па 11 If lit. я п ’ ііе к и го т р у ­ д а, иасадитолы іицн пъ Россіи ясопсиаго куста рпа го круя.тп,ю п» Дѣла, пргде Г.ди і • ды ш ца ОГмцестия поощ реніи ж енскаго проф ессіо­ нальнаго обрааоиянія, одни „ аъ учредительницъ М аріинской прак­ тической школы круясонпиць. П о ­ койная состояла такж е пловонг ученаго комитета миниотѳротпя народнаго лросиѣщ енія по т е х н и ­ ческому и нрофсосіональпому оГптапіілыію. 11-лѣтній доброволецъ изъ Могилев­ ской губерніи. Находится въ окопахъ передовой линіи. Харьковецъ, прапорщикъ П. Г. Кудрявцевъ. Убитъ въ бою. Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іозефовича «Южный Край», Сумская, 13. Полый ф ранцузскій орденъ «ПоеНПМГ< креста». Нопкгмъ орденомъ будутъ на гр а ж д а н .сн за іюдшіги воинскіе чины имена которыхъ упоминаю тся аъ при кипахъ по арміи.