Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12696
Дата випуску:
10.05.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье 10-го мак 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КБ No І2696. j г., іаш ю у ш 1,111 ііі мч. “‘•типку .’.ш ва .•/ и ‘чгскп.-п и і>ог.пш г.и .с т п ч Іігп н .іс .ю с и , сторонник ь itы і * . ……………. ч Греціи ммі.е-rl; <• к д<-|»ѵк;« км м и Троііетионііаго с о гл а с ія . И’* н«* і |і I. гпіѵь і» і. ••ггом’і. п т п о ш .-н іи о д о о р .-п ін *•** с т р о и м ко |и , ’ ., ІЧОІК’ г:> III sill… :и п л ге р м а п г к л г о м м п«-р;і і о р и , Н .-ім ки м о с і. \ 111 • і к ііъ (»Т«”І ;і I;К,\ И У’1п:і.п. ІКП. \”МІГЬ. Саландра. 1 111 ,:}1 птя.і мі ііск-гік» со л і.т а д іш ш етролъ . К’ к м и н и ст ер ск о м у крп п іс.ѵ ІГГ* ІІТЛ.ІІП БОСФОРЪ ,я ЮЖНЫЙ КРАЙ. Ю Ж Н Ы Й К Р А и. Воскресенье, 10-го мая 1915 года Воскресепье, 10-го мая 1915 года. Ч Извѣстны!) французскій летчикъ Гарро, опустившійся, вслѣдствіе порчи мотора среди нѣмецкихъ окоповъ и взятый въ плѣнъ. Приготовленія Италіи.—Посадка войскъ, отправляемыхъ къ австрійской границѣ. Отл наше.’о корреспонденте. Форсированіе входа въ Дарданеллы союзнымъ флотомъ 25-го февраля. По н аброску, сдѣланному съ броненосца «Т»уію». 1′ Имтарон и маякъ іш мысѣ Геллы . – Входъ въ Д арданеллы . 3/ Англійскій броненосецъ «Кориуольсь». 4і Пяти роя К ум ъ -Кало. Ф ранцузскій броненосецъ «Сюрропъ». О> А н гл ій ск ій броненосецъ «Вентеноъ». Т) Іѣітарен Орхаѵііа. 8< Дорош іи Е іп і-ІП еръ . У) Ф ранцуаскій броненосецъ «ІІІярлеманъ». 10) Англійскій бропоносецъ «Нифлексибль*. 1 » Англійскій броненосецъ «Агамемнонъ». 12) Ф ранцуаскій бропоносецъ „Гол д ? і “. Бъ Карпатахъ. Общій пять Меао-.ІаОорча. Ill I Урм ь ДАРДАНЕЛЛ Ь. f Въ Карпатахъ.— Краспобродскій уніатскій монастырь подъ Мезо-Лаборчемъ кергнутый бомбардировкѣ н сожженный австрійцами передъ отступленіемъ’101 Подпрапорщ икъ . Сибирскаго игрѣ і копа го полка Антонъ Денисонъ (X ) и младш ій унтеръ офицеръ им о яг«* полка Иванъ Ііоііііфатксііъ < * X ) , rom p ипшіе побѣгъ изъ гер- маііекаго плі.ііа Послѣ на і н ноной б.туж дипін мм’ -.п, они нра іалнгь пъ л ѣ с­ ныхъ корпела хъ. подъ сѣномъ, иъ болотѣ’, соц ращ еннаго съ iif’io.ioal.M cci.iiM ii лиш еніям и, 6«*ль мп.іѣйіікм крохи хлѣба во рту за псе ирама, прибыли они ігь голландскую де рению Аффердеігь, іп. п ротм щ ін Лимбургъ, гдѣ чрезвычайно л ас кони были встрѣчены исѣмъ ім сел п ііем ъ . О п у д а бѣглецы были отправлены пь Готтордамъ, а черезъ недѣлю отдыха они поѣхали въ Россію , чгооы снопа иступить въ ряды арміи. Начальникъ французскаго экспе­ диціоннаго корпуса ген. Амадъ. Командиръ французской эскадры адмиралъ Буэ де-Лапейреръ. Начальникъ англійскаго экспедиціон­ наго корпуса ген Янъ Гамильтонъ. Гибель ѣоанцузскаго броненосца «Бувэ», но время бомбардировки фортнь іі.іскочивтаіо въ проливѣ на ману. .п цеппелиновъ на Иьюкестль. -Вылавливаніе бомбъ, сброшенныхъ съ цеппели- нал 113 и Упавших і, въ рѣку. Командиръ англійской эскадры коитръ-адмиралъ Робекъ. ,I A И. Ю Ж Н Ы И НИ Mail Ги.іа. Британскій миноносецъ въ моментъ спасаніи тонущих к германскихъ матр.псовъ съ ши ли­ лейнаго ані ііічаііііѵ.и парохода, принужденъ былъ оставить свое гуманное дѣло идъ-:; посыпавшихся па него бомбъ съ германскаго аэроплана. Ііъ полѣ видны юн’ .е іс . ім . ш – скіе матросы. Выстпвна Фзебелевгкихъ курсовъ і и 0-вЬ ірудіщчхся т щ т . Дѣтскія работы. (‘намок г, i / ioui . Ч> т нч.-о і >’/ н ін ‘ . {’■> 1 л діі .’ л Ь х.-рькоаскпй 1 -й і ими . і пи прапорщикъ Б. Л. Яновскій. Убитъ г.бою . Группа скончившихг курсы съ дѣтьми. І’іІІІМп hti tfitltll. « l< l,’b‘ ШI Харьковъ. Типографія Товаршпрства А. Іозефовича «ЛО’.ісмыгі Край», ; ;.м і,;п. Іо Полковникъ Ч. Д. Гринчемко. К ‘ІМ ..ІІІ 1 р I. . 1 ІСРІК 1 I. 6 i l l i . p l – I. I Іо .п ч .м г. ь ч11 и ! • 11 < ѵм к< і і’! ь.:, Г)і,і.і ь чин і у’Ж см і., іі) ост ал с я г і , ’!!■<,ю. ! Іі) і\ ч;:.і і> ui.mioe • ружчч Нылъ р мь .:!. < > I» ни’ ; теперь ір имея, опав- 11 ‘ :ь it ь строю.