Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12672
Дата випуску:
26.04.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воснре:еньз 26-го апрѣля 1915 года. Ш Ю СТРИгО ВШ О й ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12672. t А. А. Стаховичъ. бывшій членъ Государственной Думы, видный общественный дѣятель, членъ союза освобожденія, а затѣмъ партіи народной свободы. Съ начала войны работалъ въ качествѣ уполномоченнш о Краснаго Креста. Генералъ-лейтенантъ Пржевальскій, командовавшій войсками подъ Сарыкамышемъ съ 15 декабря до сдачи Исхана-паши. Произ­ веденъ въ генералъ-лейтенанты и получилъ орденъ св. Георгія 4-й ст. f Сестра милосердія графиня Е. Н. Игнатьева, сестра министра народнаго про­ свѣщенія. Умерла на служебномъ посту, въ санитарномъ поѣздѣ. Е. Н. участвовала въ качествѣ сестры милосердія во всѣхъ вой­ нахъ послѣднихъ лѣтъ и имѣла, всѣ боевыя отличія до первыхъ степеней включительно. Подпоручикъ С. А. Дремановичъ. Былъ представленъ къ ‘ орденамъ св. Георгія 5″ 4-й ст. и св. Анны 4-й CT.fg Убитъ въ бою. Капитанъ Пензенскаго полка Бѣлокуренко. Былъ раненъ и, выздоровѣвъ, возвратился на театръ воен­ ныхъ дѣйствій. Любопытно отмѣтить, что капитанъ Бѣло­ куренко—изъ рядовыхъ и произведенъ въ офицеры за свои заслуги во время русско-японской войны. Композиторъ А. Н. Скрябинъ. f Н. Н. Салтыковъ, крупный харьковскій общественный дѣятель. Скончался въ Сенъ-Галленѣ (въ Швейцаріи) 16 апрѣля. ,ю ж н ы и к р а й . |:” ‘ ‘ -Ч’-іѵ апрѣля 19 1 Г> гоід. (о ж н ы И КРАЙ Команда вспомоі ательнаго нѣмецкаго крейсера. «Принцъ Э йтсль- Фридрихъ», потопившаго нѣсколько торговыхъ судовъ и задер­ жаннаго теперь въ нейтральномъ порту Ньюпорт ь-Ньюсъ (Виргинія). От -, кіпиего к’Ч рсспоііСочн і. Гибель американскаго авіатора Франка Стайтса въ моментъ, когда въ присутствіи многихъ тысячъ зрителей онъ изображалъ битву въ воздухѣ (Уни- версаль-Сити, Калифорн я). От і атего корреспондента. ДОРОГАЯ ФОТОГРАФІЯ. Англійскіе журналы всегда платили хорошія деньги за хорошіе рисунки и снимки. Въ зтомъ отношеніи лондон­ скій журналъ «’Гію Sketch* побилъ рекордъ, уплативъ графу де-Тир- жамбу за фотографическій снимокъ штыковой атаки… 1 1 ,0 0 0 фунтовъ стерлинговъ или около 100,000 руб. Въ номерѣ отъ 31-го марта напе­ чатана фотографія, портретъ ея удачливаго автора и даже снимокъ съ выданнаго ему банковаго чека на 1 1 ,0 0 0 ф. ст. Пассажиры пароходовъ, потопленныхъ крейсеромъ «Принт. Эй,ель-Фридрихът. Отл гкгл’.’п корреспондента. Капитанъ Тирихни. командиръ вспомогательнаго нѣмецкаго крейсера «Принцъ Эйте.ть-Фрндрихъ». На русскихъ позиціяхъ.— Газеты пришли. НА СѢВЕРЪ ФРАНЦІИ. Снаряженіе воздушнаго змѣя, кт. которому прикрѣпляется фотографическій аппаратъ для автоматической съемки непріятельскихъ позицій. Оппъ наш его ко р ресаом )* н ш а . 1*Ь ДАРДАНЕЛЛАХЪ. Французскіе моряки іылавлизаютъ мины. О т 5 ноше г о корреспондента. \ Величайшій ьъ мірѣ англійскій сверхъ-дредноугь «Королева Елизавета Французскія крестьянки убираютъ цвѣтами могилы павшихъ британскихъ солдатъ. От 6 пешего коррсспондеі та. ИСТОРИЧЕСКІЙ МОМЕНІЬ. 1 Т марта 1913 года, въ 10½ час. утра, линейный корабль «Три Святителя» подъ флагомъ контръ-адмирала Н. С. Путятина, во главѣ .■.типардл, подходитъ къ Восфору. На горизонтѣ остальныя суда Черноморскаго флота. Черезъ пять минутъ послѣ этого началась бомбардировка. ‘І’Ранцѵтскій крейсеръ «Леонъ-Гамбеік:*, потопленный ! ••‘Чей австрійцами. ,Пр инцъ Бурханъ-Эддинъ, сынъ ex-султана Аб іулънГ амида. I Іо слухамъ, задушенъ въ своемъ дворцѣ. МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ. Франко-британскій матчъ бокса между выздоравливающими ранеными. Отъ нашего корргепокЪнта ІіАЛЕТЬ ЦЕППЕЛИНОВЪ НА ПАРИЖЪ.—. t Z разрушенный «ом б«.въ предмѣстьѣ Парижа Левалуа. Отъ нашего teoppecnot.oiuma- Харьковъ. Типографія Товарищества Л. Л. Тозефовина «Южный Край», Сумская, 13 Послѣ бомбардировки.— Чистка орудіи на броненосцѣ. Ilnc.it. мч’-мія Холь 1 русскими войсками. Группа офицеровъ съ наип.хъ миноносцевъ.