Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12684
Дата випуску:
03.05.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье 3-го мая 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12684. ___ Р У С С К О Т У Р Е Ц К А Я МОРСКАЯ ВОИНА. Командующій черноморскимъ флотомъ адмиралъ А. А. Эбергапдъ. ) id БОСФОРЪ. — Крѣпость Румели – Гизаръ. („Столица и Усадьба*/. КОНСТАНТИНОПОЛЬ,— Видъ съ Галат- ской башни на Стамбулъ. („Столиц а и Усадьба**’ . Вице-адмиралъ П. И. Новицкій, Контръ-адмиралъ Н. С. Путятинъ. Контръ – адмиралъ А. Г. Покровскій. ,2 Альфонсъ Додэ. (По поводу 75-лѣтія со дня рожденія). А. К. Рачинскій, назначенный товарищемъ мшшсіра народнаго просвѣщенія. Ѳ. Н. Митропольскій. (По поводу 35-лѣтія дѣятельности журналиста). ВЪ ДАРДАНЕЛЛАХЪ.— Англійскіе граллеры. На шеѣ у каждаго матроса— спасательный кругъ. і)Ши нищего чор/і’снои<<‘Ніпо.. ^ „ іір и н ц ь в ы ін ; ір о в а -_ п „ ,, од— -Островъ Принкипо. Отол.чца • и Усчдьба« ОПЕРАЦІИ У ДАРДАНЕЛЛЪ.— Британскій десантный отрядъ обстрѣ­ ливаетъ турокъ изъ-за развалинъ разрушеннаго форта. Отъ нашего корреспондентъ. Французскій наблюдательный постъ въ дюнахъ бельгійскаго побережья. Отъ ііишегэ корреспондента. ВО ФЛАНДРІИ.— Французскіе морскіе стрѣлки наводятъ мостъ черезъ Изеръ. Owl* ѴЛТ‘Т>/*’ * ‘ *1 .> Ген.-лейт. П. Л. Хелмицкій. «^и сіличія и’ь ;гЬ.і. •. і, іцшип’і пшры т іл я поя»., лоіі.і in . орден ;, мн ііѣ л а г Грли съ шчн ми и сь. НллдижЛра 1І- іі СТ СЪ Ш ’іЛАШ. Прапорщинъ В. С. Нленовскій. Убитъ въ бою. НА СЪВЕРЪ ФРАНЦІИ.— Санитарная собана въ поискахъ раненыхъ. О т в нашего корреспондента Отправка изъ Парижа рекрутовъ 1916 года, досрочно призванныхъ на службу. — Рекруты передъ посадкой въ ваголы. От і ноше го корреспондента. Корнетъ Ю. А. Слезкинъ. Раненъ 3-мя пулями на проволочныхъ загражденіяхъ при ночной развѣдкѣ. Капитанъ Тамбовскаго полка Е. Л. Бурновскій. ,Ю Ж II Ы И КРАЙ. ХАРЬКОВЦЫ НА ВОЙНѢ. 1) II о л к. Загур кій, 2) полк. Лопатин ь, Л) Кап. І»у- ракокскііі, – 1 ) кап. ВыіанонскШ, 5) ші.-кли. II ::!.i:.ii.i• >, lij іит.-кап. Смуіловъ. 7) пору:. Пуншъ, S) поруч. Люберецкій, 9) праі Іехіереаъ, 10) Иран. Руденко, II) прап. Жесі о р с к ій , 12) пjian. Грековъ, 13) врачъ Щербаковъ, 15) врач ь Допрохо- ловъ, 16) завѣ і. ору,к. Соловьевъ. 17) іі …. . инахъ о. Ѳерапонтъ. IX) іеромо­ нахъ о. Татіонъ, 19) іелефонпеіьг, нижніе чины. ВО ФРАНЦІИ Осмотри русски!о с. шпаримо автомобильнаго от- ря іа (*15 Маш ill,) военным ь M im in’I ром i. Мильераномъ. 1) Ми.и.ер,m и, j) по ік. О шобиінпнь, русскій военный аіеш ь. Отъ нашего KojipccnoH-)*HtnUt русская собака санитаръ, отыскар/ь раненаго, предо­ ставляетъ ему возможность воспользоваться принесен­ ными ею перевязочными средствами. Снимокъ іеромонаха о . Татіона. РУССКІЯ СОБАКИ—САНИТАРЫ.—От рядъ Моск.-Каз. ж. д. съ завѣдываю щимъ отрядомъ полк, ііо лііико вы м ъ во главѣ. Снимокъ іеромоПаха о. Татіона Харьковъ. Типографія Товарищества А. А. Іозефовича «ІОжиый Клан». Кумекая, 13. НА КАВКАЗСКОМЪ ФРОНТѢ. Артанучская дорога; скала «Пронеси, I осподи». У этой ск.,- лы турки потеряли значительную часіь своей: а рда і г у ч с к а го отряся. Отъ нашего Koppocnowh ита. НА КАВКАЗСКОМЪ ФРОНТѢ. Хріішіккій мо.д ь іереи. ом. І’т, ноябр 1, 1911 і. мостъ былъ поврежденъ нашими войсками при оставленіи Артвина, а 15 марта г. г. совершенно |> птуніеііі, 1 ; ….. і: ■ во время бі.іст.іа пи, Арлин.;. II мѣсіѣ, лото моста нынѣ сооружен I, ІІо ‘Н .’Й . от ъ паек го ко у респондент а. *